Kemikaliebanta för en giftfri vardag

Kemikaliebanta
för en giftfri vardag
UPPDRAG 1
Giftfri odling och trädgård
Giftfri odling och trädgård
Vad gör du när lössen sitter tätt på rosskotten,
larver äter upp kålen eller när det börjar
växa gräs mellan plattorna? Vad du väljer att göra
har stor betydelse för miljön. Dina val kan påverka kvaliteten på vårt dricksvatten och den biologiska mångfalden runt omkring oss. Hur du odlar
i kökslandet påverkar också vad du själv får i dig.
Bekämpningsmedel används för att skydda växter mot ogräs, skadedjur och svampsjukdomar.
Rester av kemiska bekämpningsmedel blir kvar i
marken i grödor och hittas tyvärr ofta även i vattendrag och i grundvatten.
Flera bekämpningsmedel är akut giftiga för vattenlevande organismer och växter. En bieffekt av
bekämpningsmedel mot skadegörare är de också
kan påverka andra insekter som vi har nyttan av.
Det kan till exempel gälla nyckelpigor som äter
bladlöss eller bin som pollinerar.
Även om de mesta av bekämpningsmedlen används inom jordbruket har hushållens användning betydelse. Hushållens användning av kemiska bekämpningsmedel ökar. Under 2012 köpte de
svenska hushållen ca 674 ton kemiska bekämpningsmedel (källa: Kemikalieinspektionen).
89 % av det var ogräsmedel. Mossmedel är det
som används allra mest.
Detta uppdraget handlar mycket om giftfri bekämpning av ogräs och angrepp på växter, men
också om att välja ekologiska produkter när du
handlar till trädgården. Att odla giftfritt betyder
inte att skadegörare och ogräs ska ta över trädgården. Det inns metoder som man kommer
långt med innan det behövs någon bekämpning
med växtskyddsmedel. Du får tips på hur du kan
göra genom Tuijas föredrag och i detta häftet!
Lycka till med uppdraget!
Uppdrag 1 - ”Avgifta” trädgården
Under uppdragsperioden ska du gå igenom punkt 1-4. Välj dessutom ut några av de följande punkterna och prova dem. Givetvis kan du också fortsätta att testa mer under sommarhalvåret. När vi ses inför
uppdrag 2 diskuterar vi och stämmer av hur det har gått med punkterna i detta uppdrag.
1.
Inventera
Inventera vad du har för trädgårdskemikalier hemma och vad du brukar använda dem till.
Vilken klassning/riskfras har kemikalierna? Behövs kemikalierna?
2.
Ersätt
Tänk igenom om de trädgårdskemikalier du har kan ersättas med andra metoder.
Ta reda på och bestäm vilken metod du kan använda istället. Det är bra att vara förbered
i god tid annars är risken större att det blir bekvämt att använda den vanliga kemikalien.
3.
Köp ekologiska fröer när du ska köpa fröer.
4.
Köp och efterfråga ekologiskt odlade plantor.
Kolla upp vad handelsträdgårdar erbjuder i din närhet. Vilka erbjuder ekologiskt odlade plantor?
Hur driver de sin verksamhet?
5.
Välj ekologiskt om du köper jord eller andra trädgårdsprodukter utöver växter.
6.
Förebygg ogräs
Använd dig av täckmaterial, marktäckande växter eller någon annan metod för att minska
risken för ogräs.
7.
Uteplatsen, gången eller infarten
Se över vilka eller vilka metoder du kan använda för att hålla ogräs borta på stensatta infarter,
gångar eller uteplatser. Sopa ytorna då och då, rensa ogräs för hand eller med värmebehandling.
8.
Prova giftfri bekämpning av skadedjur
Blir dina växter angripna av skadedjur? Prova att använda såplösning, nässelextrakt eller
någon annan giftfri metod.
9.
Låt mossan i gräsmattan vara
På våren är mossa vanligt i gräsmattan. Normalt tar gräset över på sommaren eftersom det växer
fortare. Ha is i magen och låt gräset komma. Om du vill skynda på gräset kan du göda det.
