Läkemedelsbulletinen nr 5 2015 ( 3 MB)

Nr 5 • MAJ 2015
Läkemedelsbulletinen
Utgiven av Läkemedelsrådet Region Skåne
www.skane.se/lakemedelsradet
Nya riktlinjer för immunomodulerande
behandling vid multipel skleros
Sedan slutet av 1990-talet har vi tillgång
till immunomodulerande läkemedel som
har effekt på den inflammatoriska komponenten vid MS (uppkomst av skov och/
eller kontrastladdande lesioner på MR)
samt minskar risken för funktionsnedsättning. Inget läkemedel har hittills
visat effekt vid progressiv sjukdom utan
inflammatoriska inslag. Många effektiva
men kostsamma läkemedel har tillkommit under senare år. Utökning av behandlingsarsenalen för skovvis MS ger större
möjlighet att individualisera behandlingen samtidigt som det blir allt mer komplicerat med större krav på uppföljning.
Behandling ska ges så tidigt som möjligt. Ju mer aggressiv sjukdomen är desto
mer effektiva läkemedel bör erbjudas,
trots viss risk för allvarliga biverkningar.
Riskstratifiering utifrån komorbiditet,
anti-JCV-antikroppar, teratogenicitet och
följsamhet bör vägas in vid behandlingsval, men även kostnadseffektivitet. I princip accepteras inte längre någon sjukdomsaktivitet - vid skov och nytillkomna
MR-lesioner byter vi till en mer effektiv
behandling. Det är av stor vikt att monitorera patienterna noggrant med tanke på
följsamhet.
Regionala riktlinjer för immunomodulerande behandling vid MS har nyligen
publicerats och ska fungera som behandlingsstöd i mötet med patienten och sammanfattas nedan.
Progressiv MS
Idag tillgängliga immunomodulerande
läkemedel har ingen eller mycket liten
effekt vid progressiv sjukdom. Behand-
ling i form av interferon beta kan övervägas vid hållpunkter för inflammatorisk
sjukdomsaktivitet, främst i form av skov.
Rituximab kan eventuellt ges till patienter under 50 år med progressiv MS men
med inflammatorisk aktivitet på MR i
form av kontrastladdande lesioner.
Skovvis MS/Clinically isolated
syndrom (CIS)
De olika preparaten anges i bokstavsordning.
1) Patienter som redan står på injektionsbehandling och har god effekt, god tolerabilitet och följsamhet bör rekommenderas att fortsätta med dessa och således ej
byta.
2) Vid nyinsättning:
• Förstahandsval: interferon beta
• Andrahandsval (om interferon beta
inte utgör ett lämpligt alternativ
exempelvis vid andra samtidigt förekommande sjukdomar eller sprutfobi): dimetylfumarat, glatirameracetat eller teriflunomid utifrån
patientspecifika överväganden.
Vid biverkningar, dålig följsamhet eller
neutraliserande antikroppar rekommenderas byte till annat preparat inom gruppen (dimetylfumarat, glatirameracetat,
interferon beta, teriflunomid) utifrån
patientspecifika överväganden.
3) Vid fortsatt sjukdomsaktivitet kliniskt
eller på MR:
• Fingolimod eller natalizumab utifrån patientspecifika överväganden
(exempelvis kan förekomst av JCVantikroppar spela roll).
4) Vid fortsatt sjukdomsaktivitet kliniskt
eller på MR trots behandling enligt ovan:
• Alemtuzumab alternativt HSCT
(hematologisk stamcellsterapi) uti 3
1
COLOURBOX.COM
Multipel skleros (MS) är efter trauma
vanligaste anledningen till neurologisk
funktionsnedsättning hos yngre vuxna
och sjukdomen medför stora kostnader för samhället i form av bortfallen
arbetsförmåga, vård- och behandlingskostnader.
LÄS MER
http://vardgivare.skane.se/vardriktlinjer/
lakemedel/
från patientspecifika överväganden.
*Vid mycket hög inflammatorisk aktivitet bör man överväga att direkt behandla
enligt punkt 3 eller 4.
