Länk till rektorsbrev (PDF 390kb)

 Rektorsbrev September, 2015 Jag hälsar alla våra elever och föräldrar välkomna tillbaka efter sommarlovet och ett extra välkomna till alla våra nya elever och föräldrar! Jag hoppas att ni ska trivas hos oss på Vistaskolan. Vi som arbetar i skola har ett lite speciellt arbetsår där vi varje år startar upp verksamheten på nytt, ofta med lite förändrade förutsättningar, för att sedan göra ett avslut till varje sommar. Vi är just nu fortfarande i uppstartsfasen, men det mesta har kommit igång. Det är lika roligt varje år när eleverna efter våra förberedelser väller in och fyller klassrum, korridorer och skolgård med liv och engagemang. Just engagemang är något jag märker tydligt finns på Vistaskolan. Vi har en engagerad personalgrupp som är drivna i sitt professionella uppdrag och nyfikna på hur vi kan utveckla våra metoder för att nå varenda unge. Detta smittar också av sig så att vi har barn och ungdomar som är engagerade i sin skolgång. Det är en stark framgångsfaktor. Vår vision på Vistaskolan är ”Ett lustfyllt och meningsfullt lärande för alla”. Här kommer engagemanget in som en viktig förutsättning för att skapa detta. Alla har väl kunnat följa nyhetsrapporteringen om lärarbristen som vi står inför i Sverige. Lärarkåren påverkas starkt av stora pensionsavgångar i kombination med alltför få nyutbildade lärare. Detta är en stor utmaning redan nu i hela landet. Vi är mot bakgrund av detta väldigt glada över att duktiga behöriga lärare söker sig till oss på Vistaskolan. Vi har kunnat fylla våra lediga platser med mycket kompetenta lärare och har en mycket stor andel legitimerade lärare. I slutet av detta brev finner du en förteckning över vår personal. En satsning som har genomförts på läraryrket är s k karriärstjänster. På Vistaskolan har vi detta läsår hela 7 st förstelärare, särskilt skickliga lärare som i sin tjänst fått olika utvecklingsuppdrag. Områden som dessa uppdrag spänner över är svenska, svenska som andraspråk, matematik, IT, praktiskt­estetiska ämnen samt formativ bedömning och kollegahandledning. Deras uppdrag hör tätt samman med de mål vi har för att utveckla vår verksamhet. Kommunens tre prioriterade områden är språkutveckling, matematikutveckling samt IT i undervisningen. Under detta läsår kommer vi som en mycket stor del i vår utvecklingsstrategi att delta i statliga lyft för lärarna, både matematiklyftet och läslyftet. Detta är två omfattande utbildningar som pågår under ett år för att sedan arbetas vidare med i något mindre omfattning i 1­2 år till. Några av våra förstelärare är handledare i dessa utbildningar. De skapar stora möjligheter till kollegialt lärande och att tillsammans utveckla undervisningsmetoder med hjälp av ett gediget material från Skolverket. Jag ser med spänning fram emot att på sikt kunna se vilka effekter som kommer att synas på vår undervisning. Allt vi gör gör vi givetvis för att ytterligare förbättra våra elevers möjligheter att utveckla sin fulla potential. Vid vår gemensamma uppstart på terminen bad jag alla elever om hjälp med en väldigt viktig sak. Det har inför skolstart lyfts fram i media att alla barn inte med glädje kommer tillbaka till skolan, utan att några tvärtom gör det med en stor klump i magen och en stark oro för mobbing och trakasserier eller att inte få vara med. Jag ville uppmärksamma våra elever på det här och tog därför upp det i mitt välkomsttal. Vi har väldigt fina siffror när vi mäter trygghet och trivsel och vi vet också att en stor majoritet av våra elever uppger att de känner en förtroendefull relation för minst en vuxen (ett mål vi har haft i två år nu), men trots det så är det klart att det även hos oss finns elever som inte känner att de får vara med eller som kan känna utsatthet. Jag skulle ljuga om jag sa något annat. Med mobbing är det också så att det alltid är den enskildes upplevelse som är det viktiga. Oavsett vad avsikten är så är det känslan hos den som upplever sig kränkt som måste tas på allvar. Jag bad därför samtliga elever att hjälpa mig med att göra det här läsåret till det absolut bästa för alla, att hjälpa andra, att se till att alla får vara med, att bjuda in någon som står själv i leken, att säga ifrån om man ser något som inte är ok. Jag vet att min personal är uppmärksamma, men barn kan också vara väldigt duktiga på att dölja de här sakerna. Ingen kan se allt, ingen kan göra allt, men alla kan se och göra något och om vi hjälps åt så kan vi tillsammans skapa världens bästa skola där alla är accepterade för den de är. Det blev ett bra gensvar från eleverna och vi kommer förstås följa upp det här under året och påminna om vad som verkligen är viktigt. Vi har bland personalen ett trygghetsteam som har i uppdrag att arbeta med kränkningar och mobbing. Samordnare för dem är vår kurator Carola Fuentes. Om du som förälder känner oro för hur ditt barn har det i skolan uppmanar jag dig att direkt ta en kontakt med klassföreståndare/mentor. Vi är stolta över våra fina resultat på det här området men tänker fortsätta kämpa för allas