19. Verksamhetsbidrag till ABF avseende

Malmö stad
1 (3)
Fritidsförvaltningen
Datum
Tjänsteskrivelse
2015-11-19
Vår referens
Gustav Johansson
Föreningssekreterare
[email protected]
Verksamhetsbidrag till ABF avseende Kvinnocentrum Malmö 2016
FRI-2014-4113
Sammanfattning
Arbetarnas Bildningsförbund Malmö inkom den 29 oktober 2015 med en ansökan om verksamhetsbidrag 2016 på 667 780 gällande den verksamhet som bedrivs av den nybildade föreningen Tjejer i Förening. ABF Malmö har tidigare år beviljats bidrag för projektet Tjejer i Förening.
Förslag till beslut
Fritidsnämnden föreslås besluta
att bevilja ABF Malmö avseende Kvinnocentrum 500 000 kronor för verksamhetsår 2016, samt
att förvaltningen skriver ett verksamhetsavtal mellan förvaltningen och ABF Malmö avseende
perioden 1 januari 2016 – 31 december 2016
Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse Fritidsnämnden 151126 Verksamhetsbidrag Kvinnocentrum Malmö 2016
Projektansökan 2015-2016
Rapport vt 2015
Ansökan om verksamhetsbidrag 2016
Beslutsplanering
Fritidsnämndens Arbetsutskott 2015-11-19
Fritidsnämnden 2015-11-26
Ärendet
Arbetarnas Bildningsförbund (ABF) Malmö inkom i september 2014 med en ansökan om
bidrag för att driva vidare projektet Tjejer i Förening (TiF) under 2015 och 2016. Det sökta beloppet uppgick sammanlagt till 1 326 896 kr. För att ge möjlighet till att främst täcka kostnader
för en projektsamordnartjänst beslutade Fritidsnämnden att bevilja ABF Malmö 550 000 kronor
för projektår 2015. Fritidsförvaltningen gjorde bedömningen att Tjejer i Förening från och med
2016 skulle ha möjlighet att få bidrag via förvaltningens ordinarie bidragssystem, under förutsättning att en nystartad förening registrerades hos fritidsförvaltningen.
SIGNERAD
Tjejer i Förening bedrevs i projektform från april 2010 till och med april 2015 då föreningen
2 (3)
Tjejer i Förening bildades. Under hela projekttiden var Arbetarnas Bildningsförbund Malmö
projektets ägare.
TiF arbetar utifrån ett individbaserat perspektiv för att öka tjejer och unga kvinnors
engagemang och delaktighet inom civilsamhällets organisationer. Sedan verksamheten startade i
projektform har TiF bedrivit så kallad engagemangsguideverksamhet, vilket innebär att de har
varit guiden ut till föreningslivet eller till egenskapade fritidsaktiviteter för tjejer och unga kvinnor bosatta i Rosengård. ABF Malmö har som projektägare fungerat som ett bidrag för verksamheten samtidigt som de har prioriterat projektets självbestämmande och autonomi.
Tjejer i Förenings verksamhet bedrivs huvudsakligen i fritidsförvaltningens lokaler intill Rosengårdsbadet vilka benämns som Kvinnocentrum. Fritidsförvaltningens syfte med lokalerna är att
de ska vara en mötesplats för frivillig verksamhet för kvinnor och tjejer som i första hand är
boende i Rosengård. Under projektets gång har Tjejer i Förening, via verksamhetsavtal, haft ett
huvudansvar för att samordna verksamheten på Kvinnocentrum i samverkan med fritidsförvaltningen och andra föreningar.
Från och med projektets start i april 2010 fram till och med maj 2013 finansierades projektet till
stor del av dåvarande Ungdomsstyrelsen, nuvarande Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Även fritidsförvaltningen, ATOS, INAR och Rosengårds SDF bidrog under de
inledande åren med resurser till projektet. Fritidsförvaltningen har ekonomiskt huvudsakligen
stöttat TiF under perioden 15 mars 2012 till och med 31 december 2015, under denna period
har bidraget från förvaltningen uppgått till sammanlagt 2 177 000 kr.
ABF Malmö inkom den 29 oktober 2015 med en förnyad ansökan om bidrag för verksamhetsår
2016. I ansökan beskrivs att Tjejer i Förening numer bedrivs som en fristående förening samtidigt som ABF stöttar föreningen med ekonomi, administration och arbetsgivaransvar. Den gemensamma ambitionen är att ABF under 2016 successivt frikopplas helt från Tjejer i Förening.
Fritidsförvaltningen har under 2015 fört en dialog med Tjejer i Förening gällande bildande av
förening samt gällande registrering av denna hos fritidsförvaltningen. TiF gjorde en slutlig komplettering av sin registreringsansökan den 29 oktober. Från och med detta datum är Tjejer i Förening registrerade som förening hos förvaltningen.
Under året har förvaltningen också fört en dialog med ABF/TiF gällande ekonomiskt bidrag
under 2016. Förvaltningens utgångspunkt har varit att föreningen bör stöttas via det ordinarie
bidragssystemet. Eftersom föreningen registrerades hos fritidsförvaltningen i oktober 2015 kan
TiF som tidigast i oktober 2016 få möjlighet att söka samtliga förvaltningens bidrag. Då föreningen, med hänvisning till barnkonventionen, har beslutat att inte ta ut någon medlemsavgift
för aktiva upp t.o.m. 18 års ålder kommer dock möjligheten till ordinarie bidrag även framöver
vara begränsad. Föreningen har idag 17 betalande medlemmar vilket innebär att de är tillräckligt
många för registrering på nivå 1, men ej tillräckligt många för registrering på nivå 2 eller 3.
Förvaltningen ser Kvinnocentrum som en viktig del i det fortsatta arbetet att stärka verksamheten i området kring Rosengård. För att Tjejer i Förening under 2016, i sin nya stabilare organisationsform, ska ha möjlighet att fortsätta samordna och stödja föreningars verksamhet i Kvinnocentrum föreslår förvaltningen att ABF Malmö beviljas ett bidrag på 500 000 kr. Avsikten är att
bidraget främst ska täcka lönekostnader för den verksamhetsansvariga på Kvinnocentrum. Bidraget föreslås beviljas ABF Malmö eftersom ABF även under 2016 kommer stötta Tjejer i För-
3 (3)
ening administrativt. Under 2017 förväntas Tjejer i Förening vara helt frikopplade från ABF
Malmö.
Förvaltningen föreslår vidare att ett nytt verksamhetsavtal skrivs med ABF Malmö gällande bidragsnivån och samordningsansvaret för Kvinnocentrum under 2016, i likhet med det befintliga
avtal som löper ut 31 december 2015.
Ansvariga
[Här kommer namnet på de chefer som i systemet har godkänt ärendet inför nämnd att hämtas
in automatiskt. Du behöver bara skriva något under denna rubrik om du INTE kommer att få
ärendet godkänt digitalt.]
Komplettering ansökan Fritidsförvaltningen 2016
Syfte
Förening, Tjejer i Förening, har som primära målet att fortsätta driva en betydelsefull verksamhet för
unga tjejer på Rosengård. Vårt arbete är att främst möta unga tjejer på Rosengård och skapa en
dialog med dem och informera om olika samhällsprocesser i Rosengård. Det vi syftar på är att få dem
unga tjejerna att få engagera sig, känna sig delaktiga och påverka förändringar samt öka engagemang
hos unga tjejer och kvinnor på området.
Det sekundära målet är att fortsätta bedriva vår verksamhet som detta år har blivit en förening i
hopp om att ge nya tjejer chansen att lära sig att driva Tjejer i Förening. Vi har tidigare använt oss av
engagemangsguider och haft mentorer under tiden vi har lärt oss arbetsprocessen. Vi skall fungera
på samma sätt för kommande anställda. Vi vill även under kommande år ta fram teoretisk och
praktisk utbildningsmaterial för ny anställda men även så att andra organisationer kan nyttja detta
utbildningsmaterial för att introducera unga i arbeta och hjälpa dem att uppmuntra andra unga
människor att delta i samhällsprocesser och organisera sig i föreningslivet.
Genom att Tjejer i Förening(TiF) skapar fritidsaktiviteter som är anpassade och riktade till tjejerna i
området, uppmuntrar och möjliggör vi ett deltagande och utnyttjande av de rättigheter som tjejerna
har men som de, på grund av strukturella faktorer i området, inte utnyttjar eller är medvetna om.
Våra förhoppningar är att vi, genom vårt arbete, öppnar en dörr som på sikt kommer att leda till en
jämnare fördelning av makt och inflytande genom att framtidens kvinnor från Rosengård vill, men
framförallt vågar ta plats och göra sina röster hörda.
Tif bedriver även Kvinnocentrum. Vårt arbete består av att administrativa tider och bistå med lokaler
till olika kvinnoföreningar i området som vill bedriva verksamhet för andra kvinnor. I nuläget har vi
totalt fem olika kvinnoföreningar som har fasta tider på Kvinnocentrum. Detta är ytterligare en del av
vårt arbete för att främja kvinnors rättighet att organisera sig och känna delaktighet i samhället i
stort.
Mål
TiFs huvudmål är följande:
Att fortsätta det löpande arbetet med områdets unga tjejer för att skapa ökad jämställdhet,
deaktighet, möjliggöra inflytande i olika processer samt ett ökat engagemang bland områdets tjejer
och kvinnor.
Att fortsätta bedriva och stötta aktiviteter på Kvinnocentrum. Detta syftar på aktiviteter dels som vi
själva anordnar, dels som vi anordnar i samverkan med föreningar och andra verksamheter samt
genom uppsökande kontakter och nätverk i Rosengård, Malmö. Detta för att öka utbudet av
aktiviteter samt ett ökat engagemang bland målgruppen. (Målet är mätbart genom att samtliga
kontakter dokumenteras.)
Att vi engagerar fler unga tjejer i vårt sätt att arbeta samt erbjuda dem fortbildning som ett steg i
utvecklingen av TiFs verksamhet. (Målet är mätbart genom att alla utbildningstillfällen
dokumenteras.)
Att stödja unga tjejer som vill starta egen verksamhet genom studiecirklar eller på annat sätt skapa
en meningsfull fritidför sig själva eller andra.
Komplettering ansökan Fritidsförvaltningen 2016
Att fortsätta bedriva föreningen för, av och med tjejer i ålder 8-25.
Att fortsätta bedriva föreningen som en självständig verksamhet.
ABF Malmö- Tjejer i Förening ligger under ABF Malmö och får stöd i att driva föreningen och även
hjälper och med att administrera projektmedel.
ABF Malmö vill att unga tjejer från området får möjlighet att styra själva verksamheten och bedriva
detta, där av ombildningen från projekt till förening. Till en början får det hjälp av ABF Malmö och
hoppas att efter en total period på två år så kan de stå på helt egna ben. Då vi räknar 2015 så hoppas
vi att 2016 kan ABF Malmö framgångsrikt lämna alla delar av att bedriva en förening till föreningen
själv.
Föreningen är ny och bildas 20150608 har en egen styrelse dock är styrelsen helt ny och detta tar då
tid att skapa en organisation som fungerar de tar även tid att få in nya meddelamar för att få en helt
fungerande styrelse och förening. ABF Malmö hjälper då med den ekonomiska delen och
arbetsgivare ansvaret och med allt övrig administration via projektledare. ABF Malmö är också
ansvarig för att bedriva verksamhet i enighet med ansökningar och bidrag. Detta ger unga människor
möjlighet att bedriva själva aktiviteterna och den dagliga verksamhet samt kontakt med unga
besökare samtidigt som de själva som individer bedriver heltidsstudier vid sidan om.
Tjejer i Förening är en fristående förening under ABF Malmö detta för att de unga ska ges möjlighet
att jobba med förening på ett sätt som passar dem samtidigt som man har enormt stöd av en
organisation som ABF med den ekonomiska och arbetsgivaransvar av ABF.