5) Vid pågående natalizumabbehandling
med god behandlingseffekt:
• JCV-antikroppar negativa: fortsätt
natalizumab behandling
• JCV-antikroppar positiva (JCV-antikroppsindex värde spelar roll): överväg att behandla upp till 2 år
• Om ej mycket hög inflammatorisk aktivitet före insättning av
natalizumab: byt till fingolimod
alternativt förstahandsbehandling.
• Om mycket hög inflammatorisk
aktivitet före insättning av
natalizumab: fortsätt natalizumab med noggrann klinisk
kontroll samt MR var tredje
månad alternativt byte till alemtuzumab eller HSCT.
• Om tidigare mitoxantronebehandling: byt till alemtuzumab,
fingolimod, rituximab alternativt HSCT.
Petra Nilsson och
Lucia Alonso Magdalena
för Terapigrupp Neurologi
COLOURBOX.COM
Sömnstörningar hos barn och ungdom
Under våren 2015 har ”Sömnstörningar hos barn – kunskapsdokument” från Läkemedelsverket kommit med nya behandlingsrekommendationer för behandling av sömnstörning. Skånelistan och tillhörande bakgrundsmaterial har uppdaterats under
året då rekommendationerna har
ändrats.
För barn och ungdomar är alltid ickefarmakologisk behandling förstahandsalternativ. Noggrann sömnanamnes och
rådgivning runt sömnhygien ska alltid
genomföras. Om sömnhygien och givna
råd samt eventuell psykologisk behandling inte hjälpt barnet/ungdomen kan
man från två års ålder överväga kortvarig läkemedelsbehandling.
Melatonin kan provas för behandling
av sömnstörningar hos barn och ungdomar även om det har ett svagt vetenskapligt stöd. Vid insomningsproblem kan
melatonin (kortverkande) provas och tas
cirka 45 minuter innan sänggående. Vid
upprepade uppvaknanden och svårighet
att somna om kan melatonin som depottablett provas (Circadin). Dessa preparat
används i praktiken som förstahandsval
vid läkemedelsbehandling av sömnstör-
ning hos barn och ungdomar med ADHD
och/eller autismspektrumstörning.
Alimemazin, hydroxizin och prometazin är godkända till barn >2 år för
behandling av sömnstörning. På grund
av långvarig sedering samt andra biverkningar och säkerhetsrisker som t ex extrapyramidala symtom, risk för förlängd
QT-tid och torsade de pointes, bör dessa
substanser endast ges i undantagsfall.
Om mer långvarig behandling behövs
bör patienten skötas av expert inom barnpsykiatri/sömnstörningar och behandlingen noggrant följas upp med sömndagbok. Behandling som inte har effekt
ska sättas ut.
Övriga vuxenpreparat kan bli aktuella vid svåra sömnstörningar som t ex har
samband med andra psykiatriska störningar, som depression och ångest. I första hand bör propiomazin (Propavan)
användas. Barn och ungdom med neuropsykiatriska symtom kan ibland lättare
reagera med psykossymtom på zopiklon
eller zolpidem.
Diazepam är det enda godkända
bensodiazepinpreparatet för barn och
ungdom och det enda som har doseringsanvisningar för denna åldersgrupp, men
bör användas mycket restriktivt.
4
2
Undantagshantering för läkemedel utanför förmånen
Rutinen för undantagshantering av läkemedel utanför förmånen kan övervägas
vid läkemedelsförskrivning av sömnmedel till barn om följande fyra kriterier är
uppfyllda:
•
•
•
•
enskilda patienter = undantagsfall
synnerligen angelägna medicinska
behov
behandlingsalternativ inom förmånen saknas
användningen bedöms vara kostnadseffektiv i det enskilda fallet
(jämfört med andra alternativ inom
vården)
Kostnaderna för alla läkemedel förskrivna
enligt undantagshantering debiteras förskrivande enhet.
På receptet anges följande:
Undantagshantering. Ska expedieras
utan kostnad för patient.
