Rubrik första

Projekteringsanvisning
Styrinstallation
www.lindinvent.se
STYR_PROJ1_10
1.
INLEDNING ............................................................................................................................................... 3
2.
SYSTEMBESKRIVNING ............................................................................................................................... 4
3.
KOMMUNIKATION MED EXTERNA SYSTEM .............................................................................................. 7
4.
3.1.
Modbus ................................................................................................................................................... 7
3.2.
Analoga/digitala signaler ......................................................................................................................... 7
3.3.
KNX, Bacnet och Dali ............................................................................................................................... 7
LÖSNINGAR .............................................................................................................................................. 8
1.
2.
3.
4.
5.
6.
5.
Kontorslokaler ......................................................................................................................................... 8
1.1
Cellkontor med överluft .................................................................................................................... 8
1.2
Cellkontor med överluft, låg takhöjd, platt kanal ........................................................................... 10
1.3
Cellkontor med överluft, låg takhöjd, väggdon ............................................................................... 12
1.4
Cellkontor med överluft, glasfasad med radiator/konvektor ......................................................... 14
1.5
Cellkontor med frånluft ................................................................................................................... 16
1.6
Konferensrum med hög flexibilitet ................................................................................................. 18
1.7
Konferensrum med låg flexibilitet ................................................................................................... 20
1.8
Landskap med hög flexibilitet ......................................................................................................... 22
1.9
Landskap med hög flexibilitet, glasfasad med radiatorer/konvektorer .......................................... 24
1.10
Landskap/samlingslokal med låg flexibilitet ............................................................................... 26
1.11
Frånluftsbalansering ................................................................................................................... 28
1.12
Rum med fasta flöden (WC, städ etc.) ........................................................................................ 30
Skollokaler ............................................................................................................................................. 31
2.1
Klassrum .......................................................................................................................................... 31
2.2
Grupprum med överluft .................................................................................................................. 33
Vårdlokaler ............................................................................................................................................ 35
3.1
Undersökningsrum .......................................................................................................................... 35
3.2
Vårdrum med WC ............................................................................................................................ 37
Belysningsstyrning ................................................................................................................................. 39
4.1
CBR .................................................................................................................................................. 39
4.2
CBRE ................................................................................................................................................ 40
4.3
SBR .................................................................................................................................................. 41
Lab ......................................................................................................................................................... 42
5.1
Dragskåp .......................................................................................................................................... 42
5.2
Dragbänk ......................................................................................................................................... 43
5.3
LAF-bänk .......................................................................................................................................... 44
5.4
Draghuv ........................................................................................................................................... 45
5.5
Punktutsug ...................................................................................................................................... 46
5.6
Luftbalansering ................................................................................................................................ 47
5.7
Differenstrycksreglering .................................................................................................................. 48
Solskydd ................................................................................................................................................ 49
ANTECKNINGAR ...................................................................................................................................... 50
www.lindinvent.se
STYR_PROJ1_10
2 (51)
1. INLEDNING
Att konstruera en väl fungerande anläggning med behovsstyrd ventilation behöver inte vara svårt, men
det krävs ändå kunskaper som spänner över flera teknikområden. För att underlätta projekteringen av
dessa system och för att undvika fallgropar har Lindinvent tagit fram tre anvisningar som i huvudsak är
uppdelade efter de kategorier som förekommer inom branschen.
•
Projekteringsanvisning, ventilation, värme och kyla
•
Projekteringsanvisning, styr
Dimensionering av luftflöden, kanalsystem, fläktar o dyl.
Funktionssamband, styrprodukter, kommunikation
•
Projekteringsanvisning, el
Dimensionering av kablar, transformatorer etc.
Nedanstående beskrivs kortfattat tillvägagångssättet för att konstruera ett variabelflödessystem med
Lindinvents produkter.
www.lindinvent.se
STYR_PROJ1_10
3 (51)
2. SYSTEMBESKRIVNING
En anläggning med Lindinvents produkter installerade är mer än bara enskilda komponenter. Produkterna
är delar i ett helt system för behovsstyrd ventilation som samverkar från rumsnivå till aggregatnivå och
upp till webbaserad övergripande nivå. Grundtanken är dock att systemen skall vara så decentraliserade
som möjligt genom att varje nivå skall vara autonom och inte vara beroende av en överordnad nivå. Detta
gäller för de flesta standardfunktioner men det finns även ett flertal tillämpningar på central nivå och tack
vare möjligheten till friprogrammering kan även specialtillämpningar skräddarsys.
Lindinvent har de produkter som behövs för installation av behovsstyrd ventilation. De produkter som hör
till kategorin styr är:
Regulatorer
TTC, taktilluftsdon
Tilluftsdon med inbyggd rumsklimatsregulator.
VTD, väggtilluftsdon
Tilluftsdon med inbyggd rumsklimatsregulator.
RCC, rumsklimatsregulator
Spjällstyrning med rumsklimatsregulator
FBL, flödesbalansregulator
Spjällstyrning med flödesbalansregulator (klimat)
FBC, flödesbalansregulator
Spjällstyrning med flödesbalansregulator (lab)
SPC, tryckregulator
Spjällstyrning med tryckregulator
FLC, flödesregulator
Spjällstyrning med flödesregulator
FCC, dragskåpsregulator
Spjällstyrning med dragskåpsregulator
LAFC, LAF-bänksregulator
Spjällstyrning med LAF-bänksregulator
DPC, differenstrycksregulator
Spjällstyrning med differenstrycksregulator
BCC, kylbaffelregulator
Spjällstyrning med kylbaffelregulator
”Smarta spjäll” (spjäll med färdigmonterad regulator, spjällmotor och givare för flöde eller tryck)
DCV-RC
Spjällenhet med rumsklimatregulator, spjällmotor,
flödesgivare och kanaltemperaturgivare
DCV-BL
Spjällenhet med flödesbalansregulator, spjällmotor
och flödesgivare
DCV-SP
Spjällenhet med tryckregulator, spjällmotor och
tryckgivare
Produkter på överordnad nivå
NCE, gateway can/ethernet
Gateway mellan cannätverk och Ethernet nätverk,
även med modbus-brygga
LINDINTELL, server
Server med mjukvara
Lindinspect, webgränssnitt
Mjukvara, webgränssnitt
Utöver ovanstående finns givare, kopplingsboxar, användarpaneler och produkter för belysningsstyrning,
se www.lindinvent.se.
www.lindinvent.se
STYR_PROJ1_10
4 (51)
Lindinvents system är uppbyggt i tre nivåer:
•
Regulatornivå
•
Lokal nivå
•
Överordnad nivå
På regulatornivån kopplas externa givare, ventilställdon, I/O-boxar och spjällmotorer samman med det
aktiva donet, regulatorn eller annan intelligent enhet via analoga signaler. Varje intelligent enhet kallas för
en nod i nätverket.
På lokal nivå sammanbinds alla noder av ett CAN-nätverk via Lindinvents LCCP-protokoll. Via CANnätverket kan enheterna samverka genom diverse fördefinierade funktioner, som konfigureras i
enheterna, via så kallade zoner. Exempel på zoner är flödes-, närvaro- och belysningszon. Alla enheter
som skall samverka via en zon-inställning skall vara inkopplade på samma fysiska CAN-nätverk, så kallad
slinga.
På regulatornivå och lokal nivå används samma typ av 4-ledar-kabel för att koppla samman de olika
produkterna vare sig de skall kommunicera med analoga signaler eller om de skall agera som en del av
CAN-nätverket. I fyrledarkabeln sker både kommunikation och spänningsmatning, 24 VAC.
Regulatornivå
Lokal nivå
Regulatornivå
www.lindinvent.se
STYR_PROJ1_10
5 (51)
På översta nivån sammanförs ett eller flera CAN-nätverk till en överordnad server med programvaran
LINDINTELL. Förbindelsen mellan de lokala CAN-nätverken och LINDINTELL sker via en kommunikationsbrygga kallad NCE och ett TCP/IP-nätverk. Kommunikationen över TCP/IP är Lindinvents seriella protokoll
”Gustav”. LINDINTELL är en servermjukvara som agerar som en ”DUC” i Lindinvents system med
funktioner för bland annat optimering, överstyrning och friprogrammering. LINDINTELL är också en
förutsättning för att kunna visualisera enheterna via Lindinvents webbgränssnitt LINDINSPECT.
TCP/IP
Server med LINDINTELL
CAN-nätverk
Till varje NCE kan det anslutas 2 st slingor (CAN-nätverk). På respektive slinga kan det kopplas max 100 st
noder.
2 st CAN-slingor, max
2x100 noder.
TCP/IP
2 st CAN-slingor, max
2x100 noder.
Server med LINDINTELL
2 st CAN-slingor, max
2x100 noder.
På små anläggningar där det endast finns ett CAN-nätverk och behovet av LINDINTELL inte är motiverat,
kan NCE istället agera Modbus-brygga åt de inkopplade enheterna på CAN-nätverket.
www.lindinvent.se
STYR_PROJ1_10
6 (51)
3. KOMMUNIKATION MED EXTERNA SYSTEM
För att kommunicera med externa styrsystem och produkter har LINDINTELL ett flertal möjliga vägar att
tillgå. Modbus är den vanligast förekommande men även analoga/digitala signaler finns. Framöver
kommer också stöd för KNX, Bacnet och Dali implementeras.
3.1. Modbus
LINDINTELL har inbyggd funktionalitet för att agera både modbus-brygga (slav) åt externa
DUCar/styrsystem, men även som master för att kunna agera utan mellanhand vid till exempel utbyte
mot enhetsaggregat. Utbytet sker normalt över Modbus TCP men stöd för Modbus RTU över RS-485
och RS-232 finns också. Utbyte över Modbus RTU kräver normalt att LINDINTELL-servern är en fysisk
maskin då inkoppling sker mot dess seriella portar. Då ingen LINDINTELL finns kan NCE agera Modbusbrygga (slav) istället. Inkoppling av Modbus TCP/RTU sker då direkt mot dess egna plintar för
ändamålet.
