Hållbara transporter

AVFALL WEB I PRAKTIKEN
Moderator: Jenny Westin, Avfall Sverige
Avfall Web i praktiken
  Avfall Web som hjälp vid benchmarking i
regionala nätverk
  Avfall Web för verksamhetsplanering
och uppföljning
  Avfall Web som verktyg i det regionala
avfallsplanearbetet
  Hur går vi från inmatare till användare?
AVFALL WEB – för din skull!
Så mäter vi återvinning och
resurseffektivitet med hjälp av
trappstegsindikatorer
Jenny Westin, Avfall Sverige
Avfall Web för din skull!
Avfall Web för din skull!
Avfall Web för din skull!
Trendrapport
Avfallstrend - Behandlade mängder
Avfallsindikatorer
  Indikatorer för att mäta och följa
utvecklingen av avfallshanteringen
-  Förflyttningsindikatorer
-  Trappstegsindikatorer
-  Bakgrundsindikatorer
Position i avfallstrappan
;5
(%!" 06
:5
95
85
75
65
5
6><7 6><; 6>=5 6>=9 6>== 6>>7 6>>; 7555 7559 755= 7567 756;
60 (%!" &!!'1
' 2/
" (%
'!" /" !
&# ' ' " !""!
# !#'" !"
655A ' "5/
655A ("' ' "655/
!!
!#'" !"&# !
%" !"!' !#%"""
(%!' /
!"!' ".
.5
" '!" &#!" .67-:
" '.7:
!" '!".7:
!" '!.:5
" " '.<:
("'.655
Förflyttningsindikator (F1)
Position i
avfallstrappan
Hushållsavfall
50
Göteborg
45
40
35
Förflyttningsvärde [%]
30
25
2009
50
2010
2011
2012
50
SÖRAB
Malmö
45
45
40
40
35
35
30
30
25
25
2009
2010
2011
2012
2009
2010
2011
2012
Trappsteg – biologisk återvinning
Uppföljning etappmål för matavfall
& " !'
% $ # " ! " ! " !!
" !"
" !#
#!*
Schabloner rötning
Tre sätt att redovisa statistik
  Insamlade mängder
  Insamlade mängder till en viss behandling
-  Utifrån hur de kommer att behandlas
-  Rapport Avfallstrend - Behandlade mängder
  Faktiskt behandlade mängder
-  Med hjälp av schabloner tas hänsyn till rejektmängder
och förluster i återvinningsprocessen
-  Rapport Avfallsindikatorer
Från inmatare till användare
– Avfall Web som viktigt verktyg i det
regionala avfallsplanearbetet
Mikael Johnsson, Herrljunga och Vårgårda kommuner
Så går utvecklingen av Avfall Web till
Jenny Westin, Avfall Sverige
Utveckling av Avfall Web
Kontakt
Adress
Telefon
Telefon
Mobil
E-post
Hemsida
Jenny Westin
Avfall Sverige
Prostgatan 2, 211 25 Malmö
040-35 66 00 (växel)
040-35 66 15 (direkt)
070-518 40 45
[email protected]
www.avfallsverige.se
twitter.com/AvfallSverige
www.facebook.com/sveriges.storsta.miljororelse
Exempel på
benchmarking i
regionala nätverk,
vad det är och hur
det går till i praktiken
Pär Johansson, Sweco
2015-06-04
25
Nyckeltal och statistik
Grunden för verksamhetsutveckling är nyckeltal och statistik
– detta gäller i synnerhet för att nå framgång med
samverkan !
Exempel på tillämpning är;
•  Avfallsplanering/verksamhetsplanering
- målarbete
•  Summering/årsredovisning - året som
gått
•  Benchmarking – förbättringsarbete via
jämförelser
•  Utveckling – underlag för analys
2015-06-04
26
Verksamhetsutveckling
Erfarenhets
-utbyte
Jämföra
Lära sig av
varann
Planering
Gemensam
organisation
Uppföljning
Gemensamma
mål
Motiv
Uppföljning
Beslutsunderlag
Förbättrings
-arbete
Gemensam
färdriktning
2015-06-04
27
Hållbarhet
Hållbarhet kan i
Avfall web utgå från
värderingsrapporten
Miljö
Hållbarhet
Ekonomi
Socialt
(kund,
medarb)
2015-06-04
28
Index 100
Index (100)
•  Olika nyckeltal kan jämföras med varandra
•  ”Bästa värde” ansätts index 100. Övriga anges i
förhållande till ”bästa värde”.
