tekniskt PM 2015 - Stafettkarnevalen

Tekniskt PM
PM för
för lagledare
lagledare
Tekniskt
Anmälningarna
Anmälningarna
TEKNISKT
PM
FÖR
TEKNISKT
PM
FÖR
LAGLEDARE
Tekniskt
PM
förLAGLEDARE
lagledare
År 2012
2012 införde
införde vi
vi ett
ett nytt
nytt förfarande
förfarande vad
vad beträffar
beträffar försenade
försenade anmälningar.
anmälningar. Vi
Vi kan
kan dels
dels
År
inte garantera
garantera att
att man
man ryms
ryms med
med ifall
ifall man
man anmäler
anmäler sina
sina lag
lag för
för sent
sent och
och därutöver
därutöver
inte
uppbär vi
vi en
en summa
summa på
på totalt
totalt 10
10 €€ per
per försenat
försenat lag
lag mot
mot den
den normala
normala summan
summan på
på 55 €.
€.
uppbär
Ifall
man
inte
har
kompletta
lagsammansättningar
inom
utsatt
tid,
kan
man
även
bli
Ifall man inte har kompletta lagsammansättningar inom utsatt tid, kan man även bli
bestraffad med
med en
en extra
extra avgift
avgift på
på 55 €€ per
per bristfälligt
bristfälligt lag.
lag.
bestraffad
Det är
är även
även viktigt
viktigt att
att man
man stavar
stavar elevernas
elevernas namn
namn korrekt
korrekt då
då man
man gör
gör sina
sina lagsamlagsamDet
mansättningar. Vi
Vi publicerar
publicerar resultaten
resultaten med
med lagens
lagens sammansättning
sammansättning på
på våra
våra webbsiwebbsimansättningar.
dor.
Dessa
resultat
används
sedan
av
bl.a.
YLE
och
pressen.
dor. Dessa resultat används sedan av bl.a. YLE och pressen.
Mera info
info om
om anmälningsförfarandet
anmälningsförfarandet och
och olika
olika tidpunkter
tidpunkter hittas
hittas på
på våra
våra webbsidor.
webbsidor.
Mera
Förändringar ii lagsammansättningen
lagsammansättningen på
på Olympiastadion
Olympiastadion
Förändringar
Ifall lagets
lagets sammansättning,
sammansättning, p.g.a.
p.g.a. sjukdom
sjukdom eller
eller andra
andra goda
goda skäl,
skäl, avviker
avviker från
från det
det man
man
Ifall
anmält och
och det
det som
som står
står på
på förändringsblanketten,
förändringsblanketten, bör
bör man
man granska
granska och
och korrigera
korrigera
anmält
samt
lämna
blanketten
undertecknad
in
till
tävlingskansliet,
senast
1
timme
före reresamt lämna blanketten undertecknad in till tävlingskansliet, senast 1 timme före
spektive grens
grens start.
start. För
För samtliga
samtliga direkta
direkta eftermiddagsfinaler
eftermiddagsfinaler på
på lördagen,
lördagen, bör
bör evenevenspektive
tuella förändringar
förändringar lämnas
lämnas in
in senast
senast kl.
kl. 13.00.
13.00.
tuella
Tävlingskansliet
Tävlingskansliet
Tävlingskansliet är
är inrymt
inrymt ii Olympiastadion
Olympiastadion från
från och
och med
med måndagen
måndagen den
den 18
18 maj
maj och
och
Tävlingskansliet
är
öppet
kl.09.00
15.00,
fredagen
den
22
maj
kl.10.00
21.00.
På
lördagen
har
kansär öppet kl.09.00 - 15.00, fredagen den 22 maj kl.10.00 - 21.00. På lördagen har kansliet öppet
öppet kl.7.00
kl.7.00 -- 17.00.
17.00. Kansliet
Kansliet lämnar
lämnar upplysningar
upplysningar om
om inkvartering,
inkvartering, tekniska
tekniska ararliet
rangemang
osv.
Tävlingsnumren
fås
från
kansliet
fr.o.m.
fredagen
den
22
maj
kl.
10.00
rangemang osv. Tävlingsnumren fås från kansliet fr.o.m. fredagen den 22 maj kl. 10.00
Telefonnumret till
till kansliet
kansliet är
är det
det samma
samma som
som för
för Stafettkarnevalens
Stafettkarnevalens projektledare
projektledare dvs.
dvs.
Telefonnumret
040-184 6380.
6380.
040-184
Omklädningsrummen
Omklädningsrummen
Till omklädningsrummen
omklädningsrummen kommer
kommer skolorna
skolorna bäst
bäst genom
genom ingången
ingången invid
invid trappan
trappan till
till
Till
Idrottsmuseet.
Idrottsmuseet.
Uppvärmning
Uppvärmning
Uppvärmning före
före och
och ned
ned joggning
joggning efter
efter loppen
loppen sker
sker ii terrängen
terrängen mellan
mellan Stadion
Stadion och
och
Uppvärmning
Djurgården samt
samt på
på gräsmattorna
gräsmattorna omkring
omkring Djurgårdens
Djurgårdens sportplan.
sportplan. Även
Även Bollplan
Bollplan 66
Djurgården
fungerar
på
fredag
och
bollplan
1
ett
på
lördag
som
uppvärmningsplan
(se
sid
De
fungerar i år som uppvärmningsplan. De övriga fotbollsplanerna bör lämnas i44).
fred!!!
