Stöd ”Skelleftesjukans” forskningsfond bankgiro 234-1204

ÅR 2015
NR 3
Stöd ”Skelleftesjukans” forskningsfond bankgiro 234-1204
Innehåll 3/2015
Ledare……………………………………...3
Forskningsrapport från Anders Olofsson 4
NR 3-2015
FAMY-bladet utkommer 4 ggr per år
Ny T-shirt med Famy-logga…………………….5
FAMY
0910-360 17
Forskarrapport från Malin Olsson………6
E-mail: [email protected]
Hemsida: www.famy.se
Forskarrapport från Ole Suhr...………….7
Besöksadress
Storgatan 50
Krysset………………………………..…. 11
Postadress
931 85 SKELLEFTEÅ
FAMYs bankgiro 234-1204
Redaktionen
Ansvarig utgivare
Karin Olofsson och Ulla Jonsson
FAMYs
Ordförande
Ulla Jonsson
Tel: 0910-310 40
070-641 8422
E-post: [email protected]
Produktion
Skellefteå Tryckeri AB
Onsdag den 23:e september
Kl. 17.00 börjar badet om.
Nya medlemmar är välkomna!
Kontakta kansliet
för anmälan
0910-360 17
Eller [email protected]
Pristagare FAMYs kryss 2–
15
Två trisslotter:
Holger Lindh
Morkullevägen 16
931 64 Skellefteå
En trisslott :
Kristina Olsson
Gökropsvägen 5 H
906 51 Umeå
Stig Holmberg
S.Lasarettsvägen 9
931 32 Skellefteå
2
Aktiviteter i höst !
Så är då hösten här och med den så har vi också planer på olika aktiviteter. Men som
vanligt så hänger det på er medlemmar vad ni vill göra och är intresserade av.
Ipadkursen började onsdag den 9:e september. Det blir 4 onsdagar kl:13-15.30.
Ljustillverkning är också ett förslag som vi fått. Ljusfabriken Lowima erbjuder kurskvällar där man får möjlighet till att göra ett eget ljus. Vi på Famy har också tänkt ta
fram ett ”FAMY-ljus” med modell som på bilden till höger och med ett ankare på som
får symbolisera hoppet.
Vi associerade lite till låt hoppets låga brinna…
Östen Hällgren har också tillverkat ljusbrickor som man kan köpa till.
Ljusen kommer att finnas till försäljning i november/december till ett pris
av 100 kr inkl. ljusbricka. På bilden här till höger kan ni se formen som vi
kommer att ha på FAMY-ljuset samt den tillhörande ljusbrickan.
Den 20:e oktober så ska Ulla Jonsson och Leif Brännström besöka PRO i
Bureå och informera om Skelleftesjukan.
Fler forskarrapporter presenteras också på sidorna:4,6
och 7
Väl mött i höst !
Karin Olofsson
Vill du donera ?
Dela med dig av Ditt inreMedan du fortfarande kan påverka
Kontakta Skellefteå donationsförening
(SKE-DOF)
Samordnare och initiativtagare:
Ruth Jönsson 0910-163 91, 070-60343 64
mail:[email protected]
Ruth Jönsson,
Samordnare
3
Anders Olofsson
Forskningsrapport 2015
Året 2014 har bjudit på flera intressanta överraskningar. Studien angående identifiering av nya
transthyretin stabiliserande droger, ur redan befintliga läkemedel har pågått under hela året med utvärderingar av de totalt 39 kandidateträffar vi erhöll
från screeningen.
Vi har fokuserat på ett tiotal av de mest intressanta ur denna grupp här utvecklat en metod för att undersöka dess effekt i den miljö där de ska ha en effekt nämligen i human plasma. Detta har resulterat i
att vi kan konstatera att flertalet av dessa har en relativt låg aktivitet i närvaro av andra proteiner och
att den ospecifika bindningen till andra proteiner är
påtaglig. Vi började här fundera på vad som orsakar
denna effekt och om det på något sätt går att se en
trend. Det mest uppenbara är här att korrelera hur
hårt substanserna binder till TTR sedan undersöka
dess förmåga att göra samma sak i plasma. Detta
skulle förvånande nog visa sig korrelera dåligt vilket
alltså innebär att en hög bindningskonstant inte per
definition resulterar i en bra drog i människa.
