markanvisningsavtal

1(4)
Stadsbyggnadsförvaltningen
Datum
20 15-05-20
Handläggare
Er Referens
Vår Referens
Mårten Olsson
Landskrana stad
Kommunstyrelsen
Jäntan 2, Landskrona stad, nu fråga om köpoption
Ärendebeskrivning
Fastigheten Jäntan är en strategiskt viktig fastighet för att läka ihop stadsdelarna
Centrum och Öster. En byggnation på fastigheten ger både ett tillskott till platsen
och en ny entre till Centrum.
Serneke Projektfastigheter 3 AB, med organisationsnummer 556995-6575,
(Serneke) är ett bolag inom Sernekekoncernen med syfte att driva
exploateringsprojekt i bland annat Landskrona.
Serneke har en ambition att bebygga fastigheten Jäntan 2 med butiker i entreplan
och med kontor och bostäder i överliggande plan. Detta stämmer bra överens med
stadens planer för fastigheten.
En fcirutsättning fcir en byggnation är att Serneke hittar hyresgäster till
butikslokalerna och delar av kontoren. För att kunna påbölja hyresdiskussioner med
intressenter krävs att Serneke har en garanti på att de kan köpa fastigheten och
därmed uppfylla sin del i ett hyresfcirhållande.
För detta har ett markanvisningsavtal tagits fram som ger Serneke en ensamrätt att
under 6 månader förhandla med staden om ett köp och vilka förutsättningar som
ska gälla fcir en exploatering. De frågor som huvudsakligen ska hanteras under
optionstiden är fciljande:
Detaljplan - gällande detaljplan medger byggrätt för allmänt ändamål. Detaljplanen
måste ändras fcir att medge ny byggnation enligt Bolagets ambition.
Markköp - villkor för ett framtida fcirvärv av Fastigheten.
Köpeskilling - köpeskillingen fcir ett framtida köp är inte fastställd.
Övriga kostnader - Fördelning utav övriga kostnader, såsom detaljplan,
anslutningsavgifter och fastighetsbildningskostnader, för att möjliggöra en
exploatering är inte fastställda.
Parkering - Fastigheten nyttjas idag som centrumparkering. I samband med en
framtida exploatering måste både parkeringsbehovet för den nya byggnaden och
dess verksamheterlboende samt Stadens/centrums behov hanteras och lösas.
Landskrona stad
Stadshuset
261 80 Landskrona
Besöksadress Drottninggatan 7
Tfn 0418-47 00 00
martcn [email protected] landskrona.se
www.landskrona.se
Bankgiro 868-6123
Plusgiro 12345-5
Org.nr 212000-1140
2(4)
Utformning och arkitektur - Bolaget ska i samverkan med Staden ta fram lämpligt
förslag på byggnation.
Genomförandetid - tidplan for den framtida exploateringens genomfarande ska
fastställas.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:
att godkänna markanvisningsavtal gällande fastigheten Jäntan 2 med Semeke
Projektfastigheter 3 AB
Ärendets beredning
Diskussioner har först med Semeke om en exploatering och intressenter for att hyra
finns. För att Semeke ska kunna gå vidare i hyresforhandlingar finns behov av ett
optionsavtal som ger Serneke en rätt att köpa fastigheten Jäntan 2 av staden.
Dessa diskussioner har utmynnat i detta markreservationsavtal.
Konsekvenser
Ett genomfört byggprojekt innebär att nya lägenheter produceras i ett centralt läge i
Landskrona. Samtidigt som ett "hål" i befintlig stadsmiljö fylls och stadens centrum
får en ny entre. Detta får en positiv påverkan på staden och stadsdelarna Centrum
och Öster.
Vide en exploatering kommer parkeringsplatser till centrum att försvinna. Detta
måste hanteras på något sätt. Behovet av parkering till den nya byggnaden och dess
verksamheter måste lösas inom fastigheten. Parkering för allmänheten och besökare
till centrum måste lösas på något sätt så att antalet parkeringsplatser efter
exploatering är det samma som efter. Detta parkeringsbehov kan lösas genom att
parkering tillskapas på annan fastighet eller att extra parkeringsplatser tillskapas i
garage under fastigheten Jäntan. En möjlighet skulle då kunna vara en 3-d fastighet
med ett parkeringsgarage som ägs av staden.
Oavsett lösning blir en konsekvens att kostnader för staden uppstår för anläggning
av nya parkeringsplatser och därefter ett drift- och underhålls ansvar. Beroende på
lösning av parkeringsbehovet blir kostnaderna för detta olika.