Varje enhet som är ansluten på ett CAN-nätverk har en egen modbuslista med register för diverse är-,
bör-, inställnings- och statusvärden. Dessa enheter kan ”bryggas” över LINDINTELL och betraktas då av
läsande master som en komplett Modbus-anslutning med lika många enheter som på det bryggade
CAN-nätverket. LINDINTELL är i sig själv också en modbus-enhet med register för överordnade
funktioner så som optimerings-, status- och metrik-värden. Notera att NCE endast är en brygga i
Modbus-fallet och har således ingen egen registerlista.
Utförliggare information om Modbus-kommunikation mot Lindinvents produkter finns som bilaga till
respektive produkts Modbus-registerlista.
3.2. Analoga/digitala signaler
I vissa fall kan analoga och/eller digitala signaler vara att föredra i det överordnade utbytet mellan
Lindinvents system och externa DUCar/styrsystem. En förutsättning för detta är att LINDINTELL finns
med i systemet, då alla konfiguration och hantering sker där. Fysisk inkoppling av analoga och digitala
signaler sker i gateway NCE och dess avsedda plintar för ändamålet.
3.3. KNX, Bacnet och Dali
Framtida stöd för KNX, Bacnet och Dali kommer byggas in i LINDINTELL. Behövs en sådan lösning i
dagsläget går det att lösa via Modbus-omvandlare. Kontakta Lindinvent för lösningsförslag.
www.lindinvent.se
STYR_PROJ1_10
7 (51)
4. LÖSNINGAR
1.
Kontorslokaler
Ventilation i kontor skall vara produktiv och energieffektiv, den skall helt enkelt inte märkas. Därför
är rätt temperatur och luftflöden en viktig fråga - inte bara ur energi och miljöperspektiv. Våra
lösningsexempel nedan beskriver några typlösningar för smart ventilation i kontor.
1.1
Cellkontor med överluft
Standardlösning för cellkontor.
I rummet monteras tilluftsdon TTC som kopplas in på den överordnade kommunikations- och
spänningsmatningsslingan. Tilluftsdonet reglerar temperaturen i rummet genom att kyla bort
värmelaster med ökat luftflöde. Vid värmebehov regleras rummets radiator i sekvens med luftflödet.
Överluft från flera kontorsrum balanseras i centralt frånluftsdon som exempelvis placeras i korridor.
Tilluftsdonet med motor och givare är internt färdigkopplat och ansluts till kopplingsboxen CBX som
företrädesvis monteras på donlådan. I kopplingsboxen ansluts kommunikations- och spänningsmatningsslingan samt externa komponenter som radiatorventil, belysningsstyrning, koldioxidgivare
etc.
Inställning av börvärden, avläsning av ärvärden mm görs via trådlös användarpanel eller via det
överordnade systemet LINDINTELL/Lindinspect. Via det överordnade systemet loggas värden som kan
presenteras grafiskt och användas för analys och optimering av anläggningen.
I donet finns ett flertal funktioner som kan aktiveras för olika tillämpningar, exempelvis:
•
Ekonomiläge
•
Belysningsstyrning
•
Solavskärmning
•
Nattkyla
www.lindinvent.se
STYR_PROJ1_10
8 (51)
Exempeldriftkort cellkontor med överluft
Klimatreglering via aktivt tilluftsdon
Rumstemperatur, kanaltemperatur, tilluftsflöde,
närvaro samt kanaltryck mäts av aktivt tilluftsdon.
Då närvaro detekteras höjs tilluftsflödet från minflöde
till projekterat närvaroflöde.
Vid stigande rumstemperatur ökas luftflödet för att
kyla bort värmelaster.
Vid sjunkande rumstemperatur sänks luftflödet till
inställt närvaro- eller minflöde.
Temperaturgivare har högre prioritet än närvarogivare, d.v.s. att vid värmelast öppnas tilluftsdon trots
att ingen närvaro registrerats i rummet.
Avläsningar och inställningar
Avläsning av ärvärden samt ändring av börvärden och
inställningar görs via trådlös användarpanel eller via
överordnat system.
Materialspecifikation
TTC
CBX
SV
Aktivt taktilluftsdon
Kopplingsbox till TTC
Ventilställdon (A40405) 24VAC
ON/OFF NC
Radiatorstyrning
Vid sjunkande rumstemperatur öppnas styrventil till
radiator.
Ekonomiläge
För att minska energianvändningen kan donet sättas i
ekonomiläge. Efter inställd tid förskjuts P-banden för
värme och kyla så att det skapas en dödzon där
rummet varken värms eller kyls.
Belysningsstyrning
Se separat beskrivning.
www.lindinvent.se
STYR_PROJ1_10
9 (51)
1.2
Cellkontor med överluft, låg takhöjd, platt kanal
Det är inte alltid nödvändigt att använda en donlåda för montage av tilluftsdonet TTC. Eftersom
all strypning av luften sker i donet och inte via ett spjäll i donlådan kan man montera donet
direkt i en ventilationskanal. I ett rum med begränsad takhöjd kan donet monteras i lågbyggande rektangulär kanal. Vid montage kan antingen donadapter DAB användas eller så kan
färdig kanal PBF beställas (se respektive produktbeskrivning för mer info).
Tilluftsdonet TTC kopplas in på den överordnade kommunikations- och spänningsmatningsslingan. Tilluftsdonet reglerar temperaturen i rummet genom att kyla bort värmelaster med
ökat luftflöde. Vid värmebehov regleras rummets radiator i sekvens med luftflödet. Överluft
från flera kontorsrum balanseras i centralt frånluftsdon som exempelvis placeras i korridor.
Tilluftsdonet med motor och givare är internt färdigkopplat och ansluts till kopplingsboxen CBX
som monteras i närheten av tilluftsdonet, exempelvis mot bjälklaget. I kopplingsboxen ansluts
kommunikations- och spänningsmatningsslingan samt externa komponenter som radiatorventil, belysningsstyrning, koldioxidgivare etc.
Inställning av börvärden, avläsning av ärvärden mm görs via trådlös användarpanel eller via det
överordnade systemet LINDINTELL/Lindinspect. Via det överordnade systemet loggas värden
som kan presenteras grafiskt och användas för analys och optimering av anläggningen.
I donet finns ett flertal funktioner som kan aktiveras för olika tillämpningar, exempelvis:
•
Ekonomiläge
•
Belysningsstyrning
•
Solavskärmning
•
Nattkyla
www.lindinvent.se
STYR_PROJ1_10
10 (51)
Exempeldriftkort cellkontor med överluft, låg takhöjd, platt kanal
Klimatreglering via aktivt tilluftsdon
Rumstemperatur, kanaltemperatur, tilluftsflöde, närvaro
samt kanaltryck mäts av aktivt tilluftsdon.
Då närvaro detekteras höjs tilluftsflödet från minflöde till
projekterat närvaroflöde.
Vid stigande rumstemperatur ökas luftflödet för att kyla
bort värmelaster.
Vid sjunkande rumstemperatur sänks luftflödet till
inställt närvaro- eller minflöde.
Temperaturgivare har högre prioritet än närvarogivare,
d.v.s. att vid värmelast öppnas tilluftsdon trots att ingen
närvaro registrerats i rummet.
Avläsningar och inställningar
Avläsning av ärvärden samt ändring av börvärden och
inställningar görs via trådlös användarpanel eller via
överordnat system.
Materialspecifikation
TTC
CBX
SV
Aktivt taktilluftsdon
Kopplingsbox till TTC
Ventilställdon (A40405) 24VAC
ON/OFF NC
Radiatorstyrning
Vid sjunkande rumstemperatur öppnas styrventil till
radiator.
Ekonomiläge
För att minska energianvändningen kan donet sättas i
ekonomiläge. Efter inställd tid förskjuts P-banden för
värme och kyla så att det skapas en dödzon där rummet
varken värms eller kyls.
Belysningsstyrning
Se separat beskrivning.
www.lindinvent.se
STYR_PROJ1_10
11 (51)
1.3
Cellkontor med överluft, låg takhöjd, väggdon
Ett alternativ till att ha takmonterade don i rum med låg takhöjd är att montera ett väggdon.
Man bör dock observera att väggdon inte ger lika bra omblandning av luften som ett
takplacerat don.
Väggtilluftsdonet VTD kopplas in på den överordnade kommunikations- och spänningsmatningsslingan. Tilluftsdonet reglerar temperaturen i rummet genom att kyla bort värmelaster
med ökat luftflöde. Vid värmebehov regleras rummets radiator i sekvens med luftflödet.
Överluft från flera kontorsrum balanseras i centralt frånluftsdon som exempelvis placeras i
korridor.
Tilluftsdonet med motor och givare är internt färdigkopplat och ansluts till kopplingsboxen CBX
som företrädesvis monteras på donlådan i korridoren. I kopplingsboxen ansluts kommunikations- och spänningsmatningsslingan samt externa komponenter som radiatorventil, belysningsstyrning, koldioxidgivare etc.
Inställning av börvärden, avläsning av ärvärden mm görs via trådlös användarpanel eller via det
överordnade systemet LINDINTELL/Lindinspect. Via det överordnade systemet loggas värden
som kan presenteras grafiskt och användas för analys och optimering av anläggningen.
