förvaltningsrätten linköping klagan över beslut blogg

NYKÖPINGS KOMMUN
Organisationsnummer 212000-2940
Division Social Omsorg
Vuxenenheten
611 83 NYKÖPING
ÖVERKLAGAN BESLUT
SVERIGES DOMSTOLAR
Organisations Nummer 202100-2742
FÖRVALTNINGSRÄTTEN LINKÖPING
BOX 406
581 04 LINKÖPING
DATUM: 2015-04-05
En; allmänt kallad Stella,
Förmånstagare samt företrädare för den
juridiska fiktionen personen;
Viktoria Kivipuro 670907-9385
Bruksvägen 11
611 76 Nävekvarn
Mobil: 073 7604 754
e-post: [email protected]
Beslut meddelat 2015-03-31 av HELENA PERSSON Vuxenenheten Division Social Omsorg NYKÖPINGS
KOMMUN
Ärendet
Helena Persson har enligt Kommundirektören Erik Carlgren blivit tilldelad uppdraget att hantera mitt
klagomål om begäran av ekonomisk ersättning enligt lag.
Sak gäller min begäran att kunna få min ekonomiska trygghet tillgodosedd genom att bli erkänd som
människa inte person. Helena bekräftar via e-post den 24 mars 2015 att varken hon själv eller Lina
Svensson som handlagt mitt ärende har ”mandat” att handlägga sak utan att begå tjänstefel.
31 mars 2015 skickas det skriftliga avslaget jag begärt sedan 2 mars 2015 till mig vilket ankom den 1
april 2015, vilket föranleder att jag inte kunnat skicka en överklagan tills nu.
Aktbilagor, e-post, brev och andra dokument finns hos NYKÖPINGS KOMMUN hos vuxenenheten samt
Erik Carlgren. Dessa redogör ingående med lagrumshänvisningar för min sak.
Yrkande och grund för felaktigt beslut
Jag anser att beslut skall andras av Förvaltningsrätten – SVERIGES DOMSTOLAR Organisationsnummer
202100-2742 – till att jag En; allmänt kallad Stella, förmånstagare samt företrädare för den juridiska
fiktionen personen; Viktoria Kivipuro 670907-9385, ska få min ekonomiska trygghet tillgodosedd
1
genom att erkännas som människa och inte någon form av den juridiska fiktionen personen. Detta
innebär att jag inte ska behöva visa ID handling, skall kunna hämta ut den ekonomiska ersättningen
hos Vuxenenheten i form av värdecheck, engångsbetalkort eller kontanter.
Beslutet fattat av NYKÖPINGS KOMMUN är oriktigt då beslutet enlig lag samt grundlag och andra
internationella överenskommelser strider mot dessa, lagen kräver endast att personer skall styrka
identitet med ID handlingar inte människor. Människor kan inte tvingas tillhöra sammanslutningar,
endast personer kan. Inte heller behöver människor erkänna sig som personer inför lagen.
Vidare har En; allmänt kallad Stella den levande människan genom tvång och trångmål tvingats agera
med i detta handlande, vilket har föranlett till bedrägligt beteende av tjänstemännen i NYKÖPINGS
KOMMUN som har väglett och medverkat till detta agerande.
Tjänstemän tjänar även de enheter de arbetar hos, i detta fall NYKÖPINGS KOMMUN och är därav
automatiskt i jäviga och kan inte ses opartiska i sitt beslutsfattande. En kan inte ha två herrar.
Det som har antagits blivit gällande för människor genom författningar som agerar som lag är endast
regler som gäller de som godkänner sig vara del av denna association. I och med min begäran att bli
erkänd som, och insikt i vem jag är, dvs människa, begränsas dessa juridiska fiktioner personers
jurisdiktion över mig. Dessa gäller dock fortfarande för de som tillskrivit sig dessa bla NYKÖPINGS
KOMMUN, SVENSKA DOMSTOLAR och de som agerar som tjänstemän för de samma.
Detaljerad redogörelse
Viktigt att poängtera att lagprövning skall beaktas i förhållande till grundlag där socialtjänsten anger
att de har följt socialtjänstlagen och därmed lag. Dessa tjänstemän utgår och förhåller sig till att det
system de tjänar är legitimt, enligt Helena Persson själv. Längre ned i dokumentet finns även en
redogörelse för Domareden och Jäv enligt Brottsbalken. Orden är viktiga i sammanhang och jag utgår
ifrån att jag kan lita på att lagtexter är pålitliga och att jag kan använda dess skrifter och ord för att visa
min rätt.
RF (Regeringsformen)
1 kap
2 § Den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda
människans frihet och värdighet. Den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd
ska vara grundläggande mål för den offentliga verksamheten. Särskilt ska det allmänna trygga rätten
till arbete, bostad och utbildning samt verka för social omsorg och trygghet och
för goda förutsättningar för hälsa.
3 § Regeringsformen, successionsordningen, tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen
är rikets grundlagar. Lag (1991:1471).
8 § För rättskipningen finns domstolar och för den offentliga
förvaltningen statliga och kommunala förvaltningsmyndigheter. Lag (1976:871).
9 § Domstolar samt förvaltningsmyndigheter och andra som
fullgör offentliga förvaltningsuppgifter ska i sin verksamhet
beakta allas likhet inför lagen samt iaktta saklighet och
opartiskhet. Lag (2010:1408).
2
10 § Sverige är medlem i Europeiska unionen. Sverige deltar
även inom ramen för Förenta nationerna och Europarådet samt i
andra sammanhang i internationellt samarbete. Lag (2010:1408).
2 kap
2 § Ingen får av det allmänna tvingas att ge till känna sin
åskådning i politiskt, religiöst, kulturellt eller annat
sådant hänseende. Inte heller får någon av det allmänna
tvingas att delta i sammankomst för opinionsbildning eller i
demonstration eller annan meningsyttring eller att tillhöra
politisk sammanslutning, trossamfund eller annan
sammanslutning för åskådning som avses i första meningen. Lag (2010:1408).
Europakonventionen
19 § Lag eller annan föreskrift får inte meddelas i strid med
Sveriges åtaganden på grund av den europeiska konventionen
angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de
grundläggande friheterna. Lag (2010:1408).
KRÄNKNING AV RÄTTIGHETER där NYKÖPINGS KOMMUN beslutat att neka handläggning enligt min
begäran som människa.
Som vittnen kallas tjänstemän från Nyköpings Kommun; Handläggare Lina Svensson, Enhetschef Helena
Persson, Ann Malmström Divisionschef, Områdeschef Peter Johnsson samt Kommundirektör Erik
Carlgren.
NYKÖPINGS KOMMUN Organisations Nummer 212000-2940, genom tjänstemän i Divisionen Social
Omsorg, Handläggare Lina Svensson, Enhetschef Helena Persson, Ann Malmström Divisionschef,
Områdeschef Peter Johnsson samt Kommundirektör Erik Carlgren, har genom att vägra erkänna mig
En; allmänt kallad Stella, en levande människa, tvingat mig till att agera genom att företräda den
juridiska fiktionen personen Viktoria Kivipuro med tilldelat personnummer 19670907- 9385, kränkt
mina mänskliga rättigheter samt är agerandet i strid mot Europakonventionen enligt Regeringsformen
och där svensk lag även brutits emot genom dessa nämnda kränkningar.
Regeringsformen, yttrandefrihetslagen och tryckfrihetsförordningen anger absoluta mänskliga
rättigheter såsom skydd mot tvång från myndighet att tillhöra en politisk sammanslutning eller religiös
församling eller annan sådan sammanslutning. Regeringsformen fastslår även att den offentliga
makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet
och värdighet.
Genom att tvinga mig erkänna och agera genom den juridiska fiktionen personen, Viktoria Kivipuro,
19670907-9385, har jag mot min uttryckta vilja både i skrift och tal, vägrats erkännas som människa
och tvingats tillhöra en sammanslutning, tvingats höra till ert trossystem, tvingats tillhöra ert politiska
system, vägrats respekt för alla människors lika värde och min frihet och värdighet har inte
respekterats som är lag enligt Regeringsformen och Europakonventionen.
2009 trädde Lissabonfördraget i kraft där Sverige bundit sig av Europeiska unionens stadga om de
grundläggande rättigheterna.
3
Europakonventionen är instiftad i lag som skydd för mänskliga rättigheter, och ska vid lagprövning stå
över vanlig lag. Artikel 30 i FNs allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna som Sverige
ratificerat samt instiftat i lag styrker positionen för mänskliga rättigheter att skyddas av grundlag.
Sverige har även genom SÖ 1971:42 Internationell konvention om medborgerliga och politiska
rättigheter, anslutit sig till att följa och skydda mänskliga rättigheter. Genom att inskränka och vägra
mig mina mänskliga rättigheter har NYKÖPINGS KOMMUN för Sverige även brutit mot internationell
rätt.
