SS20150427-29 - M

MASKINTEKNOLOGSEKTIONEN
Protokoll 2015-04-27 #29
Maskinteknologsektionens styrelsemöte 2015-04-27
Plats:
Tid:
Konferensrummet
Måndagen den 27:e april
Närvarande: Erik Kvarnström, Dennis Norman, Hedvig Olsson, Joel Renulf, Malin Settergren, Elin
Andersson
§1
Mötets öppnande
Dennis Norman förklarar mötet öppnat kl. 12.04
§2
Val av mötesordförande
Dennis Norman väljs till mötesordförande
Adjungeringar
Andreas Bågfeldt, Fabian Melvås, Sten Li, Hanna
Berggren, Oscar Holke och Viktor Holm adjungeras in
med närvaro- och yttranderätt.
§4
Val av sekreterare
Erik Kvarnström väljs till sekreterare.
§5
Val av justeringsmän
Malin Settergren och Joel Renulf väljs
till justeringspersoner.
§6
Fastställande av föredragningslistan
Föredragningslistan fastställs
§7
Godkännande av föregående protokoll Bordläggs till nästa möte.
§8
Uppföljning av föregående möte
Pokal är inköpt. Elin har varit på ArmU och träffat SSPA.
Hedvig berättar att LaTex-kursen var lyckad. Malin har
vart på arbetsmiljörond i fredags. Erik har uppdaterat
instruktioner på hemsidan, skapat mailen
[email protected] till MIL och arbetat med
protokollet. Dennis har arbetat med överlämning och
verksamhetsberättelse. Joel har varit med på
föreningsutbildningen och pratat ekonomi.
§9
Föreviga bygglojala till Winden
Dennis föreslår att de som engagerat sig i Winden ska få
någon sorts beröm. Till exempel de som byggde bar i
Winden.
§3
Mötesordförande
Vid protokollet
__________________
Dennis Norman
___________________
Erik Kvarnström
Postadress
Chalmers studentkår
Maskinteknologsektionen
412 96 Göteborg
Besöksadress
Hörsalsvägen 7
Justeras
__________________
Malin Settergren
Telefon
031-202954
Plusgiro
466 52-4
__________________
Joel Renulf
e-mail
[email protected]
MASKINTEKNOLOGSEKTIONEN
Protokoll 2015-04-27 #29
Dennis ska undersöka detta vidare och punkten bordläggs
till nästa möte.
§ 10
Förbandslåda Winden
Malin har kollat på en förbandslåda att köpa in och ha i
Winden. Dessutom eventuellt en till Winden.
Styrelsemötet beslutar att: köpa in en förbandslåda till
Winden.
§ 11
Diskussionspass med ordföranden
Malin yrkar på att köpa in mat till nästa diskussionspass
för ordföranden.
Styrelsemötet beslutar att: köpa in middag á 70 kr till
delatagande ordförande på deras nästa diskussionspass för
maximalt 16 personer.
§ 12
Äskning slagborr
Joel föredrar entusiastiskt äskningen.
Styrelsen beslutar att: bifalla äskningen för inköp av
slagborr upp till 5250 kr.
§ 13
Inköp av tält till Winden
Styrelsen beslutar att: köpa in ett tält till sektionen.
§ 14
Övriga punkter
Veckobrevet: Ingen tisdagslunch denna vecka. Det är just
nu val till FuM. Presentera vilka som är nyinvalda i MStyret. Inbjudan till Jubileumet skickas ut separat.
§ 15
Varvet
Hedvig: Oskar ska hålla MUU-mötet. Är i kontakt med
Mikael Enelund angående Gyllene pekpinnen.
Malin: Ska ha psykosocial arbetsmiljörond. Har planerat in
möte för aspschema. Ska ha medbetarsamtal med alla
ordförandena.
Joel: Det är kassörsråd denna vecka. Planerar
kassörsutbildningen.
Erik: Färdigställa protokollet från SM4. Ska arbeta vidare
med Fabian och hans överlämning.
Mötesordförande
Vid protokollet
__________________
Dennis Norman
___________________
Erik Kvarnström
Postadress
Chalmers studentkår
Maskinteknologsektionen
412 96 Göteborg
Besöksadress
Hörsalsvägen 7
Justeras
__________________
Malin Settergren
Telefon
031-202954
Plusgiro
466 52-4
__________________
Joel Renulf
e-mail
[email protected]
MASKINTEKNOLOGSEKTIONEN
Protokoll 2015-04-27 #29
Elin: Heldagsevent med Thule Group på onsdag.
Gemensam överlämning med MARM, överlämning med
Hanna och ZMART-överlämning är aktuella arbeten.
Dennis: Planera kommande visions-workshop. Ska på
ordförråd på onsdag.
§ 16
Under bordlagda frågor
Inga bordlagda frågor.
