Byggnads- och miljönämnden 27 januari 2015

LEMLANDS OCH
LUMPARLANDS
KOMMUNER
Organ
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Nummer
27.1.2015
1/2015
Byggnads- och
miljönämnden
Sammanträdestid
Tisdagenden 27.1.2015kl.19.00-20.20
Sammanträdesplats
Kommungården i Söderby.
Beslutande
Sundbom-Korpi Yvonne, ordförande
Lindholm Matti, vice ordförande
Roos Ronny
Söderström Kenth
Hellström Maria
-------
Föredragande
Willstedt Johan, byggnadsinspektör
Övriga närvarande
Paragrafer
§§ 1 - 13
Underskrifter
Protokolljustering
Ort och tid
Underskrifter
Protokollet
framlagt till
påseende
Plats och tid
Yvonne Sundbom Korpi
Johan Willstedt
Ordförande
Sekreterare
Lemland den 27.1.2015 kl.20.45
Ronny Roos
Maria Hellström
Kommunkansliet i Lemland den 2.2.2015
Intygar
Johan Willstedt, byggnadsinspektör
Utdragets
riktighet
bestyrker
Ort och tid
Lemland den
Underskrift
/
20
_______________________
LEMLANDS OCH
LUMPARLANDS
KOMMUNER
Organ
SAMMANTRÄDESKALLELSE
Sida 2
Kallelsedatum
Kallelsenr
22.1.2015
1/2015
Byggnads- och miljönämnden
Sammanträdestid
Tisdagen den 27.1.2015,kl19:00
Sammanträdesplats
Kommungården i Söderby,Lemland.
Ärendets §-nummer
Ärende
BMN 1 §
SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET ........ 3
BMN 2 §
VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE ................................................. 4
BMN 3 §
GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN ........................ 5
BMN 4 §
ÅKERHOLM PETER OCH CAMILLA Bastubyggnad på
fastigheten Östanlid 4:103 i Norrby ...................................................... 6
BMN 5 §
DETALJPLAN FÖR NORRÅKER OMRÅDET, Förslag till
detaljplan ................................................................................................. 7
BMN 6 §
LEMLANDS KOMMUN Detaljplaneändring för kvarter 14 och
15 i Bengtböle by ................................................................................... 12
BMN 7 §
INTEGRERAD SKYDDSZON VID KAPELLVIKEN,
KLEMETSBY, Projektgrupp .............................................................. 14
BMN 8 §
FÖRVALTNINGSPLAN OCH FÖRSLAG TILL
VATTENÅTGÄRDSPROGRAM FÖR PERIODEN 2016-2021,
Utlåtande................................................................................................ 16
BMN 9 §
AHLGREN MIKAEL Anhållan om ändrad renhållningsavgift på
fastigheten Tomt nr 4 kv 18 i Söderby, Förvaltningsdomstolens
beslut ...................................................................................................... 18
BMN 10 §
ROSENQVIST BO Anhållan om ändrad renhållningsavgift på
fastigheten Fiskarbacken 8:30 i Hellestorp by,
Förvaltningsdomstolens beslut ............................................................ 21
BMN 11 §
NÄMNDENS SAMMANTRÄDESDAGAR UNDER ÅR 2015 ........ 24
BMN 12 §
ÄRENDEN TILL KÄNNEDOM ......................................................... 25
BMN 13 §
MÖTETS AVSLUTANDE ................................................................... 26
Ordförande
Yvonne Sundbom-Korpi
Byggnadsinspektör
Johan Willstedt
Denna möteskallelse har anslagits på anslagstavlan för offentliga kungörelser den 22.1.2015. Protokollet finns till påseende
från den 2.2.2015 på Kommungården i Söderby under kommunkansliets öppethållningstider, kl. 09.00-15.00.
Intygar
Johan Willstedt, byggnadsinspektör
LEMLANDS OCH LUMPARLANDS
KOMMUNER
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Sida 3
Arkivbeteckning
27.1.2015
Organ
Byggnads- och miljönämnden
BMN 1 §
SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
BMN 1 §
27.1.2015
Sammanträdeskallelsen är kungjord och utdelad den 22.1.2015.
Sammanträdet är beslutfört då minst hälften av ledamöterna, d v s 3 ledamöter, är närvarande.
BESLUT:
Närvarande var fem ledamöter.
Sammanträdet konstaterades vara lagenligt sammankallat och beslutfört.
------------
Protokolljusterarnas signaturer
Utdragets riktighet bestyrker
LEMLANDS OCH LUMPARLANDS
KOMMUNER
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Sida 4
Arkivbeteckning
27.1.2015
Organ
Byggnads- och miljönämnden
BMN 2 §
VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE
BMN 2 §
27.1.2015
Bland de närvarande ledamöterna (ej ordförande) utses två protokolljusterare. Nämnden besluter också om tidpunkten då protokolljusteringen äger
rum.
BESLUT:
Till protokolljusterare utsågs enhälligt Ronny Roos och Maria Hellström.
Protokolljustering sker tisdagen den 27.1.2015 kl. 20.45.
-------
Protokolljusterarnas signaturer
Utdragets riktighet bestyrker
LEMLANDS OCH LUMPARLANDS
KOMMUNER
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Arkivbeteckning
27.1.2015
Organ
Byggnads- och miljönämnden
BMN 3 §
GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN
BMN 3§
27.1.2015
Nämnden godkänner den utsända föredragningslistan.
BESLUT:
Nämnden godkände den utsända föredragningslistan 1 – 13 §§.
-------------
Protokolljusterarnas signaturer
Utdragets riktighet bestyrker
Sida 5
LEMLANDS OCH LUMPARLANDS
KOMMUNER
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Sida 6
Arkivbeteckning
27.1.2015
Organ
Byggnads- och miljönämnden
Dnr BLOV:2 /2015
BMN 4 §
ÅKERHOLM PETER OCH CAMILLA Bastubyggnad på fastigheten
Östanlid 4:103 i Norrby
BMN 4 §,
27.1.2015
Fastigheten Östanlid 7:25 är belägen i Kajtovik och är 5230 m2 stor.