Budget för 2016.
31,42%
Lönekostnad 2016
Månadslön
Projektledare 100% 20160101 - 20161231
29300
9206
3809 42 315
Ungdomstjänst 100% 20160101 - 20161231
24 600
7730
3198 35 528
Ungdomstjänst 100% 20160101 – 20161231 24 600
7730
3198 35 528
Månads kostnader lön = 113 371
Arb.giv.avg
13 %
KP Totalt
Komplettering ansökan Fritidsförvaltningen 2016
12*113 371
1 360 452
Administrativa kostnader
30000
Aktiviteter
80000
Marknadsföring
15 000
Fortbildning och utbildning av anställda
20 000
Kontorsmaterial och möteskostnader
15 000
Totalt
1 520 452
Tjejer i Förening har skickat en ansökan till Myndigheten för ungdoms och civilsamhällsfrågor
499 400 KR Detta för en ungdomstjänst och aktiviteter. Vi har från andra projekt samt ABF egen
insatts på 321 052 kr. Detta innebär att Tjejer i Förening för att fortsätta bedriva sin verksamhet
under 2016 saknar 700 000 kr.
Projektbeskrivning och ansökan
Projektnamn: Tjejer i Förening
Förening: Arbetarnas Bildningsförbund Malmö, Spånehusvägen 47, 21158 Malmö
Organisationsnummer: 846000-9445
Bankgiro/postgiro: 3706249
Projektledare: Hyrije Matarova, 0738-745021, [email protected]
Projektbeställare: Conny Pettersson, 040-352415, [email protected]
Datum: 20140718
Sökt belopp: 1 326 896
1
Bakgrund, omvärldsbeskrivning
ABF Malmö, som är en av landets 58 lokala ABF-avdelningar, grundades 1919. Idag
finns drygt 700 cirkelledare och nästan 20 000 deltagare i cirkelverksamheten. ABF
Malmö har sin förankring i det lokala föreningslivet i Malmö genom sina
medlemsorganisationer och genom de studiecirklar, kulturprogram och andra aktiviteter
som genomförs. ABF Malmö har cirka 150 medlemsföreningar och samarbetsavtal med
ytterligare 24 föreningar/organisationer.
Tjejer i Förening (TiF) – ABF Malmö har sedan april 2010 bedrivit det som har kallas
engagemangsguideverksamhet som innebär guiden ut i föreningslivet eller egenskapade
fritidsaktiviteter riktad till tjejer och unga kvinnor bosatta i Rosengård. Tjejer i Förening
startades för att öka tjejer och unga kvinnors engagemang och delaktighet inom
civilsamhällets organisationer. TiF arbetar ur ett individbaserat perspektiv och har
därför utvecklat verksamheten till att stötta ett bredare engagemang hos tjejerna som
inkluderar andra verksamheter, projekt och även egeninitierade idéer exempelvis olika
arrangemang och kurser. TiF har funnits sedan 2010 och har sedan starten visat på
mycket goda resultat.
Tjejer i Förenings verksamhet har vuxit mycket sedan 2010, dels till antalet tjejer vi
slussar till en meningsfull fritid, dels genom att vi börjat driva Kvinnocentrum och
andra verksamheter med och för målgruppen. Målet har redan från början varit att nå så
många tjejer och unga kvinnor som möjligt och allt eftersom att verksamheten fortlöper
når vi allt fler tjejer som står längre bort från ett engagemang på fritiden av olika
anledningar. Det finns de tjejer som vill, kan och får göra nästan allt, sedan finns det de
som inte vill, kan eller får av olika anledningar. Allt eftersom att verksamheten har
utvecklats har vi börjat nå fler tjejer som av väldigt olika men ofta komplexa
anledningar står långt ifrån ett engagemang på fritiden.
TiF arbetar alltid utifrån den enskilda individens intressen, behov och förutsättningar,
och vi anser att bäst resultat uppnås när vi arbetar utifrån dessa premisser. För att skapa
ett förtroende och ett långsiktigt engagemang krävs det att vi ser till den enskildes
situation.
Vår kontinuitet i arbetet har lett till att vi har kommit närmre många av de tjejer vi
jobbar med och detta har lett till att vi har insett att många av tjejerna har komplexa
sociala problem. Detta har inneburit mer arbete och vi har satsat mer på att arbeta
kvalitativt än kvantitativt i vissa fall. Vi har även uppmärksammat att många av dessa
problem inte bara är kopplade till fritiden, utan återspeglas även som svårigheter med
att klara av skolgången. Vissa tjejer har även stora problem hemma. Dessa barn kan
oftast inte vända sig till en enstaka person för att få bukt med sina problem, utan måste
vända sig till flera personer och myndigheter. Detta gör att många väljer att avstå från
att söka hjälp och vänder sig till oss för stöd och hjälp med de problem de stöter på i
skolan, hemma eller på fritiden. Då vi har begränsade personella resurser, har vi i detta
läge valt att prioritera ett mer djupgående arbete med enskilda tjejer som har kommit i
kontakt med oss under projekttiden och som har känt stort förtroende för oss genom
åren. Förra året fick vi även ett bidrag från sociala resursförvaltningen för att hantera
detta.
Projektets arena
2
Start 1 januari 2015 och avslutas 31december 2016.
2.1
Projektbeställningens omfattning
Utveckla kvinnocentrum och fritidsverksamhet riktad till tjejer i Rosengård för att
skapa ökad delaktighet, möjliggöra inflytande i olika processer samt ett ökat
engagemang bland områdets tjejer och kvinnor.
2.2
Effektmål
Att minst 100 tjejer i åldrar 8-25 år engagerar sig i en förening eller startar egna
verksamheter.

