5014 Ansökan om bilstöd

Spara
Skriv ut
1 (3)
Ansökan
om bilstöd
Datum
0771-524 524
www.forsakringskassan.se
Personnummer
Skicka blanketten till
Försäkringskassans inläsningscentral
839 88 Östersund
1. Du som ansöker
Personnummer (12 siffror)
Förnamn och efternamn
Utdelningsadress
Postnummer och ort
2. Fyll i här om din ansökan gäller ett barn med funktionsnedsättning
Det gäller även för ett barn över 18 år som bor hos dig
Barnets förnamn och efternamn
Personnummer (12 siffror)
Jag är barnets förälder
50141101
Beskriv din relation till barnet, till exempel om du är gift med barnets förälder eller tillförordnad vårdnadshavare
Jag är inte
barnets förälder
Barnet bor hos mig
hela tiden
ibland
3. Vad gäller din ansökan?
FK 5014 (010 F 001) Fastställd av Försäkringskassan
Grundbidrag för att köpa ett fordon
Anskaffningsbidrag för att köpa ett fordon
Det här gäller bara om du har en årsinkomst under 160 000 kronor före skatt.
Då ska du också fylla i blanketten Ansökan om anskaffningsbidrag (5017).
Bidrag för att anpassa ett fordon
Om du har fått en eller flera offerter från ett företag som kan anpassa
fordonet så skicka gärna med den.
Bidrag till körkortsutbildning
Det här gäller bara dig som själv har en funktionsnedsättning, inte om
ansökan gäller ett barn.
4. Uppgifter om fordonet
Typ av fordon
Bil
Moped/EU-moped
Ska du själv köra fordonet?
Ja
Motorcykel
Nej
Annat motorfordon
Spara
Skriv ut
2 (3)
Personnummer
5. Uppgifter om din eller barnets funktionsnedsättning
Beskriv kortfattat din eller barnets funktionsnedsättning.
Vi behöver uppgiften för att kunna förbereda ditt ärende.
Vi behöver också ett läkarutlåtande för bilstöd som
styrker funktionsnedsättningen för att vi ska kunna ta
ställning till din ansökan.
6. Fyll i här om du behöver fordonet för att arbeta
Jag arbetar
Yrke
heltid
Arbetsplatsens namn
deltid
procent
Arbetsplatsens adress
Avstånd mellan hemmet och arbetsplatser
kilometer
7. Fyll i här om du behöver fordonet för att studera eller delta i arbetslivsinriktad rehabilitering
Typ av utbildning eller rehabilitering
Jag studerar eller deltar på
heltid
Skolans eller rehabiliteringens namn
deltid
procent
Skolans eller rehabiliteringens adress
Avstånd mellan hemmet och skolan eller rehabiliteringen
kilometer
50141201
8. Fyll i här om du fått bilstöd för mindre än nio år sedan
Fordonet har gått över 18 000 mil sedan jag fick bilstöd förra gången
Skicka med handlingar som visar fordonets
mätarställningbåde när du köpte det och i dag.
Beskriv varför du behöver byta fordon
Jag behöver byta fordon av någon annan anledning
9. Har du någon arbetsterapeut eller sjukgymnast som Försäkringskassan får kontakta?
Arbetsterapeutens/sjukgymnastens namn
Telefon, även riktnummer
Ja
10. Behöver du en telefontolk när Försäkringskassan ringer dig?
Språk
FK 5014 (010 F 001) Fastställd av Försäkringskassan
Ja
11. Vilka bilagor skickar du med?
Vilka bilagor som behöver skicka med beror på vad din ansökan gäller. Vid varje punkt i blanketten står det
vilka bilagor som kan vara aktuella.
Läkarutlåtande som styrker funktionsnedsättning
Yttrande från arbetsterapeut
Offert från anpassaren
Handlingar som visar fordonets
mätarställning när jag köpte den och idag
Blanketten Ansökan om anskaffningsbidrag (5017)
Annat:
Spara
Skriv ut
Personnummer
3 (3)
12. Övriga upplysningar som du vill lämna
Jag lämnar upplysningar
i en bilaga
13. Underskrift
Jag försäkrar på heder och samvete att uppgifterna i blanketten är riktiga och fullständiga.
När uppgifterna förändras måste jag meddela Försäkringskassan.
Jag vet att det är straffbart att lämna felaktiga uppgifter, att utelämna något eller att inte
meddela Försäkringskassan när uppgifterna jag lämnat förändras.
Datum
Telefon dagtid, även riktnummer
Telefon kvällstid, även riktnummer
Namnteckning
Uppgifterna hanteras i Försäkringskassans datasystem. Läs mer i broschyren "Försäkringskassans personregister".
FK 5014 (010 F 001) Fastställd av Försäkringskassan
50141301
Vad händer sedan?
När vi har fått din ansökan kommer en handläggare att kontakta dig och gå igenom din ansökan. Handläggaren
kommer att fråga dig om allt som är viktigt för att du ska få rätt beslut om bilstöd.