Saknas dessa uppgifter kan receptet inte
expedieras enligt undantagshantering!
Terapigrupp Psykiatri
Ny patientinformation vid uttrappning av PPI
Volymen (uthämtade DDD) av protonpumpshämmare fortsätter att öka i
Skåne. Under perioden januari-april
2015, jämfört med motsvarande period 2014, har volymen ökat med 6 %.
i Skåne under fliken Vårdriktlinjer, Läkemedel och patientinformation:
http://vardgivare.skane.se/patientadministration/trycksaker/patientinformation/
att-sluta-med-protonpumpshammare/
För att försöka få stopp på den kontinuerliga förskrivningsökningen har Terapigrupp Gastroenterologi i år tagit fram ett
informationsmaterial till patienter. Tanken är att informationsbladet ska kunna underlätta patientdiskussionen då
uttrappning av protonpumpshämmare
är aktuell, t ex då indikation för behandlingen är tveksam.
Vår förhoppning är att patientinformationen ska underlätta förmedlandet av
följande budskap:
Syftet är även att öka patientens förståelse
för varför det kan vara aktuellt att avsluta en långvarig PPI-behandling samt ge
förslag på hur man kan trappa ut behandlingen för att undvika s k utsättningsbesvär (hypersekretion av saltsyra).
Patientinformationen: Att sluta med protonpumpshämmare, Information till dig
som skall avsluta din behandling, kan
beställas eller skrivas ut från Vårdgivare
•
•
•
Prova att sänka dosen successivt
Använd antacida (Novaluzid) vid
behov
Var medveten om eventuella utsättningssymtom
Att sluta med
protonpumpshämmare
Information till dig som skall
avsluta din behandling
Gastroenterologi
PPI-behandlingTerapigrupp
bör endast
ges på strikta
Februari 2015
indikationer, d v s vid ulcus, refluxbePatientinformationen kan beställas eller skrivas ut via:
svär och möjligen
som ulcusprofylax vid
vardgivare.skane.se/vardriktlinjer/lakemedel
– under patientinformation
behandling med trombocytaggregationshämmare till högriskpatienter. Indikationen bör kontinuerligt omprövas och
recept inte slentrianmässigt itereras.
Terapigrupp Gastroenterologi
Aktuellt från Läkemedelsrådet
Vi har på senare år lagt allt mer tid på arbetet med värdering och ordnat införande av nya läkemedel. Denna uppgift ökar allt mer i betydelse i takt med att nya, ofta mycket dyra läkemedel introduceras, ibland mot sjukdomar och
tillstånd som vi tidigare inte kunnat behandla. Till en början arbetade vi storstadslandsting mycket tillsammans, men
under de två senaste åren har arbetet kring nya läkemedel
drivits allt mer i nationella samarbetsprojekt. Läkemedelsrådet och Enheten för läkemedelsstyrning har flera centrala roller i detta arbete. För närvarande läggs mycket kraft
på det ordnade införandet av ny terapi mot hepatit C, där
flera nya, effektiva men också extremt dyra läkemedel har
revolutionerat behandlingen. Andra fokusområden är bl a
behandling av cancersjukdomar. Det är också bl a inom
dessa områden som vi förväntar oss stora kostnadsökningar
de närmaste åren.
tråkigt även om det är mycket glädjande att så många ville
vara med. Förberedelserna till nästa års mässa den 9 och
10 mars är redan i full gång. Vi har efter många år vuxit ur
lokalerna på StadionMässan och arbetar nu för att få fram
en lämplig plats för ett arrangemang som attraherar mer än
2000 läkemedelsintresserade. Förhoppningsvis ska vi därmed kunna utveckla vår mässa till att bli ännu bättre.
Prisförändringar och upphandlingar gör att utbyteslistan
för rekvisitionsläkemedel regelbundet behöver uppdateras.
