Handlingar - Vingåkers kommun

1 (1)
KUNGÖRELSE
Vingåkers kommunfullmäktige kallas härmed till sammanträde i Åbrogården, stora salen,
2015-06-23, kl. 18.00. Sammanträdet kan även ses på Web-TV på Vingåkers kommuns
hemsida, www.vingaker.se.
Ärenden
 Val av justerare
 Godkännande av AB Vingåkershems köp av fastigheten Hovslagaren 1
Handlingar till ovanstående ärenden finns tillgängliga på kommunkontoret under expeditionstid.
Jörgen Larsson
Ordförande
Ayse Mertoglu
Sekreterare
Förestående kungörelse är i laga ordning anslagen på kommunens officiella anslagstavla
2015-06-17.
VK300S v1.0 040416, Kungörelse
150623
Britt-Marie Lindström
1 (1)
Datum
2015-06-17
Kommunfullmäktige
Tid:
Tisdag den 23 juni 2015, kl. 18:00
Plats:
Åbrogården, Vingåker
Jörgen Larsson
Ordförande
Ayse Mertoglu
Sekreterare
Föredragningslista
Närvaro
Godkännande av dagordning
Val av justerare
Ärende
1. Godkännande av AB Vingåkershems köp av fastigheten
Hovslagaren 1
Dnr.
198/2015
Välkomna!
Vingåkers kommun, 643 80 Vingåker • Parkvägen 8 • Tel vx 0151-191 00 • Fax 0151-191 34
E-post: [email protected] • www.vingaker.se • Pg 95 81-0 Bg 624-8371
Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige
Kf §
Sammanträdesdatum
Sida
2015-06-15
Dnr 198/2015
77
107
Godkännande av AB Vingåkershems köp av fastigheten
Hovslagaren 1
Förslag till beslut
•
Kommunfullmäktige godkänner AB Vingåkershems köp av fastigheten Hovslagaren 1.
Beskrivning av ärendet
AB Vingåkershem har erbjudits att köpa fastigheten Hovslagaren 1, av Vingåker Vårdcentral
AB för sju miljoner kronor. I samband med ett eventuellt köp kommer hyrasavtal på fem år
att tecknas med Vingåker Vårdcentral AB, som bedriver verksamhet i hela fastigheten.
AB Vingåkershems styrelse beslutade, 2015-05-12, att köpa fastigheten Hovslagaren 1 för sju
miljoner kronor under förutsättningen att Vingåkers kommunfullmäktige godkänner köpet.
Raul Sevefjord (M) reserverade sig mot arbetsutskottets beslut den 18 maj 2015.
Kommunstyrelsen har tagit del av AB Vingåkershem information kring köpet.
Raul Sevefjord (M), Lars-Ove Winberg (C) och Lars-Göran Karlsson (SD) reserverade sig
mot kommunstyrelsens beslut den 25 maj 2015. Kommunfullmäktige återremitterade
ärendet med en minoritetsåterremiss vid sammanträdet 2015-06-15 tillbaka till
kommunstyrelsen för beredning.
Charlotte Prennfors (M) reserverade sig mot arbetsutskottets beslut 2015-06-22.
Moderaterna, Centerpartiet, Vägen till Livskvalité och Sverigedemokraterna reserverade sig
mot kommunstyrelsens beslut § 127, 2015-06-22 med motiveringen att inköpet av
Hovslagaren 1strider mot AB Vingåkershems bolagsordning, att det är dåligt beslutsunderlag
av fastigheten och att priset inte är marknadsmässigt.
Beslutsunderlag
Värdeutlåtande (Sekretesshandling, läggs på bordet)
Statusbedömning VVS inkl SÖ (Sekretesshandling, läggs på bordet)
Hyreskalkyl (Sekretesshandling, läggs på bordet)
Reservation från VTL, M, C och SD, 2015-06-22.
Beslutsprotokoll från kommunstyrelsen § 127, 2015-06-22.
_____
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
/.
,l
/
Vingåkers kommun
Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
Sida
Kommunstyrelsen
2015-06-22
169
Ks § 127
Dnr 198/2015
107
Godkännande av AB Vingåkershems köp av fastigheten
Hovslagaren 1
Kommunstyrelsens beslut
•
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna AB
Vingåkershems köp av fastigheten Hovslagaren 1.
Beskrivning av ärendet
AB Vingåkershem har erbjudits att köpa fastigheten Hovslagaren 1, av Vingåker
Vårdcentral AB för sju miljoner kronor. I samband med ett eventuellt köp
kommer hyrasavtal på fem år att tedmas med Vingåker Vårdcentral AB, som
bedriver verksamhet i hela fastigheten.
AB Vingåkershems styrelse beslutade, 2015-05-12, att köpa fastigheten
Hovslagaren 1 för sju miljoner kronor under förutsättningen att Vingåkers
kommunfullmäktige godkänner köpet.
Raul Sevefjord (M) reserverade sig mot arbetsutskottets beslut den 18 maj 2015.
Kommunstyrelsen har tagit del av AB Vingåkershem information kring köpet.
Raul Sevefjord (M), Lars-Ove Winberg (C) och Lars-Göran Karlsson (SD)
reserverade sig mot kommunstyrelsens beslut den 25 maj 2015.
Kommunfullmäktige återremitterade ärendet med en minoritetsåterremiss vid
sammanträdet 2015-06-15 tillbaka till kommunstyrelsen för beredning.
Charlotte Prennfors (IVI) reserverar sig mot arbetsutskottets beslut 2015-06-22.
Ajournering
Ajournering begärs på fem minuter och verkställs.
Reservation
Moderaterna, Centerpartiet, Vägen till Livskvalite och Sverigedemokraterna
reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut med motiveringen att inköpet av
Hovslagaren 1strider mot AB Vingåkershems bolagsordning, att det är dåligt
beslutsunderlag av fastigheten och att priset inte är marlmadsmässigt.
Forts.
Justerandes sign
1ZL)
l
Utdragsbestyrkande
Vingåkers kommun
Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
Sida
2015-06-22
170
Forts.
Ks § 127
Justerare Raul Sevefjord (M)
Beslutsunderlag
Värdeutlåtande (Sekretesshandling)
statusbedömning VVS inld SÖ (Sekretesshandling)
H yreskalkyl (Sekretesshandling)
Reselvatian från VTL, M, C och SD, 2015-06-22.
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande