Foldern - Föreningen Kompass

Retreater, kurser och
andlig vägledning 2016
Att följa sin längtan
Flyttfåglarna bryter upp och följer sin längtan, som leder dem hela den långa färden. Så
har också vi människor en innersta törst, som likt den finaste kompass vibrerar mot den för
vilken vi är skapade: Gud själv.
Denna längtan kan vara starkare eller
svagare under olika perioder av vårt liv, och
vi kan döva den med annat. Men djupast i
oss häver sig samma ofrånkomliga dragning
som Paulus uttrycker i Filipperbrevet: ”Jag
vill lära känna Kristus”.
Kanske vi också känner igen oss i Paulus
situation när han skriver det brevet. Han
sitter i fängelse! Inte så vanligt i yttre
mening, men desto vanligare som en inre
upplevelse: att sitta fast, inlåst i ett system
som tycks hindra den törstige från att
dricka, bunden vid ett ekorrhjul som
snurrar vecka efter vecka utan att man kan
skönja någon nämnvärd utveckling av den
egna gudsrelationen.
Är det ändå möjligt att som Paulus
förverkliga vår djupaste kallelse, att lära
känna och älska Kristus? Ja, vi är inte de
första som brottas med detta. Genom hela
kyrkohistorien har det funnits en spänning
mellan den egna gudstörsten och att bära
ett krävande ansvar i kyrkan och i
världen. Och tidigt utvecklades konkreta
former för att inte bara sitta och sucka över
detta problem, utan faktiskt göra något åt
det.
Slipades fram
Med inspiration från klostren började män
och kvinnor dra sig undan för kortare eller
längre tider, i bön och reflektion. Mönstret
går långt tillbaka: Jesus gjorde så, och
profeten Elia, och Mose, och... Denna
erfarenhet fick så småningom namnet
retreat.
Med tiden slipades fram en beprövad och
fungerande
dagsrytm
av nattvard,
gemensamma tideböner, enskild tid och
erbjudande om personlig vägledning.
Retreatens olika inslag hålls samman av en
läkande tystnad, där vi slipper vara duktiga
och trevliga och i stället låter var och en
koncentrera sig på sin inre dialog.
Deltagarna bor i enkelrum och är fria från
allt ansvar för varann.
Lägg märke till att syftet med retreaten
inte är att förmedla teoretisk kunskap om
spiritualitet, utan att utgöra en miljö för
egna erfarenheter av Gud. Till skillnad från
en kurs ligger tyngdpunkten inte på
kunskapsinhämtning från experter, utan på
det egna inre samtalet med Gud.
Fri att säga ja
Den ignatianska formen av andlig
vägledning utgår från Ignatius av Loyola
(1491-1556) och hans Andliga övningar. I
sak är det inget annat än vad den kristna
kyrkans andliga vägledare sagt under alla
århundraden,
men
genom
Ignatius
erfarenheter växte det fram en pedagogik
som visat sig tidlöst anpassningsbar till
olika kulturer.
Till det yttre är det en flexibel form av
bibelmeditation, där deltagaren ställs inför
evangeliernas Jesus från Nasaret och får
sitt eget liv belyst av hans kärleksfulla
närvaro. Till det inre är det en långsam
mognadsprocess, där vi blir medvetna om
vad som hindrar vårt gensvar till Jesu
kallelse, för att bli allt friare att ge vårt Ja
till honom och hans vilja med våra liv.
Här öppnas möjligheter som ligger
långt utöver mänsklig ansträngning och
kompetens. Ignatius uttrycker det så: “Få
människor anar vad Gud kunde göra av
dem, om de utan förbehåll ville överlämna
sig åt nådens ledning, om de fick distans
till sig själva och helt överlämnade sig åt
den gudomlige Mästaren, så att han kunde
forma deras själar mellan sina händer”.
Retreater i
Kompass
Retreat med personlig
vägledning
Denna klassiska retreatform som utgår
från Ignatius av Loyolas ”Andliga
övningar”, bygger på enskild bön och
meditation och har ingen gemensam
undervisning.
Retreatdeltagaren får en vägledare som
man dagligen träffar för samtal och
vägledning. Det är en fördel om du har
viss förtrogenhet med ignatiansk
spiritualitet när du går in i den här
retreaten. En möjlighet till detta är t ex
Abc-retreater, introduktionsretreat eller
andlig vägledningssamtal i vardagen.