Av EKMR – Europakonventionen om skydd för de mänskliga rättigheter och grundläggande friheter,
Artikel 1, följer att staten är förpliktad att se till att var och en kommer i åtnjutande av dessa
rättigheter. Detta betyder att staten, och i detta fall KOMMUNEN som är en statlig enhet, har en
positiv förpliktelse att se till att detta skydd upplevs, dvs de borde ha arbetat tillsammans med mig
enligt min begäran att lösa problemet gemensamt, vilket jag uttryckt i skrift. Istället nekade Erik
Carlgren och Helena Persson till ett möte med mig för att jag skulle kunnat föra min sak på den
djupgående nivå som jag anser det finns behov av.
Charlotte Hellner Kirstein – Ämnesråd för Processgruppen, Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter
och traktaträtt (FMR), Regeringskansliets Utrikesdepartement skriver så här i ett mejl som jag bifogar
till denna klagan i separat bilaga: ” Sverige har även valt att inkorporera Europakonventionen i svensk
rätt. Det betyder att konventionen gäller direkt som svensk lag och att innehållet i dess olika
bestämmelser ensamt kan läggas till grund för myndigheters och domstolars beslut i enskilda mål och
ärenden. Som enskild kan man alltså t.ex. inför svensk domstol göra gällande att ett beslut av en
myndighet inte är förenligt med Europakonventionen.”
Vidare har tjänstemännen efter mina fortsatta krav avsagt sig befogenhet att handlägga sak. Detta
flyttar automatiskt saken vidare till den som har befogenhet att besluta i sak genom lag och ärendet
åligger nu Förvaltningsrätten.
Regeringsformen garanterar vidare rättsväsendets oberoende och ska även skydda de enskildas
rättigheter i Sverige. Rättsmedel tillgängliga i Sverige är även utformade för att skydda de mänskliga
rättigheterna. (http://www.manskligarattigheter.se/sv/manskliga-rattigheter-i-sverige, 2015-03-28).
Mitt första möte med NYKÖPINGS KOMMUN Division Social Omsorg och handläggare var av största
vikt då jag under 1,5 timmes tid pedagogiskt kunde framföra skillnaden mellan person och människa
samt motivering med lagrumshänvisningar, konventioner och internationella överenskommelser
Sverige har anslutit sig till, just för att förklara och visa varför det inte är en skyldighet för mig att
behöva agera genom den juridiska fiktionen personen för få min rätt respekterad. Jag hänvisar här till
rätten att inte tillhöra en sammanslutning eller tvingas på något trossystem eller religion. Jag har
uttryckt att jag inte tror att jag är en person utan att jag vet att jag är en människa.
NYKÖPINGS KOMMUN har med nekande om erkännande av mig som människa tvingat mig att agera
företrädande av den juridiska fiktionen personen mot min vilja samt visa en ID handling som bekräftar
den juridiska fiktionen, men som inte kan ge identitet till en människa dvs mig, En, blivit delaktiga i
förfarandet som strider mot lag. Fortsättningsvis har jag bett om bevis med lagrumshänvisning för
detta tvång och detta har inte kunnat visas. Under hela händelseförloppet har jag tydligt visat vilka
texter, artiklar med mera styrker mina påståenden.
NYKÖPINGS KOMMUN har därför agerat i strid med lag som föranleder dessa kränkningar i
Europakonventionens artiklar 1, 4 och 9 samt kränkt mina mänskliga rättigheter enligt FNs allmänna
4
deklaration om mänskliga rättigheter artiklar 6, 8, 20 och 30. Dessa kränkningar medför brott mot
svensk lag och grundlag.
För att övertydliga det jag förmedlat från första instans förklarar jag ordet person nedan och detta är
och har varit meningen jag under hela förloppet och i fortsättningen syftar till angående begreppet
person. Person avser roll eller mask dvs. en abstraktion. En roll en människa kan ta på sig genom att
agera en persona. Denna roll gör dock inte människan till personen. Om en sedan väljer att acceptera
det trossystem av fri vilja samt frivilligt ingå i samma är det en annan sak.
Detta har jag inte gjort utan tvärtom. I alla mina skrivelser etc har jag uttryckt att jag tvingats agera
förmånstagaren och eller företrädare för den juridiska fiktionen personen som är skapad av de som
administrerar ärenden för statliga enheter, dvs SKATTEVERKET, KOMMUNER och att jag kan företräda
den juridiska fiktionen personen av eget val när mina ekonomiska intressen behöver bevakas, men att
jag inte är den juridiska fiktionen personen utan en människa, och människan har ingen skyldighet att
erkänna sig som den juridiska fiktionen personen enligt lag, endast rätt till, som betyder att en väljer
själv om en vill vara en människa eller person inför lagen.
