UPPSALA UNIVERSITET

MÖTESPROTOKOLL
UPPSALA
UNIVERSITET
Programrådsmöte för kandidatprogrammet i datavetenskap
(DVk) och civilingenjörsprogrammet i informationsteknologi (IT)
27 april 2015, 08:30-12:00 i rum 6111 ITC
Närvarande: Lars-Åke Norden (programansvarig IT), Olle Gällmo
(programansvarig DVk), Roland Bol (ämneskoordinator datavetenskap),
Karolina Vänglund (IT) fr.o.m. §5, Karl-Heinz Fieseler (DVk), Erik Englund
(DVk), Tilda Pentikäinen (IT), Christoffer Jakobsson (IT), Andreas Lelli
(IT), Alerta Nylen (IT, DVk), Marcus Andersson (DVk), Filip Hedman
(DVk), Tomas Olofsson (IT), Inger Sigstam (IT) fr.o.m. §5, Sara Rosenquist
(studievägledare IT) fr.o.m. §5, Emma Kristensen (utbildningsledare)
1. Mötets öppnande
Lars-Åke Norden öppnade mötet.
2. Val av sekreterare och justeringsperson
Emma Kristensen valdes till sekreterare och Roland Bol valdes till
justeringsperson.
3. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.
4. Föregående mötes protokoll
Föregående mötes protokoll gicks igenom och lades till
handlingarna.
5. Kvalitetsdiskussion, period 2 HT14
DVk: Programansvarigs kvalitetsrapport för period 2
presenterades. Kursvärderingshanteringen på IT-institutionen
fungerar inte tillräckligt bra.
IT: Programansvarigs kvalitetsrapport för period 2 presenterades.
En arbetsgrupp har tillsats för att utveckla kursen "Imperativ och
objektorienterad pro grammeringsmetodik". "Företagsekonomi,
baskurs A/B" har en del problem. Kursen uppfattas som för
omfattande vilket resulterar i en negativ påverkan på kurser som
läses parallellt. Dessutom finns indikationer på att innehållet i
kursen har stora inslag av redovisning på bekostnad av
företagsekonomi. "Företagsekonomi, baskurs A/B" tas upp på
nästa möte med samordningskommitten för tekniksidan (där LarsÅke Norden inte kan närvara). Det är tveksamt om "IT i
samhället" är en teknikkurs. Det fanns material på svenska i
kursen trots att kursens ska ges på engelska. Diskussion kring att
minska storleken på "Projekt IT".
MÖTESPROTOKOLL
UPPSALA
UNIVERSITET
6. Reviderade kursplaner inför läsåret 2015/2016
Förslag på ändringar i följande kursplaner fanns.
För tillstyrkan:
Envariabelanalys (IT)
1MA013
Avancerade visuella gränssnitt (IT)
1MD020
Datorer och programmering (Frist)
1TD317
Elektronisk handel- utvecklingsprojekt (DV)
1DL350
Gränssnittsprogrammering I (IT, DV)
1MD002
Informationsutvinning I (IT)
1DL360
Introduktion till datorbaserade reglersystem (IT)
1RT485
Maskininlärning (IT)
1DT071
Medicinsk informatik (IT)
1MD030
Modellbaserad utveckling av inbyggd programvara
1DT059
(IT)
Perception och visuell design (IT)
1MD025
Programvaruteknik (IT, DV)
1DL250
Testning och underhållsprogrammering (IT)
1DL600
Trådlös kommunikation och inbyggda system (IT)
1DT103
Villkorsmodellering för kombinatorisk optimering
1DL449
(Fristående)
1DL481
Algoritmer och datastrukturer III (DV)
Beslut:
- att tillstyrka de föreslagna ändringarna i 1MA013 förutom för
examinationen (där programrådet önskar behålla poängfördelningen 4-6-0 hp ).
- att delegera till Emma Kristensen att utreda om redovisningen av
projekt är muntlig och/eller skriftlig samt utföra smärre
redaktionella ändringar och därefter tillstyrka kursplanen för
1MD020.
