Minnesanteckningar 2015-09

2015-09-09
Minnesanteckningar från möte med RMPG barn
Dag: Onsdag 9 september
Tid: Kl 10.00-15.00
Plats: Glasrummet och barnklinikens stora konferensrum, Norrköping
Närvarande:
Annika Lind, ordförande
Marie Törnlöf
Birgitta Hjalmarsson
Jan-Åke Hammersjö
Johan Bobeck
Christina Johansson
Ulf Samuelsson
Tobias Ekenlie
Noomi Carlsson, sekreterare
Region Jönköpings län
Landstinget Kalmar län
Landstinget Kalmar län
Landstinget Kalmar län
Landstinget Kalmar län
Region Östergötland
Region Östergötland
Region Östergötland
Region Jönköpings län
Verksamhetsutvecklare Deltar i punkt 1-3, 13-15
Karina Wahl
Barnklinik Jönköping
Lisa Arvefalk Rudestig
Barnklinik Kalmar
Martin Zetterlund
Barnklinik Linköping
Birgitta Pettersson
Barnklinik Kalmar
Jessica Brorsson
Barnklinik Kalmar
Carolin Albrecht
Barnklinik Norrköping
1.
Föregående minnesanteckningar
Föregående minnesanteckningar. Information om att Centrumrådet tagit till sig skrivelsen avseende upphandling
Barnkirurgi där komplettering föreslogs om bildöverföring. Centrumrådet tar med detta i planeringen.
Beslut: Minnesanteckningarna läggs till handlingarna.
2.
Nationella Patientenkäten
Företaget Quick Search har en webbaserad enkät med fem frågor framtagen tillsammans med NOBAB som används i Linköping och Kalmar. I Kalmar får barn över 12 år svara på frågorna direkt efter besöket via hem-mail.
Diskussion om vikten av att barn får svara direkt efter ett besök inom sjukvården.
Beslut: I årsrapporten visa på att vi verkar för en realtidsundersökning företrädesvis via iPads. Göras i alla länen
för att kunna jämföra resultat. Föreslå fem frågor till nationella enkäten som planeras för 2016 via Region Jönköpings läns ombud i SKL nätverket. Undertecknad skickar frågorna från EsMaker enkäten som testas inom primärvården i Jönköping till RMPG gruppen.
2 (4)
3.
Nya indikatorer till årsrapporten
Idé om att jobba med årsrapporten på internat för att få mer tid för diskussioner. Svårigheterna med att få in data
från endokrinologin beror på avsaknad av regional förankring inom området. Inom länen finns bra samarbete. Viss
produktionsdata behövs. Onkologin i Linköping har data för barn. Gastros regionala samarbete är inte regelbundet.
Beslut: Se punkt 13.
4.
Åldersbedömning asylsökande
Migrationsverket kräver inte läkarintyg längre för åldersbedömning. Det är barnen själva tillsammans med gode
man som får ansvaret att bevisa ålder.
Beslut: RMPG barn beslutar att barnklinikerna i sjukvårdsregionen inte under nuvarande förutsättningar utför
undersökningar för åldersbestämning. Informera vidare till Centrumrådet.
5.
Neoplatser – avvikelse
Bra samarbete men avvikelse förekommer pga olika bedömningar avseende gränsdragningar.
Beslut: Den medicinska kommunikationen måste ske mellan ansvariga läkare på de olika sjukhusen.
6.
Neonatala intensivvårdsplatser – utökning
Alla ställer sig positiva till utökning. Utökningen klar 2016 eller 2017.
Beslut: Finansiering diskuteras på annan nivå.
7.
Nationellt rapporteringssystem neoplatser
Bel Port hjälper till att se var i landet det finns neoplatser. Kalmar och Västervik finns inte med i systemet.
Beslut: Rekommendationen från RMPG är att alla är med i Bel Port.
8.
Nya ST-studierektorer
Nya ST-studierektorerna hälsas välkomna och presenterar sig.
Carin Widén, barnläkare, neonatolog Linköping. Ett första nationellt mötet hållits mellan studierektorer inom området. Nätverket skapar goda förutsättningar för framtida arbete.
Helene Sundelin, barnläkare, barnneurolog Linköping samt doktorand. Deltar i Svensk neuropediatrisk förening.
Handledarkurser planeras inom båda områdena. Uppdragsbeskrivningarna är klara.
Beslut: Studierektorerna återkoppla till RMPG barn en gång om året.
9.
Scandionkliniken
Mikael Behrendtz är med på telefon och ger information.