Kvinnocentrum
Kvinnocentrum ska bli en öppen och naturlig mötesplats för tjejer och kvinnor
som vi når. Omfördelning av befintligt material för att optimera utrymmet så att
all plats i lokalen kan användas samtidigt för olika ändamål. Det kommer att ske
ett ännu bredare samarbete med kvinnoföreningarna för att göra Kvinnocentrum
till en neutral mötesplats för kvinnor och tjejer. Fler verksamheter ska få utrymme
att ta del av lokalen. Detta kan ske en kväll i veckan eller under helgen beroende
på de resurser som finns. Målet är att nya idéer ska födas i samarbetet, och där
vidare arbete kan ske utifrån kvinnoföreningarnas egna engagemang och tankar.

Unga
Eim består av en grupp engagerade tjejer från olika stadsdelar i Malmö som
genom sitt engagemang har hittat ett gemensamt mål att utveckla och förbättra
staden de bor i. De är mellan 18-25 år och har många idéer kring vad som deras
Malmö behöver.
Tjejerna har varit anställda sedan 1 januari 2012 och fördelat först på en
halvtidtjänst under ett halvår och nu har de en heltidtjänst. De har fungerat som
mentorer och förebilder för de yngre tjejerna men även för tjejer i sin egen ålder
genom att göra det möjligt att fler unga tjejer kommer in i verksamheten och
introduceras in i arbetslivet.
Tjejerna vill nu utveckla Tjejer i Förening och skapa en långsiktig verksamhet
som erbjuder tjejer en meningsfullfritid och engagemang i sitt vardagliga liv.
Tjejerna kommer under hösten 2014 bilda en förening med stöd och hjälp av ABF
Malmö. Tjejerna har haft en viktig roll i utveklingen av TIF och i utökandet av
aktiviteter på kvinnocentrum via TIF. Detta har gjort att Kvinnocentrum är allt
mer öppet på kvälls tid även när andra föreningar inte är på plats och har
möjlighet att bedriva verksamhet. Även om Tjejerna kommer till grunden att
själva driva föreningen och vill fortsätta driva Kvinnocentrum som en öppen
mötesplats för kvinnor och tjejer så kommer de att behöva stöd under de första
åren. ABF Malmö vill fortsätta stödja dem i detta arbete med att bilda föreningen
och både utveckla TIF och Kvinnocentrum. ABF Malmö kommer att ha en
administrativ roll under dessa två år för att sedan lämna helt över till föreningen
efter denna projekt period.
Föreningen Tjejer i Förening kommer att fortsätta arbeta med samma metoder, i
liknade form och med samma roll som projekt har jobbat fram till nu. Tjejer i
förening har haft en viktig roll i stadsutvecklingen både inom Kraftsamling
Herrgården, genom nätverk och i utveckling av jämställda utomhus ytor. Denna
typ av samarbeten och projekt kommer den nyskapade föreningen att fortsätta
driva och aktivt att delta i. Se även stycket om kommunikation med externa
aktörer samt bilaga 1 & 2.
3
3.1
Projektmål
Att
utöka aktiviteter på Kvinnocentrum. Detta syftar på aktiviteter dels som
vi TiF själva anordnar, dels som vi anordnar i samverkan med föreningar
och andra verksamheter samt genom uppsökande kontakter och nätverk i
Rosengård, Malmö. Detta för att öka utbudet av aktiviteter samt ett ökat
engagemang bland målgruppen. (Målet är mätbart genom att samtliga
kontakter dokumenteras.)
Att
tillsammans med intresserade lokala föreningar fortsätta utveckla
Kvinnocentrum med verksamheter av och för tjejer och kvinnor. (Detta
mål är mätbart genom att dokumentera möten, samarbeten och aktiviteter
som sker i Kvinnocentrum.)
Att
skapa en fungerande förening av, med och för tjejer i ålder 8-25 år.
Att
skapa en förening som driver en fungerande verksamhet självständigt.
Tilldelade ramar
Projektet start 2015-01-01 och avslutas 2016-12-31
Projektets beräknade utgifter för januari 2015 – december 2016 uppnår 1 326 896
kronor.
Den årsvisa uppdelningen beräknas vara 659116 kronor för år 2015 samt 667780 kronor
för år 2016.
ABF Malmö och projektet Tjejer i Förening kommer att söka medel från andra
aktörer för att bedriva jämställdhetsprojekt och anställa unga människor för att
kunna bedriva Tjejer i Förening.
Tjejer i Förening drivs i dagsläget av tre heltidsanställningar.
En ansökan är inskickad med bland annat Malmö stad till Boverket. Se bilaga!
4
Projektets operativa plan
4.1
Projektorganisation
Projektägare: ABF Malmö/ Tjejer i Förening
Samverkan – Externa aktörer
– Lokalt föreningsliv
– Medlemsorganisationer
– Kommunala grundskolor
– Kommunal ungdomsverksamhet
– Förvaltningar inomkommun/stadsdel
Projektgrupp: Tjejer i förening
1 tjänst på 100% finansiering av Fritidsförvaltning fördelat på
(50 % Aktiviteter på kvinnocentrum och samordna kvinnocentrum
– Nätverk
25 % utveckla föreningen Tjejer i Förening
25 % ABF Malmö för stöd till Tjejer i Förening )
1 tjänst på 100 % finansiering av andra aktörer ex. boverket.
Styrelsen i föreningen (Tjejer i förening)
Samverkan – Kvinnoföreningar
– Kvinnor, föräldrar och tjejer
– Lokal/genomförande av aktiviteter
– Medlemmar/nätverk
4.2
Möten och kommunikationsrutiner
Samarbete samt kommunikation sker mellan Projektägare och TiF kontinuerligt
Personalmöten i storgrupp tillsammans mellan arbetsgruppen TiF.
Utöver detta sker kontinuerlig kommunikation via sociala medier samt telefon.
Verksamhetsplanering med alla anställda inom Tif äger rum två gånger per
termin.
4.2.1 Kommunikation med externa aktörer
Samverkan med civilsamhällets organisationer
Tjejer i Förening har utvecklat ett brett samarbete dels med ungdomsförbund och
föreningar, dels med olika kommunala aktörer och projekt. Ambitionen är att fortsätta
dessa samarbeten och även utveckla dem framöver. TiF samverkar med föreningslivet
på så sätt att vi tillsammans med tjejer från området åker på olika prova-påverksamheter och/eller studiebesök eller bjuder in representanter från föreningslivet
som kommer till Kvinnocentrum eller följer med oss under vårt uppsökande arbete.
Malmö för Barnets Rättigheter
Malmö för Barnets Rättigheter är ett nätverk där bland annat Malmö Stad och Tif ingår.
Nätverket har som mål att arbeta för att kraftsamla kring förverkligandet av barnens
rättigheter lokalt. Tif och Eim kommer att delta i utbildningar som nätverket anordnar
med mål att göra barn medvetna om sina rättigheter genom informationstillfällen för
barn i Malmös skolor.
Kommunala grundskolor
Den uppsökande verksamheten kommer till stor del att bedrivas i de fem kommunala
grundskolorna i Rosengård.
Samverkan med ungdomsförbund, föreningar och kommunala aktörer
Tjejer i Förening är även involverade i många olika arrangemang och verksamheter i
samverkan med olika ungdomsförbund, föreningar och kommunala aktörer. På dessa
arrangemang bedriver vi ofta uppsökande verksamhet. Uppsökande arbete bedrivs även
inom det lokala föreningslivet och inom kommunala verksamheter så som fritidsgårdar
och ungdomsgårdar.
I bostadsområdet
Tjejer i Förening bedriver även uppsökande verksamhet i bostadsområdet. Rosengård är
ett geografiskt stort område och då vädret tillåter det vandrar vi omkring i de olika
delområdena i Rosengård och pratar med många tjejer, killar, föräldrar, föreningar och
kommunala aktörer. Tjejer i Förening ingår även i nätverket områdesprogrammet
Herrgården, gruppen kultur och fritid
Aktiviteter på Kvinnocentrum
En dag i veckan har Tjejer i Förening tjejkväll på Kvinnocentrum. Dessa kvällar är
välbesökta och vid vissa tillfällen bjuds föreningar in till Kvinnocentrum och håller i
verksamheter kopplade till deras föreningar. Vid andra tillfällen åker vi iväg
tillsammans med tjejerna på olika prova-på-aktiviteter hos olika föreningar eller gör
studiebesök.
En dag i vecka har Tjejer i Förening öppet hus där man hjälper unga tjejer att starta
egna verksamheter så som studiecirklar.
Denna typ av verksamhet ska utvecklas och utökas i samarbete med resterande
föreningar som bedriver verksamhet i lokalerna detta för att Kvinnocentrum ska bli en
naturlig mötesplats.
Föreningsverksamhet på Kvinnocentrum
Tjejer i Förening har samordningsansvar för verksamheterna på Kvinnocentrum. I
skrivande stund har sex föreningar verksamhet på fasta tider i lokalerna som riktar sig
till tjejer och kvinnor. Sedan 2012 har föreningarna utvecklat goda relationer och vi har
alla planer på att utöka våra samarbeten nu när verksamheterna börjar falla på plats.
Kvinnocentrum har blivit en mötesplats av och för tjejer och kvinnor vilket är
fantastiskt. TiF kommer att initiera samarbeten med ytterligare lokala föreningar som
kommer ha verksamhet i Kvinnocentrums lokaler och detta innebär stor
utvecklingspotential för TiFs verksamhet. De lokala föreningarna arbetar med de mogna
kvinnorna och TiF med tjejer och unga kvinnor, på detta sätt kompletterar vi varandras
verksamheter väl och kan dra nytta av varandras kontaktnät i nära samverkansprocesser.
ABF Malmö bedriver svenskundervisning i lokalerna på fasta tider för kvinnor som
behöver utveckla sina kunskaper i det svenska språket. En del av kvinnorna som läser
svenska är även engagerade i föreningarna som har fasta tider i lokalerna.
Lovverksamhet
Under Sportlovet utgår Tjejer i Förening från Kul i Fems program och planerar
besöksverksamhet varje dag under lovveckan tillsammans med tjejer. Under Påsklovet
planerar Tif lägerverksamhet för tjejer under 2-3 dagar. Vi anser att denna aktivitet är
särskilt viktig då många av tjejerna inte får möjlighet att resa under loven, men även för
att vi vill kunna bjuda tjejerna på en upplevelse i naturen. I samverkan med
civilsamhällets organisationer och kommunala aktörer planerar Tif även olika
sommaraktiviteter med utgångspunkt Kvinnocentrum. Exempel på sommaraktiviteter är
utflykter, prova-på-verksamhet, workshops och sommarcafé. Vi utgår alltid från
Kvinnocentrum när vi anordnar aktiviteter. Under Höstlovet har vi en dag med olika
aktiviter inom sport och kultur som barn och ungdomar kan prova på.
4.3
Projektdokument
Delrapporter varje halvår samt en slutrapport2016. En uppdaterad och ständigt
aktuell aktivitetspärm med fritidsaktiviteter i Malmö med omnejd samt aktiviteter
som Tif deltar i.
4.4
Leverans och överlämning vid projektslut

Samtliga kontakter i alla förekommande aktiviteter ska dokumenteras (antal
deltagare, särskilda händelser, tjejernas frågeställningar etc.) och i anslutning till
alla organiserade gruppaktiviteter ska det göras utvärderingar direkt på plats där
målgruppen/tjejerna som deltar får tycka till om innehåll och praktiska
arrangemang. Den löpande uppföljningen och utvärderingen stärks ytterligare av att
målgruppen söks upp vid återkommande tillfällen och att projektgruppen med
anställda medarbetare får i uppdrag att utforma och pröva enkla metoder för hur
målgruppens/tjejernas utbyte av projektets informationsaktiviteter och kontakter
upplevs och faller ut. Sådana metoder kan bestå i skriftliga enkäter, men framför
allt är det metoder för dialoger och direktkommunikation med tjejerna som ska
utvecklas och resultera i utvärderingar och även för spridning av resultat. Mätning
av uppställda mål följs vidare upp i kontinuerliga kontakter via e-post, Facebook
och personliga kontakter. En kontinuerlig dialog kommer även att föras med
samarbetspartners och det lokala föreningslivet i Rosengård och övriga Malmö,
bland annat för att få respons på ökat intresse från tjejer att gå in som medlemmar
respektive ökade satsningar på att nå och rekrytera tjejer till medlemskap och
engagemang.