Fastigheten har en strandlinje om ca 43 m. Byggnadsplatsen är tidigare bebyggd med ett bostadshus samt två bodar och ett lusthus.
Bastun, som är 11 m2 stor färgsätts i blågrå kulör (i likhet med lusthus i
närheten). Bastun är planerad ca 15 meter från stranden.
Byggnadsinspektören har besökt byggnadsplatsen den 22.1.2015.
Enligt Byggnadsordningen punkt 4.1 kan en bastubyggnad om högst 15 m2
uppföras närmare strandlinjen än 30 meter. Byggnadens golvhöjd skall
dock vara minst +1,5 meter.
Med tanke på byggnadens storlek och placering bör det anses onödigt att informera rågrannarna i detta ärende.
Byggnadsinspektörens beslutsförslag:
Byggnads- och miljönämnden konstaterar att platsen i fråga är lämplig för
byggnaden.
Nämnden besluter med stöd av PBL 72 § samt byggnadsordningen bevilja
sökanden bygglov för bastu på fastigheten Östanlid 7:25 i Norrby.
Byggnaden färgsätts med blågrå träfasad samt svart tak.
Byggnadens golvhöjd bör vara minst +1,5 meter.
Nämnden vill dock informera om att ansvaret för eventuella skador på
byggnaden föranledda av högt vattenstånd är byggherrens.
Byggnadsarbetet får inte utan särskilt lov inledas innan beslutet vunnit laga
kraft (PBL 76 §).
BESLUT:
Nämnden omfattade byggnadsinspektörens beslutsförslag.
-------------
Protokolljusterarnas signaturer
Utdragets riktighet bestyrker
LEMLANDS OCH LUMPARLANDS
KOMMUNER
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Sida 7
Arkivbeteckning
27.1.2015
Organ
Byggnads- och miljönämnden
Dnr KST:64 /2013
BMN 5 §
DETALJPLAN FÖR NORRÅKER OMRÅDET, Förslag till detaljplan
BMN 85 §,
28.5.2013
Beslutsunderlag;
För att främja och möjliggöra en utveckling av områdena belägna på nordöstra delen av Järsö holme uppgör områdesarkitektkontoret i Jomala ett förslag till detaljplan för området. Området är avgränsat att omfatta ca 44 ha.
De berörda fastigheternas antal är 18.
Planläggaren Ursula Koponen har nu uppgjort ett förslag till planläggningsmålsättningar för det fortsatta planläggningsarbetet (se bilaga).
Byggnadsinspektörens beslutsförslag;
Nämnden omfattar planläggarens förslag till planläggningsmålsättningar.
Ärendets behandling fortsätter i kommunstyrelsen i Lemland.
BESLUT:
Nämnden omfattade byggnadsinspektörens beslutsförslag med följande tilllägg;
Lemlands kommuns avsikter med fastigheten Sommarkulla 1:127 bör i
brådskande ordning klargöras! (bostadstomt, tomt för social service eller
vad?)
-----------Planläggningsmålsättningarna biläggs såsom BMN Bilaga A- 85
Kst 117 §
18.6.2013
Kommunstyrelsen har den 7.5.2012 136 § tillsatt en arbetsgrupp för att inkomma med ett samlat grepp för kommunens markinnehav på Järsö-Nåtö
området. Arbetsgruppens uppdrag var att föreslå prioriteringar gällande placeringar av badstrand, eventuellt anpassat framtida serviceboende eller lägenheter osv. Inget material har kommit in inom utsatt tid (före utgången av
oktober månad 2012).
Kommundirektören har begärt områdesarkitektskontorets förslag till formulering i målsättningarna för detaljplanen. Kommunen vill försäkra sig om
att kunna tillgodose framtida behov av att bygga handikappvänliga bostäder
i kopplade hus på kommunens förvärvade tomt Sommarkulla 1:127. Om
Protokolljusterarnas signaturer
Utdragets riktighet bestyrker
LEMLANDS OCH LUMPARLANDS
KOMMUNER
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Sida 8
Arkivbeteckning
27.1.2015
Organ
Byggnads- och miljönämnden
möjligt skall möjligheten att i framtiden utveckla det som byggts till ett serviceboende förberedas i bestämmelserna.
Områdesarkitektkontoret har den 11 juni 2013 kommit in med ett nytt förslag till målsättningar för detaljplanen där texten i punkt 5, Service har ändrats till att lyda:
”Förutom det befintliga daghemmet reserveras inte områden för kommunal
eller privat service. Planbestämmelserna för kommunens fastighet Sommarkulla 1:127 bör dock formuleras så, att de möjliggör förverkligandet av
olika boendetyp, t ex serviceboende, stödboende eller självständigt boende
på denna fastighet samt möjligheten att behålla området som en helhet eller
vid behov bilda egna tomter för olika boendetyp.”
Kd:s förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att fastställa detaljplanemålsättningar enligt i beredningen bifogat förslag.
*********
BESLUT:
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt att arbetsgruppen som tillsattes
Kst 136 § 7.5.2012 får fortsatt mandattid t o m oktober 2013 för att yttra sig
om målsättningarna.
-------------Kst 246 §
09.12.2013
Kd:s förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att fastställa detaljplanemålsättningar enligt i beredningen bifogat förslag.
*********
BESLUT:
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt att omfatta kommundirektörens förslag.
De fastställda målsättningarna bifogas protokollet som Bilaga A-246 §.
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt att föreslå att fullmäktige antecknar sig
ärendet till kännedom.
-------------Kfge 8 §
08.01.2014
BESLUT:
Kommunfullmäktige beslöt enhälligt att omfatta kommunstyrelsens förslag.
-------------
Protokolljusterarnas signaturer
Utdragets riktighet bestyrker
LEMLANDS OCH LUMPARLANDS
KOMMUNER
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Sida 9
Arkivbeteckning
27.1.2015
Organ
Byggnads- och miljönämnden
BMN 182 §,
21.10.2014
Beslutsunderlag;
Områdesarkitekt Ursula Koponen kan nu presentera ett utkast till detaljplan
för Norråker området (se bilaga).
