Årsredovisning 2014

2014
Årsredovisning
175 år i ägarnas tjänst
INNEHÅLL
LÄNSFÖRSÄKRINGAR JÖNKÖPING
EKONOMISK INFORMATION.................. 27
VD har ordet.................................... 4
Femårsöversikt.................................. 28
175 år i kundernas tjänst.. .............. 6
Resultaträkning................................. 29
15 000 brandskyddspaket.............. 12
Resultatanalys och noter. . ................. 30
Lantbruk......................................... 14
Balansräkning................................... 32
Skadereglering................................ 16
Eget kapital. . ..................................... 36
Fordonsförsäkring.. .......................... 18
Kassaflödesanalys............................. 37
Miljö. . .............................................. 20
Kommentarer.................................... 38
Kapitalförvaltning.. .......................... 22
Noter................................................. 39
Förvaltningsberättelse..................... 24
Revisionsberättelse........................... 76
Styrelse och revisorer........................ 77
Bolagsstämma. . ................................. 78
Termer inom skadeförsäkring............ 79
2
LÄNSFÖRSÄKRINGAR JÖNKÖPING 2014
2014
Länsförsäkringar Jönköping behåller en dominerande ställning på den lokala sakförsäk-
ringsmarknaden. Marknadsandelen ligger omkring 40 % eller mer i de olika segmenten.
Försäljningen av livförsäkringar, mätt som premieinkomst, minskar något jämfört med
förra året medan bankaffären visar fortsatt volymtillväxt. Den lokala bankaffären passerar
under året tio miljarder kronor i affärsvolym.
Premieinkomsten ökar under 2014 till följd av en betydande ökning i den direkta affären
och en effekt av den överlåtna trafikaffären från LFAB. Premieinkomsten passerar för första
gången en miljard kronor i den egna affären. Skadeåret har varit sämre än förväntat. Tack
vare en ökad premieintäkt så stannar skadekostnadsprocenten för egen räkning dock på 76 %.
Kapitalförvaltningen ger 2014 en total avkastning om 9,3 %. I kronor räknat har förvaltningen givit den högsta avkastningen som bolaget någonsin haft. Den finansiella styrkan i
bolaget är fortsatt mycket god.
Det genomsnittliga antalet medarbetare är oförändrat jämfört med föregående år. Driftskostnaden ligger överlag på en fortsatt låg nivå.
Året i siffror
Premieinkomst
Mkr
2013
1152,6
949,9
Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat
Mkr
59,6
27,8
Resultat före dispositioner och skatt
Mkr
328,4
249,7
Årets resultat
Mkr
270,3
199,7
Finansiella tillgångar och fastigheter, verkligt värde
Mkr
4 496,3
3 737,6
Försäkringstekniska avsättningar, netto
Mkr
1 933,4
1 459,8
Konsolideringskapital
Mkr
2 566,0
2 234,1
283
264
Konsolideringsgrad
%
Kapitalbas, moderbolaget
Mkr
1 885
1 631
Erforderlig solvensmarginal, moderbolaget
Mkr
190
153
9,9
10,7
Solvenskvot, moderbolaget
2014
Skadeprocent f.e.r.
%
75,8
81,3
Driftskostnadsprocent
%
15,3
16,3
Totalkostnadsprocent
%
91,1
97,6
Direktavkastning
%
1,5
2,0
Totalavkastning
%
9,3
8,0
Kassaflöde från försäkringsverksamheten
Mkr
78,8
Försäljning, Liv och Pension (inbetald premie)
Mkr
318
Affärsvolym, Bank
Mkr
10 287
9 071
188
188
Medelantalet anställda
st
68,4
Marknadsandelar Villahem
Villahemförsäkring i Jönköpings län
55,5%
Marknadsandelar Motor
Motorförsäkring i Jönköpings län
45,6%
Marknadsandelar Företag
Företagsförsäkring i Jönköpings län
39,2%
350
Definitioner se sidan 78
LÄNSFÖRSÄKRINGAR JÖNKÖPING 2014
3
VD HAR ORDET
Ett jubileumsår
präglat av framtidstro
Jubileumsåret 2014 har präglats av många positiva händelser och framtidstro. Länsförsäkringar Jönköping fortsätter att växa inom samtliga affärer och
redovisar återigen ett gott resultat. Det innebär återbäring för våra kunder
som också är våra ägare!
År 2014 var det 175 år sedan Länsförsäkringar Jönköping
bildades. Den ömsesidiga ägandeformen i landsbygdens
brandstodsbolag stod modell – en lösning som har visat
sig mycket framgångsrik. Att tillsammans ta ansvar för
individens och samhällets bästa gynnar oss alla och är lika
aktuellt idag. Vårt jubileum firades med en rad evenemang
där våra lokalkontor stod i centrum. Kontoren i Jönköping, Nässjö, Tranås, Vetlanda och Värnamo fick uppdraget
att utforma egna jubileumsaktiviteter för sina kunder.
Jubileumserbjudandet till våra kunder bestod i ett kraftigt
subventionerat brandskyddspaket samt brandskyddsutbildningar i samarbete med de lokala räddningstjänsterna.
Genom att samordna utbildningarna med fullmäktigevalet
ökade vi på ett märkbart sätt ägarnas engagemang i verksamheten.
ÅTERBÄRING TILL KUNDERNA
Länsförsäkringar Jönköping fortsätter att växa i takt med
att allt fler attraheras av det kundägda bank- och försäkringsalternativet. Det faktum att vi låter vinsten gå tillbaka
till våra kunder ger oss hög trovärdighet och kommunikationsfördelar. Denna gång kan våra försäkringskunder
inom privat, företag och lantbruk räkna med en återbäring
på sju procent, som ett resultat av ett stabilt skadeår med
god tillväxt. Länsförsäkringar Jönköping har under 2014
ökat sin omsättning inom samtliga affärsområden som ett
resultat av en ökad försäljning.
SKADEFÖREBYGGANDE INSATSER
År 2014 var jämförelsevis ett mer måttligt skadeår. De
sedvanliga höst- och vinterstormarna ställde till med besvär för vissa av våra kunder, men var inte i paritet med
stormarna Gudrun eller Per. Vi fortsätter att prioritera det
skadeförebyggande arbetet som ett sätt att skapa trygghet för våra kunder. Vid sidan av brandskyddspaketen har
4
LÄNSFÖRSÄKRINGAR JÖNKÖPING 2014
vi även sponsrat de lokala räddningstjänsterna med översvämningsskydd, samt finansierat karteringen av översvämningsområdena kring Svartån i länets norra delar. En
generell trend är att andelen vattenskador i hemmen ökar,
varför vi också fortsätter vårt arbete med besiktning av
fastigheter.
ÖKADE PREMIEINTÄKTER
Det gångna året har inneburit ökade premieintäkter på
både privat- och företagssidan. Även lantbruksaffären
växer – detta trots att vi i dag redan har en mycket hög
marknadsandel. Bolagets styrka inom lantbruk kan förklaras av vår höga kompetens inom området. Våra medarbetare har stor kunskap och kännedom om lantbrukarens
villkor och en del av dem äger och driver också själva en
lantbruksfastighet eller skogsgård.
Vår mest expansiva affär är fordonsförsäkringar, där
vi fortsätter att öka på såväl privat- som på företagssidan.
Vi noterar också ett ökat antal kunder inom tyngre fordon
och främst då inom åkerinäringen.
BANKVERKSAMHETEN VÄXER
Banken i Länsförsäkringar Jönköping fortsätter att växa.
En av anledningarna är vårt attraktiva helhetserbjudande
inom bank och försäkring och att vi på ett framgångsrikt
sätt kombinerar nära och personlig service med digitala
tjänster. Vårt upplägg gör att kunder, oavsett ålder och
tjänstebehov, kan hitta en lösning som passar just dem.
Våra satsningar under senare år på större kontor i Tranås,
Nässjö, Vetlanda och Värnamo – och ett helt nytt kontor
på Östra Kajen i Jönköping – sänder också tydliga signaler
om vår vilja att satsa lokalt för att finnas nära våra kunder.
Samarbetet med vår snabbt växande fastighetsförmedling
skapar många nya bankaffärer och har stor betydelse för
bankens fortsatta tillväxt på bolånesidan.
VD HAR ORDET
TRYGGT INFÖR FRAMTIDEN
Verksamheten inom Länsförsäkringar Jönköping präglas av långsiktighet och lågt risktagande. Våra kunder ska känna sig trygga med
att samla sina bank- och försäkringsaffärer hos
oss. Vår kapital- och fastighetsförvaltning bidrar
till en mer stabil verksamhet med god riskspridning och betryggande marginaler. Under
2014 har vi också intensifierat förberedelserna
inför Solvens 2-regelverket som träder i kraft
2016. Detta innebär omfattande krav på styrningen av verksamheten ur ett riskperspektiv.
Arbetet har pågått under flera år och vi kommer
att vara väl förberedda när det nya regelverket
börjar tillämpas. Jag törs påstå att Länsförsäkringar Jönköping står väl rustat för ytterligare
175 år i kundernas tjänst!
Örian Söderberg
VD
LÄNSFÖRSÄKRINGAR JÖNKÖPING 2014
5
Ömsesidighet är den ursprungliga formen för all försäkringsverksamhet och sträcker sig så långt tillbaka som till 1700-talet. Tanken
bygger på att människor delar risker med andra som man har gemen-
Nära dig och dina
1839 i 175 å r
grannar
skap med, geografiskt, yrkesmässigt eller i form av värderingar. Efter
175 år är Länsförsäkringar Jönköping är fortfarande ett ömsesidigt,
kundägt försäkringsbolag. Och det är vi stolta över!
Den 14 mars inleds verksamheten i ett nytt ”Brandstodsbolag å landet inom Jönköpings län”.
Därmed blir Jönköpings län först i landet med ett länsgemensamt brandstodsbolag som försäkrar
fast och lös egendom. Tillkomsten sker på initiativ av landshövding C G Bergenstråhle.
6
LÄNSFÖRSÄKRINGAR JÖNKÖPING 2014
175 år i ägarnas tjänst!
Länsförsäkringar Jönköping har varit det kundägda alternativet i 175 år. Den lokala närvaron är vår styrka. Alla kontor
firade därför med egna, lokala aktiviteter under vårt stora
jubileumsår. Festligt, folkligt, fullsatt – och förebyggande!
Det förebyggande arbetet har gått som en röd tråd genom
våra 175 år. När vi förebygger bränder, skador och olyckor sparar vi inte bara pengar, utan kan också undvika
mycket mänskligt lidande. Jubileumserbjudandet till våra
ägare och försäkringstagare utgjordes därför av en omfattande brandskyddskampanj. Alla kunder fick möjligheten
att köpa upp till två brandskyddspaket – innehållande
brandsläckare, brandfilt och brandvarnare – till ett kraftigt
reducerat pris. Kampanjen gjorde succé och under jubileumsåret sålde vi cirka 15 000 brandskyddspaket i Jönköpings län. Mer om kampanjen och om vårt förebyggande
arbete kan du läsa på sidorna 12 och 13.
Lördagen den 14 juni bjöds kunder och
allmänhet in till en stor jubileumskonsert i
Rådhusparken i Jönköping.

1928
1928
Ingenjör Oscar Lundqvist blir den första
heltidsanställda ombudsmannen i bolagets historia.
Han utses senare till VD
Verksamheten byter namn till
Jönköpings läns Brandförsäkringsbolag.
Året efter införs den allra första reklamannonsen i lokalpressen.
LÄNSFÖRSÄKRINGAR JÖNKÖPING 2014
7
175 år
 JÖNKÖPING
I Jönköping firades de 175 åren med en familjefest dit alla
länsbor hälsades välkomna. Denna ägde rum lördagen den
14 juni då Länsförsäkringar Jönköping arrangerade en
stor jubileumskonsert i Rådhusparken. Den breda artistuppställningen – Lasse Berghagen, Agnes och Sean Banan
– hade utformats för att tilltala många åldrar och smaker.
Konserten var gratis och lockade omkring 5 000 åhörare.
I skuggan av 175-årsjubiléet fyllde vårt nya kontor
på Öster ett år. Detta uppmärksammades på ettårsdagen
i november, då Jönköpingsbor på väg till jobb och skola
överraskades med små frukostpåsar innehållande frukt
och allehanda nyttigheter, bland annat reflexer. Under året
har kontoret på Öster också fått en ny kontorschef i egenskap av Michael Arrhenius.
Länsförsäkringar Jönköpings kontor på Väster genomgick under året en renovering som genomfördes av ELLEFF Fastigheter. Ytorna i huvudkontorets entré och
banklokaler har fått ny planlösning där en välkomnande
receptionsdisk underlättar orienteringen för besökarna och
på ett tydligt sätt avskiljer banken från övrig verksamhet.
Banklokalerna har också fått fler arbetsplatser samt nyinredda rum för privata samtal och konferens. En stor del av
inredningsdetaljerna har levererats av lokala producenter.
Under 2014 anordnade kontoren en välbesökt hussäljarskola i samarbete med LRF Konsult. Ett annat lyckat
arrangemang var fotbollsturneringen High-5 Cup med 600
deltagande barn, där vi var en av sponsorerna.
2014 har varit ett mycket framgångsrikt år för båda
Jönköpingskontoren och bankaffären har haft en organisk
tillväxt motsvarande 10 procent. Framgångarna kan till
viss del förklaras med att banken inom Länsförsäkringar i
dag är en etablerad aktör och att kunderna gillar konceptet. Många av de nya kunderna strömmar till på rekommendation. Verksamheten kommer därför att förstärkas
med ytterligare en bankrådgivare för att möta den ökade
efterfrågan och upprätthålla den goda relationen med befintliga kunder.
Ett brett artistuppbåd med Lasse
Berghagen, Agnes och Sean Banan
säkerställde underhållning för alla
åldrar och smaker.
1933
Bolaget sponsrar de lokala borgarbrandkårerna i länet
med bidrag till inköp av moderna motorsprutor och brandsläckningsmaterial.
Samma år köps den första tjänstebilen in.
8
LÄNSFÖRSÄKRINGAR JÖNKÖPING 2014
1935
Fastigheterna Graniten 9 och 11
på Barnarpsgatan i Jönköping förvärvas och
byggnationen av det nya kontoret påbörjas 1938.
175 år
Foto: Klas Hedblom
Tranåskontoret firade jubiléet med en
sensommarlunch nere vid hamnen.
Arrangemanget leddes av tevekocken
Johanna Westman.
NÄSSJÖ
TRANÅS
I september anordnade Nässjökontoret sin jubileumsaktivitet. En mängd slumpvis utvalda kunder fick inbjudan
och de 400 första att anmäla sig bjöds på biokväll med visning av Colin Nutleys film ”Medicinen”. Besökarna fick
en ”goodiebag” med popcorn, läsk och information – och
före filmen visades förstås enbart reklam från Länsförsäkringar. Senare under året arrangerades även en aktivitet
under julskyltningen, då man bjöd på julmust och pepparkakor samt delade ut reflexer och isskrapor inför den kommande snösvängen. Under året har också anordnats en
kundträff tillsammans med KPMG i Nässjö.
I Tranås bjöd lokalkontoret in till sensommarlunch och
matinspiration i samarbete med Tranåsbördiga kocken
Johanna Westman och hennes bror, Oscar Westman, som
driver ekologisk köttproduktion strax utanför staden.
Jubileumsfesten ägde rum i ett partytält nere vid hamnen och gästades av 175 slumpmässigt inbjudna kunder.
Som en del av den samtidigt pågående ”Konstrakan” bjöd
man i samarbete med konstnären Ann-Christin Jensmar in
kunder och allmänhet att måla ett konstverk som kommer
att hänga på kontoret. Under året engagerade sig Tranåskontoret också i ”Smålands längsta loppis” då man bjöd
på tårta så långt lagret räckte. Så stort var intresset att hela
Tranås fick slut på tårta och de sista besökarna fick tyvärr
hålla till godo med kakor.
Verksamheten i Nässjö har under 2014 fortsatt att utvecklas positivt. Länsförsäkringar Fastighetsförmedling,
som drivs av franchisetagare i gemensamma lokaler, går
mycket bra och har nyanställt under året; synergierna med
bank och försäkring är tydliga.
Den starka kundtillströmningen fortsätter i Tranås och
kontoret utökade därför med ytterligare en bankrådgivare
under 2014. Även fastighetsförmedlingen går mycket bra
och har nyanställt. Som en följd av de växande affärerna
beslutades under 2014 en utbyggnad av kontoret. Lokalerna utvidgas med cirka 40 procent och ombyggnationen
beräknas vara klar sommaren 2015.

1939
1958
1985
Bolaget fyller 100 år.
Samma år blir de nya lokalerna på Barnarpsgatan klara.
Bolaget har sex anställda och
en brandförsäkringssumma om 650 miljoner kr.
Produktportföljen växer.
Brandförsäkringen kan nu kompletteras
med andra försäkringstyper.
Landets länsförsäkringsbolag bildar
ett gemensamt livbolag,
vilket möjliggör vidare tillväxt på marknaden.
LÄNSFÖRSÄKRINGAR JÖNKÖPING 2014
9
Foto: Ing-Marie Johansson, Värnamo Nyheter.
175 år
Värnamokontoret firade 175 år genom att bjuda in allmänheten till en dag på Vandalorum och utställningen ”Barnets århundrade”. Under dagen slog Vandalorum publikrekord.
 VETLANDA
VÄRNAMO
175-årsfirandet i Vetlanda fick sin lokala prägel av samarbetet med speedwayklubben Elit Vetlanda. I juni bjöd
lokalkontoret in kunder och andra Vetlandabor till öppet
hus med födelsedagsfika och på plats fanns också förare
från Elit Vetlanda. Evenemanget lockade 500 besökare
och under dagen lottades även 175 biljetter ut till kvällens hemmamatch mellan Elit Vetlanda och Dackarna.
Vetlandas många bandyentusiaster kunde under säsongen
också kons­tatera att Vetlanda BKs landslagsspelare Johan
Löfstedt bytt ut nummer 23 till nummer 175. Bortatröjan
lottades sedan ut till allmänheten. Likt tidigare år deltog
Vetlandakontoret även på Bomässan i Sapa Arena samt
syntes i samband med en rad lokala sportevenemang. Den
återkommande kundgolfen lockade många deltagare. Året
avslutades med Öppet Hus i samband med julskyltningen
och drygt 500 besökare bjöds på glögg och pepparkaka.
Barnen fick lämna sina önskelistor till jultomten och de
fick även med sig en julklapp hem.
Året var det första i de nya, centralt belägna lokalerna
på Vitalagatan. Lokalbytet har gett ytterligare energi i tillväxtprocessen och samhällets mottagande har varit mycket
positivt. Länsförsäkringars vilja att satsa och växa lokalt
uppskattas av många. Årets utveckling har varit mycket
stark inom såväl bank som försäkring och kontoret har tagit
nya andelar på den mogna försäkringsmarknaden. Länsförsäkringar Fastighetsförmedling har på kort tid vuxit rejält
och har i dag en tredjedel av marknaden i Vetlanda.
10
Under jubileumsåret var Länsförsäkringar huvudsponsor
för den stora utställningen ”Barnets århundrade” som
visades på design- och konstmuseet Vandalorum i Värnamo. I maj bjöds kunder och allmänhet in till ett heldagsfirande på Vandalorum, där deltagarna gavs möjlighet att
se utställningen och ta del av skadeförebyggande information och erbjudanden. Under dagen bjöds också på födelsedagsfika, glass och ponnyridning. Uppslutningen från
Länsförsäkringar var stor med lokalkontorets medarbetare
och VD Örian Söderberg i spetsen. Evenemanget lockade
omkring 1000 besökare och innebar att Vandalorum slog
publikrekord. Likt tidigare år så har Länsförsäkringar
också synts i samband med olika offentliga arrangemang,
bland annat ”Friveckolördagen”.
Länsförsäkringars affärer i Värnamotrakten har utvecklats positivt under året med en hög nykundstillströmning på banksidan och en bra tillväxt inom försäkringar.
Inte minst har de lokala franchisetagarna inom försäkring
och fastighetsförmedling gjort ett mycket gott arbete.
Detta var det första året då kontoret även kunde erbjuda
fastighetsförmedling, något som har öppnat för synergier.
I samband med fastighetsförsäljningar och förvärv uppstår stora placerings- och kreditbehov, och många kunder
uppskattar våra smidiga och attraktiva lösningar.
1996
1998
2006
Länsförsäkringar Bank startar.
Länsförsäkringar förvärvar konkurrenten Wasa.
Länsförsäkringar Fastighetsförmedling startar.
LÄNSFÖRSÄKRINGAR JÖNKÖPING 2014
175 år
ÅRETS BANK 2014
2014 har kantats av framgångar. Under året utsågs Länsförsäkringar Bank till ”Årets bank” av tidningen Privata
Affärer. Samtidigt konstaterade svenskt Kvalitetsindex att
Länsförsäkringar har Sveriges mest nöjda
kunder på privatmarknaden. Länsförsäkringars unika erbjudande i form av
bank, försäkring och fastighetsförmedling, i kombination med vår kundnära
strategi och höga lokala närvaro, är en
framgångsfaktor.
CERTIFIERAD BOENDEFINANSIERING
Under 2014 har alla bankrådgivare inom Länsförsäkringar
Bank fått utökad kompetens i form av en bolånelicens.
Utbildning och licensiering har skett i samarbete med
företaget Finanskompetens. Syftet är att ge våra bolånekunder en ännu större trygghet i samband med livets
kanske största affär. Mot bakgrund av den pågående
debatten om belåningen av bostäder och privat skuldsättning tycker vi också att detta är ett utmärkt sätt att ta vårt
samhällsansvar.
För andra är
ägare och
kunder inte
samma sak.
Det är det för oss.
I ett kundägt bolag som vårt behöver man aldrig ställa
ägarnas vinstkrav mot det kunderna vill ha. Det går helt
enkelt inte, eftersom vi inte har några andra ägare än våra
kunder. Och när skadekostnaderna är lägre än normalt,
då ger vi tillbaka överskottet i form av återbäring.
Så har det varit i 175 år och så lär det förbli.
JURIDISK RÅDGIVNING
Länsförsäkringar Jönköping har under året inlett ett samarbete med LRF Konsult. Samarbetet innebär att alla
förmånskunder i länet erbjuds en halvtimma gratis rådgivning tillsammans med en jurist från LRF Konsult.
Länsförsäkringar Jönköping är ett av 23 lokala och självständiga bolag i Länsförsäkringsgruppen och har ca 190 anställda. Organisationen är indelad i två affärsområden; Privat
samt Företag & Lantbruk. Kontor finns i Jönköping, Nässjö, Tranås, Vetlanda och Värnamo.
Under jubileumsåret genomfördes en stor annonskampanj
som lyfte fram fördelarna med
ett nära och kundägt bank- och
försäkringsbolag.
2014
LÄNSFÖRSÄKRINGAR JÖNKÖPING 2014
11
BRANDSKYDDSPAKET
POPULÄRT JUBILEUMSERBJUDANDE:
15 000 brandskyddspaket
till våra kunder och ägare
Skadeförebyggande verksamhet har alltid varit en av hörnstenarna i vår verksamhet. Lennart Sundberg ansvarar
för aktiviteterna mot privatkunder och har haft fullt upp
under jubileumsåret. Totalt har han köpt in och sålt mer än
15 000 brandskyddspaket till våra kunder.
”Det finns så många goda anledningar att prioritera det
skadeförebyggande arbetet – och det handlar inte enbart
om Länsförsäkringars och försäkringstagarnas ekonomi”,
säger Lennart Sundberg.
”Det blir ju också en personlig
förlust. Tiden efter en brand
eller vattenskada kan vara tuff
att ta sig igenom. Inom Länsförsäkringar Jönköping ser vi
också det skadeförebyggande
arbetet som en viktig del av vårt
hållbarhets- och miljöarbete.
En nedbrunnen villa genererar
till exempel hela 25 ton koldioxid i samband med sanering,
transport och återuppbyggnad.”
BRANDSKYDDSPAKETET EN SUCCÉ
Därför var det också självklart att det skadeförebyggande
arbetet skulle stå i centrum när Länsförsäkringar Jönköping
175-årsjubilerade. Presenten till kunderna blev ett brandskyddspaket till kraftigt reducerat pris. Brand­släckare,
brandfilt och brandvarnare för bara 175 kronor – att jämföra
med ett ordinarie pris på 487 kr. Varje kund fick möjlighet
att köpa två paket och succén var omedelbar.
”Under 2014 sålde vi cirka 15 000 brandskyddspaket
via våra kontor i länet och intresset från kunderna har varit så stort att vi har beslutat att förlänga erbjudandet till
första kvartalet 2015”, berättar Lennart som ansvarat för
inköpen och distributionen av paketen. Totalt handlar det
om en investering på cirka 4,5 miljoner kronor.
"Det räcker med att vi har förhindrat en enda brand
för att kampanjen ska ha betalt sig. Jag har också redan
fått in rapporter om att brandskyddspaketet har kommit
till användning. Bland annat hörde en kund av sig och
berättade om en grillkväll som höll på att gå illa när elden
flammade upp och tog fäste i träfasaden, men tack vare
släckaren så löste det sig.”
SAMARBETE MED SOTAREN
Ett annat projekt som syftar till att förebygga bränder är
det så kallade sotarprojektet som inleddes 2013 och beräknas vara avslutat under 2016. I samarbete med en sotare
brandskyddskontrolleras och provtrycks skorstenen hos
alla de försäkringstagare som har fastbränsleeldning och
värmer upp sitt hus med ved eller pellets. 2013 kontrollerades 300 fastigheter och under 2014 har man hunnit med
800. Totalt är det omkring 2 400 försäkringstagare som
ska besökas. Behovet finns, konstaterar Lennart.
”En av fyra fastigheter får någon typ av påpekanden.
Då har man som fastighetsägare tre månader på sig att åtgärda felet utan att riskera nedsättning av ersättningen vid
en eventuell händelse.”
FOKUS PÅ VATTENSKADOR
Vattenrelaterade fastighetsskador är mycket kostsamma
och växer i både antal och omfattning. Många av dem sker
12
LÄNSFÖRSÄKRINGAR JÖNKÖPING 2014
BRANDSKYDDSPAKET
också helt i onödan, till exempel på grund av en läckande
diskmaskin eller ett vattenlås som inte håller tätt.
”Våra kök blir allt mer komplicerade med inbyggda
ismaskiner, espressobryggare och andra installationer
med vatten.”
Ofta är det relativt enkla åtgärder som krävs och därför genomförs besiktningar av vattensäkerheten hos nya
fastighetsägare. Kontrollen genomförs av Lennart, som
går igenom de viktigaste detaljerna i kök och badrum.
”Som en del av vårt skadeförebyggande arbete erbjuder
vi också en rad smarta skyddslösningar – brand-, vattenvarnare och mycket annat – till förmånliga priser via en
webbutik på vår hemsida. Våra försäkringstagare är också
välkomna att handla direkt på våra kontor runtom i länet.”
Lennart Sundberg har ansvarat för jubileumserbjudandet i form av drygt 15 000 brandskyddspaket som har köpts in och sålts vidare
till våra försäkringstagare.
LÄNSFÖRSÄKRINGAR JÖNKÖPING 2014
13
LANTBRUK
Skadeförebyggande insatser
underlättar lantbrukarens vardag
Lantbruket är en krävande verksamhet där riskerna är
många. Länsförsäkringar Jönköping har en väl utbyggd
organisation som stöttar sina försäkringskunder med
rådgivning, utbildning och skadeförebyggande åtgärder.
Riskingenjör Niclas Brihall drar gärna på sig stövlarna.
På alla större lantbruk med byggnader försäkrade över 200
prisbasbelopp, det vill säga i storleksklassen från omkring
8 miljoner kronor och uppåt, genomför Niclas Brihall en
elrevision. Totalt handlar det om cirka 180 gårdar i Jönköpings län och revisionen sker vart tredje år.
”Jag gör en okulär besiktning av anläggningarna och
kontrollerar även särskilt känsliga funktioner med hjälp
av en värmekamera. Det kan till exempel handla om
elcentraler och olika typer av ventilations- och skullfläkar. Normalt ska temperaturen ligga på max 30 grader. Om
kameran signalerar temperaturer upp mot 70-80 grader så
är det något som behöver åtgärdas.”
Åska är en naturkraft som kan ställa till med stor
förödelse och därför rekommenderar Niclas också installation av ett överspänningsskydd om ett sådant saknas.
”Skydda sig mot ett direkt blixtnedslag kan man aldrig göra. Men de flesta åskrelaterade bränder orsakas via
den ingående elen, så därför är överspänningsskyddet en
god investering. Länsförsäkringar Jönköping subventionerar dessutom installationen med 50 procent. ”
SÄKER GÅRD
Tillsammans med kollegan Carin Wallin ansvarar Niclas
Brihall även för utbildningarna ”Säker gård” och ”Säker
häst” (i samarbete med Agria). Under heldagskursen går
man igenom de olika riskmoment som finns i lantbruket
– från maskiner till brand, el och förhållande i privatbostaden. Det privata livet och företaget hänger ju ihop på
landsbygden.
”Efter avslutad kurs kan deltagarna be oss att komma
ut för en genomgång på plats”, berättar Niclas som menar
att hans och organisationens främsta uppgift är att vara en
partner i det dagliga arbetet.
14
LÄNSFÖRSÄKRINGAR JÖNKÖPING 2014
LANTBRUK
”Lantbruket är så otroligt hårt reglerat. Det finns
lagar om djurskydd, arbetsskydd och brandskydd och
varje förändring i verksamheten är föremål för
noggranna överväganden. Därför ser vi oss som
rådgivare. Våra lantbrukskunder ska känna att det
är självklart att vända sig till oss i förebyggande
frågor. Ett vanligt exempel är tillbyggnader där
utformningen av den nya byggnaden kan ha väldigt stor betydelse för den framtida premien.
Om vi engagerar oss redan i planeringsstadiet
blir det en vinn-vinn-situation för alla inblandade.
PROFFSEN RINGER OCKSÅ
Men det är inte bara lantbrukarna som drar
nytta av Länsförsäkringar Jönköpings kompetens inom området. Många av länets elekt­
riker vänder sig också direkt till Niclas och
lantbruksavdelningen för att få råd i installationsfrågor.
”Lantbruket är den mest komplicerade
arbetsmiljön som en elektriker kan jobba i. Det
är torrt, dammigt, fuktigt och här finns explosiva ämnen. Därför har vi tagit fram en manual
för elektriker. Men många ringer också för
direktrådgivning i samband med installation.
Det är bra. Mer förebyggande än så kan inte
vårt arbete bli.”
Värmekameran är ett användbart hjälpmedel i
samband med Niclas Brihalls elrevisioner. Bilden
visar strålningen från en vakuumpumpmotor i ett
kylsystem till en mjölkningsanläggning. Temperaturen på 80 grader indikerar att motorn är på
väg att gå sönder, något som kan resultera i såväl
brand som i ett ovälkommet produktionsstopp.