I donet finns ett flertal funktioner som kan aktiveras för olika tillämpningar, exempelvis:
•
Ekonomiläge
•
Belysningsstyrning
•
Solavskärmning
•
Nattkyla
www.lindinvent.se
STYR_PROJ1_10
12 (51)
Exempeldriftkort cellkontor med överluft, låg takhöjd, väggdon
Klimatreglering via aktivt tilluftsdon
Rumstemperatur, kanaltemperatur, tilluftsflöde, närvaro
samt kanaltryck mäts av aktivt tilluftsdon.
Då närvaro detekteras höjs tilluftsflödet från minflöde till
projekterat närvaroflöde.
Vid stigande rumstemperatur ökas luftflödet för att kyla
bort värmelaster.
Vid sjunkande rumstemperatur sänks luftflödet till
inställt närvaro- eller minflöde.
Temperaturgivare har högre prioritet än närvarogivare,
d.v.s. att vid värmelast öppnas tilluftsdon trots att ingen
närvaro registrerats i rummet.
Avläsningar och inställningar
Avläsning av ärvärden samt ändring av börvärden och
inställningar görs via trådlös användarpanel eller via
överordnat system.
Materialspecifikation
VTD
CBX
SV
Aktivt väggtilluftsdon
Kopplingsbox till VTD
Ventilställdon (A40405) 24VAC
ON/OFF NC
Radiatorstyrning
Vid sjunkande rumstemperatur öppnas styrventil till
radiator.
Ekonomiläge
För att minska energianvändningen kan donet sättas i
ekonomiläge. Efter inställd tid förskjuts P-banden för
värme och kyla så att det skapas en dödzon där rummet
varken värms eller kyls.
Belysningsstyrning
Se separat beskrivning.
www.lindinvent.se
STYR_PROJ1_10
13 (51)
1.4
Cellkontor med överluft, glasfasad med radiator/konvektor
I en del lokaler kan man råka ut för att det inte går att förlägga kabel mellan tilluftsdonet och
radiatorställdonet inom rummet. Så kan fallet exempelvis vara i rum med glasfasader där det av
estiska skäl inte går att genomföra. Lösningen i detta fall är att använda sig av radiatorstyrningsboxen SBT. SBT kopplas som en nod på slingan och kommunicerar med donet via
nätverket. Boxen kan till exempel placeras på våningen under radiatorn/konvektorn så kabeldragning ej görs i våningen ovanför.
Tilluftsdonet TTC kopplas in på den överordnade kommunikations- och spänningsmatningsslingan. Tilluftsdonet reglerar temperaturen i rummet genom att kyla bort värmelaster med ökat
luftflöde. Vid värmebehov regleras rummets radiator i sekvens med luftflödet. Överluft från
flera kontorsrum balanseras i centralt frånluftsdon som exempelvis placeras i korridor.
Tilluftsdonet med motor och givare är internt färdigkopplat och ansluts till kopplingsboxen CBX
som företrädesvis monteras på donlådan. I kopplingsboxen ansluts kommunikations- och
spänningsmatningsslingan samt externa komponenter som radiatorventil, belysningsstyrning,
koldioxidgivare etc.
Inställning av börvärden, avläsning av ärvärden mm görs via trådlös användarpanel eller via det
överordnade systemet LINDINTELL/Lindinspect. Via det överordnade systemet loggas värden
som kan presenteras grafiskt och användas för analys och optimering av anläggningen.
I donet finns ett flertal funktioner som kan aktiveras för olika tillämpningar, exempelvis:
•
Ekonomiläge
•
Belysningsstyrning
•
Solavskärmning
•
Nattkyla
www.lindinvent.se
STYR_PROJ1_10
14 (51)
Exempeldriftkort cellkontor med överluft, glasfasad med radiatorer/konvektorer
Klimatreglering via aktivt tilluftsdon
Rumstemperatur, kanaltemperatur, tilluftsflöde, närvaro
samt kanaltryck mäts av aktivt tilluftsdon.
Då närvaro detekteras höjs tilluftsflödet från minflöde till
projekterat närvaroflöde.
Vid stigande rumstemperatur ökas luftflödet för att kyla
bort värmelaster.
Vid sjunkande rumstemperatur sänks luftflödet till
inställt närvaro- eller minflöde.
Temperaturgivare har högre prioritet än närvarogivare,
d.v.s. att vid värmelast öppnas tilluftsdon trots att ingen
närvaro registrerats i rummet.
Avläsningar och inställningar
Avläsning av ärvärden samt ändring av börvärden och
inställningar görs via trådlös användarpanel eller via
överordnat system.
Materialspecifikation
TTC
CBX
SV
SBT
Aktivt taktilluftsdon
Kopplingsbox till TTC
Ventilställdon (A40405) 24VAC
ON/OFF NC
Styrenhet för termoställdon
Radiatorstyrning
Tilluftsdonet kommunicerar med styrenheten för
termoställdon, SBT, via nätverket. Vid sjunkande
rumstemperatur öppnas styrventil till radiator.
Ekonomiläge
För att minska energianvändningen kan donet sättas i
ekonomiläge. Efter inställd tid förskjuts P-banden för
värme och kyla så att det skapas en dödzon där rummet
varken värms eller kyls.
Belysningsstyrning
Se separat beskrivning.
www.lindinvent.se
STYR_PROJ1_10
15 (51)
1.5
Cellkontor med frånluft
I rummet monteras tilluftsdon TTC som kopplas in på den överordnade kommunikations- och
spänningsmatningsslingan. Tilluftsdonet reglerar temperaturen i rummet genom att kyla bort
värmelaster med ökat luftflöde. Vid värmebehov regleras rummets radiator i sekvens med
luftflödet.
Tilluftsflödet balanseras via ”smart spjäll”, DCV-BL, monterat i frånluftskanalen. Spjället är
försett med regulator, spjällmotor och flödesgivare. Regulatorn ansluts till kommunikations och
spänningsmatningsslingan.
Tilluftsdonet med motor och givare är internt färdigkopplat och ansluts till kopplingsboxen CBX
som företrädesvis monteras på donlådan. I kopplingsboxen ansluts kommunikations- och
spänningsmatningsslingan samt externa komponenter som radiatorventil, belysningsstyrning,
koldioxidgivare etc.
Inställning av börvärden, avläsning av ärvärden mm görs via trådlös användarpanel eller via det
överordnade systemet LINDINTELL/Lindinspect. Via det överordnade systemet loggas värden
som kan presenteras grafiskt och användas för analys och optimering av anläggningen.
I donet finns ett flertal funktioner som kan aktiveras för olika tillämpningar, exempelvis:
•
Ekonomiläge
•
Belysningsstyrning
•
Solavskärmning
•
Nattkyla
www.lindinvent.se
STYR_PROJ1_10
16 (51)
Exempeldriftkort cellkontor med frånluft
Klimatreglering via aktivt tilluftsdon
Rumstemperatur, kanaltemperatur, tilluftsflöde, närvaro
samt kanaltryck mäts av aktivt tilluftsdon.
Då närvaro detekteras höjs tilluftsflödet från minflöde till
projekterat närvaroflöde.
Vid stigande rumstemperatur ökas luftflödet för att kyla
bort värmelaster.
Vid sjunkande rumstemperatur sänks luftflödet till
inställt närvaro- eller minflöde.
Temperaturgivare har högre prioritet än närvarogivare,
d.v.s. att vid värmelast öppnas tilluftsdon trots att ingen
närvaro registrerats i rummet.
Radiatorstyrning
Belysningsstyrning
Se separat beskrivning.
Avläsningar och inställningar
Avläsning av ärvärden samt ändring av börvärden och
inställningar görs via trådlös användarpanel eller via
överordnat system.
Materialspecifikation
TTC
DCV-BL
CBX
SV
Vid sjunkande rumstemperatur öppnas styrventil till
radiator.
Aktivt taktilluftsdon
”Smart spjäll” med frånluftsbalanseringsregulator FBL och spjällmotor PAD.
Kopplingsbox till TTC
Ventilställdon (A40405) 24VAC ON/OFF
NC
Frånluftsbalansering
Tilluftsdon och frånluftsbalanseringsregulator
kommunicerar med varann via nätverket.
Frånluftsspjället balanserar tilluftsflödet efter eventuellt
inställd offset.
Ekonomiläge
För att minska energianvändningen kan donet sättas i
ekonomiläge. Efter inställd tid förskjuts P-banden för
värme och kyla så att det skapas en dödzon där rummet
varken värms eller kyls.
www.lindinvent.se
STYR_PROJ1_10
17 (51)
1.6
Konferensrum med hög flexibilitet
I rummet monteras tilluftsdon TTC som kopplas in på den överordnade kommunikations- och
spänningsmatningsslingan. Tilluftsdonen reglerar temperaturen i rummet genom att kyla bort
värmelaster med ökat luftflöde. Vid värmebehov regleras rummets radiator i sekvens med
luftflödet.
Kanalmonterad koldioxidgivare, GTQD, ansluts till ett av tilluftsdonen och reglerar luftflödet
efter inställt värde. Luftflödet regleras antingen efter temperatur eller CO2-halt beroende på
vilken parameter som kräver högst flöde.
Tilluftsflödet balanseras via ”smart spjäll”, DCV-BL, som är monterat i frånluftskanalen och
summerar flödena från konfigurerade tilluftsdon. Spjället är försett med regulator, spjällmotor
och flödesgivare. Regulatorn ansluts till kommunikations och spänningsmatningsslingan.
Tilluftsdon med motor och givare är internt färdigkopplade och ansluts till kopplingsboxen CBX
som företrädesvis monteras på donlådan. I kopplingsboxen ansluts kommunikations- och
spänningsmatningsslingan samt externa komponenter som radiatorventil, belysningsstyrning,
koldioxidgivare etc.
Inställning av börvärden, avläsning av ärvärden mm görs via trådlös användarpanel eller via det
överordnade systemet LINDINTELL/Lindinspect. Via det överordnade systemet loggas värden
som kan presenteras grafiskt och användas för analys och optimering av anläggningen.