I detta förslag har planläggaren beaktat synpunkter från Nordin, G Sommaraström,m A-L & B-M Sommarström samt A & R Karlsson.
För kommunens obebyggda område har planläggaren flere förslag, dock
halvfärdiga i detta skede.
Planläggaren önskar med nämnden diskutera bl a
- Hur stora hus skall få byggas
- Hur många byggnader skall tillåtas per tomt
- Skall det tillåtas två lägenheter per tomt (=parhus)
- Hurudana tak skall tillåtas
-mm
Byggnadsinspektörens beslutsförslag;
Nämnden omfattar planläggarens förslag till detaljplan med av nämnden
beslutna ändringar och kompletteringar.
Ärendet återremitteras sedan för vidare beredning.
BESLUT:
Utifrån ett antal olika alternativa förslag beslöt nämnden att gå vidare i
planläggningen med förslag 10.10.2014 (som bilaga).
Planläggaren fortsätter planläggningen i samråd med markägarna.
-----------Detaljplaneförslag 10.10.2014 biläggs såsom BMN Bilaga A - 182 §.
BMN 5 §,
27.1.2015
Beslutsunderlag;
Områdesarkitekt Ursula Koponen kan nu presentera ett bearbetat förslag till
detaljplan för Norråker området med alternativa lösningar.
Det gäller å ena sidan infartsvägens placering till södra delen av fastigheten
1:111, samt hur vägförbindelsen skall ordnas till fastigheten 2:103.
Protokolljusterarnas signaturer
Utdragets riktighet bestyrker
LEMLANDS OCH LUMPARLANDS
KOMMUNER
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Sida 10
Arkivbeteckning
27.1.2015
Organ
Byggnads- och miljönämnden
En bra princip i dessa ärenden är att försöka dra vägarna så långt som möjligt på markägarens egen mark.
Därav följer att infartsvägens placering till södra delen av fastigheten 1:111
bäst sker genom det norra alternativet (på egen mark).
Gällande hur vägförbindelsen skall ordnas till fastigheten 2:103 föreligger
tre alternativ;
1) det norra mellan daghemmet och stranden
2) det mittersta med start västerut från daghemmets södra parkering
3) det södra genom att förlänga den kombinerade kör/gc-vägen i tomtgränsen mellan fastigheterna 1:6 och 1:92 ända in på fastigheten 2:103.
Byggnadsinspektörens beslutsförslag;
Nämnden besluter som vägledning till planläggaren framföra att infartsvägens placering till södra delen av fastigheten 1:111 bäst sker genom det
norra alternativet (på egen mark).
Nämnden besluter inför kommunstyrelsen i Lemland föreslå att det bästa alternativet att ordna vägförbindelse till fastigheten 2:103 är att förlänga den
kombinerade kör/gc-vägen i tomtgränsen mellan fastigheterna 1:6 och 1:92
ända in på fastigheten 2:103.
Detta motiveras med kortaste möjliga körsträcka på kommunalvägen i
kombination med att vägen så långt som möjligt dras på markägarens egen
mark.
Som näst bästa alternativ ser nämnden det mittersta med start västerut från
daghemmets södra parkering. Negativt med detta är att man skapar genomfartstrafik över en upphämtningsplats för barn.
Det norra mellan daghemmet och stranden vill nämnden inte ha för att det
ger den längsta körsträckan i kombination för användarna i kombination
med genomfartstrafik över en gårdsplan som kan behöva utnyttjas som lekplats i framtiden när daghemmet har behov av att expandera. (Trafiken till
fritidsfastigheten 2:20 skulle dock kvarstå)
Ärendets behandling fortsätter i kommunstyrelsen i Lemland.
Förslaget understöddes av Ronny Roos.
Ordförande Sundbom Korpis beslutsförslag;
Ärendet återremitteras (för ytterligare diskussioner med berörda markägare)
Förslaget understöddes av Matti Lindholm.
Protokolljusterarnas signaturer
Utdragets riktighet bestyrker
LEMLANDS OCH LUMPARLANDS
KOMMUNER
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Sida 11
Arkivbeteckning
27.1.2015
Organ
Byggnads- och miljönämnden
Vid omröstningen fick föredragandes förslag 2 röster samt
ordförande Sundbom Korpis förslag 3 röster.
BESLUT:
Nämnden omfattade efter omröstning ordförande Sundbom Korpis beslutsförslag.
-----------Omröstningsprotokoll biläggs såsom BMN Bilaga A - 5 §
Protokolljusterarnas signaturer
Utdragets riktighet bestyrker
LEMLANDS OCH LUMPARLANDS
KOMMUNER
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Sida 12
Arkivbeteckning
27.1.2015
Organ
Byggnads- och miljönämnden
Dnr BMN:65 /2014
BMN 6 §
LEMLANDS KOMMUN Detaljplaneändring för kvarter 14 och 15 i
Bengtböle by
Kst 253 §
09.12.2013
Byggnadsinspektören har den 2 december 2013 kommit in med en anhållan
om utlåtande av kommunen i egenskap av rågranne angående bebyggande
av fastigheten 1:33 i Bengtsböle (T 2 Kv 15). Tommy Mattsson ämnar bebygga radhustomten i fråga med ett radhus om fem lägenheter samt ekonomibyggnader. Radhusets placering följer inte byggrutan. Mattsson avser
också att förvärva granntomten i samma kvarter och har presenterat en plan
över hur han avser bebygga hela kvarteret.
Kd:s förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att som utlåtande konstatera att kommunen i
egenskap av rågranne inte har något att invända angående radhusets placering på fastigheten 1:33 (T 2 Kv 15).
**********
BESLUT:
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt att omfatta kommundirektörens förslag.
-------------BMN 65 §,
15.4.2014
Fab Mildred och Naemi anhåller om ändring av deltaljplan för tomt 1 Kv 14
på bostadsområdet i Bengtsböle. Anhållan är undertecknad av Danne
Sundman, styrelseordförande.
Anhållan går ut på att ägarna vill dela tomten i två delar.
