Vårt Budskap nr 1/15

vårt budskap
1 4- 1 7 m
aj
i
EFS
t
fes
r
sa
eå
Um
Blå
EFS I VÄSTERBOTTEN | ÅRGÅNG 88 | # 1| 2015
Husmöte hos volontärerna i Yangon, Burma.
Linn och Anna-Lena på Patrullriks. Foto: Paulina Hedman.
5 Ett bra tillfälle för alla blåsare
8 Kortkurs som når långt
13 Framåt med bygget i Klippen
3 BIBELORDET TALAR| 4 PÅ GÅNG I NORR| 6 MEDVANDRARE|
LEDARE
Slumrande fråga har vaknat
Hur ska man tolka det att EFS ger uppmaningar till sina präster hur de ska agera
i specifika frågor? Frågan har aktualiserats under hösten i samband med att en
debatt blossat upp om vigsel av personer av samma kön. Är det en ordningsfråga
eller handlar det om bibelsyn, och hur ska frågan hanteras för att förhindra splittring eller medlemstapp?
UNDER HÖSTEN har det förts en debatt
i Budbäraren och sociala medier om
präster inom EFS bör viga personer av
samma kön. Missionsföreståndaren Stefan
Holmström säger i Budbäraren att olika
åsikter i frågan finns och ryms inom EFS,
men samtidigt vädjar han till de präster
som kan tänka sig att viga samkönade att
avstå. Det har föranlett en del präster/pastorer att fråga vad som händer om de viger
samkönade par, om de då blir tvungna att
avsluta sin tjänstgöring inom EFS.
PRÄSTER I EFS är vigda enligt Svenska
kyrkans ordning och det är biskop och
domkapitel som råder över prästämbetet
(men missionsföreståndaren och distriktsföreståndaren har tillsynsansvar över
tjänsteutövningen). Prästerna har vigselrätt
men inte vigseltvång och därmed kan de
avstå från att viga, oberoende av orsak.
EFS styrelse har tidigare (2005) uttalat sig
i frågan och vill värna äktenskapet mellan
man och kvinna och dem som av samvetsskäl inte vill viga par av samma kön.
ALLA INBLANDADE verkar tycka att
frågan om att nå ut med evangeliet inte
bör skymmas av en åsikts- eller ordningsfråga. Ser man på debatten kan det
ju verka tvärtom. Var och i vilka forum
skall då eventuella debatter eller samtal
föras, där man träffas och muntligen kan
bryta tankar och synpunkter mot varann
(årsmöte, medarbetardagar osv)? Man kan
också undra över att via tidningsintervju
och debattinlägg gå ut med uppmaning
till anställda hur de bör agera i en fråga.
vårt budskap
ORGAN FÖR EFS VÄSTERBOTTEN
ÅRGÅNG 88 | # 1 | FEB 2015
REDAKTION: tfn 090/12 58 75
fax 090/12 58 97, e-post
[email protected]
TRYCK: Tryckeri City, Umeå
2
Det finns en del personer som redan
valt – eller överväger – att lämna EFS på
grund av att de upplever att rörelsen blivit
mera trångsynt på senare år. Missionsföreståndaren vädjar om att ta hänsyn till det
lokala sammanhanget men även till missionsrelationerna (internationellt). Men
vad väger tyngre om de två hänsynstagandena går emot varandra? Ska åsikterna
inom Mekane Yesuskyrkan i Etiopien styra
EFS arbete i Sverige? Handlar det inte om
ömsesidig respekt?
Frågan kommer kanske att ställas på sin
spets när EFS i november i år ordnar sina
medarbetardagar i Addis Abeba. Mekane
Yesuskyrkan har ju brutit samarbetet med
Svenska kyrkan just på grund av denna
fråga.
I HÖSTAS var EFS Västerbottens distriktsföreståndare tjänstledig men såg det
ändå som nödvändigt att agera genom att
meddela de anställda i distriktet att enligt
honom är det möjligt att ha olika åsikter
om vigsel av personer av samma kö, och
också att handla utifrån sin övertygelse.
Frågan var även uppe på distriktets medarbetardagar. I samband med missionsföreståndarens besök i Västerbotten i mitten
av februari inbjuds de anställda som så
önskar till samtal med honom.
FRÅGAN KVARSTÅR hur vi ska komma
vidare och kunna ägna oss åt vårt uppdrag, inte sopa något under mattan, mötas
i ärliga samtal och bevara enigheten.
Bottnar allt i en grundläggande skillnad i
bibelsyn och hur hanterar man det? Vad är
sanning, eller kan man ens veta det? Om
man inte vet, hur ska man då agera? I trosbekännelsen uttrycker vi som kyrka det
vi är eniga om, det som förenar oss i vår
tro. Kanske något att påminna sig om när
frågorna tenderar att dra iväg på sidospår.
KYRKAN OCH EFS vill inte vara någon
åsiktsgemenskap; utan som kyrka handlar
det om att dela tro och gemenskap och
leva i en relation med Jesus. Kanske är det
mest bara en lek med ord, för det mesta
har vi åsikter om, ibland lika ibland olika.
Om vi fokuserar för mycket på ordalydelser och hårklyverier, rätt och fel, riskerar
vi att det uppstår splittring. Om vi inte
tar tag i frågeställningar som dyker upp
utan försöker kväva dem blir det knappast heller något gott resultat. Både inom
Svenska kyrkan och EFS bör utrymme ges
åt olika uppfattningar, om nu frågan om
vigsel av personer med samma kön är en
åsiktsfråga.
DET ÄR INTE LÄTT att vara människa,
och det vet Gud. Så må han förbarma sig
över oss. Låt oss fortsätta samtala med och
om Gud, Bibeln och livet, och förhoppningsvis glömmer vi inte att i vardagen slå
följe med Jesus i stället för att kivas om
vad som är rätt eller fel. Eller med Martin
Lönnebos sätt att uttrycka sig: ”Valven
skall vara höga och golven varma.”
LOTTEN MARKSTRÖM
REDAKTÖR : Lotten Markström, tfn 090/12 58 75
ANSVARIG UTGIVARE: Kristoffer Hedman, tfn 090/12 58 69
KOMMUNIKATIONSRÅD: Lena Björkman 070/277 20 03, Matts
Hägglund 070/212 64 37, Peter Lundström 070/66 77 441 och
Evelina Miderfjäll 072/539 10 32.