I donet finns ett flertal funktioner som kan aktiveras för olika tillämpningar, exempelvis:
•
Ekonomiläge
•
Belysningsstyrning
•
Solavskärmning
•
Nattkyla
www.lindinvent.se
STYR_PROJ1_10
18 (51)
Exempeldriftkort konferensrum med hög flexibilitet
Klimatreglering via aktiva tilluftsdon
Rumstemperatur, kanaltemperatur, tilluftsflöde, närvaro
samt kanaltryck mäts av aktiva tilluftsdon.
Kanalmonterad luftkvalitetsgivare mäter koldioxidhalten
i rummet.
Då närvaro detekteras höjs tilluftsflödet från minflöde till
projekterat närvaroflöde. Vid stigande rumstemperatur
ökas luftflödet för att kyla bort värmelaster. Vid
sjunkande rumstemperatur sänks luftflödet till inställt
närvaro- eller minflöde.
Vid stigande koldioxidhalt i rummet regleras luftflödet
enligt inställda gränser.
Det värde av temperatur eller koldioxid som ger högst
luftflöde prioriteras.
Temperatur- och koldioxidgivare har högre prioritet än
närvarogivare, d.v.s. att vid värmelast öppnas tilluftsdon
trots att ingen närvaro registrerats i rummet.
Radiatorstyrning
Vid sjunkande rumstemperatur öppnas styrventil till
radiator.
värme och kyla så att det skapas en dödzon där rummet
varken värms eller kyls.
Belysningsstyrning
Se separat beskrivning.
Avläsningar och inställningar
Avläsning av ärvärden samt ändring av börvärden och
inställningar görs via trådlös användarpanel eller via
överordnat system.
Materialspecifikation
TTC
DCV-BL
CBX
SV
GQ
Aktivt taktilluftsdon
”Smart spjäll” med frånluftsbalanseringsregulator FBL och spjällmotor PAD.
Kopplingsbox till TTC
Ventilställdon (A40405) 24VAC ON/OFF
NC
Koldioxidgivare för kanalmontage, GTQD
Frånluftsbalansering
Tilluftsdon och frånluftsbalanseringsregulator
kommunicerar med varann via nätverket.
Frånluftsspjället balanserar tilluftsflödet efter eventuellt
inställd offset.
Ekonomiläge
För att minska energianvändningen kan donet sättas i
ekonomiläge. Efter inställd tid förskjuts P-banden för
www.lindinvent.se
STYR_PROJ1_10
19 (51)
1.7
Konferensrum med låg flexibilitet
I ett konferensrum med flera större tilluftsdon där man inte eftersträvar hög flexibilitet
installeras reaktiva (självverkande) tilluftsdon. I tilluftskanalen monteras ”smart spjäll”, DCV-RC.
Spjället är försett med rumsklimatregulator, spjällmotor, flödesgivare samt kanaltemperaturgivare. I regulatorn ansluts kommunikations- och spänningsmatningsslingan samt externa
komponenter som närvarogivare, radiatorventil, belysningsstyrning, koldioxidgivare etc.
Kanalmonterad koldioxidgivare, GTQD, ansluts till rumsregulatorn och reglerar luftflödet efter
inställt värde. Luftflödet regleras antingen efter temperatur eller CO2-halt beroende på vilken
parameter som kräver högst flöde.
Tilluftsflödet balanseras via ”smart spjäll”, DCV-BL, monterat i frånluftskanalen. Spjället är
försett med regulator, spjällmotor och flödesgivare. Regulatorn ansluts till kommunikationsoch spänningsmatningsslingan.
Rumsklimatsregulatorn reglerar temperaturen i rummet genom att kyla bort värmelaster med
ökat luftflöde. Vid värmebehov regleras rummets radiator i sekvens med luftflödet.
Rumstemperatur och koldioxid kan antingen mätas med frånluftsgivare eller väggmonterad
givare.
Inställning av börvärden, avläsning av ärvärden mm görs via trådlös användarpanel eller via det
överordnade systemet LINDINTELL/Lindinspect. Via det överordnade systemet loggas värden
som kan presenteras grafiskt och användas för analys och optimering av anläggningen.
I regulatorn finns ett flertal funktioner som kan aktiveras för olika tillämpningar, exempelvis:
•
Ekonomiläge
•
Belysningsstyrning
•
Solavskärmning
•
Nattkyla
www.lindinvent.se
STYR_PROJ1_10
20 (51)
Exempeldriftkort konferensrum med låg flexibilitet
Klimatreglering via reaktiva tilluftsdon
Tilluftsflöde och kanaltemperatur mäts i rumsregulatorn
via interna givare. Till regulatorn kopplas externa givare
för närvaro, rumstemperatur och koldioxidhalt.
Då närvaro detekteras höjs tilluftsflödet från minflöde till
projekterat närvaroflöde.
Vid stigande rumstemperatur ökas luftflödet för att kyla
bort värmelaster.
Vid sjunkande rumstemperatur sänks luftflödet till
inställt närvaro- eller minflöde.
Vid stigande koldioxidhalt i rummet regleras luftflödet
enligt inställda gränser.
Det värde av temperatur eller koldioxid som ger högst
luftflöde prioriteras.
Temperatur- och koldioxidgivare har högre prioritet än
närvarogivare, d.v.s. att vid värmelast öppnas tilluftsdon
trots att ingen närvaro registrerats i rummet.
Belysningsstyrning
Se separat beskrivning.
Avläsningar och inställningar
Avläsning av ärvärden samt ändring av börvärden och
inställningar görs via överordnat system eller via
användarpanel som kan vara trådlös eller trådbunden.
Materialspecifikation
MTC
DCV-RC
DCV-BL
SV
GTQ
Radiatorstyrning
Vid sjunkande rumstemperatur öppnas styrventiler till
radiatorer.
GN
Reaktivt (självverkande) tilluftsdon
”Smart spjäll” med rumsklimatsregulator
RCC och spjällmotor PAD.
”Smart spjäll” med frånluftsbalanseringsregulator FBL och spjällmotor PAD.
Ventilställdon (A40405) 24VAC ON/OFF
NC
Kanalmonterad temperatur- och
koldioxidgivare, GTQD
Närvarogivare, XPIR eller PD-2400
Frånluftsbalansering
Rumsklimatregulator och frånluftsbalanseringsregulator
kommunicerar med varann via nätverket.
Frånluftsspjället balanserar tilluftsflödet efter eventuellt
inställd offset.
Ekonomiläge
För att minska energianvändningen kan rumsklimatsregulatorn sättas i ekonomiläge. Efter inställd tid
förskjuts P-banden för värme och kyla så att det skapas
en dödzon där rummet varken värms eller kyls.
www.lindinvent.se
STYR_PROJ1_10
21 (51)
1.8
Landskap med hög flexibilitet
I ett kontorslandskap där man vill ha stor flexibilitet installeras aktiva tilluftsdon. Beroende på
hur framtida tänkt rumsindelning skall se ut kan antingen TTC-250 eller TTC-400 installeras.
Tilluftsdonen kopplas in på den överordnade kommunikations- och spänningsmatningsslingan.
Tilluftsflödet balanseras via ”smart spjäll”, DCV-BL, monterat i frånluftskanalen. Spjället är
försett med regulator, spjällmotor och flödesgivare. Regulatorn ansluts till kommunikations och
spänningsmatningsslingan.
Vilka don som skall balanseras av frånluftsspjället konfigureras i respektive regulator genom att
ange vilken flödeszon de tillhör. Zontillhörighet kan enkelt ändras via överordnat system och
kräver ingen kabeldragning.
Tilluftsdonen reglerar temperaturen i rummet genom att kyla bort värmelaster med ökat
luftflöde. Vid värmebehov regleras rummets radiator i sekvens med luftflödet.
Tilluftsdonen med motor och givare är internt färdigkopplade och ansluts till kopplingsboxen
CBX som företrädesvis monteras på donlådan. I kopplingsboxen ansluts kommunikations- och
spänningsmatningsslingan samt externa komponenter som radiatorventil, belysningsstyrning,
koldioxidgivare etc.
Inställning av börvärden, avläsning av ärvärden mm görs via trådlös användarpanel eller via det
överordnade systemet LINDINTELL/Lindinspect. Via det överordnade systemet loggas värden
som kan presenteras grafiskt och användas för analys och optimering av anläggningen.
I donen finns ett flertal funktioner som kan aktiveras för olika tillämpningar, exempelvis:
•
Ekonomiläge
•
Belysningsstyrning
•
Solavskärmning
•
Nattkyla
www.lindinvent.se
STYR_PROJ1_10
22 (51)
Exempeldriftkort kontorslandskap med hög flexibilitet
Klimatreglering via aktiva tilluftsdon
Rumstemperatur, kanaltemperatur, tilluftsflöde, närvaro
samt kanaltryck mäts av aktiva tilluftsdon.
Belysningsstyrning
Då närvaro detekteras höjs tilluftsflödet från minflöde till
projekterat närvaroflöde.
Vid stigande rumstemperatur ökas luftflödet för att kyla
bort värmelaster.
Vid sjunkande rumstemperatur sänks luftflödet till
inställt närvaro- eller minflöde.
Temperaturgivare har högre prioritet än närvarogivare,
d.v.s. att vid värmelast öppnas tilluftsdon trots att ingen
närvaro registrerats i rummet.
Avläsningar och inställningar
Radiatorstyrning
Vid sjunkande rumstemperatur öppnas styrventil till
radiator.
Se separat beskrivning.
Avläsning av ärvärden samt ändring av börvärden och
inställningar görs via trådlös användarpanel eller via
överordnat system.