övriga fotbollsplanerna bör lämnas i fred!!!
32
2
2
Inne på Stadion och inomhusbanan får under inga omständigheter förekomma joggning eller växlingsträningar. Ifall ni ser att uppvärmning pågår inom ovannämnda
områden, vänligen informera och avlägsna ifrågavarande skola.
Regelverk
Allmänt sett kan man konstatera att grundskoleelever inom årskurserna 1 - 6 frias
hellre än fälls, grundskoleelever inom årskurserna 7 - 9 har vissa frivilliga regler (så
som startblock) samt i tjuvstarter tillåts 1 tjuvstart per heat och i övrigt tillämpar
Stafettkarnevalen IAAF:s allmänna regelverk. Mera specifika regler för olika stafetter
hittas fr.o.m. sida 19: Regelverk för Stafetterna.
Uppropet för gatustafetterna sker enligt följande:
t 2:a stadiet pojkar: Endast första och sjätte sträckans löpare kommer till uppropet
före starten. De övriga löparna tar sig på egen hand till sina växlingsplatser och
ansvarar själv för att de finns på plats i tid.
t Grundskolor åk 1-9 samt 2:a stadiet flickor: Första och andra sträckans löpare bör
komma till uppropet. Övriga löpare tar sig på egen hand till växlingsplatserna.
Tävlingsnummer och västar
t Varje deltagare bör ha ett tävlingsnummer som fästs på bröstet med fyra säkerhetsnålar.
t Ankarsträckans löpare i i 600+600+400 m, masstafetterna samt träningsskolornas
och anpassade skolornas skyttelstafetter bär en väst som delas ut vid uppropet.
Tävlingsnumret fästs på bröstdelen av västen med 4 säkerhetsnålar. Västen skall
returneras efter loppet.
t Det är absolut förbjudet att bära egna västar på ankar- eller andra etapper.
Tekniskt PM för lagledare
Upprop före loppen sker på Stadions inomhusbana. Träningsskolorna samlas i aulan,
ingång från Stadiontornet. Anpassade skolors lag bör samlas som övriga på inomhusbanan. Hela laget (förutom i gatustafetterna) bör vara på plats vid uppropet.
TEKNISKT PM FÖR LAGLEDARE
Upprop
Spikskor
På 18 x 80 m, 18 x 100 m, 12 x 80 m och 12 x 100 m får spikskor inte användas! I
masstafetterna får man endast löpa barfota eller i strumpor!
I gatustafetterna bör observeras att många etapper går på hård asfalt där spikskor inte
heller kan användas.
333
Spikarna i spikskorna får inte vara längre än 7 mm. Vi måste vara hårda på denna
punkt. Längre spikar förstör Stadions bana. De som har felaktiga spikar måste springa
barfota då det inte finns tid för deltagarna att börja söka efter andra skor.
Banordning
I alla lopp är banordningen lottad på förhand. Banordningen är angiven i nummerordning.
I masstafetterna räknas banorna så att bana 1 är närmast huvudläktaren.
TEKNISKT
PMPM
FÖR
Tekniskt
förLAGLEDARE
lagledare
Starten
Startern kommenderar löparna till start på följande sätt:
t 600+600+400 m, gatustafett och masstafetter: På era platser … skott!
t Övriga stafetter: På era platser … färdiga … skott!
Startblock
Startblock används i korta stafetter enligt följande:
t Andra stadiet: startblocken är obligatoriska.
t Grundskolor åk 7-9: startblock används ifall man så önskar.
t Grundskolor åk 1-6: startblock används inte.
Tjuvstarter
Nya regler från och med 2010:
t Andra stadiet: ingen tjuvstart tillåten.
t Grundskolor åk 7-9: endast 1 tjuvstart oberoende av löpare är tillåten.
t Grundskolor åk 1-6: endast 1 tjuvstart per löpare är tillåten.
Avancemang från försöks- och semifinalstävlingar
I alla korta stafetter, arrangeras försökstävlingar, varifrån de bästa går till semifinaler
eller final. Angående avancemang till semifinaler och finaler hänvisas till anslagstavlan. Avancemang till semifinalerna och finalerna sker enligt följande regler:
4 x 100 m (gäller för både pojkar som flickor i alla skolstadier) och dubbel svensk stafett,
grundskolor åk 7 - 9:
t ifall försöksheatens antal är flera än 6, går de 8 bästa enligt tid direkt till final
t ifall försöksheatens antal är flera än 3 och färre än 6, går segraren från varje heat
direkt till final och resten av de 8 platserna fylls enligt bästa tid
34
4
t ifall försökheatens antal är 3 eller färre, går två bästa från varje heat direkt till final
och resten av de 8 platserna fylls enligt bästa tid
5 x 80 m flickor grundsk. åk 1-6 och 5 x 80 m pojkar grundsk. åk 1-6:
de 32 bästa tiderna till semifinalerna (29 resp. 28 heat)
5 x 80 mixed små grundsk. åk 1-6 och 8 x 50m mixed grundsk. åk 1-4:
de 24 bästa tiderna till semifinalerna (20 resp 21 heat)
12 x 80 m mixed grundsk. åk 1-6:
de fem bästa från varje heat samt följande 11 bästa enligt tiderna till final (5 försöksheat)
5 x 80 m mixed små grundsk. åk 1-6 och 8 x 50 m mixed grundsk. åk 1-4:
de två bästa från varje heat samt två bästa enligt tiderna till final (3 semifinalheat)
5 x 80 m flickor grundsk. åk 1-6 och 5 x 80 m pojkar grundsk. åk 1-6:
de två bästa från varje heat till final (4 semifinalheat)
Om ett lag som kvalificerat sig till final, uteblir från finalen utan orsak, behandlar SFSI
ärendet och kan bestraffa nämnda löpare med exempelvis avstängning från förbundets verksamhet under höstterminen. Som orsak räknas inte ”sparande av krafter” till
en annan final. Endast en skada med tävlingsläkarens utlåtande godkänns som orsak.