Anhållan motiveras med att;
- Delningen är en förutsättning för att byggandet av radhuskomplexet skall
kunna förverkligas
Sökanden föreslår att;
- tomtgränsen endera är indikativ eller fastställs att gå mellan råstenarna nr
70 och nr 88.
- byggnadsrätten för den västra delen blir sådan att där kan uppföras en förrådsbyggnad om 136 m2 samt en miljöstation om 25 m2.
- planevillkoren ändras så att ekonomibyggnad om 136 m2 får uppföras
- planevillkoren ändras så att ekonomibyggnad kan uppföras på ett avstånd
om minst 5 meter från bostadens huvudfönster
Protokolljusterarnas signaturer
Utdragets riktighet bestyrker
LEMLANDS OCH LUMPARLANDS
KOMMUNER
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Sida 13
Arkivbeteckning
27.1.2015
Organ
Byggnads- och miljönämnden
Byggnadsinspektörens beslutsförslag:
Byggnads- och miljönämnden besluter att ge områdesarkitektkontoret i
uppgift att komma med ett ändringsförslag i enlighet med anhållan.
Beslutet motiveras med att ändringsförslagen inte i avsevärd mån ändrar
syftet med den befintliga detaljplanen.
BESLUT:
Nämnden omfattade byggnadsinspektörens beslutsförslag.
-------------BMN 6 §,
27.1.2015
Omr.arkitekt Koponen har utarbetat ett förslag till ändring av detaljplanen
för tomterna 1 i Kv 14 samt 1 och 2 i Kv 15. Detta som en följd av behandlad ansökan om ändring av tomt 1 Kv 14 samt beviljat bygglov för radhus
delvis utanför byggrutan på tomt 2 Kv 15. Det är naturligt att i sammanhanget även utöka byggrutan för tomt 1 i Kv 14.
Syftet med planeändringarna är att kunna utnyttja de aktuella tomterna lite
mera flexibelt och ekonomiskt än gällande plan samt övriga bestämmelser
ger möjlighet till.
De berörda markägarna har hörts i beredningen.
Byggnadsinspektörens beslutsförslag:
Byggnads- och miljönämnden besluter godkänna förslaget till ändring av
detaljplanen för kvarteren 14 och 15 i Bengtsböle, daterat 13.1.2015.
Beslutet motiveras med att ändringsförslagen innebär att tomterna skall gå
att utnyttja lite mera flexibelt och ekonomiskt än i den befintliga detaljplanen.
Ärendets behandling fortsätter i kommunstyrelsen i Lemland.
BESLUT:
Nämnden omfattade byggnadsinspektörens beslutsförslag.
-----------Förslag till planeändring för kvarteren 14 och 15 i Bengtsböle biläggs
såsom BMN Bilaga A – 6 §.
Förslag till planebeskrivning för kvarteren 14 och 15 i Bengtsböle biläggs
såsom BMN Bilaga B – 6 §.
Protokolljusterarnas signaturer
Utdragets riktighet bestyrker
LEMLANDS OCH LUMPARLANDS
KOMMUNER
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Sida 14
Arkivbeteckning
27.1.2015
Organ
Byggnads- och miljönämnden
Dnr BMN:3 /2015
BMN 7 §
INTEGRERAD SKYDDSZON VID KAPELLVIKEN, KLEMETSBY,
Projektgrupp
BMN 7 §,
27.1.2015
Beslutsunderlag:
En integrerad skyddszon är ett område i gränsen mellan land och vatten där
man på rätt naturligt sätt (med minimala markbyggnadsarbeten) kan skapa
förutsättningar för uppsamling, sedimentering samt infiltrering av dagvatten.
Huvudman för projektet är Lumparlands kommun gn. byggnads- och miljönämnden. Samarbetsparter i projektet är Lemland-Lumparlands församling, konsult Peter Feuerbach samt föreningen Lumparns vänner.
Projektet syftar till att genom att skapa en integrerad skyddszon som dagvattnet leds igenom och på det sättet minska näringstillflödet till den inre
Kapellviken i Lumparland och på det sättet förbättra vattenkvaliteten och
siktdjup.
Anläggningen planeras ta emot dagvatten från ca 60 ha åker och skogsmark. Genom att man stannar upp större vattenflöden skall näringsämnen
som följer med större mängder vatten stanna upp och bli på land innan vattnet tillåts rinna ut i viken.
Det aktuella markområdet är beläget vid stranden ca 150 meter nordost om
Lumparlands kyrka. Området tillhör fastigheten Åkerkulla 3:11 som ägs av
Lemland-Lumparlands församling.
Lumparlands kommun avser ingå arrendeavtal med markägaren LemlandLumparlands församling för att få tillgång till markområdet i fråga.
Arrendeområdets storlek är ca 3000 m2 stort. Dammens storlek är ca 2000
m2. Dammen beräknas kunna ta emot ca 800 m3 vatten.
Projektet avser förverkligas under år 2015.
Projektet avses finansieras ur ett miljöstipendium som Peter Feuerbach erhållit av Ålandsbanken nyligen. Projektet är kalkylerat till ca 12 500 €
Le-Lu församling har i egenskap av markägare utsett Jan-Erik Sommarström till sin representant i projektet.
Protokolljusterarnas signaturer
Utdragets riktighet bestyrker
LEMLANDS OCH LUMPARLANDS
KOMMUNER
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Sida 15
Arkivbeteckning
27.1.2015
Organ
Byggnads- och miljönämnden
Lumparlands kst har i sin tur valt Tomas Mörn till sin representant.
Miljöinspektörens beslutsförslag;
Nämnden besluter tillsätta en projektgrupp bestående av
- Jan-Erik Sommarström, Le-Lu församling
- Tomas Mörn, Lu Kst
- Johan Willstedt, Miljöinsp
- ev en repr från BMN
Även föreningen Lumparns vänner ges möjlighet att delta i projektgruppen
Gruppen väljer ordförande och sekreterare inom sig.
Som sammankallare fungerar miljöinspektören
Gruppens uppgift är att förverkliga den integrerade skyddszon vid kapellviken i Klemetsby.
BESLUT;
Till nämndens representant valdes Anna-Greta Helsing. Om Helsing inte
vill medverka så träder Matti Lindholm i hennes ställe.