LÄNSFÖRSÄKRINGAR JÖNKÖPING 2014
15
SKADEREGLERING
Drömmen om Amerika
lever vidare i Mada
Påsken 2014 glömmer Göran Gustavsson aldrig. Hela
maskinhallen gick upp i rök och under några oroliga
minuter befarades även Göran vara fast i lågorna. Men både
Göran och bilsamlingen klarade sig och i dag är hallen
återuppbyggd.
16
LÄNSFÖRSÄKRINGAR JÖNKÖPING 2014
Göran Gustavsson är en känd profil i fordonskretsar. Dels
som mannen bakom Gustavssons Åkeri, dels som passionerad samlare av amerikanska 50-talsbilar. Hemma på
gården utanför Tranås har han byggt upp en verksamhet
kring sitt intresse med verkstad och restaurering. I maskinhallen finns också dragsterbilarna som Göran tävlar med
och i ladan strax intill har han byggt upp en hel 50-talsdiner,
komplett med jukebox
och inbjudande galonsoffor. Ett resultat av många
års entusiastiskt samlande. Här kommer ordet
”affektionsvärde” verkligen till sin rätt. Vissa saker
går helt enkelt inte att försäkra.
SKADEREGLERING
RÄDDA BILARNA!
Att elen betedde sig konstigt påskhelgen 2014 hade Göran
förstås noterat. Faserna kom och gick lite som de ville.
Elektrikern kontaktades och man bestämde att ta tag i
saken direkt efter helgen. Det var ju inte akut. Senare har
det visat sig att felet förmodligen låg i elleverantörens
transformator.
”På tisdagsmorgonen åkte jag in till Tranås en sväng
och det var då som det började brinna i maskinhallen. Tur
i oturen är att jag har en anställd som kom till jobbet och
kunde larma räddningstjänsten. Han trodde att jag var fast
därinne.”
Men Görans son visste var pappa fanns och en kort
stund senare var även Göran på plats för att ta del i räddningsarbetet.
”Min första tanke var att vi måste få ut bilarna och det
lyckades vi faktiskt med. Inte heller spred sig branden till
ladugården, så dinern är fortfarande intakt.”
SNABBT OCH KONSTRUKTIVT
Maskinhallen brann dock ner till grunden. När Länsförsäkringar Jönköpings skadehandläggare Gustaf HesselBjurgren anlände till platsen på tisdagseftermiddagen började planeringen direkt.
”Vi tittade på skadeläget och pratade igenom situationen. Göran var mycket tydlig med att han ville åter-
uppbygga maskinhallen och vår gemensamma linje var att
det skulle gå så snabbt som möjligt. Under resans gång
har vi haft en väldigt bra dialog med Göran. Han har själv
varit mycket aktiv i arbetet och även förmedlat kontakt
med duktiga entreprenörer som han ville använda sig av”,
berättar Gustaf.
”Jag kunde ju inte bara stå och titta på”, säger Göran som också tycker att det har gått över förväntan. I
november stod hallen klar för slutbesiktning. Men visst
har det varit ett tungt år med mycket extra jobb. Även om
bilarna kunde räddas var det en hel del saker, bland annat
verktyg och däck, som blev lågornas rov. Dialogen med
Länsförsäkringar har varit bra, säger Göran.
”Jag har försökt att vara konstruktiv och ha rimliga
förväntningar på saker och ting. Den nya maskinhallen är
jag väldigt nöjd med. Den är bättre än den gamla, på alla
sätt.”
LÄNSFÖRSÄKRINGAR JÖNKÖPING 2014
17
FORDONSFÖRSÄKRING
Närhet och snabbhet
vinner motoraffären
Länsförsäkringar Jönköping växer kraftigt inom fordonsaffären. Under de senaste åren har allt fler företag inom tung
trafik valt det lokala och kundnära alternativet. Granströms
Åkeri i Smålandsstenar är en av våra många nya, nöjda
företagskunder.
”Vill ni ha en lastbil med på bild? Nej, det går inte. De
är ute på jobb allihop. Som det ska vara. Om jag har
bilar hemma så är det något som är galet”, säger Magnus
Granström, samtidigt som han lämnar över den ständigt
ringande mobilen till pappa Karl-Axel. Som VD för ett av
länets större åkerier så har han att göra för jämnan.
”Team Granström”. Från vänster besiktningsman
Nisse Nilsson, försäkringsrådgivare Robert Lindstam, Anita Andersson, Mats Erlandsson som är
chef för affärsstöd motor, Karl-Axel Granström och
Magnus Granström.
18
LÄNSFÖRSÄKRINGAR JÖNKÖPING 2014
Historien om Granströms Åkeri tar sin början i skarven
mellan 50- och 60-tal när bondsonen Karl-Axel Granström
lämnade föräldrahemmet i Kalix för att flytta till småländska
Burseryd.
”Hemma på gården var vi mångsysslare och pappa
hade även åkeriverksamhet. Men när jobben tröt var det
bara att bege sig söderut”, minns Karl-Axel som började
jobba på fabrik.
”Jag höll på att dö. Det var många gånger som jag bara ville
vända i dörren…” År 1969 beslöt han sig för att det var dags
att bli sin egen och köpte sin första lastbil. Länge körde
FORDONSFÖRSÄKRING
han på uppdrag av andra åkerier men under tidigt 80-tal
expanderade den egna verksamheten och Granströms Åkeri
blev en etablerad aktör på marknaden. Idag har företaget
55 medarbetare och 70 enheter varav ett 40-tal är lastbilar.
Sedan några år tillbaka är det också sönerna Magnus och
Hans som driver verksamheten, men Karl-Axel är på plats
varenda dag.
årets skador för att identifiera trender och diskutera förebyggande åtgärder. För att stärka stödet till kunderna har
Länsförsäkringar Jönköping också anställt en skadeförebyggare som kommer att jobba specifikt med trafikfrågor,
berättar Mats Erlandsson som ansvarar för affärsstödet på
motorsidan.
DEL AV FÖRETAGSKULTUREN
För tre år sedan valde de att byta försäkringsbolag till
Länsförsäkringar Jönköping.
”Vi hade under alla år haft ett annat försäkringsbolag
och var nöjda med det. Vi hade varit lyckligt förskonade
från större skador men när väl ett stort lastbilshaveri
inträffade så svarade försäkringsbolaget med en premiehöjning på 50 procent. Det är klart att man blir besviken”,
säger Karl-Axel.
”När Länsförsäkringar kunde erbjuda oss samma villkor som vi hade tidigare, så tvekade vi inte”, säger Magnus
som prioriterar närheten.
”Jag upplever att vi har fått en rakare väg in och en
snabbare väg fram till beslut. Vi har inte råd med produktionsstopp och långdragna processer. Jag har inte tio bilar
i reserv som bara står och väntar. Gamla surdegar som
ligger och jäser tar också på krafterna. För oss är det
viktigt att klara ut saker och kunna gå vidare.”
På Länsförsäkringar Jönköping är det besiktningsman
Nisse Nilsson och försäkringsrådgivare Robert Lindstam
som står beredda att backa upp.
”Just närheten tror jag är orsaken till att vi har växt
så mycket på den tunga trafiken. Vi är det enda försäkringsbolaget som finns på plats i länet. Folk är trötta på
att ringa till ett callcenter i andra ändan av Sverige för
att boka ett möte med en skadehandläggare flera veckor
fram i tiden. Nisse kan komma direkt”, säger Robert som
besöker Granströms flera gånger per år.
En gång om året så träffas också Robert, Nisse,
Magnus och Anita Andersson – som ansvarar för försäkringsfrågorna hos Granströms – för att stämma av inför
huvudförfallodagen. Då går man också igenom det gångna
I takt med att verksamheten expanderar så blir de skadeförebyggande åtgärderna allt viktigare, konstaterar Magnus.
”Så länge man är ensam om att köra så är det lättare att
undvika händelser. Man har sin erfarenhet och har ganska
bra kontroll på läget. Sedan kan oturen vara framme. Det
finns ju faktorer som man inte styr över. Men i takt med
att verksamheten har vuxit så blir det mer komplext. Allt
börjar och slutar med att vi har rätt förare.”
Granströms har byggt en egen företagskultur kring
det förebyggande arbetet, vilket drivs av Anita:
”Vi har sammanställt en liten ’bibel’ med uppförandekod och instruktioner om hur man förväntas agera.
Sedan brukar jag tjata på dem. Det gäller att påminna”,
skrattar Anita som är den som har mest kontakt med Länsförsäkringar.
”Jag har en direktkontakt på ’länet’ i form av Lena
Nork som är en av handläggarna på fordonsskador. Det
är jättesmidigt, hon är alltid uppdaterad och ser till att vi
kommer vidare med ärendet snabbt”, säger Anita och får
medhåll av Magnus:
”Det är jätteskönt att veta att jag kan släppa de här
frågorna. Småskadorna behöver jag inte blanda mig i, utan
kan ägna mig åt kärnverksamheten istället.”
Foto: Shutterstock
RAKT, SNABBT OCH NÄRA
LÄNSFÖRSÄKRINGAR JÖNKÖPING 2014
19
MILJÖ
Dialog och
samhällsengagemang driver
vårt hållbarhetsarbete
Länsförsäkringar Jönköping arbetar aktivt för att påverka
miljö och klimat i en positiv riktning. Genom att utveckla
våra rutiner för både direkt och indirekt miljöpåverkan har
vi stora möjligheter att göra skillnad.
Länsförsäkringar Jönköping är miljöcertifierat enligt ISO
14001:2004 och verksamheten är även miljödiplomerad
av Jönköpings kommun. Som försäkringsbolag och bank
har vår verksamhet en direkt påverkan i form av tjänsteresor, uppvärmning av lokaler och elförbrukning. Vi strävar
ständigt efter att minska CO2-utsläppen i samband med
energiförbrukning och tjänsteresor, och resultatet redovisas
varje år i en separat miljöredovisning. Åren 2002-2013 har
vi till exempel minskat CO2-utsläppen från tjänsteresor med
74 procent per anställd.
År 2014 ökade dock energiförbrukningen något i
våra egna fastigheter. Detta till följd av nya fastighetsför-
20
LÄNSFÖRSÄKRINGAR JÖNKÖPING 2014
värv och utökad yta. Men vårt fastighetsbolag ELL-EFF
Fastigheter har under året gjort betydande investeringar i
energieffektiva värmesystem och belysning, vilket kommer att påverka utvecklingen positivt. Fler flygresor under
jubileumsåret har också resulterat i ökade CO2-utsläpp och
dessa har klimatkompenserats genom ett nytt samarbete
med organisationen Zero Mission. Organisationen arbetar
med småskaliga skogsjordbruk i Moçambique. Vid sidan
av de träd som planteras
arbetar organisationen
också socialt och bekostar
cyklar till jordbrukarna.
Klimatkompensation via
Zero Mission har även
skett för 2013 års sammanlagda utsläpp motsvarande 238 ton CO2.
MILJÖ
INDIREKT MILJÖPÅVERKAN
Genom att styra vår verksamhet på rätt sätt har vi också
möjlighet att minska vår indirekta miljöpåverkan. Framförallt handlar det om skadeförebyggande verksamhet, där
vi genom att förhindra bränder, vattenskador och olyckor
kan minska den miljöbelastning som uppstår i samband med
sanering och återställande. Det skadeförebyggande arbetet
har varit intensivt under år 2014. Som en del av jubileumsåret har omkring 15 000 brandskyddspaket sålts till våra
försäkringstagare till kraftigt subventionerat pris. (Mer om
projektet kan du läsa på sidan 12–13.) En nedbrunnen villa
genererar i genomsnitt ett CO2-utsläpp motsvarande 25 ton.
Genom kampanjen hoppas vi förhindra många bränder och
därmed bidra till en minskad miljöbelastning.
Under hösten bjöd vi också, i samarbete med brandförsvaret, in våra kunder till en brandskyddsutbildning på olika
platser runtom i länet. Träffarna lockade 300 deltagare och
vi passade även på att genomföra fullmäktigeval vid dessa
tillfällen. Resultatet blev att ägarnas engagemang i fullmäktigevalet tiofaldigades jämfört med tidigare år.
Vi har även fortsatt med våra skadeförebyggande projekt
”Säker gård”, ”Säker häst” och ”Elrevision Lantbruk”.
MÖTER KLIMATFÖRÄNDRINGARNA
Klimatförändringarna med fler och kraftigare skyfall har
en direkt påverkan på vår verksamhet och det är sannolikt att effekterna kommer att bli ännu större i framtiden.
Därför har vi påbörjat ett omfattande arbete med att identifiera och förebygga riskerna. Vi för också en aktiv dialog
med kommuner, myndigheter och försäkringstagare kring
hur vi kan skapa ett mindre sårbart samhälle och skydda
värdefull egendom. Sverige är idag, vid sidan av Storbritannien, det enda land där försäkringsbolagen ersätter vattenskador i samband med översvämningar och skyfall. Vi
vill kunna göra detta även i fortsättningen och därför är
skadeförebyggande arbete och ökad samhällsberedskap
en nödvändighet.
Under år 2014 genomfördes bland annat den planerade karteringen av Svartån, i de norra länsdelarna. De
data som har samlats in används nu för att bygga modeller och simuleringar. Informationen kommer att delges
berörda kommuner som därmed får ett bättre underlag
för stadsplanering och kan undvika byggnation i känsliga
områden. En positiv signal är att MSB har erbjudit sig att
ta kostnaderna för att låta SMHI förvalta modellen. Det
innebär att SMHI kommer att gå ut med flödesvarningar
i sina vattenståndsprognoser. Karteringen har bekostats
av Länsförsäkringar Jönköping. Kostnaden uppgår till
250 000 kronor, vilket måste betraktas som mycket kostnadseffektivt och är resultatet av en noggrant genomförd
upphandling.
Under jubileumsåret sponsrade Länsförsäkringar
Jönköping också länets räddningstjänster med översvämningsbarriärer till ett värde av 1,6 miljoner. Tanken är att
detta ska leda till färre översvämningsskador, lägre miljöbelastning och en ökad beredskap i samhället.
AKTIV SAMHÄLLSDIALOG
Ett hållbart miljöarbete kräver att vi också förändrar våra
attityder och beteenden. Därför driver vi en aktiv samhällsdialog om miljö- och klimatfrågor och är en självklar
medlem i länsstyrelsens Klimatråd. Under år 2015 kommer vi i samarbete med Klimatrådet att producera information om hur man som privatperson kan arbeta för att
förebygga översvämningsskador. Informationen kommer
att distribueras till alla fastighetsägare i länet.
Under 2014 har vi likt tidigare år stöttat skoldagarna
hos Polarforskningscentret i Gränna, med avsikt att öka
ungdomars medvetande om miljö- och forskningsfrågor. I
år deltog cirka 550 barn och deras lärare i arrangemanget.
Länsförsäkringar Jönköping sponsrade under året
även UNESCOs världsårsmöte för biosfärområden. Detta
hölls i Jönköping i juni, vid biosfärområdet Östra Vätterbranterna. Mötet var det första att hållas utanför Paris och
samlade 220 delegater från hela världen.
LÄNSFÖRSÄKRINGAR JÖNKÖPING 2014
21
KAPITALFÖRVALTNING
Urstark börs
präglar kapitalförvaltningen
År 2014 har varit ännu ett framgångsrikt år för vår kapitalförvaltning. Främst är det den starka börsen som har bidragit till ytterligare ett historiskt resultat. Under året har vi
presterat en avkastning på 9,3 procent.
År 2014 har varit centralbankernas år, då de fortsatt låga
räntorna och den europeiska konjunkturen har stått i centrum. Likt föregående år, har den låga räntan inneburit att
kapitalet har fortsatt söka sig till aktiemarknaden. Under
det första halvåret inträffade också flera världspolitiska
händelser som kom att påverka marknaden. I vårt närområde är det främst den öppna konflikten mellan Ryssland
och Ukraina som sätter sina spår. Supervalåret 2014 med
val till såväl EU-parlament som till riksdag, landsting och
kommun kom dock inte att påverka utvecklingen i särskilt
hög grad, höstens röriga politiska läge till trots. I efterhand kan vi konstatera att marknaden hade tagit ut det hela
i förhand.
VÅRA TILLGÅNGSSLAG
2014 har varit ett resultatmässigt mycket bra år och samtliga tillgångsslag har utvecklats positivt. Vårt sammanlagda kapital uppgår till cirka 4,3 miljarder kronor.
Förvaltningsfastigheter
Placeringar i joint ventures
559
10
11
12
13
14
MSEK 292
197
137 -291 287
245
-62
209
274
312
%
8,8
5,4 -11,2 10,6
8,3
-2,0
6,4
8,0
9,3
15,9
9
9
Aktier och andelar
2 216
1 843
Obligationer och andra räntebärande värdepapper
1 180
827
15%
10%
Utlåning till kreditinstititut
50
–
Rörelsefastigheter
152
144
Likvida medel
298
356
4 497
3 738
180
180
Derivat
7
1
Summa
187
181
Summa
Skulder
Skulder till kreditinstitut
22
Länsförsäkringar Jönköpings dotterbolag ELL-EFF
Fastigheter AB förvaltar vårt fastighetsbestånd. I portföljen finns ett tiotal fastigheter i Jönköping och Värnamo
med en strategisk mix av kommersiella butikslokaler,
kontor och bostäder. Verksamheten har under 2014 gett ett
resultattillskott, inklusive värdeförändring, på 27 MSEK
till Länsförsäkringar Jönköpings koncernresultaträkning.
05
Bokfört värde Bokfört värde
2014-12-31 2013-12-31
592
FASTIGHETSFÖRVALTNING
Totalavkastning
Koncernens fastigheter, finansiella tillgångar
och finansiella skulder, MSEK
Tillgångar
Främst är det den globala börsuppgången som driver utvecklingen. Vi har även kunnat dra nytta av de fallande
räntorna i form av våra obligationsinvesteringar. Länsförsäkringar Jönköping vidhåller sin försiktiga strategi med
en god spridning mellan och inom tillgångsslagen. Under
året har vi minskat andelen svenska aktier och ökat andelen internationella investeringar, enligt relationen 50/50.
Avsikten är sprida riskerna och dra nytta av en starkare
dollar samt minska eventuella effekter av en svagare
krona. I linje med vår investeringsstrategi har vi även
under 2014 valt att behålla en hög andel räntebärande
papper. Dock har vi minskat riskerna genom att avyttra
vissa företagsobligationer som är relaterade till lägre
kreditbetyg.
LÄNSFÖRSÄKRINGAR JÖNKÖPING 2014
06
07
08
09
20%
5%
0
-5%
-10%
-15%
2005
060708091011121314
KAPITALFÖRVALTNING
Drivande faktorer är ett framgångsrikt förädlingsarbete
samt en effektiv organisation med starkt kundfokus. ELLEFF Fastigheters utveckling under året beskrivs i sin helhet
i en separat årsredovisning.
GEMENSAMMA BOLAG
Länsförsäkringar Jönköping är delägare i Länsförsäkringsgruppens gemensamma dotterbolag LFAB. Under
2014 har LFAB-aktien genererat en avkastning på 8,5
procent. Vi har också ett engagemang i fastighetsbolaget
Humlegården, som investerar i centrala Stockholm.
Humlegården har en fortsatt god utveckling och aktien har
under 2014 bidragit med en avkastning på 14 procent.
dollarn står starkare än på mycket länge. I Europa följer vi
ränteutvecklingen och centralbankernas vidare agerande
med stort intresse. Länsförsäkringar Jönköping står dock
förberett inför framtiden och planerar för långsiktigt stabil
avkastning. Vi anser oss väl rustade att möta eventuella
nedgångar och ta del av uppgångarna.
Räntebärande placeringar, sektorindelat
32%
48%
FRAMTIDSUTSIKTER
Utsikterna för vår framtida kapitalförvaltning är fortsatt
svårbedömd, men verksamhetsåret 2015 kommer med
sannolikhet att påverkas av händelserna i omvärlden.
Geopolitiskt gör vi bedömningen att läget är fortsatt instabilt. En annan faktor som kommer att påverka världsmarknaden är oljepriset, som har sjunkit drastiskt under
senare delen av 2014. Den amerikanska marknaden står
troligen inför sin första räntehöjning sedan 2008 och
20%
Stat och
kommun
Bostadsinstitut
Övriga
Diagrammet ovan visar hur koncernens räntebärande placeringar, ej likvida
medel, fördelar sig på olika typer av emittenter.
2014
2013
0%
3%
2%
6%
4%
4%
7%
4%
80%
A-AAA
77%
A-
BBB
BB
Utan
rating
Diagrammet ovan visar bolagets räntebärande placeringar fördelar sig på
olika kreditbetyg
LÄNSFÖRSÄKRINGAR JÖNKÖPING 2014
23
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Förvaltningsberättelse
Styrelsen och verkställande direktören för Länsförsäkringar
Jönköping, ömsesidigt försäkringsbolag, avger härmed årsredovisning för 2014, bolagets 175:e verksamhetsår.
KONCERNEN
Koncernen består av moderbolaget Länsförsäkringar Jönköping
(526000-5854) samt de helägda dotterbolagen Länet Förvaltnings
AB (556683-5871) och underkoncernen ELL-EFF Fastigheter.
Underkoncernen består av ELL-EFF Fastigheter AB (556599-0602),
ELL-EFF Öster AB (556881-3637), ELL-EFF P-bolag AB (5568883663) samt ELL-EFF Handels- och Industrifastigheter AB (5569387490). Koncernredovisning är upprättad enligt förvärvsmetoden.
VERKSAMHET, INRIKTNING
Bolagets verksamhet bedrivs inom Jönköpings län och erbjuder
privatpersoner, lantbrukare och företag ett fullsortiment av sak- och
livförsäkringar samt kompletterande spar- och låneprodukter.
För att kunna tillmötesgå delägarnas/kundernas önskemål om
ett så fullständigt skydd som möjligt, har bolaget dessutom tillhandahållit övriga former av skadeförsäkring samt personförsäkring
genom förmedling till Länsförsäkringar AB. Länsförsäkringar AB
ägs av de lokala länsförsäkringsbolagen gemensamt.
Bolaget tillhandahåller dessutom finansiella tjänster genom
avtal med Länsförsäkringar Bank och Länsförsäkringar Fondliv.
Genom förmedling av bland annat djur- och grödaförsäkring till
det av Länsförsäkringar AB helägda försäkringsbolaget Agria har
bolaget kunnat erbjuda en fullständig service till länets lantbrukare.
Bolaget erbjuder också fastighetsmäklarverksamhet genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling.
Verksamheten har också omfattat mottagen återförsäkring
genom att bolaget har deltagit med andelar i ett för Länsförsäkringsbolagen gemensamt återförsäkringssystem.
ORGANISATION OCH STRUKTUR
Länsförsäkringar Jönköping ingår som ett av 23 lokala och självständiga bolag i Länsförsäkringsgruppen. Bolaget är självständigt
och bolagsformen är ömsesidigt försäkringsbolag. Det innebär att
bolaget ägs av kunderna, bolagets försäkringstagare. Dessa har
inflytande på verksamheten genom 65 fullmäktigeledamöter som
företrätt försäkringstagarna på bolagsstämman.
Bolagsstämman utser bolagets styrelse som består av 9 ledamöter. Därutöver ingår VD och två fackliga representanter. Bolagsstämman utser revisorer.
Gemensamt äger gruppen Länsförsäkringar AB med dotterbolagen Länsförsäkringar Liv AB, Länsförsäkringar Fondliv AB,
Länsförsäkringar Bank AB, samt Agria. Länsförsäkringar Jönköpings andel i Länsförsäkringar AB är 5,3 procent. Vidare äger 17 av
de lokala Länsförsäkringsbolagen och Länsförsäkringar Sak de tre
fastighetsbolagen Humlegården Holding I, II, III. Länsförsäkringar
Jönköpings ägarandel i Humlegården Holding är 5,9 procent.
Den interna organisationen inom Länsförsäkringar Jönköping är
indelad i två affärsområden; Privat och Företag/Lantbruk. Därutöver
finns affärsstödsenheter för Administrativ samordning och support,
Marknad och Kommunikation, Skador, Försäkring och Bank.
Vidare finns stabsfunktioner direkt under VD för Juridik, Compliance, Finans, Ekonomi, Riskcontrol och HR.
Verkställande direktör, affärsområdeschefer, ekonomichef, HRchef, finanschef samt två fackliga representanter ingår i företagets
ledningsgrupp. Kontor finns i Jönköping (huvudkontor och försäljningskontor), Nässjö, Tranås, Vetlanda samt Värnamo.
24
LÄNSFÖRSÄKRINGAR JÖNKÖPING 2014
Det finns även en franchiseverksamhet kopplad till bolaget.
Inom privatmarknad organiserar franchisetagarna den ombudskår
som tidigare har varit knuten till Länsförsäkringar Jönköping. Inom
företagsmarknad utgör franchisetagarna en egen säljkanal vid sidan
av bolagets försäljning i egen regi. Ytterligare en kategori franchisetagare utgörs av Länsförsäkringar Fastighetsförmedling.
Medelantalet anställda medarbetare är 188 st, vilket framgår
av not 28. I samma not framgår också löner och sociala kostnader
för anställd personal.
VIKTIGA HÄNDELSER 2014
Länsförsäkringar Jönköping genomför sitt 175:e
verksamhetsår.
Bolaget presenterar det näst bästa resultatet någonsin.
Bolagets premieinkomst i egen sakförsäkringsaffär
passerade under året för första gången 1 miljard kronor.
Under året överläts ett bestånd av trafikförsäkringar under
avveckling motsvarande 420 MSEK från Länsförsäkringar
AB till Länsförsäkring Jönköping.
Bolaget lämnar återbäring om 34 MSEK baserat på 2014
års resultat.
Den lokala affärsvolymen i Bank passerade under året
10 miljarder kronor.
Svenskt Kvalitetsindex placerar Länsförsäkringar på
första plats i kundundersökningar avseende de mest
nöjda privatmarknadskunderna inom bank 2014.
Länsförsäkringar Bank utsedd till Årets bank 2014 av
tidningen Privata affärer.
Länsförsäkringars internetbank har flest nöjda kunder och
har därför fått ta emot utmärkelsen Web Service Award i
kategorin Information & Service.
MARKNADSUTVECKLING
Bolaget behåller sin position som ledande försäkringsgivaren inom
såväl privat- som företags- och lantbruksmarknad i länet. Det totala
beståndet både i antal försäkringar och premievolym har ökat under
året, samtidigt som marknadsandelarna ökar på samtliga marknader
jämfört med 2013.
Marknadsandelar, %
2014
2013
Hem
41,9
41,5
Villahem
55,5
55,4
Företag
39,2
38,8
Motor
45,6
44,7
Tillväxten i antalet försäkringar motsvarar en beståndsökning om
7 279 st försäkringar. Det totala beståndet uppgick vid utgången
av 2014 till 276 763 st, varav 137 295 st utgjorde motorförsäkring.
Länsförsäkringar Jönköpings försäljning av liv- och pensions-
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
försäkringar uppgick till en sammanlagd inbetald premie om 318
MSEK (350) varav mäklad försäljning uppgick till 84 MSEK (97).
Förvaltat kapital uppgick till 6 825 MSEK (6 443).
Länsförsäkringar Bank fortsätter att växa och den sammantagna
volymen har ökat till 10 287 MSEK (9 071), dvs en ökning med
13 %. Antalet kunder ökade med ca 7,5 % till ca 29 718 st (27 638).
DRIFTSKOSTNADER
ÖVERLÅTELSE AV TRAFIKFÖRSÄKRING
UNDER AVVECKLING
FÖRSÄKRINGSRISKER
Länsförsäkringar Sak har per 2014-12-30 överlåtit ett bestånd av
trafikförsäkringar under avveckling till Länsförsäkringar Jönköping.
Överlåtelsen innefattar försäkringsbestånd som tecknats av Länsförsäkringar Sak i Jönköpings län fram t.o.m. 2004 och innehåller
trafikskador som ännu är oreglerade samt de skadelivräntor som hör
till trafikförsäkringsbeståndet.
De skadereserver som överlåtits till Länsförsäkringar Jönköping
återförsäkras i sin helhet i Länsförsäkringar Sak, för att i nästa led
kvotåterförsäkras till länsförsäkringsbolaget. Syftet är att utjämna
resultatet i hela länsförsäkringsgruppen. Totalt överläts och återförsäkrades 420 MSEK för egen räkning till Länsförsäkringar Jönköping,
varav 245 MSEK avser skadelivräntor.
Nyteckning av trafikförsäkring, med undantag för viss företagsmotoraffär, övergick till Länsförsäkringar Jönköping förfallomånadsvis år 2004 och det nu överlåtna beståndet avser skador för
försäkringar med huvudförfallodag 2004 eller tidigare. Den överlåtna affären ger inte upphov till någon resultateffekt.
Bolagets totala driftskostnader för skadeförsäkring uppgick efter
kostnadsersättningar och erhållna provisioner i förmedlad affär till
134,3 MSEK (133,9). Driftskostnaderna utgjorde därmed 15,3 %
av bolagets premieintäkt f.e.r. (16,3).
Medeltalet årsarbetare har under året varit oförändrat.
Bolagets riskportfölj i direkt affär bedöms som väl balanserad. Den
genomsnittliga skadeprocenten f.e.r, 79,0 % under senaste femårsperioden, återspeglar bolagets försäkringsrisk. Bolagets självbehåll
per händelse och risk uppgick till 10,0 MSEK (10,0) för direkt affär.
Den mottagna affären innehåller huvudsakligen svensk affär
från övriga länsförsäkringsbolag. Största risk i mottagen återförsäkring bedöms vara engagemanget i Nordisk kärnförsäkringspool.
Maximal ansvarighet per skadehändelse uppgår för bolagets del till
1,4 miljoner Euro.
KAPITALFÖRVALTNING
Marknadsvärdet på koncernens placeringstillgångar uppgick vid
verksamhetsårets slut till 4 047 MSEK enligt följande struktur:
Till det förvaltade kapitalet kommer dessutom rörelsefastigheter
om 151,5 MSEK (143,9). Bolagets likvida medel uppgick till 298,2
Placeringsstruktur, MSEK
RESULTAT OCH EKONOMISK STÄLLNING
2014
Premieinkomsten totalt, för såväl egen som förmedlad affär, uppgick
till 1 209,4 MSEK (1 002,2). Bolaget har förmedlat premier till Agria
om 56,8 MSEK (52,3).
Beståndsöverlåtelse från LFAB till Länsförsäkringar Jönköping
1 230,2
827,0
Aktier, svenska
2 215,7
1 843,1
Aktier i Joint ventures
Förvaltningsfastigheter
Totalt
Premieinkomst, MSEK
2014
2013
Direkt försäkring
933,6
876,4
Mottagen försäkring
219,0
73,5
1 152,6
949,9
Summa egen affär brutto
Förmedlad affär
Totalt
56,8
52,3
1 209,4
1002,2
har påverkat premieinkomsten med 149 Mkr. Resultaträkningens
premieintäkt för egen räkning har påverkats med 54,3 Mkr.