Skolidrottsförbundet har infört denna regel med tanke på att det är sportsligt orättvist
om man inte fullföljer en tävling när man en gång ställt upp. Dessutom tror SFSI att
denna bestämmelse skall ha preventiv verkan på ”slutkörning” av elever.
Tekniskt PM för lagledare
Från semifinalerna sker avancemang enligt följande:
TEKNISKT PM FÖR LAGLEDARE
Dubbel svensk stafett 2:a stadiet:
löps detta år direkt som final i 2 heat.
Växlingar
I alla stafetter på 5 x 80 m och 8 x 50 m måste löparen stå så att den bakre foten är vid
den svarta respektive gula knappen som markerar växlingsområdets början. Växlingsområdet är ca 20 m inom vilket växlingen skall ske. Nästsista sträckans löpare får inte
löpa med över mållinjen!
Löparen får inte gå emot den som ska ge pinnen, utan måste stå kvar tills han/hon
sätter igång ansatsen.
Löpare som inte är involverade i växlingen får ej hantera stafettpinnen. Stafettpinnen
får inte heller kastas.
35
5
I masstafetterna används även stafettpinne. Denna måste vid växlingen passera runt
den käpp som är utsatt i vardera ändan av banan och där följande löpare väntar.
Gatustafetterna har ett växlingsområde på 20 m inom vilket växlingen bör ske!
Endast tejp får användas vid utmärkning av stegmärket för växling. Ritstift, säkerhetsnålar el. dyl. är absolut förbjudet!
Gatustafetter
TEKNISKT
PMPM
FÖR
Tekniskt
förLAGLEDARE
lagledare
Gatustafetterna har start och mål inne på stadion men löps utanför Stadion.
36
6
Starten för grundskolor åk 1 – 9 ordnas så att:
t
de snabbaste startar med utjämning på yttersta banan som är utmärkt med kon
er och ingång sker efter 2 kurvor, d.v.s. vid målrakan
t
de övriga radas upp så att 16 löpare står bredvid varann på de 8 banorna och
nästa 16 placeras bakom på 1 m avstånd osv.
På detta sätt undviker vi trängsel och skador i starten. Placeringen sker enligt fjolårs
resultat.
För att minska på trängseln vid växlingarna är det förbjudet för andra personer än följande sträckans löpare att vistas vid växlingsområdet. Lagledare eller andra personer
får inte heller cykla eller springa bredvid en löpare längs med tävlingssträckan.
Sträckorna i de olika tävlingarna är följande:
Andra stadiet, pojkar 10 etapper
1. 810 m (inne på Stadion ca 400 m, resten ut mot Tölöviken)
2. 280 m (i slutet 80 m brant motlut)
3. 320 m (halva svagt stigande, resten nerför och igen kort uppför i slutet)
4. 500 m (lätt utför, sandväg, över Hammarsköldsvägen och vidare med gångväg, lätt
uppför och nerför sista 150 m)
5. 590 m (drygt 100 m motlut i början, sedan nedför till maratonporten och in på
Stadion, växling mitt på huvudrakan)
6. 570 m (inne på Stadion ca 150 m, resten mot Tölöviken)
7. 280 m (samma som på andra sträckan)
8. 320 m (samma som på tredje sträckan)
9. 500 m (samma som på fjärde sträckan)
10. 640 m (samma som på femte sträckan)
Andra stadiet, flickor 5 etapper
1. 640 m (inne på Stadion)
2. 570 m (ut från Stadion, ner mot Tölöviken)
3. 280 m (i slutet 80 m brant motlut)
4. 820 m (lätt motlut 150 m, därefter nedför och uppför igen, lätt utför, sandväg,
över Hammarsköldsvägen och vidare med gångväg, lätt uppför och nerför sista
150 m)
5. 640 m (i början drygt 100 m rätt kraftigt motlut, sen nedför mot maratonporten och in på Stadion till mål)
Masstafetter
Masstafetterna är 12 x 80 m mixed för grundskolor åk 1-6, 18 x 100 m samt 18 x 80 m
för grundskolor åk 7-9 och 12 x 100 m för 2:a stadiet. Loppen sker på gräsmattan så att
den startande löparen springer i motsatt riktning med den kommande. Löparen bör
använda den vänstra delen av löpbanan. Flygande start och spikskor är inte tillåtna! I
masstafetterna får man endast löpa barfota eller i strumpor!
Tekniskt PM för lagledare
Det är förbjudet att vistas på växlingsområdena. Detta gäller samtliga personer.