10. Använd trädgårdens egna resurser som gödning
Ta tillvara på de resurser som inns i trädgården som komplement eller istället för att använda
konstgödsel. Gör nässelvatten eller använd gräsklipp.
11. Grilla utan kemikalier
12. Underhåll trädgårdsmöbler och trädäck med giftfria produkter
Har du något tips som du vill dela med dig av till övriga deltagare?
Giftfri bekämpning av ogräs och skadedjur
Ogräs, växtsjukdomar och ohyra drabbar odlingar. Många odlare använder därför kemikalier som
bekämpningsmedel. Som tur är går det odla helt
giftfritt, och bra mycket billigare.
mycket kväve kan göra att plantorna ränner
iväg och blir försvagade.
•
Jämn vattning och näring i rätt mängd!
För lite eller för mycket vatten stressar plantorna och gör dem mer mottagliga för skador.
Vattna på morgonen om du odlar i växthus.
Det är under dagen växterna behöver vatten
och det blir mindre risk för pölar där skadedjur trivs. Hellre en liten mängd näring vid
varje vattningstillfälle än mycket vid få. Tänk
om du själv bara ick mat en gång i veckan.
•
Kontrollera växterna ofta!
Ju tidigare man upptäcker angrepp, desto
lättare är det att ingripa i tid.
•
Växtföljd i grönsaksodlingen är viktig!
Växtföljd innebär att man byter plats på
växtslagen i köksväxtlandet varje år. Det
förhindrar jordbundna skadegörare och ogräs
att föröka sig. Dela in landet i bäddar och gör
upp en plan för varje år. En fyraårig växtföljd
rekommenderas.
Det effektivaste sättet att motverka skador är genom förebyggande åtgärder. Om en växt mår bra
är risken mindre för att den ska bli attackerad av
skadedjur och den står sig också bättre i konkurrensen mot ogräs. För att hålla växterna friska
tänk på att:
•
Sätt rätt växt på rätt plats!
Ju bättre plantan trivs, desto friskare blir den.
Efterfråga odlingsråd på inköpsstället.
•
Välj friska sorter
med god motståndskraft!
Då minskar behovet av bekämpning. Särskilt
viktigt är det med fruktträd, bärbuskar, rosor
och potatis. Välj E-plantor – en svensk kvalitetsbeteckning på träd, buskar, virusfria fruktträd och bärbuskar.
•
Använd kvalitetsjord för plantering!
Jorden ska ha bra konsistens, genomsläpplighet och vara långtidsgödslad på rätt sätt. För
Tänk också på att det går att använda ogräs som
nässlor och kirskål i maten.
Metoder för giftfri ogräsbekämpning
•
•
•
Luckra upp det översta jordskiktet för att
hålla ogräset i schack. Då gynnas det biologiska livet i markens ytskikt och marken bevarar
sin fuktighet.
Rensa för hand. Skaffa bra verktyg som är
sköna att jobba med. Rensa när jorden är
fuktig så går arbetet lättare. Börja så tidigt du
kan under våren. Rensa även under höst och
vinter.
Undvik bar jord och plantera marktäckande
växter i rabatter. De kan effektivt kväva ogräs
och förhindra spridning. Klipp ner bladmassan på eventuellt rotogräs och ge marktäckaren en fördel i konkurrensen.
•
I kökslandet kan man så grönsaker som odlas
tidigare mellan raderna. Då täcker de den
bara jorden, och de hinner skördas innan huvudgrödan (till exempel pumpa, potatis, majs)
tar över utrymmet.
•
Täck mellanrum i rabatter och trädgårdsland
med trä lis, barkkompost eller gräsklipp för
att minska tillväxten av ogräs. Du kan även
använda iberduk.
•
Var snabbt framme och plocka bort frökapslar
på ogräs innan de sprider sina frön.
•
Gräv ner rotspärrar. Om du inte har tid att
rensa stora ytor från rotogräs, kan du gräva
ner plåt-, sten- eller träkanter, för att förhindra att rötterna vandrar vidare.
•
Odla i upphöjda bäddar, för att slippa rotogräs
som redan etablerat sig på platsen.
•
Plocka bort ogräs så snart det visar sig. Det är
viktigt att rensa ofta de första fyra veckorna
efter sådd.
