Jul 2015 - Svenska Kyrkan i Jönköping

Kyrkstöten
Jul 2015
En tidning från
Bymarkskyrkan
Årgång 30, 2015, Nr 4
Innehåll: Huka dig för julen, julhälsningar, Låt fler få fylla
fem, Att arbeta som skolpräst, med mera
Kyrkstöten jul 2015
Julkrubban
2
När vi firar jul ställer vi ofta fram en julkrubba. Vi gör det i våra kyrkor men också i många av våra
hem. I vår stad finns sedan några år också en julkrubba framställd på ett av våra torg. Seden att vid
julen ställa fram en julkrubba är inte så gammal i vårt land. Det var först under de senaste decennierna som detta blev vanligt hos oss. Den första svenska kyrka som hade en julkrubba var en kyrka i
Malmö som fick en julkrubba på 1920-talet. Seden med julkrubbor har vi fått från den katolska kyrkan där den funnits mycket länge. Den allra första julkrubban anses vara den som den helige Franciskus ställde samman i Assisi på 1200-talet.
En julkrubba kan bestå av olika många figurer. Jesusbarnet i krubban, Maria och Josef är alltid med.
I regel finns också en eller flera herdar med liksom de österländska stjärntydarna. Ofta finns också ett
antal djur med, ofta några får, en oxe och en åsna och kanske en kamel. Om julkrubban är lite större
kan den också innehålla en eller flera änglar och den stjärna som stjärntydarna följde. I krubban kan
det också finnas träd, buskar och blommor. Om julkrubban är stor finns alltså representanter med i
den från hela Guds skapelse, människor i olika åldrar och uppgifter och från olika länder, olika slag
av djur, sådant som växer på jorden, representant från himlavalvet, alltså stjärnan, och också representanter från himmelen, änglar.
I julkrubbans mitt ställer vi alltid Jesusbarnet. Alla de andra figurerna ställer vi sedan runt omkring
barnet och vända mot det. Vi gör så för att understryka att Jesusbarnet var Guds stora gåva till alla
människor och till hela skapelsen och för att säga att detta barn är julhögtidens centrum. Det är för
vår skull som vi har julkrubbor. Meningen med dem är dock inte att vi bara skall se dem som konstverk eller som vackra bilder. Meningen är att vi själva skall ställa in oss bland alla julkrubbans många
figurer och bli en av dem. Jesusbarnet kom nämligen också för vår skull. Med hela vårt jag skall
därför också vi vända oss mot detta barn och tillsammans med alla de många andra figurerna som
finns i krubban tacka och lovsjunga Gud för det.
Bertil Johansson
Kyrkstöten jul 2015
3
Gudstjänster december 2015 – februari 2016
Jairos glädje när hans
dotter får livet åter;
från altarskåpet i
Bymarkskyrkan
6/12
10.00
13/12
16.00
19/12
18.00
20/12
24/12
10.00
10.00
17.00
27/12
31/12
3/1
6/1
10.00
16.00
10.00
10.00
10/1
10.00
17/1
22/1
23/1
24/1
31/1
7/2
14/2
21/2
27/2
28/2
10.00
19.00
18.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
18.00
10.00
Högmässa, Johansson, Hanna Hannus, tvärflöjt, kyrkkaffe, Bymarkskyrkan 80 år
Luciagudstjänst, Johansson, Mikaelikören,
Matteusgruppen, barngruppernas avslutningsfest
Musikandakt, Bitte Bernhardsson med vänner,
Johansson, servering
Högmässa, Hollertz, kyrkkaffe
Julgudstjänst för små och stora, Johansson
Julbön, Johansson, Nina Åkerblom-Nielsen
och Peter Hjalmarsson, sång
Högmässa, Johansson, kyrkkaffe
Ekumenisk nyårsbön i Dalvikskyrkan
Gudstjänst, Ahlqvist, kyrkkaffe
Högmässa, Ahlqvist, Elvira och Olivia Seger,
musik, kyrkkaffe
Gudstjänst, Ahlqvist, konfirmandinskrivning,
kyrkkaffe
Högmässa, Ahlqvist, kyrkkaffe
Gudstjänst i ekumeniska böneveckan, körsång
Musikandakt, Tobias Rudåker, sång, Ahlqvist
Gudstjänst, Ahlqvist, kyrkkaffe
Högmässa, Ahlqvist, kyrkkaffe
Gudstjänst, Ahlqvist, kyrkkaffe
Högmässa, Ahlqvist, kyrkkaffe
Gudstjänst, Ahlqvist, kyrkkaffe
Musikandakt, Brass a la Vista, Ahlqvist
Högmässa, Ahlqvist, kyrkkaffe
Söndagsskola varje söndag under terminstid kl 10.00
(ej vid familjegudstjänst). Reservation för ändringar.