- att tillstyrka 1TD3l7 efter att "grundläggande datorkunskap"
behållits under innehåll.
- att tillstyrka 1DL350, 1RT485, 1MD030, 1MD025 och 1DL250
enligt förslag samt att delegera till Lars-Åke Norden och Emma
Kristensen att tillsammans med studierektor arbeta fram ett förslag
där målformuleringarna för 1MD030 bättre speglar att kursen är
på AlF-nivå.
- att delegera till Lars-Åke Norden att tillsammans med
studierektor förtydliga examinationen samt lägga till 1MD029
under övriga föreskrifter och därefter tillstyrka 1MD002.
- att efter smän-e redaktionella ändringar tillstyrka 1DT071,
1DL360 och 1DL449.
MÖTESPROTOKOLL
UPPSALA
UNIVERSITET
- att efter smäne redaktionella ändringar och ändring från skriftlig
till muntlig tentamen tillstyrka 1DT059.
- att justera näst sista målet i 1DL600 och därefter tillstyrka
kursplanen.
- att efter tillägg av skriftlig tentamen tillstyrka 1DT103.
- att efter justering av behörigheten tillstyrka 1DL48 l.
För beslut:
1TD333
1DT093
1DL221
1DT092
1DT051
1DT096
Beräkningsvetenskap och analys (DV)
Datorarkitektur (IT, DV)
Imperativ och objektorienterad
programmeringsmetodik (IT, DV)
Internationell mjukvaruutveckling, projekt (IT)
Introduktion till informationsteknologi (IT, DV)
Operativsystem och processorienterad
programmering (DV)
Projekt IT (IT)
Självständigt arbete i informationsteknologi (IT)
Uppsatsmetodik (IT)
1DT065
1DT350
1DT002
Beslut:
-att fastställa 1TD333 och 1DT093 enligt förslag.
-att omfmmulera det nytillkomna målet till "bidra till ett
konstruktivt samarbetsklimat i programmeringsprojekt" samt lägga
tillbaka "frivillig" under examinationen och därefter fastställa
1DL221.
- att efter smäne korrektur fastställa 1DT092 och 1DT096.
-att omformulera det nytillkomna målet och därefter fastställa
1DT051.
- att omformulera det nytillkomna målet samt delegera till LarsÅke Norden att tillsammans med berörd studierektor omfmmulera
examinationen och därefter fastställa 1DT065.
- att omformulera näst sista målet samt stryka de två sista
meningarna under examination och därefter fastställa 1DT350.
- att stryka sista meningen av examinationen och därefter fastställa
1DT002.
7. IT: Teknikdefinition
Förslag på ändring av teknikdefinitionen fanns.
Beslut: Förslaget tillstyrktes.
8. Rapport från studievägledare
IT: Det har varit ett ganska välbesökt kursvalsinfmmationstillfälle.
Programmet har något färre förstahandssökande än föregående år,
MÖTESPROTOKOLL
UPPSALA
UNIVERSITET
men en något större andel av dessa är tjejer. Studievägledaren gör
resultatuppföljningar inför sommaren.
DVk: Kursvalsinformation och universitetsdagen har varit.
Programmet har något färre förstahandssökande än föregående år.
Nästa vecka kommer det att vara ett informationstillfälle inför
examensarbetet.
9. Rapport från amanuenser
IT: Arbetar med inspirationsdagen för tjejer. 23 tjejer har anmält
sig jämfört med 20 föna året. Tjejer som sökt till DVk eller IT i
mellan första och tredje hand har bjudits in.
DV: IT/DY-dagarna gick bra. Studievägledare och amanuens har
besökt IT-gymnasiet. Några få elever var intresserade.
10. Övriga frågor
Inga övriga frågor.
11. Mötets avslutande
Sekreterare
~~-~-n~------~
Justeras
Roland Bal
Ordförande
Lars-Åke Norden