Nämnden omfattade i övrigt miljöinspektörens beslutsförslag.
-------------
Protokolljusterarnas signaturer
Utdragets riktighet bestyrker
LEMLANDS OCH LUMPARLANDS
KOMMUNER
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Sida 16
Arkivbeteckning
27.1.2015
Organ
Byggnads- och miljönämnden
Dnr BMN:73 /2014
BMN 8 §
FÖRVALTNINGSPLAN OCH FÖRSLAG TILL VATTENÅTGÄRDSPROGRAM FÖR PERIODEN 2016-2021, Utlåtande
BMN 8 §,
27.1.2015
Landskapsregeringen begär den 13.11.2014 utlåtande över förslaget till förvaltningsplan och vattenåtgärdsplan för perioden 2016-2021. I enlighet med
EU:s vattendirektiv strävar landskapet till att skapa en målinriktad strategi
och ram för arbetet med att bevara och förbättra situationen i sjöar, vattendrag, kust och grundvatten och för att uppnå en god vattenstatus. En viktig
del i detta arbete är att alla berörda, såväl myndigheter, organisationer som
företag och privatpersoner skall vara delaktiga i arbetet.
Samrådet pågår mellan den 13.11.2014 och 13.5.2015. Vattenåtgärdsplanen
och förvaltningsplanen kommer att antas av landskapsregeringen i juni
2015.
Handlingarna finns tillgängliga på landskapsregeringens hemsida under rubriken ”senaste nytt”.
Berörda instanser önskas inkomma med remissutlåtanden senast den 15.3.
2015. Kommunstyrelsen i Lemland önskar nämndens utlåtande i ärendet
tillhanda inom januari månad 2015.
------Vatten är livsviktigt för människan. För kust och öbor dessutom viktigt som
bl a fiskevatten eller kommunikationsled. Vatten finns på många platser och
former. Det kan vara sött eller salt (bräckt). Det kan vara grundvatten eller
ytvatten.
Man kan indela ytvattenområden på många sätt, t ex i;
- insjöar och träsk
- innervikar
- kustområden
- havsområden
Kommunen har i detta sammanhang flere olika roller, bl a strategisk aktör
och operativ aktör.
Strategiska instrument är bl a byggnadsordningen, general- och detaljplaner, miljöhandlingsplaner, vatten- och avloppsplaner m m.
Protokolljusterarnas signaturer
Utdragets riktighet bestyrker
LEMLANDS OCH LUMPARLANDS
KOMMUNER
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Sida 17
Arkivbeteckning
27.1.2015
Organ
Byggnads- och miljönämnden
Exempel på kommunen som operativ aktör är bl a drift av reningsverk och
pumpstationer, sanering av äldre avloppsledningar och brunnar, minimering
av vattenförbrukningen inom verksamheten, tillsyn av mindre avloppsanläggningar, insamling och avledande av dagvatten, drift och skötsel av
ÅVC och avslutade deponier samt skötsel av reservvattenbrunnar.
Förslag till åtgärder som kommunerna ensamma eller tillsammans med
andra aktörer föreslås vidta är bl a;
- utarbetande av en VA plan för hela Åland
- kartläggning och dokumentation av ledningsnät och pumpstationer (samt
åtgärda ev. brister)
- helålandskt samarbete som omfattar framtagande av tillsynsvägledning
inkl tillsynsplan för enskilda avlopp
- bra omhändertagande av dagvatten
- stategi för skydd av dricksvattentäkter
- klimatanpassningsåtgärder för att skydda vattenresurser och egendomar
Kommunen bör också ha beredskap att hantera speciella situationer som är
relaterade till bl a, exeptionellt hög havsvattennivå, långvarig exeptionellt
låg grundvattennivå, längre strömavbrott samt längre avbrott i den normala
vattenförsörjningen.
Byggnads- och miljöinspektörens beslutsförslag:
Byggnads- och miljönämnden besluter avge följande utlåtande;
Nämnden konstaterar att vattenvård i alla former är viktigt samt att kommunen stöder landskapet i deras arbete för bättre vattenkvalitet i och kring
Åland.
För att arbetet skall gå vidare behövs dock ett brett samarbete mellan innevånarna, föreningar, näringsliv samt det offentliga.
För att detta skall lyckas behövs en bra uppföljning av vattenmiljön i området samt kontinuerlig dialog mellan de olika parterna.
Nämndens utlåtande delges kommunstyrelserna i Lemland och Lumparland.
BESLUT:
Nämnden omfattade byggnads- och miljöinspektörens beslutsförslag.
-------------
Protokolljusterarnas signaturer
Utdragets riktighet bestyrker
LEMLANDS OCH LUMPARLANDS
KOMMUNER
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Sida 18
Arkivbeteckning
27.1.2015
Organ
Byggnads- och miljönämnden
Dnr BMN:14 /2013
BMN 9 §
AHLGREN MIKAEL Anhållan om ändrad renhållningsavgift på fastigheten Tomt nr 4 kv 18 i Söderby, Förvaltningsdomstolens beslut
BMN 80 §
28.5.2013
Beslutsunderlag;
Mikael Ahlgren anhåller om ändring av renhållningsavgift för bostadshus
på tomt 4, Kv 18, adress Fridhemsgränd 3 i Söderby.
Anhållan motiveras med att hushållet fr o m den 15.2. minskat från sex till
en person.
--------Avgifterna för fast bosatta hushåll fastställs enligt antal personer som är
mantalsskrivna i bostaden 1.1. varje år. Enligt mantalslängden är sex personer mantalsskrivna på den aktuella fastigheten 1.1.2013.
Om avvikelse från taxa stadgas i LL om renhållning 23 §.
Ifall vi skulle gå in för ett system att justera renhållningsavgiften då någon
flyttar ut från kommunen skulle vi också behöva fakturera dem som flyttar
in under året. Systemet borde då också beakta att personer avlider eller
föds. Det är dock magistraten och inte kommunen som handhar folkbokföringen. Kommunen erhåller inga kontinuerliga uppgifter om befolkningsrörelserna under året.