Jag har här använt mig av Svenska Akademiens ordbok i elektronisk form för att finna definitioner på
ordens betydelse(http://g3.spraakdata.gu.se/saob/ ). Tolkning och språk av det jag nu delger er ska ej
beblandas med andra tolkningssätt som, men ej begränsat till, lagspråkets släktskap med svenskan.
SAOB (Ref: http://g3.spraakdata.gu.se/saob/ , sökord "person") ger:[fsv. person(a), f.; jfr isl. persóna,
f., persóni, m., d., t. o. en person, fr. personne; av lat. persona, (ansikts)mask (för skådespelare), roll,
karaktär, personlighet, människa; möjl. av etruskiskt urspr.]
Jag vet att jag är en människa, en kvinnlig sådan. Jag tror inte att jag är någon slags person.
Det finns tre ”personer” som är lagen igenkänner och dessa är juridisk person vilka bolag är likställda
med, naturlig person vilket lagen hänvisar till när en enskild agerar i juridisk person kapacitet, och
fysisk person som är ett begrepp som inte förklaras i några lagtexter hur detta skulle kunna vara
möjligt. Hur kan en människa vara en hybrid av en papperskonstruktion och levande kropp av kött och
blod. Alla personer vilka hänvisas till i lagtexter är juridiska fiktioner, dvs. papperskonstruktioner som
skapats av människor för att hålla reda på överenskommelser eller avtal eller andra register med
mera, likställda med bolag. Vilka som registreras som bolag med F-skatt och organisationsnummer kan
läsas på Skatteverkets hemsida.
Förvaltningsrätten samt andra statliga enheter ska kunna veta skillnaden och betydelsen på begrepp
när det gäller text skriven i lagtexter. Personer begreppen och människor i lagtexter har en väsentlig
skillnad på vad gäller dessa.
När jag vet att jag inte är den juridiska fiktionen personen utan människan kan jag inte längre antas tro
att dessa gäller mig utan dessa kan bara gälla just den juridiska fiktionen personen som är tillskriven
dessa författningar och som ger sitt medgivande till detta, texterna kan läsas samlade på regeringens
hemsidor, Svensk Författningssamling etc.
För att avtal ska vara giltiga ska de ha upprättats i godkännande av båda parter och om transparens
inte utövats kan parter inte anses vara införstådda i vilket avtal de skulle ha slutit. Innan tiden jag
insett att det är en skillnad mellan människa och den juridiska fiktionen personen var mitt agerande
baserat på tron att jag även var denna juridiska fiktion person, och alla enheter där jag agerat i denna
tro kunde då genom antaganden att jag inte ville annat, på lagligt sätt fortsätta sitt eget agerande och
verksamhet samt ställa de krav de enligt egna regler ska följa.
5
Dessa författningar gäller alla juridiska fiktioner personer som godtar dessa eller genom att omedvetet
följa den tro som lärs ut i denna sak. Min rätt får jag genom egen insikt om vem jag är. Jag kan bevisa
den även om jag inte behöver detta, men, för att så många är vilseledda inte kan se det jag förmedlar,
bla de tjänstemän som utför handlingar för NYKÖPINGS KOMMUN, så har jag valt att använda era
egna verktyg, dvs lagtexter, författningar, konventioner och internationella överenskommelser, för att
visa min rätt.
Genom att uttrycka min vilja att INTE längre agera som/genom/för/emot/av denna juridiska fiktion
person upphör alla krav och antaganden och jag kan inte genom skriven lag tvingas till att erkänna mig
som denna juridiska fiktion person. Detta är tvång och skall anses som slaveri vilket jag har utryckt i
mina skrivelser till tjänstemän berörda. Det finns inte någon lag som kräver att du ska erkännas som
juridisk fiktion person.
Mänskliga rättigheter är till för människor inte bolag. Dessa oförytterliga rättigheter som lag skyddar
är till oavsett bolagsformer och associationsrättsliga påståenden. Oförytterliga rättigheter som alla
människor åtnjuter är inte privilegier, därav kan dessa inte bli avtal eller andra slags handelsobjekt
som kan köpas eller säljas.
Se vad ordet oförytterlig betyder.
I sak kan inte bolagsrätt råda över mänsklig rätt eller grundlag, och i och med att Sverige anslutit sig till
internationella konventioner och överenskommelser om att skydda mänskliga rättigheter, som även
gäller NYKÖPINGS KOMMUN, har det brutits mot gällande lag och grundlag, samt internationell rätt,
för de underställda svensk lag, dvs. personer och bolag i detta fall NYKÖPINGS KOMMUN.