PRENUMERATION: 180 kr
ANNONSERING: 7,00 kr/mm, stående annons 6,00 kr/mm
BETRAKTELSE
GUDS ANDE OCH ORD
EFS VÄSTERBOTTEN
Distriktskansli i Umeå
Vasagatan 17, 903 29 Umeå
tel. 090/12 58 10, fax: 090/12 58 97
E-post: [email protected]
[email protected]
Kansliet i Skellefteå
Stationsgatan 18, 931 32 Skellefteå
Tel. 0910/535 46, fax 0910/366 00
Bankgiro 985-2377,
(Plusgiro 6 23 60-3)
Hemsida: www.efsvasterbotten.se
LEDNINGSGRUPP:
DISTRIKTSFÖRESTÅNDARE
Kristoffer Hedman 090/12 58 69
EKONOM
Eva S Bäckström 090/12 58 19
PERSONALHANDLÄGGARE och
INFORMATÖR Lotten Markström 090/12 58 75
ÖVRIGA:
DISTRIKTSKONSULENT
Magdalena Sandberg 090/12 58 10
DISTRIKTSKONSULENT
Birgitta Bergner 072/707 68 98
DISTRIKTSKONSULENT
Emma Asplund 090/12 58 22
DISTRIKTSKONSULENT (Skellefteå)
Anna-Maria Niemann Björk
070/6153546
UTVECKLINGSKONSULENT
(Skellefteå)
Henrik Näslund 073/0418723
ADMINISTRATÖRER
Lena Jonsson 090/12 58 10
Margita Sundell 090/12 58 10
IT-SAMORDNARE
Göran Berglund 070/569 84 21
DISTRIKTSSTYRELSEN
Ordf. Rune Hedman 070/6594804
[email protected]
V ordf. Marianne Berglund 090/98421
[email protected]
– SNABBT SVAR önskas!
Så brukar många mail avslutas, och
denna rad kanske säger mer om den som
skriver den här betraktelsen än något
annat, men jag skulle vilja påstå att det
ofta är så vi också närmar oss Guds ord,
Bibeln. Istället för att verkligen utsätta
oss för ordets verkan och
påverkan på våra liv så
önskar vi det snabbt och
lättsmält, annars förpassas
Bibeln lätt till kategorin
irrelevant och/eller trist.
Det är kanske därför siffrorna pekar neråt när det
gäller bibelläsandet och
också bibelkunskapen
bland kristna i Sverige idag?
DET TALAS OM att Anden är den stora
bibelläraren. Utan Honom förstår vi inte
vad som menas. Bjud in Honom när du
studerar Guds ord, och du får vara med
på ett bibelstudium som heter duga! En
uppmaning som ständigt återkommer i
Bibelns sista bok är: ”Den som har öron
må höra vad Anden
säger till församlingarna” (Upp 2:7, 11, 17,
29 och 3:6, 13, 22).
Det finns ett lyssnande
till Andens röst, som
Guds församling måste
uppfatta i denna tid. Det
får vi påminnas om detta
nådens år 2015. Därför
är jag så glad att EFS har utropat år 2015
som Bibelns år!
”...ett lyssnande till
Andens
röst...”
JAG, SOM MÅNGA av er, kommer
ihåg hur jag som nyfrälst och genom mina
ungdomsår hade en enorm längtan efter
Guds ord. Jag åt av ordet morgon, lunch,
middag och kvällsmål! Det var min största
glädje (Psalm 1:2-3)! Så underbart det var
när Guds Ande fick upplysa Bibeln och
jag fick se att den också gällde mig och
vår generation – idag! På något sätt önskar
jag, för mig personligen och i de sammanhang jag står i, att vi får komma tillbaka
till just denna enorma hunger efter Guds
ord!
GÅNG PÅ GÅNG står det om vikten av
Guds ord och tillämpningen utav det (se
exempelvis Psalm 119, Matt 4:1-11 och
Heb 4:12). Detta visar att Bibeln faktiskt
är sanningen vi har att rätta oss efter samt
att den särskiljer Guds församling från alla
andra sammanhang. Väl värt att notera är
att bibelläsningen alltid måste räkna med
att Guds Ande får belysa och tala till oss
genom den. Bibeln är Andens svärd (Ef
6:17) i den strid vi har att utkämpa! Låt
oss be den helige Ande om uppenbarelser i
Guds ord detta år!
VILL AVSLUTA MED ett bibelord utifrån
Josua bok: ”Låt inte denna lagbok vara
skild från din mun. Tänk på den både dag
och natt, så att du håller fast vid och följer
allt som är skrivet i den. Då skall du lyckas
i det du företar dig, och då skall du ha
framgång.” (Josua 1:8, Folkbibeln – min
markering).
BÖN: Helige Ande, hjälpare och lärare.
Vi ber att du skulle upplysa skriften för
oss och att vi detta år får se hur Bibeln
kommer till liv. Tala till oss och ge oss en
enorm hunger efter ditt ord. Vi längtar så
och ber att ditt rike skulle tillkomma. Vi
älskar dig. Amen.
TIMOTHY DE BERNARDI
Präst i Bureåkretsen
3
Solvik startar lärjungskola
Ps.
NÄR LIVET ÄR MÖRKT kan vi ibland
tänka att det alltid kommer att förbli så.
Vare sig det är sjukdom, arbetslöshet, sorg,
oro, allmän tomhet eller något annat som
gör livet svårt. Men de flesta av oss har
erfarenhet av hur mörka tider kan följas av
ljusare dagar. Därför är psalm 205 en god
vän i själens vinterdagar: Vila i din väntan,
stilla undret sker...
MELODIN är skriven av organisten och
kompositören Otto Olsson, mest känd för
den mäktiga Advent, som våra körer gärna
väljer som postludium på Första advent.
Författaren Johann Friedrich Raeder använder två bilder ur naturens rytm. Först
dygnets rytm: Våga vänta tryggt, snart har
dagen grytt. Sedan årstidernas: Våren visar
vägen, Gud gör allting nytt. Vår stora rönn
på tomten står just nu alldeles kal. Men
om jag inte sågar ned den, så ska den på
nytt glädja oss i sommar med nya blad
och blommor och stora bärklasar.
VILA I DIN VÄNTAN... Vad ville den
tyske köpmannen Raeder säga oss med
det? Det måste väl vara att det finns
någonting gott i det han kallar vilan – att
kunna vara lugn och behålla någon form
av hopp också i den svåra tiden; att tänka
att med tiden kommer en lösning, även
om jag inte kan se den idag. Att våga tro
att någonting händer även när det inte ser
ut som om något händer.
I VÅRA LIV dyker det upp problem
och svårigheter. Somligt kan man reda ut
direkt, annat är mycket svårare och man
ser inte lösningen. Ibland krävs det ändå
handling. Men lika ofta kan den rätta
vägen vara att se tiden an. Att vila i att
vissa saker faktiskt löser upp sig självt. Det
som verkar som ett berg för dig idag kan
krympa ihop till en liten kulle om en tid,
eller rentav försvinna helt. Ibland sker det
nästan omärkligt; stilla undret sker. Därför
att medan vi följer psalmens råd och ”vilar
i vår väntan”, så är det en annan, starkare
kraft som är verksam.
TORBJÖRN ARVIDSSON
4
Från hösten kommer Solviks folkhögskola att starta en lärjungskola på distans. Detaljerna är ännu inte klara men förberedelserna
är i full gång.
BESLUT OM att starta lärjungskolan I mästarens fotspår är tagna
och Solviks folkhögskola har anställt Olof Edsinger på deltid som
lärare och kursföreståndare. Just nu filar man på kursinnehåll och
-information.