Materialspecifikation
TTC
DCV-BL
CBX
SV
Aktivt taktilluftsdon
”Smart spjäll” med frånluftsbalanseringsregulator FBL och spjällmotor PAD.
Kopplingsbox till TTC
Ventilställdon (A40405) 24VAC ON/OFF
NC
Frånluftsbalansering
Tilluftsdon och frånluftsbalanseringsregulator
konfigureras att tillhöra en gemensam flödeszon och
kommunicerar med varann via nätverket.
Frånluftsspjället balanserar summerat tilluftsflöde efter
eventuellt inställd offset.
Ekonomiläge
För att minska energianvändningen kan donen sättas i
ekonomiläge. Efter inställd tid förskjuts P-banden för
värme och kyla så att det skapas en dödzon där rummet
varken värms eller kyls.
www.lindinvent.se
STYR_PROJ1_10
23 (51)
1.9
Landskap med hög flexibilitet, glasfasad med radiatorer/konvektorer
I en del lokaler kan man råka ut för att det inte går att förlägga kabel mellan tilluftsdon och
radiatorställdon inom rummet. Så kan fallet exempelvis vara i rum med glasfasader där det av
estiska skäl inte går att genomföra. Lösningen i detta fall är att använda sig av radiatorstyrningsboxen SBT. Boxen kan till exempel placeras på våningen under radiatorn/konvektorn
så att kabeldragning ej görs i våningen ovanför. SBT kopplas som en nod på slingan och
kommunicerar med donen via nätverket.
Tilluftsdonen kopplas in på den överordnade kommunikations- och spänningsmatningsslingan.
Tilluftsflödet balanseras via ”smart spjäll”, DCV-BL, monterat i frånluftskanalen. Spjället är
försett med regulator, spjällmotor och flödesgivare. Regulatorn ansluts till kommunikations och
spänningsmatningsslingan.
Vilka don som skall balanseras av frånluftsspjället konfigureras i respektive regulator genom att
ange vilken flödeszon de tillhör. Zontillhörighet kan enkelt ändras via överordnat system och
kräver ingen kabeldragning.
Tilluftsdonen reglerar temperaturen i rummet genom att kyla bort värmelaster med ökat
luftflöde. Vid värmebehov regleras rummets radiator i sekvens med luftflödet.
Tilluftsdonen med motor och givare är internt färdigkopplade och ansluts till kopplingsboxen
CBX som företrädesvis monteras på donlådan. I kopplingsboxen ansluts kommunikations- och
spänningsmatningsslingan samt externa komponenter som radiatorventil, belysningsstyrning,
koldioxidgivare etc.
Inställning av börvärden, avläsning av ärvärden mm görs via trådlös användarpanel eller via det
överordnade systemet LINDINTELL/Lindinspect. Via det överordnade systemet loggas värden
som kan presenteras grafiskt och användas för analys och optimering av anläggningen.
I donen finns ett flertal funktioner som kan aktiveras för olika tillämpningar, exempelvis:
•
Ekonomiläge
•
Belysningsstyrning
•
Solavskärmning
www.lindinvent.se
STYR_PROJ1_10
24 (51)
Exempeldriftkort kontorslandskap med hög flexibilitet, glasfasad med radiatorer/konvektorer
Klimatreglering via aktiva tilluftsdon
Rumstemperatur, kanaltemperatur, tilluftsflöde, närvaro
samt kanaltryck mäts av aktiva tilluftsdon.
Belysningsstyrning
Då närvaro detekteras höjs tilluftsflödet från minflöde till
projekterat närvaroflöde.
Vid stigande rumstemperatur ökas luftflödet för att kyla
bort värmelaster.
Vid sjunkande rumstemperatur sänks luftflödet till
inställt närvaro- eller minflöde.
Temperaturgivare har högre prioritet än närvarogivare,
d.v.s. att vid värmelast öppnas tilluftsdon trots att ingen
närvaro registrerats i rummet.
Avläsningar och inställningar
Radiatorstyrning
Tilluftsdonen kommunicerar med styrenheterna för
termoställdon, SBT, via nätverket. Vid sjunkande
rumstemperatur öppnas styrventil till radiator.
Se separat beskrivning.
Avläsning av ärvärden samt ändring av börvärden och
inställningar görs via trådlös användarpanel eller via
överordnat system.
Materialspecifikation
TTC
DCV-BL
CBX
SV
SBT
Aktivt taktilluftsdon
”Smart spjäll” med frånluftsbalanseringsregulator FBL och spjällmotor PAD.
Kopplingsbox till TTC
Ventilställdon (A40405) 24VAC ON/OFF
NC
Styrenhet för termoställdon
Frånluftsbalansering
Tilluftsdon och frånluftsbalanseringsregulator
konfigureras att tillhöra en gemensam flödeszon och
kommunicerar med varann via nätverket.
Frånluftsspjället balanserar summerat tilluftsflöde efter
eventuellt inställd offset.
Ekonomiläge
För att minska energianvändningen kan donen sättas i
ekonomiläge. Efter inställd tid förskjuts P-banden för
värme och kyla så att det skapas en dödzon där rummet
varken värms eller kyls.
www.lindinvent.se
STYR_PROJ1_10
25 (51)
1.10 Landskap/samlingslokal med låg flexibilitet
I ett kontorslandskap eller samlingssal där man inte eftersträvar hög flexibilitet installeras
reaktiva (självverkande) tilluftsdon. I tilluftskanalen monteras ”smart spjäll”, DCV-RC. Spjället är
försett med rumsklimatregulator, spjällmotor, flödesgivare samt kanaltemperaturgivare.
I regulatorn ansluts kommunikations- och spänningsmatningsslingan samt externa
komponenter som närvarogivare, radiatorventil, belysningsstyrning, koldioxidgivare etc.
Tilluftsflödet balanseras via ”smart spjäll”, DCV-BL, monterat i frånluftskanalen. Spjället är
försett med regulator, spjällmotor och flödesgivare. Regulatorn ansluts till kommunikationsoch spänningsmatningsslingan.
Rumsklimatsregulatorn reglerar temperaturen i rummet genom att kyla bort värmelaster med
ökat luftflöde. Vid värmebehov regleras rummets radiator i sekvens med luftflödet.
Rumstemperatur och koldioxid kan antingen mätas med frånluftsgivare eller väggmonterad
givare.
Inställning av börvärden, avläsning av ärvärden mm görs via trådlös användarpanel eller via det
överordnade systemet LINDINTELL/Lindinspect. Via det överordnade systemet loggas värden
som kan presenteras grafiskt och användas för analys och optimering av anläggningen.
I rumsklimatregulatorn finns ett flertal funktioner som kan aktiveras för olika tillämpningar,
exempelvis:
•
Ekonomiläge
•
Belysningsstyrning
•
Solavskärmning
•
Nattkyla
www.lindinvent.se
STYR_PROJ1_10
26 (51)
Exempeldriftkort kontorslandskap med låg flexibilitet
Klimatreglering via reaktiva tilluftsdon
Tilluftsflöde och kanaltemperatur mäts i rumsregulatorn
via interna givare. Till regulatorn kopplas externa givare
för närvaro och rumstemperatur.
Då närvaro detekteras höjs tilluftsflödet från minflöde till
projekterat närvaroflöde.
Vid stigande rumstemperatur ökas luftflödet för att kyla
bort värmelaster.
Vid sjunkande rumstemperatur sänks luftflödet till
inställt närvaro- eller minflöde.
Temperaturgivare har högre prioritet än närvarogivare,
d.v.s. att vid värmelast öppnas tilluftsspjället trots att
ingen närvaro registrerats i rummet.
Belysningsstyrning
Se separat beskrivning.
Avläsningar och inställningar
Avläsning av ärvärden samt ändring av börvärden och
inställningar görs via överordnat system eller via
användarpanel som kan vara trådlös eller trådbunden.
Materialspecifikation
MTC
DCV-RC
DCV-BL
SV
Radiatorstyrning
Vid sjunkande rumstemperatur öppnas styrventiler till
radiatorer.
GT
GN
Reaktivt (självverkande) tilluftsdon
”Smart spjäll” med rumsklimatsregulator
RCC och spjällmotor PAD.
”Smart spjäll” med frånluftsbalanseringsregulator FBL och spjällmotor PAD.
Ventilställdon (A40405) 24VAC ON/OFF
NC
Kanalmonterad temperaturgivare, GTD
Närvarogivare, XPIR eller PD-2400
Frånluftsbalansering
Rumsklimatregulator och frånluftsbalanseringsregulator
kommunicerar med varann via nätverket.
Frånluftsspjället balanserar tilluftsflödet efter eventuellt
inställd offset.
Ekonomiläge
För att minska energianvändningen kan rumsklimatsregulatorn sättas i ekonomiläge. Efter inställd tid
förskjuts P-banden för värme och kyla så att det skapas
en dödzon där rummet varken värms eller kyls.
www.lindinvent.se
STYR_PROJ1_10
27 (51)
1.11 Frånluftsbalansering
I en kontorsmiljö där man har cellkontor med till- och överluft balanseras luftflödet centralt i
exempelvis en korridor.
Det summerade tilluftsflödet balanseras via ”smart spjäll”, DCV-BL, monterat i frånluftskanalen.
Spjället är försett med regulator, spjällmotor och flödesgivare. Regulatorn ansluts till
kommunikations och spänningsmatningsslingan.
Vilka don som skall balanseras av frånluftsspjället konfigureras i respektive regulator genom att
ange vilken flödeszon de tillhör. Zontillhörighet kan enkelt ändras via överordnat system och
kräver ingen kabeldragning.
Om det finns fasta flöden i WC, städ, förråd etc. så anges dessa som en fast offset i frånluftsbalanseringsregulatorn.
www.lindinvent.se
STYR_PROJ1_10
28 (51)
Exempeldriftkort frånluftsbalansering
Frånluftsbalansering
Tilluftsdon och frånluftsbalanseringsregulator
konfigureras att tillhöra en gemensam flödeszon och
kommunicerar med varann via nätverket.
