Information om boendeparkering

Ansökan om boendeparkering
Tekniska divisionen
Lennings väg 7
611 83 Nyköping
Inlämnade uppgifter kommer att behandlas enligt personuppgiftslagen (PUL). Enligt samma lag har du rätt att få
information och rättelse av de uppgifter som finns registrerade. De uppgifter som har inlämnats kan komma att
lagras digitalt för att ärendet ska kunna handläggas.
Personuppgifter (VAR VÄNLIG TEXTA)
Namn
Personnummer
Adress
Telefon arbete
Postnummer och ort
Telefon bostad
Parkeringsområde (se karta)
E-postadress
Period
Fr.o.m år mån
Fordonsuppgifter
Registreringsnummer
Registrerad ägare
Namnunderskrift
Härmed försäkras att ovan lämnade uppgifter överensstämmer med verkliga förhållandet
Ort och datum
Underskrift
Namnförtydligande
Tekniska divisionens anteckningar
Ansökan skickas med post, e-mail eller lämnas hos Kommunservice på Tekniska divisionen.
Postadress:
Tekniska divisionen
Lennings väg 7
611 83 Nyköping
E-post:
[email protected]
Besöksadress:
Tekniska divisionen
Lennings väg 7
611 83 Nyköping
Telefon: 0155 24 88 00
Information om boendeparkering
Du som bor i centrala Nyköping kan ansöka om boendeparkeringstillstånd för
att få parkera på anvisade boendeparkeringsplatser, upp till sju dygn i följd.
Parkeringstillståndet är kostnadsfritt men skall kombineras med en
boendebiljett vilken kan köpas i parkeringsautomat. Kartan på sista sidan visar
i vilka parkeringsautomater det går att köpa boendebiljett. Kostnaden för
boendebiljetten är 250 kronor för 31 dagar till och med 30 juni 2015, därefter
höjs avgiften till 300 kronor.
Grundvillkor för boendeparkering:
•
•
Du är folkbokförd i det område där du ansöker om boendeparkering.
Du står som registrerad fordonsägare till det fordon som ansökan
avser.
Du kan även få boendetillstånd i vissa fall:
•
•
Om du är innehavare av tjänstebil. Ansökan måste kompletteras med
intyg om tjänstebil från arbetsgivaren.
Om du tillfälligt arbetar eller studerar i Nyköping. Ansökan måste
kompletteras med bifogat intyg från arbete/skola samt en kopia på
hyresavtal för din bostad.
Övrig information:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Komplett parkeringsbevis får du genom köp av boendebiljett i
biljettautomat samt giltigt tillstånd, som tillsammans placeras väl synligt
i bilens vindruta.
Komplett parkeringsbevis ger rätt att parkera på anvisade
boendeparkeringsplatser upp till sju dygn i följd.
Innehavare av komplett parkeringsbevis för boendeparkering är skyldig
att ha viss uppsikt över sitt fordon och ta reda på tillfälliga
begränsningar inom det angivna parkeringsområdet, t.ex.
renhållningsarbete och snöröjning.
Tillståndet gäller endast på särskilt skyltsatta parkeringsplatser
”boende” inom ditt boendeparkeringsområde.
Boendeparkeringen är uppdelad i områdena Centrum Nordväst,
Centrum Sydväst, Centrum Öst och Väst.
Parkeringsplats garanteras eller reserveras inte.
Överträdelse av reglerna kan medföra parkeringsanmärkning.
Utfärdat tillstånd kan återkallas om det missbrukas.
Sökande ansvarar själv för att tillståndet förnyas.
Om du vill upphöra med boendeparkering ska tillståndet återlämnas till
Tekniska divisionen.
2015-06-09
Du får endast parkera inom det område som ditt parkeringstillstånd
visar.
Tillstånd för boendeparkering kan ges för följande områden och på
följande parkeringsplatser:
Nordväst
•
•
•
•
•
•
•
•
Tingshusplatsen 1-9
Magasinsgatan mellan Järnvägsgatan och Borgaregatan
Magasinsgatan mellan Södra Bangårdsgatan och Borgaregatan
Borgaregatan mellan Magasinsgatan och Centralstationen
Borgaregatan mellan Fruängsgatan och Bagaregatan
Parkeringsplatsen i kv Sågaren, infart från V TrädgårdsgatanRepslagaregatan
Fruängsgatan mellan Borgaregatan och Repslagaregatan
Bagaregatan mellan Borgaregatan och Repslagaregatan
Öst
•
•
•
•
•
•
•
•
S:t Annegatan mellan Östra Rundgatan och Tullportsgatan.
Parkeringsplatsen i kv Anneberg med infart från Ö Kyrkogatan 46
Parkeringsplatsen i kv Tullporten, infart från Tullportsgatan
Parkeringsplatsen i kv Ståthållaren, infart från Tullportsgatan
Östra Kyrkogatan mellan Repslagaregatan och Annebergsgatan
Östra Promenaden
S:t Annegatan mellan Östra Rundgatan och Annebergsgatan
Forsgränd 17-19
Sydväst
•
•
•
•
Parkeringsplatsen vid Vipsgrillen, infart från Järnvägsgatan
Fruängsgatan mellan V Kvarngatan och Kungsgatan, Västra sidan
V Trädgårdsgatans östra sida, närmast Kungsgatan
Vallgatan, norr om Nyköpings hus
Väst
•
Parkeringsplatsen i korsningen Ahlbergers väg/Krukmakaregatan
2015-06-09
Karta över boendeparkering i Nyköping
Kartbild: Streckade linjer avgränsar boendeparkeringsområdena Centrum Nordväst,
Centrum Sydväst och Centrum Öst och Väst. Markerade platser i karta anger parkeringsplatser
där boendeparkering är tillåten. Du får endast parkera inom det område som ditt
parkeringstillstånd visar. Boendebiljetten går dock att köpa i alla utmarkerade automater oavsett
vilket boendeområde du tillhör.
2015-06-09