Uppföljning och utvärdering av uppställda mål underlättas av att anställda
projektmedarbetare möter målgruppen och samarbetar med andra verksamheter
med utgångspunkt från Kvinnocentrum.
Vid slutet på varje halv år kommer en delrapport att skrivas. Den kommer att
inkludera arbetsmetod, men även statistik över hur det gångna året har gått. Även
en slutrapport med dokumentation och utvärdering utifrån projektets målsättningar.


Utöver detta finns till deltagarnas förfogande aktivitetspärmar som uppdateras
kontinuerligt. Möjlighet finns även att ta del av tidigare projektbeskrivningar,
projektansökningar, delrapporter och rapporter samt sammanställd statistik.
4.4.1 Personella resurser
ABF Malmö (25 %)
Styrelse (8st styrelsemedlemmar)
Tjejer i Förenings arbetsgrupp 10 unga tjejer i ålder 18-25år (2*100%)
4.4.2 Övriga resurser
Projektet genomförs i första hand tillsammans med ABF Malmö och med stöd
av Fritidsförvaltningen i Malmö
4.5
Risker och möjligheter
Risker att ABF Malmö inte får beviljat bidrag av Fritidsförvaltningen och har
därmed ingen möjlighet att driva Kvinnocentrum och Tjejer i Förening. Detta gör
att man mister och eventuellt får börja om med arbetet som har startats sedan 2012
med redan etablerade konakterna med föreningen och unga tjejer i området. Det
innebär även att ABF Malmö inte har möjlighet eller kan fortsätta att via TIF eller
annat sätt arbete med mötespaltsen Kvinnocentrum av och för tjejer och kvinnor
som i dagsläget är på väg att bli en naturlig mötesplats och har möjlighet att på
längre sikt klara sig själva.
Möjligheterna med att anställa ungdomar från området gör att vi når tjejer som vi
tidigare har haft svårt har nå ut till. Etablerat kontakt nätverket i området och goda
relationer med föreningar och verksamheter i området gör att kvinnocentrum har
stor potential att var en trygg mötesplats av och för tjejer och kvinnor.
4.5.1 Ekonomi
Lönekostnad 2015
31,42%
13 %
Månadslön
Arb.giv.avg
KP
Totalt
28 800
9049
3744
41593
Projektsamordnare 20150101 - 20151231
Lön: 12*41593
499116
Administrativa kostnader
30000
Aktiviteter
80000
Marknadsföring
15 000
Fortbilning och utbildning av anställda
20 000
Kontorsmaterial och möteskostnader
15 000
Totalt
Lönekostnad 2016
659116
31,42%
13 %
Månadslön
Arb.giv.avg
KP
29300
9206
3809
Totalt
Projektsamordnare 20160101 - 20161231
Lön: 12*42315
507780
Administrativa kostnader
30000
Aktiviteter
80000
Marknadsföring
15 000
Fortbilning och utbildning av anställda
20 000
Kontorsmaterial och möteskostnader
15 000
Totalt
667780
42 315
Rapport 2015-07-30
Tjejer i Förening är politiskt och religiöst obundet och arbetar med utgångspunkt i FN
konventionen om Barnets rättigheter med fokus på art 12 och 31.
Artikel 12
1. Konventionsstaterna skall tillförsäkra det barn som är i stånd att bilda egna åsikter rätten att fritt uttrycka dessa i alla frågor som rör barnet, varvid barnets åsikter skall tillmätas
betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad.
2. För detta ändamål skall barnet särskilt beredas möjlighet att höras, antingen direkt eller genom företrädare eller ett lämpligt organ och på ett sätt som är förenligt med den
nationella lagstiftningens procedurregler, i alla domstols- och administrativa förfaranden som rör barnet.
Artikel 31
1. Konventionsstaterna erkänner barnets rätt till vila och fritid, till lek och rekreation anpassad till barnets ålder samt rätt att fritt delta i det kulturella och konstnärliga livet.
2. Konventionsstaterna skall respektera och främja barnets rätt att till fullo delta i det kulturella och konstnärliga livet och skall uppmuntra tillhandahållandet av lämpliga och lika
möjligheter för kulturell och konstnärlig verksamhet samt för rekreations- och fritidsverksamhet.
Kontakt: Hyrije Matarova
Postadress/Besöksadress:
Tjejer i Förening/Kvinnocentrum
von Rosens väg 33, 213 66 Malmö
[email protected]
Tjejer i Förening är sedan den 10 april bildas om till en fristående förening under ABF
Malmös regi.
ABF Malmö har drivit projekt Tjejer i Förening sedan 2010. Verksamheten finansierades bland
annat av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhälles frågor och Malmö stad. Studieförbundet
Arbetarnas Bildningsförbund (ABF) Malmö är, och har sedan starten varit, projektägare. Under
projektårens gång har ABF Malmö fungerat som ett stöd för verksamheten, men även prioriterat
projektets självbestämmande och autonomi. Projektets grundpelare har varit FNs konvention om
barnets rättigheter (Barnkonventionen). Denna konvention har varit och är en vägledning i
bemötandet med målgruppen och även i alla beslut som fattas i verksamheten. Projektet har
jobbat för barnets bästa och i alla lägen för alla barns rättigheter.
ABF Malmö kommer att fortsätta vara ett stöd för föreningen. Föreningen kommer att fortsätta
jobba i samma anda.
Föreningen är fristående, partipolitiskt och religiöst obunden. Föreningens syfte är att arbeta och
främja lika möjligheter för alla barn och ungdomar i att vara delaktiga i olika samhällsprocesser.