NYKÖPINGS KOMMUN genom tjänstemans erkännande att de saknar behörighet att erkänna mig som
människa då de måste följa regler som gäller denna sammanslutning, eller tjänst, annars kan de ses
begå tjänstefel, orsakat att jag inte kunnat få mina oförytterliga rättigheter respekterade, samt gjort
min rätt till ett handelsobjekt.
Lagar, Konventioner och Internationella Överenskommelser
Nedan är redogörelse punktvis med förklaring samt vilka och hur mina rättigheter har kränkts som era
egna lagar, överenskommelser, konventioner och författningar beskriver;
FNs allmänna förklaring om mänskliga rättigheter
Artikel 6
Var och en har rätt att överallt erkännas som en person i lagens mening.
Detta innebär att:
Med var och en avses alla människor. Jag är En och denna artikel ger mig rätt att erkännas som person
i lagens mening. Rättighet och skyldighet är inte samma sak och jag har ingen skyldighet att ses som
person eller juridisk fiktion person. Skulle jag frivilligt erkänna mig som person avsäger jag mig mina
mänskliga rättigheter. Vidare ger artikeln en bestående och rätt som inte kan tas ifrån En till mänskliga
rättigheter.
Jag har inte vid något tillfälle frivilligt avhängt mig mina rättigheter.
Del III, Artikel 8
1. Ingen får hållas i slaveri. Varje form av slaveri och slavhandel skall vara förbjuden.
Detta innebär att:
Vid en förhandling om att utföra ett arbete eller tjänst under handel, äger jag rätt att själv diktera
6
mina villkor för detta. Detta gäller även vid förhandling med NYKÖPINGS KOMMUN med organisations
nummer 212000-2940 och F-skatt registrerat som bolagsform kommuner,
http://www.allabolag.se/2120002940/NYKOPINGS_KOMMUN. Kommundirektören i NYKÖPINGS
KOMMUN samt förhandlingen hos Social Omsorg gav mig inte rätten att erkännas som människa och
därmed kunde jag inte avtala om mina egna villkor. Avtalet jag ingick var ofrivilligt och detta är likställt
med slaveri.
Juridiska personer har rätt att driva näringsverksamhet vilket är handel. Personkonton på tex Nordea
är juridiska fiktioner och utför handelstransaktioner mellan juridiska fiktioner personer. Dessa är inte
fysiska transaktioner med betalmedel människor emellan utan elektroniskt utförda administrativa
aktioner av människor. Samma gäller personnummer dvs det kontot som tilldelats denna fiktion av
staten för att utföra transaktioner mellan dessa fiktioner. Om jag betalar skatt till staten är detta en
sådan transaktion. Jag agerar då en administrativ handling för att denna transaktion skall kunna ske
mellan juridiska fiktioner samt godkänt detta avtal parter emellan dvs den juridiska fiktionen Nordea
samt den juridiska fiktionen personen som den levande människan företräder.
Däremot godkände jag inte att den juridiska fiktionen personen skulle användas i min förhandling med
NYKÖPINGS KOMMUN. Denna tjänst blev påtvingad på grund av bristande insikt och okunskap av
handläggare om förhållandets sanna natur och jag hade varit i fara att förlora mitt hem, bli utan mat
och värme om jag inte agerat genom den juridiska fiktionen personen. Dock genom delgivet begränsat
tillstånd för detta tillfälle av handel.
Artikel 20
2. Ingen får tvingas att tillhöra en sammanslutning.
Detta innebär att:
Jag frivilligt måste deltaga i varje sammanslutning. Genom att ofrivilligt behöva agera som/genom att
företräda den juridiska fiktionen personen blev jag tvingad att tillhöra sammanslutningen som
NYLÖPINGS KOMMUN verkar genom/för/under. Delgivna skrivelser bekräftar detta vid förhandlingens
ingång samt de delgivna begränsade tillstånden för handel med juridisk fiktion person då jag inte
kunde vänta pga. bristande tid, bristande insikt av NYKÖPINGS KOMMUN samt mitt akuta ekonomiska
läge. Handläggaren delgavs även muntligt vid det gemensamma mötet att jag INTE FRVILLIGT ingår
förhandling med den juridiska fiktionen personen utan endast genom tvång och hot om avslag på min
begäran för ekonomisk ersättning enligt lag.