Frånluftsspjället balanserar summerat tilluftsflöde efter
eventuellt inställd offset.
Materialspecifikation
TTC
DCV-BL
CBX
Aktivt taktilluftsdon
”Smart spjäll” med frånluftsbalanseringsregulator FBL och spjällmotor PAD.
Kopplingsbox till TTC
Avläsningar och inställningar
Avläsning av ärvärden samt ändring av börvärden och
inställningar görs via överordnat system eller via
användarpanel som kan vara trådlös eller trådbunden.
www.lindinvent.se
STYR_PROJ1_10
29 (51)
1.12 Rum med fasta flöden (WC, städ etc.)
I stamkanal för rum med fasta (konstanta) flöden installeras ”smart spjäll” DCV-SP i frånluftskanalen.
Spjället är försett med regulator, spjällmotor och flödesgivare. Regulatorn ansluts till
kommunikations och spänningsmatningsslingan.
Exempeldriftkort rum med fasta flöden
Tryckreglering
Materialspecifikation
Tryckregulatorn konstanthåller inställt tryck i
frånluftskanalen.
DCV-SP
Avläsningar och inställningar
”Smart spjäll” med tryckregulator SPL
och spjällmotor PAD.
Avläsning av ärvärden samt ändring av börvärden och
inställningar görs via överordnat system eller via
användarpanel som kan vara trådlös eller trådbunden.
www.lindinvent.se
STYR_PROJ1_10
30 (51)
2.
Skollokaler
2.1
Klassrum
I klassrum och liknande lokaler eftersträvas sällan hög flexibilitet. I dessa rum installeras därför
reaktiva (självverkande) tilluftsdon. I tilluftskanalen monteras ”smart spjäll”, DCV-RC. Spjället är
försett med rumsklimatregulator, spjällmotor, flödesgivare samt kanaltemperaturgivare. I
regulatorn ansluts kommunikations- och spänningsmatningsslingan samt externa komponenter
som närvarogivare, radiatorventil, belysningsstyrning, koldioxidgivare etc.
Tilluftsflödet balanseras via ”smart spjäll”, DCV-BL, monterat i frånluftskanalen. Spjället är
försett med regulator, spjällmotor och flödesgivare. Regulatorn ansluts till kommunikationsoch spänningsmatningsslingan.
Rumsklimatsregulatorn reglerar temperaturen i rummet genom att kyla bort värmelaster med
ökat luftflöde. Vid värmebehov regleras rummets radiator i sekvens med luftflödet.
Rumstemperatur och koldioxid kan antingen mätas med frånluftsgivare eller väggmonterad
givare.
Inställning av börvärden, avläsning av ärvärden mm görs via trådlös användarpanel eller via det
överordnade systemet LINDINTELL/Lindinspect. Via det överordnade systemet loggas värden
som kan presenteras grafiskt och användas för analys och optimering av anläggningen.
I rumsklimatregulatorn finns ett flertal funktioner som kan aktiveras för olika tillämpningar,
exempelvis:
•
Ekonomiläge
•
Belysningsstyrning
•
Solavskärmning
•
Nattkyla
www.lindinvent.se
STYR_PROJ1_10
31 (51)
Exempeldriftkort klassrum
Klimatreglering via reaktiva tilluftsdon
Tilluftsflöde och kanaltemperatur mäts i rumsregulatorn
via interna givare. Till regulatorn ansluts rumsmonterad
närvarogivare samt temperatur- och koldioxidgivare som
monteras i frånluftskanalen.
Då närvaro detekteras höjs tilluftsflödet från minflöde till
projekterat närvaroflöde. Vid stigande rumstemperatur
ökas luftflödet för att kyla bort värmelaster. Vid
sjunkande rumstemperatur sänks luftflödet till inställt
närvaro- eller minflöde.
Vid stigande koldioxidhalt i rummet regleras luftflödet
enligt inställda gränser.
Det värde av temperatur eller koldioxid som ger högst
luftflöde prioriteras.
Temperatur- och koldioxidgivare har högre prioritet än
närvarogivare, d.v.s. att vid värmelast öppnas tilluftsdon
trots att ingen närvaro registrerats i rummet.
Belysningsstyrning
Se separat beskrivning.
Avläsningar och inställningar
Avläsning av ärvärden samt ändring av börvärden och
inställningar görs via överordnat system eller via
användarpanel som kan vara trådlös eller trådbunden.
Materialspecifikation
MTC
DCV-RC
DCV-BL
SV
GTQ
Radiatorstyrning
Vid sjunkande rumstemperatur öppnas styrventiler till
radiatorer.
GN
Reaktivt (självverkande) tilluftsdon
”Smart spjäll” med rumsklimatsregulator
RCC och spjällmotor PAD.
”Smart spjäll” med frånluftsbalanseringsregulator FBL och spjällmotor PAD.
Ventilställdon (A40405) 24VAC ON/OFF
NC
Kanalmonterad temperatur- och
koldioxidgivare, GTQD
Närvarogivare, XPIR eller PD-2400
Frånluftsbalansering
Rumsklimatregulator och frånluftsbalanseringsregulator
kommunicerar med varann via nätverket.
Frånluftsspjället balanserar tilluftsflödet efter eventuellt
inställd offset.
Ekonomiläge
För att minska energianvändningen kan rumsklimatsregulatorn sättas i ekonomiläge. Efter inställd tid
förskjuts P-banden för värme och kyla så att det skapas
en dödzon där rummet varken värms eller kyls.
www.lindinvent.se
STYR_PROJ1_10
32 (51)
2.2
Grupprum med överluft
I rummet monteras tilluftsdon TTC som kopplas in på den överordnade kommunikations- och
spänningsmatningsslingan. Tilluftsdonet reglerar temperaturen i rummet genom att kyla bort
värmelaster med ökat luftflöde. Vid värmebehov regleras rummets radiator i sekvens med
luftflödet. Överluft från flera grupp- och kontorsrum balanseras i centralt frånluftsdon som
exempelvis placeras i korridor.
Rumsmonterad koldioxidgivare, GTQV, ansluts till tilluftsdonet och reglerar luftflödet efter
inställt värde. Luftflödet regleras antingen efter temperatur eller CO2-halt beroende på vilken
parameter som kräver högst flöde.
Tilluftsdon med motor och givare är internt färdigkopplade och ansluts till kopplingsboxen CBX
som företrädesvis monteras på donlådan. I kopplingsboxen ansluts kommunikations- och
spänningsmatningsslingan samt externa komponenter som radiatorventiler, belysningsstyrning,
koldioxidgivare etc.
Inställning av börvärden, avläsning av ärvärden mm görs via trådlös användarpanel eller via det
överordnade systemet LINDINTELL/Lindinspect. Via det överordnade systemet loggas värden
som kan presenteras grafiskt och användas för analys och optimering av anläggningen.
I donet finns ett flertal funktioner som kan aktiveras för olika tillämpningar, exempelvis:
•
Ekonomiläge
•
Belysningsstyrning
•
Solavskärmning
•
Nattkyla
www.lindinvent.se
STYR_PROJ1_10
33 (51)
Exempeldriftkort grupprum med överluft
Klimatreglering via aktivt tilluftsdon
Rumstemperatur, kanaltemperatur, tilluftsflöde, närvaro
samt kanaltryck mäts av det aktiva tilluftsdonet.
Väggmonterad luftkvalitetsgivare mäter koldioxidhalten i
rummet.
Då närvaro detekteras höjs tilluftsflödet från minflöde till
projekterat närvaroflöde. Vid stigande rumstemperatur
ökas luftflödet för att kyla bort värmelaster. Vid
sjunkande rumstemperatur sänks luftflödet till inställt
närvaro- eller minflöde.
Vid stigande koldioxidhalt i rummet regleras luftflödet
enligt inställda gränser.
Det värde av temperatur eller koldioxid som ger högst
luftflöde prioriteras.
Temperatur- och koldioxidgivare har högre prioritet än
närvarogivare, d.v.s. att vid värmelast öppnas tilluftsdon
trots att ingen närvaro registrerats i rummet.
Belysningsstyrning
Se separat beskrivning.
Avläsningar och inställningar
Avläsning av ärvärden samt ändring av börvärden och
inställningar görs via trådlös användarpanel eller via
överordnat system.
Materialspecifikation
TTC
CBX
SV
GQ
Aktivt taktilluftsdon
Kopplingsbox till TTC
Ventilställdon (A40405) 24VAC ON/OFF
NC
Koldioxidgivare för väggmontage, GTQV
Radiatorstyrning
Vid sjunkande rumstemperatur öppnas styrventiler till
radiatorer.
Ekonomiläge
För att minska energianvändningen kan donet sättas i
ekonomiläge. Efter inställd tid förskjuts P-banden för
värme och kyla så att det skapas en dödzon där rummet
varken värms eller kyls.
www.lindinvent.se
STYR_PROJ1_10
34 (51)
3.
Vårdlokaler
3.1
Undersökningsrum
I rummet monteras tilluftsdon TTC som kopplas in på den överordnade kommunikations- och
spänningsmatningsslingan. Tilluftsdonet reglerar temperaturen i rummet genom att kyla bort
värmelaster med ökat luftflöde. Vid värmebehov regleras rummets radiatorer i sekvens med
luftflödet.
Tilluftsflödet balanseras via ”smart spjäll”, DCV-BL, monterat i frånluftskanalen. Spjället är
försett med regulator, spjällmotor och flödesgivare. Regulatorn ansluts till kommunikations och
spänningsmatningsslingan.