“Ty ett barn har fötts,
en son är oss given.
Väldet är lagt på hans axlar,
och detta är hans namn:
Allvis härskare, Gudomlig hjälte,
Evig fader, Fredsfurste.”
Jes 9:6
Kyrkstöten jul 2015
4
Huka dig för julen av Ulf Petersson
övernattade i någon av traktens många grottor. I
landskapet finns än idag ett stort antal sådana
underjordiska hålrum, uthuggna ur den mjuka
stenen, svala under heta sommardagar och tempererade under den kallare vintern.
Foto: Ulf Petersson
Ingen annan kyrka i världen har så låg dörr
som Födelsekyrkan i Betlehem, där besökaren tvingas huka för att komma in.
Betlehem ligger 10 km söder om Jerusalem, i
ett starkt kuperat område. På en av kullarna
ståtar den märkliga Födelsekyrkan, men det är
inte själva kyrkan som är viktigast utan den
grotta som ligger under altaret, där man tror att
det lilla Jesusbarnet föddes för drygt 2 000 år
sedan. Barnets föräldrar bodde i Nasaret, längre
norrut, men fick ta sig till Betlehem – Davids
stad – för en skattskrivning. Den väg de troligtvis vandrade gick genom världens lägst belägna stad – Jeriko, ca 250 meter under havsytan.
Därifrån fick de klättra uppför på slingrande
stigar till kullarna vid Betlehem, som ligger
mer än 1 000 meter högre.
Från värmen nere i Jeriko kom de upp till
vinterkylan på höjden och efter den långa resan
behövdes logi, men evangelisten Lukas berättar
att det inte fanns rum för dem i härbärget. Ett
troligt scenario är därför att det unga paret
Kanske var det här i en sådan grotta, som den
unga havande Maria födde sin förstfödde son,
.lindade honom och lade honom i en krubba.
Grottan var en lämplig tillflykt för nejdens herdar, varför det lilla gossebarnet kan ha fötts mitt
i fåraherdens skock. Vi brukar ju resa stenar vid
stora ögonblick för att göra händelsen mer
odödlig men något sådant gjordes inte där Jesus
föddes, därför vet vi inte den exakta platsen. I
Betlehem berättas skrönan att Gud valde att
föda sin son bland herdarna, då dessa anses ha
förmågan att sprida ett rykte från ena änden av
byn till den andra innan händelsen har skett.
Området var då ockuperat av det romerska
imperiet och den ökände Herodes, med
tillnamnet den Store, var satt som kung över
landet, medan kejsaren i Rom hette Augustus.
Så gick åren och det Västromerska riket förföll
allt mer medan det Östromerska riket med
huvudstad i Konstantinopel – Istanbul – tog
över allt mer. Kejsare Konstantins mor, Helena,
sägs ha rest till det Heliga Landet omkring år
300 för att besöka de bibliska platserna och då
tagit initiativ till att bygga kyrkor, som Gravkyrkan i Jerusalem och Födelsekyrkan i Betlehem. Så kommer det sig att det idag står en
kyrka över den grotta där herdarna berättade
för världen att det lilla barnet föddes, visserligen
raserad, ombyggd och förändrad flera gånger
under årens lopp, men med många ursprungliga
element, allt byggt rakt över födelsegrottan.
Kyrkstöten jul 2015
5
Med sin långa historia är kyrkan upplyst av en
mängd oljelampor, som ger ett både karakteristiskt ljus och en särpräglad doft. Interiören är
mörk, dagtid sipprar ljus ner i strimmor från de
högt belägna fönstren genom den rökfyllda
luften. Mittskeppets pelare är byggda av traktens röda sandsten och på orientaliskt vis saknar kyrksalen bänkar.