– Vi gör det här bland annat för att skolan ska få en kristen
profilering, säger rektor Dan Lundsten.
Folkhögskolorna är dessutom tvungna att tillhandahålla distanskurser och så vill man från Solvik nå nya målgrupper. Exakt
vilken målgrupp den här distanskursen skall riktas sig mot är
ännu inte klart.
Utbildningen startar i augusti och går på terminsbasis, sexton
veckor.
Olof Edsinger är teolog, författare och har tidigare arbetat som generalsekreterare för
Salt – barn och unga i EFS.
LOTTEN MARKSTRÖM
Tillväxt- och nyplanteringsakademi till Skellefteå
EFS riks planerar att starta en Tillväxt- och nyplanteringsakademi
i Skellefteå från hösten.
UNDER DE SENASTE fyra åren har EFS använt sig av Tillväxt- och nyplanteringsakademi (TNA) i sitt utvecklingsarbete och ett tjugofemtal föreningar har därigenom fått
stöttning.
I vår avslutas Växtkraft-satsningen i Västerbotten där tjugofem föreningar har deltagit.
Många av dem vill jobba vidare med utveckling. Adderar man till ett ytterligare antal
föreningar från Norrbotten så finns det underlag för att satsa på en Tillväxt- och nyplanteringsakademi Norr, med säte i Skellefteå. Nu planeras för att den ska kunna köra igång
från slutet av september 2015.
AKADEMIN PÅMINNER om Växtkraft
men har fem träffar i stället för tre och
pågår under två års tid. Man behöver inte
ha gått Växtkraft – även om det är en bra
grund – för att få delta och föreningar
kan haka på fortlöpande. Är man med i
TNA har man tillgång till handledning
och jobbar konkret med en handlingsplan
(inte så mycket inspiration och verktyg
som i Växtkraft).
Kostnaden för detta ligger främst på
EFS riks medan deltagande föreningar betalar mat, logi och resor. Ansvariga på riks är
utvecklingskonsulent Martin Alexandersson och inspiratör/utvecklingskonsulent Ingrid
Lundström.
LOTTEN MARKSTRÖM
På Blåsarfesten den 14-17 maj i Umeå kommer både unga och äldre att kunna spela tillsammans. Bilden är från EFS årskonferens i Skellefteå
2009. FOTO: LOTTEN MARKSTRÖM.
Det blir blåsigt i Umeå i maj
I samband med EFS årskonferens arrangeras i år en så kallad
Blåsarfest, som är öppen både för orkestrar och enskilda blåsare. Lars-Olov Sjöström från Holmsund är en av dem som gärna
vill vara med.
EFS BLÅSARFEST brukar ordnas ungefär
vart tredje år i samband med årskonferensen. I år drar den igång på
Kristi himmelsfärdsdagen och
når sin höjdpunkt på lördagen
med konsert på kvällen, för att
avslutas söndag eftermiddag.
– När jag såg att det skulle bli Blåsarfest
i stan började jag fundera på att skaffa
mig ett nytt althorn, berättar
Lars-Olov.
Hans gamla instrument
börjar bli lite till åren med
trög ventilmekanism och har
tappat sin lyster. På senare
år har han framför allt spelat
EN AV DEM SOM till
altfiol i Umeå musiksällskap,
vardags inte är med i någon
men vid Roseniusspelens
blåsorkester men som blev
25-årsjubileum i fjol spelade
sugen på att plocka fram sitt
Lars-Olov Sjöström ser
han med i blåsorkestern,
instrument och hänga med är fram emot Blåsarfesten.
något som gav mersmak.
Lars-Olov Sjöström. Han har
tidigare varit med på tre-fyra blåsarfester
MAN MÅSTE alltså inte vara med i
och är ingen nybörjare precis. Redan på
någon blåsorkester eller något brassband
70-80-talet var han själv en av ledarna för
för att delta i Blåsarfesten. När man väl
blåset i Mossebo och i Växjö.
anmält sig får man ta del av repertoaren
och hinner öva hemma. Dessutom ordnas
en blåsardag under våren, och den ger
tillfälle att öva tillsammans med andra.
BLÅSARFESTEN innehåller bland annat
repetitioner, seminarier, spelningar både i
kyrkor och på torg och så en egen konsert.
På kvällstid kan man delta i årskonferensens program. För mer information hänvisas till webben eller distriktskonsulent
Birgitta Bergner.
LOTTEN MARKSTRÖM
Håll dig uppdaterad om Blåsarfesten via webben www.konferens.efs.nu
5
Medvandrare och inte bläckfiskar
Salt har lanserat ett nytt material om att vara medvandrare, som handlar om att
växa tillsammans i lärjungaskap. Det är ett försök att
överbrygga generationsklyftorna i kyrkan.
– VI VILL INTE att svenska kristna ska
bestå av bläckfiskar, säger Markus Holmström, kommunikatör på Salt (riks).
Han syftar då på en typ av bläckfiskar
som har en stor hjärnkapacitet, men då
de inte förmår föra över kunskapen till
nästa generation måste den starta från noll
i fråga om kunnande. Vi som människor
har den förmågan och då behöver vi också
använda oss av den, annars riskerar vi
att mycket kunskap och erfarenhet går
förlorad.
SALT HAR NYLIGEN startat något som
heter Medvandrare. Konceptet är enkelt
och beprövat. Det handlar om att kristna
ur olika generationer följs åt en bit längs
sin livsväg och delar med sig av sitt liv och
sina tankar; man läser också Bibeln tillsammans. Det är enkla träffar men de sker
under organiserade former. Man behöver
inte prestera något men lite förberedelser
krävs i form av bön och att ta initiativ till
att träffas, men sen handlar det om att
bara vara och lyssna. Man träffas tre gånger à 1,5-2 timmar och personerna ska vara
av samma kön, för att förhindra onödiga
komplikationer.
– Det handlar om ömsesidighet, om att
göra sig tillgänglig för någon annan och
att kunna visa sig sårbar, berättar Markus.
Han poängterar att det inte handlar om
själavård, terapi eller att agera andlig ledare. Målet är att växa som lärjungar.
EN ANLEDNING till att man lyft fram
det här konceptet är att det i vår tid och
vårt land finns en stor åtskillnad mellan
generationerna. De unga googlar efter svar
i stället för att fråga föräldrarna eller andra
vuxna. I det kyrkliga sammanhanget vill
man också att ungdomar skall bli sedda
som hela människor, inte bara som någon
slags arbetskraft. Ett annat mål är trygga
människor som följer Jesus och leder
andra till honom.
EN FÖRDEL med medvandrarskap kan
vara att man vidgar sina perspektiv och
får nya synvinklar. Man kan också få en
större förståelse av varför det i det kristna
sammanhanget man befinner sig i ser ut
som det gör idag, eller varför man gör som
man gör. Man kan förstå samtiden genom
historien och också att tron kan se olika
ut under olika tider i livet. Man lär sig
respektera varandra.