I dagarna har vi skickat ut en uppdaterad utbyteslista som
jag hoppas snabbt når ut till alla verksamheter. På listan
förtecknas alla de preparatbyten som vår leverantör med
automatik gör på läkemedelsbeställningarna för att vi ska
kunna dra nytta av upphandlade rabatter och lägre priser.
Samtidigt är det viktigt att notera att man med speciell markering alltid kan få hem det önskade läkemedlet.
Mässan Läkemedel i Skåne blev mycket lyckad. Intresset
var så stort att vi för första gången fick begränsa antalet
deltagare och avvisa de som anmält sig sent. Det kändes
Bengt Ljungberg
Ordförande
5
3
COLOURBOX.COM
Avvikelser ska markeras
med ”obs” på receptet
Läkemedelsverkets föreskrifter LVFS
2009:13 reglerar bland annat hur
förskrivning och utlämnande av läkemedel på apotek ska gå till. Den 1
mars 2015 trädde ändringar i kraft.
Bland annat ska förskrivaren nu markera på receptet om användningen
avviker från läkemedlets godkända
användningsområde (indikation). Detta
gäller alla läkemedel och inte enbart
preventivmedel som det felaktigt har
rapporterats om.
Alla läkemedel godkänns för ett eller flera
specifika användningsområden, så kallade indikationer. Godkännandet baseras
bland annat på vilka patientgrupper man
har studerat läkemedlet på, t ex med avseende på ålder och sjukdomstillstånd.
I Sverige har legitimerade läkare rätt att
förskriva läkemedel även utanför den
godkända indikationen om det finns
stöd för användningen utifrån vetenskap
och beprövad erfarenhet. Denna praxis
benämns vanligen ”fri förskrivningsrätt”. Läkaren tar då ett större personligt
ansvar för att patienten får en behandling
som är verksam, och inte utsätts för onödiga risker.
Tidigare har förskrivaren varit skyldig att
markera recept med ett ”obs” när doseringen avvikit från läkemedlets godkännande. Ändringen i Läkemedelsverkets
föreskrifter (LVFS 2009:13) om förordnande och utlämnande av läkemedel och
teknisk sprit innebär att ”obs”-markeringen nu även ska anges på receptet för
alla avvikelser från läkemedlets godkända
användningsområden. Liksom tidigare
gäller detta alla läkemedel.
Farmaceuten som lämnar ut läkemedlet
på apoteket har skyldighet att granska
receptet, för att säkerställa att t ex dosangivelse och användningsområde är korrekt och att inga interaktionsproblem förväntas uppstå.
Markeringen ”obs” är en signal från förskrivaren att avvikelsen från den godkända indikationen är avsiktlig. Förskrivaren behöver då inte kontaktas i
samband med expedieringen.
Ändringen i föreskriften syftar till att
underlätta utlämnandet av läkemedel på
apoteken, skriver Läkemedelsverket i ett
pressmeddelande
Emma Lundgren
Enheten för läkemedelsstyrning
Tydliggörande om midazolam i
kommunala basförråd
Läkemedelsrådet anser inte att det finns övertygande bevis
för ett behov av att ha Midazolam i de kommunala basförråden.
En regional samsyn när det gäller vård i livets slutskede är
önskvärd och kontakt är etablerad med Expertgruppen för
palliativ vård och Palliativt centrum vid Lunds universitet.
Palliativt centrum har åtagit sig ansvaret för utarbetande
av riktlinjer. I detta arbete kan Läkemedelsrådet bidra med
kompetens avseende läkemedel.
Se tidigare beslut från Läkemedelsrådet:
http://vardgivare.skane.se/kompetens-utveckling/sakkunniggrupper/lakemedelsradet/
Protokoll 2013-05-23
Protokoll 2013-09-19
6
4
Rättelse penicillinallergi
Efter kommentarer från allergolog Sonja Werner på artikel
om penicillinallergi införd i Läkemedelsbulletinen nr 8,
september 2014, följer nedanstående erratum angående
själva utredningen av patienter med misstänkt penicillinallergi:
allergi måste man då gå vidare med hudtest, d v s pricktest
och intrakutantest, på allergimottagning, där även provokation kan utföras. Provdos kan också ges av behandlande
läkare t ex i primärvården om misstanken om allergi är
liten. Man ger då patienten penicillin i terapeutisk dos
(ev först 1/10 dos) och med adrenalin/kortison till hands
observeras vederbörande under minst en timme.