Frågan om ospecifik bindning har under alla tider
bekymrat fältet inom läkemedelsdesign. De kemiska
egenskaper som en skapar en skapar en bidning kan
dock delas upp i ytterligare komponenter och här
skulle något mycket intressant dyka upp. En av dessa komponenter är det man kallar entalpi och utgörs
av kemiska bidningar den andra delen kallas entropi
och definieras kanske lite kryptiskt av ”graden av
oordning”. Man kan dock likna den sista vid den
kraft som gör att en droppe olja bildar en svär i vatten.
Ur denna metod kunde
vi identifiera luteolin,
som vi även beskrivet tidigare i andra sammanhang, som varande extremt specifik med en
överlägsen förmåga inhibera dissociering av TTR
i serum. Vi kunde genom
denna assay även visa att
diclofenac, som är en
känd TTR stabiliserare,
har en mycket låg selektivitet och de koncentrationer i kroppen som krävs
för att få en terapeutisk
effekt är inte rimliga. DiAnders Olofsson
flunisal som ju visat posiFoto:
Karin Olofsson
tiva kliniska data har en
betydligt bättre selektivitet trots att dess affinitet för TTR är relativt låg, vilket kan förklara dess positiva kliniska resultat.
Luteolin är dock så pass mycket bättre i alla dessa
sammanhang och vi kan visa att den även räddar
både odlade human nervceller samt en FAP modell i
Drosophila från TTR medierad toxicitet. ( Studies
publiceras inom kort)
Luteolin har dock en Akilles häl då en position på
dess struktur modifieras av kroppens leverenzymer.
Vi kan nu mekanistiskt förklara varför denna modifiering har en effekt som helt inaktiverar molekylen.
Genom kemisk syntes har vi även tillverkat analoger där denna position är blockerad och genom in
vitro systen, som bygger på leverextrakt från männiGenom kalorimetrisk analys kan båda dessa mä- ska, kan vi visa att vi nu har en betydligt högre statas och nu hände nånting intressant. Genom att titta bilitet. Fler analoger är på väg vilket ev. kan leda till
på hur mycket entalpi som bindningen innehöll så
utvecklingen av en ny mycket effektiv TTR stabilikunde vi visa på hur en selektivitet i nya TTR stabi- serande drog.
liserande droger men denna fråga är faktiskt av intresse för alla läkemedelsdesign och har härvid en
betydligt bredare implikation.
4
Ny T-shirt med Famy-logga
Nu har vi tagit fram en
V-ringad T-shirt i 100% bomull
med vår Famy-logga i blått. På
vänster arm finns även texten Caverion tryckt eftersom de har
sponsrat detta. Den finns här på
kansliet till försäljning i storlekarna M, L och XL. Priset är 80 kronor och hela behållningen går till
FAMY. Så passa på att köpa den nu
och samtidigt stödja FAMY. Vill
också passa på att rikta ett stort
tack till Johan Berglund på Caverion som sitter som ledamot i Famy.s
styrelse som har fixat detta !
Fikaträffar
Måndag den 5:e oktober kl:19.00
så har vi höstens första fikaträff här på
Storgatan 50 ( Där vi har vårt kansli) Vi planerar också att under hösten
bjuda in landstingspolitikern Janet Lundberg för att informera om patientlagen. Samt Håkan Englund som informerar om möjligheter till hemtjänst.
Alla medlemmar är välkomna !
5
Genealogisk studie av FAP i Sverige
Malin Olsson, PhD Umeå Universitet
Idag vet vi att svenska TTRV30M-bärare, friska och sjuka,
har gemensamma anor från mitten av 1600-talet och att den
svenska TTRV30M mutationen har uppstått oberoende av
övriga TTRV30M mutationer runt om i världen. Därför har vi
utfört genealogiska studier på den svenska ATTRV30M befolkningen. Syftet med studien har varit att i) hitta gemensamt anpar till så många TTRV30M-bärare som möjligt, ii)
skapa en övergripande databas, iii) studera den varierande
fenotyp (egenskaperna/symptomerna av sjukdomen som man
kan observera) som finns inom den svenska ATTRV30M
befolkningen i relation med anpar samt iv) identifiera potentiella grundareffekter. Materialet som vi har utgått ifrån är FAP
-teamets register på Norrlands Universitetssjukhus (NUS)
innehållande 910 V30M-bärare, friska och patienter. Kontrollmaterialet besår av samma antal individer född i samma
område som V30M-bärarna i FAP-registret. Tillvägagångsättet har varit traditionell släktforskning, m ha digitaliserat församlingsregister (Riksarkivet), INDIKO (Demografiska databasen UmU), Pitanor 2011 (Pitebygdens forskarförening),
privata genealogiska databaser och böcker.