•  Nationellt kan värderingsgränser användas (Mycket
god uthållighet)
•  Nyckeltal kan indelas i indexgrupper såsom ”Miljö”,
”Kund” och ”Ekonomi”
•  För att belysa ex hållbarhet kan indexgrupperna
viktas
2015-06-04
29
Index ALLA (alla 21)
Index KUND
Index KOSTNADER
Index MILJÖ
2015-06-04
30
25 bästa kommuner – MILJÖ index
Stapel kräver minst 8 av 11 nyckeltal
Värden finns för 217 kommuner
2015-06-04
31
25 bästa kommuner – KUND index
Stapel kräver minst 2 av 4 nyckeltal och
att nöjdhet avfallshantering villa ingår
Värden finns 103 kommuner
2015-06-04
32
25 bästa kommuner – EKONOMI index
Stapel kräver minst 2 av 4 nyckeltal
och att totala kostnader ingår
Värden finns för 121 kommuner
2015-06-04
33
Summa viktade index
Stapel kräver alla 3 index
Värden finns 74 kommuner
Max index 450 (200 + 150 + 100
2015-06-04
34
Län MILJÖ index
För att kommun ska bedömas krävs 8 av 11 nyckeltal
Stapel kräver att minst 50 % av kommuner ingår i underlag
2015-06-04
35
Lite kort och gott med urval rån Avfall web
Insamling
Egen regi
Entreprenad
Kostnad hämtning, kr/person
318
269
Kundnöjdhet hämtning, %
89
87
Källsortering matavfall
> 50 %
< 50 %
2185
1916
Kundnöjdhet avfallshantering villa, %
86
85
Materialåtervinning, exkl biol, %
28
26
Avgift villa, kr/år
Källsorteringssystem
Ett
kärl
Sep
kärl
Avgift villa, kr/år
1916
2026
86
83
Kundnöjdhet avfallshantering
villa, %
Optisk
Flerfack
1968 (14) 2416 (16)
81 (7)
91 (9)
2015-06-04
36
2015-06-04
37
Sörmland Vatten och Avfall AB
Service och miljö – varje dag
Benchmarking
– Så använder vi Avfall Web för
verksamhetsplanering och uppföljning
Björnar Berg, VD
Antal invånare i Flen, Katrineholm och Vingåker: 58 429
•  Antal kunder:
–  Flen 10 059
–  Katrineholm 17 275
–  Vingåker 5 086
•  Antal slamanläggningar:
–  Flen 4 201
–  Katrineholm 3 245
–  Vingåker 1 519
•  Tre återvinningscentraler
Bästa avfallsverksamhet
Benchmarking område miljö
Förbättringar område miljö
Tack för mig!
Björnar Berg
VD
E-post: [email protected]
Telefon: 0150-800 101
Mikael Johnsson
Vårgårda och Herrljunga kommun
Exempel på mål/fokusområden
Det ska vara lätt att göra rätt
Enkät - nöjdhet
Ökad återanvändning
Ökad mängd till återbruk
Ökad återvinning
Exv. ökad insamling av farligt avfall (plockanalyser)
Andel av uppkommet matavfall från hushåll, restauranger storkök och
butiker som går till biologisk behandling, Vårgårda och Herrljunga (%)
60
[%]
Målvärde
50
40
30
Herrljunga
Vårgårda
20
10
0
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Beslutsunderlag till politiken
Renhållningsentreprenad från 2016
Exempel på statistikunderlag från Avfall Web
Matavfallsinsamling (frivilligt/obligatoriskt)
Val av system (två kärl/flerfack/optisk/Övrigt)
Materialval på matavfallspåse (bioplast/papper/plast)
Vanligaste kärlvolym för en och tvåfamiljshus (180-190 l/120-160 l)
Vanligaste antal tömningar för en- och tvåfamiljshus (20-30 ggr/år)
Typ av drivmedel, insamling kärl- och säckavfall (gas VGA / Euro5(6))
Beslutsunderlag till politiken
Renhållningsentreprenad från 2016
Samma beslutsunderlag i två kommuner
Kommun H:
Matavfall?
=> Vanligaste taxan, 30 % höjning av taxan
Kommun V:
Fyrfack!
=> Statistik kring förpackningar och tidningar
Tips från en inmatare
1. 
2. 
3. 
4. 
Värderingsrapporten
Skriv in kommentarer
Regionala samarbeten
Indatarapport