SÅ OM VI VILL växa tillsammans i
lärjungaskap, då är det bara att dra igång
med att vara en medvandrare.
Text och bild:
LOTTEN MARKSTRÖM
MEDVANDRARE - INFO
Man kan få mer information från Johanna
Björkman på Salt (ledare
för projektet) och så finns
ett häfte om medvandrarskap att köpa för 50 kronor
(Se http://salt.efs.nu/lokalt/
medvandrare/)
Markus Holmström kommunikatör på Salt berättar om hur konceptet Medvandrare fungerar.
6
Ideella medarbetare inom EFS och Svenska kyrkans anställda hade sökt sig till det öppna programmet under Medarbetardagarna på Strömbäcks folkhögskola.
Uppbygglig start på arbetsåret
Årets medarbetardagar strax
efter Trettondagen blev för
många av EFS Västerbottens
anställda och biträdande
medarbetare en härlig start
efter jul- och nyårsledighet.
Även en del anställda i Svenska kyrkan och ideella i EFS
hade sökt sig till Strömbäcks
folkhögskola till det öppna
programmet på onsdag kväll.
ROBERT KOSS fanns med båda dagarna och höll seminarier om Mångfaldens
möjligheter – olikheter som styrka. Först
handlade det om drivkrafter som motiverar vårt beteende,
sedan kom han in
på utveckling av
kommunikationsförmågan och avslutade
med konflikthantering. Robert Koss,
bosatt i Skellefteå, är
präst och certifierad
handledare för UGL
(utveckling, grupp och ledare).
Seminarierna handlade bland annat om
tillhörighet, rädsla, självkänsla, personlighet och beteenden. Om man tar vara
på de tankar och ledtrådar som gavs och
arbetar vidare med dem kan de vara till
god hjälp i de olika arbetslagen och sammanhangen.
UNDER DE VALBARA och öppna passen medverkade Helen Tanzborn, Anita
Forsgren, Markus Holmström, Elisabet
Svedberg och Anders Sandberg. Helen
som är sång- och rytmikpedagog erbjöd
två olika pass utifrån sitt kunnande, också
med lite afrikanskt inslag. Anita från
kyrkans familjerådgivning höll i ett samtal
om livet och frågorna i barnfamiljer. Markus, kommunikatör på Salt riks, delade
med sig av hur man designar för barn och
ungdomar utifrån Salts kommunikationsprofil och berättade också i ett annat seminarium om resursmaterialet Medvandrare.
Elisabet, präst och lärare på Bibelfjäll, höll
i ett seminarium om Bibelns drama, där
deltagarna på ett konkret sätt fick arbeta
med en bibeltext. Anders, präst i Umeå,
delade med sig av
sina erfarenheter om
barn och gudstjänst,
utifrån barnmöjligStiftsadjunkten görarprojektet och
Skattengudstjänster i
Robert Koss
Ersmarkskyrkan.
medverkade på
medarbetardagarna.
EN AV DAGARNA
fanns också tjänstledige distriktsföreståndaren Kristoffer
Hedman på plats för att ge utrymme åt
frågan om vigsel av homosexuella som
debatterats i olika forum under hösten,
och som aktualiserats i Västerbotten.
ONSDAGENS AFTONANDAKT blev
en upplevelse lite utöver det vanliga, då
den kopplade till världens förföljda kristna. Kyrkan var avspärrad och polisbevakad
så att de som skulle på andakt var tvungna
att samlas på två andra ställen, som de
försynt fick meddelande om. Väl på plats
fanns ingen bibel och inga sångböcker,
andaktshållaren hade sin bibeltext skrivet
på ett litet papper, nedstoppat i skon. De
som samlades under nordkoreanska förhållanden var tvungna att prata och sjunga
i viskande ton, medan den andra gruppen
kunde sjunga och prata högt i skydd av
stadens brus och i konkurrens av utrop
från minareten.
TORSDAG MORGON kunde deltagarna som vanligt träffas i kyrkan och där ta
del av en bibelmeditation under ledning
av Lars-Martin Nygren. Likaså var det
fritt att under den avslutande sångstunden
i kyrkan, klämma i så högt man ville i
den variation av psalmer, som Torbjörn
Arvidsson hade valt ut och kort introducerade.
SÅ FICK EFS-MEDARBETARE efter
några dagars fin gemenskap och inspiration återvända till sina respektive arbetsplatser för att fortsätta med sitt verk för
”Guds rikes tillväxt”.
LOTTEN MARKSTRÖM
7
Måltidsgemenskap har en positiv effekt och öppnar upp för djupare samtal längre fram. FOTO: LOTTEN MARKSTRÖM.
KURSKONCEPT SOM GETT
RINGAR PÅ VATTNET
Kortkurskonceptet som utvecklats i Carlskyrkan under snart
tio år är nu redo för ”export”.
Snart finns kurserna som videoinspelningar och material att
ladda ner från nätet, för andra
föreningar och församlingar
att använda i det egna
sammanhanget.
Kurserna har utarbetats för att
främja ett öppet samtalsklimat, en djupare gemenskap
och fördjupad tro och liv.
8
ALLT STARTADE 2001 när Carlskyrkan
började med Alpha-kurser. Alpha är ju ett
känt koncept, en kurs i kristen tro som
används över hela världen av olika kyrkor
och samfund, och som haft miljontals
deltagare.
Förutom själva innehållet i kursen –
grunderna i kristen tro och den inverkan
som det hade på kursdeltagarna – så
upptäckte man att själva kurskonceptet
och kurskvällarnas upplägg hade mycket
positiva effekter i sig och därför ville man
bygga vidare på det.
NÄSTA STEG kom 2006 då man började
med Relationskursen, som utgår från
materialet i Äktenskapskursen (liksom
Alpha-kursen med ursprung i Holy Trinity
Brompton, London) – en förebyggande
kurs för dem som lever i ett parförhållande.
I det fortsatta arbetet med Alpha-kurser
upptäckte man att det kunde kännas lite
för långt för att aktiva människor utanför
kyrkan och folk mitt i livet skulle anmäla
sig – för många ett stort steg att börja en
kurs som pågick en hel termin.
För att möta det behovet tog Carlskyrkan fram
en egen kurs Tro Hopp
& Kärlek; en kortkurs i
kristen tro, som bestod
av endast tre samlingar,
något som underlättade
både för nya och gamla
att gå den. Tre kvällar var
inte omöjligt att rymma
i livspusslet och sedan
erbjöds Alpha-kursen för
den som ville fortsätta, och då var steget
in i den inte lika långt.
”Det bör
med vän
pen och
goda sa
let...”
CARLSKYRKAN HAR många ideella
engagerade och en uttalad intention
att arbeta gåvobaserat, ge möjlighet till
delaktighet och medskapande. Här såg
man ett behov hos människor att på ett
djupare plan upptäcka vem man är och
hur man bäst kan komma till sin rätt i
både kyrka och samhälle. Utifrån detta
utvecklades 2010 Talangkursen – ta vara
på dina talanger, för Guds skull. Det är en
kurs som ger hjälp att hitta sina gåvor och
sin funktion.