TEKNISKT PM FÖR LAGLEDARE
Grundskolor åk. 7 – 9, pojkar 6 etapper
1. 840 m (inne på stadion)
2. 570 m (ut från Stadion, ner mot Tölöviken)
3. 280 m (i slutet 80 m brant motlut)
4. 320 m (halva sträckan svagt stigande, resten nedför och igen kort uppför i slutet)
5. 500 m (lätt utför, sandväg, över Hammarsköldsvägen och vidare med gångväg, lätt
uppför och nerför sista 150 m)
6. 640 m (i början drygt 100 m rätt kraftigt motlut, sen nedför mot maratonporten
och in på Stadion till mål)
Grundskolor åk. 1 – 6, pojkar 4 etapper
1. 840 m (inne på Stadion)
2. 850 m (från Stadion ut mot Tölöviken och upp mot Djurgården, brant stigning
sista 80-100 metrarna)
3. 820 m (lätt motlut 130-150 m, därefter nedför och uppför igen, lätt utför, sandväg,
sågspånsbana, över Hammarsköldsvägen och vidare med gångväg, lätt uppför och
nerför sista 150 m)
4. 640 m (i början drygt 100 m rätt kraftigt motlut, sen nedför mot maratonporten
och in på Stadion till mål)
I alla masstafetter använder man stafettpinne som överlämnas till följande löpare så
att pinnen kommer att runda käpparna i var ända av löpbanan så att växlingen sker
bakom start- och mållinjen. Ifall pinnen inte rundar käppen och laget får nytta, behandlas detta som ett växlingsfel.
Regeln för växlingarna i masstafetterna, stående eller ”flygande start”, har preciserats
så att man drar upp ett område av 80 centimeter bakom käppen. Området markeras
med flaggor. Inom detta område skall löparna som tar emot stafettpinnen vara. Bakre
foten får inte vara utanför detta område. De lag som inte följer dessa regler kommer
att diskvalificeras.
Beträffande grundskolornas åk 1-6 mixed stafett 12 x 80 m deltar sex pojkar på sträck-
377
orna 1,3,5,7,9,11 och sex flickor på sträckorna 2,4,6,8,10 och 12.
Sista löparen i varje lag får en väst att ha på sig. Tävlingsnumret fästs på västen som
ska returneras efter loppet!
TEKNISKT
PMPM
FÖR
Tekniskt
förLAGLEDARE
lagledare
Udda löpare (1-3-5…) har ett snett streck över tävlingsnumret.
OBS! Infört år 2014 för grundskolornas masstafett försöksheat: Då barnen löpt
färdigt och kommer tillbaka in till uppropet kommer de att från drickatältet dirigeras
över löpbanan till uppropets bakre dörr. Dörren kommer att vara tydligt märkt innan
uppropet börjar så att läraren kan visa barnen var de kommer in. Vi testar det här
systemet 2014 för att råda bot på problemet med trängsel i tunneln och i den smala
korridoren ”på hyllan” ovanför uppropet då ett heat löpt färdigt och ett annat förs ut
på banan. Det här betyder att den bakersta delen av uppropet inte är tillgängligt för
skolorna under grundskolornas masstafettupprop. Vi beklagar att utrymmet blir mindre, men det är viktigt att trygga säkerheten då så många barn rör sig på samma ställe
på en och samma gång. Onödig trängsel i själva uppropet kan undvikas med att skolorna som löper i de senare heaten inte kommer till uppropet innan utsatt uppropstid.
600 m + 600 m + 400 m
Ankarsträckans löpare får vid växlingsplatsen en nummerlapp att fästa på tävlingsbyxans högra sida och en väst att ha på sig. Tävlingsnumret fästs på västen som ska
returneras efter loppet!
Växlingen bör ske innanför det 20 m långa växlingsområdet som börjar 10 m före
och slutar 10 m efter starten för 200 m (växling 1) och målstrecket (växling 2) på innerbanan.
Målgången sker från tredje banan utåt. Ankarna skall i början av målrakan söka sig ut
på de yttre banor som är avskilda från innerbanorna med koner. På detta sätt skiljer vi
de som kommer i mål från de som har kvar att löpa.
Dubbla svenska stafetten
Den dubbla svenska stafetten löps så att de udda etapperna löps av flickor och de
jämna av pojkar. Etappernas längder är 100 m (f), 100 m (p), 200 m (f), 200 m (p), 300
m (f), 300 m (p), 400 m (f) och 400 m (p).
De första 500 metrarna löps på skilda banor. Den fjärde sträckans löpare får således
efter löpta 100 m gå in på innerbanan.
De tre första växlingarna sker på egna banor. Växlingsområdena för dessa växlingar är
utmärkta på en karta, sida 52.
38
8
Vid de tre första växlingarna är det tillåtet att starta 10 m före växlingsområdet men
växlingen bör ske innanför det 20 m långa växlingsområdet.
Vid de övriga växlingarna är det inte tillåtet att starta före växlingsområdet. Växlingen
bör ske innanför det 20 m långa växlingsområdet som börjar 10 m före och slutar 10
m efter starten för 300 m (växling 5), 200 m (växling 4) och målstrecket (växling 6 och
7) på innerbanan.
Ankarsträckans löpare får vid växlingsplatsen en nummerlapp att fästa på tävlings byxans högra sida.