SKADEUTFALL
Skadekostnad brutto, inklusive skaderegleringskostnader, har i förhållande till föregående år ökat med 13 % och beräknas uppgå till
883,0 MSEK (782,6), vilket motsvarar 79 % av bolagets premieintäkt brutto. Återförsäkrares andel av skaderesultatet gör att försäkringsersättningar för egen räkning stannar på 718,0 MSEK (670,0).
Avvecklingen av tidigare års avsättningar för oreglerade skador
resulterade i ett överskott för egen räkning om 37 MSEK.
Skadekostnader, MSEK
2014
2013
Direkt försäkring
644,8
707,5
Mottagen återförsäkring
238,2
75,1
Totalt
883,0
782,6
2013
Obligationer/lån
8,7
8,7
592,0
558,5
4 046,6
3 237,3
MSEK (356,5).
Avkastningen på bolagets placeringstillgångar, likvida medel
och rörelsefastigheter fördelar sig enligt tabellen på sida 26.
Direktavkastning på kapital uppgick till 55,6 MSEK (69,2). Nettovinst vid försäljning av aktier och obligationer var 54,6 MSEK
(7,2) efter avdrag för courtage. Det orealiserade resultatet motsvarade 232,6 MSEK (199,7). Tillsammans gav det en totalavkastning
om 9,3 % (8,0) på ett vägt genomsnitt av placeringskapital, likvida
medel och rörelsefastigheter.
RISKER
Koncernens risker och dess hantering beskrivs i not 3.
MILJÖ
Enligt Länsförsäkringar Jönköpings miljöpolicy ska bolaget arbeta
för att minska miljöpåverkan.
Bolaget driver ett miljöinriktat arbete genom att:
Minska den direkta klimatpåverkan vid resor i tjänsten och från
energiförbrukning av el och uppvärmning.
• Arbeta med skadeförebyggande åtgärder för att minska den
indirekta klimatpåverkan från koldioxidutsläpp i samband med
bränder och vattenskador som drabbar bolagets kunder.
• Arbeta med attitydpåverkan för att minska den indirekta miljöpåverkan i samarbete med myndigheter och organisationer.
På detta sätt förbättrar Länsförsäkringar Jönköping hela tiden sitt
eget agerande för att verka för ett hållbart samhälle. Det innebär att
bolaget följer de miljölagar och andra krav som ställs, minimerar
•
LÄNSFÖRSÄKRINGAR JÖNKÖPING 2014
25
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Kapitalavkastning, Mkr
Aktier och andelar
Marknadsvärde
2013-12-31
%
Nettoplacering
Värdeförändring
Marknadsvärde
2014-12-31
%
DirektTotalavkastning
avkastning (förvaltningsresultat)
%
1 045
40,4
93
182
1 320
40,0
17
199
17,5
Aktier i koncern- och intresseföretag
9
0,3
–
–
9
0,3
–
–
0,0
Obligationer och andra räntebärande
värdepapper
834
32,2
385
11
1 230
32,2
21
32
3,6
Fastigheter
702
27,1
20
22
744
27,1
16
38
5,3
–
0,0
–
–
–
-0,1
5
5
–
2 590
100,0
100,0
59
274
10,0
–
70
8,6
Derivat
498
215
3 303
798
27
70
895
Likvida medel
356
-58
–
298
2
2
0,9
Fastighetslån
-180
–
–
-180
-3
-3
–
Placeringstillgångar (aktiva)
Strategiska innehav
Räntesäkringderivat
Summa placeringstillgångar
-1
–
-6
-7
-2
-8
–
3 563
467
279
4 309
56
335
9,3
Total avkastning på bolagets placeringstillgångar, likvida medel och rörelsefastigheter.
egna utsläpp av miljöföroreningar och ser till att medarbetare inom
företaget hela tiden ökar sin kunskap och förståelse om den miljöpåverkan som verksamheten har på människa och natur.
Särskilt miljöavsnitt finns på sida 20–21.
ERSÄTTNINGAR OCH FÖRMÅNER
Upplysningar och förmåner till ledande befattningshavare redovisas
i not 29.
ETISKA REGLER
Vår affärsverksamhet inom bank och försäkring samt kapitalförvaltning innebär att vi som anställda har ett gemensamt ansvar för
människors ekonomiska trygghet. Våra kunder ska känna förtroende
för hur vi hanterar och förvaltar varje enskild persons eller företags
särskilda behov. De ska dessutom känna förtroende för att informationen de lämnar stannar hos oss och inte sprids vidare.
Reglerna om etik och moral omfattar därför inte bara medarbetare i Länsförsäkringar Jönköping utan även de som inte är anställda,
men säljer försäkringar på uppdrag av bolaget eller arbetar som
konsult eller annars har uppdrag för Länsförsäkringar Jönköping.
Alla dagliga möten hos kunder eller på den egna arbetsplatsen
innebär ett ständigt ställningstagande till hur olika frågor ska lösas.
Vi måste överväga vad som händer om vi gör på det ena eller andra
sättet. Ofta behöver besluten inte nödvändigtvis styras av några
allmänna lagregler, utan istället av vad vi kallar för etiska regler eller rationella moralbegrepp. Utan dessa kan handlandet i praktiken
bli godtyckligt.
RESULTAT
Koncernens sammanlagda resultat av försäkrings- och finansrörelsen, inklusive förändringar i övervärde på tillgångar men före
återbäring, dispositioner och skatt, uppgick till 328,4 MSEK (249,6).
Årets resultat efter dispositioner, skatt och återbäring uppgick till
270,3 MSEK (199,7).
FÖRVÄNTAD FRAMTIDA UTVECKLING
På sakförsäkringsmarknaden har bolaget fortsatt att utvecklas på ett
utmärkt sätt under 2014. Trots redan höga marknadsandelar och hård
konkurrens så har positionerna flyttats fram ytterligare under året.
Under 2015 förväntas såväl premienivåer och marknadsandelar att
bibehållas och i vissa segment t.o.m. utökas. Målsättningen är att det
nya året ska generera ytterligare ett starkt försäkringstekniskt resultat.
26
LÄNSFÖRSÄKRINGAR JÖNKÖPING 2014
Även bankaffären har under 2014 utvecklats på ett utmärkt
sätt. Tillströmningen av kunder förväntas hålla i sig under 2015,
och kommer att generera en god volymtillväxt. Det fortsatt låga
ränteläget kommer dock begränsa resultatet och hålla tillbaka utvecklingen av räntenetto under året. Under verksamhetsåret 2015
kommer bolagets lokala fokus fortsatt ligga på utveckling av det
fysiska kundmötet. Gemensamt med övriga länsförsäkringsbolag
sker även utveckling av det digitala kundmötet.
Fastighetsförvaltningen i dotterkoncernen ELL-EFF Fastigheter
AB har vuxit kraftigt de tre senaste åren. Uthyrningsbar yta har
under treårsperioden ökat med ca 26 procent, eller motsvarande
7 720 kvadratmeter. I bokslut 2014 finns vakanser om ca 5 procent
avseende ytor för kontors- och bostadsfastigheter. Under 2015 beräknas vakanserna i beståndet elimineras, samtidigt som utveckling
och förädling av industriytor kommer fortgå.
Länsförsäkringar Jönköping utvecklar kontinuerligt sitt riskhanteringssystem. Detta arbete baseras på interna behov samt
framtida krav från regelverket Solvens 2, som träder i kraft 2016.
Det ekonomiskt riskbaserade solvenssystemet syftar bl.a. till att
förbättra skyddet för försäkringstagare och att främja bättre reglering på försäkringsmarknaden. Jämfört med nuvarande regelverk
ska kapitalkraven enligt Solvens 2 på ett bättre sätt reflektera varje
företags specifika riskprofil. Länsförsäkringar Jönköping har både
på lokal nivå och gemensamt med övriga länsförsäkringsbolag drivit
projekt med syfte att förbereda verksamheten för Solvens 2-regelverket. Projekten har medfört en grundlig genomgång av struktur
för bolagsstyrning, intern kontroll, riskhantering, datafångst samt en
utveckling av den interna modellen för kapitalberäkning.
Arbetet med Solvens kommer att fortgå under 2015. Länsförsäkringar Jönköping är ett av de sakförsäkringsbolag som av Finansinspektionen anmodats delta i det förberedande arbetet inför Solvens
2, vilket bl.a. innebär att bolaget kommer interimsrapportera redan
under 2015. Arbetet kommer under året ställa krav på resurser såväl
lokalt som gemensamt i länsförsäkringsgruppen.
FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION
Till bolagsstämmans förfogande står balanserad vinst med
840 160 621,91 kr samt årets nettovinst 163 458 474,41 kr.
Styrelsen och verkställande direktören föreslår bolagsstämman
besluta att årets disponibla medel 1 003 619 096,32 kr avsätts till
balanserade vinstmedel. Samtidigt föreslås att moderbolagets och
koncernens resultat- och balansräkning fastställs.
Ekonomisk
information
LÄNSFÖRSÄKRINGAR JÖNKÖPING 2014
27
EKONOMISK INFORMATION
Femårsöversikt
För jämförbarhet över tid har 2014 års värden rensats från effekter av beståndsöverlåtelse av trafikaffär 2014.
Belopp i MSEK
2014
2013
2012
2011
2010
Resultat, koncernen
Premieintäkter f.e.r.
876,1
823,8
787,5
760,0
749,9
17,4
12,2
11,5
15,7
4,4
-663,8
-670,0
-579,0
-570,7
-671,2
-4,4
-4,3
0,0
0,1
0,0
-31,4
0,0
-27,3
-12,5
-8,7
-134,3
-134,0
-123,3
-119,5
-125,2
59,6
27,7
69,4
73,1
-50,8
Finansrörelsens resultat
311,9
257,6
190,8
-84,3
231,6
Övriga kostnader och intäkter
-43,1
-35,7
-34,8
-26,5
-31,9
Resultat före dispositioner och skatt
328,4
249,6
225,4
-37,7
148,9
Årets resultat
270,3
199,7
223,8
-26,5
118,4
Placeringstillgångar, verkligt värde
4 046,6
3 237,3
2 968,2
2 242,0
2 002,3
Försäkringstekniska avsättningar, före återförsäkring
2 392,7
1 809,5
1 646,4
1 568,3
1 481,0
2 566,0
2 234,1
1 980,6
1 751,9
1 760,7
Varav uppskjuten skatt
378,1
319,4
268,0
265,5
299,3
Premieinkomst f.e.r.
905,9
846,6
806,3
776,7
752,2
283
264
246
226
234
1 885
1 631
1 458
1 309
1 374
190
153
153
169
169
Skadeprocent f.e.r.
75,8
81,3
73,5
75,1
89,5
Driftskostnadsprocent
15,3
16,3
15,7
15,7
16,7
Totalkostnadsprocent
91,1
97,6
89,2
90,8
106,2
Justerad soliditet
47,8
50,7
49,1
47,6
49,8
Direktavkastning
1,5
2,0
1,8
1,4
1,6
Totalavkastning
9,3
8,0
6,4
-2,0
8,3
Kalkylränta
1,3
0,9
1,2
1,6
0,5
Kapitalavkastning överförd från finansrörelsen
Försäkringsersättningar f.e.r.
Övriga tekniska kostnader och intäkter
Återbäring
Driftskostnader
Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat
Ekonomisk ställning, koncernen
Konsolideringskapital
Beskattat eget kapital inkl. uppskjuten skatt
Konsolideringsgrad
Kapitalbas, moderbolaget
Erforderlig solvensmarginal, moderbolaget
Nyckeltal försäkringsrörelsen
Nyckeltal kapitalförvaltningen
För definition av termer inom skadeförsäkring hänvisas till sid 79.
28
EKONOMISK INFORMATION
Resultaträkning
KONCERNEN
Belopp i KSEK
MODERBOLAGET
Not
2014
4
1 152 612
949 899
1 152 612
949 899
-192 356
-103 299
-192 356
-103 299
-29 898
-22 759
-29 898
-22 759
930 358
823 841
930 358
823 841
17 414
12 193
17 414
12 193
-691 712
-617 804
-691 712
-617 804
55 405
24 742
55 405
24 742
-191 284
-164 796
-191 284
-164 796
2014
2013
2013
Teknisk redovisning av skadeförsäkringsrörelse
Premieintäkter f.e.r.
- Premieinkomst
- Premier för avgiven återförsäkring
- Förändring i avsättning för ej intjänade premier och
kvardröjande risker
Kapitalavkastning överförd från finansrörelsen
5
Försäkringsersättningar f.e.r.
Utbetalda försäkringsersättningar
7
- Före avgiven återförsäkring
- Återförsäkrares andel
Förändring i avsättning för oreglerade skador f.e.r.
- Före avgiven återförsäkring
- Återförsäkrares andel
109 556
87 874
109 556
87 874
-718 035
-669 984
-718 035
-669 984
Driftskostnader
8
-134 332
-133 949
-142 728
-141 264
Övriga tekniska kostnader och intäkter
6
-4 398
-4 341
-4 398
-4 341
91 007
27 760
82 611
20 445
-31 394
-
-31 394
-
59 613
27 760
51 217
20 445
Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat
före återbäring och rabatter
Återbäring
23
Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat
Icke-teknisk redovisning
Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat
59 613
27 760
51 217
20 445
Kapitalavkastning intäkter
9
108 455
84 019
91 647
70 629
Orealiserade vinster/förluster på placeringstillgångar
9
232 633
199 706
176 385
141 050
Kapitalavkastning kostnader
9
-11 811
-13 909
-8 901
-10 006
Kapitalavkastning överförd till skadeförsäkringsrörelsen
5
-17 414
-12 193
-17 414
-12 193
Övriga kostnader och intäkter
10
-43 104
-35 703
-45 869
-38 042
328 372
249 680
247 065
171 883
-
-
-44 950
-31 604
328 372
249 680
202 115
140 279
-58 037
-49 963
-38 657
-30 253
270 335
199 717
163 458
110 026
2 932
3 035
–
-
-645
-668
–
-
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt
Övriga bokslutsdispositioner
11
Resultat före skatt
Skatt
ÅRETS RESULTAT
12
Övrigt totalresultat
Poster som inte kan omföras till årets resultat
Årets omvärdering av rörelsefastigheter
Skatt hänförlig till poster som inte kan omföras till årets resultat
Summa Övrigt totalresultat för perioden, netto efter skatt
TOTALRESULTAT FÖR PERIODEN
2 287
2 367
–
-
272 622
202 084
163 458
110 026
29
EKONOMISK INFORMATION
Resultatanalys
Koncernen
DIREKT FÖRSÄKRING AV SVENSKA RISKER
Belopp i KSEK
Skadeförsäkringsrörelsens
tekniska resultat
Premieintäkter f.e.r.
Sjuk- och
olycksfall
Hem,
Villa,
Fritidshus
Företag,
Lantbruk,
Fastighet
930 358
31 201
170 138
286 241
222 153
17 414
3 244
1 034
2 223
-718 035
-28 128
-128 045
-134 332
-4 767
-33 603
Motorfordon
Kasko
Trafik
Summa
direkt
försäkring
Mottagen
återförsäkring
21 994
731 727
198 631
888
4 959
12 348
5 066
-218 836
-158 877
17 250
-516 636
-201 399
-54 604
-20 382
-19 845
-133 201
-1 131
-4 398
-4 398
Not
A
Kapitalavkastning överförd från finansrörelsen
Försäkringsersättningar f.e.r.
Totalt
2014
B
Driftskostnader
-4 398
Övriga tekniska kostnader och intäkter
-31 394
-
-10 815
-20 579
-
-
-31 394
-
Skadeförsäkringsrörelsens
tekniska resultat
59 613
1 550
-1 291
-5 555
43 782
19 960
58 446
1 167
Avvecklingsresultat, brutto
52 709
-
2 240
41 311
2
-2 809
40 744
11 965
-15 431
-50
-155
-34 446
-
29 204
-5 447
-9 984
37 278
-50
2 085
6 865
2
26 395
35 297
1 981
Återbäring
Avvecklingsresultat,
återförsäkrares andel
Avvecklingsresultat f.e.r.
Försäkringstekniska avsättningar,
före avgiven återförsäkring
Avsättning för ej intjänade premier
och kvardröjande risker
22
-412 032
-14 875
-88 636
-135 101
-106 787
-62 867
-408 266
-3 766
Avsättning för oreglerade skador
22
-1 946 585
-183 383
-76 817
-246 357
-34 650
-782 098
-1 323 305
-623 280
-34 034
-
-10 964
-23 070
-
-
-34 034
-
-2 392 651
-198 258
-176 417
-404 528
-141 437
-844 965
-1 765 605
-627 046
459 273
3 606
2 562
21 979
593
378 970
407 710
51 563
Avsättning för återbäring
22 ,23
Summa försäkringstekniska avsättningar, före avgiven återförsäkring
Återförsäkrares andel av försäkringstekniska avsättningar
30
17
EKONOMISK INFORMATION
Noter
NOT A
Belopp i KSEK
Premieintäkter f.e.r.
Premieinkomst före avgiven
återförsäkring
Premier för avgiven
återförsäkring
Förändring i avsättning för
ej intjänade premier
och kvardröjande risker
NOT B
till resultatanalys
Totalt
2014
Sjuk- och
olycksfall
Hem,
Villa,
Fritidshus
Företag,
Lantbruk,
Fastighet
Motorfordon
Kasko
Trafik
Summa
direkt
försäkring
Mottagen
återförsäkring
930 358
31 201
170 138
286 241
222 153
21 994
731 727
198 631
1 152 612
32 056
181 144
352 364
232 361
135 682
933 607
219 005
-192 356
-153
-5 284
-57 925
-564
-110 152
-174 078
-18 278
-29 898
-702
-5 722
-8 198
-9 644
-3 536
-27 802
-2 096
Totalt
2014
Sjuk- och
olycksfall
Hem,
Villa,
Fritidshus
Företag,
Lantbruk,
Fastighet
Motorfordon
Kasko
Trafik
Summa
direkt
försäkring
Mottagen
återförsäkring
Försäkringsersättningar f.e.r.
-718 035
-28 128
-128 045
-218 836
-158 877
17 250
-516 636
-201 399
Utbetalda
försäkringsersättningar
-636 307
-21 631
-129 080
-217 410
-154 490
-69 960
-592 571
-43 736
Före avgiven återförsäkring
-691 712
-22 411
-131 669
-252 571
-154 490
-77 191
-638 332
-53 380
55 405
780
2 589
35 161
-
7 231
45 761
9 644
Förändring i avsättning för
oreglerade skador f.e.r.
-81 728
-6 497
1 035
-1 426
-4 387
87 210
75 935
-157 663
Före avgiven återförsäkring
-191 284
-5 751
304
49 654
-4 980
-45 723
-6 496
-184 788
109 556
-746
731
-51 080
593
132 933
82 431
27 125
Återförsäkrares andel
Återförsäkrares andel
31
EKONOMISK INFORMATION
Balansräkning
Koncernen
TILLGÅNGAR
Belopp i KSEK
Not
2014
2013
13
592 000
558 500
8 677
8 677
Placeringstillgångar
Förvaltningsfastigheter
Placeringar i Joint venture
14, 15
Aktier i Joint venture
Andra finansiella placeringstillgångar
Aktier och andelar
15
2 215 669
1 843 136
Obligationer och andra räntebärande värdepapper
15
1 180 208
826 956
Utlåning till kreditinstitut
15
50 000
-
4 046 554
3 237 269
17, 22
459 273
349 717
18
295 505
222 601
27 985
26 380
55 689
41 317
379 179
290 298
Återförsäkrares andel av försäkringstekniska
avsättningar
Avsättning för oreglerade skador
Fordringar
Fordringar avseende direkt försäkring
Fordringar avseende återförsäkring
Övriga fordringar
18
Andra tillgångar
Rörelsefastigheter
13
151 500
143 904
Materiella tillgångar
19
15 079
11 877
Likvida medel kassa och bank
15
298 151
356 453
464 730
512 234
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Upplupna ränte- och hyresintäkter
20
7 177
7 440
Förutbetalda anskaffningskostnader
21
8 656
8 656
15 833
16 096
5 365 569
4 405 614
SUMMA TILLGÅNGAR
32
EKONOMISK INFORMATION
Balansräkning
Koncernen
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Belopp i KSEK
Skulder
Eget kapital
Not
2014
2013
sid 36
Reserver
Balanserad vinst inkl. årets resultat
18 926
16 639
2 168 910
1 898 071
2 187 836
1 914 710
Försäkringstekniska avsättningar (före avgiven återförsäkring)
Ej intjänade premier och kvardröjande risker
22
412 032
382 134
Oreglerade skador
22
1 946 585
1 415 855
Återbäring och rabatter
23
34 034
11 490
2 392 651
1 809 479
378 116
319 396
9 576
9 260
387 692
328 656
142 503
126 349
14 013
10 220
179 925
180 000
7 284
1 304
17 634
4 813
361 359
322 686
36 031
30 083
36 031
30 083
5 365 569
4 405 614
Andra avsättningar
Avsättning uppskjuten skatt
12
Övriga avsättningar
Skulder
Skulder avseende direkt försäkring
24
Skulder avseende återförsäkring
Skulder till kreditinstitut
Derivat
25
15, 16
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
26
Upplysning om koncernens ställda säkerheter och eventualförpliktelser, se not 25.
33
EKONOMISK INFORMATION
Balansräkning
Moderbolaget
TILLGÅNGAR
Belopp i KSEK
Placeringstillgångar
Placeringar i koncernföretag
Not
2014
2013
113 634
108 135
14, 15
Aktier i koncernföretag
Andra finansiella placeringstillgångar
Aktier och andelar
15
1 878 973
1 547 632
Obligationer och andra räntebärande värdepapper
15
1 180 208
826 956
Utlåning till kreditinstitut
15
50 000
-
3 222 815
2 482 723
17,22
459 273
349 717
18
295 505
222 601
27 985
26 380
325 598
307 706
649 088
556 687
Återförsäkrares andel av försäkringstekniska
avsättningar
Avsättning för oreglerade skador
Fordringar
Fordringar avseende direkt försäkring
Fordringar avseende återförsäkring
Övriga fordringar
18
Andra tillgångar
Materiella tillgångar
19
14 058
11 529
Likvida medel/Kassa och bank
15
273 990
341 950
288 048
353 479
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Upplupna ränte- och hyresintäkter
20
7 114
7 448
Förutbetalda anskaffningskostnader
21
8 656
8 656
15 770
16 104
4 634 994
3 758 710
SUMMA TILLGÅNGAR
34
EKONOMISK INFORMATION
Balansräkning
Moderbolaget
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Belopp i KSEK
Skulder
Eget kapital
Not
2014
2013
Sid 36
Bundna Reserver
10 971
10 971
1 003 619
840 161
1 014 590
851 132
11
731 051
679 051
Ej intjänade premier och kvardröjande risker
22
412 032
382 134
Oreglerade skador
22
1 946 585
1 415 855
Återbäring och rabatter
23
34 034
11 490
2 392 651
1 809 479
139 176
100 371
9 576
9 260
148 752
109 631
142 503
126 349
14 013
10 220
–
386
160 759
145 258
317 275
282 213
30 675
27 204
30 675
27 204
4 634 994
3 758 710
-
-
1 933 378
1 901 186
–
30 233
Inga
Inga
Balanserad vinst inkl. årets resultat
Obeskattade reserver
Försäkringstekniska avsättningar (före avgiven återförsäkring)
Andra avsättningar
Avsättning uppskjuten skatt
12
Övriga avsättningar
Skulder
Skulder avseende direkt försäkring
24
Skulder avseende återförsäkring
Derivat
15,16
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
26
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
POSTER INOM LINJEN
Ställda säkerheter till kreditinstitut
Registerförda tillgångar avseende försäkringstekniska skulder f.e.r.
25
Ansvarsförbindelser
Bolaget ansvarade 2013 för kreditförluster (LF Bank) upp till 80 % av konstaterade förluster,
dock max den sammanlagda intäkten från LF Bank. Fr.o.m. 2014 är maxgränsen borttagen.
Av trafikskadelagen och trafikförsäkringsförordningen följer att försäkringsbolag som meddelar trafikförsäkring i Sverige är skyldiga att vara medlemmar i Trafikförsäkringsföreningen. Av reglerna följer att
medlemsbolagen har ett solidariskt ansvar att finansiera verksamheten i Trafikförsäkringsföreningen.
Detta hanteras genom att det årliga nettounderskottet för Trafikförsäkringsföreningen fördelas mellan
medlemsbolagen på basis av bolagens premievolym för trafikförsäkring genom en årlig avräkning som
fastställs av Trafikförsäkringsföreningens stämma. Av det solidariska ansvaret följer att det enskilda
medlemsbolaget kan ha en eventuell tillkommande förpliktelse gentemot Trafikförsäkringsföreningen i
det fall något annat medlemsbolag inte kan fullgöra sina egna förpliktelser eller i det fall de reserver för
oreglerade skador som hålls av Trafikförsäkringsföreningen visar sig otillräckliga.
Åtaganden
35
EKONOMISK INFORMATION
Eget kapital
Förändring av Eget kapital, Koncernen
Rapport över förändringar
Eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare
Omvärderingsreserv
Eget kapital vid ingången av 2013
14 272
Periodens resultat
Totalt eget kapital
1 698 355
1 712 627
199 717
199 717
Förändring Omvärderingsreserv
2 366
Summa förändringar
2 366
199 717
202 083
Eget kapital vid utgången av 2013
16 638
1 898 072
1 914 710
Eget kapital vid ingången av 2014
16 638
1 898 072
1 914 710
270 335
270 335
Periodens resultat
Förändring Omvärderingsreserv
Summa förändringar
Eget kapital vid utgången av 2014
Rapport över förändringar i Eget kapital för Moderbolaget
Eget kapital vid ingången av 2013
2 366
2 288
2 288
503
503
2 288
270 838
273 126
18 926
2 168 910
2 187 836
Del joint ventures resultat
Bundet
Eget kapital
Fritt Eget kapital
Reservfond
Balanserade
vinstmedel
inkl årets resultat
Totalt eget kapital
730 135
741 106
110 026
110 026
10 971
Periodens resultat, tillika årets totalresultat
Eget kapital vid utgången av 2013
10 971
840 161
851 132
Eget kapital vid ingången av 2014
10 971
840 161
851 132
163 458
163 458
1 003 619
1 014 590
Periodens resultat, tillika årets totalresultat
Eget kapital vid utgången av 2014
36
Balanserade
vinstmedel
inkl årets resultat
10 971
EKONOMISK INFORMATION
Kassaflödesanalys
KONCERNEN
Not
2014
2013
Kassaflöde från försäkringsverksamheten
Premieflöden, direkt försäkring
Skadeutbetalningar, direkt försäkring
Återförsäkringsflöden
906 179
832 040
-565 815
-504 069
-24 799
-33 269
-236 728
-226 285
78 837
68 417
inbetalningar
104 127
146 980
utbetalningar
-38 733
-88 251
65 394
58 729
inbetalningar
2 041 733
2 051 468
utbetalningar
-2 165 340
-2 124 726
-123 607
-73 258
-58 213
-14 529
Omkostnader
Kassaflöde från investeringsverksamheten
Löpande avkastning
Nettoinvestering i placeringstillgångar
Kassaflöde från övrig verksamhet
inbetalningar
61 519
85 643
utbetalningar
-140 445
-118 544
-78 926
-32 901
-58 302
20 987
Likvida medel vid periodens början
356 453
335 466
Likvida medel vid periodens slut
298 151
356 453
-58 302
20 987
Årets kassaflöde
Likvida medel
15
MODERBOLAGET
Kassaflöde från försäkringsverksamheten
Premieflöden, direkt försäkring
Skadeutbetalningar, direkt försäkring
Återförsäkringsflöden
906 179
832 040
-565 815
-504 069
-24 799
-33 269
-236 728
-226 285
78 837
68 417
inbetalningar
84 365
100 384
utbetalningar
-63 595
-57 763
20 770
42 621
Omkostnader
Kassaflöde från investeringsverksamheten
Löpande avkastning
Nettoinvestering i placeringstillgångar
Kassaflöde från övrig verksamhet
inbetalningar
2 041 733
2 001 836
utbetalningar
-2 133 095
-2 050 514
-91 362
-48 678
-70 592
-6 057
inbetalningar
61 520
85 643
utbetalningar
-137 725
-116 030
-76 205
-30 387
-67 960
31 973
Likvida medel vid periodens början
341 950
309 977
Likvida medel vid periodens slut
273 990
341 950
-67 960
31 973
Årets kassaflöde
Likvida medel
15
37
EKONOMISK INFORMATION
Kommentarer
Metodbeskrivning
I ett skadeförsäkringsbolags resultatredovisning periodiseras alla premieinkomster över kontraktens löptid. Skadereserveringar görs löpande baserat
på statistiska modeller för befarade skador och när skador sedan inträffar
upprättas de faktiska skadereserverna. Slutligen regleras skadan genom en
utbetalning till försäkringstagaren.
De kassaflöden som ett försäkringskontrakt och en skada ger upphov till
skiljer sig därför kraftigt från hur resultatredovisningen sker. Kopplingen
mellan resultaträkningen och kassaflödet finns redovisat i verksamhetens
balansräkning, där dels periodiseringsposter återfinns i de tekniska reserverna (premie- och skadereserver) och i de fordringar och skulder som utgör
oreglerade poster hänförliga till försäkringsavtal. Ju större verksamhet som
bolaget har desto mer kommer effekterna av de underliggande skillnaderna
mellan redovisning och verkligt kassaflöde att reduceras.
Kassaflödesanalysen åskådliggör hur kassaflödet uppkommer och
hur det påverkar koncernens placeringar i bank- och placeringstillgångar.
Kassaflödet genereras främst i försäkringsrörelsen (den tekniska verksamheten) och i form av avkastning från placeringstillgångar och fastigheter.
Analysen har sin grund i de poster i redovisningen som har en direkt
koppling till externa betalningsflöden. I den tekniska verksamheten omfattar flödena premieinkomster, skadeutbetalningar och utgifter för omkostnader som redovisas med sina bruttoflöden. Premie- och skadebetalningar
i återförsäkringsverksamheten, som i huvudsak regleras genom periodiska
avräkningar, har redovisats i sammanställningen med sina nettoflöden.
I investeringsverksamheten omfattar flödena köp och försäljning av tillgångar, upptagning av eventuella lån samt driftsutbetalningar i investeringsverksamheten. Kassaflöden förekommer i den övriga förvaltningen
främst i form av transaktioner i verksamheterna Bank och Liv.
Utfall 2014
Kassaflödet från försäkringsrörelsen ökade under perioden med 10 MSEK
till 78 MSEK (68) och kassaflödet från investeringsverksamheten, mätt som
erhållen avkastning på placeringstillgångar och nettoinvesteringar i placeringstillgångar, minskade med 44 MSEK till -58 MSEK (-14).
Investeringsverksamheten har under året ökat nettoplaceringarna i
värdepapper med -159 MSEK. Därutöver tillkommer ett positivt netto från
realisationsresultatet i handeln med värdepapper om 55 MSEK. Kassaflödet
från aktiveringar i fastighetsförvaltningen påverkar negativt, sammantaget
ett nettoflöde om -19 MSEK. Direktavkastningen i investeringsverksamheten gav ett positivt flöde om 65 MSEK (58).