GENOM ETT RIKTAT församlingsbidrag
(se rutan till höger) gavs under 2012
möjlighet att ta fram ytterligare kurser
som man sett ett behov av: Bönekursen
– Om konsten att utvecklas i sin relation
till Gud, Ledarkursen Att leda sig själv och
andra – att växa och utvecklas i ett tjänande
ledarskap och Föräldrakursen – Om konsten att vara förälder – en kurs i att stärkas i
sitt föräldraskap.
Alla goda ting är tre och för samtliga
kurser har målet varit att:
• Möta de behov man sett på olika områden.
• I kyrkan skapa och odla det öppna samtalets kultur.
• Öppna vägen in till kyrkan och den
kristna tron.
De egenproducerade kurserna har alla
tre träffar och att kurserna inte omfattar
så många samlingar har gjort att fler tagit
steget att anmäla sig.
ALLA KURSER FÖLJER Alphas koncept
– man äter middag tillsammans, lyssnar
till ett föredrag och samtalar sedan i små
grupper kring det som man lyssnat till –
tre komponenter som alla har sitt värde:
• Måltiden tillsammans. Det är den
modell Jesus ofta använde sig av när han
skapade relationer till människor. Den
skapar en positiv känsla för kursen och
deltagarna behöver inte stressa med middagsbestyr hemma utan
kan komma till dukat
bord där de kan bekanta
sig med varandra, prata
av sig om väder och vind.
Middagspratet lägger
grunden för trygghet och
det goda samtalet.
• Föredraget. I föredraget får man tillfälle att
dela det som är kursens
innehåll. Föreläsarna
använder sig av powerpoint-presentationer och deltagarna får åhörarkopior
med huvuddragen och möjlighet att
anteckna egna reflektioner. Att de får med
sig materialet hem gör också att de har
möjlighet att återvända till det de lyssnat
till och fundera vidare.
börjar
vänskaoch det
samta-
• Det öppna samtalet. Efter föredraget
serveras kaffe/té och en efterrättskaka
som man tar med till sin samtalsgrupp.
Grupperna hålls i en samtalsvänlig
storlek, 6-8 personer. I gruppen samtalar
man sedan om det som man lyssnat till i
föredragen. Grundidén är, liksom i Alpha,
respekten. Samtalsledarens viktigaste roll
är att få deltagare att dela sina tankar och
känslor inför ämnet och skapa ett öppet
samtalsklimat där alla får provtänka och
prov-tro. Man behöver inte hålla med
någon annan eller föredragshållaren, men
genom att lyssna till vad olika människor
tycker, tänker och känner berikas man av
varandra.
MÅNGA SOM GÅTT någon kurs fortsätter med andra kurser. Man attraheras
av den goda gemenskapen i det mindre
sammanhanget och av möjligheten till
reflektion och utveckling. Ett flertal som
inte tidigare var aktiva i kyrkan har hittat
in i församlingsgemenskapen.
Gudstjänst och förkunnelse är en central del i den kristna kyrkans liv och puls
men det är väldigt sällan som människor
som inte är aktiva i kyrkan börjar i den
änden. För det börjar inte med gudstjänsten, det börjar med vänskapen och det
goda samtalet och där kan kurserna vara
en väg in i gemenskapen, både för troende
som icke-troende.
UTVECKLADE KORTKURSER
År 2011 väcktes möjligheten
att få bidrag till utveckling
av kortkurser via ett riktat
församlingsbidrag från Luleå Stift. Carlskyrkan sökte
då tillsammans med andra
samarbetskyrkor i Umeå
(Ersmark och Grisbacka)
Ålidhems församling, Umeå
Stads församling och Umeå
Lands församling, tillsammans
med EFS i Västerbotten dessa
medel.
Detta har gjort det möjligt
att utveckla Bönekursen,
Ledarskapskursen och Föräldrakursen, samt att alla
kurserna spelas in på video
för att göra dem tillgängliga
för kyrkor och bönhus runt om
i stiftet/distriktet och landet.
Detta blir klart våren 2015.
FÖR ATT GÖRA KURSERNA tillgängliga för fler har de processats och reviderats
i olika samtalsgrupper och omgångar. Tro,
Hopp & Kärlek-kursen och Föräldrakursen
spelades in på video under hösten 2014
och under våren 2015 spelas de återstående kurserna in (Bönekursen, Talangkursen
och Ledarskapskursen). Förhoppningen är
att de ska bli till nytta för en större publik.
Video och kursmaterial kommer att finnas för nedladdning både på Carlskyrkans
hemsida, och likaså på EFS Västerbottens
och Luleå stift webbplatser.
Talangkursen startar den 10 mars och
till den kan man anmäla sig på Carlskyrkans hemsida, www.carlskyrkan.nu. Där
finns också information om kursinnehåll
och övriga kurser.
BERITH SONNING
Carlskyrkan har tagit fram fem olika kortkurser (tre syns ovan) som man kan erbjuda
som en möjlighet att hitta en fördjupad
gemenskap, få samtala om viktiga frågor,
hitta sin roll och utvecklas.
Snart kommer kurserna också att finnas
tillgängliga via Internet.
9
DISTRIKTSINFORMATION
KALENDER 2015
FEBRUARI
MARS
APRIL
20
21-22
27
28-4/3
5
13
14
27
28
2-6
6-10
9
18
24
28
29
PERSONALNYTT
LUFF Vasakyrkan, Umeå
Växa Följa Leda, Vasakyrkan, Umeå
The Life, EFS-kyrkan, Skellefteå
Sportlovsläger, Klippen
Konferensbönesamling, Carlskyrkan, Umeå
LUFF Vasakyrkan, Umeå
Blåsardag, Vasakyrkan, Umeå
The Life, EFS-kyrkan, Skellefteå
Växtkraft 3, Vasakyrkan, Umeå
Påskläger för alla 1, Klippen
Påskläger för alla 2, Klippen
Konferensbönesamling, Carlskyrkan, Umeå
Soul Children inspirationsdag, Vasakyrkan, Umeå
LUFF Vasakyrkan, Umeå
Växa Följa Leda, Umeå
Växa Följa Leda, Skellefteå
GÅVOMEDELSRAPPORT
Resultat 2014 och jan 2015
Insamlade gåvor 2014: Gåvor till Klippen:
Sammanlagt 2014:
Budgeterade gåvor 2014: 6 943 000 kr
1 026 000 kr
7 969 000 kr
7 700 000 kr
Klippen
Enskilda gåvor
Föreningsgåvor
TACK FÖR ÅRET som gått och alla gåvor som du varit med och samlat in till
vårt gemensamma arbete i Västerbotten. Under december månad insamlades
fantastiska 1 449 000 kr. För hela året har 7 969 000 kr samlats in varav
1 026 000 kr till Klippenbyggnationerna.