Resultatservice
Videokontroll
Ifall man tycker att ett resultat var oklart, har man rätt till videokontroll i resultatkansliet. Eftersom resultatkansliet kan ha bråttom med att få ut resultat, kan det hända att
man är tvungen att vänta en stund. Tiden då man begärt om videkontroll räknas dock
som samma tidpunkt som en eventuell protest påbörjats.
Endast lagledaren har tillträde till resultatkansliet, elever har under inga omständigheter rätt att varken be om videokontroll eller påbörja en protest.
Eventuella protester
Tekniskt PM för lagledare
Endast lagledaren har rätt att besöka resultatkansliet och be om videokontroll. Ifall
man önskar videokontroll, bör en protestblankett fyllas i. Blanketten fås på kansliet.
TEKNISKT PM FÖR LAGLEDARE
I aulan utanför tävlingskansliet finns en anslagstavla, där tävlingsresultaten hängs upp.
Heatindelningen för semifinaler och finaler sätts upp på anslagstavlan utanför tävlingskansliet.
Eventuella protester angående tävlingarna bör av skolornas lagledare lämnas till tävlingskansliet omedelbart, dock senast 30 minuter efter avslutat lopp.
Protesten besvaras skriftligt av juryn vars beslut alltid är slutgiltigt.
Protesten görs via protestblanketter som fås från tävlings- eller resultatkansliet.
Prisutdelning
Pristagarna samlas omedelbart efter varje finaltävling i närheten av prispallen och
prisutdelningen sker genast efter följande lopp. Se tidsschemat! Alla deltagare i de tre
bästa lagen i varje gren erhåller pris. Dessutom delas vandringspris och flera heder-
399
spris ut.
Samtliga deltagare bör absolut närvara!
Inmarsch och maskottävling
Samlingen för inmarschen sker kl. 12.00. Inmarschen startar kl. 12.40. Se på kartan
var uppsamlingen sker. Högst 5 elever per skola får delta i inmarschen.
TEKNISKT
PMPM
FÖR
Tekniskt
förLAGLEDARE
lagledare
Inmarschen omfattar ett ärevarv inne på stadion varefter man tågar ut. Eleverna stannar således inte kvar på gräset under öppningsceremonin.
Maskottävlingen som är riktad till grundskolans årskurser 1-6 har kombinerats med
inmarschen så att helheten för inmarschens ärevarv runt Olympiastadion kommer
att premieras. Den skola som har den trevligaste utstyrseln, skylten, maskoten och
gladaste elever premieras.
Högst 5 elever per skola får delta i ärevarvs-/maskottävlingen. Maskoten bör vara av
en sådan storlek att eleverna enkelt kan transportera den ett varv på löpbanan inne
på Olympiastadion. Storleken på namnskylten som skolorna producera bör vara max
1.5m x 1.5m.
Bespisning för skolor
De skolor som har beställt mat får sina matkuponger från tävlingskansliet i sin tävlingskasse. Beställda matkuponger som inte avhämtas faktureras på skolan och kan
inte returneras!
Matserveringen för skolorna sker i det stora mattältet (se kartan på sida 42). Där har vi
också en egen försäljningsavdelning till förmån för Karnevalen. Utnyttja våra förmånliga erbjudanden av ”prylar”, läsk, glass, chips m.m.
Borttappade saker
Upphittade saker lämnas till tävlingskansliet varifrån man kan fråga efter dem. Alla
saker som under Karnevalen kvarlämnats i omklädningsrum m.m. förs redan samma
kväll till Skolidrottsförbundets kansli. Kontakta alltså kansliet om ni tappat något.
Första hjälp
En tävlings läkare och personal i första hjälp finns på plats (efter målet) för att vid
behov ge första hjälp vid eventuella skador o. dyl. (se kartan på sida 42) Kontakta
40
10
kansliet om läkaren inte för tillfället är inom synhåll.
Numret till första hjälpen är 046 5902181
Hejarklacktävlingarna
Ledaren för skolans hejarklack bör ovillkorligen utkvittera hejarklackstävlingens
numrerade ledarväst och sopsäckar från tävlingskansliet. Utan ledarväst deltar inte
hejarklacken i tävlingen. Västen ska återlämnas till tävlingskansliet efter avslutad tävling. För icke återlämnad väst faktureras skolan 15 euro.
Starten till läktaren sker först när båda porthalvorna är helt öppnade!
För att alla skall rymmas in får hejarklacksdeltagarna använda högst två sittplatser per
person! Hejarklacken får ha högst 50 medlemmar.
Vinnande hejarklackar utses 10 – 15 minuter innan respektive tävlings prisutdelning,
så att man har god tid på sig att samla sin hejarklack till prispallen. Strax efter att vinnarna har utropats, eskorteras dessa av en funktionär till prispallen. För att undvika
yrsel, ber vi att vinnarna omedelbart följer funktionärens instruktioner.
Logistik och transport
Tekniskt PM för lagledare
För att ingen skall skada sig vid den ”stora rusningen” till läktarnas topplatser måste
alla morgonpigga och ivriga hejarklacksmedlemmar vänta c. 10 m från porten där en
fålla har satts upp. Detta p.g.a. att porten öppnas utåt och på så sätt skapar en omöjlig
situation.