Genom att arbeta utifrån Barnkonventionen och ett jämställdhetsperspektiv kommer föreningens
huvudsakliga arbete gå ut på att involvera barn och ungdomar i föreningslivet.
Tjejer i Förenings värdegrund är:
- Tjejer i Förening är politiskt och religiöst obundet.
- Vi arbetar utifrån FN – konventionen om Barnets rättigheter och försöker därför alltid att se till
barnets bästa. Vi behandlar alltid varje barn med respekt.
- Vi arbetar för jämställdhet och människors lika värde. Vår grundsyn är alla människor lika och
unika värde. Vårt mål är att förstärka och fördjupa demokratin på samhällets alla områden. Vi vill
verka för en jämställdhet och jämlik värld för alla, och ett samhälle där tjejer, kvinnors och barns
mänskliga rättigheter och livsutrymme respekteras.
- Vi arbetar alltid utifrån den enskilda individens behov.
Aktiviteter som genomförts under våren 2015
Tjejer i Förening (TiF) arbetar uppsökande, främst i de fem kommunala grundskolorna i
Rosengård. I dessa kontakter under våren har TiF haft kontakt med ca 200 tjejer.
TiF försöker matcha målgruppens intressen och behov med befintliga föreningar och
verksamheter, men vi arbetar även med att stötta ett bredare engagemang som kan innefatta att
tjejerna deltar eller själva håller i en studiecirkel, anordnar ett arrangemang, skriver en bok, ordnar
en utställning mm. Detta grundar sig i vårt individbaserade arbetssätt där vi ser engagemanget hos
individen som centralt och försöker därmed tillgodose olika behov för att uppnå individens
tillsatta mål.
TiF samarbetar ofta med utomstående föreningar och verksamheter genom anordningen av
prova-på-aktiviteter. Våra tjejkvällar, vilka vi har en gång i veckan, präglas av ett sådant
samarbete, då vi antingen åker iväg till någon förening, verksamhet eller aktivitet eller bjuder in
olika föreningar och verksamheter för att ge dem möjligheten att berätta om sina aktiviteter,
erbjuda prova-på eller hålla i workshops med intresserade tjejer och unga kvinnor. Under våren
2015 har följande aktiviteter anordnats av TiF och i samarbetet med andra föreningar och
verksamheter i Malmö.
Tjejkvällar våren 2015
Dans
Pyssel
Teater
Luftgevärskytte
Bakning
Brännboll
Feministiskt självförsvar
Studiebesök på SVT
Besök av polisen
Lekt på vattenlekplatsen
Avslutning med grillning och utomhusaktiviteter!
Totalt har 73 tjejer deltagit i de olika aktiviteterna på tjejkvällarna i genomsnitt 10 tjejer per
tjejkväll.
Sportlovsaktiviteter
Under sportlovet har vi åkt iväg på varierande prova-på-aktiviteter med intresserade tjejer. Tjejer i
Förening utgår från Kul i Fem, vilket är ett program som innefattar en mängd föreningar i
Malmö. Programmet samställs av fritidsförvaltningen i Malmö stad.
Under sportlovet 2014 har följande aktiviteter genomförts.
Självförsvar
Fotboll
Tjejmässa
Bowling
Ridning
Totalt har 15 tjejer deltagit i de olika aktiviteterna under sportlovet.
Påsklovsaktiviteter
Under påsklovet anordnade TiF i år en utflykt till slottsparken med grillning och studiebesök på
stadsbiblioteket under en hel dag på tjejernas begäran. Tjejer i Förening gjorde under påsklovet
också studiebesök på Malmö Opera och tittade på förställningen Svävande damen som blev
väldigt uppskattade av tjejerna som deltog. Vi hade med oss 14 tjejer under dessa två dagarna.
Övriga aktiviteter
TiF har under våren 2015 haft ett fortsätt samarbete med Malmö för Barnets rättigheter där
våren är en planeringsfas för nätverket för att under hösten fortsätta med aktiviter som avslutas
den 20 november i samband med firande av barnkonventionen.
TiF ingår också i nätverket kraftsamling Herrgården där projektledaren har en aktiv roll som
procesledare i en av temagrupperna för områdeprogramet Herrgården och övriga medarbetare
finns med i andra grupper. Medverkan i detta nätverk är extra viktigt för oss då vi ser i vår
statistik att vi behöver nå fler tjejer som bor i detta område. Vi hoppas att via samarbete att öka
andel tjejer som deltar i olika aktiviteter men även ökar utbudet av olika aktiviteter. Elva av de
tjejer som besöker Tjejer i Förening under vårterminen bor i Herrgården. Detta motsvarar 9,2 %
av tjejerna. Det är dock svårt att få fram en exakt siffra då många adresser saknas.
Tjejer i Förening har även startsamarbete med Bricks Rosengård där vår personal och deras
personal håller i deras tjejkvällar, detta för att tjejer i området ska få fler möjligheter till en aktiv
fritid men även känna trygghet för båda verksamheterna.
Under våren har vi även fortsatt vårt samarbeta med Malmö civila ryttarförening och ridningen
hos dem. Totalt har 26 tjejer fått prova på ridning under våren.
Under hela våren har vi även haft en studiecirkel i dans som två tjejer från område håller i själva
med ett tiotal deltagare.
Sommar 2015
Under sommaren har vi haft en studiecirkel i dans på Rosens röda matta under fyra veckor
måndag-fredag med Frida Schooner från dansgruppen Irave samt utomhusbio i samarbete med
Sommarscen och Folketsbio Malmö i Vänskapsparken.
Jämställda platser i Malmö
Malmö stad Miljöförvaltning och Tjejer i Förening/ABF Malmö driver projektet Jämställda
platser i Malmö som finansieras av Boverket. Projektet går ut på att göra en jämställd utformning
av tre nya platser i Malmö genom involvering av unga flickor och pojkar i
stadsutvecklingsprocesserna. Processen sker i nära samarbete med ägare/förvaltare av platserna Gatukontoret, MKB och Trianon som även är medsökande i projektansökan. De tre platserna
finns i Nydala, Krocksbäck och Lindängen.