•
Ta bort ogräs på stenlagda områden och grusgångar med hjälp av skyffeljärn, hacka eller
kniv. Även bränning av växterna med gasolaggregat eller vattenånga kan ta bort ogräs på
gångar. Ett alternativ är att fylla springor mellan plattor med cement eller att så in utvalda
växter i springorna. Det kan till exempel vara
timjan och kamomill.
Ekologisk bekämpning av ohyra/skadedjur
Minska risken för ohyra genom att:
När du väl fått ohyra:
•
•
Plocka bort bladlöss, liljebaggar och larver för
hand. Mot bladlöss fungerar det ofta att spruta med en hård vattenstråle eller såpavatten.
Spruta inte på alla insekter du ser – många
av dem äter skadeinsekter. Nyckelpigor äter
bladlöss!
•
Aska och algomin skyddar mot jordloppor.
Strö ut över små plantor. Håll en jämn fuktighet i jorden eftersom jordlopporna trivs med
torka.
•
Det har börjat dyka upp lera biologiska bekämpningsmetoder på marknaden. Ett exempel är nematoder som är bra att vattna ut i
jorden om du har ohyra i växtuset. Det inns
också feromoner som förvillar eller fångar in
olika mal.
•
•
Samodla olika växter för att locka eller skrämma bort insekter till vissa plantor. Ringblommor i grönsakslandet lockar till sig goda
insekter som lever av skadegörare. Växter
med stark doft och eteriska oljor, som exempelvis renfana, tagetes, malört, pepparmynta
och lavendel kan verka avskräckande.
Håll trädgården lagom skräpig!
Då trivs ler djurarter. Fåglar och igelkottar
äter skadeinsekter och trivs med buskage,
löv- och rishögar.
Täck med iberduk direkt efter sådd så inte
ohyran kommer åt plantorna.
Bekämpning av bladlöss
Nässelextrakt
Blötlägg ca 1 kg nässlor i 10 liter vatten i ett dygn. Extraktet bör spädas ut
1:10 innan det sprutas på växterna.
Undvik besprutning under soliga dagar eftersom bladen då kan brännas av
lösningen.
Såpalösning
Blanda 1 dl grönsåpa, 1 hatt rödsprit
och 1 liter vatten. Spruta på bladlössen.
Även Coca Cola fungerar att spruta på
bladlöss.
Bekämpning av svartϐläckssjuka
och rosrost
Atamonlösning
Blanda 1 del Atamon, 5 delar vatten
och 1 del grönsåpa. Spruta på angripna
rosenbuskar.
Bikarbonat
Blanda 1 tsk bikarbonat med en liter
vatten. Vattna på marken när växterna
inte mår bra.
Giftfri bekämpning av mjöldagg
Mjöldagg dödar oftast inte plantan, men kan påverka skörden och det estetiska intrycket. Mjöldagg kan uppkomma av lera olika orsaker, för
fuktigt eller för soligt, ibland att plantorna står
för tätt. Ta reda på de ultimata odlingsråden för
just din planta och följ dem.
•
•
Vet du med dig att du ofta får mjöldagg på en
viss typ av planta kan du tänka på att köpa
resistenta sorter nästa gång.
Angripna blad kan klippas bort och kastas på
komposten eller slängas i soporna.
•
Spruta med 3 tsk bikarbonat blandat med 1 l
vatten och 1 dl grönsåpa. Då höjs pH-värdet
och det gillar inte mjöldaggssvampen.
•
Spruta med 1 dl standardmjölk blandat i 1 l
vatten. Då slutar mjöldaggen att
spridas vidare.
Fler tips på giftfri bekämpning av olika skadegörare och sjukdomar inns i boken ”Odla ekologiskt – trädgårdsexpertens bästa råd och tips”. Se
lästips.
Giftfri bekämpning av mördarsniglar
kommer du märka att arbetet ger resultat och
att antalet sniglar minskar. Samordna gärna
insatserna med dina grannar, sniglarna inns
oftast i närliggande trädgårdar.