TEKNISKT PM FÖR LAGLEDARE
Stadions port öppnas:
t på fredag kl. 12.00.
t på lördag kl. 7.00.
Det kommer att finnas några parkeringsplatser vid stadion. För att få parkera, krävs
ett parkeringslov som kan anhållas av projektledaren. Helsingfors stad erbjuder ingen
extra parkering.
Fäst uppmärksamhet på säkerheten under Stafettkarnevalen. Det är önskvärt att åtminstone en vuxen person alltid rör sig tillsammans med skoleleverna.
41
11
H
P
TEKNISKT
PMPM
FÖR
Tekniskt
förLAGLEDARE
lagledare
OLYMPIASTADION
HELSINGFORS
PUBLIK OCH
HEJARKLACKAR
TÄ
A
R
B
INGÅNG TILL
TÄLTBYN
B
MAT
1:A HJÄLP
FUNKTIONÄRSMOTTAGNING
42
12
HEJARKLACKAR
RULLSTOLSPLATSER
PUBLIK
STÄNGT
UPPROP
P
TEKNISKT PM FÖR LAGLEDARE
RESULTAT
OMKLÄDNINGSRUM
Tekniskt PM för lagledare
ÄVLINGSKANSLI
SAMLING FÖR INMARSCH
43
13
Kartor för buss- och persontrafik
No
rde
OMRÅDESKARTA FÖR PUBLIK &
ELEVER
TILLÅTNA RUTTER
eim
n
Ma
po
lku
Tallbacka
vä
ge
ion
ion
iastad
Olymp
TILLÅTNA RUTTER
No
rde
EJ TILLÅTNA RUTTER / OMRÅDEN
eim
all
iö
an
at
sg
ld
Tallbacka
vä
ge
u
olk
np
plan
Nurmi
Paavo rkering
a
p
ss
Bu
l 11.00
23.5. k 19.00
l
24.5. k
Norra
AV
OM LAS
RÅ TNI
DE NG
dio
Nurmis
k
ns
n
s
llen
Isha ering
k
r
pa
Sta
Paavo
e
rd
ata
Gª
IN
TN
tu
ka
on
n
en
n
So
elg
tts
ro
©
an
t
ga
Ish
ion
No
mm
iv
To
lli
ha
n
ta
ga
tts
tad
AS
tan
n
Ma
s
era
L
AV
sga
n
ro
erh
iöld
rh
ne
Id
eim
nsk
ge
vä
g
vä
nvägen
Stadio
S-
Hu
TEKNISKT
PMPM
FÖR
Tekniskt
förLAGLEDARE
lagledare
an
d
Sta
rmis väg
Paavo Nu
en
Norra
AV
OM LAS
RÅ TNI
DE NG
RING
Id
s
llen
Isha ering
k
r
pa
g
Trafikarrangemang
a
Kis
44
g
nin
rm
vä n 6
p
Up llpla
Bo
E
PARK
nn
14
Gª
nin
ärm 1
pv
Up llplan
Bo
BUSS
Ma
en
at
sg
ld
iö
sk
atu
nk
n
en
rd
No
tan
ivo
h
a
Kis
tts
ro
Id
L
AV
©
an
t
ga
all
n
So
IN
TN
AS
To
i
all
s
era
a
elg
mm
erh
nn
Ma
Ish
ion
tad
Hu
eim
n
ta
ga
tts
ro
g
tan
n
Id
vä
sga
rh
ne
UPPVÄRMNINGSPLAN
en
iöld
ge
vä
EJ TILLÅTNA RUTTER / OMRÅDEN
nsk
väg
nvägen
Stadio
S-
Olym
dion
piasta
Norra Halvmånen
Avlastningsområdet 23.5. kl 11.00 24.5. kl 19.00 för bussar, samt för funktionärsparkering
Kartor över gatustafetterna
Gatustafett, pojkar, 4-manna, åk 1 - 6
Start
I
Tekniskt PM för lagledare
II
TEKNISKT PM FÖR LAGLEDARE
III
45
15
Gatustafett, pojkar, 6-manna, åk 7 - 9
TEKNISKT
PMPM
FÖR
Tekniskt
förLAGLEDARE
lagledare
IV
46
16
V
III
Start
I
II
Gatustafett, pojkar, 10-manna, andra stadiet
III och VIII
V
Start
I och VI
Tekniskt PM för lagledare
II och VII
TEKNISKT PM FÖR LAGLEDARE
IV och IX
47
17
TEKNISKT
PMPM
FÖR
Tekniskt
förLAGLEDARE
lagledare
Gatustafett, flickor, 5 etapper, andra stadiet
48
18
IV
III
I
Start
II
Regelverk för stafetterna
Allmänna regler
Som tumregel gäller att grundskolor åk 1-6 frias hellre än fälls, åk 6-9 behandlas lite
strängare och andra stadiet behandlas enligt reglerna för IAAF vars regelverk även
utgör grunden för de tidigare nämnda skoltyperna.
1§
Uppförande och klädsel
Stafetterna är inga showgrenar! Lag som inte följer tävlingsreglerna diskvalificeras
utan förbarmande! Är man inte tävlingsklädd kommer löparna inte ens ut på banan!
2§
Användande av västar
Det är förbjudet att använda egna västar, i synnerhet i masstafetterna. Ankarlöparen
förses med en färgad väst för att underlätta måldomarnas uppgifter.
