Medborgarförslag om tak och väggar på uterinken

Tjänsteskrivelse
2015-02-26
KFN 2013.0088
Handläggare:
Maria Motin
Kultur- och föreningsnämnden
Medborgarförslag om tak och väggar på uterinken
Sammanfattning
Hösten 2013 inkom ett medborgarförslag om att det borde byggas tak och
väggar över uterinken vid Nobelhallen. Syftet med förslaget var skapa
möjlighet till mer istid och träningstillfällen även för flickor inom hockeyn
och samtidigt möjliggöra för t ex konståkning. Motiveringen var: att
bygga ”ett tak och väggar över uterinken för då kan det bli mer speltid och
träningstillfällen för killar OCH tjejer, så att vi tjejer också kan ha
möjlighet till egna tjejlag”.
Kommunfullmäktige beslutade i maj 2014 att ge kultur- och
föreningsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att
tillsammans utreda möjligheten till att bygga tak och väggar över
uterinken.
Kultur- och föreningsförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen
har utrett möjligheten att bygga tak och väggar över uterinken vid
Nobelhallen. Efter genomförd utredning föreslår kultur- och
föreningsförvaltningen att:
-
-
medborgarförslaget bifalls om att bygga tak och väggar över
uterinken vid Nobel.
att samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att bygga tak och
väggar över uterinken och att det anslås 3,1 Mnkr för utförandet
vilket finansieras från kommunens finansförvaltning.
att kultur- och föreningsnämnden kompenseras i utökad budgetram
för ökade driftskostnader.
Beslutsunderlag
Kultur- och föreningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 26 februari 2015
Kultur- och föreningsnämndens protokoll den 15 oktober 2014 § 99
Kommunfullmäktiges protokoll den 27 maj 2014 § 85
Kommunstyrelsens ledningskontors tjänsteskrivelse den 12 mars 2014
Kultur- och föreningsnämndens protokoll den 5 februari 2014 § 9
Kultur- och föreningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 21 januari 2014.
Medborgarförslag inkom den 15 augusti 2013
2 (5)
2015-02-26
Bakgrund
Till kommunen inkom hösten 2013 ett medborgarförslag om att det borde
byggas tak och väggar över uterinken vid Nobelhallen. Syftet med
förslaget är skapa möjlighet till mer istid och träningstillfällen även för
flickor inom hockeyn och samtidigt möjliggöra för t ex konståkning.
Motiveringen var: att bygga ”ett tak och väggar över uterinken för då kan
det bli mer speltid och träningstillfällen för killar OCH tjejer, så att vi
tjejer också kan ha möjlighet till egna tjejlag”.
Medborgarförslaget remitterades till både kultur- och föreningsnämnden
och samhällsbyggnadsnämnden. Samhällsbyggnadsnämnden är
fastighetsägare och hyr ut Nobelhallen och uterinken till kultur- och
föreningsnämnden som i sin tur hyr ut till BIK Karlskoga.
Sedan hösten 2013 har BIK Karlskoga ett 10 årigt nyttjanderättsavtal för
utererinken. Det innebär att BIK Karlskoga har större möjligheter att söka
bidrag till ett tak och väggar över uterinken.
Samhällsbyggnadsnämnden bestlutade i februari 2014 att föreslå
kommunfullmäktige att ge kultur- och föreningsnämnden och
samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att tillsammans utreda möjligheten
till att bygga tak och väggar över uterrinken, se över möjligheten till
finansiering utan kommunens medverkan och ge allmänheten tillgång till
uterinken enligt medborgarförslaget samt återkomma till
kommunfullmäktige med ett förslag.
Kultur- och föreningsnämnden beslutade i sin tur att föreslå
kommunfullmäktige att bifalla medborgarförslaget genom att ge kulturoch föreningsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att
tillsammans utreda möjligheten till att bygga ett tak över uterinken och se
över möjligheten till finansiering.
Kommunfullmäktiges beslut i maj 2014:
1. Medborgarförslaget bifölls i avseendet att utreda möjligheterna till
att bygga tak och väggar på uterinken.
2. Kultur- och föreningsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden får
i uppdrag att tillsammans utreda möjligheten till att bygga tak och
väggar över uterinken. Uppdraget omfattar även att se över
möjligheten till finansiering. Uppdraget ska redovisas till
kommunfullmäktige senast i oktober 2014.
I oktober respektive december 2014 fick kultur- och föreningsnämnden
samt samhällsbyggnadsnämnden informationen att BIK Karlskoga
ungdom under hösten 2014 har fått beviljat 400 tkr i anläggningsstöd för
byggnation av tak över uterinken från Värmlands Idrottsförbund, under
förutsättning att övrig finansiering från sponsorer och kommunen beviljas.
BIK Karlskoga har också tillsammans med Karlskoga kommun gjort en
gemensam ansökan till Boverket om ”stöd till utvecklingsprojekt för
3 (5)
2015-02-26
jämställda offentliga miljöer i städer och tätorter” samt att BIK ensamma
har sökt medel från Allmänna arvsfonden. Beslut på dessa ansökningar
väntas under första kvartalet 2015. Enligt muntlig uppgift har Boverket
sagt nej till ansökan.
Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningen och kultur- och föreningsförvaltningen
har utrett möjligheten att bygga tak och väggar över uterinken vid
Nobelhallen.
Fördelar med att bygga tak och väggar över uterinken
Av utredningen har framkommit att ett tak med väggar över uterinken
skulle ha följande föredelar:
-
”Uterinken” skulle kunna användas dels under en längre period;
från 1 oktober fram till feb/mars och dels mer optimalt det vill
säga, isen är garanterat användningsbar fler timmar per dag.