De lesta av våra sniglar är ganska harmlösa! Det
är bara den spanska skogssnigeln som behöver
bekämpas. Börja bekämpningen på våren. Tips
för att bli av med mördarsniglar:
•
Insamling
Samla aktivt in sniglar och avliva dem. Det
är effektivt om det utförs regelbundet varje
dag under lera veckor. Sniglarna är nattaktiva, samla därför sniglar sent på kvällen
eller tidigt på morgonen. Du kan gillra fällor
för sniglarna genom att lägga ut föremål på
marken (till exempel brädbitar, masonitskivor,
plastsäckar). Sniglarna kommer att gömma
sig under dem på dagarna. Vittja fällorna varje
dag och döda sniglarna. Du kan också lägga
ut beten som lockar till sig sniglarna. Använd
rutten frukt, matavfall, blötlagda katt- eller hundpellets eller döda sniglar. Efterhand
•
Att avliva sniglar
Sniglarna dödas enklast genom att man skär
eller klipper av huvudet. Det är en snabb och
skonsam död. Snittet läggs cirka 1/2 cm in
från framändan, i framkanten av manteln.
Använd en trädgårdssax eller en vanlig spade
med skarpt blad. Du gör sig lättast av med de
döda sniglarna genom att gräva ner dem. Ägg i
de döda sniglarna kan inte utvecklas.
Information och hjälp med artbestämning av
sniglar inns på Göteborgs naturhistoriska museums hemsida: http://gnm.se/snigelakuten
Välj ekologiska trädgårdsprodukter!
För att minska påverkan på miljön kan du välja
KRAV-märkta odlingsprodukter. KRAV är en
kontrollförening för ekologisk produktion. KRAVmärket inns på produkter som gödsel, jord/jordförbättring, kalk, kompostströ, växtskydd, utsäde,
plantor och blommor.
KRAV-märkta produkter är miljövänligare eftersom de:
•
är ekologiskt producerade utan varken konstgödsel eller kemiska bekämpningsmedel
(utsäde, plantor och blommor),
•
har ett naturligt ursprung (organisk gödsel,
jord/jordförbättring, kalk och kompostströ),
•
innehåller aktiva ämnen och organismer som
inte är miljöbelastande (växtskyddsmedel).
Ekologiskt odlade plantor
Än så länge är andelen ekologiskt odlade plantor
i trädgårdsbutiker liten. Genom att efterfråga ekologiska plantor kan du bidra till att de blir vanligare. Fråga gärna din lokala handelsträdgård om
de driver upp egna plantor. Driver de upp dem
ekologiskt?
Ekologiska fröer
Utbudet av ekologiska fröer blir allt större och de
lesta frö irmor har idag ekofrö i sina kataloger.
Du kan också ta frö från egna växter och på sikt få
ekologiska fröer.
För att certi ieras som ekologiskt frö krävs:
•
Att jorden där växterna odlas och skördas är
helt fri från arti iciella bekämpningsmedel,
och har varit det under minst 5 år.
•
Att växterna hanteras manuellt vid sådd,
skörd och ogräsbekämpning.
•
Att inga arti iciella bekämpningsmedel eller
andra kemikalier använts i produktionen.
Eftersom det kostar en del att certi iera sin
plantskola kan det innas plantskolor som driver
verksamheten med ekologisk inriktning utan att
vara certi ierade. Det handlar då både om vilka
plantor de köper in och hur odling och skötsel ser
ut på plantskolan. Vet din handelsträdgård om
var plantan du vill köpa är odlad, om den är hårt
besprutad och med vad den är gödslad?
Gödsling
Använd naturliga gödselmedel som stimulerar
markens organismer att frigöra näring till växterna. Häst- och kogödsel, benmjöl, stenmjöl, algmjöl
och små mängder hönsgödsel är bra grundgödsling. Under växtsäsongen passar hönsgödsel, nässel- eller vallörtsvatten, urin och blodmjöl. Färskt
gräsklipp och nässlor kan också användas som
gödsel tack vare att de innehåller mycket närings-
ämnen. Till växter i kruka inns lytande organiska gödselmedel. Gödsla lite och ofta och bara
under växtsäsongen. Då hinner växterna ta upp
näringen. Det minskar risken för läckage, som
leder till övergödning av sjöar och hav. Driv inte
på växterna med alltför kraftig kvävetillförsel. Det
gör dem mer utsatta för skadegörare.
