Bästa klient

STUDIEINSTRUKTIONER 1
Examensstudier
2015–2016
TV
[1]
Ersättningsnämnden för olycksfallsärenden (EFO) rekommenderar att dessa instruktioner följs i ärenden som gäller lagstadgad
olycksfallsförsäkring.
Försäkringsbranschens Rehabilitering r.f. har deltagit i beredningen av instruktionerna.
Bästa klient
Det här är instruktioner för dig som med stöd av olycksfallsförsäkringen
avlägger studier vid yrkesläroanstalt, gymnasium, yrkeshögskola eller
högskola. För studier vid specialyrkesskola samt för studier i kursform
finns skilda instruktioner. Instruktionerna finns också på Försäkringsbranschens Rehabilitering rf:s (nedan FBR) webbplats: www.vkk.fi.
Anmälan om att studier inletts
Utbetalning av rehabiliteringsersättningar förutsätter att du i början av
varje termin sänder ett intyg över att du inlett dina studier till FBR. Sänd
intyget genast då du inlett dina studier. Intyget ska vara undertecknat
eller stämplat av en representant för läroanstalten.
Utkomstskydd
Till studeranden som studerar med stöd av olycksfallsförsäkringen
utbetalas olycksfallsersättning under studietiden. Om det i studierna
ingår avlönad arbetspraktik som pågår oavbrutet i minst en månad eller
om du har andra förvärvsinkomster under studietiden, ska du meddela
försäkringsbolaget om detta.
Om du studerar med läroavtal beaktas lönen som betalas under
läroavtalstiden i ersättningen. Närmare information finns i meddelandet
om läroavtalsutbildning på FBR:s webbplats.
Ersättning för tilläggsutgifter för studier på
främmande ort
Om du på grund av dina studier har bostadsutgifter både på hem- och
studieorten, ersätts tilläggsutgifterna som föranleds av detta under den
egentliga studietiden med halvdagstraktamente enligt Skattestyrelsens
beslut om skattefria resekostnadsersättningar. Halvdagstraktamentets
storlek fastställs enligt Skattestyrelsens beslut. År 2015 är halvdagstraktamentet 18 euro per dygn. Halvdagstraktamentets storlek justeras i
slutet av varje kalenderår.
Om läsåret påbörjas eller avslutas i mitten av en kalendermånad, ersätts
tilläggskostnaderna endast under studiedagar med veckosluten
inberäknade.
Halvdagstraktamente utbetalas inte, om studiearrangemanget inbegriper
att läroanstalten ordnar med en kostnadsfri bostad.
För tillfällig vistelse på studieorten i högst en månad har du utöver partiellt
dagtraktamente även rätt till ersättning för nödvändiga och skäliga extra
inkvarteringskostnader.
STUDIEINSTRUKTIONER 1
Examensstudier
2015–2016
TV
[2]
Ersättningsnämnden för olycksfallsärenden (EFO) rekommenderar att dessa instruktioner följs i ärenden som gäller lagstadgad
olycksfallsförsäkring.
Försäkringsbranschens Rehabilitering r.f. har deltagit i beredningen av instruktionerna.
Ersättning av direkta studieutgifter
Studieutgifterna ersätts enligt följande:


det första läsåret
1 000 euro
det andra läsåret och därpå följande läsår
350 euro
Med denna ersättning täcks terminsavgifter och andra skäliga
studiekostnader, som föranleds av:


anskaffning av läroböcker och annat nödvändigt studiematerial,
persondator och annan utrustning som behövs för studierna samt
avgifter för studieresor och studiebesök som ingår i utbildningsprogrammet.
Ersättningen för studieutgifterna betalas i två delar: hälften i början av
läsåret och hälften i början av den andra terminen. Om utbildningen tar
längre tid än normalt (t.ex. vid distans- och flerformsundervisning), ersätts
studieutgifterna endast under den tid det normalt tar att avlägga examen.
Specialprogramvara
Om studierna nödvändigtvis kräver programvara utöver de sedvanliga
textbehandlings- och kontorsapplikationerna (t.ex. program för bildbehandling, videoedition eller programmering), kan anskaffningen av
sådan specialprogramvara ersättas, dock högst 350 euro. Om du avser att
söka denna ersättning, ska du be om ett intyg från läroanstalten över att
det är nödvändigt att skaffa aktuell specialprogramvara och lämna in
intyget till försäkringsanstalten.
Kvittona över anskaffningskostnaderna ska skickas till försäkringsanstalten.
Andra speciella studieredskap
Om studierna nödvändigtvis kräver anskaffning av utrustning som avviker
från de normala studieredskapen, kan hälften av anskaffningskostnaderna
för sådan utrustning ersättas, dock högst 510 euro. Om du avser att söka
denna ersättning, ska du be om ett intyg från läroanstalten över att det är
nödvändigt att skaffa sådan utrustning och lämna in intyget till försäkringsanstalten.
Kvittona över anskaffningskostnaderna ska skickas till försäkringsanstalten.
Dagliga studieresor
Resekostnaderna ersätts enligt taxorna inom kollektivtrafiken då allmänna
trafikmedel används.
Vid bruk av egen bil ersätts resekostnaderna med det belopp som
motsvarar hälften av Skattestyrelsens årliga beslut om skattefria
resekostnadsersättningar. År 2015 är full kilometerersättning 0,44
euro/km.
STUDIEINSTRUKTIONER 1
Examensstudier
2015–2016
TV
[3]
Ersättningsnämnden för olycksfallsärenden (EFO) rekommenderar att dessa instruktioner följs i ärenden som gäller lagstadgad
olycksfallsförsäkring.
Försäkringsbranschens Rehabilitering r.f. har deltagit i beredningen av instruktionerna.
Som skälig övre gräns per månad för de dagliga resekostnaderna
betraktas 800 euro/månad oberoende av färdsättet.
Kostnader för hemresor
Till den som studerar på en annan ort i Finland än sin hemort betalas
ersättning för resorna mellan hemorten och studieorten på följande sätt:



resan till studieorten på hösten
resan till hemorten på våren
resorna mellan hem- och studieorten en gång i månaden.
Om du har barn under 18 år att försörja, har du rätt att få ersättning för
resorna mellan hem- och studieorten en gång i veckan.
Dessa resor ersätts enligt samma principer som ovan nämnts för dagliga
resekostnader.
Upprätthållande av kontakten och uppföljning av studierna
Det är viktigt att du informerar din rehabiliteringsplanerare om hur
studierna framskrider. Efter varje termin ber vi dig sända en kopia av
betyget/ studieregisterutdraget och efter att studierna slutförts en kopia
av examensintyget. Du bör även informera om adressändringar och
andra ändringar som sker i de förhållanden som inverkar på
utbildningen eller ersättningarna (t ex byte av studieinriktning eller
studielinje).
Om studierna avbryts för två veckor eller en längre tid av någon annan
orsak än officiella lov som ingår i utbildningsprogrammet, ska du utan
dröjsmål meddela detta till rehabiliteringsplaneraren på FBR.
Om det uppstår problem i studierna som kan fördröja dina studier, ska
du omedelbart kontakta din rehabiliteringsplanerare, som kan sätta in
eventuella stödåtgärder.
Om du försummar att meddela om att studierna fördröjs eller avbryts,
kan de utbetalda ersättningarna återkrävas.