Retreatens längd anges här inom
parentes med hela retreatdagar;
ankomst- och avresedag tillkommer.
För anmälningsuppgifter se
information under retreatgårdar i slutet
av denna broschyr.
7-11 mars, Bjärka Säby
(3-dagars, må—fr)
Ledare: Inga-Märtha Isacson, Stig Petrone,
Thomas Jonsson
Pris: 4100 kr
3–8 april, Lilleskog
(4-dagars, sö—fr)
Ledare: Martin Lindh,
Madeleine Dahl, Sylvia Rejgård
Pris: 5500 kr
11–16 april, Wettershus
(4-dagars, må—lö)
Ledare: Rosie Gard, Gunilla Olofsson
Pris: 4950 kr (5500 kr i tjänsten)
1–5 maj, Bjärka-Säby
(3-dagars, sö—to)
Ledare: Britta Hermansson, Britt Sandberg,
Emma Thorén
Pris: 4100 kr
13–20 maj, Tomasgården
(6-dagars, fr—fr)
Ledare: Ulla Käll, Anne-Grethe Bratsberg
Pris: 4200–7000 kr.
Flexibelt pris, ta kontakt för info.
17–22 januari, Åh stiftsgård
(4-dagars, sö—fr)
Ledare: Erland Svenungsson,
Agneta Olofsson, Gunilla Olofsson
Pris: 4010–5485 kr
23 maj–1 juni , Bjärka- Säby
(8-dagars, ti—to)
Del 2 av uppdelad 30-dagarsretreat
med möjlighet att göra 8-dagarsretreat.
Ledare: Susanne Carlsson, Clara
Pavanello, Valfrid Boten, Stig Petrone
Pris: 8900 kr för del av 30-dagars;
7300 kr för 8-dagars
24–29 januari, Lilleskog
(4-dagars, sö—fr)
Ledare: Leif Dahlin, Sylvia Rejgård,
Kerstin Alexandersson
Pris: 5500 kr
3–12 juni, Tomasgården
(8 dagars, fr—sö)
Ledare: Valfrid Botnen, Agneta Olofsson
Pris: 5200–8600 kr. Flexibelt pris, ta kontakt
för info.
6–11 mars, Åh stiftsgård
(4-dagars, sö—fr)
Ledare: Göran Olofsson, Daniel
Dalemo, Kerstin Alexandersson
Pris: 4010–5485 kr
26 aug–2 sept, Tomasgården
(6-dagars, fr—fr)
Ledare: Ulla Käll, Hilde Moen
Pris: 4200–7000 kr.
Flexibelt pris, ta kontakt för info.
11–16 sept, Styrsö Missionskyrka
(5-dagars, sö—fr)
Ledare: Lena Huld, Britta Hermansson
Pris: 4500 kr
12–17 sept, Wettershus
(4-dagars, må—lö)
Ledare: Madeleine Dahl, Eva BaschKåre
Pris: 4950 kr (5500 kr i tjänsten)
2–7 oktober, Lilleskog
(4-dagars, sö—fr)
Ledare: Erland Svenungsson, Arne
Gustafsson, Inga-Märtha Isacson
Pris: 5500 kr
21–27 oktober, Tavelsjö gård
(5-dagars, fr—to)
Ledare: Lars-Martin Nygren, Inger
Boman, Ulla-Britt Granberg.
Pris: 3500 kr
28 okt–4 nov, Tomasgården
(6-dagars, fr—fr)
Ledare: Valfrid Botnen, Gunilla
Olofsson
Pris: 4200–7000 kr.
Flexibelt pris, ta kontakt för info.
6–11 nov, Bjärka-Säby
(4-dagars, sö—fr)
Ledare: Liselotte J Andersson, Lars
Furingsten, Ulla Käll
Pris: 4550 kr
13–18 nov, Åh
(4-dagars, sö—fr)
Ledare: Romano Scropeta, Kerstin
Olsson, Daniel Dalemo
Pris: 4010–5485 kr
13–18 nov, Åkerögården
(4-dagars, sö—fr)
Ledare: Mia Ström, Britt Strandberg,
Kjell Davén. Pris: 4800 kr
30 januari- 10 februari 2017
Del 3 av uppdelad 30-dagarsretreat
med personlig vägledning
med möjlighet att göra 8-dagarsretreat.
Ledare: Susanne Carlsson, Clara
Pavanello, Valfrid Boten, Diane
Reynolds
Pris: 8900 kr för del av 30-dagars;
7300 kr för 8-dagars
För ytterligare information om
vägledare, tider osv se
www.foreningenkompass.se.
Introduktionsretreat
Denna retreat vänder sig till alla som
undrar om ignatiansk andlighet kan vara
något för dem. Den är tänkt som en
förberedelse till enskild retreat, men står
också på egna ben som dagar för växt
och vila.
Vi bekantar oss med bibelmeditation och
bön i den ignatianska traditionen och
vilar i tystnaden med fokus på den
personliga relationen till Gud.
17-20/3 Åkerögården
(3-dagars, to–sö)
Ledare: Veronica Widell, Kjell Davén.
Pris: 2600 kr.
2-5/10 Åh stiftsgård
(3-dagars, to–sö)
Ledare: Daniel Pauchard, m fl.
Pris: 2435–3155 kr
Helgretreat
Startar kl 18 på fredagen och avslutas
med lunch på söndagen. En retreat som
passar bra som introduktion i ignatiansk
spiritualitet. Ledare: Josefine
Callenberg, Daniel Pauchard m fl.
5-7/2 Lilleskog
Pris: 2564 kr
22-24 /4 Åh stiftsgård
Pris: 2260 kr
För frågor och anmälan till helgretreater
kontakta Josefine Callenberg,
[email protected]
031 771 3054
30-dagarsretreat
30/7–4/9, Lia Gård, Norge
Ledare: Susanne Carlsson, Virve
Tynnemark, Valfrid Botnen m.fl.
Pris: 21000 norska kr
Mer information och anmälan till
Susanne Carlsson,
[email protected]
Kortretreat
19–22/5 Styrsö Missionskyrka
(3-dagars, to–sö)
Ledare: Lena Huld, Ingela Bergström.
Pris: 2500 kr
Skaparretreat
"Att söka och finna Gud i allt" är ett
nyckelbegrepp hos Ignatius. I den här
retreaten går vi med öppna sinnen ut i
såväl bönen och bibelmeditationen som
den vackra naturen och låter sinnena
uttrycka våra intryck i måleri, lera m.m.
Det är en retreat som vänder sig till
människor som redan arbetar med
konstnärligt skapande i någon form,
eller som vill pröva sig fram för kanske
första gången.
2–5/6, Hjortsberga
(4-dagars, to–sö)
Ledare: P-O Holm, Annika Smedjebäck
Pris: 2800 kr (inkl mtrl)
Retreat med
Petrusvandring
En retreat med personlig vägledning, där
det även finns ett frivilligt
erbjudande om en bibel- och
bönevandring i Petrus fotspår.
20–23/10, Styrsö Missionskyrka
(4-dagars, to–sö)
Ledare: Lena Huld, Andreas Sköldmark.
Pris: 2500 kr
Kurser
Information om alla kurser och anmälan
till: Susanne Carlsson, epost:
[email protected]
Retreatledarkurs
13–14/1 2016 (Åh Stiftsgård)
Om att ordna retreatdagar och kortare
retreater.
Fortbildning för andliga
vägledare
8–10/2 2016 (plats ännu inte klart).
Nybörjarkurs i andlig
vägledning
För den som inte tidigare har deltagit i
en kurs i andlig vägledning.
Del 1 augusti 2017
Del 2 april 2018
Påbyggnadskurs i andlig
vägledning
För den som redan har gått en utbildning
i andlig vägledning.
7–15/1 2017 (Lia Gård, Norge)
Andlig
vägledning
Enskilda samtal med
utgångspunkt i Ignatius
andliga övningar
Förutom regelbundna samtal med en
vägledare avsätter du tid för att be,
meditera och reflektera över bibeltexter
och övningar hemma. Denna vägledning
kan läggas upp på olika sätt utifrån dina
förutsättningar och din längtan.