Nässelvatten
Nässelvatten är rikt på mineraler och ett bra gödningsmedel. Om du vill göra nässelvatten gör du så här:
Fyll en spann med nässlor. Fyll på med vatten. Låt stå ett par veckor. Späd 1 en del nässelvatten med 10
delar vatten. Gödsla tre gånger per säsong med nässelvattnet.
Tips för ekologisk odling på balkong!
•
Tänk på läget – förhållande väder, vind, sol.
Anpassa ditt val av växter efter det.
•
Har växterna bara tillräckligt med jord så
växer de bra. Använd rymliga odlingskärl med
ekologisk plantjord. Byt jorden varje säsong.
•
Tänk på om växterna är släkt och kan få
samma sjukdomar. Ett exempel är tomat, aubergine och potatis som är släkt. De bör inte
odlas trångt tillsammans.
•
Ekologisk gödning ska användas lite och ofta,
den ska tillföras regelbundet och det hjälper
inte att gödsla extra.
•
Som växtskydd hjälper såplösningar oftast.
Var ute i god tid och plocka bort skadegörare
Duscha gärna balkongväxterna med vatten då
och då.
Grilla utan kemikalier
Tänd grillen rätt
Tändvätska görs nästan uteslutande av paraf in
som är en fossil oljeprodukt. När den förbränns
bildas koldioxid som påverkar klimatet. Dessutom kan paraf in vara ett miljögift om det kommer ut i naturen. Det är mycket giftigt om ett barn
skulle får i sig det. Här är två alternativ som är
bättre både för hälsa och för miljön:
•
•
Skorstenständare – ett metallrör som ger glöd
åt briketterna eller kolen med hjälp av
lite tidningspapper. Otroligt effektivt och
bästa sättet att få fart på grillkolen.
Använd eltändare.
Använd miljömärkt grillkol
Grillkol som inte är miljömärkt kommer ofta från
ohållbar skogsavverkning och kan innehålla skadliga ämnen som kreosot, svavel och tungmetaller.
Den miljömärkta grillkolen innehåller inga farliga
kemiska tillsatser och kolet kommer från kontrollerade avverkningar som tar hänsyn till djur och
natur. Bra Miljöval-märkt grillkol/briketter inns
idag hos ICA.
Skippa engångsgrillen
Engångsgrillen är en onödig miljöbov som innehåller paraf in och slukar mycket energi vid
tillverkningen.
Gör din egen grillolja
Färdig grillolja innehåller ofta palmolja som bidrar till avverkning av regnskog och utrotning av
orangutanger. Ett miljövänligare alternativ är att:
• blanda ekologisk, närproducerad rapsolja, lite
soja och ett knippe örter,
• eller kanske ekologisk olivolja, citron och
färsk basilika.
Möbler och virke i trädgården
När du bygger en altan eller köper möbler till din
trädgård bör du tänka på vilket virke och vilka
möbler du köper. Träskyddsbehandlat virke innehåller ofta gifter. Lärk är ett bra alternativ.
En del möbler kan vara gjorda av träd från skövlade regnskogar.
När du väljer olja eller färg till utemöbler eller
andra ytor är det också viktigt att välja produkter som inte är klassade som miljöfarliga eller
innehåller skadliga ämnen. I nästa uppdrag som
handlar om sunda material för renovering och
utemiljöer tar vi upp mer om detta.
Litteraturtips
Odla ekologiskt/trädgårdsexpertens
bästa råd & tips
Bob Flowerdew
Odla ekologiskt i samspel med naturen
Göran och Siv Lindeberg
Grönsaksodling, enkelt, ekologiskt & gott
Lena Israelsson
Det inns också information på följande
hemsidor:
Svensk trädgård.se www.tradgard.se
www.krav.se om vilka produkter som inns som
med KRAV-märkning
Har du frågor under uppdraget?
Kontakta Katrine Svensson, tfn 044-13 54 02 eller
via e-post [email protected]