Scandionkliniken börjar stråla barn v39. Finns en koordinator länen kan ha kontakt med. Mikael mailat ut informationen. Boende på Ronald McDonald är inte bara för barn på Scandionkliniken. Hotell är alternativet. Ett antal
frågor uppstår. Maximera antalet familjemedlemmar? Hur lösa matfrågan? Om ej svenska som modersmål? Besvär postop? Vi bör ha principbeslut kring vissa saker. Antal personer på hotell? Barnonkologen i Uppsala tar ut
kostnad för ex. postop kontroller, cytostatikabehandling, sjukgymnastik, lekterapi m.m. Antal barn från Regionen
är 5-6 barn/år. Varje barnonkologiskt centrum avgör om en enskild patient ska remitteras till protonstrålning i
Uppsala eller konventionell strålning ”på hemmaplan”. Psykosociala faktorer kan vara hinder men kan lösas.
Samma avtal gälla för oss som till deras egen region Uppsala. Vi köper tjänster, inte specifika paket. Barnonkologkliniken i Linköping är remitterande till protonkliniken och Uppsala.
3 (4)
Beslut: Christina bevakar att vi får motsvarande förutsättningar som övriga sjukvårdsregioner avseende tillgången
till och förutsättningarna för behandling på Scandionkliniken.
10.
Regiongemensam neurokirurgi PM
PM avseende rutiner för kontakt mellan barnklinikerna och NK, US vad gäller vård av pediatriska neurokirurgiska
patienter revideras.
Beslut: PM skickas till undertecknad som förmedlar till gruppen för rätt personnamn på dokumentet.
11.
Regiongemensamma riktlinjerna gällande användandet av CGM
Vi har riktlinjer nedskrivna gällande användandet av CGM.
Beslut: De regiongemensamma riktlinjerna ska formaliseras och kompletteras med rätt namn. Bifogas minnesanteckningarna.
12.
Bakjoursdokumentet
Inkommit synpunkter från flera håll.
Beslut: Annika sammanställer synpunkterna som förmedlas till Marie. Marie kollar om Västerviks representant i
gruppen som jobbar med utbildningen kan vara sammankallande.
13.
Återsamling – sammanfattning patientenkät, årsrapport
Årsrapporten, förändringar som planeras:
Bilaga sid 3.Sjuksköterskestudentveckorna ska i text stå ”2 veckor eller mer”.
Nästa år ha kvar 2014 års stapel också. 3 år bra ha med. Förutsättningarna för vidareutbildning är olika i regionerna. Förlorar sjuksköterskor till barnhälsovård och skolhälsovård.
Sid 5. Stryker hela HLR/CEPS kolumnerna. Skriva i text att alla kliniker har vidareutbildning i HLR och andra
akuta situationer.
Sid 6. Göra jämförelser av forskningsdelen. För 2014 och 2015. Gärna ta med data redan från år 2009.
Sid 10. Inom regionen registrerar vi sjuksköterskebesök olika. En del sjuksköterskebesök blir inte registrerade då
sjuksköterska och läkare möter patienten samtidigt eller vid samma tillfälle. Denna siffra kommer från NYSAM
och frågan tas med till nästa NYSAM-möte. Antal sjuksköterskebesök per 10 000 barn.
Sid 20. Diabetes: Andel HbA1c >72 mmol/mol – enbart jämföra 3 år. Samma för HbA1c <52.
Markörmarkerad journalgranskning för att identifiera risker i patientarbetet. Utbildning i höst som vårdutvecklarna vill jobba med.
Ögonbottenundersökningar av diabetesbarn tas med i rapporten.
Kardiologi för 2017. Neurologi och onkologi ska ha med parametrar i rapporten 2016. BHV tar med 2014 års vaccinationer eller någon annan parameter.
Beslut: Uppdrag skrivas för indikatorarbetet till neurologteamen och onkologteamen. Tobias ansvarar. Noomi
höra med Barnhälsovårdens centrala utvecklingsteam i Jönköping om att få med data. Marie T kollar med barnhälsovården i Kalmar.
14.
Framtida arbetsformer RMPG barn
Diskuterar hur vi kan gå vidare.
Beslut: Tar upp även nästa möte.
4 (4)
15.
Övriga frågor
SIDS PM riktlinjer. En övrig fråga som vi inte hann stämma av.
Jönköping planerar januarimötet 2016.
Beslut: Angående SIDS – en fråga läggs ut via mail istället.
Vid minnesanteckningarna
Noomi Carlsson
Sekreterare