Nu är vi inne på 2015 och på senaste årsmöte beslutades om ett gåvomedelsmål
på 8 200 000 kr till den verksamhet som vi tillsammans vill bedriva i distriktet. I
januari har 404 000 kr kommit in, varav 316 000 från föreningar och 88 000 kr
från enskilda givare.
Eva S Bäckström, ekonom
090 –12 58 19
[email protected]
BANKGIRO NR 985-2377,
BANKKONTO SEB 5329-10 188 69
(gäller även Salt)
MONIKA ANDERSSON fortsatt deltidsvik. på kansliet vt -15.
EMMA ASPLUND visstidsanställd distriktskonsulent 75 % på kansliet i Umeå
från januari.
PER BÄCKMAN slutar som diakoniassitent 50 % i Ersmarkskyrkan (Umeå) från
februari.
ANNA EVERTSSON, präst 100 % i Solbackakyrkan, Holmsund från februari.
INGELA FORSLUND tillbaka i tjänst
som diakon 50 % i Ersmarkskyrkan
(Umeå) från mars.
KRISTOFFER HEDMAN, distriktsföreståndare 90 % på kansliet i Umeå, åter i
tjänst från februari.
ANDERS HOLMBOM, präst 100 %,
pension från februari.
ÅKE HÄGGLUND, präst 100 %, slutat i
Lövånger och samarbetskyrkopräst i Sörbölekyrkan, Skellefteå sedan oktober.
ANNAHELENA LINDBERG distriktskonsulent 75 % på kansliet, tjänstledig
från februari och två år framå.
LILIAN RÖNNBLOM husmor 60 % i
Ersmarkskyrkan (Umeå), pension från
april.
ISAK SAMUELSSON ungdomspräst
100 % i Vasakyrkan, fortsatt tjänstledig på
halvtid vt -15.
ANDERS SANDBERG slutar som samarbetskyrkopräst i Ersmarkskyrkan (Umeå)
från februari.
MAGNUS SORÄNG präst 100 % i
Grisbackakyrkan från januari.
ELISABET SVEDBERG fortsatt projektanställning präst 50 % i Hemavan vt -15.
MATTIAS WINBLAD VON WALTER
tillsvidareanställd samarbetskyrkopräst 100
% i Ersmarkskyrkan (Umeå) från januari.
LEDIGA TJÄNSTER
HUSMOR/HUSFAR 60 % tillsvidaretjänst Ersmarkskyrkan, Umeå.
KONSULENT/PASTOR 50 % visstidstjänst (2015-16) i Lövånger.
FÖRSAMLINGSMUSIKER 100 % tillsvidaretjänst i Bergsbykyrkan.
SAMARBETSKYRKOPRÄST tillsvidaretjänst 100 % i Mobackenkyrkan.
10
DISTRIKTSLEDNINGEN
På väg med distriktsföreståndaren
SOM EN FINAL på min tjänstledighet
fick jag möjlighet att tillbringa en vecka
i Norge på den retreatgård jag för 18 år
sedan arbetade som volontär på, Lia Gård.
En god vecka för kropp, själ och ande.
På gården håller man på att bygga en
stavkyrka och mitt i byggarbetet prioriterade man att få den kommande sakristian
eller sidokapellet i stort sett färdigt. I all
enkelhet hade man satt upp ett
anslag på dörren: ”Mariakapellet – for deg som er uferdig.”
För dig som inte är klar än.
FÖR MIG blev denna inbjudan lite av ett evangelium. Till
Jesus får jag komma även om
jag inte är klar över allting,
även om jag inte har förstått
allting, även om jag fortfarande tänker att jag är på resa
genom livet och lär mig mer
efterhand, även om jag mest skulle känna
mig som jag bor i en kropp som behöver
renoveras etc.
gott att veta att jag och mina medmänniskor inte är klara än, men att Jesus har
gjort allting klart.
Varför är det gott att veta? Jo, för då får
jag ständigt vända mig till Jesus för att ta
emot vägledning och hjälp att förstå hur
jag ska gå. Tillsammans med medsyskon
och Jesus kan vi upptäcka mer.
JAG TÄNKER OCKSÅ att vi
kan se fler perspektiv tillsammans över generationer. Tänk
om det kan utmana oss så att i
de av våra missionsföreningar
där det är möjligt sänder vi flera yngre medlemmar till EFS
och Salts årskonferens i Umeå.
Själv gick jag i gymnasiet när
jag blev utsedd till ombud
för min missionsförening för
första gången.
Låt oss vandra tillsammans
med varandra och med Honom som lovat
att vara med alla dagar till tidens slut.
I ETT KAPELL och över allt i livet finns
möjligheten att möta Honom som är med
oss alla dagar. För dig går Jesus med och
vi får ta emot honom och vandra med
Jesus. Jesus som har gjort allting klart för
oss. Där i den vandringen kan det vara
KRISTOFFER HEDMAN
Distriktsföreståndare
KALLELSE TILL ÅRSMÖTE
EFS VÄSTERBOTTENS årsmöte äger
rum den 14 maj kl. 9.30-12.30 i Vasakyrkan, Umeå. Fullmaktsgranskning
från 8.30 och mingelfika från kl. 9.00.
SALT VÄSTERBOTTENS årsmöte blir
den 14 maj kl. 13.30-15.00 i Vasakyrkan, Umeå. Fullmaktsgranskning kl.
13.00-13.30.
Välkomna!
LÄGER SOMMAREN 2015
EN DEL funderar redan på EFS Västerbottens sommarläger. Allt är inte klart än men
nedan kan man se vad som är på gång.
Pricka in dati, i almanackan!
Mer information om sommarläger i
nästa nummer och på webben.
För barn som gått ut 1:an – 3:an
Barnläger, Byske, 15-16 juni
Barnläger, Tavelsjö lägergård, 23-25 juni
Dagläger, Mobacken, (förskoleklass-–2:an)
För barn som gått ut 4:an – 7:an
Soul Children, Solviks fhsk, 14-17 juni
@Strömbäck, Strömbäcks fhsk, 11-14/8
(något läger i Boliden, oklart datum)
Blandade åldrar
Familjeläger Storstrand, 5-8 juli
Jag & mitt barnbarn, 4-5 augusti
Soutläger
Nybörjar scoutläger, Stortjärn, 12-14 juni
Scoutläger, Björnkälen, 2-5 juli
VÄLKOMMEN TILL ÅRSKONFERENS
I UMEÅ 14-17 MAJ 2015
På uppdrag av EFS och Salt vill jag hälsa dig välkommen till årskonferensen
2015. Låt oss mötas, lyssna och tala med Gud och varandra! När vi ger oss tid att
lyssna och tala med varandra och Gud får vi ta emot uppmuntran, utmaningar
och kraft för att fortsätta vara en del i Guds plan för vår värld. Vi är Älskade,
Rustade och Sända!
Kristoffer Hedman
Mer information finns på webben:
www.konferens.efs.nu samt i Budbärarens februarinummer.
Utmana dig själv!