Oftast är Födelsekyrkan fylld av pilgrimer och
turister som i tyst förundran viskar till varandra
och pekar på vad de ser. Många har säkert nått
ett av sina drömmars mål och kanske just där
upplever sin barndoms föreställningar om krubba och ängar med herdar och djur utbytt mot
kolonner och pelare i långa rader och Jesusbarnets uppvaktning av änglakörer ersatt av det
myllrande internationella folkhavet.
Turistgrupperna har blivit tillsagda av sina
guider att hålla sig tätt tillsammans och genast
ställa sig i den kö som leder ner till grottan
under altaret. Vid jul är antalet besökare extra
många och väntetiden kan bli lång för att komma fram till trappan som leder ner till grottan.
Ortsbefolkningen berättar att det förr brukade
komma mest nordeuropéer och amerikaner,
men att de flesta besökare idag är asiater och
sydamerikaner, som inte är lika rädda för den
pågående konflikten.
Väl nere i grottan kryper många ner på golvet
och knäböjer vid den 14-uddiga silverstjärna
som markerar platsen för födelsen medan andra
dröjer sig kvar i andakt längre bak i grottans
mörker, allt medan vakterna försynt manar på
besökarna att röra sig framåt för att väntan inte
ska bli för lång i kön. Sedan lång tid används
Silverstjärnan som markerar platsen för Jesu
födelse. Foto: Jan-Olof Johansson
Födelsekyrkan gemensamt av den grekiskortodoxa, armeniska och romersk-katolska kyrkan. En överenskommelse från 1852 – status
quo – reglerar vem som gör vad och när respektive grupp har tillgång till de olika delarna
av kyrkan.
Ursprungligen hade Födelsekyrkan tre höga
dörrar. På korsfarartiden murades dessa igen
och ersattes av den lilla dörr – 70 cm bred och
130 cm hög – som besökare sedan dess får ta
sig igenom, enligt traditionen för att hindra
beridna ryttare att ta sig in i kyrkan. Den trånga
porten kallas ibland ödmjukhetens port.
Utanför Födelsekyrkan ligger Krubbans torg –
stadens centrum. Här pågår kommersen för
fullt, men tyvärr inte i samma omfattning som
tidigare, då många hindras av den höga mur
som skiljer Betlehem från Jerusalem och de
svårigheter den medför för den som behöver
resa för arbete eller andra ärenden. Precis som
dagens situation är svår för betlehemsborna, så
var det också när Jesus föddes, och Herodes
Kyrkstöten jul 2015
den Store kände sig så hotad av Fredsfurstens
födelse att han lät döda alla gossebarn i trakten. Jesus och hans föräldrar tvingades därför
fly till grannlandet Egypten för att undgå det
grymma dödandet av oskyldiga. Kanske ska
också vi ödmjuka oss den här julen för den
6
märklige sonen som föddes i den underjordiska
grottan, han som bara några dagar gammal själv
blev flykting i ett annat land och därför också kan
identifiera sig med alla människor som denna
vinter är på väg genom vårt Europa till ett nytt liv
i främmande land.
Fondmålning
föreställande
Jesu födelse,
från ett
kapell vid
Herdarnas äng
i Betlehem
Foto:
Ulf Petersson
Bymarkskyrkan 80 år
Den 3 december 1935 var en stor dag på Bymarken. Då invigdes Bymarkens församlingshem av biskop Sam Stadener.
Byggnaden var från början tänkt som församlingshem men
biskopen invigde den som kyrka. 1963 ändrades namnet till
Bymarkskyrkan.
Under alla år har det firats gudstjänster och inbjudits till
verksamhet för alla åldrar. 75-årsjubileet 2010 firades stort
med besök av biskop Jan-Olof Johansson och med en
jubileumsbok skriven av Göran Åberg.
Vid högmässan den andra söndagen i advent i år firades under
enklare former kyrkans 80-årshögtid. Jubileumsboken av
Göran Åberg finns till försäljning i Bymarkskyrkan.