För mer information och tips om
vägledare kontakta:
Josefine Callenberg
[email protected]
Mikael Kjell
[email protected]
Hans Johanssons fond
För att hedra minnet av vår vän Hans
Johansson har föreningen mottagit gåvor
avsedda för att vara ett stöd för dem som
deltar i Kompass utbud av utbildning och
retreater. Förutsättningen för att få bidrag
ur denna fond är att du själv måste
bekosta kursen/retreaten och inte få den
betald t ex av din arbetsgivare. Du
ansöker om ett bidrag genom att till
Kompass styrelse skriva en ansökan där
du kort beskriver din livssituation och ditt
behov av stöd. Ansökan skall ha kommit
styrelsen till del innan kursen/retreaten
påbörjas. I enlighet med Hans vilja
kommer kursen i andlig vägledning att
prioriteras och storleken på beviljat
belopp bedöms från fall till fall. Skicka
din ansökan till föreningens ordförande
[email protected]
Stillhetsarbete i grupper
och församlingar
Som nätverk för ignatiansk andlighet kan
vi bistå dig som är med I en församling
eller grupp och önskar få stöd för
planering och kanske även genomförande
av kortare eller längre retreater,
bibelmeditationsgrupper eller dylikt. Vi
kan även komma och inspirera kring
retreat och andlig vägledning samt ge
undervisning om ignatiansk spiritualitet,
retreatverksamhet och andlig vägledning.
Kontakta oss för ett förutsättningslöst
samtal om saken så kan vi diskutera
upplägg tillsammans och hänvisa dig
vidare till personer i vårt nätverk.
Josefine Callenberg
[email protected]
Mikael Kjell
[email protected]
ABCretreater
för
församlingsarbetare
Undervisningen i dessa retreater utgår
från att deltagarna har erfarenhet av att
arbeta i församling, som anställd eller
frivillig, med de speciella villkor för det
inre livet som detta innebär. Vad gör det
med min identitet och gudsrelation att
Gud också är min arbetsgivare? Hur kan
mitt ledarskap bli en frukt av mitt inre liv
med Gud, och inte bara en reaktion på
yttre faktorer? Präster, pastorer, diakoner,
pedagoger, musiker, ungdomsledare,
styrelsefolk... alla kategorier av
församlingsarbetare från alla kristna
samfund är välkomna.
ABC-retreaterna fungerar som ett
rullande program av sammanhängande
retreater, som ger stöd åt den långsiktiga
processen i ett samspel mellan retreater
och vardagsliv. Deltagarna väljer själva
intervallerna mellan retreaterna, dock inte
kortare än ett år, och binder sig inte för
mer än en retreat i taget. Undervisning,
övningar och meditationer öser ur den
kristna kyrkans långa tradition av andlig
vägledning, främst den ignatianska, och
följer en röd tråd som börjar med:
A-retreat Vi ställer oss inför Jesu
kallelse att följa honom som hans
lärjungar, och sätter sökarljuset på en del
av våra hinder: negativa gudsbilder,
obearbetade fromhetsmönster, bristande
kontakt med vår vilja, oklara motiv och
mål för efterföljelsen, torftigt böneliv
osv
B-retreat går vidare med tillämpningar
i församlingsarbetarens vardag. Vi
fokuserar på ledarrollen och synen på
kallelse, identitet och tjänst. Syftet är att
få hjälp att flytta den inre tyngdpunkten,
från tjänsten till Gud.
C-retreat är en vidareutveckling av
klassisk kristen spiritualitet. Målet är att
ge verktyg till fortsatt eget arbete i den
inre verkstaden. Vi går vidare med
gudsbilden, bönen, ökenerfarenheten
och den andliga urskillningen.
A-retreat
10-15 januari, Lilleskog
Ledare: Magnus Malm, Lena Tengelin
3-8 april, Makrillviken
Ledare: M. Malm, Ulla Käll, Öistein
Gunnersen
Anmälan ABC-retreater
Makrillviken
Anmälan till Karin Engstrand, Ängatorp
gård 3, 441 92 Alingsås,
Epost: [email protected]
Kostnad för retreaterna här är: 4500 kr
Lilleskog
Stiftsgården Lilleskog
Norra Lilleskogsvägen 9
441 96 Alingsås
Telefon 0322 512 81
Epost: [email protected]
Kostnad för retreaterna här är: 5150 kr
För information om retreatgårdarna se
nästa sida eller sök på respektive gårds
hemsida.