Vidgade vyer. Berikande möten. Bibelkunskap. Utmaningar. Djupa samtal. Satsa på
ett läsår på Hemavans fjällstation!
Start 24 augusti. Ansökan 15 april.
bibelfjall.se
hfs.se
11
STEFANS SPEKULATIONER
Att höra Guds röst
DET FINNS MÅNGA saker jag inte
förstår, och kanske inte heller någonsin
kan eller skall förstå. Men vad som länge
fascinerat mig är hur man kan få direkta
tilltal av Gud och på så sätt höra Hens
röst och förstå Hens vilja. Som historiker
är det otroligt spännande att ges möjlighet
att försöka följa hur Guds röst tolkats genom historien – och så ännu idag. Genom
historien har Guds tilltal bland annat å
ena sidan uppmuntrat till korståg, den
vita mannens överhöghet med påföljande kolonisation och slaveri, och å andra
sidan till slaveriets avskaffande, alfabetiseringskampanjer i Sydamerika, och den
amerikanska medborgarrättsrörelsen, för
att nämna några få exempel.
IDAG FÖRFASAS VI över Islamska
statens ohyggliga härjningar eller annan
terror i Allahs namn, vilket för vissa
betyder att islam nu visar sitt ”sanna ansikte” medan andra tar avstånd ifrån, och
hävdar med emfas, att detta bygger på en
vantolkning av Profetens ord. Jag vet inte
vilket som är rätt i objektiv mening (även
om det av uppenbara anledningar bara
är att fördöma våld), men tydligen vet
några vad som är Guds sanna ord och har
mandat att utföra dennes vilja till vilket
pris som helst – oavsett sina medmänniskor lidande.
JAG HAR HÖRT/läst/fått det predikat,
vid ett flertal tillfällen, att man skall skilja
på sak och person, Guds sanna ord och de
tolkningar vi människor gör, och så vidare.
Men – kan vi fördöma någons handlingar
utan att samtidigt döma personen? För går
det överhuvudtaget att skilja på sak och
person, Guds ord från hur det manifesteras av oss bräckliga människor? Personer
som känner Guds ord får ju därutöver en
ej ifrågasättbar auktoritet att falla tillbaka
på. Det ligger ju dessutom i sakens natur
att ifall Guds rena och sanna ord ifrågasätts, så kan man vara säker på att det är
Guds tilltal man hört. För säger inte Bibeln att vi skall bli förföljda för Guds ord?
Att rakryggat stå upp för Guds ord när det
blåser är givetvis det enda rätta.
SJÄLV VACKLAR JAG ju i tid och otid
om allt möjligt, och kan faktiskt beundra
dem som vet hur saker ligger till. Så skulle
jag också vilja vara ibland. Tyvärr har det
inte fallit på min lott. Hur vet man vad
som är rätt? För att göra ett tvärt kast;
idag diskuteras homosexualitet, samkönad
kärlek och samkönade äktenskap inom
bland annat EFS. Här kan jag själv inte
förstå hur man självsäkert kan tolka Guds
ord åt vare sig det ena eller andra hållet.
Varför Gud skulle ha något emot att
vuxna människor vill betyga sin kärlek till
varandra genom att knyta äktenskapliga
band, förstår jag dock inte. Bibeln är för
övrigt knappast klar på den punkten – för
hade den varit det hade ingen behövt tolka
den i endera riktningen, tänker jag.
DEN NAIVA SIDAN av mig önskar att
vi alla satte oss ned och sjöng We shall
overcome”, och faktiskt försökte acceptera
varandra, för de bräckliga lerkärl som vi
alla är. Men det verkar ju vara lättare sagt
än gjort.
STEFAN GELFGREN
FÖRFATTARBESÖK
Oloflig beblandelse
Anita Salomonsson
225 kr
Nästa år i Berlin
Astrid Seeberger
230 kr
Det är mycket man
inte måste
Tomas Sjödin
219 kr
Din Bok
12
Skolgatan 58 C,
Box 369, 901 08 UMEÅ
tfn 090/77 77 85, www.dinbok.se
Anita Salomonsson
18/2 Aktiva seniorer Vasakyrkan kl. 14.00
24/2 Lycksele sjukhusbibliotek kl. 12.00
Åsele bibliotek kl. 18.30
4/3 Grubbe bibliotek kl. 14.00
13/3 Umeå Littfest Folkets hus kl. 16.00
17/3 Vännäs bibliotek kl. 18.30
24/3 Ursvikens bibliotek kl. 14.00
Skellefteå bibliotek kl. 18.30
26/3 Holmsunds bibliotek kl. 18.30
Tomas Sjödin
12/3 Vasakyrkan kl. 19.00
Astrid Seeberger
14/4 Alva kultur NUS kl. 12.00
Vasakyrkan kl. 19.00
15/3 Lycksele sjukhusbibliotek kl. 12.00
Bästa service och bredd
TILL MINNE
VIVIANNE PALM
Gjin, Martin, Assar och Valter tar paus i byggandet för en lunch i storstugan i Klippen.
Klippenbygget framåt
enligt planerna
Byggandet av två nya hus på EFS fjällgård i Klippen fortskrider
som önskat, med många frivilliga händer och stöd på olika sätt.
NÄR VINTERSTORMARNA drar fram
genom fjällvärlden är det i alla fall lugnt
i fråga om nybyggnationen i Klippen.
Lugnt så tillvida att allt löper enligt
planerna, men samtidigt full aktivitet med
folk som på ideell basis håller på att färdigställa de två nya husen på EFS fjällgård
i Klippen. Det ena huset beräknas vara
klart redan till sportlovet och det andra till
sommaren.
– Som mest har det varit 17 personer
där samtidigt, berättar Henric Johansson,
projektledare för bygget.
Totalt har uppskattningsvis bortåt
35 personer varit uppe och hjälp till att
bygga, inklusive kökspersonal – allt ifrån
äldre män till unga tjejer. Förutom de som
konkret målat och spikat och annat som
hör till finns det också de som bidragit
med till exempel bilar och målarfärg.
Sista veckan i januari var ett gäng på
åtta karlar på plats, både från Umeå,
Skellefteå och ända från Stockholm hade
en bil kört upp. De höll på och monterade
innerdörrar, lade laminatgolv och fixade
golv i toaletter, kompletterade innerväggar,
spacklade och så vidare.
ENLIGT HENRIC har man inte stött på
några större problem, och ekonomin är
också under kontroll. Lillstugan är såld
och kommer att flyttas bara en liten bit för
att kunna tjänstgöra som pendlingsbostad.
– Vår Herre har hjälpt oss med det här
bygget. Och vi har haft väldigt roligt, säger
Henric.
Första helgen i september planeras bli
invigningshelg för de nya husen.
Ulf Andersson åkte från Stockholm till Klippen för att hjälpa till med nybygget en vecka.