Regelverk
4§
Lagets sammansättning
Elever får endast representera sin egen skola och det egna skolstadiet. Man får m.a.o.
inte flytta upp en grundskoleelev från åk. 1 – 6 till en stafett för åk. 7 - 9 och en från åk
7 – 9 till en stafett för andra stadiet.
Vi vill också påminna om förbundets övre åldersgräns. Det år eleven fyller 20 år, deltar eleven för sista gången i SFSI:s tävlingar.
REGELVERK
3§
Heatindelningen
Efter att heatindelningarna är publicerade, är det förbjudet att göra taktiska förändringar d.v.s. att byta sammansättningen för t.ex. lag 1 till lag 2 och således springa i ett lättare heat. Heatindelningen lottas slumpmässigt, dock så att förra årets resultat tillämpas för de bäst placerade lagen. De bästa lagen placeras m.a.o. jämnt bland heaten.
Lagens interna löpordning får naturligtvis ändras och vid sjukdomsfall eller andra
dylika bortfall av lagmedlemmar, kan övriga löpare lyftas in i laget.
5§
Startkommandon
Startern kommenderar löparna till start på följande sätt:
t 600 m + 600 m + 400 m, gatustafetter och masstafetter: på era platser ... skott!
t övriga stafetter: på era platser ... färdiga ... skott!
6§
Startblock
Startblock används i korta stafetter enligt följande:
t Andra stadiet: startblocken är obligatoriska.
t Grundskolor åk 7-9: startblock används ifall man så önskar.
t Grundskolor åk 1-6: startblock används inte.
4919
7§
Tjuvstarter
Regeln för tjuvstarter varierar mellan de olika tävlingsklasserna enligt följande:
t Andra stadiet: ingen tjuvstart tillåten
t Grundskolor åk 7 - 9: endast 1 tjuvstart, oberoende av löpare, är tillåten
t Grundskolor åk 1 - 6: 1 tjuvstart per löpare är tillåten
8§
Användning av spikskor
Spikskor får endast användas i stafetter som löps på stadions banor. Spikarna i spikskorna får inte vara längre än 7 mm eftersom längre spikar förstör banan.
9§
Växlingar
Löpare som inte är involverade i växlingen får ej hantera stafettpinnen. Stafettpinnen
får inte heller kastas.
REGELVERK
Regelverk
10 § Konsekvenser
De lag som inte följer dessa regler kommer att diskvalificeras.
11 § Protester
Eventuella protester angående tävlingarna bör lämnas till tävlingskansliet omedelbart,
dock senast 30 minuter efter avslutat lopp. Protester görs alltid med protestblanketter
som fås i tävlings- eller resultatkansliet.
Grenspecifika regler
Masstafetter
1§
Allmänt
Loppen sker på gräsmattan så att den startande löparen springer i motsatt riktning
med den kommande. Löparen bör använda den vänstra delen av löpbanan. Flygande
start och spikskor är inte tillåtna! I masstafetterna får man endast löpa barfota eller i
strumpor!
2§
Växling
I alla masstafetter använder man stafettpinne som överlämnas till följande löpare så
att pinnen kommer att runda käpparna i var ända av löpbanan så att växlingen sker
bakom start- och mållinjen. Ifall pinnen inte rundar käppen och laget får nytta, behandlas detta som växlingsfel.
3§
Flygande start
Regeln för växlingarna i masstafetterna, stående eller ”flygande start”, har preciserats
så att man drar upp ett område av 80 centimeter bakom käppen. Området markeras
med flaggor. Inom detta område skall löparna som tar emot stafettpinnen vara. Bakre
foten får inte vara utanför detta område. Efter målgången skall bägge sidors käppar
fortfarande stå upprätt.
50
20
4§
Deltagare
I 12 x 80 m, mixed, grundskolor åk 1 - 6 deltar 6 pojkar udda löpare 1, 3, 5 etc. och 6
flickor, jämna löpare 2, 4, 6 etc. Ankaretappen löps således alltid av en flicka.
I masstafetterna för grundskolor åk 7 – 9 deltar 6 löpare från varje årskurs, dock så att
man kan komplettera med löpare från lägre årskurser. Elever från åk 1 – 6 eller andra
stadiets elever får inte delta.
I andrastadiets masstafett för flickor deltar 4 löpare från varje årskurs, dock så att
man kan komplettera med löpare från lägre årskurser. Elever från grundskolor får inte
delta.
5§
Numrering
Udda löpare (1-3-5…) har ett snett streck över tävlingsnumret.
6§
Ankaretappen
Sista löparen i varje lag får en väst att ha på sig. Tävlingsnumret fästs på västen som
ska returneras efter loppet! Endast ankaret får bära väst!
600 m + 600 m + 400 m, flickor
Regelverk
2§
Målgång
Målgången för 600 m + 600 m + 400 m sker från tredje banan utåt. Ankarna skall i
början av målrakan söka sig ut på de yttre banor som är avskilda från innerbanorna
med koner. På detta sätt skiljer vi de som kommer i mål från de som har kvar att löpa.
REGELVERK
1§
Växlingsområde
Växlingen bör ske innanför det 20 m långa växlingsområdet som börjar 10 m före
och slutar 10 m efter starten för 200 m (växling 1) och målstrecket (växling 2) på innerbanan.