Artikel 30
Ingenting i denna förklaring får tolkas som att det innebär en rätt för en stat, en grupp eller en enskild
person att ägna sig åt en verksamhet eller att utföra en handling som syftar till att omintetgöra någon
av de rättigheter eller friheter som anges i förklaringen.
Detta innebär att:
NYKÖPINGS KOMMUN inte har rätt att neka mig erkännande som människa och inte kan tvinga mig
behöva erkännas som juridisk fiktion person.
Jag har genom att visa och förklara förhållandet, mellan juridiska fiktioner personer och människor,
använt FNs deklaration om mänskliga rättigheter som ett verktyg, samt visat att dessa rättigheter är
oförytterliga oavsett andras agerande inkluderat NYKÖPINGS KOMMUN och dess tjänstemän.
EKMR – Europakonventionen om skydd för de mänskliga rättigheter och grundläggande friheter
7
Artikel 1 säger att mänskliga rättigheter ska skyddas och att de höga fördragsslutande parterna skall
garantera var och en, som befinner sig under deras jurisdiktion, de fri- och rättigheter som anges i
avdelning I av denna konvention. Jag är En; allmänt kallad Stella som befinner mig i denna jurisdiktion.
Artikel 4 förbjuder slaveri och träldom. Genom att tvinga mig in i avtal där jag inte kunnat diktera och
kräva avtalsvillkor hålls jag i slaveri och träldom.
Artikel 9 punkt 1. Var och en har rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet; denna rätt
innefattar frihet att byta religion eller tro och frihet att ensam eller i gemenskap med andra, offentligt
eller enskilt, utöva sin religion eller tro genom gudstjänst, undervisning, sedvänjor och ritualer.
Artikel 9 Friheten att utöva sin religion eller tro får endast underkastas sådana begränsningar som är
föreskrivna i lag och som i ett demokratiskt samhälle är nödvändiga med hänsyn till den allmänna
säkerheten eller till skydd för allmän ordning, hälsa eller moral eller till skydd för andra personers frioch rättigheter.
Frågan är alltså inte om en begränsning är önskvärd, utan om den är nödvändig och föreskriven i lag.
Detta är inte nödvändigt i fallet med NYKÖPINGS KOMMUN att min rätt begränsas då det finns
lösningar på saken som jag även presenterat för de handläggande tjänstemännen. Vidare skadar det
inte andra personers fri-och rättigheter inte heller deras hälsa eller moral då dessa personer inte är
mänskliga och inte kan ha varken hälsa eller moral. Detta endast berör mig som den levande
människan. Där lagen även ger denna oförytterliga rätt kan den inte tas ifrån en eller begränsas och
det finns inget som hotar den allmänna säkerheten eller allmänna ordningen att som människa slippa
den juridiska fiktionen personen i någon form då den är död och inte kan agera på egen hand likväl
som alla andra juridiska fiktioner personer endast existerar på papper.
Samvetsfriheten tillåter mig att följa min egen moraliska tro och inte behöva acceptera tron att era
bolagsförfattningar är gällande för människan. Jag anser det omoraliskt att hålla fången människor via
bedrägliga system där avtalen är oklara och förhållandena orättvisa. Se även hur stora bolag gentemot
enskilda juridiska fiktioner personer har en starkare ställning än konsumenten. Nu handlar det för min
del inte om ställningen utan om att det inte är transparent att hela systemet numera bygger på
handel, och att människor luras in i dessa påstådda samhällskontrakt genom att erkännas som
juridiska fiktioner personer för att kunna överleva. Allt naturligt har inkorporerats till den mån att
människan knappt kan överleva utan dessa juridiska fiktioner personer. Naturrätten ger oss rätt att äta
av det jorden bjuder på men även detta har ifrån tagits människan, vi kan inte ens fiska utan fiske
licens, en rätt har blivit ett privilegium vi måste köpa, dvs en licens för att fiska.
Religionsfriheten innebär att staten eller myndigheter inte har rätt att inskränka min tankefrihet och
tvinga mig följa någon annans trosuppfattning. Samvetet är något jag som människa har som en inre
kompass för att veta hur jag ska agera utan att skada en annan människa. Förbjuder jag en annan
människa att dricka vatten ur en källa som tillhör alla på jorden eller tar betalt för vatten, skadar jag
denna människa och dess rätt. Mitt samvete säger att detta är fel.
Stat och myndigheter kan inte inskränka eller tvinga mig att handla på något vis utan detta kan endast
levande människor som tjänar ”staten” och dess ”enheter” i detta falla NYKÖPINGS KOMMUN göra.