Dagens system att inte beakta in eller utflyttningar under året är tillräckligt
rättvist och enkelt samt fungerar bra.
Miljöinspektörens beslutsförslag;
Nämnden konstaterar att den aktuella renhållningsavgiften blivit fakturerad
helt i enlighet med taxan.
Nämnden besluter att inte ändra av renhållningsavgift för bostadshuset på
på tomt 4, Kv 18, adress Fridhemsgränd 3 i Söderby för år 2013.
BESLUT;
Nämnden beslöt omfatta miljöinspektörens beslutsförslag.
-----------Besvärsmyndighet för beslut taget av kommunal renhållningsmyndighet är
Ålands förvaltningsdomstol.
Protokolljusterarnas signaturer
Utdragets riktighet bestyrker
LEMLANDS OCH LUMPARLANDS
KOMMUNER
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Sida 19
Arkivbeteckning
27.1.2015
Organ
Byggnads- och miljönämnden
BMN 115 §
18.6.2013
Beslutsunderlag;
Förvaltningsdomstolen på Åland anmodar nämnden att avge utlåtande med
anledning av Mikael Ahlgrens överklagan över renhållningsmyndighetens
beslut BMN 80 §, 28.5.2013. Utlåtandet jämte handlingarn bör tillställas
ÅFD senast 12.7.2013.
Ahlgren anför att beslutet att inte ändra avgiften strider mot RL 23 §; avgiften är uppenbart för hög med hänsyn till antalet personer i hushållet fr o m
15.2.2013.
--------Miljöinspektörens beslutsförslag;
Avgifterna för fast bosatta hushåll fastställs enligt antal personer som är
mantalsskrivna i bostaden 1.1. varje år. Avgiften har således fastställts helt i
enlighet med rådande förhållanden.
Om det visar sig att antalet personer mantalsskrivna på fastigheten tomt 4,
Kv 18, adress Fridhemsgränd 3 i Söderby 1.1.2014 kommer avgiften att
vara en annan.
På detta sätt beaktas kraven i RL 23 § att avgiften skall vara relaterad till
mängden avfall (personer i hushållet).
Den förmånen man får att man defacto kan bo nästan ett år i en bostad i
Lemland förrän man faktureras renhållningsavgift betalar man i efterhand
om man råkar flytta ut i början av året.
BESLUT;
Nämnden omfattade miljöinspektörens beslutsförslag.
------------BMN 9 §
27.1.2015
Beslutsunderlag;
Ålands förvaltningsdomstol har den 9.1.2015 avslagit Mikael Ahlgren besvär över nämnden beslut BMN 80 §, 28.5.2013 gällande fastställande av
renhållningsavgift för hushåll.
Förvaltningsdomstolen anser att nämnden haft rätt att vidhålla den i enlighet med taxan bestämda renhållningsavgiften trots den ändring i omständigheter Ahlgren åberopat.
Protokolljusterarnas signaturer
Utdragets riktighet bestyrker
LEMLANDS OCH LUMPARLANDS
KOMMUNER
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Sida 20
Arkivbeteckning
27.1.2015
Organ
Byggnads- och miljönämnden
Beslutet omfattas dock av besvärsrätt och vinner alltså tidigast laga kraft då
besvärstiden om 30 dagar löpt ut.
Miljöinspektörens beslutsförslag;
Nämnden besluter att nöja sig med domstolens beslut i ärendet.
Nämnden besluter i övrigt att anteckna ärendet till kännedom.
BESLUT;
Nämnden omfattade miljöinspektörens beslutsförslag.
------------
Protokolljusterarnas signaturer
Utdragets riktighet bestyrker
LEMLANDS OCH LUMPARLANDS
KOMMUNER
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Sida 21
Arkivbeteckning
27.1.2015
Organ
Byggnads- och miljönämnden
Dnr BMN:42 /2014
BMN 10 §
ROSENQVIST BO Anhållan om ändrad renhållningsavgift på fastigheten Fiskarbacken 8:30 i Hellestorp by, Förvaltningsdomstolens beslut
BMN 166 §,
16.9.2014
Beslutsunderlag;
Bo Rosenqvist anhåller om befrielse från renhållningsavgift för fritidshuset
på fastigheten Fiskarbacken 8:30, adress Flakavägen 331 i Hellestorp.
Anhållan motiveras bl a enligt följande;
- Fritidshuset i fråga nyttjas inte av sökanden p g a sjukdom
Om avvikelse från taxa stadgas i LL om renhållning 23 §.
--------Från 2013 till år 2014 har det förbrukats 6 m3 vatten på fastigheten.
Rosenqvist har enligt tidigare beslut beviljats bygglov för bastu på fastigheten.
Miljöinspektörens beslutsförslag;
Nämnden besluter att inte befria Bo Rosenqvist från renhållningsavgift för
år 2014 för fritidshuset på fastigheten Fiskarbacken 8:30, adress Flakavägen
331 i Hellestorp.
Beslutet motiveras av att fastigheten använts genom att vatten använts, samt
att ett byggnadsprojekt pågår på fastigheten.
BESLUT;
Nämnden omfattade miljöinspektörens beslutsförslag.
----------Besvärsmyndighet för beslutet är Ålands förvaltningsdomstol.
BMN 197 §,
21.10.2014
Beslutsunderlag;
Bo Rosenqvist har till förvaltningsdomstolen besvärat sig över nämndens
beslut 106 §, 16.9.2014 gällande ansökan om befrielse från renhållningsav-
Protokolljusterarnas signaturer
Utdragets riktighet bestyrker
LEMLANDS OCH LUMPARLANDS
KOMMUNER
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Sida 22
Arkivbeteckning
27.1.2015
Organ
Byggnads- och miljönämnden
gift för fritidshuset på fastigheten Fiskarbacken 8:30, adress Flakavägen
331 i Hellestorp.
Förvaltningsdomstolen ber myndigheten som fattat det överklagade beslutet
att bl a ge en redogörelse över ärendet samt sitt svar till det som framförts i
besväret. Förvaltningsdomstolen önskar även kontaktuppgifter till en kontaktperson samt att handlingarna jämte förklaring tillställs domstolen tillhanda senast den 24.10.2014.