-
Det går att träna oberoende av temperatur (varmt/kallt), väder
(regn/snö) och vind. Idag styrs möjligheterna till användandet av
isytan helt klart av väder, vind och temperatur.
Vintern 2013/2014 fanns det åkbar is från den 7 december och
vintern 2014/2015 från den 1 december.
Träningsmiljön skulle bli bättre då temperaturen inomhus är
jämnare. Som det är nu är det inte hälsosamt att träna/åka om
temperaturen sjunker och det blir väldigt kallt.
-
Ur jämställdhetssynpunkt skulle förutsättningarna för
flickidrottande vid Nobelhallen öka. Träningsmöjligheter för
konståkning har efterfrågats länge och med mer total istid skulle
förutsättningarna öka för att starta upp konståkning i Karlskoga.
Under hösten 2014 startades en träningsgrupp för tjejer som vill
spela hockey. Antalet flickor/kvinnor som deltar ökar, var vid
årsskiftet uppe i 30 st aktiva (men med stor åldersspridning). Fram
till dess att uterinken kunde användas erbjöds endast en träningstid
per vecka på grund av fullbokad hall. Om fler tjejer börjar behövs
fler träningsgrupper och fler träningstider per vecka.
-
En ökad total istid skulle förbättra möjligheten för att breddidrotten
inom hockeyn skulle fortsätta högre upp i åldrarna.
-
Med en tidigare uppstart av ”uterinken” kan fler hockeyträningar
ske ”på hemmaplan”. BIK-ungdoms hockeylag behöver inte hyra
in sig för träning i ishallar i grannkommuner.
4 (5)
2015-02-26
-
Allmänheten och övriga ”spontanidrottare” kommer alltid erbjudas
åkning inomhus.
-
Istider kommer att kunna erbjudas från kl. 08.00, vilket ökar
möjligheten för t ex förskolor att åka skridskor.
-
För allmänhetens åkning, hockeyn, andra föreningar och spontan
åkare skulle ”säsongen” på ”uterinken” förlängas och medföra
betydligt mer istid.
-
Med bättre förutsättningar för garanterad istid ökar möjligheten för
föreningarna att arrangera fler turneringar och poolspel. Det kan
också bli lättare att få evenemang till Karlskoga som t ex TVpucken.
Tak och väggar över uterinken kanske inte löser samtliga ovan nämnda
punkter till fullo, men det skulle förbättra förutsättningar avsevärt för de
som nyttjar Nobelhallen och uterinken.
En konsekvens är dock att med fler utövare och fler träningsmöjligheter
ökar också behovet av fler omklädningsrum och förråd. Hur man löser
behovet av fler omklädningsrum (t ex paviljong vägg i vägg med blivande
bygge) behöver utredas vidare och föreslås lösas i fortsatta ordinarie
budgetdiskussioner.
Tak och väggar – beskrivning och kostnader
För att bygga tak och väggar föreslås följande åtgärder:
-
Tak och väggar av plåt uppförs över uterinken, med en liten enkel
läktare längs ena långsidan alternativt vid ena kortsidan.
Ny belysning i taket.
Avfuktning/ventilation.
Byggnaden måste eventuellt också isoleras mot värme utifrån på grund av
att angiven kwh på kompressorerna för tillverkning av is, ligger precis på
gränsen för att det ska gå kunna köra två anläggningar. Kostnad för en
sådan åtgärd medför en merkostnad på ca 2 Mnkr. Vid vissa tillfällen
måste kanske isen i Nobelhallen prioriteras.
Kostnader
Investering
Offerter har tagits in och övriga kostnadsberäkningar har gjorts vilket ger
en total investeringskostnad om 3,5 Mnkr. I dessa kostnader ingår tak och
väggar, belysning, ventilation, markarbeten samt projektering.
5 (5)
2015-02-26
Drift
Det blir ökade driftskostnader för ca 2,5 månader samt liten ökning
resterande tid. I dagsläget går det inte att räkna fram vad driften av enbart
uterinken uppgår till då det t ex inte finns separata elmätare för uterinken.
Uppgifter gällande drift av is och belysning mm har tagits in från
kylfirmor och andra klubbar gällande drift av liknande anläggningar.
Hyreskostnad (kapitaltjänstkostnader)
Fem månaders drift av kyla och belysning
Totalt:
250 tkr
160 tkr
ca 410 tkr
Finansiering
BIK Karlskoga ungdom har beviljats 400 tkr i anläggningsstöd för
byggnation av tak över uterinken från Värmlands Idrottsförbund, under
förutsättning att övrig finansiering från sponsorer och kommunen beviljas.
Genom att dra av anläggningsstödet från den totala kostnaden blir den
slutliga totalkostnaden som kommunen måste finansiera 3,1 Mnkr. Om
fler bidragsansökningar beviljas kan den totala investeringskostnaden
minskas ytterligare.
Enligt uppgift har BIK Karlskoga sedan tidigare sparat ihop medel för att
försöka delfinansiera en överbyggnad. Om kommunfullmäktige bifaller
medborgarförslaget får en dialog tas upp med föreningen om hur de kan gå
in och bidra till projektet.
Kultur- och föreningsförvaltningens förslag till beslut
Kultur- och föreningsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att
bifalla medborgarförslaget om att bygga tak och väggar över uterinken vid
Nobel.
Kultur- och föreningsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att ge
samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att bygga tak och väggar över
uterinken och anslå 3,1 Mnkr för utförandet som finansieras från
kommunens finansförvaltning.
Kultur- och föreningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att kultur- och
föreningsnämnden kompenseras i utökad budgetram för ökade
driftskostnader.
Maria Motin
Fritidschef
Expedieras till
Kommunfullmäktige
Samhällsbyggnadsförvaltningen
BIK Karlskoga
Hans Lundell
Förvaltningschef