§ 17
Mötets avslutande
Dennis Norman avslutar mötet kl. 12.54.
Mötesordförande
Vid protokollet
__________________
Dennis Norman
___________________
Erik Kvarnström
Postadress
Chalmers studentkår
Maskinteknologsektionen
412 96 Göteborg
Besöksadress
Hörsalsvägen 7
Justeras
__________________
Malin Settergren
Telefon
031-202954
Plusgiro
466 52-4
__________________
Joel Renulf
e-mail
[email protected]
MASKINTEKNOLOGSEKTIONEN
Protokoll 2015-04-27 #29
Mötesordförande
Vid protokollet
__________________
Dennis Norman
Renulf
__________________
Erik Kvarnström
Postadress
mail
Chalmers studentkår
Maskinteknologsektionen
412 96 Göteborg
Besöksadress
Justeras
___________________
Malin Settergren
Telefon
Hörsalsvägen 7
031-202954
[email protected]
Plusgiro
466 52-4
__________________
Joel
e-
BESLUTSUNDERLAG
2015-04-24
Slagborr
Bakgrund
Under lång tid har flera mindre bra slagborrsmaskiner förstörts vid fullt normal användning. Det har t.ex. varit armeringsjärn och stenhårda betongmaterial som förstört både borr och maskiner. En slagborrmaskin av hög kvalitet är något som saknas, både för XPs verksamhet och för gemene maskinteknolog att låna. Det skulle
underlätta för alla parter om en rejäl maskin innehas av XP så att medlemmar själva
slipper att ta med privata maskiner till den ideella verksamheten. Det skulle också
ge möjligheten för andra maskinteknologer att nyttja slagborrmaskinen. Borrhammaren som är tänkt att införskaffas är den gudomliga HILTI TE 4-A22 vilken är en
av världens bästa batteridrivna slagborrmaskiner. Maskinen i åtanke är testad, demonstrerad och har en livslängd som är oöverträffad. Se bifogad offert och det rabatterade priset.
Syfte och mål
För att en ordentlig maskin som inte ska slitas ut vill XP-styret ha en TE 4-A22 med
tillhörande batteri och laddare. Detta för att gemene maskinteknolog som inte innehar en slagborr men ofta är i behov av en, exempelvis vid flytt eller mindre renovering. Det skulle innebära en stor medlemsnytta för dem att enkelt kunna göra fina
hål i hårda material som armerad-betong och liknande utan att maskinen är den
begränsande faktorn.
Tidsplan
Att under läsperiod fyra 2015 köpa in en Hilti Batteriborrhammare TE 4-A22 med
tillhörande batteri och laddare. Klargöra hur utlåningen av slagborrmaskinen ska gå
till samt avnjuta maskinens excellenta penetreringsförmåga i betong såväl som
sten.
Mötesordförande
__________________
Dennis Norman
Postadress
Chalmers studentkår
[email protected]
Maskinteknologsektionen
412 96 Göteborg
Vid protokollet
__________________
Erik Kvarnström
Besöksadress
Hörsalsvägen 7
Justeras
___________________
Malin Settergren
Telefon
031-202954
Plusgiro
466 52-4
___________________
Joel Renulf
e-mail
msty-
BESLUTSUNDERLAG
2015-04-24
Intäkter
Äskning
5250:-
Summa
5250:-
Kostnader
Kostnad för
maskinen, bat- 7299:teri och laddare
Rabatterat pris,
4200:exkl. moms
Moms 25%
5250:-
Summa
5250
Totalt
5250:-
Mötesordförande
__________________
Dennis Norman
Postadress
Chalmers studentkår
[email protected]
Maskinteknologsektionen
412 96 Göteborg
Vid protokollet
__________________
Erik Kvarnström
Besöksadress
Hörsalsvägen 7
Justeras
___________________
Malin Settergren
Telefon
031-202954
Plusgiro
466 52-4
___________________
Joel Renulf
e-mail
msty-
BESLUTSUNDERLAG
2015-04-24
Yrkande
Med ovan som bakgrund yrkar XP genom Marcus Johansson
att
M-styret beviljar ovanstående äskning från konto ’M-Styret I’ (1930) om
5250 kr för en Hilti Batteriborrhammare med tillhörande batteri och laddare
ovan kallad ”Slagborrmaskin”.
________________________________
Marcus Johansson
Mötesordförande
__________________
Dennis Norman
Postadress
Chalmers studentkår
[email protected]
Maskinteknologsektionen
412 96 Göteborg
Vid protokollet
__________________
Erik Kvarnström
Besöksadress
Hörsalsvägen 7
Justeras
___________________
Malin Settergren
Telefon
031-202954
Plusgiro
466 52-4
___________________
Joel Renulf
e-mail
msty-