Hittills har vi identifierat femton intressanta anpar dit 87 %
av de 910 V30M-bärarna kunde spåras. Anparen är alla födda
kring sekelskiftet 1700 och har signifikant fler V30Mbärarättlingar än kontroller. Den tidigare låga in- och utflyttningen i Norr- och Västerbotten har lett till att flera V30Mbärare har spårats tillbaka till flera än ett anpar. Av dessa
femton anparen var det endast två som är födda i Norrbotten.
Men tittar man på vart V30M-bärarna är födda så är det fyra
anpar som majoriteten av deras V30M-ättlingar är födda i
Norrbotten. Vid jämförelse av ålder vid insjuknande
(debutålder) mellan patientättlingar till anparen så är det F3
och F12 som sticker ut (figur 1). Men tittar vi på fördelning
av tidig och sen debutålder bland ättlingarna så är det bara F3
som fortfarande skiljer sig från de andra med en signifikant
högre debut ålder (figur 2).
Figur 1. Medel sjukdomsdebutålder för patientättlingar till de olika anparen av intresse.
Den streckade linjen vid 56 år representerar
medelsjukdomsdebutåldern i Sverige.
Figur 2. Fördelning av tidig (<50 år, grön) och sen
(>50 år, blå) debutålder av patientättlingar till de
intressanta anparen.
Anpar F3 är ursprungligen från Burträsk, i Skellefteå kommun, men trots det anpar till en stor del av V30M-bärarna
från Lyckseleområdet. De hade sex barn totalt, varav tre flyttade till Lycksele området i slutet av 1700-talet, bärande
V30M mutationen till detta nya område och vidare till kommande generationer, därigenom skapar en möjlig grundareffekt (den förlust av genetisk variation som uppkommer när en
ny mindre population grundas av ett mindre antal individer
från en större population). Detta noteras av sjukdomsdebutåldern som är mycket högre bland ättlingarna till F3.
Det faktum att vi har flera potentiella anpar tyder på att den
svenska mutationen är mer än 400 år gammal. Troligtvis är
dessa femton anpar besläktade genom moderns eller faderns
sida till ett gemensamt anpar av mutationen, men eftersom
kyrkböckerna började vid ̴1650, är det svårt att hitta pålitlig
information om alla invånare före denna period.
Dessa resultat ger en grund för framtida studier av genetiska
egenskaper hos de olika fenotyper av sjukdomen som finns
inom den svenska ATTRV30M befolkningen.
6
Malin Olsson
Foto: Karin Olofsson
Forskningsrapport för 2014. Ole Suhr.
Behandlingsstudier.
Vi har under året fortsatt våra olika behandlingsstudier
enligt tidigare riktlinjer. Dessutom har vi utvärderat resultatet av levertransplantation genomförda de senaste 20 åren
samt utfallet av transplantation (lever och även hjärta) på
patienter med andra mutationer.
A. Stabilisering av transthyretin:
1. Öppen fortsättningsstudie (alla får aktiv substans) på
Tafamidis. Här finns preliminära resultat som visar bra
effekt på sjukdomsförlopp och även överlevnad.
2. Avslutat öppna Diflunisalstudien, resultaten sammanställs.
B. Minska amyloidpåverkan på organ och förhindra/lösa
upp befintlig amyloid:
1. Fortsatt öppna behandlingsstudien med Doxycyclin/
Ursodeoxycholsyra (björngalla)
C. Genterapi: två pågående studier
1. Öppen behandlingsstudie med Gen ”knockout” (silencing RNA) på alla som deltog i tidigare genterapistudier.