Kyrkstöten jul 2015
7
God Jul och Gott nytt år
tillönskas vänner och bekanta
Karin och Martin Ahlqvist
Carin Bengtsson
Roland Björn
Gunilla och Christer Brenke
Kerstin Cedervall
Iris Dovrén Råsbrant
Violet Edwall
Anne och Göran Gynnerstedt
Berit Henricsson
Maria Hessel och Bo Pettersson
Barbro och Bertil Johansson
Karin och Kurth Johansson
Kristina och Jens Junelind
Sif Knall
Kristina och Ingemar Legrell
Ingrid och Nils Modéus
Inga och Anders Nordberg
Christina och Ulf Petersson
Marianne Petersson
Barbro Rothoff
Britt-Marie och Sture Stebring
Aina och Lennart Svensson
Ann-Margret Svensson
Charlotte och Kristian Säll
Anna-Lena och Rolf Warén
Anli Åhslund
Kyrkstöten jul 2015
8
Låt fler få fylla fem! Julinsamling för Svenska kyrkans internationella arbete
Texter och bilder (även omslagsbilden) från Svenska kyrkans hemsida. Foto: Eric Miller
Varje dag dör tusentals barn för att de inte
får tillgång till mat, rent vatten och
sjukvård. Men det finns hopp. Svenska
kyrkan stöttar kyrkor och organisationer
över hela världen, som värnar om barns
rättigheter.
Ett framgångsrikt exempel är verksamheten
med mentormammor i Sydafrika, Swaziland
och Etiopien. Mentormammor vandrar i utsatta
bostadsområden och gör hembesök hos de familjer som behöver stöd för att säkra barnens
hälsa. De upptäcker undernäring och sjukdomar
och kan både förebygga och behandla.
Med sig har mentormammorna basala arbetsredskap för att ge mödra- och barnavård. Men
en mentormammas främsta arbetsredskap är
hennes egen erfarenhet av att leva som mamma
i utsatthet och fattigdom. Hon har rekryterats
till mentormamma för sin förmåga att se, lyssna
och stötta. Som mentormamma arbetar hon med
att ge andra mammor kunskap om sina egna och
sina barns rättigheter. I en situation där fattigdomen är utbredd räddar det barns liv.
Forskning visar att metoden med mentormammor är oerhört framgångsrik och de sydafrikanska myndigheterna har nu börjat arbeta
utifrån denna modell. Det effektivaste sättet att
förbättra barns hälsa är när stater kan säkra alla
invånares rätt till social trygghet.
Därför driver Svenska kyrkan ett aktivt påverkansarbete gentemot makthavare i Sverige, EU
och FN för att fler länder ska införa sociala
trygghetssystem, som exempelvis barnbidrag.
Om alla barnfamiljer får ett bidrag, ökar barns och därmed hela samhällens - möjlighet att
utvecklas.
Någon mil utanför Kapstaden i Sydafrika ligger
Khayelitsha. Här finns Philani; en organisation
som arbetar för att de mest utsatta barnfamiljerna i området ska få tillgång till mödra- och
barnavård. Området byggdes under apartheid
och var enligt landets raslagar ett bostadsområde för svarta. I dag bor de allra flesta kvar.
Tegelhus blandas med plåtskjul och uppskattningsvis bor här drygt 500 000 personer.
Medelinkomsten i området är endast 6 dollar/
dag och 89 % har inte mat varje dag. Dessutom är sjukdomar som hiv och tuberkulos ett
ständigt hot.
Ntombizodwa Dambuza är 26 år och bor i
Khayelitsha med sin man Zolili Ralarala och
deras två veckor gamla dotter Azosule.
Kyrkstöten jul 2015
9
Ntombizodwa sitter i soffan i familjens hus av
korrugerad plåt, masonitskivor och brädor.
Toalett finns ute på gården och är ett torrdass
som flera familjer delar. Vatten hämtas vid en
allmän kran. I famnen håller hon lilla Azosule.
Mentormamman Nozuko Selane, 44 år, är på
besök. Hon träffar sina klienter två dagar i
veckan fram till dess att barnet är sex veckor
gammalt, därefter är det längre mellan besöken, men mentormamman följer barnet fram
till sex år.