Det rörelsegenererade kassaflödet totalt minskade med 79 MSEK
jämfört med föregående år och uppgick totalt till -58 MSEK.
Kassaflöde från försäkringsverksamheten
Premieinbetalningar
Kassaflöden från premier ökade under året och uppgick till 906 MSEK
(832). Posten har påverkats av den återbäring som beslutats av styrelsen.
Återbäringen utbetalas under ett års tid fr.o.m. månaden efter styrelsens
beslut, dvs april månad och ett år framåt. Under ett kalenderår kan således
kassaflödet från premier påverkas av två olika räkenskapsårs beslutade
återbäring. Under räkenskapsåret 2014 så uppgår utbetald återbäring till
9 MSEK (24).
38
till koncernens kassaflödesanalys
Skadeutbetalningar
Det negativa kassaflödet från skadeutbetalningar ökade under året och uppgick till -566 MSEK (-504). Skadeutfallet i resultaträkningen har ökat med
-48 MSEK och uppgår till -718 MSEK f.e.r vid årets utgång.
Återförsäkringsflöden
Återförsäkringsflödet för året uppgick till -25 MSEK (-33). Förändringar av
fordringar/skulder i återförsäkringsverksamheten har påverkat flödet positivt med 4 MSEK.
Återförsäkringsflödet i resultaträkningens direkta affär redovisas netto
med -140 MSEK (det vill säga nettot av premier för avgiven återförsäkring
med -174 MSEK och återförsäkrares andel av utbetalda skadeersättningar
med 34 MSEK). Överlåtelsen av trafikförsäkring under avveckling har därutöver påverkat återförsäkringsflödet i den direkta affären med 96 MSEK.
Mottagen återförsäkring i resultaträkningen redovisas netto med
-8 MSEK (det vill säga nettot av premier för avgiven återförsäkring med
-18 MSEK och återförsäkrares andel av utbetalda skadeersättningar med
10 MSEK). Överlåtelsen av trafikförsäkring under avveckling har därutöver påverkat återförsäkringsflödet i den mottagna affären med 26 MSEK.
Driftsutgifter
Kassaflödet för driftsutgifter ökade under året och uppgick till -237 MSEK
(-226). Driftskostnaderna i försäkringsrörelsens resultaträkning uppgår till
-207 MSEK (-204) inklusive skaderegleringskostnad.
Kassaflöden från löpande avkastning
Kassaflödet i placeringstillgångarnas löpande avkastning uppgick till
65 MSEK (59) och omfattar under året erhållen direktavkastning i form
av utdelning på aktier och obligationer 16 MSEK, räntor netto 21 MSEK,
driftsutgifter i Finans -6 och flöde från fastigheter med 34 MSEK.
Nettoinvesteringar i placeringstillgångar
Kassaflödet från årets nettoinvestering i placeringstillgångar uppgick till
-124 MSEK (-73). Placeringstillgångarna kan omdisponeras baserat på
allokeringsförändringar i koncernens investeringspolicy eller förändrade
marknadsbedömningar. De kassaflöden per tillgångsslag som uppkommit
under året är:
• Nettoinvestering i aktier och fonder gav ett negativt kassaflöde
om -107 MSEK (209).
• Placeringar i räntebärande värdepapper gav ett positivt kassaflöde
om 3 MSEK (244).
• Aktiveringar i och förvärv av fastigheter gav upphov till ett
nettoflöde om -19 MSEK (-38).
Kassaflöde från övrig verksamhet
Kassaflödet från övrig verksamhet uppgick till -79 MSEK (-33). Det är
främst verksamheterna Liv och Bank samt skatter som medverkar till detta
flöde. I posten ingår skatter -4 MSEK (-2) samt transaktioner i verkamheterna Liv, Bank och fastighetsförmedlnig -48 MSEK (-31). Poster avseende
avgifter till TFF och bolagets 175-årsjubileum tilkommer med ett flöde om
-27 MSEK.
EKONOMISK INFORMATION
Noter
till de finansiella rapporterna
NOT 1 Redovisningsprinciper
I denna not beskrivs koncernens redovisningsprinciper. Moderbolaget til�lämpar samma redovisningsprinciper som koncernen, med de avvikelser
som anges i avsnittet ”Moderbolagets redovisningsprinciper”.
Företagsinformation
Denna årsredovisning och koncernredovisning för Länsförsäkringar
Jönköping har upprättats och godkänts för publicering av styrelsen och
verkställande direktören den 20 mars och kommer att föreläggas årsstämman 2015-04-23 för fastställande. Bolaget är ett svenskt ömsesidigt försäkringsbolag med säte och huvudkontor i Jönköping.
Uttalande om överensstämmelse med tillämpade regelverk
Från och med 2010 är Länsförsäkringar Jönköpings koncernredovisning
upprättad i enlighet med International Financial Reporting Standards
(IFRS) utgivna av International Accounting Standards Board (IASB)
samt tolkningar av dessa utformade av International Financial Reporting
Interpretations Committe (IFRIC) så som de antagits av EU.
Därutöver tillämpas lagen om årsredovisning i försäkringsbolag
(1995:1560) samt Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd
(FFFS 2008:26 med ändringsföreskrifter). Koncernen följer Rådet för
finansiell rapporterings rekommendationer RFR 1 ”Kompletterande redovisningsregler för koncerner”. De avvikelser som förekommer mellan
moderbolaget och koncernens principer föranleds av begränsningar i möjligheterna att tillämpa IFRS i moderbolaget till följd av årsredovisningslagen och tryggandelagen, samt i vissa fall av skatteskäl.
Nya redovisningsprinciper för 2014
För 2014 har ändrade redovisningsprinciper införts. Ändringar har skett i
IAS 32 Finansiella instrument, IFRS 10 Koncernredovisningar, IFRS 11
Samarbetsarrangemang, IFRS 12 Upplysningar om andelar i andra företag,
IAS 27 Separata finansiella rapporter, IAS 28 Innehav i intresseföretag och
joint venture, IAS 36 Nedskrivningar och IAS 39 Finansiella instrument.
Ändringarna enligt IAS 32, IFRS 12, IAS 27, IAS 28, IAS 36 och IAS
39 har inte haft någon väsentlig effekt på företagets redovisning.
IFRS 10 är en ny standard för koncernredovisning, vilket har inneburit att principen för att bedöma om bestämmande inflytande föreligger har
ändrats. En ny bedömning har gjorts av koncernens investeringar, vilket
har resulterat i att bedömningen av investeringen i LänBo Fastigheter AB
har ändrats från att vara ett intressebolag till att vara ett samarbetsarrangemang.
IFRS 11 har inneburit att samarbetsarrangemang ska bedömas vara ett
joint venture eller gemensam verksamhet beroende på om koncernen har
direkt rätt till tillgångarna och åtagande i skulder eller inte. Bedömningen
utgår från strukturen på investeringen, den legala formen, avtalsmässiga
överenskommelser samt övriga faktorer och omständigheter. IFRS 11 har
för joint ventures även inneburit att endast kapitalandelsmetoden är tillåten.
Ändringen i IFRS 10 och i IFRS 11 innebär att redovisningen av
LänBo Fastigheter AB ändras från att varit ett intressebolag till att bli ett
joint venture. Redovisningsprincipen är dock densamma dvs. kapitalandelsmetoden. Se not 14 Placeringar i koncernföretag.
Nya IFRS och tolkningar som ännu inte börjat tillämpas
Ett antal nya internationella redovisningsstandarder, ändringar i standarder
samt tolkningsuttalanden träder i kraft först från och med räkenskapsåret
2015, och har därför inte tillämpats vid upprättandet av dessa finansiella
rapporter.
De nya standarderna kommer inte att få någon väsentlig effekt på
bolagets och koncernens årsredovisning för 2015.
Värderingsgrunder för upprättandet av redovisningen
Redovisningen baseras på historiska anskaffningsvärden med undantag
för den helt dominerande delen av placeringstillgångarna, vilka redovisas
till verkligt värde och med värdeförändringarna redovisade över resultaträkningen. De finansiella rapporterna och noterna presenteras i tusental
svenska kronor (KSEK), om inget annat anges.
Valuta
Moderbolagets funktionella valuta är svenska kronor som även utgör
rapporteringsvalutan för moderbolaget och koncernen. Funktionell valuta
är valutan i de primära ekonomiska miljöer bolagen bedriver sin verksamhet. Transaktioner i utländsk valuta omräknas till den funktionella valutan
till den valutakurs som föreligger på transaktionsdagen. Monetära tillgångar och skulder i utländsk valuta räknas om till den funktionella valutan till
den valutakurs som föreligger på balansdagen. Valutakursdifferenser som
uppstår vid omräkningarna redovisas i resultaträkningen.
Konsolideringsprinciper
Dotterföretag
Dotterföretag är företag som står under ett bestämmande inflytande från
moderbolaget. Bestämmande inflytande innebär direkt eller indirekt en rätt
att utforma ett företags finansiella och operativa strategier i syfte att erhålla ekonomiska fördelar. Vid bedömningen om ett bestämmande inflytande
föreligger, beaktas potentiella röstberättigande aktier som utan dröjsmål
kan utnyttjas eller konverteras.
Dotterföretag redovisas enligt förvärvsmetoden. Dotterföretags finansiella rapporter tas in i koncernredovisningen från och med förvärvstidpunkten till det datum då det bestämmande inflytandet upphör.
Intresseföretag
I de fall då ett bolag i koncernen äger andelar i en juridisk person (som inte
är dotterföretag) och bolaget utövar ett betydande, men inte bestämmande,
inflytande över den juridiska personens driftsmässiga och finansiella styrning, samt att ägandet utgör en varaktig förbindelse mellan bolaget och den
juridiska personen, så utgör den juridiska personen ett intresseföretag till
bolaget.
Vid konsolidering av intresseföretag i koncernen används kapitalandelsmetoden.
Joint ventures
Joint ventures är redovisningsmässigt de företag för vilka koncernen genom
samarbetsavtal med en eller flera parter har ett gemensamt bestämmande
inflytande där koncernen har rätt till nettotillgångarna istället för direkt rätt
till tillgångar och åtagande i skulder. I koncernredovisningen konsolideras innehavet i ett joint venture enligt kapitalandelsmetoden. Endast eget
39
EKONOMISK INFORMATION
Noter
kapital som intjänats efter förvärvet redovisas i koncernens eget kapital.
Kapitalandelsmetoden tillämpas från den tidpunkt då det gemensamma
bestämmande inflytandet erhålls och fram till den tidpunkt då det gemensamma bestämmande inflytandet upphör.
Transaktioner som elimineras vid konsolidering
Koncerninterna fordringar och skulder, intäkter, kostnader och orealiserade vinster eller förluster som uppkommer från interna transaktioner mellan
koncernföretag, elimineras i sin helhet vid upprättandet av koncernredovisningen.
Orealiserade vinster som uppkommer från transaktioner med intresseföretag och joint ventures elimineras i den utsträckning som motsvarar koncernens ägarandel i företaget. Orealiserade förluster elimineras på samma
sätt som orealiserade vinster, men endast i den utsträckning det inte finns
något nedskrivningsbehov.
Tillämpade principer för poster
i koncernens balansräkning
Finansiella instrument i balansräkningen
Finansiella tillgångar eller skulder tas upp i balansräkningen när bolaget
blir part enligt instrumentets avtalsmässiga villkor. Kundfordringar tas upp
i balansräkningen när de faktureras. Leverantörsskulder tas upp när faktura
mottagits. Andra skulder tas upp när motparten har presterat och en avtalsenlig skyldighet att betala föreligger (även om faktura ännu inte mottagits). Finansiella tillgångar tas bort från balansräkningen när rättigheterna i
avtalet realiseras, förfaller eller när bolaget förlorar kontrollen över dem.
Detsamma gäller för delar av finansiella tillgångar. Finansiella skulder tas
bort från balansräkningen när förpliktelsen i avtalet fullgörs eller på annat
sätt utsläcks. Detsamma gäller för delar av finansiella skulder.
Finansiella tillgångar och skulder presenteras brutto i balansräkningen
om det inte finns en rätt och en avsikt att reglera mellanhavandena netto.
I dessa fall presenteras posterna netto.
Upplupen ränta på räntebärande tillgångar och skulder redovisas på
särskild rad i balansräkningen som upplupen ränteintäkt eller räntekostnad,
separat från tillgången eller skulden som räntan belöper på.
Finansiella instrument redovisas initialt till anskaffningsvärde.
Anskaffningsvärde för finansiella instrument som klassificerats som finansiella tillgångar redovisade till verkligt värde via resultaträkningen består
av verkligt värde exklusive transaktionskostnader. Transaktionskostnader
(t.ex. courtage) för dessa instrument kostnadsförs således direkt som
kapitalförvaltningskostnader. För övriga finansiella instrument motsvarar
anskaffningsvärdet instrumentets verkliga värde inklusive transaktionskostnader.
Efter anskaffningstillfället beror redovisning och värdering av finansiella instrument av hur de har klassificerats enligt nedan. För redovisade
värden med uppdelning på värderingskategori se not 15.
Klassificering av finansiella instrument
Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde med
värdeförändringarna redovisade över resultaträkningen
Länsförsäkringar Jönköping förvaltar och utvärderar alltid resultatet av
samtliga placeringstillgångar (alla aktier, obligationer, derivat och fastig-
40
heter) på basis av verkligt värde förutom när verkligt värde inte kan fastställas på ett tillförlitligt sätt.
I uppföljningen av kapitalförvaltningens resultat är fokus främst riktat
på nyckeltalet totalavkastning. I detta mått inkluderas såväl realiserade som
orealiserade resultat.
Detta innebär att även placeringar i onoterade aktier såsom t.ex.
Länsförsäkringar AB (LFAB) ingår i denna utvärdering. Det är därför
bolagets bedömning att en redovisning till verkligt värde med värdeförändringarna redovisade över resultaträkningen ger mer relevant redovisningsinformation för läsarna av årsredovisningen.
Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde med värdeförändringarna redovisade över resultaträkningen utgörs i balansräkningen av
aktier i andra företag än koncern, derivat samt obligationer.
Alla derivat som inte ingår i säkringsredovisning klassificeras som
innehav för handelsändamål oavsett syftet med innehavet (i enlighet med
IAS 39). Finansiella tillgångar som innehas för handelsändamål ingår i
kategorin finansiella tillgångar värderade till verkligt värde med värdeförändringarna redovisade över resultaträkningen.
Aktier och andelar i koncernföretag värderas i moderbolagets balansräkning till anskaffningsvärdet. Eventuellt nedskrivningsbehov prövas
regelbundet. Placeringstillgångar som innehas i koncernföretag (fastigheter
och aktier) värderas dock till verkligt värde i koncernbalansen med värdeförändringarna redovisade över resultaträkningen.
Lånefordringar och kundfordringar
Låne- och kundfordringar värderas till upplupet anskaffningsvärde. Vid
varje rapporttillfälle utvärderar företaget om det finns objektiva indikationer att låne- och kundfordringar är i behov av nedskrivning.
Finansiella skulder värderade till verkligt värde med värdeförändringarna redovisade över resultaträkningen
Denna kategori instrument utgörs av derivat med negativa marknadsvärden
och som inte används för säkringsredovisning. Alla derivat som inte ingår i
säkringsredovisning klassificeras (i enlighet med IAS 39) som innehav för
handelsändamål oavsett syftet med innehavet. Finansiella skulder som innehas för handelsändamål ingår i kategorin finansiella skulder värderade till
verkligt värde med värdeförändringarna redovisade över resultaträkningen.
Andra finansiella skulder
Andra finansiella skulder utgörs i balansräkningen av skulder till kreditinstitut och övriga skulder. Finansiella skulder värderas till upplupet anskaffningsvärde. Upplupet anskaffningsvärde bestäms utifrån den effektivränta
som beräknades när skulden togs upp.
Likvida medel
Likvida medel består av kassamedel samt omedelbart tillgängliga tillgodohavanden hos banker och motsvarande institut samt kortfristiga
likvida placeringar med en löptid från anskaffningstidpunkten understigande tre månader, och som är utsatta för endast en obetydlig risk för värdefluktuationer.
Värderingsprinciper avseende finansiella instrument
Verkligt värde är det belopp till vilket en tillgång skulle kunna överlåtas
EKONOMISK INFORMATION
eller en skuld regleras, mellan kunniga parter som är oberoende av varandra
och som har ett intresse av att transaktionen genomförs.
Verkligt värde på finansiella tillgångar som är noterade på en aktiv
marknad motsvaras av tillgångens noterade köpkurs på balansdagen utan
avdrag för framtida transaktionskostnader. Sådana instrument återfinns på
balansposterna Aktier och andelar, Obligationer och andra räntebärande
värdepapper samt Derivat.
Verkligt värde på onoterade finansiella tillgångar fastställs genom att
använda värderingstekniker, till exempel nyligen genomförda transaktioner
och pris på liknande instrument. Onoterade tillgångar utgörs i balansräkningen av onoterade aktier och andelar, se not 15.
Bolagets onoterade aktieinnehav i LFAB har värderats till verkligt
värde på basis av aktiernas substansvärde. Eftersom aktierna innehas med
hembudsförbehåll enligt vilket aktierna i första hand måste erbjudas de
övriga ägarna till ett pris som motsvarar substansvärdet, så utgör substansvärdet i de flesta fall aktiernas verkliga värde. I det fall aktiernas verkliga
värde, beräknat enligt en kassaflödesmetod, uppgår till ett lägre belopp än
substansvärdet, så redovisas aktierna till detta lägre värde.
Bolagets onoterade aktieinnehav i Humlegården AB 1-3 har värderats
till verkligt värde på basis av aktiernas substansvärde. Humlegården AB är
ett fastighetsförvaltande bolag som varje år anlitar utomstående oberoende
värderingsmän med erkända kvalifikationer och med adekvata kunskaper
för värdering av fastighetsbeståndet. Eftersom marknadsvärdet på fastighetsbeståndet utgör en väsentlig del av substansvärdet, så utgör substansvärdet i de flesta fall aktiernas verkliga värde.
Bolagets aktieinnehav i joint venture LänBo Fastigheter AB har värderats till verkligt värde i enlighet med grunderna för substansvärdering.
LänBo Fastigheter AB är ett fastighetsförvaltande bolag som varje år anlitar
utomstående oberoende värderingsmän med erkända kvalifikationer och
med adekvata kunskaper för värdering av fastighetsbeståndet. Eftersom
marknadsvärdet på fastighetsbeståndet utgör en väsentlig del av substansvärdet, så utgör substansvärdet i de flesta fall aktiernas verkliga värde.
Förvaltningsfastigheter i koncernen
Förvaltningsfastigheter är fastigheter som innehas i syfte att erhålla
hyresintäkter och/eller avkastning genom värdestegring. Initialt redovisas
förvaltningsfastigheter till anskaffningskostnad, vilket inkluderar till förvärvet direkt hänförbara utgifter. Förvaltningsfastigheter redovisas i balansräkningen till verkligt värde.
Det verkliga värdet baseras helt och hållet på värderingar av utomstående oberoende värderingsmän med erkända kvalifikationer och med
adekvata kunskaper i värdering av fastigheter av den typ och med de lägen
som är aktuella. Värdering sker normalt årligen. Om det under löpande
år föreligger indikationer på väsentliga värdeförändringar på fastigheterna (enskilda fastigheter eller delar av beståndet) sker en omvärdering av de aktuella fastigheterna i samband med kvartalsrapporteringen
till Finansinspektionen. Eventuella omvärderingar av verkligt värde under
löpande år sker genom en intern värdering.
Verkliga värden baseras på marknadsvärden, vilket är det bedömda
beloppet som skulle erhållas i en transaktion vid värderingstidpunkten mellan kunniga parter som är oberoende av varandra, och som har ett intresse av
att transaktionen genomförs efter sedvanlig marknadsföring där båda parter
förutsätts ha agerat insiktsfullt, klokt och utan tvång.
Verkligt värde på förvaltningsfastigheterna som ligger i Jönköping
har fastställts genom extern värdering. Den sammanvägda bedömningen
baseras på marknadsanalys - omfattande hyresstudier, vakansbedömningar,
ortsprisanalys av försålda jämförbara objekt samt resultatet av kassaflödesanalys och utförda avkastningsberäkningar. För övriga fastigheter (fritidsfastigheten) har marknadsvärdet uppskattats av bolaget.
Såväl orealiserade som realiserade värdeförändringar redovisas i
resultaträkningen. Hyresintäkter och intäkter från fastighetsförsäljningar
redovisas i enlighet med de principer som beskrivs under avsnittet intäktsredovisning.
Tillkommande utgifter för förvaltningsfastigheter läggs till det redovisade värdet endast om det är sannolikt att de framtida ekonomiska fördelar
som är förknippade med utgiften kommer att komma företaget till del och
anskaffningsvärdet kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Alla andra tillkommande utgifter redovisas som kostnad i den period de uppkommer. Utgifter
som avser utbyten av hela eller delar av identifierade komponenter av fastigheten aktiveras liksom utgifter för helt nya komponenter. Reparationer av
förvaltningsfastigheter kostnadsförs i samband med att utgiften uppkommer.
Försäkringstekniska avsättningar
Försäkringstekniska avsättningar utgörs i balansräkningen av
• avsättning för ej intjänade premier och kvardröjande risker
• avsättning för oreglerade skador
• avsättning för återbäring och rabatter.
Avsättningarna motsvarar förpliktelserna enligt ingångna försäkringsavtal.
Avsättning för ej intjänade premier och kvardröjande risker
Avsättningen för ej intjänade premier avser att täcka den förväntade skadeoch driftskostnaden under den återstående löptiden på redan ingångna försäkringskontrakt.
För skadeförsäkring och skadeåterförsäkring beräknas avsättningen
för ej intjänade premier normalt strikt tidsproportionellt, så kallad pro rata
temporisberäkning.
Om premienivån bedöms vara otillräcklig för att täcka de förväntade
skade- och driftskostnaderna, ska avsättning för ej intjänade premier förstärkas med ett tillägg för kvardröjande risker. Beräkningen av avsättningen
för kvardröjande risker ska även beakta ännu ej förfallen terminspremie.
Avsättning för oreglerade skador
Avsättning för oreglerade skador ska täcka de förväntade framtida utbetalningarna för samtliga inträffade skador, inklusive de skador som ännu inte
rapporterats till Länsförsäkringar Jönköping, så kallad IBNR-avsättning.
I avsättningen för oreglerade skador ingår skadeersättningar inklusive samtliga kostnader för skadereglering.
Avsättningen för oreglerade skador för direkt skadeförsäkring och återförsäkring beräknas med hjälp av statistiska metoder eller genom individuella bedömningar av enskilda skadefall. Oftast används en kombination
av de båda metoderna, stora skador bedöms individuellt och de mindre
skadorna samt tillägget för inträffade men ännu ej rapporterade skador,
IBNR-avsättningen, beräknas med hjälp av statistiska metoder.
Med undantag för skadelivräntor så diskonteras inte avsättning för
oreglerade skador.
Avsättningen för skadelivräntor beräknas enligt vedertagna livförsäkringstekniska metoder, och diskonteras till marknadsränta enligt FFFS 2011:22.
41
EKONOMISK INFORMATION
Noter
Avsättning för återbäring och rabatter
Länsförsäkringar Jönköping är ett ömsesidigt, kundägt försäkringsföretag.
Som sådant lämnar företaget återbäring på inbetald premie i den mån resultatet medger. Det är Länsförsäkringar Jönköpings styrelse som beslutar
om återbäring ska ges, på vilka grunder och i vilken omfattning det ska ske.
Styrelsens beslut ger upphov till en skuld för återbäring i företagets
balansräkning under försäkringstekniska avsättningar.
Materiella tillgångar
Rörelsefastigheter i koncernen
Rörelsefastigheter är fastigheter som stadigvarande används i verksamheten såsom kontor och tjänstebostäder. Byggnader och mark som ägs av
Länsförsäkringar Jönköping och som används för administrativa syften
redovisas till sina omvärderade belopp, vilket är det verkliga värdet efter
avdrag för ackumulerade avskrivningar samt en justering för att återspegla
aktuell värdering på omvärderingsdagen. Verkligt värde baseras på rådande priser på en aktiv marknad för liknande fastigheter på samma plats och
i samma skick. Värderingen utförs årligen av en extern oberoende värderingsman. Värdeökningar till följd av omvärdering redovisas normalt mot
omvärderingsreserv vilket redovisas som en ökning i övrigt totalresultat
och ackumuleras i omvärderingsreserven i eget kapital. Om ökningen utgör
återföring av tidigare redovisad värdenedgång avseende samma tillgång
redovisas ökningen som en minskad kostnad i resultaträkningen. Dock
redovisas minskningen i övrigt totalresultat till den del det finns eventuellt
befintligt saldo i omvärderingsreserven hänförligt till tillgången.
Skillnaden mellan avskrivning baserat på det omvärderade värdet och
avskrivningar enligt ursprungligt anskaffningsvärde överförs från omvärderingsreserven till balanserade vinstmedel.
Rörelsefastigheter omfattar ett antal komponenter med olika nyttjandeperioder där huvudindelningen består av byggnader respektive mark. Ingen
avskrivning sker på komponenten mark vars nyttjandeperiod bedöms vara
obegränsad. Byggnaderna består av flera komponenter.
Följande huvudgrupper har identifierats och ligger till grund för
avskrivningen på byggnader:
Komponent
Ekonomisk
livslängd
Avskrivning
(1) Mark
-
-
(2) Markanläggningar
20 år
5,0 %
(3) Byggnadsstomme
100 år
1,0 %
(4) Stomkompletteringar, innerväggar
50 år
2,0 %
(5) Installationer så som värme, el,
40 år
2,5 %
(6) Ytskikt
40 år
2,5 %
(7) Hyresgästanpassningar
5 år
20,0 %
(8) Fastighetsinventarier
5 år
20,0 %
(9) Parkeringsanläggningar
50 år
2,0 %
ventilation, VVS
Tillämpade avskrivningsmetoder och tillgångarnas restvärde samt nyttjandeperioder omprövas vid varje års slut.
Tillkommande utgifter läggs till anskaffningsvärdet endast om det
42
är sannolikt att de framtida ekonomiska fördelar som är förknippade med
tillgången kommer att komma företaget till del och anskaffningsvärdet kan
beräknas på ett tillförlitligt sätt. Alla andra tillkommande utgifter redovisas
som kostnad i den period de uppkommer.
Avgörande för bedömningen av när en tillkommande utgift läggs till
anskaffningsvärdet är om utgiften avser utbyte av identifierade komponenter, eller delar därav, varvid sådana utgifter aktiveras. Även i de fall en ny
komponent tillskapats läggs utgiften till anskaffningsvärdet.
Eventuella oavskrivna redovisade värden på utbytta komponenter,
eller delar av komponenter, utrangeras och kostnadsförs i samband med
utbyte. Reparationer kostnadsförs löpande.
Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas som tillgång i balansräkningen
om det är sannolikt att framtida ekonomiska fördelar kommer att komma
bolaget till del och anskaffningsvärdet för tillgången kan beräknas på ett
tillförlitligt sätt.
Materiella anläggningstillgångar redovisas i koncernen till anskaffningsvärde efter avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella
nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår inköpspriset samt kostnader
direkt hänförbara till tillgången för att bringa den på plats och i skick för att
utnyttjas i enlighet med syftet med anskaffningen. Exempel på direkt hänförbara kostnader som ingår i anskaffningsvärdet är kostnader för leverans
och hantering, installation, konsulttjänster och juristtjänster.
Det redovisade värdet för en materiell anläggningstillgång tas bort
ur balansräkningen vid utrangering eller avyttring eller när inga framtida
ekonomiska fördelar väntas från användning eller utrangering/avyttring av
tillgången. Vinst eller förlust som uppkommer vid avyttring eller utrangering av en tillgång utgörs av skillnaden mellan försäljningspriset och tillgångens redovisade värde med avdrag för direkta försäljningskostnader.
Vinst och förlust redovisas som övrig rörelseintäkt/kostnad.
Avskrivningsprinciper för materiella tillgångar
Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod, mark
skrivs inte av. Koncernen tillämpar komponentavskrivning vilket innebär
att komponenternas bedömda nyttjandeperiod ligger till grund för avskrivningen.
Beräknade nyttjandeperioder;
• maskiner och inventarier 5 år
Tillämpade avskrivningsmetoder samt tillgångarnas restvärden och nyttjandeperioder omprövas vid slutet av varje räkenskapsår.
Nedskrivning av materiella anläggningstillgångar
Om det vid bokslutstidpunkten föreligger någon indikation på att det planmässiga värdet på en materiell tillgång är högre än dess återvinningsvärde
görs en beräkning av tillgångens återvinningsvärde. Med återvinningsvärdet menas det högsta av tillgångens nettoförsäljningsvärde och dess nyttjandevärde.
Om det fastställda återvinningsvärdet understiger det bokförda värdet
skrivs tillgångens bokförda värde ned till återvinningsvärdet. Om det vid ett
senare tillfälle fastställs ett högre värde kan en återföring av tidigare nedskrivning ske.
EKONOMISK INFORMATION
Leasing
Försäkringsersättningar
Leasingavtal klassificeras i koncernredovisningen antingen som finansiella
eller operationella. Finansiell leasing föreligger då de ekonomiska riskerna
och förmånerna som är förknippade med ägandet i allt väsentligt är överförda till leasingtagaren. Om ekonomiska risker och förmåner förknippade
med tillgången kvarstår hos leasinggivaren klassificeras avtalet som operationell leasing.
Försäkringsersättningar utgörs av redovisningsperiodens kostnader för
inträffande skador vare sig de är anmälda till bolaget eller ej. I de totala
försäkringsersättningarna ingår under perioden utbetalda försäkringsersättningar och förändringar i avsättningar för oreglerade skador. Återvinning
avseende redan kostnadsförda skador redovisas som en reducering av
skadekostnaden.
Vid operationell leasing kostnadsförs leasingavgiften över löptiden
med utgångspunkt från nyttjandet, vilket kan skilja sig åt från vad som de
facto erlagts som leasingavgift under året.
Kostnader avseende operationella leasingavtal redovisas i resultat­
räkningen linjärt över leasingperioden. Förmåner erhållna i samband med
tecknandet av ett avtal redovisas i resultaträkningen som en minskning av
leasingavgifterna linjärt över leasingavtalets löptid. Variabla avgifter kostnadsförs i de perioder de uppkommer. Leasingavtalen avser hyra av lokaler
samt inventarier.
Koncernen har endast operationella leasingavtal.
Tillämpade principer för poster
i koncernens resultaträkning
I resultaträkningen sker en uppdelning i resultatet för försäkringsrörelsen –
det tekniska resultatet – och det icke-tekniska resultatet, som i huvudsak är
hänförligt till kapitalförvaltningen.
Posterna som ingår i det tekniska resultatet avser till övervägande del
koncernens verksamhet som försäkringsgivare, d.v.s. överföring av försäkringsrisk enligt definitionen i IFRS 4 Försäkringsavtal. Enligt IFRS 4 ska
endast sådana kontrakt som överför betydande försäkringsrisk mellan försäkringsgivare och försäkringstagare redovisas som försäkring. Kontrakt
som inte överför tillräcklig risk redovisas som antingen finansiella instrument (lån) eller serviceavtal.