Tilluftsdonet med motor och givare är internt färdigkopplat och ansluts till kopplingsboxen CBX
som företrädesvis monteras på donlådan. I kopplingsboxen ansluts kommunikations- och
spänningsmatningsslingan samt externa komponenter som radiatorventil, belysningsstyrning,
koldioxidgivare etc.
Inställning av börvärden, avläsning av ärvärden mm görs via trådlös användarpanel eller via det
överordnade systemet LINDINTELL/Lindinspect. Via det överordnade systemet loggas värden
som kan presenteras grafiskt och användas för analys och optimering av anläggningen.
I donet finns ett flertal funktioner som kan aktiveras för olika tillämpningar, exempelvis:
•
Ekonomiläge
•
Belysningsstyrning
•
Solavskärmning
•
Nattkyla
www.lindinvent.se
STYR_PROJ1_10
35 (51)
Exempeldriftkort undersökningsrum
Klimatreglering via aktivt tilluftsdon
Rumstemperatur, kanaltemperatur, tilluftsflöde, närvaro
samt kanaltryck mäts av aktivt tilluftsdon.
Då närvaro detekteras höjs tilluftsflödet från minflöde till
projekterat närvaroflöde.
Vid stigande rumstemperatur ökas luftflödet för att kyla
bort värmelaster.
Vid sjunkande rumstemperatur sänks luftflödet till
inställt närvaro- eller minflöde.
Temperaturgivare har högre prioritet än närvarogivare,
d.v.s. att vid värmelast öppnas tilluftsdon trots att ingen
närvaro registrerats i rummet.
Radiatorstyrning
Belysningsstyrning
Se separat beskrivning.
Avläsningar och inställningar
Avläsning av ärvärden samt ändring av börvärden och
inställningar görs via trådlös användarpanel eller via
överordnat system.
Materialspecifikation
TTC
DCV-BL
CBX
SV
Vid sjunkande rumstemperatur öppnas styrventiler till
radiatorer.
Aktivt taktilluftsdon
”Smart spjäll” med frånluftsbalanseringsregulator FBL och spjällmotor PAD.
Kopplingsbox till TTC
Ventilställdon (A40405) 24VAC ON/OFF
NC
Frånluftsbalansering
Tilluftsdon och frånluftsbalanseringsregulator
kommunicerar med varann via nätverket.
Frånluftsspjället balanserar tilluftsflödet efter eventuellt
inställd offset.
Ekonomiläge
För att minska energianvändningen kan donet sättas i
ekonomiläge. Efter inställd tid förskjuts P-banden för
värme och kyla så att det skapas en dödzon där rummet
varken värms eller kyls.
www.lindinvent.se
STYR_PROJ1_10
36 (51)
3.2
Vårdrum med WC
I rummet monteras tilluftsdon TTC som kopplas in på den överordnade kommunikations- och
spänningsmatningsslingan. Tilluftsdonet reglerar temperaturen i rummet genom att kyla bort
värmelaster med ökat luftflöde. Vid värmebehov regleras rummets radiatorer i sekvens med
luftflödet.
Donets inbyggda närvarogivare ersätts med en närvarogivare monterad i WC-rummet.
Minflödet i rummet dimensioneras för närvaro av en person och närvaroflödet dimensioneras
efter erforderligt flöde i WC-rummet.
Tilluftsflödet balanseras via ”smart spjäll”, DCV-BL, monterat i frånluftskanalen till WC-rummet.
Spjället är försett med regulator, spjällmotor och flödesgivare. Regulatorn ansluts till
kommunikations och spänningsmatningsslingan.
Tilluftsdonet med motor och givare är internt färdigkopplat och ansluts till kopplingsboxen CBX
som företrädesvis monteras på donlådan. I kopplingsboxen ansluts kommunikations- och
spänningsmatningsslingan samt externa komponenter som radiatorventil, belysningsstyrning,
koldioxidgivare etc.
Inställning av börvärden, avläsning av ärvärden mm görs via trådlös användarpanel eller via det
överordnade systemet LINDINTELL/Lindinspect. Via det överordnade systemet loggas värden
som kan presenteras grafiskt och användas för analys och optimering av anläggningen.
I donet finns ett flertal funktioner som kan aktiveras för olika tillämpningar, exempelvis:
•
Ekonomiläge (aktiveras ej för denna rumstyp)
•
Belysningsstyrning
•
Solavskärmning
•
Nattkyla (aktiveras ej för denna rumstyp)
www.lindinvent.se
STYR_PROJ1_10
37 (51)
Exempeldriftkort vårdrum med WC
Klimatreglering via aktivt tilluftsdon
Rumstemperatur, kanaltemperatur, tilluftsflöde samt
kanaltryck mäts av aktivt tilluftsdon.
Extern närvarogivare monterad i WC kopplas till
tilluftsdonet.
Då närvaro detekteras höjs tilluftsflödet från minflöde till
projekterat närvaroflöde. När frånvaro registreras
behålls närvaroflödet tills inställd tid förlöpt.
Vid stigande rumstemperatur ökas luftflödet för att kyla
bort värmelaster.
Vid sjunkande rumstemperatur sänks luftflödet till
inställt närvaro- eller minflöde.
Temperaturgivare har högre prioritet än närvarogivare,
d.v.s. att vid värmelast öppnas tilluftsdon trots att ingen
närvaro registrerats i rummet.
Belysningsstyrning
Se separat beskrivning.
Avläsningar och inställningar
Avläsning av ärvärden samt ändring av börvärden och
inställningar görs via trådlös användarpanel eller via
överordnat system.
Materialspecifikation
TTC
DCV-BL
CBX
SV
GN
Aktivt taktilluftsdon
”Smart spjäll” med frånluftsbalanseringsregulator FBL och spjällmotor PAD.
Kopplingsbox till TTC
Ventilställdon (A40405) 24VAC ON/OFF
NC
Närvarogivare, XPIR eller PD-2400
Radiatorstyrning
Vid sjunkande rumstemperatur öppnas styrventiler till
radiatorer.
Frånluftsbalansering
Tilluftsdon och frånluftsbalanseringsregulator
kommunicerar med varann via nätverket.
Frånluftsspjället balanserar tilluftsflödet efter eventuellt
inställd offset.
Ekonomiläge
Aktiveras normalt för denna rumstyp.
www.lindinvent.se
STYR_PROJ1_10
38 (51)
4.
Belysningsstyrning
Lindinvents produkter för belysningsstyrning används tillsammans med Lindinvents aktiva tilluftsdon
och rumsklimatsregulatorer. Det finns även en produkt, SBR, som är fristående och kan kopplas in som
en separat nod på nätverket.
En av Lindinvents belysningsstyrningsboxar (CBRE) är försedd med radiomodul som kommunicerar
med tråd- och batterilösa strömbrytare (Enoceanteknik).
Samtliga belysningsstyrningsboxar är konstruerade för reglering av belysning utan att ge upphov till
strömspikar vid tillslag av lysrörsarmatur med HF-don.
Ett flertal belysningsscenarior kan ställas in, exempelvis tändning och släckning via närvarogivare,
tändning via strömbrytare, släckning via närvarogivare etc.
4.1
CBR
CBR är en belysningsstyrningsbox som styrs från aktiva tilluftsdon eller rumsklimatsregulator
RCC. Manuell tändning och släckning kopplas med strömbrytare till CBR.
Exempeldriftkort belysningsstyrning CBR, aktiv tändning, släckning vid frånvaro
Belysningsstyrning
Materialspecifikation
Belysningen går att tända och släcka med manuell
tryckknapp/strömbrytare.
Efter inställd frånvarotid släcks belysningen.
Avläsningar och inställningar
TTC
CBX
CBR
TK
Aktivt taktilluftsdon
Kopplingsbox till TTC
Belysningsstyrningsbox
Tryckknapp/strömbrytare
Avläsning av ärvärden samt ändring av börvärden och
inställningar görs via trådlös användarpanel eller via
överordnat system.
www.lindinvent.se
STYR_PROJ1_10
39 (51)
4.2
CBRE
CBRE är en belysningsstyrningsbox som styrs från aktiva tilluftsdon eller rumsklimatsregulator
RCC. Belysningsstyrningsboxen är försedd med radiomodul som kan kommunicera med
tråd- och batterilös strömbrytare ESW vilken använder sig av Enocean-teknik.
Exempeldriftkort belysningsstyrning CBRE, aktiv tändning, släckning vid frånvaro
Belysningsstyrning
Materialspecifikation
Belysningen går att tända och släcka med manuell
trådlös tryckknapp/strömbrytare.
Efter inställd frånvarotid släcks belysningen.
Avläsningar och inställningar
TTC
CBX
CBR
TK
Aktivt taktilluftsdon
Kopplingsbox till TTC
Belysningsstyrningsbox
Tryckknapp/strömbrytare ESW
Avläsning av ärvärden samt ändring av börvärden och
inställningar görs via trådlös användarpanel eller via
överordnat system.
www.lindinvent.se
STYR_PROJ1_10
40 (51)
4.3
SBR
SBR är en belysningsstyrningsbox med integrerad styrelektronik som har egen anslutning till
styrsystemet för inomhusklimat. Med SBR kan belysning knytas till belysningszoner vilket
erbjuder en flexibel belysningsstyrning. Belysning kan närvarostyras med loggning av brytningar
och tändtid. Tekniken eliminerar strömspikar vid tillslagsögonblicket och därmed störningar på
ledningsnätet. Reläfunktion, anslutningar och styrelektronik finns integrerade i dubbeldosan.
Exempeldriftkort belysningsstyrning SBR, aktiv tändning, släckning vid frånvaro
Belysningsstyrning
Belysningen går att tända och släcka med manuell
tryckknapp/strömbrytare.
Efter inställd frånvarotid släcks belysningen.