8 x 50 m, mixed årskurserna 1 – 4
1§
Deltagare
I 8 x 50 m mixed deltar 4 flickor och 4 pojkar så att var annan etapp löps av flickor och
var annan av pojkar dock så att det inte spelar någon roll vilket kön som löper den
första etappen. Det finns ej heller något kvot på deltagarna beträffande årskurs.
Den dubbla svenska stafetten
1§
Deltagare
I dubbla svenska stafetten deltar 4 flickor och 4 pojkar. Flickorna springer de udda
etapperna och pojkarna de jämna. Ankaretappen springs således alltid av en pojke.
2§
Ingång på innerbanan
De första 500 metrarna löps på skilda banor. Fjärde sträckans löpare får således gå in
på innerbanan efter löpta 100 m (på bortre raksträckan).
5121
3§
Växlingsområde
De tre första växlingarna sker på egna banor. Växlingsområdena för dessa växlingar är
utmärkta på kartan nedan.
Vid de tre första växlingarna är det tillåtet att starta 10 m före växlingsområdet men
växlingen bör ske innanför det 20 m långa växlingsområdet.
REGELVERK
Regelverk
400m S TA N
KEY
ST
ZE
ZM
ZS
ZA
S tart
E nd of take-over zone
M iddle of take-over z
S tart of take-over zon
S tart of acceleration z
T R A CK M
Karta över dubbla
W idth of all m arks : 0.05m
Colour
S ym bol
W hite
S ize m , Pos ition
Full track width
1.17 (full lane width)
växlingar 1, 2, 4 och 5 för bana 1 sa
Curve (full track width)
växlingar 1 och 2 för banorna 2 - 8
Lanes 5 to 8
0.40 in the middle
W hite w ith blue* ins et
1.17 (full lane width), 0.40 in the midd
W hite w ith green ins et
1.17 (full lane width), 0.40 in the midd
växlingar 3, 6 och 7 för banorna 1 B lue*
0.80 in the middle
10m after finis h line, parallel to finis h
in lanes 2 to 5
10m before finis h line in lanes 2 to 8
0.60 in the middle
0.80 from inner line, hook in 45°, outs
0.80 from inner line, hook in 45°, outs
växlingsområdets medelpunkt
Yellow
1.10 from inner line, hook in 45°, outs
Yellow
1.10 from inner line, hook in 45°, outs
G reen
0.05x0.05 on the line between lanes 4
Curve, lanes 2 to 8
startlinje (samma som för 4x400m
* For blue coloured tracks , red s hould be us ed
HU R DLE
Colour
S ym bol
52
E ve
0.05x0.10 both s ides
110m H
Yellow
0.05x0.10 both s ides
100m H
G reen
0.05x0.10 both s ides
400m H
B lue*
0.125x0.125
ins ide lane 1 and
outs ide lane 3
S teeple
* For blue coloured tracks , red s hould be us ed
* * The 4th hurdle of each lap is the w ater jump
22
S ize m , Pos ition
B lue*
Vid de övriga växlingarna är det inte tillåtet att starta före växlingsområdet. Växlingen
bör ske innanför det 20 m långa växlingsområdet som börjar 10 m före och slutar 10
m efter starten för 300 m (växling 5), 200 m (växling 4) och målstrecket (växling 6 och
7) på innerbanan.
N DA R D T R A CK
svenska stafetten
S tage
Finis h
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ZM
M arking
Plan A rea
E vent
All events
400m, 4x100m
100m, 110m H
200m=ZM 4x100m 3rd athletes
2000m, 10,000m
1 mile
2000m S C
1000, 3000m, 5000m
3000m S C
1500m
Group s tart: 2000m, 10,000m
Group s tarts : 1000m, 3000m, 5000m,
4x100m 2nd and 4th athletes
A
A
B
C
A
A
A
C
C
D
A
C
B, D
amt växlingar 4 och 5 för banorna 2 - 8
8
dle
ST
4x400m R elay
A
dle
ST
800m=ZM 4x400m 2nd athletes
A
-8
ZE
For R elay races or parts of races not run in lanes
e.g. 4x400m 3rd and 4th athletes
A
line
0.1
s ide 0.15
0.1
s ide 0.15
0.1
s ide 0.15
ZS
ZA
ZE
ZS
4x100m 2nd, 3rd and 4th athletes
4x400m 2nd athletes
4x400m 2nd athletes
A
B , C, D
A
A
ZE
4x100m 2nd, 3rd and 4th athletes
B , C, D
0.1
s ide 0.15
ZS
4x100m 2nd, 3rd and 4th athletes
B , C, D
4 and 5
B reak point
B reakline
m)
Regelverk
M A R K IN G S
REGELVERK
e (10m after ZM )
zone
ne (10m before ZM )
(1
zone (10m
before ZS , 4x100m)
3000m, 5000m group s tart
800m, 4x400m 2nd athletes
B
D
I
POS IT ION
S
nt
N um ber of
Hurdles
Dis tance from
S tart Line
to Firs t
Hurdles m
Dis tance
betw een
Hurdles m
Dis tance
from Las t
Hurdles to
Finis h Line m
H
10
13,72
9,14
14,02
H
10
13.00
8.50
10.50
H
10
45.00
35.00
40.00
echas e
5* *
pos itioned at approximately equal
dis tances apart each lap
5323