Vi har preliminära resultat från denna studie som är mycket lovande. Patienter som hade behandlats under 6 månader, hade en helt oförändrat neurologisk status, alltså inga
tecken till försämring av sjukdomen.
2. Dubbel-blindstudie på Silencing-RNA (Apollo). Det är
den studie som skall visa att terapien fungerar, och som
krävs innan man kan förskriva läkemedlet.
D. Levertransplantation. Mycket bra långtidsresultat för
yngre patienter < 50 år med vår vanliga mutation (V30M)
men tyvärr sämre för äldre patienter, speciellt män. Dessutom mycket varierande resultat för patienter med andra mutationer, bra för några, dåligt för andra, utan att vi kan se
något tydligt mönster.
Artikeln är på engelska. Finns att läsa på nätet: Ericzon, BG et al. Liver transplantation for hereditary transthyretin
amyloidosis: After 20 years still the best therapeutic alternative? Transplantation, DOI: 10.1097/
TP.0000000000000574
Således är vi alltså idag i den lyckliga situation, att vi har
flera behandlingsmöjligheter, dels med mediciner som har
visat effekt i kontrollerade studier dels med levertransplantation, som fortfarande är ett behandlingsalternativ. Dessutom är nu ytterligare, sannolik mycket effektiv behandling på gång, så jag tycker det finns anledning till optimism
inför framtiden.
Gen- och släktstudier
Malin Olsson driver projektet, där vi nu har en identifierad
en handfull familjer tillbaka till 1600-talet, där vi kan påvisa skillnader i sjukdomsdebut mellan några av dessa släkter.
Ole Suhr
Foto: Karin Olofsson
och levertransplantation med bra resultat så här långt. Artikel på engelska, kan läsas på nätet: Hellman U et al. A
genealogical and clinical study of the phenotypical variation within the Swedish transthyretin His88Arg (p.
His108Arg) amyloidosis family. Eur J Med Genet.
Nina Norgren, som disputerade under 2014, visade i en
studie på lever och fettvävnad från FAP-patienter att genaktiviteten i lever från FAP-patienter avviker från den normala, speciellt med avseende på ämnen som skall skydda
mot felformade proteiner. Detta kan förklara varför
transthyretinstabiliserande medicin inte alltid fungerar,
transthyretinet är redan felformat när det lämnar levern och
benägen att bilda amyloid. Artikel på engelska som kan
läsas på nätet: Norgren N et al. Gene expression profile in
hereditary transthyretin amyloidosis: differences in targeted and source organs. Amyloid. 2014; 21: 113-9
Kliniska studier
Vi har speciellt varit intresserade i hjärtkomplikationer
under senare år och samarbetet med Per Westermark för att
undersöka sambandet mellan fibrilltyp (förkortade eller
fullängd) och hjärtkomplikationer. Det verkar som fibrilltyp även har betydelse för möjligheten att påvisa hjärtamyloidos med isotopteknik (scintigrafi). Artikel inskickad för
publicering.
Jonas Wixner, som disputerade under 2014, undersökte
mag-tarmbesvär hos patienter i ett internationellt register
(THAOS) med ett stort antal patienter med många olika
mutationer. Han visade att mag-tarmsymptom är mycket
vanliga och har stor betydelse för livskvalitet. Artikel på
engelska. Kan läsas på nätet: Wixner J et al. THAOS:
Gastrointestinal manifestations of transthyretin amyloidosis – common complications of a rare disease. Orphanet J
Rare Dis 2014; 9.61
Sammanfattningsvis så har vi haft framgång under året och
har stor glädje av vårt nära samarbete med Per Westermark. Dessutom är det nu flera som deltar i våra studier
och forskar på familjär amyloidos. Speciellt Intissar Anan
och Jonas Wixner på medicinkliniken samt även Björn
Pilebro på hjärtcentrum. Dessutom bör Sandra Gustavsson
på Klinisk Fysiologi nämnas. Hon kommer sannolikt att
disputera under närmaste året på avhandling om FAP med
handledning av Per Lindqvist, också på Klinisk Fysiologi.
Vi har dessutom identifierad en släkt i Dalarna med en
annan mutation, som främst utvecklar hjärtförstoring och
hjärtsvikt. En av dess patienter har genomgått både hjärt-
7
STÖD SKELLEFTESJUKANS
FORSKNING
Famy söker sponsorer för att lösa skelleftesjukans gåta.