Allmän information ABC
ABC rereaterna drivs fr o m 2014
fristående från föreningen Kompass. För
frågor om retreaterna
kontakta Magnus Malm: 0322 66 10 07
Retreaterna på Makrillviken är ett
svensk-norskt samarbete och är därför
tvåspråkiga.
B-retreat
31 jan-5 feb, Lilleskog
Ledare: M. Malm, Per-Olof Holm
17-22 april, Makrillviken
Ledare: M. Malm, U. Käll, Sven
Giljebrekke
13-18 nov, Lilleskog
Ledare: M. Malm, Josefine Callenberg
C-retreat
21-26 febr, Lilleskog
Ledare: Malm/ Landgren
4-9 september, Makrillviken
Ledare: M. Malm, U. Käll, Sigve Ims
25-30 sept, Makrillviken
Ledare: Malm/ Käll/ Gunnersen
23-28 oktober, Lilleskog
Ledare: M. Malm, Mikael Landgren
4-9 dec, Lilleskog
Ledare: Malm/ Per-Olof Holm
Retreatgårdar
Bjärka -Säby
Retreatgård i slottsmiljö utanför
Linköping. www.nyaslottet.se
Anmälan till våra retreater hos:
[email protected]
Hjortsbergagården
Gård nära Alvesta, knuten till
Equmeniakyrkan,
www.hjortsbergagarden.se.
Enkel men rejäl standard, dusch och
toalett på de flesta av rummen. Ta med
sänglinne och handduk. Anmälan:
Birgitta Nilsson, Gravsnäs Hjortsberga,
342 00 Alvesta. Telefon 0472 55 00 29
Epost: [email protected]
Tavelsjö gård
Tavelsjö gård ligger några mil väster om
Umeå, www.svenskakyrkan.se/umea.
Enkel men rejäl standard, dusch och toa i
korridor. Anmälan:
www.svenskakyrkan.se/luleastift under
kurser och arrangemang. Upplysningar:
LM Nygren 090-2002915 eller
[email protected]
Tomasgården
Retreatgård vid Kornsjön, på norska
sidan om gränsen, inte långt från Ed. God
standard med gemensam toalett och
dusch. Anmälan helst via hemsidan
www.tomasgarden.no, annars via epost
[email protected] Flexibelt pris,
ta kontakt för info!
Lilleskog
Wettershus
Stiftsgård för Skara stift belägen utanför
Alingsås, www.lilleskog.se.
Hög standard, dusch och toalett på
rummen. Anmälan: Själavårdsinstitutet
Lilleskog, Lilleskogsvägen 9, 441 96
Alingsås. Telefon: 0322 512 81.
Epost: [email protected]
Ekumenisk retreatgård utanför Gränna
med blomstrande retreatträdgård mitt i
biosfärområdet Östra Vätterbranterna.
www.wettershus.se
God standard, gemensam dusch.
Anmälan skickas till Wettershus
retreatgård, Öland 40, 563 93 Gränna.
0390 50264. Epost: [email protected]
Makrillviken
Vandrarhem vid en havsvik på Smögen,
www.makrillviken.se.
Enkel men rejäl standard.
Sänglinne och handduk medtages.
Anmälan: till Karin Engstrand, Ängatorp
gård 3, 441 92 Alingsås.
Epost: [email protected]
Styrsö Missionskyrka
Kyrkan ligger i Göteborgs södra skärgård
dit du tar dig med personfärja,
www.styrsomissionskyrka.se.
Den nybyggda kyrkan med sina två
retreatlängorna ligger mitt på ön med stor
närhet till vandringsmöjligheter. Du bor i
enskilt rum med utsikt mot hav eller berg
och skog.
Anmälan:
[email protected]
Åh
stiftsgård
Epost:
[email protected]
Stiftsgård för Göteborgs stift belägen vid
havet utanför Ljungskile,
www.ahstiftsgard.se.
Två prisklasser, beroende på om väljer
hotellstandard eller något enklare.
Anmälan skickas till: Åh stiftsgård, Å
252, 459 94 Ljungskile. Telefon 0522
250 56, epost: [email protected]
Åkerögården
Gård i Roslagen som drivs av EFS
mittsverige, www.akerogarden.com
God standard, gemensam dusch och
toalett. Anmälan till: Åkerögården,
Åkerövägen 81, 761 94 Norrtälje.