– Jag ville gärna ha en mentor eftersom min
egen mamma bor i östra Sydafrika, i Kapstaden har jag ingen att fråga. Till min mentor
kan jag ställa hur många frågor som helst,
säger Ntombizodwa. Varje gång Nozuko
kommer väger hon Azosule, markerar hennes
utveckling på en viktkurva i journalen och
pratar med Ntombizodwa om barnets hälsa.
Diarré, tbc och lunginflammation är vanligt
här, och hygien är en viktig fråga.
Andra problem som Nozuko stöter på är för
tidigt födda barn, eller barn som skadats i fosterstadiet på grund av rökning eller alkohol.
Som mentormamma går hon från dörr till dörr
och
och knackar på för att höra om hon kan vara
till hjälp. Hon träffar över hundra klienter
och arbetar två dagar i veckan på Philani
och tre dagar i veckan på sjukhuset i
Khayelitsha.
– Många nyfödda är i riskzonen för hiv. En
anledning till att jag ville bli mentormamma
och hjälpa andra, är att jag själv är hivpositiv och min son som dog smittades för
att jag inte åt bromsmediciner. Sammanlagt
har Nozuko fött fyra barn, varav tre sedan
hon diagnostiserades med hiv. Tack vare att
hon åt bromsmediciner när treårige Mikhulu
och hans åttaårige bror Mesuli föddes är de
inte smittade. Nozuko berättar om sitt arbete
som mentormamma:
– Mest talar vi om hygien, vikten av
näringsriktig kost och fördelarna med att
amma. Jag berättar också om farorna med
att röka och dricka under graviditeten. Vi
har många tonårsgraviditeter i området.
Ibland på grund av våldtäkter, ibland för att
de inte använt kondom.
Text: Görrel Espelund
Sammanställt av Charlotte Säll
Stöd Svenska kyrkans internationella arbete! Din gåva behövs!
BG: 900 - 1223 /PG: 90 01 22-3
Sms:a LJUS till 72905 och ge 50 kronor
www.svenskakyrkan.se/gedirekt
Swisha valfritt belopp till 900 1223
Kyrkstöten jul 2015
10
–
Agneta Johansson
Karolina Dahlström Kalbermatten
Huskvarnavägen 95, 554 66 Jönköping
036-12 67 89, 13 68 02
www.accenten.net
Vill du annonsera här? Nu finns det
lediga annonsplatser!
Kontakt: tel. 0730-70 35 62
Kyrkstöten jul 2015
11
Musik i Bymarkskyrkan i december
14 december kl 18
i församlingsvåningen
Kristian Säll & Agne Johansson. Musik till gitarr.
Aftonbön. Servering. Arr: Lekmannakåren
19 december kl 18
Julstämning - Bitte Bernhardsson med vänner.
Fika i församlingsvåningen efteråt.
S
el
Vid Syföreningens samling inför
första advent visade kyrkvaktmästare Cecilia Landström
när hon skapade en vacker
adventsljusstake av ljus, växter
och andra dekorationer.
Adventsljusstaken pryder nu
församlingsvåningen i
Bymarkskyrkan.
Foto: Christina Petersson
”Film som berör” -
En serie samtalskvällar
Filmkvällar kommer att arrangeras under våren.
Håll utkik efter informationsblad i kyrkorna, annonsering i lokalpressen
och på www.svenskakyrkanjonkoping.se.
Kyrkstöten jul 2015
12
Välkommen att möta kyrkan
och världen på ett nytt sätt:
Gå med i en studiecirkel!
<
Vi svarar dygnet runt
Heltäckande service
 Bouppteckningar
 Arvskiften
 Testamenten
 Deklarationer
 Ekonomisk rådgivning
 Gravstenar
www.sensus.se
036-30 98 80
________
När du ska sälja eller köpa
bostad
Ring 036-35 41 80
Kyrkstöten jul 2015
13
Att arbeta som skolpräst av Torgny ”Tojje” Wirén
Torgny Wirén arbetar som skolpräst i
Svenska kyrkan i Jönköping. Här berättar
han om sin väg till uppdraget att arbeta med
ungdomar och om vad hans tjänst innebär.
med svårt sjuka patienter. Jag ville ge dem
tröst och hopp. Det var där tanken kom att
kanske bli sjukhuspräst.