Enligt de kontrakt som Länsförsäkringar Jönköping tecknat utgår olika
belopp vid försäkringsfall, beroende på skadans omfattning och kontraktstyp. Även i de fall ersättningen är liten i absoluta tal, är beloppet betydande
i relation till det belopp som utbetalas om den försäkrade händelsen inte
inträffar (då ingen ersättning utgår). Samtliga Länsförsäkringar Jönköpings
försäkringskontrakt har därför bedömts överföra tillräckligt mycket risk för
att de ska klassas som försäkring enligt definitionen i IFRS 4.
Premieinkomst
Som premieinkomst redovisas samtliga premier för vilka ansvarighet
inträtt, det vill säga när försäkringsperioden börjat löpa eller premien förfallit till betalning.
Premieintäkt
Som premieintäkt redovisas den del av premieinkomsten som är hänförlig
till redovisningsperioden. Den del av premieinkomsten från försäkringskontrakt som avser tidsperioder efter balansdagen avsätts till ej intjänade
premier och kvardröjande risker i balansräkningen. Beräkning av avsättning till ej intjänade premier och kvardröjande risker sker i normalfallet
genom att premieinkomsten periodiseras strikt utifrån det underliggande
försäkringskontraktets löptid.
Försäkringstekniska avsättningar
Försäkringstekniska avsättningar utgörs av avsättning för ej intjänade
premier och kvardröjande risker, avsättning för oreglerade skador och motsvarar förpliktelser enligt ingångna försäkringsavtal samt avsättning för
återbäring och rabatter.
Alla förändringar i försäkringstekniska avsättningar redovisas över
resultaträkningen.
Finansinspektionens nya föreskrift i FFFS 2013:23 om diskonteringsränta får inga effekter på koncernen då bolaget valt att inte diskontera sina
trafikreserver.
Förlustprövning
Tillräckligheten i de försäkringstekniska avsättningarna prövas löpande och
per varje balansdag. De avsättningar som gjorts för oreglerade skador och
ej intjänade premier undersöks då var för sig. Avsättningen för oreglerade
skador grundar sig på beräknade framtida ersättningsflöden.
Prognoserna över avsättningsbehovet görs med vedertagna aktuariella
metoder. Metoderna beaktar nulägesbedömningar av alla avtalsenliga
kassaflöden och av andra hänförliga kassaflöden, exempelvis skaderegleringskostnader. De framtida kassaflödena har beräknats utan diskontering.
Om prövningen visar att de redovisade avsättningarna inte är adekvata
redovisas förändringen i resultaträkningen.
Tillräckligheten i avsättningen för ej intjänade premier testas per verksamhetsgren och försäkringsklass. Eventuell otillräcklighet som iakttas i
premieansvaret korrigeras genom att bokföra en avsättning för kvardröjande risker. Förändringen i avsättningen för kvardröjande risk redovisas över
resultaträkningen.
Återförsäkring
Kostnader för återförsäkring redovisas i resultaträkningen under kostnadsposten Premier för avgiven återförsäkring. Premier för mottagen återförsäkring redovisas under intäktsposten Premieinkomst.
Den del av risken för vilken återförsäkring tecknats redovisas i balansräkningen under posten Återförsäkrares andel av försäkringstekniska avsättningar. Kontroller för att fastställa eventuella nedskrivningsbehov avseende
denna post genomförs löpande och per balansdagen. Nedskrivningsbehov
föreligger när det bedöms som sannolikt att återförsäkraren inte kommer att
infria sina åtaganden enligt återförsäkringsavtalen.
Driftskostnader
Driftskostnader redovisas funktionsuppdelade som anskaffningskostnader
eller som administrationskostnader. Driftskostnaderna för skadereglering
redovisas som en del av resultaträkningens Försäkringsersättningar medan
driftskostnaderna för finans och fastighet redovisas som kapitalförvaltningskostnader.
43
EKONOMISK INFORMATION
Noter
Förutbetalda anskaffningskostnader
Försäljningskostnader som har ett klart samband med tecknande av försäkringsavtal och som bedöms generera en marginal som minst täcker anskaffningskostnaderna har aktiverats. Anskaffningskostnader innefattar driftskostnader som
direkt eller indirekt kan hänföras till tecknandet eller förnyandet av försäkringsavtal såsom provisioner, marknadsföringskostnader samt löner och omkostnader för säljpersonalen. Anskaffningskostnader skrivs av på 12 månader.
Intäkter för förmedling av bank- och fondtjänster
Bolaget erbjuder/förmedlar ett brett utbud av försäkring inom livområdet
samt bank- och fondtjänster genom avtal med LF AB och dess helägda dotterbolag. För de förmedlade affärerna har bolaget ansvaret för kundrelationerna
och erhåller ersättning för detta. Intäkterna redovisas i det icke-tekniska resultatet under Övriga intäkter. Intäkterna redovisas i den takt de tjänas in, d.v.s.
när tjänsten utförts.
Hyresintäkter
Hyresintäkter från förvaltningsfastigheter redovisas linjärt i resultaträkningen
baserat på villkoren i hyresavtalet. Hyresintäkterna redovisas i det icketekniska resultatet under posten Kapitalavkastning intäkter.
Intäkter från fastighetsförsäljning
Intäkt av fastighetsförsäljningar redovisas normalt på tillträdesdagen, såvida
inte risker och förmåner övergått till köparen vid ett tidigare tillfälle. Om risker
och förmåner förknippade med tillgången (dvs. kontrollen över den) har övergått till köparen vid ett tidigare tillfälle än tillträdestidpunkten, intäktsredovisas fastighetsförsäljningen vid denna tidigare tidpunkt. Vid bedömningen av
redovisningstidpunkt beaktas vad som avtalats mellan parterna beträffande
risker och förmåner samt engagemang i den löpande förvaltningen.
Redovisning i resultaträkningen av realiserade och
orealiserade värdeförändringar
För finansiella tillgångar som värderas till verkligt värde över resultaträkningen redovisas realiserade värdeförändringar som kapitalavkastning intäkter
eller kapitalavkastning kostnader (beroende på om värdeförändringen är positiv eller negativ) i det icke-tekniska resultatet, och orealiserade värdeförändringar redovisas i den icke-tekniska redovisningen som orealiserade vinster/
förluster på placeringstillgångar.
Andra redovisningsprinciper
av betydelse
Avsättningar och eventualförpliktelser
En avsättning redovisas i balansräkningen när en befintlig legal eller informell
förpliktelse föreligger som en följd av en inträffad händelse, och det också är
troligt att regleringen av denna förpliktelse kommer att kräva ett utflöde av
ekonomiska resurser vars storlek kan uppskattas tillförlitligt.
Skatter
Inkomstskatter utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Inkomstskatter
redovisas i resultaträkningen, såvida inte den underliggande transaktionen
redovisas direkt mot eget kapital då även den tillhörande skatteeffekten
redovisas direkt mot eget kapital.
44
Aktuell skatt är skatt som ska betalas eller erhållas avseende aktuellt år,
med tillämpning av de skattesatser som är beslutade per balansdagen. Hit
hör även justering av aktuell skatt hänförlig till tidigare perioder.
Uppskjuten skatt beräknas enligt balansräkningsmetoden med
utgångspunkt i temporära skillnader mellan redovisade och skattemässiga
värden på tillgångar och skulder. Värderingen av uppskjuten skatt baserar
sig på hur redovisade värden på tillgångar eller skulder förväntas bli
realiserade eller reglerade. Uppskjuten skatt beräknas med tillämpning av
de skattesatser och skatteregler som är beslutade per balansdagen.
Uppskjutna skattefordringar avseende avdragsgilla temporära skillnader och underskottsavdrag redovisas endast i den mån det är sannolikt att
dessa kommer att kunna utnyttjas. Värdet på uppskjutna skattefordringar
reduceras när det inte längre bedöms sannolikt att de kan utnyttjas.
Ersättningar till anställda
Kortfristiga ersättningar till anställda (lön, sociala avgifter, betald semester, betald sjukfrånvaro etc.) beräknas utan diskontering och redovisas som
kostnad när de relaterade tjänsterna erhålls. Länsförsäkringar Jönköping
redovisar den förväntade kostnaden för bonusbetalningar och andra rörliga
ersättningar när det finns en förpliktelse att göra sådana betalningar, och
förpliktelsen kan beräknas tillförlitligt.
Länsförsäkringar Jönköping följer branschens pensionsöverenskommelse, den så kallade FTP-planen. Denna plan är huvudsakligen
förmånsbaserad vad gäller framtida pensionsutbetalningar. FTP-planen
försäkras huvudsakligen i FPK (Försäkringsbranschens Pensionskassa).
Länsförsäkringar Jönköping har sin tjänstepension försäkrad i FPK.
Länsförsäkringar Jönköping saknar den information som krävs för att
redovisa förmånsbestämda pensionsplaner i enlighet med IAS 19 i koncernredovisningen och redovisar därför dessa pensionsplaner som avgiftsbestämda i enlighet med Rådet för finansiell rapporterings uttalande, UFR 6.
När ersättningar erbjuds för att uppmuntra frivillig avgång, redovisas
en kostnad om det är sannolikt att erbjudandet kommer att accepteras och
antalet anställda som kommer att acceptera erbjudandet tillförlitligt kan
uppskattas.
Avsättning görs också för beräknat värde av andra ersättningar till
anställda som betalas ut efter räkenskapsårets utgång, som till exempel
resultatbonus och provisioner. Beträffande ersättningar till anställda se
vidare not 28–30.
Moderbolagets redovisningsprinciper
Av detta avsnitt framgår på vilka punkter moderbolagets redovisningsprinciper avviker från koncernens. De nedan angivna redovisningsprinciperna
för moderbolaget har tillämpats konsekvent på samtliga perioder som presenteras i moderbolagets finansiella rapporter.
Moderbolaget upprättar sin redovisning enligt lagen om årsredovisning
i försäkringsföretag samt Finansinspektionens föreskrift 2008:26 med ändringsföreskrifter. Bolaget tillämpar även RFR 2 Redovisning för juridiska
personer utgivna av Rådet för finansiell rapportering. Reglerna i RFR innebär att moderbolaget ska tillämpa samtliga av EU godkända IFRS så långt
det är möjligt inom ramen för lagar och med hänsyn till sambandet mellan
redovisning och beskattning. Rekommendationen anger vilka undantag
från och tillägg till IFRS som skall göras.
EKONOMISK INFORMATION
Dotterföretag
Andelar i dotterföretag redovisas i moderbolaget enligt anskaffningsvärdemetoden. Som intäkt redovisas endast eventuellt erhållna utdelningar.
Nedskrivningsbehov testas löpande.
Obeskattade reserver
I moderbolaget redovisas obeskattade reserver inklusive uppskjuten skatteskuld. I koncernredovisningen delas däremot obeskattade reserver upp på
uppskjuten skatteskuld och eget kapital.
Koncernbidrag och aktieägartillskott
Redovisning av koncernbidrag kan göras antingen enligt huvudregeln eller
enligt alternativregeln i RFR 2 Redovisning för juridiska personer.
Redovisning enligt huvudregeln innebär att erhållna koncernbidrag
som moderbolag erhåller från dotterbolag redovisas som finansiell intäkt.
Lämnade koncernbidrag från moderbolag till dotterbolag redovisas som
ökning av andelar i koncernföretag.
Lämnade och erhållna koncernbidrag som dotterbolag lämnar till
moderbolag redovisas direkt mot eget kapital i dotterbolaget. Detta gäller
även koncernbidrag som lämnas eller erhålls mellan systerföretag.
Enligt alternativregeln får koncernbidrag redovisas som bokslutsdisposition. Bolaget har valt att tillämpa alternativregeln, dvs. att lämnat
koncernbidrag har redovisats som bokslutsdisposition i resultaträkningen
på s. 29 samt not 11 och not 27.
Aktieägartillskott förs direkt mot eget kapital hos mottagaren och aktiveras i aktier och andelar hos givaren, i den mån nedskrivning ej erfordras.
NOT 2 Väsentliga överväganden och bedömningar
som påverkar redovisningen
Vid upprättandet av redovisning i enlighet med IFRS förutsätts att styrelsen
och företagsledningen gör bedömningar, uppskattningar samt antaganden
som påverkar tillämpningen av redovisningsprinciperna och de redovisade
beloppen av tillgångar, skulder, intäkter, kostnader och eventualförpliktelser. Bedömningarna och antagandena är baserade på historiska erfarenheter
och kunskaper om försäkringsbranschen och grundar sig på information tillgänglig på balansdagen. Det verkliga utfallet kan således avvika från dessa
uppskattningar och bedömningar. I bolaget förekommer osäkerhet främst
avseende fastigheter och försäkringstekniska avsättningar. En beskrivning
av känsligheten i bedömningarna görs i tabellerna på sidorna 47 och 49.
Uppskattningarna och antagandena ses över regelbundet. Ändringar av
uppskattningar redovisas i den period ändringen görs om ändringen endast
påverkat denna period, eller i den period ändringen görs och framtida perioder om ändringen påverkar både aktuell period och framtida perioder.
Värdering av placeringstillgångar
Länsförsäkringar Jönköping har valt att tillämpa det s.k. verkligt värdealternativet i IAS 39 vid redovisning av samtliga finansiella placeringstillgångar förutom dotterbolagen. Det innebär att samtliga värdeförändringar
ingår i redovisad kapitalavkastning i resultaträkningen. Då värderingen av
tillgångarna i allt väsentligt grundas på observerbara marknadsnoteringar
är det bolagets bedömning att denna redovisning utgör den bästa presentationen av bolagets innehav av finansiella placeringstillgångar.
Undantag är aktieinnehaven i LFAB och Humlegården AB 1-3 som
beskrivs under Värderingsprinciper på sidorna 40–41.
Samtliga fastigheter i koncernen värderas till verkligt värde. Värdet på
fastigheterna har fastställts genom extern värdering, förutom fritidsfastigheten där marknadsvärdena uppskattats av bolaget.
Försäkringstekniska avsättningar
Bedömningar och uppskattningar som ligger till grund för redovisning och
värdering av försäkringstekniska avsättningar har en betydande inverkan på
de finansiella rapporterna.
Avsättning för ej intjänade premier och kvardröjande risk
Avsättningen för ej intjänade premier och kvardröjande risker avser att
täcka den förväntade skade- och driftskostnaden under den återstående löptiden på ingångna försäkringskontrakt.
Avsättningen beräknas normalt strikt tidsproportionellt, så kallad pro
rata temporis-beräkning. Om premienivån bedöms vara otillräcklig för att
täcka de förväntade skadekostnaderna och driftskostnaderna för skadereglering, förstärks de med ett tillägg för kvardröjande risker (nivåtillägg).
Denna bedömning innefattar bl.a. uppskattningar av framtida skadefrekvenser och andra faktorer som påverkar behovet av nivåtillägg.
Avsättning för oreglerade skador
Avsättningen för oreglerade skador ska täcka de förväntade framtida utbetalningarna för samtliga inträffade skador, inklusive de skador som ännu
inte rapporterats till bolaget, så kallad IBNR. Avsättningen inkluderar även
kostnader för skadereglering samt förväntad kostnadsökning.
Uppskattningen av avsättningsbehovet görs med hjälp av statistiska
metoder eller genom individuella bedömningar av enskilda skadefall. Ofta
används en kombination av de båda metoderna, stora skador och skador
med komplicerade ansvarsförhållanden bedöms individuellt och de mindre skadorna samt tillägget för inträffade men ännu ej rapporterade skador,
IBNR-avsättningen, beräknas med hjälp av statistiska metoder. Med undantag för skadelivräntor så diskonteras inte avsättning för oreglerade skador.
Avsättningen för skadelivräntor beräknas enligt vedertagna livförsäkringstekniska metoder, och diskonteras till marknadsränta enligt FFFS
2011:22.
Det mest väsentliga antagandet som ligger till grund för dessa metoder
är att historiska utfall kan användas för beräkning av framtida skadekostnader.
Avsättningarna för oreglerade skador är väsentliga för en bedömning
av bolagets redovisade resultat och ställning, eftersom en avvikelse mot
faktiska framtida utbetalningar resulterar i ett avvecklingsresultat som
redovisas kommande år. En redogörelse för bolagets avvecklingsresultat
återfinns i resultatanalysen. Risken för en felaktig avsättning kommenteras
vidare i not 3. I not 22 åskådliggörs nuvarande avsättning för oreglerade
skador genom en beskrivning av skadekostnadernas utveckling över tiden.
Riskerna vid värdering av avsättningarna behandlas i not 3 under
avsnittet Risker i Skadeförsäkringsrörelsen (försäkringsrisker).
45
EKONOMISK INFORMATION
Noter
NOT 3 Risker och riskhantering
Inledning
Risk är en naturlig del av Länsförsäkringar Jönköpings verksamhet. En
framgångsrik hantering av risk är en av de viktigaste konkurrensfaktorerna
för försäkringsbolag. Med andra ord behöver inte risk vara något negativt,
utan det är hur olika typer av risker hanteras som är det väsentliga.
Bolaget hanterar risktagandet genom tydligt definierade ansvarsområden och väl fungerande processer. Länsförsäkringar Jönköping har som
målsättning att identifiera, begränsa och följa upp alla de risker som kan ha
en väsentlig påverkan på bolagets resultat och ställning.
Försäkringsrisker förknippade med skadeförsäkringsverksamheten kan
delas in i tre riskområden; teckningsrisk, återförsäkringsrisk och reservsättningsrisk. I och med att premier tas ut i förskott är likviditetsrisken i
försäkringsverksamheten begränsad, förutsatt att premierna placerats i
likvida tillgångar.
Länsförsäkringar Jönköping är exponerat för flera olika typer av risk.
Operativ risk avser risken för förlust till följd av brister i processer, system,
mänskliga misstag eller yttre händelser. Operativa risker finns i alla delar
av bolagets verksamhet.
I den förmedlade bank- och livförsäkringsverksamheten är kreditrisk
den mest påtagliga risken vid sidan om den operativa risken.
Med hänsyn till att bolagets resultat till stor del styrs av hur bra avkastningen varit i kapitalförvaltningen är även hantering och uppföljning av
finansiell risk en central del av verksamheten.
•
•
•
risk- och kapitalrapporteringen samt specifika riskrapporter kopplade
till enskilda riskområden.
intern Skadecontrollerfunktion som säkerställer kvalité i bolagets
skadehandläggning
internrevision köps in från Länsförsäkringar AB
externt inköpt funktion för oberoende kontroll av risker, system och
processer
Compliance¸ Controller och Riskcontroller rapporterar direkt till VD.
Internrevision rapporterar direkt till styrelsen.
Extern riskkontroll rapporterar löpande till Controller, samt direkt till
VD och styrelsen en gång om året. VD och Controller rapporterar vid ordinarie styrelsemöte till Länsförsäkringar Jönköpings styrelse.
Länsförsäkringar Jönköpings styrelse
Compliance, Riskcontroller, Controller, Skadecontroller samt
Internrevision och Extern oberoende granskning och analys
Försäkringsrisk
Metoder för riskhantering och kontroll
Länsförsäkringar Jönköpings riskhantering och kontroll har som målsättning att identifiera, mäta och analysera samtliga risker som kan förhindra att Länsförsäkringar Jönköping når sina mål. Utöver detta så ska
Länsförsäkringar Jönköpings riskhantering säkerställa att:
•
•
•
kapitalbasen är tillräcklig i förhållande till Länsförsäkringar
Jönköpings riskexponering
riskhanteringsmetoder fastställs och implementeras
fastställda processer och metoder för riskhantering inom
Länsförsäkringar Jönköping pågår fortlöpande och på ett korrekt sätt
i alla delar av organisationen.
Ansvaret för Länsförsäkringar Jönköpings riskarbete ligger hos styrelsen
som årligen beslutar om bolagets övergripande styrdokument, exempelvis
affärsplan, policy och riktlinjer för kapitalförvaltningen och skuldtäckningspolicy. Styrelsen får vid ordinarie styrelsemöte rapportering av hur bolagets
risker utvecklas via ett flertal olika rapporter.
Riskhanteringsstrukturen innefattar därutöver:
• intern Compliance-funktion som ska se till att direktiv och riktlinjer
efterlevs
• intern Riskcontroller-funktion som övervakar riskexponeringen i
Länsförsäkringar Jönköping, liksom riskhanteringens kvalité och
omfattning
• intern Controller-funktionen som övervakar bolagets affärsverksamhet och månadsvis går igenom såväl resultatredovisning som
46
Marknadsrisk
Kreditrisk
Operativrisk
Regelefterlevnad
Affärsområden och kapitalförvaltning
Riskhanteringsstruktur i Länsförsäkringar Jönköping
Bolaget är dessutom styrt av en mängd legala krav. I Sverige är det
Finansinspektionen som är tillsynsmyndighet för de finansiella bolagen.
Varje kvartal rapporterar bolaget in uppgifter om bland annat kapitalbas och
solvens. Från och med 2007 rapporterar även bolaget in uppgifter enligt det
så kallade trafikljussystemet. Trafikljussystemet är ett stresstest som görs
för att kontrollera att bolaget klarar av sina åtaganden även i perioder med
kraftiga rörelser på de finansiella marknaderna. Bolaget uppfyller med god
marginal de minimikrav som ställts av myndigheterna.
Överlåtelse av trafikförsäkring
under avveckling
Per 2014-12-30 överlät Länsförsäkringar Sak AB avvecklingsaffär inom
trafik till Länsförsäkringar Jönköping. Samtidigt övertog Länsförsäkringar
Jönköping den skadelivränterörelse som finns kopplad till trafikaffären. Sammantaget betyder det reserver för egen räkning motsvarande
420 MSEK med tillhörande placeringstillgångar mottogs. Den sammantagna överlåtelsen påverkar i huvudsak bolagets risker inom marknadsrisk,
samt försäkringsrisk inom reserv- och livförsäkringsrisk.
Marknadsrisk
Då majoriteten av reserven och motsvarande tillgångar är räntekänsliga
påverkas både tillgångar och skulder av en förändring av marknadsräntorna.
EKONOMISK INFORMATION
Per 2014-12-30 har den skuld och de tillgångar som mottogs i överlåtelsen
en balanserad räntekänslighet, varför resultateffekten av marknadsränteändringar bedöms som liten.
Livförsäkringsrisk
I samband med överlåtelsen av avvecklingsaffären inom trafik mottog även
Länsförsäkringar Jönköping livränterörelse. Livränterörelse är klassificerad
som övrig livaffär och livräntor betalas i normalfallet ut livsvarigt varför
bolaget exponeras mot långlevnadsrisk.
Skadeförsäkringsverksamhet går ut på att överföra risk från försäkringstagaren till försäkringsgivaren. Försäkringsgivaren tar in premier från ett
stort antal försäkringstagare och förbinder sig att ersätta dem om en försäkrad skadehändelse inträffar. En korrekt prissättning av försäkringsavtalen är
avgörande för resultatet i försäkringsverksamheten. Det finns dock en inneboende osäkerhet i försäkringsverksamhet som gör att ogynnsamma resultat
kan förekomma. För att hantera denna osäkerhet används återförsäkring för
att minska fluktuationen i försäkringsverksamhetens resultat.
Försäkringsverksamheten i Länsförsäkringar Jönköping består av försäkringsgrenarna Sjuk och olycksfall, Villa och hem, Företag och fastighet,
Trafik, Motorfordon och Mottagen återförsäkring. En uppdelning av resultat
och avsättningar för respektive gren ges i resultatanalysen.
Försäkringsrisker består av teckningsrisk, reservsättningsrisk och katastrofrisk. Innebörden i dessa begrepp och bolagets generella metoder för att
hantera dessa typer av risker beskrivs nedan.
Teckningsrisk
Teckningsrisken är risken att den beräknade premien och övriga intäkter i
försäkringen inte kommer att motsvara de faktiska skade- och driftskostnaderna. För att säkerställa att premien är tillräcklig görs löpande uppföljning
av tariffer och vid behov görs även justeringar av dessa.
Bolaget följer även detaljerade interna riktlinjer (riskurvalsregler) för att
säkerställa en riktig bedömning och kvantifiering av den risk som tecknas.
Riskurvalsreglerna revideras minst en gång per år. Ett viktigt led i detta är
även besiktning av nya och befintliga risker. De mest frekventa besiktningarna som görs är besiktningar av skorstenar och eldstäder i bostäder, skal- och
brandskyddsbesiktning hos företag, samt el- och torkbesiktning på lantbruk.
I samband med besiktning genomförs även skadeförebyggande åtgärder i form av rådgivning och installation av förebyggande produkter, vilket
ytterligare förbättrar bolagets risk.
Känslighetsanalys, teckningsrisk (KSEK)
1% förändring i totalkostnadsprocent
1% förändring i premienivå
Genom det i avsnittet Katastrofrisk beskrivna interna riskutbytet länsförsäkringsbolagen sinsemellan är bolaget också exponerat för katastrofskador
som inträffar i de övriga länsbolagen. Åtagandet är bolagets enskilt största
risk och utgör ett belopp som motsvarar 15 procent av bolagets egna kapital
vid årets ingång. Det inträder då gruppens externa katastrofskydd är uttömt.
Reservsättningsrisk
Risker i Skadeförsäkringsrörelsen
(försäkringsrisker)
Inverkan på vinst före skatt
En känslighetsanalys av teckningsrisken per 2014-12-31 visas i tabellen nedan.
För att begränsa riskerna i försäkringsrörelsen har bolaget, genom avgiven återförsäkring, försäkrat sig mot risken för mycket stora skador.
2014
2013
+/- 9 304
+/- 8 238
+/- 10 041
+/- 9 499
1% förändring i skadefrekvens
+/- 7 180
+/- 6 731
10% förändring i premier för avgiven återförsäkring
+/- 9 456
+/- 10 330
Ovanstående tabell visar hur resultatet före skatt och eget kapital påverkas av förändringar i olika parametrar.
Reservsättningsrisk är risken för att de försäkringstekniska avsättningarna
inte räcker för att reglera inträffande skador. Bolagets totala åtagande för
pågående försäkringar och oreglerade skador (netto) uppgår till 1 934 MSEK
(1 460). Uppskattningen av de försäkringstekniska avsättningarna innefattar
viss osäkerhet, eftersom avsättningarna motsvarar en bedömning av framtida
skadeersättningar. Bedömningarna grundar sig på information om historiska skador som är kända på balansdagen. Därutöver beaktas förändringar i
skadekostnadsutvecklingen, förändringar i lagstiftning och andra ekonomiska förhållanden. Vid reservsättning används vedertagna aktuariella metoder
i kombination med prognoser över antal skador och medelskadekostnader.
Osäkerheten är störst i skadeportföljer med lång avvecklingstid. Främst
gäller det skador där stora utbetalningar kan komma många år framåt i tiden.
Detta är särskilt märkbart inom Trafik- och Olycksfallsförsäkring.
De försäkringstekniska avsättningarna för skador relaterade till
trafikförsäkringar och olycksfallsförsäkringar utgör 50 % (48) av de totala
avsättningarna.
För lagstadgade försäkringar som trafikförsäkringar består en del av
avsättningarna av livräntor. Dessa avsättningar är känsliga för förändringar
i dödlighetsantaganden, eftersom den faktiska dödligheten kan bli lägre än
de antaganden som gjorts i samband med reservbedömningen.
Andelen av de försäkringstekniska avsättningarna relaterade till
skadelivräntor var 13 procent i bokslut 2014. Avsättningen för skadelivräntor
beräknas enligt aktuariella principer.
När det gäller trafikskador finns även en osäkerhet om den framtida
kostnadsutvecklingen på grund av att förändrad lagstiftning och myndighetsbeslut i efterhand kan påverka hur trafikförsäkringen belastas med kostnader.
Även en förändring av skadeinflationsantagandet kan få stor påverkan på
skadekostnaden och avsättningen för oreglerade skador.
Utvecklingen av bolagets avsättning för oreglerade skador följs upp
löpande genom analys av avvecklingsresultatet, dvs. en uppföljning av hur
väl föregående års skadereserver räcker till att täcka kostnaden för inträffade
skador. Dessa genomgångar innebär att alla skadehandläggare går igenom
sina oreglerade skador och kontrollerar att den kvarvarande reserven är tillräcklig för att slutreglera skadan. Detta görs minst en gång per år.
Tidigare års skattningar av skadekostnaden för enskilda skadeår utgör
ett mått på bolagets förmåga att förutse den slutliga skadekostnaden. I not
22 presenteras en tabell som visar kostnadsutvecklingen för skadeåren 2005
– 2014 före och efter återförsäkring.
Katastrofrisk
Länsförsäkringar Jönköpings verksamhetsområde är begränsat till
Jönköpings län, vilket innebär att de risker bolaget tecknat är koncentrerade
till en förhållandevis liten region. Detta medför en relativt stor risk att flera
47
EKONOMISK INFORMATION
Noter
enskilda försäkringar blir skadedrabbade vid en större skada som exempelvis
en brand eller stormskada. Främst är det olika typer av egendomsförsäkring
(exempelvis fastighets-, lantbruk/skogs- och villaförsäkring) som är särskilt
känslig för denna geografiska koncentration.
För att begränsa riskerna i försäkringsrörelsen har bolaget, genom avgiven återförsäkring, försäkrat sig mot risken för denna typ av stora skador.
För att ytterligare begränsa riskerna i försäkringsrörelsen deltar bolaget i
ett riskutbyte tillsammans med de 22 övriga länsbolagen i länsbolagsgruppen.
Hanteringen av riskutbytet administreras inom det gemensamt ägda bolaget
Länsförsäkringar AB.
Riskutbytet innebär att de deltagande bolagen begränsar sina åtaganden i
försäkringsavtalen upp till vissa, av styrelsen - per riskslag - fastställda belopp
(självbehåll) per skada, per händelse och totalt per skadeår.
Återförsäkringen tar alltså sikte på att begränsa bolagets kostnad för
egen räkning, i första hand per enskild skada, i andra hand per händelse,
och i tredje hand för det totala årsresultatet. Den del av skadekostnaden
som överstiger självbehållet, netto efter återvinning från de skydd som
Länsförsäkringar AB i sin tur upphandlat på den externa återförsäkringsmarknaden för skadorna som omfattas av riskutbytet, sprids ut över länsbolagen och Länsförsäkringar AB efter fastställda andelar.
Återförsäkringsprogrammen gäller kalenderårsvis och förnyas/omförKoncernens fastigheter, finansiella tillgångar
och finansiella skulder, MSEK
Tillgångar
Förvaltningsfastigheter
Placeringar i joint ventures
Bokfört värde
2014-12-31
Bokfört värde
2013-12-31
592
559
9
9
Aktier och andelar
2 216
1 843
Obligationer och
andra räntebärande värdepapper
1 180
827
50
-
Rörelsefastigheter
Utlåning till kreditinstititut
152
144
Likvida medel
298
356
4 497
3 738
180
180
Summa
Skulder
Skulder till kreditinstitut
Derivat
7
1
Summa
187
181
Tabellen ovan visar bolagets fastigheter, finansiella tillgångar och finansiella
skulder per 2014-12-31
Totalavkastning, MSEK
Kapitalavkastning
handlas varje år. Återförsäkringsprogrammen ger, med undantag för vissa
risker, ett automatiskt skydd och kapacitet över valda självbehåll upp till
vissa beloppsgränser.