När de nekar mig den levande människan min rätt och tvingar mig agera emot min uttryckliga vilja
skadas jag den levande människan och kränks enligt de punkter jag redogjort för ovan. Tjänstemannen
tar här på sig ansvar då den är en levande människa som agerar och orsakar skada genom sitt
agerande.
8
Artikel 53 Skydd för befintliga mänskliga rättigheter. Ingenting i denna konvention får tolkas som en
begränsning av eller en avvikelse från någon av de mänskliga rättigheter och grundläggande friheter
som kan vara skyddade i de höga fördragsslutande parternas lagar eller i någon annan konvention till
vilken de är parter.
Åter styrks den rätt jag begärt fåt respekterad av lag i ovan artikel 53.
Svensk lag och grundlag
SFS nr: 1974:152
Enligt Regeringsformen 2 kap 1 och 2 § kan ingen tvingas tillhöra en sammanslutning.
2 kap 19 § Lag eller annan föreskrift får inte meddelas i strid med
Sveriges åtaganden på grund av den europeiska konventionen
angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de
grundläggande friheterna. Lag (2010:1408).
12 kap 10 § Finner ett offentligt organ att en föreskrift står i
strid med en bestämmelse i grundlag eller annan överordnad
författning får föreskriften inte tillämpas. Detsamma gäller
om stadgad ordning i något väsentligt hänseende har
åsidosatts vid föreskriftens tillkomst.
Vid prövning enligt första stycket av en lag ska det särskilt
beaktas att riksdagen är folkets främsta företrädare och att
grundlag går före lag. Lag (2010:1408).
Dessa styrker mänskliga rättigheter.
Lag (1974:174) om identitetsbeteckning för juridiska personer m.fl. 1 och 2 §§ visar att detta endast
gäller bolag, inga människor nämns här.
Folkbokföringslag (1991:481) visar vilka som ska folkbokföras, igen gäller detta personer och inte
människor och 40 § tydliggör att det inte finns tidsbegränsning på annan sak som denna skulle gälla
vid en överklagan om en vill överklaga beslutet om själva registreringen av personnumret i sig.
Förvaltningsprocesslag (1971:291) 7 a § säger att den beslutande parten i ärendet skall vara motpart
vid en överklagan. Då Svenska Kyrkan inte längre finns som myndighet finns ingen motpart. Det finns
ingen lagsäkring på övergången då denna separerade från Svenska Staten i lagtexter. Dessutom ska
handlingarna från Kyrkoarkiven ha en 70 årig sekretess och från år 1968 till i dag har 70 år ej passerat.
SÖ 1971:42 Internationell konvention om medborgerliga och politiska rättigheter
Enligt Del III, Artikel 8 av SÖ 1971:42 Internationell konvention om medborgerliga och politiska
rättigheter, är det förbjudet att genom tvång eller utpressning inordna eller försöka inordna någon i
alla slags ideologier må de vara kollektivism, auktoranism eller annan form av programmering, utan att
detta ska ses som slaveri.
För att övertydliga vidare ber jag er att beakta att i de texter och skrivelser om gällande lag är det
enkelt att se att ingen lag eller domstol kan ha företräde över internationella ratificerade konventioner
och EKMR och andra internationella överenskommelser där de genom grundlag blir högsta gällande
lag. Ett exempel är SOU 1997:194, vilket förklarar att enligt EG-rätt ges rätt till skadestånd för beslut
fattade av regering, högsta domstol etc, även om Skadeståndslagen 3 kap 3 kap 7 § anger att det inte
9
kan ges ersättning för beslut av riksdagen, regeringen eller högsta domstolar såvida inte beslutet blir
upphävt eller ändrat.
En påminnelse om Regeringsformen samt Rättegångsbalken om Grunldagen.
RF 1974:152 Kap 1.
8 § För rättskipningen finns domstolar och för den offentliga förvaltningen statliga och kommunala
förvaltningsmyndigheter. Lag (1976:871).
9 § Domstolar samt förvaltningsmyndigheter och andra som fullgör offentliga förvaltningsuppgifter ska
i sin verksamhet beakta allas likhet inför lagen samt iaktta saklighet och opartiskhet. Lag (2010:1408).
Grundlagen gäller före Associationsrätten, Lag om handelsbolag och enkla bolag, Lag om ekonomiska
föreningar, Stiftelselag, Årsredovisningslag, Bokföringslag, Aktiebolagslag samt andra lagar även
Socialtjänstlagen och Socialtjänsten handlägger utdelning av Skattemedel.