Avläsningar och inställningar
Avläsning av ärvärden samt ändring av börvärden och
inställningar görs via trådbunden användarpanel eller via
överordnat system.
Materialspecifikation
SBR
GN
TK
Belysningsstyrningsbox
Närvarogivare, XPIR eller PD-2400
Tryckknapp/strömbrytare
www.lindinvent.se
STYR_PROJ1_10
41 (51)
5.
Lab
5.1
Dragskåp
Dragskåp monteras vanligtvis som fristående enheter och kopplas inte upp till det överordnade
nätverket. Regulatorn kan dock enkelt anslutas till nätverket om så önskas.
Dragskåpsreglering
Dragskåpsregulator FCC konstanthåller lufthastigheten i
dragskåpets lucköppning oavsett luckans öppningshöjd.
Mätsond för lufthastighet monteras inne i dragskåpet
och slang dras till FCC som har intern lufthastighetsgivare.
Förutom normalt driftsläge kan man via ansluten panel
välja nöd- eller riggläge.
Elförregling
Elförreglingskontaktorn EFK kan anslutas till FCC och
bryta spänningen till eluttagen efter inställbar tid vid för
låg lufthastighet.
Avläsningar och inställningar
Avläsning av ärvärden samt ändring av börvärden och
inställningar görs i den anslutna användarpanelen.
Avläsningar och inställningar kan även göras via det
överordnade systemet om regulatorn är uppkopplad till
detta.
Materialspecifikation
FCC
ST
EF
AP
TRAFO
Dragskåpsregulator
Spjällmotor PAD.
Elförreglingskontaktor, EFK
Digital användarpanel, Flocheck V
Transformator 24 VAC, PFS20S
Larmer
Avvikande lufthastigheter genererar akustiskt och optiskt
larm på användarpanelen.
Regulatorn kan också fås med larmutgångar.
www.lindinvent.se
STYR_PROJ1_10
42 (51)
5.2
Dragbänk
Dragbänkar monteras vanligtvis som fristående enheter och kopplas inte upp till det
överordnade nätverket. Regulatorn kan dock enkelt anslutas till nätverket om så önskas.
Dragbänksreglering
Flödesregulator FLC med inbyggd flödesgivare
konstanthåller inställt luftflöde genom dragbänken.
Val av driftläge NORMAL/MIN görs via ansluten
användarpanel.
Larmer
Avvikande luftflöden genererar akustiskt och optiskt
larm på användarpanelen.
Regulatorn kan också fås med larmutgångar.
www.lindinvent.se
Avläsningar och inställningar
Avläsning av ärvärden samt ändring av börvärden och
inställningar görs i den anslutna användarpanelen.
Avläsningar och inställningar kan även göras via det
överordnade systemet om regulatorn är uppkopplad till
detta.
Materialspecifikation
FLC
ST
AP
TRAFO
STYR_PROJ1_10
Flödesregulator
Spjällmotor PAD.
Digital användarpanel, Flocheck F
Transformator 24 VAC, PFS20S
43 (51)
5.3
LAF-bänk
LAF-bänkar monteras vanligtvis som fristående enheter och kopplas inte upp till det
överordnade nätverket. Regulatorn kan dock enkelt anslutas till nätverket om så önskas.
LAF-bänksreglering
LAF-bänksregulatorn LAFC har en inbyggd tryckgivare
och konstanthåller undertrycket i LAF-bänkens
dragavbrott.
Larmer
Avvikande tryck genererar akustiskt och optiskt larm på
användarpanelen.
Regulatorn kan också fås med larmutgångar.
www.lindinvent.se
Avläsningar och inställningar
Avläsning av ärvärden samt ändring av börvärden och
inställningar görs i den anslutna användarpanelen.
Avläsningar och inställningar kan även göras via det
överordnade systemet om regulatorn är uppkopplad till
detta.
Materialspecifikation
LAFC
ST
AP
TRAFO
STYR_PROJ1_10
LAF-bänksregulator
Spjällmotor PAD.
Digital användarpanel, Flocheck P
Transformator 24 VAC, PFS20S
44 (51)
5.4
Draghuv
Draghuvar monteras vanligtvis som fristående enheter och kopplas inte upp till det
överordnade nätverket. Regulatorn kan dock enkelt anslutas till nätverket om så önskas.
Draghuvsreglering
Avläsningar och inställningar
Flödesregulator FLC med inbyggd flödesgivare
konstanthåller inställt luftflöde genom draghuven.
Val av driftläge NORMAL/MIN görs via ansluten
användarpanel.
Larmer
Avläsning av ärvärden samt ändring av börvärden och
inställningar görs i den anslutna användarpanelen.
Avläsningar och inställningar kan även göras via det
överordnade systemet om regulatorn är uppkopplad till
detta.
Avvikande luftflöden genererar akustiskt och optiskt
larm på användarpanelen.
Regulatorn kan också fås med larmutgångar.
www.lindinvent.se
Materialspecifikation
FLC
ST
AP
TRAFO
STYR_PROJ1_10
Flödesregulator
Spjällmotor PAD.
Digital användarpanel, Flocheck F
Transformator 24 VAC, PFS20S
45 (51)
5.5
Punktutsug
Punktutsug monteras vanligtvis som fristående enheter och kopplas inte upp till det
överordnade nätverket. Regulatorn kan dock enkelt anslutas till nätverket om så önskas.
Reglering av punktutsug
Flödesregulator FLC med inbyggd flödesgivare
konstanthåller inställt luftflöde genom punktutsuget.
Val av driftläge NORMAL/MIN görs via ansluten
användarpanel.
Larmer
Avvikande luftflöden genererar akustiskt och optiskt
larm på användarpanelen.
Regulatorn kan också fås med larmutgångar.
www.lindinvent.se
Avläsningar och inställningar
Avläsning av ärvärden samt ändring av börvärden och
inställningar görs i den anslutna användarpanelen.
Avläsningar och inställningar kan även göras via det
överordnade systemet om regulatorn är uppkopplad till
detta.
Materialspecifikation
FLC
ST
AP
TRAFO
STYR_PROJ1_10
Flödesregulator
Spjällmotor PAD.
Digital användarpanel, Flocheck F
Transformator 24 VAC, PFS20S
46 (51)
5.6
Luftbalansering
Ett lab kan vara utformat på en mängd olika sätt. Ett av de vanligast förekommande fallen är att
labbet har ett antal frånluftsenheter som skall balanseras med ett tilluftsflöde.
Exempeldriftkort lab med tilluftsbalansering
Tilluftsbalansering
Mätenhet med flödesgivare monterad i frånluftskanalen
ansluts till flödesbalansregulator i tilluftskanalen.
Regulatorn styr spjällmotorn efter uppmätt
frånluftsflöde. I regulatorn kan eventuel offset ställas in.
Larmer
Regulatorn har reläfunktion för larmutgångar.
Avläsningar och inställningar
Avläsning av ärvärden samt ändring av börvärden och
inställningar görs via användarpanel som kan vara
trådlös eller trådbunden. Avläsningar och inställningar
kan även göras via det överordnade systemet om
regulatorn är uppkopplad till detta.
Materialspecifikation
FBC
ST
DCV-MU
TRAFO
www.lindinvent.se
STYR_PROJ1_10
Flödesbalansregulator
Spjällmotor PAD.
Mätfläns med flödesgivare GFI
Transformator 24 VAC, PFS20S
47 (51)
5.7
Differenstrycksreglering
Ett vanligt fall i labmiljö är att ett rum eller en zon ska ha över- eller undertryck mot ett annat
rum eller zon. Det finns en mängd olika varianter beroende på om det är fasta eller variabla
flöden, slussfunktion etc. Nedan visas ett enkelt fall med konstant flöde i ett lab som skall ha
undertryck mot en korridor.
Exempeldriftkort lab med konstant flöde och undertryck mot korridor
Avläsningar och inställningar
Konstant flöde
Flödesregulatorn med flödesgivare monterad i
tilluftskanalen reglerar spjället så att konstant
tilluftsflöde erhålls.
Avläsning av ärvärden samt ändring av börvärden och
inställningar görs i den anslutna användarpanelen.
Avläsningar och inställningar kan även göras via det
överordnade systemet om regulatorn är uppkopplad till
detta.
Differenstryck
Differenstrycksregulatorn med inbyggda tryckgivare
reglerar frånluftsspjället så att konstant undertryck mot
korridoren upprätthålls.
Larmer
Avvikande differenstryck genererar akustiskt och optiskt
larm på användarpanelen.
Regulatorna har reläfunktion för larmutgångar.
www.lindinvent.se
Materialspecifikation
FLC
DPC
ST
AP
TRAFO
STYR_PROJ1_10
Flödesregulator
Differenstrycksregulator
Spjällmotor PAD.
Digital användarpanel, Flocheck P
Transformator 24 VAC, PFS20S
48 (51)
6.
Solskydd
Lindinvent har ett flertal funktioner och lösningar för att integrera med en fastighets solskyddsanläggning. Genom att välja Lindinvents solskyddsfunktioner kan man optimera energianvändningen
i fastigheten samt erhålla en heltäckande visualisering.
Kontakta Lindinvent för mer information.
www.lindinvent.se
STYR_PROJ1_10
49 (51)
5. ANTECKNINGAR
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
www.lindinvent.se
STYR_PROJ1_10
50 (51)
Kontakt
Lindinvent – Experter för behovsstyrd ventilation
www.lindinvent.se
Tel: 046-15 85 50
Vi erbjuder produkter och systemlösningar för behovsstyrd
ventilation för kontor, skolor, sjukhus, laboratorier och
renrum.
Behovsstyrning ger hög energieffektivitet vid klimatstyrning och god säkerhet vid skyddsventilation.
www.lindinvent.se
STYR_PROJ1_10
51 (51)