Styrelsen har beslutat om hur stor bolagets egen kostnad per skadehändelse, självbehållet, får vara för olika typer av försäkringsrisker.
Bolaget har på balansdagen 459 MSEK (350) i återförsäkrares andel
för oreglerade skador.
Finansiella risker och fastighetsrisker
Marknads-, kredit-, och likviditetsrisker klassificeras här under finansiella
risker. Fördelningen avseende fastigheter, finansiella tillgångar och
finansiella skulder redovisas i nedanstående tabell. (Fordringar och skulder
avseende direkt försäkring bedöms ha en låg risk och behandlas därför inte
här. Jämför not 18, not 23–24 och not 26.)
Marknadsrisker i placeringsverksamheten
Förändringar i aktiekurser, valutakurser, räntesatser och råvarupriser
påverkar marknadsvärdena för finansiella tillgångar och finansiella skulder. Marknadsrisken är risken för att verkligt värde på eller framtida kassaflöden från en finansiell tillgång eller finansiell skuld varierar på grund av
förändringar i dessa marknadspriser.
För Länsförsäkringar Jönköpings del är det aktiekurs- och ränterisk
som är de mest påtagliga riskerna. Inga marknadsvärden är direkt exponerade mot utländsk valuta. Däremot finns indirekt valutakursrisk i delar av
bolagets innehav av aktiefonder. Bolaget har ingen exponering mot råvaror.
Bolaget har ett regelverk, Placeringsriktlinjer för Länsförsäkringar
Jönköping, för hur bolaget skall placera tillgångarna och till vilken risk
detta får göras. Placeringsriktlinjer för Länsförsäkringar Jönköping revideras minst en gång per år och beslutas av styrelsen. I detta regelverk har
bolaget även tagit hänsyn till de legala krav som kan påverka hur bolaget
får placera kapitalet.
Det övergripande målet för Länsförsäkringar Jönköpings kapitalförvaltning är att säkerställa att bolagets åtagande gentemot försäkringstagarna alltid
kan fullföljas. Förvaltningen ska eftersträva en stabil avkastning över tid,
vilket innebär att avkastningen inte bör fluktuera i för hög grad mellan åren.
Styrelsen fastställer i Placeringsriktlinjer för Länsförsäkringar
Jönköping en normalportfölj bestående av de olika placeringstillgångarna.
Allokeringen av tillgångsslagen i normalportföljen får avvika +/-5 procent
enheter från normalportföljen. Styrelsen tar därmed ställning, dels till vilken
risknivå som skall gälla för förvaltningen och dels till vilken frihet som ges till
den operativa förvaltningsorganisationen att söka höja avkastningen alterna-
2014
2013
2012
2010
97
76
4
12
131
Förändring orealiserat resultat
233
200
205
-74
114
Summa kapitalavkastning
330
276
209
-62
245
Vägt genomsnitt av placeringstillgångar, rörelsefastigheter och
likvida medel under året
3 720
3 443
3 279
3 089
2 956
Avkastning, procent
9,3%
8,0%
6,4%
-2,0%
8,3%
Tabellen visar totalavkastningen på bolagets genomsnittliga placeringstillgångar, inklusive likvida medel de senaste fem åren.
48
2011
EKONOMISK INFORMATION
tivt minska risken genom att fördela tillgångarna inom respektive intervall.
För 2014 har följande normalportfölj tillämpats: Aktier (inklusive
aktiefonder) 25 procent, räntebärande tillgångar (inklusive räntefonder) 35
procent, fastigheter (inkl aktier i Humlegården) 20 procent samt aktier i
Länsförsäkringar AB 20 procent.
Varje månad erhåller Finansutskottet en förvaltningsrapport där det
framgår hur förvaltningen gått och hur bolagets placeringstillgångar är
placerade och till varje ordinarie styrelsemöte erhåller styrelsen en finansrapport. Alla typer av avvikelser gentemot bolagets policy och riktlinjer för
kapitalförvaltningen rapporteras i förvaltningsrapporten.
Det noterade aktieinnehavet fördelar sig på branscher enligt nedanstående diagram.
I not 15 framgår detaljerna till ovanstående tabell och diagram, där även
de noterade andelarna specificeras. I not 15 framgår också fördelningen på
värderingskategorier enligt IFRS 7. När det gäller onoterade aktier så utgörs
de till 69 % av innehavet i Länsförsäkringar AB (895 MSEK). Detta innehav
kommenterades tidigare i avsnittet Värderingsprinciper.
Vidare så utgörs de till 26 % av innehavet i Humlegården AB 1-3
(334 MSEK). Även detta innehav kommenterades tidigare i avsnittet
Värderingsprinciper.
Aktiekursrisk
Känslighetsanalys, aktiekursrisk KSEK
Aktiekursrisk är bolagets enskilt största marknadsrisk. Totalt har koncernen
en aktieexponering om ca 2 216 MSEK (1 843). För att begränsa effekten
av kraftiga fall i aktiekurser används olika typer av skyddsstrategier för att
uppnå en ekonomisk säkring av tillgångarna, så som t.ex. aktieindexobligationer och olika typer av derivat.
Inverkan på vinst före skatt
2014
10% nedgång i aktiekurser
-221 567
-184 314
10% uppgång i aktiekurser
221 567
184 314
10% nedgång i aktiekurser
-172 822
-143 765
10% uppgång i aktiekurser
172 822
143 765
Placeringsriktlinjerna anger också att bolaget ska försöka minska
risken i aktieportföljen genom en avvägd diversifiering, spridning av risken
på flera olika branscher.
I nedanstående tabell visas balansräkningens post Aktier och andelar
med fördelningen på noterade respektive onoterade innehav (koncernen).
2013
Inverkan på eget kapital
Tabellen ovan visar hur koncernens resultat och eget kapital påverkas av en
förändring i aktiemarkanden oaktat eventuella säkringsinstrument
Valutakursrisk
Aktier och andelar KSEK
2014
2013
Noterade aktier
431 684
412 116
Noterade andelar
487 037
285 698
Summa Noterade aktier och andelar
918 721
697 814
1 290 694
1 141 379
6 344
3 943
Summa Onoterade aktier och andelar
1 296 948
1 145 322
Totalt Aktier och andelar
2 215 669
1 843 136
Onoterade aktier
Onoterade andelar
Tabellen ovan visar koncernens totala aktieinnehav, fördelat på noterade
och onoterade innehav per 2014-12-31.
Noterade aktier, fördelning per bransch
Det noterade aktieinnehavet fördelar sig på branscher enligt nedanstående diagram.
7%
Bolaget har tillgångar i utländsk valuta, däremot inga skulder. På tillgångssidan är valutaexponeringen begränsad då det enda direkt exponerade
innehavet är Yes Television som är värderat till noll kronor.
Enligt placeringsriktlinjerna får bolaget under speciellt definierade förutsättningar ikläda sig indirekt valutarisk genom investeringar i aktie- och
räntefonder denominerade i svenska kronor. Per 2014-12-31 motsvarande
denna indirekta valutarisk 116 MSEK.
Ränterisk
Koncernen är exponerat mot ränterisk främst på tillgångssidan. På tillgångssidan uppgår koncernens placeringar i räntebärande värdepapper till totalt
1230 MSEK (827) och på skuldsidan uppgår räntebärande finansiella skulderna till 180 MSEK (180). Koncernens ränteportfölj består huvudsakligen av
direktägda stats-, kommun- och bostadsobligationer. Dessa direktägda obli-
Räntebärande placeringar, sektorindelat
Industrivaror
och tjänster
7%
7%
Informationsteknik
14%
32%
Hälsovård
Sällanköpsvaror
och tjänster
5%
4%
33%
23%
Stat och kommun
48%
Bostadsinstitut
Finans
och fastighet
Övriga
Material
Telekomoperatörer
20%
Dagligvaror
Diagrammet ovan visar hur bolagets noterade aktieplaceringar fördelar sig på olika
branscher.
Diagrammet ovan visar hur koncernens räntebärande placeringar, ej likvida medel,
fördelar sig på olika typer av emittenter.
49
EKONOMISK INFORMATION
Noter
gationerna är främst från emittenter som svenska staten, svenska kommuner
och bostadsinstitut. I mindre utsträckning finns obligationer emitterade av
svenska och utländska banker och företag.
I samband med övertagandet av trafikaffär med tillhörande skadelivräntor så har bolaget erhållit realränteobligationer med svenska staten som
emittent. Kreditdurationen i ränteportföljen uppgår för närvarande till 3,3
år (2,3) exklusive de realränteobligationer som mottogs vid beståndsöverlåtelsen av trafikaffär med tillhörande skadelivräntor. Inklusive dessa är
kreditdurationen i bolagets ränteportfölj 4,7 år.
Den genomsnittliga räntedurationen i ränteportföljen uppgår för närvarande till 1,7 år (1,2) exklusive de realränteobligationer som mottogs vid
beståndsöverlåtelsen av trafikaffär med tillhörande skadelivräntor. Inklusive
dessa är genomsnittliga räntedurationen i bolagets ränteportfölj 3,0 år.
Samtliga placeringar i räntebärande värdepapper är i svenska kronor.
Koncernens likvida medel uppgår till 298 MSEK (356).
Kreditrisk
Maximal kreditriskexponering KSEK
Obligationer
2014
2013
1 222 444
820 557
7 764
6 399
1 230 208
826 956
Förlagslån
Summa Obligationer och andra
räntebärande värdepapper
Utlåning till kreditinstitut
-
-
-7 284
-1 304
1 222 924
825 652
Derivat
Summa maximal kreditriskexponering
Tabellen ovan visar bolagets maximala kreditriskexponering på balansdagen.
2014
2013
0%
3%
2%
6%
4%
4%
7%
4%
Kreditrisk avser de resultateffekter som uppstår om en utgivare eller motpart
i ett finansiellt instrument inte kan fullgöra sina förpliktelser.
80%
77%
Känslighetsanalys,ränterisk (KSEK)
2014
Inverkan på resultat före skatt
2013
1% parallell förflyttning nedåt i räntenivå
-9 286
-14 946
1% parallell förflyttning uppåt i räntenivå
15 662
14 309
1% parallell förflyttning nedåt i räntenivå
-7 243
-11 658
1% parallell förflyttning uppåt i räntenivå
12 216
11 161
Tabellen ovan visar vilken effekt en förändring i räntenivån har på koncernens
resultat och eget kapital.
För att begränsa kreditrisken i placeringar i räntebärande värdepapper har
bolaget fastställt vilken lägsta kreditvärdering (rating) en emittent skall ha.
Dessutom finns begränsningar om hur mycket man kan placera hos olika
emittenter, dessa begränsningar styrs med utgångspunkt från gällande skuldtäckningsregler. Den kreditrisk som finns i bolagets avgivna återförsäkring
beskrivs under avsnittet Katastrofrisk ovan.
Bolaget har inga finansiella tillgångar som är förfallna till betalning.
Bolaget har inte någon pant, annan säkerhet eller garantier utställda av tredje
part för de finansiella tillgångarna.
Kreditrisk föreligger också vid eventuella fallicemang hos återförsäkrare.
I nedanstående diagram och tabell visas en kreditbetygsanalys koncernens
räntebärande placeringar.
Kreditbetygsanalys, räntebärande placeringar
2014
50
2013
Kreditbetyg
Belopp
A-AAA
990 662
80%
642 735
79%
A-
45 216
4%
20 465
2%
BBB
90 598
7%
32 562
4%
BB
32 750
3%
26 463
3%
Utan rating
BBB
BB
Utan
rating
Av placeringar utan kreditbetyg så står Vasakronan (statligt) för 11 %, företagsobligationer står för resterande 89 %.
Fastighetsrisk
Koncernens exponering i fastigheter uppgår till totalt 743 MSEK (702). Det
inkluderar såväl förvaltnings- som rörelsefastigheter. Den mest betydande
fastighetsrisken är att fastighetsvärdena går ned till följd av olika omvärldsförändringar. Små förändringar i avkastningskrav ger stora förändringar på
värdet, liksom förändringar i hyresnivå.
I nedanstående tabell beskrivs hur en förändring i omvärlden påverkar
fastigheternas marknadsvärden, dels om avkastningskravet förändras och
dels hur marknadsvärdena påverkas av förändringar i hyresnivån. Såväl förvaltnings- som rörelsefastigheter marknadsvärderas av extern värderingsman
varje år. Analysen har sin utgångspunkt i dessa värderingar.
Känslighetsanalys,
fastighetsrisk
Belopp
Andel
70 982
6%
101 566
12%
1 230 208
100%
826 956
100%
2014
2013
KSEK
%
KSEK
%
-119 437
-16
-109 433
-16
119 437
+16
109 433
+16
Förändring av hyresnivåerna
med +10%
44 757
+6
43 556
+6
Förändring av hyresnivåerna
med -10%
-44 757
-6
-43 556
-6
Inverkan före skatt
(rating enligt Standard & Poor)
Summa
A-
Diagrammet ovan visar bolagets räntebärande placeringar fördelar sig på olika
kreditbetyg
Inverkan på Eget kapital
Andel
A-AAA
Avkastningskravet ökar
med 1%
Avkastningskravet minskar
med 1%
Tabellen ovan visar på den effekt som förändringar i direktavkastningskrav och
hyresnivåer har på bolagets resultat före skatt uttryckt i KSEK, och vilken andel av
fastigheternas samlade marknadsvärde som detta motsvarar.
EKONOMISK INFORMATION
Likviditetsrisk
I vid mening handlar likviditetsrisker om tillgång till finansiering och återförsäkring. Om en likviditetsrisk realiseras kan detta ofördelaktigt påverka
den ordinarie affärsverksamheten och i yttersta fall även riskera att uppfylla
de dagliga betalningsåtagandena.
Tabellen nedan visar en analys av kassaflödet, i vilken finansiella tillgångar och skulder delas in i avtal med kända kassaflöden och övriga avtal.
För övriga avtal presenteras redovisade värden. Tabellen visar även förväntade kassaflöden för nettot av försäkringstekniska avsättningar, vilka till
naturen är förenade med en viss grad av osäkerhet.
För Länsförsäkringar Jönköping är likviditet normalt inget problem,
eftersom premierna i försäkringsrörelsen betalas in i förskott och stora
skadeutbetalningar ofta är kända långt innan de förfaller. Dessutom är en
stor del av Länsförsäkringar Jönköpings placeringstillgångar likvida med
kort varsel eftersom de dagligen handlas i stora volymer på väl fungerande
börser med god genomlysning. (Premieinflödet från försäkringsavtal finns
inte med i kassaflödesanalysen i tabellen nedan.)
Bolaget har som riktlinje att alltid ha en likviditet (kassa och bankmedel) som uppgår till minst 60 MSEK. Utöver detta finns alltid möjlighet
att med två till tre dagars varsel göra betydligt större belopp likvida genom
försäljning av olika placeringstillgångar. Vid verksamhetsårets utgång hade
bolaget likvida medel om 298 MSEK (356).
Under en normal månad har bolaget utbetalningar avseende driftskostnader, skadekostnader och återförsäkringspremier på cirka 69 MSEK.
Inbetalningarna i form av premier, ersättningar från återförsäkrare och provisionsersättningar från Länsförsäkringar Bank och Länsförsäkringar Liv
uppgår till cirka 74 MSEK.
Risker i övrig verksamhet
Förutom sakförsäkringsverksamheten säljer bolaget livförsäkringar och bankprodukter till kunderna för Länsförsäkringar Liv respektive Länsförsäkringar
Banks räkning. Som ersättning för detta erhåller Länsförsäkringar Jönköping
en provision. Resultatet av dessa affärer ingår inte i bolagets försäkrings-
tekniska resultat utan redovisas i den icke-tekniska redovisningen under
posterna övriga intäkter och övriga kostnader.
Den ersättning som bolaget erhåller från Länsförsäkringar Liv är till
viss del förenad med ett annullationsansvar, vilket innebär att bolaget kan
bli återbetalningsskyldig om en kund slutar att betala in sina premier. Denna
risk är relativt begränsad dels för att annullationsansvaret bara är treårigt och
dels för att denna del av ersättningen enbart uppgår till cirka 11 MSEK per år.
I bolagets avtal med Länsförsäkringar Bank regleras hur stor ersättning
bolaget skall ha för den förmedlade bankaffären. I detta avtal framgår även
att Länsförsäkringar Jönköping skall stå för 100 % av de kreditförluster som
eventuellt uppkommer på de lån som bolaget förmedlat till Länsförsäkringar
Bank. Vid utgången av år 2014 bedöms bolagets samlade befarade kreditförlust till 5 MSEK.
Operativa risker
Operativa risker definieras som risken för förlust till följd av otillräckliga
eller bristfälliga interna processer och system samt mänskliga fel eller yttre
händelser. Operativ risk innefattar också juridisk risk och risk som avser
företagets anseende.
Operativa risker kan exempelvis medföra ersättningsanspråk, förlorat
anseende, uteblivna intäkter eller merkostnader i samband med verksamhetsavbrott eller felaktig risk- och resultatinformation.
En viktig del av bolagets riskhantering är processarbetet. En väl styrd
process tydliggör för medarbetare på alla nivåer inom vilka ramar som verksamheten skall bedrivas. Processerna är även utgångspunkten för bolagets
riskanalys, vilket återspeglas i organisation och handlingsplaner.
En central del i processutvecklingen är att arbeta med ständiga förbättringar där både medarbetares och kunders synpunkter tas tillvara. Bolaget
är sedan flera år tillbaka miljöcertifierat ISO 14001:2004.
Bolagets funktioner för riskmanagement och compliance har, som tidigare beskrivits, bland annat till uppgift att på olika sätt identifiera, hantera och
granska bolagets operativa risker.
Finansiella tillgångar och fastigheter, samt finansiella skulder och försäkringstekniska avsättningar
Redovisat värde
MSEK
Totalt
Varav utan
kontraktsenliga
förfall
Varav med
kontraktsenliga
förfall
2015
2016
-2019
-2020
-2029
>2030
Finansiella tillgångar
Aktier och andelar
2 216
Obligationer och andra räntbärande värdepapper
1 180
1 180
115
50
50
50
Utlåning till kreditinstitut
2 216
744
321
0
Fastigheter
Förvaltningsfastigheter
592
592
21
84
210
Rörelsefastigheter
152
152
9
36
90
-180
-180
-6
-24
-61
-1 933
-1 933
-177
-430
-647
Finansiella skulder
Skulder till kreditinstitutet
Försäkringstekniska avsättningar, f.e.r.
Försäkringstekniska avsättningar, f.e.r.
-680
Tabellen ovan visar en analys av kassaflödet där de finansiella tillgångarna och skulderna delats in i kontrakt med kända kassaflöden och kontrakt där flöden inte är kända.
Dessutom visar tabellen även det förväntade kassaflödet för bolagets försäkringstekniska avsättningar och fastigheter inkl. finansiering (skulder till kreditinstitut).
51
EKONOMISK INFORMATION
Noter
NOTER TILL RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING
Om inget annat anges avser uppgifterna i notförteckningen både koncernen och moderbolaget. Belopp i KSEK.
NOT 4 Premieinkomst
2014
2013
Direkt försäkring i Sverige
933 607
876 402
Mottagen återförsäkring
219 005
73 497
1 152 612
949 899
NOT 5 Kapitalavkastning överförd från finansrörelsen
2014
2013
Överförd kapitalavkastning
17 414
12 193
1,3
0,9
Premieinkomst
Räntesats %
Principen för beräkning av den överförda kapitalavkastningen beskrivs i Termer inom Skadeförsäkring, se sidan 79.
NOT 6 Övriga tekniska kostnader och intäkter
Trafikförsäkringsföreningen (TFF) är ett samarbetsorgan för de försäkringsbolag som har rätt att meddela trafikförsäkring i Sverige. Dessa försäkringsbolag är
enligt lag skyldiga att vara medlemmar i TFF. Föreningens verksamhet styrs till övervägande del av reglerna i trafikskadelagen och trafikförsäkringsförordningen.
Regeringen fastställer TFF:s stadgar.
En av föreningens huvuduppgifter är att reglera trafikskador som orsakats av okända, oförsäkrade och utländska fordon. Andra huvuduppgifter är att ta ut
en lagstadgad avgift (trafikförsäkringsavgift) av ägare till oförsäkrade fordon samt att delta i det internationella trafikförsäkringsarbetet (Gröna Kortsamarbetet
och vissa andra funktioner). TFF har också till uppgift att hantera vissa försäkringsfrågor gällande motorfordon inom det frivilliga branschsamarbetet i Sverige
(Bilförsäkringskommittén). TFF svarar även för administrationen av Trafikskadenämnden.
TFF:s egna intäkter utgörs främst av betalda trafikförsäkringsavgifter och finansiella intäkter. Driftskostnaderna och skadekostnaderna överstiger regelmässigt
intäkterna och det uppkommer årligen ett nettounderskott i TFF:s verksamhet. Av regler i trafikskadelagen följer att medlemsbolagen har ett solidariskt ansvar att
finansiera detta nettounderskott. Underskottet fördelas mellan medlemsbolagen på basis av bolagens premievolym för trafikförsäkring genom en årlig avräkning
som fastställs av TFF:s stämma. Nettounderskottet redovisas i enlighet med en branschgemensam rekommendation.
2014
Premier och trafikförsäkringsavgifter
7 350
6 752
-11 306
-10 051
-1 125
-1 270
683
228
Nettounderskott avseende TFF
-4 398
-4 341
NOT 7 Utbetalda försäkringsersättningar
2014
2013
Skadeutbetalningar netto efter självrisk
Driftskostnader
Kapitalavkastning
52
2013
Utbetalda försäkringsersättningar
-619 326
-548 256
Driftskostnader för skadereglering
-72 386
-69 548
Utbetalda försäkringsersättningar
-691 712
-617 804
EKONOMISK INFORMATION
NOT 8 Driftskostnader
Not
Funktionsindelade driftskostnader
KONCERNEN
2014
Anskaffningskostnader
Administrationskostnader
Provisioner och vinstandelar i avgiven återförsäkring
2014
2013
-117 256
Förändring av förutbetalda anskaffningskostnader
MODERBOLAGET
-116 286
2013
-123 321
-121 632
-
-
-
-
-16 428
-16 992
-18 759
-18 961
-648
-671
-648
-671
-134 332
-133 949
-142 728
-141 264
Total kostnadsslagsindelning driftskostnader
Ombudskostnader
-40 970
-37 978
-40 970
-37 978
Personalkostnader
-164 556
-159 055
-164 556
-159 055
-82 148
80 964
-94 535
-91 842
-3 924
-3 334
-3 924
-3 334
-23 570
-5 928
-22 669
-4 977
-1 131
-1 144
-1 131
-1 144
Lokal- och kontorskostnader
Avskrivningar
Övriga kostnader
Provisioner och vinstandelar i mottagen återförsäkring
Provisioner och vinstandelar i avgiven återförsäkring
Omkostnadsbidrag för förmedlad affär
Summa totala driftskostnader
-648
-671
-648
-671
61 224
43 181
61 224
43 181
-255 723
-245 893
-267 209
-255 820
Kostnaderna fördelar sig på bolagets verkamhetsgrenar
enligt följande tabell.
Driftskostnader för skadereglering
7
-72 386
-69 548
-72 386
-69 548
Driftskostnader i försäkringsrörelsen
8
-134 332
-133 949
-142 728
-141 264
-5 901
-6 693
-6 226
-6 966
Driftskostnader i kapitalförvaltningen
Driftskostnader netto i Liv och Bank
10
-21 274
-30 505
-24 038
-32 844
Övriga intäkter och kostnader
10
-21 830
-5 198
-21 831
-5 198
-255 723
-245 893
-267 209
-255 820
53
EKONOMISK INFORMATION
Noter
NOT 9 Kapitalavkastning
Kapitalavkastning, intäkter
KONCERNEN
MODERBOLAGET
2014
2013
37 033
34 688
2014
2013
Driftsöverskott byggnader och mark
- hyresintäkter
- driftskostnader
23
40
-20 965
-20 540
-2 158
-51
Driftsöverskott
16 068
14 148
-2 135
-11
Utdelning på aktier och andelar
16 283
20 844
15 908
20 844
21 467
27 538
23 238
28 308
54 637
21 489
54 636
21 488
108 455
84 019
91 647
70 629
-8 577
-9 732
-8 901
-10 006
-3 213
-4 152
–
-
-21
-25
–
-
-11 811
-13 909
-8 901
-10 006
96 644
70 110
82 746
60 623
21 924
35 456
–
-
200 799
166 883
166 475
143 683
202 339
176 385
Ränteintäkter mm
- obligationer och andra räntebärande värdepapper
Realisationsvinster, netto
Summa kapitalförvaltning, intäkter
Kapitalavkastning, kostnader
Kapitalförvaltningskostnader
Räntekostnader mm
- fastighetslån
- övriga räntekostnader
Summa kapitalförvaltning, kostnader
Summa kapitalförvaltning
Förändring orealiserat resultat på placeringstillgångar
Orealiserade vinster på placeringstillgångar
Byggnader och mark
Andra finansiella placeringstillgångar
- aktier och andelar
- obligationer och andra räntebärande värdepapper
Summa orealiserade vinster på placeringstillgångar
9 910
232 633
9 910
143 683
Orealiserade förluster på placeringstillgångar
Andra finansiella placeringstillgångar
- obligationer och andra räntebärande värdepapper
Summa orealiserade förluster på placeringstillgångar
Total förändring orealiserat resultat på placeringstillgångar
54
–
-2 633
–
-2 633
–
-2 633
–
-2 633
232 633
199 706
176 385
141 050
EKONOMISK INFORMATION
NOT 9 Kapitalavkastning forts.
Årets nettoresultat per kategori av finansiella tillgångar
KONCERNEN 2014
Finansiella tillgångar
Finansiella tillgångar
värderade till verkligt värde
över resultaträkningen
Aktier och andelar
65 111
Obligationer och andra
räntebärande värdepapper
19 398
Derivat
6 137
Summa
90 646
Innehav för
handelsändamål
Lånefordringar
Finansiella
instrument
som kan säljas
Summa
65 111
19 398
6 137
-
–
-
90 646
Driftsöverskott i fastighetsrörelsen
16 068
Ränteintäkter på likvida medel och i
försäkringsrelaterade fordringar
1 741
Kapitalförvaltningens intäkter
108 455
Räntekostnader
-3 234
Kapitalförvaltningskostnader
-8 577
Kapitalförvaltningens kostnader
-11 811
Summa Kapitalförvaltningen
96 644
MODERBOLAGET 2014
Finansiella tillgångar
Finansiella tillgångar
värderade till verkligt värde
över resultaträkningen
Innehav för
handelsändamål
Lånefordringar
Finansiella
instrument
som kan säljas
Summa
Aktier och andelar
64 736
64 736
Obligationer och andra
räntebärande värdepapper
21 239
21 239
Derivat
6 137
6 137
Summa
92 112
–
–
–
Driftsunderskott i fastighetsrörelsen
92 112
-2 135
Ränteintäkter på likvida medel och i
försäkringsrelaterade fordringar
1 670
Kapitalförvaltningens intäkter
91 647
Kapitalförvaltningskostnader
-8 901
Kapitalförvaltningens kostnader
-8 901
Summa Kapitalförvaltningen
82 746
55
EKONOMISK INFORMATION
Noter
NOT 9 Kapitalavkastning forts.
Årets nettoresultat per kategori av finansiella tillgångar
KONCERNEN 2013
Finansiella tillgångar
Aktier och andelar
Obligationer och andra
räntebärande värdepapper
Derivat
Finansiella tillgångar
värderade till verkligt värde
över resultaträkningen
Innehav för
handelsändamål
Finansiella
instrument
som kan säljas
Summa
41 017
41 017
6 976
6 976
11 162
11 162
Lån
Summa
Lånefordringar
6 517
59 155
–
6 517
6 517
–
65 672
Driftsöverskott i fastighetsrörelsen
14 148
Ränteintäkter på likvida medel och i
försäkringsrelaterade fordringar
4 199
Kapitalförvaltningens intäkter
84 019
Räntekostnader
-4 177
Kapitalförvaltningskostnader
-9 732
Kapitalförvaltningens kostnader
-13 909
Summa Kapitalförvaltningen
70 110
MODERBOLAGET 2013
Finansiella tillgångar
Aktier och andelar
Obligationer och andra
räntebärande värdepapper
Derivat
Finansiella tillgångar
värderade till verkligt värde
över resultaträkningen
Innehav för
handelsändamål
56
Finansiella
instrument
som kan säljas
Summa
41 017
41 017
7 985
7 985
11 162
11 162
Lån
Summa
Lånefordringar
6 482
60 164
–
6 482
6 482
–
66 646
Driftsunderskott i fastighetsrörelsen
-11
Ränteintäkter på likvida medel och i
försäkringsrelaterade fordringar
3 994
Kapitalförvaltningens intäkter
70 629
Kapitalförvaltningskostnader
-10 006
Kapitalförvaltningens kostnader
-10 006
Summa Kapitalförvaltningen
60 623
EKONOMISK INFORMATION
NOT 10 Övriga kostnader och intäkter
KONCERNEN
MODERBOLAGET
2014
2013
2014
2013
-772
-727
-772
-727
-15 957
–
-15 957
–
-140
-1 431
-141
-1 431
Resultatbonus
-4 961
-3 040
-4 961
-3 040
Nettokostnader i förmedlad livförsäkringsaffär
-1 872
-4 152
-2 406
-4 604
Nettokostnader i Fastighetsförmedling
Kostnader för 175-års jubileum
Omstruktureringskostnader
Nettokostnader i bankaffär
-19 402
-26 353
-21 632
-28 240
Summa Övriga kostnader
-43 104
-35 703
-45 869
-38 042
NOT 11 Obeskattade reserver och bokslutsdispositioner
MODERBOLAGET
Obeskattade reserver
2014
2013
Utjämningsfond
21 847
21 847
Säkerhetsreserv
709 204
657 204
Utgående balans Obeskattade reserver
731 051
679 051
Bokslutsdispositioner i resultaträkning
7 050
–
Avsättning till Säkerhetsreserv
Mottaget koncernbidrag
-52 000
-31 604
Summa bokslutsdispositioner
-44 950
-31 604
NOT 12 Skatter
Redovisat i resultaträkningen
Skatt på årets resultat
KONCERNEN
2014
MODERBOLAGET
2014
2013
-66
–
Justering av tidigare års skatt
-29
Uppskjuten skatteintäkt kapitalförsäkring
132
Uppskjuten skatt på temporärskillnad
Uppskjuten skatt på bokslutsdispositioner
Uppskjuten skatt på nyttjat underskottsavdrag
Summa Skatt
Skillnad mellan redovisad skatt och skatt baserad
på gällande svensk skattesats
2013
–
–
-117
15
-117
895
132
895
-45 095
-41 879
-38 804
-31 031
-11 440
-6 954
–
–
-1 539
-1 908
–
–
-58 037
-49 963
-38 657
-30 253
KONCERNEN
MODERBOLAGET
2014
2013
2014
2013
Resultat före skatt
328 372
249 680
202 115
140 279
Skatt enligt gällande skattesats, 22%
-72 242
-54 929
-44 465
-30 861
Ej skattepliktiga intäkter
9 063
4 751
1
–
Ej avdragsgilla kostnader
-1 177
-394
-498
-389
6 158
–
6 158
–
29
-117
15
-117
132
895
132
895
Utnyttjat förlustavdrag från tidigare år, ej aktiverade
Justering tidigare års skatter
Uppskjuten skatteintäkt kapitalförsäkring
Övrigt
Summa Redovisad skatt
–
-169
–
219
-58 037
-49 963
-38 657
-30 253
57
EKONOMISK INFORMATION
Noter
NOT 12 Skatter forts
KONCERNEN
Redovisat i balansräkningen
MODERBOLAGET
2014
2013
2014
Förvaltningsfastigheter
55 210
48 064
–
-
Rörelsefastigheter
23 501
22 266
–
-
989
1 100
–
-
137 419
100 666
137 408
100 666
1 768
-412
1 768
-412
2013
Uppskjuten skatteskuld hänför sig till följande:
Aktier i joint ventures
Aktier och andelar
Obligationer och andra räntebärande värdepapper
Derivat
-1 602
-85
–
117
-
- 1 594
–
-
Obeskattade reserver
160 831
149 391
–
-
Summa skatter
378 116
319 396
139 176
100 371
Underskottsavdrag
NOT 13 Fastigheter
Moderbolaget äger inga fastigheter. Alla koncernens fastigheter förvaltas av dotterkoncernen ELL-EFF Fastigheter.