Jag började läsa filosofi. Sedan blev det religion. Tanken jag hade var att som sjukhuspräst kunna kombinera erfarenheterna från
vården med min brottning med de stora frågorna. Och på det sättet bli till nytta.
Efter gymnasiet jobbade jag några år på olika
avdelningar i det som då kallades Västra klinikerna. För mig var detta riktigt spännande år där
jag fick möta människor i utsatta situationer och
försöka vara till hjälp. Jag trivdes ruskigt bra och
kände att detta var något jag kunde tänka mig att
ägna mitt liv åt.
Men så placerades jag på onkologavdelningen.
Givetvis hade jag mött cancerpatienter förut,
men här hade alla cancer. Många var unga.
Lidandet och de stora frågorna blev så oerhört
påtagliga här. Självfallet hade jag funderat över
de stora frågorna förut; varifrån allting kommer,
vad som är meningen med tillvaron och vart allt
är på väg. Nu plötsligt fick frågorna kött och
blod. Och de pockade på ett svar. Mer och mer
kände jag hur gärna jag ville sitta ner och prata
Men så kom jag ut som präst och var med om
mitt första konfirmandläger. Jag kände att jag
verkligen trivdes där. Och jag drabbades av
den närmast magiska atmosfär som ofta skapas på ett läger där ett helt gäng människor
lever tätt tillsammans. Jag insåg att detta var
något som också ungdomarna kände, som
påverkade dem och trängde ner på djupet.
Vad det var kunde jag kanske inte riktigt ta på
men det handlade om gemenskap, om tillit
och trygghet i gruppen, att våga släppa på
masker och roller och bara vara.
I detta insåg jag att det fanns en miljö där
unga människor växte. På alla plan. Dessutom
kände jag att de stora livsfrågorna fanns där
på ett mycket naturligt och självklart sätt.
Gradvis växte insikten inom mig att konfirmander och konfirmandläger var skatter jag
bara inte fick släppa.
Det andra som hände när jag kom ut som
präst var att jag fick möjlighet att besöka
skolor. Min första tjänst blev Ljungarum och
Månsarp. På båda ställena fanns låg- och
mellanstadieskolor och bägge skolorna lät
mig komma dit och prata på lektionerna.
Kyrkstöten jul 2015
Där upptäckte jag fascinationen att få tända
någonting i barns och ungdomars ögon. Att säga
saker som var viktiga och som de kunde ta emot.
Det hann inte gå särskilt lång tid innan jag insåg
att sjukhusprästtanken nog skulle få vänta ett
tag. I det klassiska prästjobbet fanns så mycket
viktigt som jag kände att jag först ville ägna min
tid och min kraft åt.
1988 kom jag som präst till Sofia församling.
Nästan direkt tog jag kontakt med skolorna i
centrum och sedan dess arbetar jag som skolpräst på halvtid. Den andra halvtiden är jag
församlingspräst men mest med inriktning på
ungdomar, konfirmander, gudstjänster, dop,
bröllop och begravningar.
Som skolpräst är det framför allt fyra saker jag
gör. Det första är lektioner, temadagar och andra
samlingar ute på skolor. Oftast fungerar det så
att skolan ber mig komma. Och de ber mig prata
om någonting. Ämnena varierar såklart om det
är lågstadiet eller gymnasiet men vissa gånger
handlar det om vad som är rätt och fel, andra
gånger hur man ska få en relation att hålla.
Andra återkommande ämnen är sex och samlevnad, självförtroende och självbild, mobbing,
livskvalitet, sorg, döden, värderingar eller hur
man ska vara mot varann. Rättvisefrågor och
jämlikhet är andra frågor liksom likheter och
skillnader mellan de olika världsreligionerna.
Detta känns väldigt viktigt och för mig upptar
det ganska mycket av min tid som skolpräst.
Det andra jag försöker göra ute på skolorna är att
bara finnas där, gå runt på skolgården, i
korridorer och personalrum och på så sätt visa
att jag finns där för dem. Och att jag har tid. För
mig är det en viktig signal att vilja finnas ute där
människor är.
14
Det tredje jag gör är personliga samtal.