Syftet med projektet är att få ökad jämställdhet i stadsutvecklingsprocesserna och i användandet
av offentliga rum. Som en del av projektet har projektet Jämställda platser i Malmö har 12 unga
mellan 15- 19 år anställds av Miljöförvaltningen. Tjejer i Förening/ ABF Malmö har
procesledarroll i projektet och under sommar har fungerat som mentorer för dessa ungdomar.
Ungdomarna har under sommaren deltagit i föreläsningar och workshops om jämställdhet och
olika delaktighetsprocesser, deras uppgift har varit att involvera lokal bonde i de olika projekten
genom workshops, test-evenemang och praktik.
Framtid
Föreningen Tjejer i Förening har registreras under första halvan av 2015 med stöd av ABF
Malmö. Föreningen har beslutat att man inte kommer att ta en medlems avgift för barn under
ålder 18 som deltar i föreningens verksamhet. Detta även om avgiftet enbart skulle vara
symboliskt. Tjejer i förening är övertygat om att om ett ända barn på grund av detta skulle avstå
från att delta i våra aktiviteter så skulle detta inbära att vi inte kan erbjud alla barns rätt till fritid
och detta i strid mot vår grundpelare Barnkonventionen och art 31.
Utdrag barnkonventionen
Artikel 31: Vila och fritid
1. Konventionsstaterna erkänner barnets rätt till vila och fritid, till lek och rekreation anpassad till
barnets ålder samt rätt att fritt delta i det kulturella och konstnärliga livet.
2. Konventionsstaterna skall respektera och främja barnets rätt att till fullo delta i det kulturella
och konstnärliga livet och skall uppmuntra tillhandahållandet av lämpliga och lika möjligheter för
kulturell och konstnärlig verksamhet samt för rekreations- och fritidsverksamhet.
Utdrag stadgar Tjejer i Förening
§ 3 Medlemskapet
Alla som accepterar föreningens stadgar kan bli medlemmar. Föreningen är öppen för både
kvinnor och män, men i föreningens arbetsgrupper får det endast finnas kvinnor. Föreningens
verksamhet arbetar enbart med tjejer, men undantagsfall kan komma att förekomma om
motparten vid samarbeten med andra aktörer är män. Medlemmar under 18 år skall ha en fri
medlemsavgift. Medlemmar över 18 år skall betala en medlemsavgift på 60 kr/medlem. Alla
medlemmar har närvarorätt och yttranderätt på alla föreningens möten, medlemmar har rösträtt
på medlemsmöten och årsmöten. Föreningens medlemsavgift fastställs av dess högsta beslutande
organ, årsmötet.
Tjejer i Förening kommer med stöd av ABF Malmö under 2015 jobba med att få en fungerande
förening, styrelse och där de anställda hittar sina roller för att få en flöde i föreningen men också
för att kunna stärkas som mentorer och unga ledare.
Kvinnocentrum
Tjejer i Förening har samordningsansvar för verksamheterna på Kvinnocentrum. I skrivande
stund har 4 föreningar verksamhet på fasta tider i lokalerna som riktar sig till tjejer och kvinnor.
Sedan 2012 har föreningarna utvecklat goda relationer och vi har alla planer på att utöka våra
samarbeten. ABF Malmö håller i nybörjarsvenska för invandrakvinnor som inte kan skriva och
läsa. De håller i studiecirkeln 2 gånger i veckan under dagtid där ca 40 kvinnor deltar. Utöver
detta hoppas vi att egen verksamhet av tjejer så som dans, sång och yoga ska öppna upp
kvinnocentrum ännu mer. Kvinnocentrum har blivit en naturlig mötesplats av och för tjejer och
kvinnor vilket är fantastiskt.
Uppnådda mål och målgruppen
Tjejer i Förening har nått den tänkta målgruppen.
Tjejer i Förenings målgrupp är tjejer och unga kvinnor i Rosengård ålder 8-25 år. Primärt fokus
tjejer 12-16 år.
Tjejer i förening har via facebook och uppsökande verksamhet i de kommunala grundskolorna
haft kontakt med över 300 tjejer.
Under våren 2015 har Tjejer i Förening jobbat med 84 unika individer under längre perioder.
Tjejer 8 år och under: 1 person
Tjejer mellan 8 och 12 år: 30 personer
Tjejer mellan 13 och 15 år: 42 personer
Tjejer 16 år och uppåt: 11 personer
Effekter av projektet
De resultat vi kan se är ett växande antal tjejer i olika typer av aktiviteter. Drygt hälften av tjejerna
som vi har mött under åren har vi fortsatt att ha kontakt med och vi vet hur det går för dem.
Under samtal när vi först träffade dem upptäckte vi att de inte var med på organiserad
fritidsaktivitet. Deras fritid bestod mestadels av läxor. Idag har en del av dem börjat hos olika
typer av föreningar. Andra har startat egna aktiviteter som t.ex. dans.
Ett gott samarbete med olika typer av föreningar har lett till att vi kan erbjuda våra deltagare ett
större utbud av aktiviteter. Ridning och dans är två väldigt dyra aktiviteter, men intresset för dom
är väldigt stort.
Tillsammans med Malmö Civila Ryttarförening har under våren 2015 26 tjejer provat på gratis
ridning 1 timme i veckan.
Samarbetspartners våren 2015
Bris, Rädda Barnen, Bricks, Plangruppen Malmö, Malmö Stad, Unicef, Malmö FN-förening,
Lärande hela dagen, Malmö Polisen, SVT, Motions och Friskvårdsförening, Malmöskyttarna,
Ung Väster, Malmö civila ryttarförening, Malmö opera, Malmö Jämställdhetsbyrå, Live it Up!,
Malmö Amatör Teater, Sommarscen, Irave, Frida Schooner.