KONCERNEN 2014
Typ av fastighet
Antal
Anskaffningsvärde, KSEK
Verkligt
värde, KSEK
Värde/m2 kronor
Ytvakansgrad
Förvaltningsfastigheter
Flerbostadshus
3
143 491
193 500
24 194
0,0%
Kontors- och affärsfastigheter
4
274 871
373 500
18 252
4,9%
Industrifastigheter
1
22 762
25 000
8 333
60,1%1)
Summa
8
441 124
592 000
18 817
8,9%
Kontors- och affärsfastigheter
1
121 141
147 500
25 959
0,0%
Fritidsfastigheter
1
2 454
4 000
44 444
0,0%
Rörelsefastigheter
Summa
2
123 595
151 500
26 247
0,0%
Totalt Koncernen
10
564 719
743 500
19 969
7,5%
1)
Industrifastigheten Vägporten 2 i Jönköping inköptes i slutet av 2013. Fastigheten har under 2014 varit föremål för genomgripande utveckling och
förädling. Inflyttning har påbörjats under hösten 2014. Förädlingsarbetet planeras fortsätta under 2015.
KONCERNEN 2013
Typ av fastighet
Antal
Anskaffningsvärde, KSEK
Verkligt
värde, KSEK
Värde/m2 kronor
Ytvakansgrad
Förvaltningsfastigheter
Flerbostadshus
3
142 151
180 500
22 736
0,0%
Kontors- och affärsfastigheter
4
262 493
357 000
18 135
0,9%
Industrifastigheter
1
21 961
21 000
7 000
100,0%1)
Fritidsfastigheter
-
-
-
-
0,0%
Summa
8
426 605
558 500
18 237
10,4%
-
-
-
-
0,0%
Kontors- och affärsfastigheter
1
116 538
141 500
24 952
3,2%
Fritidsfastigheter
1
2 404
2 404
23 569
0,0%
Rörelsefastigheter
Flerbostadshus
Summa
Totalt Koncernen
58
2
118 942
143 904
24 927
3,1%
10
545 547
702 404
19 298
9,2%
EKONOMISK INFORMATION
NOT 13 Fastigheter forts
Geografisk fördelning
Verkliga värden har fastställts med en kombinerad tillämpning av ortspris-
metod och kassaflödessmetod.
Samtliga fastigheter utom fritidsfastigheten är belägna i centrala Jönköping.
Vid kassaflödesmetod beräknas objektets avkastningsvärde utifrån en kassa-
Fritidsfastigheten Malmön 1:24 är belägen på Bohus-Malmön i Bohuslän.
flödesanalys med marknadsanpassade parametrar.
Avkastningsmetoden är baserad på nuvärdesberäkning av framtida faktiska
Andel av fastigheterna som används i den egna verksamheten
kassaflöden i form av driftnetton, som successivt marknadsanpassats under 10
Bolaget har under 2014 utnyttjat 95 procent av fastigheten Härden 5 i
år samt nuvärdet av bedömt restvärde år 2024. Restvärdet har bedömts genom
Jönköping som huvudkontor (5 410 m2). Därutöver används Malmön 1:24 i
en evighetskapitalisering av ett uppskattat marknadsmässigt driftnetto år 2025.
Sotenäs kommun som fritidsfastighet.
Verkligtvärdevärderingen av förvaltnings- och rörelsefastigheter om 743,5
Värderingsmetod
MSEK har kategoriserats som tillhörande nivå 3 i verkligtvärdehierarkin, då ej
Verkligt värde av förvaltningsfastigheter har bedömts av externa, oberoende
observerbara indata som använts i värderingen har en väsentlig påverkan på
fastighetsvärderare, med relevanta, professionella kvalifikationer och med
bedömt värde.
I nedanstående tabell visas parametrar som använts vid bedömningen av
erfarenhet av området samt kategori av fastigheter som värderats. Den oberoende värderaren tillhandahåller det verkliga värdet av koncernens portfölj av
verkligt värde 2014. I tabellen ingår koncerninterna poster vilka elimineras bort
förvaltningstillgångar var tolfte månad.
i koncerns resultaträkning.
Kalkylräntekrav
för diskontering
av framtida
kassaflöden
Direktavkastningskrav för
bedömning av
restvärde
Bedömda
marknadsmässiga
hyresintäkter
Flerbostadshus
10 545
10 757
5 756
7 449
5,1% - 5,9%
3,6% - 4,4%
Kontors- och affärsfastigheter
26 644
28 141
15 604
21 830
6,6% - 7,5%
5,1% - 6,0%
98
2 101
-351
1 522
7,9% - 7,9%
6,4% - 6,4%
12 043
10 446
9 071
8 811
8,0% - 8,0%
6,0% - 6,0%
2
2
-72
-72
Avkastningsanalys
Utgående
driftsnetto
i resultaträkning
2014
Bedömt
marknadsmässigt
driftsnetto
Utgående
hyresintäkter
i resultaträkning
2014
Förvaltningsfastigheter
Industrifastigheter
Rörelsefastigheter
Kontors och affärsfastigheter
Fritidsfastigheter
–
–
Det uppskattade verkliga värdet skulle öka (minska) om:
- Förväntade marknadsmässiga hyresintäkter var högre (lägre);
- Förväntat marknadsmässigt driftsnetto var högre (lägre);
- Kalkylräntekravet var lägre (högre);
- Direktavkastningskravet var lägre (högre).
Redovisat i Balansräkningen
KONCERNEN
2014
Redovisat värde Ingående balans
2013
702 404
624 081
–
21 961
Aktiveringar
19 171
20 906
Komponentavskrivningar
-2 932
-3 035
Nettoförändring av marknadsvärdet
24 857
38 491
743 500
702 404
37 033
34 688
-20 965
-20 540
Förvärv
Redovisat värde Utgående balans
Redovisat i Resultaträkningen
Summa hyresintäkter under räkenskapsåret
Kostnader avseende fastigheter
- driftskostnader avseende lokaler som genererat intäkter under räkenskapsåret
59
EKONOMISK INFORMATION
Noter
NOT 14 Placeringar i koncernföretag
MODERBOLAGET
Ägarandel i %
Innehav i dotterföretag
Dotterföretagets
säte och land
ELL-EFF Fastigheter AB
Jönköping, Sverige
100
100
Länet Förvaltning i Jönköping AB
Jönköping, Sverige
100
100
2014
2013
Ackumlerade anskaffningsvärden
Anskaffningsvärde KSEK
Vid årets början
108 135
108 135
Aktieägartillskott
5 499
–
113 634
108 135
Utgående balans 31 december
Specifikation av moderbolagets direkta innehav av aktier i dotterföretag
Kursivt anges de bolag som ingår i dotterkoncernen ELL-EFF Fastigheter. Aktierna i dessa bolag
marknadsvärderas inte. Aktiekapitalet elimineras bort i koncernen Länsförsäkringar Jönköpings
balansräkning. Marknadsvärdering sker istället av dotterdotter-företagens innehav av fastigheter och
redovisas i Länsförsäkringar Jönköpings koncernbalans.
Dotterföretag / Organisationsnummer / Säte
ELL-EFF Fastigheter AB, 556599-0602, Jönköping
Redovisat värde KSEK
Antal aktier
Andel %
Justerat
Eget kapital
Årets resultat
5 000
100
140 996
4 915
2014
2013
76 329
70 830
ELL-EFF Öster AB, 556881-3637, Jönköping
1 000
100
103
4
–
–
ELL-EFF P-bolag AB, 556888-3663, Jönköping
1 000
100
172
4
–
–
50
100
52
15
–
–
1 000
100
58 548
-6
37 305
37 305
113 634
108 135
ELL-EFF Handels- och Industrifastigheter AB,
556938-7490, Jönköping
Länet Förvaltning i Jönköping AB, 556683-5871,
Jönköping
KONCERNEN
Ägarandel i %
Innehav i joint venture
Joint venture
säte och land
LänBo Fastigheter AB
Värnamo, Sverige
2014
2013
50
50
Ackumlerade anskaffningsvärden
Anskaffningsvärde KSEK
Vid årets början
3 677
3 677
503
–
4 180
3 677
5 000
5 000
-503
-
Utgående balans 31 december
4 497
5 000
Redovisat värde
8 677
8 677
Del i joint ventures resultat
Utgående balans 31 december
Uppskrivningar
Redovisning till verkligt värde
Årets redovisning till verkligt värde
Specifikation av koncernens direkta innehav av aktier i joint venture
Joint venture / Organisationsnummer / Säte
LänBo Fastigheter AB, 556774-2480, Värnamo
60
Redovisat värde KSEK
Antal aktier
Andel %
500
50
Justerat
Årets resultat
Eget kapital
8 360
1 249
2014
2013
8 677
8 677
8 677
8 677
EKONOMISK INFORMATION
NOT 15 Andra finansiella tillgångar
KONCERNEN 2014
Finansiella tillgångar
Finansiella tillgångar
värderade till verkligt värde
över resultaträkningen
Innehav för
handelsändamål
Lånefordringar
Finansiella
instrument
som kan säljas
Summa
Aktier och andelar
2 215 669
2 215 669
Obligationer och andra
räntebärande värdepapper
1 180 208
1 180 208
Utlåning till kreditinstitut
50 000
50 000
Derivat
-7 284
-7 284
298 151
298 151
Kassa och bank
Summa
MODERBOLAGET 2014
Finansiella tillgångar
3 736 744
–
Finansiella tillgångar
värderade till verkligt värde
över resultaträkningen
Innehav för
handelsändamål
–
Lånefordringar
–
Finansiella
instrument
som kan säljas
3 736 744
Summa
Aktier och andelar
1 878 973
1 878 973
Obligationer och andra
räntebärande värdepapper
1 180 208
1 180 208
50 000
50 000
–
–
273 990
273 990
Utlåning till kreditinstitut
Derivat
Kassa och bank
Summa
KONCERNEN 2013
Finansiella tillgångar
Aktier och andelar
Obligationer och andra
räntebärande värdepapper
Derivat
Kassa och bank
Summa
MODERBOLAGET 2013
Finansiella tillgångar
Aktier och andelar
Obligationer och andra
räntebärande värdepapper
Derivat
Kassa och bank
Summa
3 383 171
–
Finansiella tillgångar
värderade till verkligt värde
över resultaträkningen
Innehav för
handelsändamål
–
Lånefordringar
–
Finansiella
instrument
som kan säljas
3 383 171
Summa
1 843 136
1 843 136
826 956
826 956
-1 304
-1 304
356 453
356 453
3 025 241
Finansiella tillgångar
värderade till verkligt värde
över resultaträkningen
-
Innehav för
handelsändamål
-
Lånefordringar
-
Finansiella
instrument
som kan säljas
3 025 241
Summa
1 547 632
1 547 632
826 956
826 956
-386
-386
341 950
341 950
2 716 152
-
-
-
2 716 152
61
EKONOMISK INFORMATION
Noter
NOT 15 Andra finansiella tillgångar
forts.
UPPLYSNINGAR OM FINANSIELLA INSTRUMENT VÄRDERADE TILL VERKLIGT VÄRDE ENLIGT IFRS 7
KONCERNEN 2014
Nivå 1
8 677
–
918 720
1 229 564
67 385
–
-7 284
–
1 179 708
–
500
–
–
50 000
–
–
592 000
2 098 428
1 230 957
709 885
Derivat
Obligationer och andra räntebärande värdepapper
Utlåning till kreditinstitut
Förvaltningsfastigheter
Not 13
Summa
KONCERNEN 2013
Nivå 1
Förvaltningsfastigheter
Summa
Nivå 3
–
–
697 813
1 091 517
53 806
-386
-919
–
820 058
–
6 899
–
–
558 500
1 517 485
1 099 275
619 205
Derivat
Obligationer och andra räntebärande värdepapper
Nivå 2
8 677
Aktier i joint venture
Aktier och andelar
Nivå 3
–
Aktier i joint venture
Aktier och andelar
Nivå 2
Not 13
Förändringarna i beloppen för nivå 3 är beroende av värdeökning med 51 mkr, periodens nyanskaffning 50 mkr, omklassificering -6 mkr till nivå 1 och
avyttringar -3 mkr. När det gäller värdeökningen består den främst av förvaltningsfastigheternas ökning, den största posten av nyanskaffning består av
ett fastränteplaceringskonto (utlåning till kreditinstitut).
Vinster och förluster av finansiella instrument och förvaltningsfastigheter redovisas i resultaträkningen i not 9.
MODERBOLAGET 2014
Nivå 1
–
113 634
918 720
895 268
64 985
–
–
–
1 179 708
–
500
Derivat
Obligationer och andra räntebärande värdepapper
–
–
50 000
2 098 428
895 268
229 119
Utlåning till kreditinstitut
Summa
MODERBOLAGET 2013
Nivå 1
Summa
Nivå 3
–
108 135
697 813
798 363
51 456
-386
–
–
820 058
–
6 899
1 517 485
798 363
166 490
Derivat
Obligationer och andra räntebärande värdepapper
Nivå 2
–
Aktier dotterföretag
Aktier och andelar
Nivå 3
–
Aktier i dotterföretag
Aktier och andelar
Nivå 2
Förändringarna i beloppen för nivå 3 är beroende av periodens nyanskaffning 55 mkr, omklassificering -6 mkr till nivå 1 och värdeförändring 13 Mkr.
När det gäller värdeökningen består den främst av aktier och ett ovillkorat aktieägartillskott, den största posten av nyanskaffning består av ett fastränteplaceringskonto (utlåning till kreditinstitut).
Vinster och förluster av finansiella instrument och förvaltningsfastigheter redovisas i resultaträkningen i not 9.
62
EKONOMISK INFORMATION
NOT 15 Andra finansiella tillgångar
KONCERN 2014
Verkligt värde den 1 januari 2014
Förvärv/Inköp
Avyttringar för försäljning/omklassificerad till nivå 1
forts.
Aktier och
andelar
53 806
Aktier i dotterbolag
-
Obligationer
och andra
räntebärande
värdepapper
6 899
206
Utlåning till
kreditinstitut
Förvaltningsfastigheter
Summa
-
558 500
619 205
50 000
14 519
64 725
-6 399
-
-6 399
Vinst redovisad i övriga rörelseintäkter
- Förändring i verkligt värde (realiserad)
- Förändring i verkligt värde (orealiserad)
-
-
13 373
-
-
18 981
32 354
- Övriga förändringar (orealiserad)
-
-
Vinst redovisad i Övrigt totalresultat
13 373
-
-
-
18 981
32 354
67 385
-
500
50 000
592 000
709 885
Förvaltningsfastigheter
Summa
- Valutakursdifferenser
Verkligt värde den 31 december 2014
MODERBOLAGET 2014
Verkligt värde den 1 januari 2014
Förvärv/Inköp
-
Aktier och
andelar
Aktier i dotterbolag
51 456
108 135
206
5 499
Obligationer
och andra
räntebärande
värdepapper
6 899
Utlåning till
kreditinstitut
–
166 490
50 000
55 705
-6 399
Avyttringar för försäljning/omklassificerad till nivå 1
-6 399
–
Vinst redovisad i övriga rörelseintäkter
–
- Förändring i verkligt värde (realiserad)
- Förändring i verkligt värde (orealiserad)
13 323
–
–
13 323
- Övriga förändringar (orealiserad)
–
Vinst redovisad i Övrigt totalresultat
–
–
- Valutakursdifferenser
Verkligt värde den 31 december 2014
64 985
113 634
500
50 000
–
229 119
63
EKONOMISK INFORMATION
Noter
NOT 15 Andra finansiella placeringstillgångar
forts.
MODERBOLAGET
Aktier och andelar, Noterade aktier
Verkligt värde
Anskaffningsvärde
Dagligvaror
17 164
15 129
Material
28 713
28 828
140 279
115 247
Sällanköpsvaror & Tjänster
Industrivaror & Tjänster
99 849
88 050
Hälsovård
23 723
26 147
Finans & Fastighet
59 595
55 351
Informationsteknik
31 391
30 422
Telekomoperatörer
30 969
29 106
-
4 745
Summa Noterade Aktier
431 683
393 025
Noterade andelar
487 037
370 378
Onoterade aktier
956 309
486 671
3 944
4 319
1 878 973
1 254 393
334 295
58 218
2 400
2 350
336 695
60 568
2 215 669
1 314 961
500
500
75 829
75 829
100
100
Aktieägartillskott i Länet Förvaltning i Jönköping AB
37 205
37 205
Summa aktier i dotterföretag
Utländska aktier
Onoterade andelar
Summa aktier och andelar i moderbolaget
KONCERNEN
Onoterade aktier
Onoterade andelar
Summa aktier och andelar i koncernen
Summa aktier och andelar i moderbolag och koncern
Aktier i dotterföretag ELL-EFF Fastigheter AB
org.nr. 556599-0602, Säte: Jönköping
Aktieägartillskott i ELL-EFF Fastigheter AB
ELL-EFF Fastigheter AB äger samtliga aktier i ELL-EFF P-bolag AB
org nr: 556888-3663, Säte: Jönköping
ELL-EFF Fastigheter AB äger samtliga aktier i ELL-EFF Öster AB
org nr: 556881-3637, Säte: Jönköping
ELL-EFF Fastigheter AB äger samtliga aktier i ELL-EFF Handels- och Industrifastigheter AB
org nr: 556938-7490. Säte Jönköping.
Länet Förvaltning i Jönköping AB
org.nr. 556683-5871, Säte: Jönköping
113 634
113 634
Aktier i joint venture
LänBo Fastigheter AB
org.nr. 556774-2480 Säte: Värnamo
8 677
4 180
Summa aktier i joint venture
8 677
4 180
122 311
117 814
Summa aktier i dotterföretag och joint venture
Utländska placeringar är värderade till balansdagens kurs.
64
EKONOMISK INFORMATION
NOT 15 Andra finansiella placeringstillgångar
forts.
RÄNTEBÄRANDE
Upplupet
anskaffningsvärde
Verkligt värde
Emittent
Svenska staten
350 654
252 077
Svensk kommunal sektor
127 874
126 561
Svenska Bostadsinstitut
224 758
213 094
Svenska finansföretag
39 834
39 481
207 754
204 549
Utländsk stat, centralbank och/eller internationell organisation
84 145
80 017
Utländska bostadsinsitut
28 024
28 027
109 401
108 031
1 172 444
1 051 837
Förlagslån, övriga emittenter
7 764
6 395
Summa
7 764
6 395
1 180 208
1 058 232
Övriga svenska emittenter
Övriga utländska emittenter
Summa
Summa noterade obligationer och andra
räntebärande värdepapper
Förfallostruktur obligationer och andra
räntebärande värdepapper
<1
114 862
111 332
1-5
743 863
720 017
5 - 10
176 023
147 186
> 10
145 460
79 697
1 180 208
1 058 232
Summa
UTLÅNING TILL KREDITINSTITUT
KONCERNEN
2014
MODERBOLAGET
2014
2013
2013
Fastränteplacering
50 000
–
50 000
–
Summa utlåning till kreditinstitut
50 000
–
50 000
–
NOT 16 Derivat
KONCERNEN
MODERBOLAGET
2014
Redovisat i balansräkningen
Aktiederivat
Nominellt
belopp
2014
2013
Verkligt
värde
Nominellt
belopp
Verkligt
värde
Nominellt
belopp
2013
Verkligt
värde
Nominellt
belopp
Verkligt
värde
–
–
-740
-386
-740
-386
Räntederivat
150 000
-7 284
150 000
-918
-
-
Summa derivat
150 000
-7 284
149 260
-1 304
-740
-386
NOT 17 Återförsäkrares andel av avsättning för oreglerade skador
–
–
2014
2013
Ingående balans
349 717
261 843
Återförsäkrares andel av årets
avsättning för oreglerade skador
109 556
87 874
Utgående balans
459 273
349 717
65
EKONOMISK INFORMATION
Noter
NOT 18 Fordringar avseende direkt
KONCERNEN
försäkring och övriga fordringar
2014
Fordringar hos försäkringsbolag
Fordringar hos försäkringstagare
MODERBOLAGET
2014
2013
156 799
97 509
2013
156 799
97 509
138 706
125 092
138 706
125 092
295 505
222 601
295 505
222 601
Skattefordran
2 471
2 613
3 479
3 346
Fodran avseende uppskjuten skatt
1 027
895
1 027
895
Summa fordringar avseende direkt försäkring
-
-
269 331
265 741
Övriga fordringar
52 191
37 809
51 761
37 724
Summa övriga fordringar
55 689
41 317
325 598
307 706
Koncerninterna fordringar
Bolaget betraktar risken i fordringar avseende direkt föräkring som mycket låg. Därför har ingen avsättning gjorts för osäkra fordringar i dessa poster.
Posten Övriga fordringar innehåller främst periodavräkning avseende Bank. Även dessa bedöms ha en mycket låg risk. Därför har inte heller i denna post
någon avsättning för osäkra fordringar gjorts.
NOT 19 Materiella tillgångar
KONCERNEN
2014
MODERBOLAGET
2013
2014
2013
97 584
93 202
97 219
93 202
6 855
4 382
6 029
4 017
Utgående ackumulerat anskaffningsvärde
104 439
97 584
103 248
97 219
Ingående avskrivning enligt plan
-85 707
-82 356
-85 690
-82 356
-3 924
-3 334
-3 924
-3 334
-153
-17
-
-
Ingående anskaffningsvärde
Årets inköp
Årets avskrivning enligt plan i försäkringsrörelsen
Årets avskrivning enligt plan i fastighetsförvaltningen
Avyttringar
Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan
Utgående restvärde
424
-
424
-
-89 360
-85 707
-89 190
-85 690
15 079
11 877
14 058
11 529
Operationella leasingavtal (leasingtagare)
Operationell leasing där koncernen Länsförsäkringar Jönköping är leasingtagare
avser i huvudsak kostnader för lokalhyra och kontorsutrustning.
Totala framtida minimileaseavgifter
2014
2013
< 1 år
11 193
11 601
1-5 år
22 386
23 202
Förfallotidpunkt
-
-
Summa
> 5 år
33 579
34 803
Totala leasingavgifter under peroden
11 193
11 601
Rörelsefastigheter
Se not 13.
66
EKONOMISK INFORMATION
NOT 20 Upplupna ränte- och
KONCERNEN
hyresintäkter
2014
MODERBOLAGET
2014
2013
2013
Upplupna ränteintäkter
7 120
7 440
7 114
7 448
Upplupna hyresintäkter
55
–
–
–
Övriga upplupna intäkter
2
-
-
-
7 177
7 440
7 114
7 448
Övriga upplupna intäker
Av upplupna intäkter förväntas 0 KSEK (0) bli återvunna mer än tolv månader efter balansdagen.
NOT 21 Förutbetalda anskaffningskostnader
2014
2013
8 656
8 656
Årets avskrivning
-8 656
-8 656
Årets avsättning
8 656
8 656
Förutbetalda anskaffningskostnader vid årets utgång
8 656
8 656
Föregående års avsättning av förutbetalda
anskaffningskostnader
NOT 22 Försäkringstekniska
avsättningar
Förändring under perioden
2014
Avsättning för
ej intjänade premier
och kvardröjande risker
382 134
Ingående balans
Förändring i avsättning
2013
Avsättning för
oreglerade skador
Avsättning för
ej intjänade premier
och kvardröjande risker
Avsättning för
oreglerade skador
1 415 855
359 374
1 251 059
29 898
530 730
22 760
164 796
412 032
1 946 585
382 134
1 415 855
Försäkringstekniska avsättningar före avgiven återförsäkring
2014
2013
Ej intjänade premier och kvardröjande risker
412 032
382 134
1 307 416
840 712
589 766
537 085
Avsättning för skaderegleringskostnader
49 403
38 058
Avsättning för återbäring
34 034
11 490
2 392 651
1 809 479
Utgående balans
Försäkringstekniska avsättningar och återförsäkrares andelar
Avsättning för inträffade och rapporterade skador
Avsättning för ännu ej rapporterade skador
Summa
67
EKONOMISK INFORMATION
Noter
NOT 22 Försäkringstekniska avsättningar
forts.
Återförsäkrares andel av försäkringstekniska avsättningar
2014
Ej intjänade premier och kvardröjande risker
2013
-
-
Avsättning för inträffade och rapporterade skador
-253 405
-152 195
Avsättning för ännu ej rapporterade skador
-205 868
-197 522
-
-
-459 273
-349 717
412 032
382 134
1 054 011
688 517
383 898
339 563
Avsättning för skaderegleringskostnader
49 403
38 058
Avsättning för återbäring
34 034
11 490
1 933 378
1 459 762
Avsättning för skaderegleringskostnader
Summa
Försäkringstekniska avsättningar för egen räkning
Ej intjänade premier och kvardröjande risker
Avsättning för inträffade och rapporterade skador
Avsättning för ännu ej rapporterade skador
Summa
Effekt av beståndsöverlåtelse
De försäkringstekniska avsättningarna har påverkats av överlåtelsen av trafikaffär enligt följande:
Före avgiven återförsäkring
Verkligt värde av övertaget bestånd i Trafik
Anpassning till bolagets redovisningsprinciper
2014
247 363
22 693
Livränterörelse
244 889
Summa
514 945
Återförsäkrares andel
Verkligt värde av övertaget bestånd i Trafik
-96 074
Anpassning till bolagets redovisningsprinciper
-
Livränterörelse
-
Summa
-96 074
För egen räkning
Verkligt värde av övertaget bestånd i Trafik
Anpassning till bolagets redovisningsprinciper
68
151 289
22 693
Livränterörelse
244 889
Summa
418 871
EKONOMISK INFORMATION
NOT 22 Försäkringstekniska avsättningar forts
Skadeår
Avsättning för
oreglerade skador
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
465 549
607 593
501 223
481 665
632 216
512 079
488 527
643 154
596 818
616 419
Totalt
Skadekostnad – Före återförsäkring
Uppskattad skadekostnad:
- i slutet av skadeåret
1 047 295
- ett år senare
1 031 924
410 510
566 918
489 034
464 748
612 607
501 589
500 104
- två år senare
948 773
404 749
556 291
496 373
445 176
599 045
495 738
530 805
487 111
- tre år senare
945 572
403 526
558 762
485 303
456 695
606 002
- fyra år senare
944 309
407 644
565 436
484 467
454 505
595 939
451 516
- fem år senare
938 976
412 481
564 452
474 897
- sex år senare
956 084
415 345
566 914
479 834
- sju år senare
956 012
407 932
565 897
390 472
- åtta år senare
949 708
- nio år senare
940 862
Nuvarande skattning
av total skadekostnad
940 862
390 472
565 897
479 834
451 516
595 939
487 111
530 805
616 419
596 818
-894 769
-343 565
-504 209
-421 817
-386 762
-536 222
-409 613
-435 061
-488 077
-298 130
46 093
46 907
61 688
58 017
64 754
59 717
77 498
95 744
128 342
298 688
Totalt utbetalt
Avsättning upptagen
i balansräkningen
Avsättning avseende tidigare år
937 448
336 454
Avsättning för skadereglering
49 403
Total avsättning upptagen i balansräkningen, direkt försäkring
1 323 305
Skadeår
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
439 145
462 549
458 108
453 684
556 040
482 751
461 637
549 121
564 336
560 539
Totalt
Skadekostnad – Efter återförsäkring
Uppskattad skadekostnad:
- i slutet av skadeåret
423 247
- ett år senare
464 681
382 884
452 236
445 361
438 502
533 826
478 320
471 495
- två år senare
382 686
380 132
444 961
447 317
421 935
529 695
470 748
475 825
463 305
- tre år senare
382 875
376 121
445 723
434 607
429 662
541 878
- fyra år senare
380 876
376 632
453 120
437 415
429 267
532 172
- fem år senare
377 700
383 712
453 863
432 252
427 049
436 331
- sex år senare
394 123
387 667
458 346
- sju år senare
394 113
381 657
457 844
363 823
- åtta år senare
386 951
- nio år senare
377 512
Nuvarande skattning
av total skadekostnad
377 512
363 823
457 844
436 331
427 049
532 172
463 305
475 825
560 539
564 336
-354 468
-337 365
-422 725
-414 864
-386 342
-495 530
-409 328
-434 395
-462 641
-298 130
23 044
26 458
35 119
21 467
40 707
36 642
53 977
41 430
97 898
266 206
Totalt utbetalt
Avsättning upptagen
i balansräkningen
Avsättning avseeende tidigare år
Avsättning för skadereglering
Total avsättning upptagen i balansräkningen, direkt försäkring
642 948
223 244
49 403
915 595
69
EKONOMISK INFORMATION
Noter
NOT 23 Avsättning för återbäring
2014
2013
Återbäring från tidigare år
11 490
35 969
Under året utbetald återbäring
-8 850
-24 479
Återförd återbäring avseende tidigare år
-2 640
-
Årets avsättning
34 034
-
Avsättning för återbäring
34 034
11 490
NOT 24 Skulder avseende direkt försäkring
2014
2013
Skulder hos försäkringsföretag
8 761
6 225
Förskottsbetalda premier
133 742
120 124
Summa Skulder avseende direkt försäkring
142 503
126 349
NOT 25 Ställda säkerheter
Panter och därmed jämförliga säkerheter
KONCERNEN
2014
2013
Skulder till kreditinstitut
179 925
180 000
Summa Skulder till kreditinstitut
179 925
180 000
180 400
180 400
180 400
180 400
Mindre än 1 år
-
-
1-5 år
-
-
6-10 år
179 925
180 000
Summa
179 925
180 000
1 933 378
1 901 186
Ställda Säkerheter till kreditinstitutet
Pantbrev ställda som säkerhet av dotterbolag, nom. värde
Förfallostruktur skulder till kreditinstitut
Registerförda tillgångar avseende (f.e.r) försäkringstekniska skulder
Eventualförpliktelser avseende kreditförluster (LF Bank), se not 3 (sid 51) risker i övrig verksamhet tredje stycket.