I besväret anför Rosenqvist att han inte vistats på den aktuella fastigheten
på ett sådant sätt att det medfört att han producerat något avfall under år
2014.
Miljöinspektörens beslutsförslag;
Nämnden har i beslutet 106 §, 16.9.2014 motiverat sitt avslag av anhållan
om avgiftsbefrielse med att //fastigheten använts genom att vatten använts,
samt att ett byggnadsprojekt pågår på fastigheten//.
Dessa fakta förnekas inte av Rosenqvist. Att så har skett styrks också i de
av Rosenqvist framförda bilagor. Det står utom all tvivel att Rosenqvist använt fastigheten under år 2014 samt att även andra personer vistats på fastigheten under året.
Enligt renhållningstaxan för Lemlands kommun år 2014 skall varje fastighetsägare till bebyggda fastigheter erlägga kommunen renhållningsavgiftens grunddel. Att befria en fastighetsägare från avgift för en fastighet som
bevisligen använts under året strider mot en rättvis och likabehandling av
fastighetsägare.
Nämnden ser positivt på att fastighetsägare i kommunen på allt sätt i sin
verksamhet strävar efter att minimera uppkomsten av avfall. Men kommunen har ändå ansvaret för att det finns möjlighet att lämna hushållsavfall på
lämpliga platser. Detta ger upphov till kostnader vilka till största del finansieras genom solidariska renhållningsavgifter vilka fastighetsägarna erlägger kommunen.
Nämnden yrkar på att Rosenqvist själv skall ansvara för sina rättegångskostnader.
Som kontaktperson i ärendet fungerar miljöinspektör Johan Willstedt,
Kommunrundan 7, 22610 Lemland, Tel 349 432, [email protected]
Protokolljusterarnas signaturer
Utdragets riktighet bestyrker
LEMLANDS OCH LUMPARLANDS
KOMMUNER
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Sida 23
Arkivbeteckning
27.1.2015
Organ
Byggnads- och miljönämnden
BESLUT;
Nämnden omfattade miljöinspektörens beslutsförslag.
-----------Ärendet förklarades omedelbart justerat.
BMN 27 §
27.1.2015
Beslutsunderlag;
Ålands förvaltningsdomstol har den 21.1.2015 avslagit Bo Rosenqvists besvär över nämnden beslut BMN 166 §, 16.9.2014 gällande fastställande av
renhållningsavgift för hushåll.
Förvaltningsdomstolen anser att nämnden haft rätt att vidhålla den i enlighet med taxan bestämda renhållningsavgiften för fritidshus. Laglig rätt att
uppbära påminnelseavgift har dock nämnden saknat.
Beslutet omfattas dock av besvärsrätt och vinner alltså tidigast laga kraft då
besvärstiden om 30 dagar löpt ut.
Miljöinspektörens beslutsförslag;
Nämnden besluter att nöja sig med domstolens beslut i ärendet.
Nämnden besluter i övrigt att anteckna ärendet till kännedom.
BESLUT;
Nämnden omfattade miljöinspektörens beslutsförslag.
-------------
Protokolljusterarnas signaturer
Utdragets riktighet bestyrker
LEMLANDS OCH LUMPARLANDS
KOMMUNER
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Sida 24
Arkivbeteckning
27.1.2015
Organ
Byggnads- och miljönämnden
BMN 11 §
NÄMNDENS SAMMANTRÄDESDAGAR UNDER ÅR 2015
BMN 11§
27.1.2015
Beslutsunderlag;
Enligt nämndens instruktion bestämmer nämnden varje år på sitt första
sammanträde tiden och platsen för sina ordinarie sammanträden. Detta kungörs på det sätt kommunala kungörelser tillkännages.
Kommunstyrelsen i Lemland sammanträder på måndagar. Kommunstyrelsen i Lumparland sammanträder på onsdagar. Detta gör också såväl Lemlands som Lumparlands kommunfullmäktigen.
BMN:s sammanträdesdag har tidigare varit tisdag, normalt tredje tisdagen i
månaden.
Byggnads- och miljöinspektörens beslutsförslag;
Nämnden besluter sammanträda på tisdagar enligt följande under år 2015;
Våren
- 17.2.
- 17.3
- 21.4
- 19.5
- 16.6
Hösten
- 18.8
- 15.9
- 20.10
- 17.11
- 15.12
Sammanträdena börjar normalt kl. 19.00.
Sammanträdesplats normalt Kommungården i Söderby. Sammanträdesplatsen kan också vara någon annan lokal.
Om behov uppstår kan ytterligare sammanträden hållas eller datum ändras.
BESLUT;
Nämnden omfattade byggnads- och miljöinspektörens beslutsförslag.
-------------
Protokolljusterarnas signaturer
Utdragets riktighet bestyrker
LEMLANDS OCH LUMPARLANDS
KOMMUNER
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Sida 25
Arkivbeteckning
27.1.2015
Organ
Byggnads- och miljönämnden
BMN 12 §
ÄRENDEN TILL KÄNNEDOM
BMN 12 §
27.1.2015
Lagar o förordningar;
- ÅFS 52/14; LF om energideklaration av byggnader
- ÅFS 54/14; LL om ändring av LL om renhållning
- ÅFS 56/14; LR Beslut om avsättande av Skag naturreservat (i Lumparland)
Tjänstemannabeslut;
- M-L Eklund & A-M Eklund-Löwinder, Annebo 8:46, Flaka, Rivning av
fritidshus
- Kjell & Marita Robertsson, Sunnäs 1:43, Granboda, Ensk avloppsanläggn.
- Sune Jansson, Janssons 5:31, Granboda, Ensk avloppsanläggn.
- Stig Blomsterlund, Västerstrand 8:19, Flaka, Ensk avloppsanläggn.
- Erik Fellman & Johanna Ordén, Hästhagen 2:125, Västeränga, Ensk avloppsanläggn.
- Jan-Erik Eriksson, Del av Erkas 4:21, Granboda, Ensk avloppsanläggn.