Ibland kan det handla om elever på högstadiet eller gymnasiet, men kanske ännu
oftare är det någon som slutat gymnasiet och
som hamnar i en situation där man behöver
någon att prata med. Man känner inte riktigt
för att kontakta psykiatrin eller sin vårdcentral och man vill heller inte ta problemet
med sin släkt eller sina vänner. Då händer det
att man ringer den gamle skolprästen.
En fjärde sak jag gör är att finnas med i skolornas krisgrupper. Oftast händer lyckligtvis
ingenting, men när någonting förfärligt hänt
handlar det om att försöka lämna allt det man
skulle ha gjort och tillsammans med skolans
personal finnas där för att stötta och hjälpa.
Länge tänkte jag att jag någon gång skulle nå
en punkt då konfirmander och skola inte
fungerade längre, när jag kände att jag var
för gammal. Kanske 40 år skulle vara en
sådan gräns? Eller möjligen 50? Då skulle
jag kunna bli sjukhuspräst.
Nu har jag för länge sedan passerat både 40
och 50 men jag känner fortfarande att konfirmandläger och skola tillhör det allra roligaste och viktigaste jag kan göra. Och jag
känner fortfarande att jag har det bästa jobb
som jag någonsin skulle kunna ha.
Besök gärna Tojjes
egen hemsida
www.torgnywiren.
se, varifrån
bilderna är
hämtade.
Kyrkstöten jul 2015
15
Välkommen till lunchträffar & soppluncher!
Under ett antal onsdagar i vår kan du i Bymarkskyrkan äta hemlagad mat
tillsammans med andra. Efterföljande kaffe samt andakt.
Start med sopplunch onsdag 27 januari kl 12.
Julsånggudstjänster i Järstorps kyrka
söndag 27 december kl 16 och 18.30.
Kyrkokörerna från Bymarken, Dalvik och Järstorp.
Instrumentalister. Sångsolist: Ola Utbult.
Välkommen!
Kyrkstöten jul 2015
16
Personal:
Kyrkstöten
Församlingspedagog: Mia Hellgren
036 - 30 35 93
Församlingsassistent: Louise Jedensjö
0730 - 70 31 49
Vik komminister: Bertil Johansson
036 - 30 35 91
Vik diakon: Kristina Junelind
036 - 30 35 92
Kyrkvaktmästare: Cecilia Landström
036 - 30 35 90
Kantor: Christina Petersson
036 - 30 35 94
ges ut av Bymarkskyrkans
lekmannakår. Ansvarig utgivare är
Anders Nordberg. Redaktionen
består av Charlotte Säll, Iris
Dovrén Råsbrant, Martin
Ahlqvist/Bertil Johansson och Ulf
Petersson. Detta och gamla
nummer av Kyrkstöten finns att
läsa som pdf på Bymarkskyrkans
hemsida på
www.svenskakyrkanjonkoping.se
Där finns också annan information
om Kyrkstöten och kyrkan.
Vuxna:
Syföreningen: ordförande Aina Svensson tel 16 38 79
Lekmannakåren: ordförande Anders Nordberg tel 71 13 63
Husförsamlingen: kontaktperson Bertil Johansson tel 30 35 91
Resursgruppen Knutpunkten: ansvarig Kristina Junelind tel 30 35 92
Bara vara: kontaktperson Helena Stebring Engberg tel 0733-60 77 08
Barn och ungdom:
Kyrkans öppna förskola:
Barntimmegrupp (från 4 år):
Söndagsskola:
Onsdagsöppet (årskurs 4-6):
Konfirmanderna (årskurs 8):
Matteus FF (tonårsgrupp):
tisdagar 10-12
måndagar 15
söndagar 10 (terminstid)
onsdagar 14
start vårterminen 2016
samlas enligt schema
Körer:
Mikaelikören (aktivitetskör från årskurs F):
Matteusgruppen kör och komp
Bymarkskyrkans kör
onsdagar 16
onsdagar 16
tisdagar 19
Visste du att du kan betala med swish i Svenska kyrkan i Jönköping?
Till exempel för sopplunch, kyrkkaffe, varor från Fairtrade och
Barnprylboden eller ge kollekt.