Eventualförpliktelser avseende TFF, se not 6 (sid 52).
70
EKONOMISK INFORMATION
NOT 26 Övriga upplupna kostnader och
KONCERNEN
förutbetalda intäkter
Upplupna löner och sociala avgifter
MODERBOLAGET
2014
2013
2014
2013
25 570
24 033
25 437
23 805
Övriga upplupna kostnader och
förutbetalda intäkter
10 461
6 050
5 238
3 400
Summa övriga upplupna kostnader
och förutbetalda intäkter
36 031
30 083
30 675
27 205
NOT 27 Upplysningar om närstående
Moderbolaget har en närstående relation med sina dotter- och dotterdotterföretag. Koncernen har en närstående relation med joint venture LänBo Fastigheter
AB. Se not 14. Prissättningen för affärsverksamheten är gjord på marknadsmässiga villkor. Prissättningen för tjänster tillhandahållna inom koncernen baseras
på direkta och indirekta kostnader.
Avtal om försäkring
Dotterföretagen i koncernen har tecknat avtal om försäkring med moderbolaget Länsförsäkringar Jönköping, såväl vad gäller affärsverksamheten som de fysiska
fastigheterna.
Avtal om fastighetsförvaltning
Dotterföretagen förvaltar koncernens fastigheter, vilket inkluderar t.ex. förvärv och försäljningar, förvaltning, hyresavisering, hantering av kontrakt och avtal.
Avtal om särskilda tjänster
Dotterföretagen köper särskilda tjänster av moderbolaget, t.ex. kontorstjänster, ekonomi och redovisning.
Hyra av kontorslokaler
Moderbolaget hyr kontorslokalerna i Jönköping av dotterbolaget ELL-EFF Fastigheter AB, se not 13.
Länsförsäkringar Jönköping hyr kontorslokalerna i Värnamo av joint venture LänBo Fastigheter AB.
Sammanställning över närstående transaktioner
Koncernen
KSEK
Närstående relation
Joint venture LänBo Fastigheter AB
År
2014
Summa
Joint venture LänBo Fastigheter AB
2013
Summa
Moderbolaget
KSEK
Närstående relation
År
Dotterkoncernen ELL-EFF Fastigheter
2014
Dotterföretaget Länet Förvaltning i Jönköping AB
2014
Summa
Köp av varor
och tjänster
Försäljning
av varor
och tjänster
Fordran
per bokslutsdag
Skuld
per bokslutsdag
-2 747
109
–
-732
-2 747
109
–
-732
-2 784
100
–
-732
-2 784
100
–
-732
Köp och försäljning av varor
och tjänster
-12 726
Erhållet
koncernbidrag
7 050
Aktieägartillskott
5 499
Fordran/skuld netto
per bokslutsdagen
125 248
-
-
–
-229
-12 726
7 050
5 499
125 019
Dotterkoncernen ELL-EFF Fastigheter
2013
-13 650
–
–
122 123
Dotterföretaget Länet Förvaltning i Jönköping AB
2013
–
–
–
-235
-13 650
–
–
121 888
Summa
71
EKONOMISK INFORMATION
Noter
NOT 28 Personal och löner
Personal - antal
Kontorstjänstemän årsarbetare
KONCERNEN
2014
MODERBOLAGET
2014
2013
2013
177
175
174
173
Fälttjänstemän
10
11
10
11
Övriga anställda
1
2
-
-
Totala antalet årsarbetare uppgår till 188, varav
100 kvinnor (föregående år 188 respektive 107).
Totala antalet årsarbetare uppgår till 184, varav
100 kvinnor (föregående år 184 respektive 107).
KONCERNEN 2014 Samtliga befattningshavare
Kostnadsförda löner och ersättningar under året,
inkl sociala avgifter
Löner och
ersättningar
Sociala
kostnader
Varav pensionsavgifter
2014
Styrelse och VD:ar
4 916
3 191
1 869
8 107
Kontorstjänstemän
79 564
43 136
12 996
122 700
8 891
7 788
3 822
16 679
460
248
25
708
93 831
54 363
18 712
148 194
Fälttjänstemän
Övriga anställda
Summa
KONCERNEN 2013 Samtliga befattningshavare
Kostnadsförda löner och ersättningar under året,
inkl sociala avgifter
Löner och
ersättningar
Sociala
kostnader
Varav pensionsavgifter
2013
Styrelse och VD:ar
4 379
3 234
1 885
7 613
Kontorstjänstemän
76 370
42 385
14 727
118 755
8 765
7 796
4 256
16 561
668
346
14
1 014
90 182
53 761
20 882
143 943
Fälttjänstemän
Övriga anställda
Summa
MODERBOLAGET 2014 Samtliga befattningshavare
Kostnadsförda löner och ersättningar under året,
inkl sociala avgifter
Styrelse och VD
Kontorstjänstemän
Fälttjänstemän
Övriga anställda
Summa
Löner och
ersättningar
Sociala
kostnader
Varav pensionsavgifter
2014
3 610
2 486
1 352
6 096
78 916
42 772
12 953
121 688
8 891
7 788
3 822
16 679
-
-
-
-
91 417
53 046
18 127
144 463
MODERBOLAGET 2013 Samtliga befattningshavare
Kostnadsförda löner och ersättningar under året,
inkl sociala avgifter
Styrelse och VD
Kontorstjänstemän
Fälttjänstemän
Övriga anställda
Summa
72
Löner och
ersättningar
Sociala
kostnader
Varav pensionsavgifter
2013
3 145
2 377
1 389
5 522
76 164
42 278
14 723
118 442
8 765
7 796
4 256
16 561
-
-
-
-
88 074
52 451
20 368
140 525
EKONOMISK INFORMATION
NOT 29 Ersättning till ledande befattningshavare
KONCERNEN 2014
Kostnadsförda löner och ersättningar under året
Styrelsens ordförande
Styrelseledamöter
Antal
Grundlön
och arvoden
Rörlig
ersättning
1
231
-
Övriga
förmåner
Pensionskostnad
-
2014
-
231
10
1 195
-
-
-
1 195
Verkställande Direktörer
2
3 491
-
161
1 869
5 521
Andra ledande befattningshavare
5
5 168
-
205
2 243
7 616
10 085
-
366
4 112
14 563
Pensionskostnad
2013
Summa
KONCERNEN 2013
Kostnadsförda löner och ersättningar under året
Styrelsens ordförande
Antal
Grundlön
och arvoden
Rörlig
ersättning
Övriga
förmåner
1
231
-
-
-
231
10
727
-
-
-
727
Verkställande Direktörer
2
3 294
-
127
1 885
5 306
Andra ledande befattningshavare
5
4 970
-
117
2 075
7 162
9 222
-
244
3 960
13 426
Styrelseledamöter
Summa
MODERBOLAGET 2014
Kostnadsförda löner och ersättningar under året
Antal
Grundlön
och arvoden
Rörlig
ersättning
Övriga
förmåner
Pensionskostnad
2014
Styrelsens ordförande
1
231
-
-
-
231
Styrelseledamöter
8
1 150
-
-
-
1 150
1
2 229
-
130
1 352
3 711
5
5 168
-
205
2 243
7 616
8 778
-
335
3 595
12 708
Verkställande Direktören
1)
Andra ledande befattningshavare
Summa
1)
I verkställande direktörens pensionskostnad ingår inbetalning till kapitalförsäkring, denna har tagits upp till inbetalt belopp och motsvarande belopp som
framtida pensionsåtagande. Marknadsvärdet per årsskiftet överstiger inbetald premie med 1,3 msek.
MODERBOLAGET 2013
Kostnadsförda löner och ersättningar under året
Antal
Grundlön
och arvoden
Rörlig
ersättning
Övriga
förmåner
Pensionskostnad
2013
Styrelsens ordförande
1
231
-
-
-
231
Styrelseledamöter
8
727
-
-
-
727
Verkställande Direktören
1
2 080
-
107
1 389
3 576
Andra ledande befattningshavare
5
4 970
-
117
2 075
7 162
8 008
-
224
3 464
11 696
Summa
Ersättning och förmåner
Bolaget följer FFFS 2011:2 Ersättningspolicy i försäkringsföretag, fondbolag
börser, clearingsorganisationer och institut för utgivning av elektroniska
pengar. Arvoden till styrelsens ordförande och ledamöter beslutas av bolagsstämman. Arbetstagarrepresentanter erhåller ej styrelsearvode.
Ersättning till verkställande direktör i respektive bolag och andra ledande
befattningshavare utgörs av grundlön, övriga förmåner samt pension. Med
andra ledande befattningshavare avses de personer i moderbolaget som
tillsammans med verkställande direktören utgör respektive bolags ledning och
har befogenhet och ansvar för planering, ledning och styrning av företagets
verksamhet. Företagsledningen består, utöver verkställande direktören, av
fem personer.
Pensioner
Verkställande direktörer och ledande befattningshavare i moderbolaget har
en avgiftsbestämd pension, utan några andra förpliktelser från bolaget än att
under anställningen erlägga årlig premie. Pensionsåldern för verkställande
direktörer och övriga ledande befattningshavare är pensionsåldern 65 år.
Avgångsvederlag
Vid moderbolagets uppsägning av verkställande direktören utgår 18 månadslöner i avgångsvederlag. Vid bolagets uppsägning av övriga ledande befattningshavare utgår 12 månadslöner. Vid dotterbolagets uppsägning av verkställande direktören utgår 12 månadslöner.
Pensioner till övriga anställda
Övriga anställda i koncernen har en avgiftsbestämd pension, utan några
andra förpliktelser från bolaget än att under anställningen erlägga årlig
premie.
73
EKONOMISK INFORMATION
Noter
NOT 30 Ersättningspolicy
Principer
Pension
Utgångspunkten är att ersättningar och anställningsvillkor ska vara så utformade
Pension erhålls i huvudsak enligt från vid varje tidpunkt gällande pensionsavtal
att de främjar en effektiv riskhantering och inte uppmuntrar till överdrivet risk-
för försäkringsbranschen. För VD kan härtill komma kompletterande pensions­
tagande, men samtidigt möjliggör att ledande befattningshavare kan rekryteras
överenskommelse baserad på marknadsmässig bedömning av relevanta mot-
och behållas. Ersättningen ska vara relaterad till befattningshavarens ansvar
svarande tjänster.
och befogenheter.
Kontrollfunktion
Ersättning
Internrevision skall minst årligen granska efterlevnaden av ersättningspolicyn.
Ersättning ska i huvudsak utgå med fast månadslön. Härtill kan särskild
rörlig del utgå som bonus eller målersättning generellt för all personal liksom
Handläggning
för vissa personalgrupper individuellt eller gruppvis. Överenskommelse om
Moderbolagets styrelses ersättningskommitté handlägger överenskommelse
rörlig ersättning ska baseras på relevanta och väl mätbara underlag i enlighet
med verkställande direktören och förelägger styrelsen förslag till beslut.
med bolagets affärsplan samt innehålla bestämda maximibelopp. Rörlig
VD handlägger överenskommelse med övriga personer i företagsledningen
ersättning ska dock aldrig förekomma för företagsledningen, riskcontroller,
efter samråd med ersättningskommittén. Dotterbolagets styrelseordförande
compliance samt kapitalförvaltare då dessa bedömts kunna påverka risknivån.
handlägger överenskommelse med verkställande direktören och förelägger
Personalrepresentanterna omfattas dock inte av denna begränsning.
styrelsen förslag till beslut.
NOT 31 Information angående ersättning till revisorer
Kostnader avseende räkenskapsåret 2014 för revision och annan granskning
uppgår till 1 757 KSEK i koncernen, varav moderbolaget 1 371 KSEK.
KPMG
2014
2013
Revisionsuppdrag
791
537
Revisionära tjänster
468
294
Skatterådgivning
443
177
Andra uppdrag
55
25
1 757
1 033
NOT 32 Resultat per försäkringsklass
Resultaträkningens poster
uppdelade på försäkringsklasser.
FÖRSÄKRINGSKLASSER
Totalt
2014
Motorfordon övr
klasser
Brand och
annan
egendom
Allmän
ansvarighet
Rättsskydd
Summa
direkt
försäkring
Mottagen
återförsäkring
Premieinkomst, brutto
1 152 612
48 794
368 043
465 743
33 432
17 595
933 607
219 005
Premieintäkt, brutto
1 122 714
47 576
354 863
453 599
32 637
17 130
905 805
216 909
Försäkringsersersättningar,
brutto
-882 996
-43 136
-282 384
-295 815
-16 162
-7 331
-644 828
-238 168
Driftskostnader, brutto
-134 332
-7 826
-40 227
-76 975
-5 241
-2 932
-133 201
-1 131
-27 395
-281
30 041
-73 159
-1 808
-679
-45 886
18 491
78,6%
90,7%
79,6%
65,2%
49,5%
42,8%
71,2%
109,8%
Resultat av avgiven
återförsäkringar
Skadeprocent
74
Olycksfall och
sjukdom
EKONOMISK INFORMATION
Underskrifter
Jönköping den 20 mars 2015
Göran Lindell
Ola Andersson
Dan Friberg
Jeanette Boström
Maria Sturesson
Kjell Hellqvist
Mikael Bäckström
Anne-C Henriksson
Peter Josephson
Bo Andersson
Arbetstagarledamot
Maria Davidsson
Arbetstagarledamot
Örian Söderberg
Verkställande direktör
Vår revisionsberättelse har lämnats den 27 mars 2015
KPMG AB
Niklas Bengtsson
Auktoriserad revisor
Kennerth Werner
Auktoriserad revisor
75
EKONOMISK INFORMATION
Revisionsberättelse
Till bolagsstämman i Länsförsäkringar Jönköping, org. nr 526000-5854
Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen
för Länsförsäkringar Jönköping för år 2014. Bolagets årsredovisning och
koncernredovisning ingår i den tryckta versionen av detta dokument på
sidorna 24-75.
Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
för årsredovisningen och koncernredovisningen
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt lagen om årsredovisning i försäkringsföretag och en koncernredovisning som ger en
rättvisande bild enligt International Financial Reporting Standards, såsom
de antagits av EU, och lagen om årsredovisning i försäkringsföretag, och
för den interna kontroll som styrelsen och verkställande direktören bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning och koncernredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på
oegentligheter eller på fel.
Revisorns ansvar
Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och koncernredovisningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt International
Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder
kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för
att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen och koncernredovisningen
inte innehåller väsentliga felaktigheter.
En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen och koncernredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat
genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen och koncernredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller
på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna
kontrollen som är relevanta för hur bolaget upprättar årsredovisningen
och koncernredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma
granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i bolagets
interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens uppskattningar i
redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen
i årsredovisningen och koncernredovisningen.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.
Uttalanden
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med
lagen om årsredovisning i försäkringsföretag och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av moderbolagets finansiella ställning
per den 31 december 2014 och av dess finansiella resultat och kassaflöden för året enligt lagen om årsredovisning i försäkringsföretag.
Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med lagen om årsredovisning i försäkringsföretag och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av koncernens finansiella ställning per den 31 december 2014
och av dess finansiella resultat och kassaflöden för året enligt International
Financial Reporting Standards, såsom de antagits av EU, och lagen om årsredovisning i försäkringsföretag. Förvaltningsberättelsen är förenlig med
årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar.
Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen
och balansräkningen för moderbolaget samt rapport över totalresultat och
balansräkningen för koncernen.
Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar
Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har vi
även utfört en revision av förslaget till dispositioner beträffande bolagets
vinst eller förlust samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning
för Länsförsäkringar Jönköping för år 2014.
Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande
bolagets vinst eller förlust, och det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för förvaltningen enligt försäkringsrörelselagen.
Revisorns ansvar
Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust och om förvaltningen på
grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed
i Sverige.
Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner
beträffande bolagets vinst eller förlust har vi granskat om förslaget är förenligt med försäkringsrörelselagen.
Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver vår
revision av årsredovisningen och koncernredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om
någon styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig
mot bolaget. Vi har även granskat om någon styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid med försäkringsrörelselagen, lagen om årsredovisning i försäkringsföretag eller bolagsordningen.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.
Uttalanden
Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande
direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
Jönköping den 27 mars 2015
KPMG AB
76
Niklas Bengtsson
Auktoriserad revisor
Kennerth Werner
Auktoriserad revisor
EKONOMISK INFORMATION
Länsförsäkringar
Jönköpings
styrelse och revisorer
Ordinarie ledamöter
GÖRAN LINDELL, född 1954, . . . . . . . . . . . . 2013-2016
Riksdagsledamot, Vetlanda
tidigare mandatperiod 1996-2013
vice ordförande 2008-2010
Ordförande sedan 2010
OLA ANDERSSON, född 1955 . . . . . . . . . . . . 2013-2015
Administrativ chef, Gislaved
tidigare mandatperiod 2011-2013
JEANETTE BOSTRÖM, född 1966 . . . . . . . . . 2012-2015
Verkställande direktör, Tranås
tidigare mandatperiod 2006-2012
MIKAEL BÄCKSTRÖM, född 1962 . . . . . . . . 2012-2015
Lantbrukare, Aneby
tidigare mandatperiod 2008-2012
DAN FRIBERG, född 1976 . . . . . . . . . . . . . . . . 2013-2016
Verkställande direktör, Jönköping
tidigare mandatperiod 2011-2013
ANNE-C HENRIKSSON, född 1961 . . . . . . . . 2013-2016
Jurist, Värnamo
tidigare mandatperiod 2008-2013
vice ordförande sedan 2011
KJELL HELLQVIST, född 1958 . . . . . . . . . . . . 2014-2017
Lantbrukare, Nässjö
tidigare mandatperiod 1996-2014
PETER JOSEPHSON, född 1962 . . . . . . . . . . . 2014-2017
Verkställande direktör, Vetlanda
tidigare mandatperiod 2010-2014
MARIA STURESSON, född 1962 . . . . . . . . . . 2014-2017
Advokat, Anderstorp
tidigare mandatperiod 2010-2014
Verkställande direktör
ÖRIAN SÖDERBERG, född 1952
Jönköping
VD sedan juni 2007
BO ANDERSSON, född 1954 . . . . . . . . . . . . . . 2014
försäkringstjänsteman, arbetstagarledamot *
MARIA DAVIDSSON, född 1968 . . . . . . . . . . 2014
försäkringstjänsteman, arbetstagarledamot *
*) fackliga representanter
Ordinarie revisorer
NIKLAS BENGTSSON, född 1964 . . . . . . . . . 2014
auktoriserad revisor, Jönköping
KENNERTH WERNER, född 1951 . . . . . . . . . 2014
Auktoriserad revisor Kalmar
77
EKONOMISK INFORMATION
Bolagsstämma
Fullmäktige
ANEBY
Lars Knutsson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2014-2016
Karl-Gustav Fransson . . . . . . . . . . . . . . 2015-2017
EKSJÖ
Jörgen Ewertsson . . . . . . . . . . . . . . . . . 2013-2015
Rolf Abelsson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2013-2015
Karin Eriksson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2013-2015
Sten Eriksson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2014-2016
GISLAVED
Kim Westlund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2013-2015
Magnus Sjöberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2103-2015
Barbro Liljedahl . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2014-2016
Eva Boman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2014-2016
Tina Järnland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2014-2016
Sven Pettersson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2015-2017
GNOSJÖ
Lennart Norin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2013-2015
Solveig Fransson . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2014-2016
JÖNKÖPING
Jan-Olof Moberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2013-2015
Christina Nyemad . . . . . . . . . . . . . . . . . 2013-2015
Caisa Björndal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2013-2015
Göran Karlsson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2013-2015
Fredrik Lantz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2013-2015
Margaretha Larsson . . . . . . . . . . . . . . . . 2013-2015
Anne Robertsson . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2013-2015
Anna Johansson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2014-2015
Anita Johansson . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2014-2016
Sven-Olof Karlsson . . . . . . . . . . . . . . . . 2014-2016
Sema Kösebas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2014-2016
Fredrik Nyström . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2014-2016
Eva Grune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2014-2016
Siv Lindén . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2014-2016
Cecilia Bjursell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2014-2016
Maria Naess Grennvall . . . . . . . . . . . . . 2015-2016
Hans Gustavsson . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2015-2017
Gunnar A Johansson . . . . . . . . . . . . . . . 2015-2017
Dhan Åstrand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2015-2017
Karin Kvick . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2015-2017
Tomas Magui . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2015-2017
Kristina Bertov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2015-2017
Martin Hultman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2015-2017
78
NÄSSJÖ
Lars Elmsjö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2013-2015
Stellan Lind . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2013-2015
Alf Johansson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2013-2015
Anders Karlsson . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2014-2016
Maj-Inger Johansson . . . . . . . . . . . . . . . 2014-2016
Dan Wareborn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2015-2017
SÄVSJÖ
Christer Strömblad . . . . . . . . . . . . . . . . 2013-2015
Jan-Gunnar Andersson . . . . . . . . . . . . . 2014-2016
Peter Holmstedt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2015-2017
TRANÅS
Anders Palmqvist . . . . . . . . . . . . . . . . . 2013-2015
Jan-Olof Asp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2014-2016
Ulf Clasén . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2014-2016
Börje Johansson . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2015-2017
VAGGERYD
Kent Tjäderborn . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2013-2015
Anders Friberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2014-2016
Hans Edberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2015-2017
VETLANDA
Christer Hördegård . . . . . . . . . . . . . . . . 2013-2015
Annika Aronsson . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2013-2015
Gunilla Hjelm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2013-2015
Marina Nilsson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2014-2016
Christian Nilsson . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2014-2016
Per Henriksson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2015-2017
VÄRNAMO
Lars-Erik Josephson . . . . . . . . . . . . . . . 2013-2015
Anders Hellberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2013-2015
Erik Andersson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2014-2016
Kenneth Johansson . . . . . . . . . . . . . . . . 2014-2016
Åke Carlsson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2015-2017
Billy Paulsson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2015-2017
EKONOMISK INFORMATION
Termer inom skadeförsäkring
Allmänt
Bruttoaffär
Försäkringsaffär utan avdrag för den del av affären som återförsäkras hos andra
bolag.
på halva premieintäkten för egen räkning samt genomsnittet av in- och utgående
avsättningar för oreglerade skador. För affär med kort avvecklingstid används
räntan på Stibor 90 dagar och för affär med lång avvecklingstid, räntan på tioårig
svensk statsobligation.
Direkt försäkring
Försäkringsaffär som avser avtal direkt mellan försäkringsgivare (försäkringsbolag) och försäkringstagare. Försäkringsbolaget är till skillnad från vid indirekt
försäkring direkt ansvarigt gentemot försäkringstagarna.
Försäkringstekniska skulder
Mottagen återförsäkring
Med mottagen återförsäkring förstås återförsäkringsaffär som mottages från andra
försäkringsföretag. Mottagande bolag har i detta fall inget direkt ansvar gentemot
försäkringstagarna.
En skuldpost som i princip motsvarar den del av premieinkomsten som vid bokslutet hänför sig till nästkommande år.
Avsättning för kvardröjande risker (en del av premiereserven). Om premiereserven bedöms otillräcklig för att täcka förväntade skade- och driftskostnader för
det gamla försäkringsbeståndet fram till nästa förfallodag, skall denna ökas med
avsättning för kvardröjande risker.
Återförsäkring
Om ett försäkringsbolag inte kan eller vill bära hela den ansvarighet som det iklätt
sig gentemot försäkringstagare, återförsäkrar bolaget de tecknade försäkringarna –
helt eller delvis – hos andra bolag. Man talar härvid om avgiven återförsäkring hos
de förstnämnda och mottagen (indirekt försäkring) hos de sistnämnda bolagen.
Affär för egen räkning
Den del av försäkringsaffären som ett försäkringsbolag självt står risken för och
som alltså inte återförsäkras hos andra bolag. Affär för egen räkning är med andra
ord bruttoaffär minskat med avgiven återförsäkring.
Termer i resultaträkningen och resultatanalysen
Premieinkomst
Motsvarar i princip under året influtna premiebelopp utan korrigering för in- och
utgående premiereserver.
Premieintäkt
Avser den premieinkomst som belöper på räkenskapsåret. Premierna inbetalas
vid skilda förfallodagar under året och avser som regel en försäkringstid av ett år.
Vid räkenskapsårets slut har bolaget således erhållit premier som till större eller
mindre del avser närmast följande år. Denna del av premieinkomsten redovisas i
bokslutet som en skuldpost, som kallas premiereserv. Motsvarande skuldpost vid
räkenskapsårets början frigörs och är en intäkt för det aktuella året.
Premieintäkten för året består av följande poster: premiereserv vid årets början
plus premieinkomst under året, minus premiereserv vid årets slut.
Skadekostnadsprocent
Totala skadekostnaden utan justering för eventuell återförsäkring i förhållande
till på året belöpande premie.
Försäkringsersättningar
Utbetalda försäkringsersättningar plus ersättningsreserv vid årets slut minus
ersättningsreserv vid årets början. En del av försäkringsersättningarna utgörs av
reservavvecklingsresultat. I utbetalda försäkringsersättningar ingår kostnader
för skadereglering.
Sammanfattande benämning på premiereserv, ersättningsreserv och
skade­behandlingsreserv.
Premiereserv
Ersättningsreserv
De skador som inträffar under räkenskapsåret hinner av olika skäl (tidskrävande
utredningar mm) inte alltid slutregleras före årets utgång. I bokslutet måste därför
en avsättning göras för beräkning av ännu inte utbetalda skadeersättningar. Det är
denna skuldpost som kallas ersättningsreserv.
Skadebehandlingsreserv
De skador som ingår i ersättningsreserven kommer före slutregleringen att
medföra vissa förvaltningskostnader. För dessa förväntade kostnader avsätts i
bokslutet en skuldpost som kallas skadebehandlingsreserv.
Övriga termer
Konsolideringskapital
Sammanfattande benämning på eget kapital, obeskattade reserver och övervärden
i tillgångar, inkl. uppskjuten skatt.
Konsolideringsgrad
Förhållandet mellan konsolideringskapital och premieinkomst för egen räkning,
uttryckt i procent.
Justerad soliditet
Beskattat eget kapital plus obeskattade reserver och övervärden i tillgångar inkl.
uppskjuten skatt i förhållande till balansomslutningen.
Övriga nyckeltal
Skadeprocent brutto
Försäkringsersättningar i förhållande till premieintäkt.
Totalkostnadsprocent brutto
Summan av skadeprocent brutto och driftkostnadsprocent brutto.
Driftskostnader
Direktavkastning
Driftsöverskott från byggnader och mark, erhållna utdelningar och räntor i procent
av placeringstillgångarnas genomsnittliga värde under året.
Reservavveckling
Total avkastning
Summa av direktavkastning, realiserade vinster och förluster samt orealiserade
värdeförändringar under året sätts i relation till under året genomsnittligt verkligt
värde på placeringstillgångarna.
Driftskostnader är en sammanfattande benämning på kostnaderna för försäljning och administration. Kostnader för skadebehandling inkluderas i
försäkringsersättningar.
För skador som inte är slutreglerade vid räkenskapsårets utgång reserveras medel i
bokslutet, i ersättningsreserven. Att bedöma kommande utbetalningar kan av olika
skäl vara svårt. Inflationstakten kan bli en annan än den som förutsattes när skadan
värderades. Vidare är det rent allmänt svårt att bedöma utbetalningarna för en
komplicerad skada, vars slutreglering kan ligga flera år framåt i tiden.
Om det beräknade ersättningsbeloppet för en skada visar sig vara övervärderat, uppstår en avvecklingsvinst. Om beloppet undervärderats blir det på motsvarande sätt en avvecklingsförlust.
Kapitalavkastning överförd från finansrörelsen
Den till skadeförsäkringsrörelsen överförda kapitalavkastningen har beräknats
Kapitalbas
Kapitalbasen är enkelt uttryckt det tillgängliga kapitalet. Ett företags kapitalbas
innehåller i första hand eget kapital, men dessutom får man inom vissa gränser
också räkna in förlagslån som tagits upp. Förlagslån är lån där långivarens fordran
i händelse av företagets konkurs inte kommer att bli betald förrän alla vanliga
skulder är till fullo betalda. Förlagslån ger alltså en extra buffert för övriga fordrings-ägare. Kapitalbasen ska täcka solvenskravet. Se solvenskrav.
Solvenskrav (solvensmarginal)
Det lägsta tillåtna kapital som krävs för verksamheten från ett myndighetsperspektiv.
79
Jönköping
Pollaregatan 23
036-19 90 00
Nässjö
Storgatan 38
0380-57 58 00
Brandstorp
Baskarp
Sandhem
Mullsjö
Tranås
Gripenberg
Ölmstad
Skärstad
E4
Frinnaryd
Kaxholmen
Bankeryd
Jönköping
Huskvarna
40
Tenhult
Sunhultsbrunn
32
Aneby
Barnarp
26
Öggestorp
Anneberg
Eksjö
Forserum
Nässjö
Hok
30
Gnosjö
Sävsjö
Vetlanda
Landsbro Myresjö
Stockaryd
Hillerstorp
Anderstorp
Reftele
Bredaryd
Värnamo
Storgatan 37
0370-34 43 00
Skede
Vrigstad
E4
Mariannelund
Björköby
Sandsjöfors Ekenässjön
Skillingaryd
Ingatorp
Hjältevad
Bodafors
Hestra
Bruzaholm
33
Malmbäck
Vaggeryd
Smålandsstenar
Vetlanda
Vitalagatan 11
0383-75 75 00
Solberga
Äng
Taberg
Gislaved
Tranås
Storgatan 30
0140-37 52 00
Fagerhult
Habo
47 48
Bottnaryd
Örserum
Gränna
Holsbybrunn
Nye
Korsberga
31
Värnamo
Forsheda
27
Rydaholm
Kvillsfors
NÄRSERVICEKONTOR
Aneby
Köpmansgatan 10
0380-411 90
Eksjö
Stora torget 4
0381-168 50
Gislaved
Södergatan 8
0371-56 56 50
Gnosjö
Köpmansgatan 10
0370-916 75
Gränna
Torget 1
0390-122 50
HUVUDKONTOR
Jönköping
Barnarpsgatan 22
Box 623, 551 18 Jönköping
036-19 90 00
[email protected]
lansforsakringar.se
Mariannelund
Centralgatan 1
0496-212 69
Smålandsstenar
Centrumplan 3
0371-323 20
Sävsjö
Köpmangatan 2
0382-130 64
Vaggeryd
Järnvägsgatan 18
0393-102 40
15.03. Foto: Amelie Bergman, Peter Olzon, m fl. Tryck: TMG.
LOKALKONTOR