- Matts Hinder, Svanvik 3:36, Flaka, Förlängn. av bygglov
- Jonas och Emma Helén, tomt 2 Kv 12, Bengtsböle, Bostadshus, 2 lgh
- Ossi Kaskinen, Gläntan 3:59, Knutsboda, Eldstad och rökkanal
Byggnads- och miljöinspektörens beslutsförslag;
Nämnden antecknar ärendena till kännedom.
BESLUT:
Nämnden omfattade byggnads- och miljöinspektörens beslutsförslag.
-------------
Protokolljusterarnas signaturer
Utdragets riktighet bestyrker
LEMLANDS OCH LUMPARLANDS
KOMMUNER
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Arkivbeteckning
27.1.2015
Organ
Byggnads- och miljönämnden
BMN 13 §
MÖTETS AVSLUTANDE
BMN 13§
27.1.2015
BESLUT;
Sammanträdet avslutades kl 20.20.
-------------
Protokolljusterarnas signaturer
Utdragets riktighet bestyrker
Sida 26
LEMLANDS OCH LUMPARLANDS
KOMMUNER
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Organ
Sida 27
Arkivbeteckning
27.1.2015
Byggnads- och miljönämnden
ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE OCH BESVÄRSANVISNING
FÖRBUD ATT SÖKA ÄNDRING
Vad förbudet grundar sig på
Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet kan enligt 112 § kommunallagen rättelseyrkande inte framställas eller kommunalbesvär anföras över beslutet.
Paragrafer: 5-6, 8-10,
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt 110 §
kommunallagen kan framställas över beslutet.
Paragrafer: 1-3, 7, 11-13
Enligt 15 § FörvprocessL/annan lagstiftning kan besvär inte anföras över nedan nämnda beslut.
Paragrafer och grunderna för besvärsförbudet:
ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE
Myndighet till vilken rättelseyrkande kan framställas samt tid för yrkande av rättelse
Skriftligt rättelseyrkande får framställas av den som ett beslut avser eller den vars rätt, skyldighet eller
fördel direkt påverkas av beslutet (part) samt av kommunmedlemmarna.
Myndighet hos vilken rättelse yrkas är:
Byggnads- och miljönämnden i Lemland och Lumparland
Kommunrundan 7
22610 Lemland
Paragrafer: 1-3, 7, 11-13
Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter dagen då brevet sändes, om inte något annat påvisas. En kommunmedlem anses ha
fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt. I båda fallen räknas inte framläggningseller delgivningsdagen med i besvärstiden.
Rättelseyrkandets innehåll
Av rättelseyrkandet skall framgå yrkandet och vad det grundar sig på. Yrkandet skall undertecknas av
den som framställer det.
Protokolljusterarnas signaturer
Utdragets riktighet bestyrker
LEMLANDS OCH LUMPARLANDS
KOMMUNER
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Organ
Sida 28
Arkivbeteckning
27.1.2015
Byggnads- och miljönämnden
BESVÄRSANVISNING
KOMMUNALBESVÄR
Besvärsmyndighet och besvärstid
I nedan nämnda beslut kan ändring sökas skriftligt genom besvär. Ändring i ett beslut med anledning
av rättelserykanden kan sökas genom kommunalbesvär endast av den som framställt rättelseyrkandet.
Om beslutet har ändrats med anledning av rättelseyrkandet, kan ändring i beslutet sökas genom kommunalbesvär också av den som är part eller av en kommunmedlem. Ett beslut får överklagas genom
kommunalbesvär på den grunden att
1) beslutet tillkommit i felaktig ordning,
2) den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogenheter eller
3) beslutet annars strider mot lag.
Besvärsmyndighet är:
Ålands förvaltningsdomstol
PB 31, Torggatan 16
22101 MARIEHAMN
Paragrafer: -Besvärstid 30 dagar från dagen för delfåendet av beslutet. En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter dagen då brevet sändes, om inte något annat påvisas. En kommunmedlem anses ha fått del av
beslutet när protokollet har lagts fram offentligt.
Besvärstiden för beslut enligt byggnadslagen för landskapet Åland är 30 dagar och räknas från den dag
då beslutet anslagits på den kommunala anslagstavlan.
FÖRVALTNINGSBESVÄR
Besvärsmyndighet och besvärstid
Besvärsmyndighet är:
Ålands förvaltningsdomstol
PB 31, Torggatan 16
AX-22101 MARIEHAMN
Paragrafer: 4
Besvärstiden för beslut enligt Plan- och bygglagen för landskapet Åland är 30 dagar och räknas från
den dag då beslutet anslagits på den kommunala anslagstavlan.
Protokolljusterarnas signaturer
Utdragets riktighet bestyrker
LEMLANDS OCH LUMPARLANDS
KOMMUNER
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Organ
Sida 29
Arkivbeteckning
27.1.2015
Byggnads- och miljönämnden
Besvärstiden för beslut med stöd av LL om renhållning för landskapet Åland är 30 dagar. Besvärstiden 30 dagar från dagen för delfåendet av beslutet. En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter
dagen då brevet sändes, om inte något annat påvisas. En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet
när protokollet har anslagits offentligt på den kommunala anslagstavlan.
Besvärsskrift
I besvärsskriften skall uppges
- ändringssökandens namn, yrke, boningsort och postadress
- vilket beslut som överklagas
- vilka ändringar som yrkas i beslutet
- motiveringarna till att beslutet bör ändras
Besvärsskriften skall undertecknas av ändringssökanden själv eller av den som författat skriften. Om
endast den som författat besvärsskriften undertecknar den, skall också hans yrke, boningsort och postadress anges.
Till besvärsskriften skall fogas det beslut som överklagas, i original eller som officiellt bestyrkt kopia.
Inlämnande av handlingarna
Besvärshandlingarna skall inlämnas till besvärsmyndigheten före besvärstidens utgång. Besvärshandlingarna kan även sändas med post eller genom bud, men i så fall på avsändarens eget ansvar. Handlingarna skall lämnas till posten i så god tid att de kommer fram innan besvärstiden går ut.
Protokolljusterarnas signaturer
Utdragets riktighet bestyrker