Sammanfattning
Fastigheten Jäntan är en strategiskt viktig fastighet för att läka ihop stadsdelarna
Centrum och Öster. En byggnation på fastigheten ger både ett tillskott till platsen
och en ny entre till Centrum. Serneke Projektfastigheter 3 AB (Serneke) har en
ambition att bebygga fastigheten med butiker i entreplan med kontor och bostäder i
överliggande plan. Detta stämmer bra överens med stadens planer för fastigheten.
3(4)
För att kunna påbölja hyresdiskussioner med intressenter krävs att Semeke har en
garanti på att de kan köpa fastigheten.
För detta har ett markanvisningsavtal tagits fram som ger Semeke en ensamrätt att
under 6 månader förhandla med staden om ett köp och vilka förutsättningar som
ska gälla för en exploatering.
Gällande detaljplan medger byggrätt för allmänt ändamål och måste ändras.
Villkoren för ett framtida köp, inklusive köpeskilling, är inte fastställt.
Fastigheten nyttjas idag som centrumparkering. I samband med en framtida
exploatering måste både parkeringsbehovet för den nya byggnaden och dess
verksamheterlboende samt Stadens/centrums behov hanteras och lösas. Behovet av
parkering till den nya byggnaden och dess verksamheter måste lösas inom
fastigheten. Parkering för allmänheten och besökare till centrum måste lösas på
något sätt så att antalet parkeringsplatser förblir det samma. Parkeringsbehovet kan
lösas genom att parkering tillskapas på annan fastighet eller att extra
parkeringsplatser tillskapas i garage under fastigheten Jäntan. En möjlighet skulle
då kunna vara en 3-d fastighet med parkeringsgarage som ägs av staden.
Landskrona 2015-05 -20
Anna Thott
Stadsbyggnadschef
Bilagor
Mark- och exploateringschef
Orienteringskarta
Markreservationsavtal.
4(4)
Bilaga Orienteringskarta
..
....... .
..
I
\
\
•
I
~
MARKANVISNINGSAVTAL
KÖPOPTION
Parter
212000-1140
Landskrona stad
261 80 Landskrona
Nedan kallad "Staden"
556995-6575
SERNEKE Projektfastigheter 3 AB
Kvarnbergsgatan 2
41105 GÖTEBORG
Nedan kallad "Bolaget"
§ l Markanvisning
Staden äger fastigheten Landskrona Jäntan 2, nedan kallad Fastigheten.
Staden anvisar hänned Fastigheten till Bolaget. Denna markanvisning innebär att Bolaget har
ensamrätt att förhandla med Staden avseende köp och exploatering av Fastigheten.
§ 2 Optionstid
Bolagets ensamrätt att förhandla med Staden gäller i 6 månader från detta avtals
undertecknande.
§ 3 Bolagets ambition
Bolaget vill på fastigheten uppföra en byggnad innehållandes affårslokaler i entreplan och
därpå bostäder och kontor. Staden ställer sig positiv till denna ambition.
§ 4 Förhandlingsförutsättningar
Detaljplan - gällande detaljplan medger byggrätt för allmänt ändamål. Detaljplanen måste
ändras för att medge ny byggnation enligt Bolagets ambition.
Markköp - innan exploatering ska Bolaget förvärva Fastigheten.
Köpeskilling - köpeskillingen för ett framtida köp är inte fastställd.
Övriga kostnader - Fördelning utav övriga kostnader, såsom detaljplan, anslutningsavgifter och
fastighetsbildningskostnader, för att möjliggöra en exploatering är inte fastställda.
Parkering - Fastigheten nyttjas idag som centrumparkering. I samband med en framtida
exploatering måste både parkeringsbehovet för den nya byggnaden och dess
verksamheterlboende samt Stadens/centrums behov hanteras och lösas.
Utformning och arkitektur - Bolaget ska i samverkan med Staden ta fram lämpligt förslag på
byggnation.
Genomforandetid - tidplan för den framtida exploateringens genomförande ska fastställas.
§ 5 Giltighet
Detta markanvisningsavtal gäller under förutsättning att det godkänns av kommunfullmäktige i
Landskrona.
Om förutsättningarna enligt denna paragraf inte uppfylls, är markanvisningsavtalet till alla
delar förfallet utan rätt till ersättning för någon part.
Detta markanvisningsavtal har upprättats i två likalydande exemplar, varav parterna fått var sitt.
Landskrona den
2015
Göteborg den
2015
För Landskrona stad
SERNEKE Projektfastigheter 3 AB
Torkild Strandberg
Ola Serneke
Mårten Olsson
Patrik Lindström