Kringbyggd gård Arrie

Kringbyggd gård Arrie
- Del av Arrie 2:2 i Vellinge Kommun -
Kringbyggd gård vackert belägen ca 5 km NO Vellinge och 7 km SO Malmö med
utsikt över ett härligt slättlandskap. Den befintliga tomten är ca 4 000 kvm med möjlighet
att köpa till mer mark. Byggnationen består av bostad, stallbyggnader, loge och
garage/förråd. Väster om bostaden finns en trevlig anlagd trädgård.
Bostadsbyggnad
Bostaden är uppförd i vitputsad lersten under tegeltak. Den totala byggnadsytan är ca 190 kvm och
byggnaden är uppförd i 1 ½ plan.
Två ingångar finns från innergården, köksentré till norr med gästtoalett och finentré till söder. Vidare
innehåller bostadens nedanvåning grovingång till pannrum, kök med matplats, mindre genomgångsrum
med nedgång till matkällare, badrum, sällskapsrum med utgång till trädgården, matsal, salong samt sal
vilken för närvarande är uppdelat i två sovrum.
Ovanvåning innehållande tvättstuga, vind, och hobbyrum.
Ekonomibyggnaderna
Ekonomibyggnaderna består av stallbyggnader, loge, garage och förråd.
Stallbyggnad/loge/garage i u-form är uppförd i vitputsad sten/tegel under eternittak med en total
byggnadsyta om ca 465 kvm. Byggnaden innehåller stalldel, garage, verkstad, loge och
förrådsutrymmen.
Gammalt stall öster om u-form är uppförd i vitputsad sten/tegel under eternittak. Byggnadsyta om ca
215 kvm.
Möjlighet finns att köpa intilliggande maskinhall uppförd i plåt på stålstomme.
Vatten, avlopp
Fastigheten har eget vatten från borrad brunn samt egen grävd brunn. Avlopp till trekammarbrunn med
minireningsverk.
I samband med avstyckningen kommer ett servitut att upprättas till förmån för byggnationen. Servitutet
avser vatten från borrad brunn.
Uppvärmning, elförbrukning
Uppvärmning av bostaden sker via jordvärmeanläggning installerad 2009 till ett vattenburet system.
Tomt och mark
Till bostaden hör anlagd och väl insynsskyddad trädgårdstomt mot väster. Från fastigheten har man en
fin utsikt över det typiskt skånska slättlandskapet.
Den befintliga tomten beräknas efter avstyckning omfatta ca 4 000 kvm. Möjlighet finns att köpa till
åkermark i anslutning till byggnationen.
Läge och omgivningar
Fastigheten ligger i Vellinge kommun ca 5 km nordost om Vellinge och 7 km sydost om Malmö. Från
gården har man pendlingsavstånd inom hela Öresundsregionen, inom 15-20 minuters bilresa når man
såväl centrala Malmö och Lund som brofästet och Sturups flygplats.
Rättsförhållande
Fastighetsbeteckning:
Del av Arrie 2:2 i Vellinge-Månstorps
församling, Vellinge kommun, Skåne län.
Areal
Tomten beräknas after avstyckning till ca
4 000 kvm. Möjlighet finns att köpa till åkermark
i anslutning till byggnationen, samt den maskinhall som är belägen öster om byggnationen.
Taxeringsvärde
2011 års taxering:
Bostadsbyggnadsvärde
Tomtmarksvärde
Ekonomibyggnadsvärde
Totalt
1 273 000,809 000,538 000,2 620 000,-
Taxeringsvärdet för ekonomibyggnader inkluderar
den maskinhall, vilken kan förvärvas utöver tomten
om 4 000 kvm.
Vägbeskrivning
Möllegårdsvägen 127, Vellinge.
Se bifogade kartor där fastigheten finns markerad.
Visning
Fastigheten visas efter överenskommelse med
Cronholm Gårdar.
Tillträde, inteckningar och servitut
Tillträde sker efter överenskommelse mellan
säljare och köpare.
Fastigheten överlåtes utan uttagna inteckningar.
I samband med avstyckningen kommer ett servitut
att upprättas till förmån för byggnationen.
Servitutet avser vatten från borrad brunn.
Försäljningsförutsättningar
Förfarande
Fastigheten säljes genom öppen budgivning till ett indikerat pris 2,75 mkr, eller till högstbjudande.
Säljaren förbehåller sig fri prövningsrätt.
Villkor
Förutsättningarna för försäljningen framgår av denna beskrivning, följebrev samt eventuell
tilläggsinformation. Förvärvstillstånd krävs i vissa fall. Fastigheten överlåtes i nu befintligt skick.
Det åligger köparen att besiktiga fastigheten och därigenom själv förvissa sig om byggnadernas
tillstånd, ägoslagsfördelning m m. En friskrivningsklausul kommer att finnas med i köpekontraktet
där säljaren friskriver sig från fel eller brister i fastigheten. Någon boendekalkyl kommer ej att
upprättas beroende på fastighetens specifika förutsättningar och tidigare verksamhet. Denna
beskrivning kan ej läggas till grund för talan enligt JB. Köparna svarar för lagfartskostnader alt.
regleringskostnader i det fall fastighetsbildning genomförs som fastighetsreglering till annan av
köparen ägd fastighet. Vid kontraktstecknandet erläggs 10 % av köpeskillingen och resterande del
vid tillträdet. Energideklaration är beställd.
Sammanfattning
Fastigheten erbjuder ett lantligt boende i en vacker miljö och ett härligt omgivande åkerlandskap.
Byggnationen passar bra för den som har intresse av boende i kombination med häst eller annan verksamhet. Vidare har fastigheten med sin närhet till Vellinge, Malmö och Öresundsregionens hela utbud
av arbetstillfällen, natur, kultur, kommunikationer och fritidsaktiviteter ett mycket attraktivt läge.
Fastigheten utbjudes till försäljning genom Cronholm Gårdar
Karl-Johan Hansson
Agronom, Reg. fastighetsmäklare
tel 040 44 13 50 mobil 070 524 00 18
e-post [email protected]
Informationen i denna beskrivning är baserad på ägarens uppgifter samt annat tillgängligt material.
För felaktigheter, nuvarande eller eventuella kommande, i detta material ansvaras ej. Ej heller för händelse som ägaren eller
Cronholm Gårdar icke kunnat förutse eller påverka, vilket ändrar givna förutsättning. Ägaren och/eller Cronholm Gårdar förbehåller sig rätten att kunna i ändra beskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån de anser nödvändigt, utan
särskilt meddelande.Copyright: Cronholm Gårdar