Info villatomt mars 2015

Mars 2015
FÖR DIG SOM SÖKER
VILLATOMT
I MALMÖ
ATT KÖPA TOMT I MALMÖ
I Malmö kommun är det fastighetskontoret som tillhandahåller kommunala tomter för de som önskar
bygga sitt eget hus. Boplats Syd administrerar den kommunala tomtkön och tilldelar de lediga
tomterna. Villkoret för att få köpa en kommunal tomt är att du är anmäld och betalat köavgift till
tomtkön. När tomter på något av de områden du prenumererar på är klara för försäljning, kommer
du att få information om hur du skall göra för att intresseanmäla och prioritera dina val av tomter.
Avtal beträffande tomterna tecknas med Tekniska nämnden genom fastighetskontoret. Du väljer själv
om du vill köpa tomten eller ha den upplåten med tomträtt. Med tomträtt menas att en årlig avgäld
(ränta), som baseras på tomtpriset, erläggs. Avgäldsräntan ligger fast de första tio åren. Det finns alltid
möjlighet att när som helst friköpa en tomt med tomträtt.
UTBUD OCH SKICK PÅ DE TOMTER SOM KOMMUNEN SÄLJER
Utbudet av tomter varierar med tiden, men det är kommunens ambition att kunna erbjuda tomter av
varierande storlekar i olika delar av Malmö. Projektenheten på fastighetskontoret kan informera om
det aktuella utbudet. Fastighetskontoret tillhandahåller även dagsaktuella priser på de tomter som
finns till försäljning.
Tomterna säljs vanligtvis fastighetsbildade och i byggklart skick. Köparen bör alltid kontakta
fastighetskontoret för att få exakt information om vad som gäller för en viss tomt.
Vatten, avlopp, el och gas är normalt framdraget till tomtgränsen, dock tillkommer
anslutningsavgifter för dessa utöver tomtpriset.
TÄNK PÅ DETTA NÄR DU SKALL BYGGA HUS!
I samband med husköp krävs alltid kvalificerad rådgivning och att redan från början anlita hjälp är en
god investering. Ta kontakt med din bank i god tid angående finansieringen, eftersom du behöver ett
lånelöfte som motsvarar tomtpriset + 1,8 miljoner kronor.
För att underlätta val av hus och inplacering av huset på tomten, upprättar stadsbyggnadskontoret en
nybyggnadskarta för fastigheten. Kartan ingår i tomtpriset och erhålles vid undertecknandet av köpeeller tomträttsavtal. Det är viktigt att arkitekten eller husfirman har tillgång till kartan och att
omfattande husförhandlingar aldrig påbörjas förrän nybyggnadskartan är tillgänglig.
Tomtköparen skall själv förvissa sig om att rätt grundläggningsmetod väljs samt ombesörja och bekosta eventuella kompletterande grundundersökningar. Kontakta aktuell husleverantör angående
ovanstående frågor. Uppstår problem skall fastighetskontoret kontaktas innan åtgärder vidtages.
Av nybyggnadskartan framgår det vilken höjd angränsande och övrig allmän platsmark kommer att ha
i färdigt skick.
Det ankommer på tomtköparen/tomträttsinnehavaren att bevaka husets höjdsättning, så att framtida
skador, exempelvis av bakfall eller vattensamlingar, på tomten undviks.
Tag gärna kontakt med dina blivande grannar för att i ett tidigt skede lösa eventuella gränsfrågor som
exempelvis behov av stödmur eller byggnader i tomtgräns.
FÖR TOMTKÖN I MALMÖ GÄLLER:
•
•
•
•
•
•
•
Du måste ha fyllt 18 år.
Din ansökan är personlig och kan inte överlåtas.
Tomt som erbjuds dig skall användas för eget permanent boende.
All kommunikation med dig skickas ut till de adresser som du uppgivit. Du ansvarar för att
dina uppgifter i din profil på Boplats Syd alltid är aktuell, framförallt postadress och epostadress.
Du måste betala en årlig avgift som för närvarande är 300 kr, inkl. moms (beslutas av
kommunfullmäktige).
Du erbjuds tomt efter önskemål och kötid.
Boplats Syd kan ej garantera att du godkännes av Malmö kommun till anvisad tomt.
SOM MEDSÖKANDE:
•
•
•
•
Medsökande har inte i egenskap som medsökande någon egen kötid. Medsökande kan dock
ha ett eget ärende med egen kötid, men är då själv sökande och betalar egen köavgift.
Sökande kan själv via Internet lägga till eller ta bort medsökande i sitt eget ärende.
Medsökande kan med ett undantag aldrig överta sökandes kötid. Undantaget gäller för
medsökande som varit gift eller sambo (enligt lagen om sambors gemensamma hem
1987:232) med den sökande och om denne avlider.
Medsökande kan inte överta kötid för längre tid än han/hon varit medsökande till den
sökande i Boplats Syds tomtkö.
KÖÄRENDET
AVREGISTRERAS:
- när du inte har betalt din köavgift inom två månader efter betalningsperiodens utgång.
KÖTIDER
Kötiden räknas från den dagen anmälan samt betalning av köavgift inkommit till Boplats Syd.
Kötiden är personlig och kan inte överföras på någon annan, förutom vid dödsfall enligt vad som
anges under punkten Medsökande.
OBSERVERA!
All registrering, information om tomter, intresseanmälan, betalning av köavgiften etc,
sker på vår hemsida www.boplatssyd.se.
Den tomtsökande är själv aktiv och anmäler sig till de tomtprojekt som är av intresse.
PLANERADE TOMTER
FÖR BYGGANDE I EGEN REGI 2012-2020
Observera! Alla uppgifter är preliminära.
OMRÅDE LIMHAMN-BUNKEFLO
04 C Strandhem öster om (pågående etapp 2 och 3, av totalt 4 etapper)
04 E Västra Klagstorp Station Pågår
04 F Ängsövägen (Tygelsjö) (framflyttat, tidsplan meddelas senare)
04 G Vintrie 24:84 (2015)
Antal ca
69
14
9
1
OMRÅDE OXIE
07 B Stensåkers gård (Oxie Kyrkby) (framflyttat, tidsplan meddelas senare) 50
KOMMANDE UTREDNINGSOMRÅDEN
OMRÅDE HUSIE:
09 B Fortuna (meddelas senare)
09 C Kvarnby beteshagar (meddelas senare)
09 D Hemgården - Nummertolvsvägen (meddelas senare)
70
50
3
Tomtkön är avgiftsbelagd med 300 kr/år inkl. moms.
betalning sker via www.boplatssyd.se
Om någon udda strötomt skulle dyka upp i något av områdena, kommer detta att meddelas endast via
hemsidan: www.boplatssyd.se. På hemsidan meddelas också när fastighetskontoret har någon tomt som
ska säljas på auktion för villabebyggelse och som inte förmedlas via tomtkön.