Alla sponsorer får annons i vår medlemstidning som går ut till
samtliga vårdcentraler och lasarett i Västerbotten, och naturligtvis
till alla våra medlemmar i hela landet Kontakta oss för information
[email protected] www.famy.se, Tel: 0910-360 17
Skicka in nedanstående talong så kontaktar vi Er!
1 000 kr/år
1 år
2 år
3 år
3 000 kr/år
1 år
2 år
3 år
5 000 kr/år
1 år
2 år
3 år
Valfri summa
1 år
2 år
3 år
Känner ni för att stödja Skelleftesjukan genom FAMY
Företag:……………………………………………………………….
Adress:………………………………………………………………...
Postnummer, Ort……………………………………………………..
E-post:………………………………………………………………….
FAMY
931 85, SKELLEFEÅ
E-post: [email protected],
Tel: 0910-360 17
8
Vi stödjer skelleftesjukans forskning
Hoppas andra företag också gör det !
9
Vi stödjer skelleftesjukans forskning
Hoppas andra företag också gör det !
NETSÖ Kontrollprodukter
Utrustning för oförstörande provning. Belysningar till magnetok för magnetpulverprovning och vakuumlådor för täthetsprovning av svetsar på cisterner och liknande.
Östen Hällgren
Ingenjör
Måbärsgatan 20
932 37 Ursviken
Telefon:0910-354 08
Mobil:073-830 70 13
Du vet väl om att du kan stötta FAMY
genom att prenumerera på en bingolott varje vecka ?
13 kronor per lott går till
föreningen.
Hör av dig till kansliet så
ordnar vi en prenumeration
10
KRYSSET 3-2015
Lösningarna ska vara märkta med ”Krysset 3– 2015 och måste vara FAMY 931 85,
SKELLEFTEÅ tillhanda senast 15 november 2015. Tre priser delas ut, ett på två trisslotter och två på en
trisslott.
NAMN: ......................................................................................
ADRESS: ...................................................................................
POSTNUMMER: .....................................................................
POSTADRESS:.........................................................................
11
Föreningsnytt
FAMYs styrelse 2015
Ulla Jonsson, ordförande
Per-Erik Marklund, kassör
Leif Brännström, sekreterare
Östen Hällgren,Johan Berglund
Suppleant: Gunilla Gellin och Karin Olofsson
Festkommitté:
Sonja Andersson
Maddy Burman
Loppisgruppen
Maj Berglund, sammankallade
Ethel Marklund
Ulla-Märta Wiklund
Östen Hällgren
FAP/Transplantationsteamet
Medicinmottagning A
Skellefteå lasarett
931 86 Skellefteå
Telefontid: Må-Tors. 7.30-16.00
Fredag 7.30-14.00
0910-77 10 93
Fax: 0910-77 11 25
E-post: [email protected]
Mina vårdkontakter:1177.se/e-tjänster
Erik Wallmark läkare
Marie Höglund, undersköterska
Elisabeth Stenberg, sjuksköterska
Stöd forskningen!
Om Ni vill hedra minnet av en avliden eller uppmärksamma en högtidsdag med en gåva till forskningen kan
Ni gör detta på två sätt.
Det ena sättet är att ringa direkt till FAMY
0910-360 17 eller Stiftelsen AMYL 070-276 30 31
som utformar och förmedlar telegram samt talar om
hur gåvan kan betalas in. Följande uppgifter krävs (i
god tid!) för telegramförmedlingen.
* Vem gäller telegrammet
* Var och när ska telegrammet skickas
* Vers som ska vara med
* Avsändare
Det andra sättet är att sätta in beloppet direkt på någon av forskningsfondernas Bankgironummer enligt
nedan.
Som ”meddelande till betalningsmottagaren” uppger
du:
* Till minne av/vem gäller gåvan
* Datum för begravning eller högtidsdag
* Närmast anhörig
* Avsändare, namn och adress
Telegramutskrift kostnadsfritt!
Bankgironummer
FAMY:
234-1204
AMYL:
523-8001
OBS! Medel från de två fonderna delas
ut gemensamt en gång per år