Utredning kan ske i form av RAST (spec IgE), hudtest och/
eller övervakad provokation. RAST är enkelt att utföra,
och ska helst göras 2 veckor till 6 månader efter reaktionen, men testet innehåller bara ett av flera möjliga allergen
(penicilloyl). Efter en typ I-reaktion bekräftar ett positivt
RAST diagnosen men ett negativt resultat utesluter inte
allergi, eftersom det kan finnas antikroppar riktade mot
andra penicillin-molekyler. För att utesluta eller påvisa
I den ursprungliga texten angavs att ett negativt RAST
sannolikt betyder att patienten inte är allergisk, men eftersom andra allergen än penicilloyl förekommer är detta
påstående alltså felaktigt.
COLOURBOX.COM
Terapigrupp Antibiotika/Infektioner
Där du är – När det passar dig
Nätbaserad utbildning för sjuksköterskor om
potentiellt olämpliga läkemedel till äldre
Glöm inte Läkemedelsrådets/Enheten för läkemedelsstyrnings nätbaserade utbildning för sjuksköterskor om
potentiellt olämpliga läkemedel till äldre.
Du når utbildningen via Vårdgivare i Skåne:
Utbildningen riktar sig främst till sjuksköterskor och tar
upp vilka läkemedelsgrupper/läkemedel man ska vara
extra uppmärksam på och om möjligt undvika att förskriva
till äldre. Den redogör för vilka biverkningar dessa läkemedel kan ge hos äldre samt vilka alternativ till behandling som finns.
eller via direktlänk:
http://vardgivare.skane.se/vardriktlinjer/lakemedel/godlakemedelsbehandling-till-aldre/
Utbildningen utgår från Socialstyrelsens indikator; Preparat
som bör undvikas om inte särskilda skäl föreligger. De
läkemedelsgrupper och läkemedel som tas upp är långverkande bensodiazepiner, läkemedel med betydande antikolinerga effekter, Tramadol samt Propavan.
Välkommen att gå utbildningen!
http://vardgivare.skane.se under fliken Vårdriktlinjer,
Läkemedel, God läkemedelsbehandling till äldre.
Både du som har eller inte har RS-id kan nå utbildningen
härifrån.
Sara Andersson,
Enheten för läkemedelsstyrning
5
B
ADRESSÄNDRING
Uppgifter sänds till
Läkemedelsrådet
se adress nedan.
OBS! Ange även din
gamla adress.
Läkemedel i Skåne 2015
Totalt besökte ca 1700 personer Läkemedel i Skåne 4-5 mars, vilket är publikrekord. Ett antal föredrag var fullsatta. För att möta
det ökade intresset arbetar vi nu på att få fram lokaler som rymmer alla intresserade. Var någonstans det blir kommer att framgå
på inbjudan till 2016 års mässa. Bilder och presentationer finns på: http://vardgivare.skane.se/vardriktlinjer/lakemedel/#24504
Välkomna åter 2016!
1
4
1. Lennart Johansson tar hand om
yrseln som kan dyka upp på vårdcentral.
2. Viveca Odlind föreläste om läkemedelsanvändning under graviditet
och amning
3. Mingel i utställningshallen.
4. Lunchen är serverad!
5. Ulf Ellervik från Lunds Universitet föreläste om konsten att njuta
av kemi.
2
5
3
Ansvarig utgivare: Bengt Ljungberg, Läkemedelsrådet, Region Skåne, 291 89 Kristianstad. Tel: 040-675 30 00.
E-post: [email protected] Hemsida: www.skane.se/lakemedelsradet
Redaktör: Lena Persson och Emma Lundgren. Grafisk form: Wilma Designbyrå. Tryckeri: Exakta Printing
2
6