I NOVEMBER nåddes vi av budet att
Vivianne Palm lämnat oss. Hon var en
älskad profil som under hela sitt liv brann
för arbetet inom EFS, främst arbetet med
barn och ungdomar på olika
sätt. Förutom
verksamheten
hemma i EFS
föreningen i
Bureå, var hon
alltid redo att
ställa upp och
hjälpa till vid
olika lägersammanhang, både i närområdet med även i
andra delar av landet. Bland annat var hon
under många år med och jobbade vid inte
mindre än tretton Patrullriksläger över
hela Sverige. Hon fick nu även uppleva
sitt sista Patrullriks i somras på hemmaplan i Gärdsmark.
DET SOM många kanske främst förknippar Vivianne med är hennes engagemang
och arbete med EFS fjällgård i Klippen.
Hon var under lång tid ansvarig för
både bokningar och matbeställningar till
gården, samt ansvarade under många läger
för matlagningen.
VI MINNS hennes tydliga roll som
spindeln i nätet, med ett ordningssinne
som gjorde att det fungerade mycket bra
trots att det var många bollar luften och
mycket att organisera. Hennes varma och
generösa personlighet gjorde att hon lätt
knöt många kontakter med människor i
alla sammanhang.
Vi saknar en fin medmänniska och våra
tankar går nu till hennes närmaste, men
det ljusa minnet efter Vivianne finns alltid
kvar hos oss alla som fick glädjen av att
lära känna henne.
EFS Västerbotten
genom JAN-ERIK WIKSTRÖM
Text:
LOTTEN MARKSTRÖM
Foto:
DANIEL ANDERSSON
13
ANNONSER
Skellefteå Begravningsbyrå
Byske Begravningsbyrå
Den betydelsefulla gemenskapen skapas
bland annat kring matbordet.
Vad betyder Klippengården för dig?
BLAND OSS klippenkamrater och
i många andra sammanhang är det
tydligt att EFS fjällgård i Klippen
har en plats i mångas hjärtan. Jag har
funderat på vad det är som gör att en
gammal fjällgård kan vara så betydelsefull för så många människor.
Jag har kommit fram till att det är
gemenskapen som är den gemensamma nämnaren, i alla generationer positiva klippenbesökare jag pratat med.
Det är något vi i styrelsen kommer
att arbeta för att gården ska främja
även i framtiden.
Telefon (även jour) 0910-100 52
www.skellefteabegravningsbyra.se E-post: [email protected]
Besöksadress: Nygatan 16, 931 33 Skellefteå,
Storgatan 6, 930 47 Byske (må,on 12-16) tel. 0912-612 35
Ombud finns på följande orter:
Bastuträsk 0915-410-31, Norsjö 0918-105 28 och Lövånger 0913-100 36
Västerbotten – Västsverige
Vi löser Era transporter
enkelt och effektivt
JUST NU är det många som finner
glädje och gemenskap i arbetet med att
bygga våra nya ”Toppstugor”.
Välkommen du också att ta del
i arbetet, vara med på något av de
kommande lägren, eller genom bön
för vårt arbete. Du kan även gärna
bidra till vår gemenskap genom att ge
en gåva till EFS Västerbotten –
Klippengården.
Klippenkamraternas styrelse genom
JOHAN ANDERSSON
VÅRENS LÄGER I KLIPPEN
28/2-4/3 Sportlovsläger
2-6/4 Påskläger för alla 1
6-10/4 Påskläger för alla 2
Vi bygger bara det vi är bra på
- Byggnader för butik, industri och lantbruk
- Vi tar hand om bygget från början till slut
Vi tar allt ansvar. Allt till ett fast pris.
FASTEC NORRA VÄSTERBOTTEN BYGG AB
Häggbärsgatan 47, 934 91 Kåge.
Tel: 0910-72 26 50, fax: 0910-72 25 41 Mobiltel: 070-517 54 97
14
UTGIVNING VÅRT BUDSKAP 2015
Vårt Budskap kommer ut med 5 nummer 2015. Manus bör vara redaktionen tillhanda senaste en månad innan publiceringsdatum. Annonser, debattsvar och insändare senast två veckor innan utgivning.
Material som inkommer senare publiceras i mån av utrymme.
NÄSTA NUMMER planeras vara ute kring 14 april.
ELEKTRONISK LAGRING: Vårt Budskap bearbetar och lagrar texter och
bilder elektroniskt. Genom att skicka in material för publicering ger
du också ditt samtycke till att detta lagras elektroniskt. Artiklar som
publiceras i tidningen kan också finnas tillgängliga på EFS Västerbottens webbplats. Där hittar du också nyheter, information om arrangemang m.m.
ANNONSER
VAD TYCKER DU?
Vårt Budskap vill skriva om
sådant som berör, utmanar,
informerar och inspirerar. Har
du förslag på vad vi ska ta upp i
tidningen, eller vill du själv bidra?
Hör av dig till redaktionen med
bilder, artiklar, notiser eller idéer
kring innehållet. Det kan vara ett
brännande debattämne, en intressant person eller tips om vad
som är på gång i din församling/
förening eller i distriktet.
ADRESS: Vårt Budskap,
Vasagatan 17, 903 29 Umeå.
Telefon: 090/12 58 75, E-post:
[email protected]
BEGRAVNINGAR
GRAVSTENAR
BOUPPTECKNINGAR
FAMILJEJURIDIK
SKELLEFTEÅ
Kyrkogatan 8
tel 0910 - 77 74 00
UMEÅ
V Norrlandsg. 18 B
tel 090 - 14 20 80
LYCKSELE
Storgatan 26
tel 0950 - 665 30
Serviceföretaget i jordbrukets tjänst
FÄSTELEMENT
skruvar, muttrar m.m.
GJUTGODS
med maskiner från marknadens ledande leverantörer
Även ett brett sortiment för Villa – Trädgård – Entreprenad
gjutning, bearbetning,
montering
BALANSBLOCK
broms, spärr
VÄXLAR
kugg- och tappväxlar
En servande fackhandel – Din trygghet
www.bostromstraktor.se
www.rofab.se
Vi säljer nyare
Vänd Er med förtroende till oss i en svår stund!
Vi gör gärna hembesök – Jour dygnet runt
Alen Begravningsbyrå
Ulf Påhlsson
Begravningar – Bouppteckningar – Gravstenar
Besöksadress: Norrlandsgatan 40, Umeå, tfn 090/434 77
Drottninggatan 29, Vännäs, tfn 0935/123 00
www.alenbegravningsbyra.se
Bilar
Minibussar
Transportfordon
Persson Maskin AB
Christina Wendel
tel 0910-911 50
Sandfors, Kåge
15
POSTTIDNING B
vårt budskap
Vasagatan 17
903 29 Umeå
”När du ser mot himlen skall du komma ihåg att där finns din Fader. Där finns ingenting annat än
vänlighet och kärlek. Där finns ett fadershjärta, men ingen vrede.”
Martin Luther
”Det modershjärtat har ej sin like i trofast kärlek, det ser jag nog.
Vem fattar höjden, vem mäter djupet utav den kärlek, som för oss dog?”
Lina Sandell