Intresseanmälan - Bollebygd kommun

INTRESSEANMÄLAN
1 (3)
Kommunala småhustomter
BERGDALEN, etapp 1
Jag/vi är intresserade av att köpa tomt enligt kommunens erbjudande på
Bergadalen etapp 1, i Bollebygds tätort.
På blankettens baksida anges vilka tomter jag/vi är intresserade av.
1. Huvudsökande
(texta)
Personnummer
Namn
Adress
Postnummer och ort
Telefonnummer
e-post
2. Medsökande
(texta)
Personnummer
Namn
Adress
Postnummer och ort
Telefonnummer
e-post
Vem skall äga fastigheten?
□
sökande
□
□
medsökande
båda
Intresseanmälan skickas till:
Bollebygds kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
517 83 Bollebygd
Upplysning om PUL
I syfte att administrera/handlägga ansökan kommer av dig lämnade personuppgifter att registreras och behandlas i enlighet med
bestämmelserna i Personuppgiftslagen (1998:204)
Underskrift
Ort och datum
Sökandes namnteckning
Namnförtydligande
Medsökandes namnteckning
Namnförtydligande
Bilaga: illustration och numrering av tomterna
Postadress
517 83 Bollebygd
Besöksadress
Ballebovägen 2
Telefon
033–231300
Telefax
033-23 14 28
Webbplats
www.bollebygd.se
E-post
[email protected]
2(3)
Med siffrorna 1-13 anger jag på vilka tomter jag är intresserad av och vilken tomt jag önskar
i första hand, i andra hand o.s.v. Om jag inte kan tilldelas någon av de tomter som jag
angivit nedan, är jag inte intresserad av att nu köpa tomt. En tom ruta räknas som ett nej
tack till just den tomten.
Intresseanmälan
(texta)
Rangordna
Tomt nr
Adress
Reserverad
1
Erikstorpsvägen 51
852
700 000
2
Erikstorpsvägen 53
988
730 000
3
Erikstorpsvägen 55
1402
770 000
4
Erikstorpsvägen 57
1228
730 000
5
Bäckhöjdsvägen 3
1100
700 000
6
Bäckhöjdsvägen 1
863
700 000
Reserverad
7
Klockaregårdsvägen 1
778
630 000
Reserverad
8
Klockaregårdsvägen 3
947
630 000
9
Klockaregårdsvägen 5
884
630 000
10
Klockaregårdsvägen 8
1269
700 000
Reserverad
11
Klockaregårdsvägen 6
1244
730 000
SÅLD
12
Klockaregårdsvägen 4
1102
730 000
SÅLD
13
Klockaregårdsvägen 2
1036
730 000
SÅLD
Priser är exklusive anslutning till VA.
Adresser och arealer är preliminära uppgifter
Areal (m2)
Tomtpris (kr)
3(3)