Info: Sue Davén, epost:
[email protected] Telefon:
073 788 29 65
Anmälan
(använd denna sida eller ange följande rubriker vid din anmälan)
Skicka din anmälan till den adress som anges på föregående sida.
Observera att anmälningsadressen alltså styrs av den retreatgård du väljer!
Anmälan gäller följande retreat
(retreatform, gård, datum)
……………………………………………………………………………………………….
Namn……………………………………………………………………………………….
Adress…………………………………………………………………………………........
Postadress………………………………………………………………………………….
Telefonnummer
(gärna även mobilnummer)………………………………………………………………
Epostadress………………………………………………………………………………….
Ev tjänst/uppgift i församlingen…………………………………………………………...
Fakturaadress om annan än ovan…………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
Särskilda önskemål ( t ex kost)…………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….....
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
Övrig information
 Anmälan sker till respektive retreatgård
 Nattvard firas enligt den tradition som finns på respektive gård.
För frågor hänvisas till retreatledarna.
 Kompass retreater uppfyller skatteverkets krav för fortbildning
 Kompass retreater drivs i samarbete med Svenska kyrkan i Göteborgs och Skara stift
Om Föreningen Kompass
I januari 2005 bildades Kompass som en kristen, ekumenisk och ideell förening för att
främja ignatiansk andlighet. Kompass målsättning är att människor lär känna Jesus
Kristus och förenas med hans intressen i världen.
Föreningens sätt att främja detta är att skapa en ekumenisk plattform för ignatiansk
andlighet. Dels inåt, genom att stärka nätverket av människor som känner sig hemma i
den ignatianska andligheten och fördjupa reflektionen över vad den innebär i vår tid.
Dels utåt, genom att fungera som en bas för att erbjuda andlig vägledning i olika
sammanhang. Detta arbete sker genom retreater utifrån de andliga övningarna, enskilda
samtal, seminarium kursdagar, litteratur m.m.
Den ekumeniska prägeln markeras av att:
- Styrelsen har medlemmar från olika samfund.
- Arbetet bedrivs med insyn från och i samarbete med de stift, församlingar och
samfund som nyttjar föreningens tjänster.
- Föreningens arbete bedrivs så att medlemmar och deltagare stärks i sitt lokala
församlingsengagemang i sitt samfund och i sin kärlek till hela den kristna
gemenskapen.
Du kan bli medlem och stödja föreningen genom att sätta in 300kr på bankgiro 56194236. Då får du årsboken Polanco, med artiklar om ignatiansk spiritualitet samt
inbjudan till föreningens stormöte m.m. Du kan också engagera dig i föreningen eller
bli månadsgivare för att stödja föreningens verksamhet. Kontakta någon i styrelsen eller
våra arbetsgrupper för mer information.
Vill du veta mer? Kontakta:
Ordförande: [email protected]
Kursansvarig och nätverk för andliga vägledare: Susanne Carlsson,
[email protected]
Eller gå in på vår hemsida www.foreningenkompass.se.
Föreningens stormöte på Åh stiftsgård
11-12 januari 2016 inbjuds Kompass medlemmar till stormöte med årsmöte på
Åh stiftsgård. I år gästas vi bl. a. av den skotske jesuiten Gero McCloughlin. Håll
utkik efter mer information under hösten! Förutom föredrag blir det seminarier i
olika ämnen, mässfirande, nätverkande, årsmöte, promenader vid havet…
Uppgifter om anmälan et. c. skickas i november till föreningens medlemmar.
När man är upptagen är det nödvändigt att prioritera och ägna sig åt det viktigaste,
nämligen det som är till Guds större tjänst; det som är till större andlig nytta för medmänniskan; samt det som är mer fullkomligt och till det allmännas bästa. För detta
ändamål är det dessutom till stor hjälp att reservera lite tid för att besinna sig..."
Ignatius av Loyola i brev 18 juli 1556.
Foldern utgiven av Föreningen Kompass www.foreningenkompass.se. Bild på framsidan Hans-Erik Andreasson, bilder:
modulerade av foton från Shuttertock Imges och Anna Dahl i tidigare års Kompassfoldrar.
Denna sidas bild clipart: ”Himmelsrichtungen”