Om det kvarstår frågor eller något är oklart eller ni inte har kompetenta tjänstemän, lagmän,
ordföranden, domare eller dylikt som kan läsa och förstå vad orden i lagtexterna betyder, inte bara
anta som har blivit brukligt idag, ber jag er att kontakta mig för vidare redogörelse.
Det är inte acceptabelt att agera på antaganden som är vilseledande och inte konsekventa. Lagar är
lagar för att de är konsekventa, annars skulle de inte kallas för lagar. En lag gäller lika för alla. Även
legitimiteten på hela rättsväsendet måste ifrågasättas när det uppkommer dessa brister i språkets
bruk av de som tjänar dessa ekonomiska enheter och om dessa lagar inte följs lika för alla. För att
kunna följa en lag måste då orden även vara konsekventa i sin betydelse och uppfattningen om orden
tydliga för alla. Hur kan dessa annars förväntas upplevas till?
För att kunna erkänna Förvaltningsrätt samt andra Sveriges Domstolar och dess jurisdiktion, kungörs att
följande skall medtages i varje förhandling där sak föreligger samt att domare svär domareden.
RB 1942:740 Kap 4
§13 Domare är jävig att handlägga mål:
1. Om han själv är part eller eljest har del i saken eller av dess utgång kan vänta synnerlig nytta eller
skada;
2. om han med part är eller varit gift eller är i rätt upp- eller
nedstigande släktskap eller svågerlag eller är syskon eller är i det
svågerlag, att den ene är eller varit gift med den andres syskon, eller
om han på liknande sätt är part närstående;
3. om han till någon, som har del i saken eller av dess utgång kan
vänta synnerlig nytta eller skada, står i förhållande, som avses i 2;
4. om han eller någon honom närstående, som avses i 2, är
förmyndare, god man eller förvaltare för part eller eljest parts
ställföreträdare eller är ledamot av styrelsen för bolag, förening eller
annat samfund, stiftelse eller annan sådan inrättning, som är part,
eller, då kommun eller annan sådan menighet är part, är ledamot av nämnd
eller styrelse, som handhar förvaltningen av den angelägenhet målet
rör;
5. om han eller någon honom närstående, som sägs i 2, till någon,
som har del i saken eller av dess utgång kan vänta synnerlig nytta eller
10
skada, står i förhållande, som avses i 4;
6. om han är parts vederdeloman, dock ej om parten sökt sak med honom för att göra honom jävig;
7. om han i annan rätt såsom domare eller befattningshavare fattat
beslut, som rör saken, eller hos annan myndighet än domstol eller såsom
skiljeman tagit befattning därmed;
8. vid huvudförhandling i brottmål om han före denna
huvudförhandling har prövat frågan om den tilltalade har begått
gärningen;
9. om han i saken såsom rättegångsombud fört parts talan eller biträtt part eller vittnat eller varit
sakkunnig; eller
10. om eljest särskild omständighet föreligger, som är ägnad att
rubba förtroendet till hans opartiskhet i målet. Lag (1993:348).
Domareden regleras i 4 kap. 11 § Rättegångsbalken och lyder:
Jag N.N. lovar och försäkrar på heder och samvete, att jag vill och skall efter mitt bästa förstånd och
samvete i alla domar rätt göra, ej mindre den fattige än den rike, och döma efter Sveriges lag och laga
stadgar; aldrig lag vränga eller orätt främja för släktskap, svågerskap, vänskap, avund, illvilja eller
räddhåga, ej heller för mutor och gåvor eller annan orsak, under vad sken det vara må; ej den saker
göra, som saklös är, eller den saklös, som saker är. Jag skall varken förr, än domen avsäges, eller sedan
uppenbara dem, som till rätta gå, eller andra de rådslag rätten inom stängda dörrar håller. Detta allt
vill och skall jag som en ärlig och uppriktig domare troget hålla.
Detta kan lösas på enkelt och fredligt sätt.
En; allmänt kallad Stella,
Datum och plats:
Signatur:
Bilagor till klagan:
Alla brev och e-post delgivna och skickade till Division Social Omsorg och NYKÖPINGS KOMMUN till
tjänstemän berörda samt Kommundirektör samt Begäran av ekonomisk ersättning enligt lag,
begränsat handelstillstånd för Juridisk Fiktion, skall beaktas och medtagas i denna klagan samt kopia
skickas till Förvaltningsrätten. Även ansökan och akt bilagor skall ingå. Detta ålägger jag NYKÖPINGS
KOMMUN. Jag har dock kopior och referenslista över alla dokument för att försäkra mig att allt
tillkommer sak samt filer sparade på USB, olika servrar med mera.
11
12