rätt att vara delaktiga och trygga. Som elev kan man ju också behöva stöttning av vuxna vad gäller kunskapsinhämtningen. Vi har samlat expertis på det specialpedagogiska området i det vi kallar Studion. Vi har i år förstärkt specialpedagogerna i Studion med två halvtidstjänster lärare och en heltid resurstjänst. Studions arbetslag har på delegation av mig som rektor att övervaka helheten vad gäller elever i behov av särskilt stöd på skolan. De fyller en mycket viktig roll och det känns för mig som rektor tryggt att vi har så mycket kompetens inom det här området så att elever kan få adekvat hjälp, men också att lärarna får stöd i att göra de anpassningar som behövs i sin undervisning för att det ska bli ett lustfyllt och meningsfullt lärande för alla. Under v. 37 har vi våra föräldramöten i klasserna. ÅK 4­9 har 8/9 18.00­19.00 och åk 1­3 har 16/9 18.00­19.00. Inbjudan går ut från respektive lärare. Vi har ett nära samarbete med mobila teamet som är en enhet inom socialtjänsten som arbetar förebyggande med ungdomar. De är här på skolan då och då och skolfältar, d v s träffar elever i korridorer och i matsal och pratar om stort som smått. De hjälper oss också med förebyggande insatser riktade mot vissa åldrar eller klasser vid behov. Mobila teamet kommer att titta in och presentera sig på föräldramötet i åk 6 och åk 7. De kommer också att under läsåret träffa våra 4:or och 5:or kring näthat samt våra 8:or och 9:or kring normer. EdWise är det system som används i kommunen till att bl a skriva skriftliga omdömen och IUP för åk 1­5. Som förälder kan man logga in och ta del av detta. Nedan kan du läsa om en förändring som gäller fr o m denna termin. Vecka 35 genomförs en förändring gällande edWise och PUL (Personuppgiftslagen). Vårdnadshavaren får möjlighet att ge ett samtycke enligt PUL till att personuppgifterna får behandlas i lärportalen edWise. När en vårdnadshavare ansöker om ett vårdnadshavarkonto och/eller loggar in för första gången måste den samtycka enligt Personuppgiftslagen till att personuppgifterna får sparas, lagras och bearbetas i lärportalen edWise. Om vårdnadshavaren inte samtycker kommer ansökan inte kunna skickas in eller kommer vårdnadshavaren inte vidare vid inloggning i lärportalen. Efter införandet av förändringen vecka 35 kommer även vårdnadshavare som tidigare loggat in i edWise mötas av välkomstguiden som visas för nya användare. Där måste vårdnadshavare ge sitt samtycke för att komma vidare. Vårdnadshavare som väljer att inte ge sitt samtycke kommer inte att kunna logga in i edWise efter leveransen vecka 35. För den dagliga kommunikationen med eleverna kring arbetsuppgifter har kommunen nu skrivit avtal med Google för det som kallas GAFE (Google apps for education). Äntligen har vi fått verktyg för att på ett smidigt sätt kunna dela arbetsuppgifter, genomgångar och annat material med elever! I GAFE kan läraren dela ut en uppgift till alla elever i sin klass, eller till några enskilda. När eleverna sedan arbetar med uppgiften kan läraren följa hur det går och ge kommentarer och råd under processens gång. När eleven är klar har läraren direkt tillgång till uppgiften och kan bedöma den och även skriva feedback tillbaka till eleven. Möjligheten finns också att flera elever delar ett dokument där fler kan skriva i samma dokument vid t ex grupparbeten. Där kan läraren t o m se vem som skriver vad. Vi på Vistaskolan har ju satsat mycket på att utveckla våra undervisningsmetoder inom det här området och har tidigare också skapat oss liknande möjligheter, bl a via dropbox, men med det nya systemet blir det väldigt mycket lättare så vi är väldigt glada för att det äntligen finns på plats. Vi går in i detta nu de närmaste veckorna. Kontakten med er föräldrar är mycket värdefull för oss. När vi vuxna runt barnen hjälps åt och samarbetar utifrån våra olika roller så blir det bra. En rektor sa en gång på ett föräldramöte till de samlade föräldrarna att när det gäller kunskaper så tar vi i skolan 80% så kan ni föräldrar ta 20% och när det gäller fostran så gör vi tvärtom, att ni tar 80% så tar vi 20%. Jag tycker att det är tankvärda ord. För mig innebär det att vi i vår roll som professionella pedagoger tar det absolut största ansvaret för att eleverna lär sig det de ska, den största delen av lärandet ska ske på skoltid. Som föräldrar kan ni på era 20% stötta detta genom att prata gott om skola, kunskap och lärarens viktiga roll. Ni kan också ta vara på lärtillfällen i vardagen, t ex uppmärksamma procent när man handlar på rea, prata landskap när man är på bilsemester och framför allt uppmuntra läsning i alla dess former. I era 20% ligger också att se till att barnen kommer till skolan utsövda, mätta och i tid på morgonen så de är redo för våra 80%. Då blir det bra! När det gäller fostran så är det egentligen lika självklart att det största ansvaret ligger på er föräldrar. Skolan har dock också ett fostrande uppdrag vid sidan av kunskapsuppdraget och ska hjälpa till att fostra goda samhällsmedborgare. Våra 20% av barnens fostran tänker jag innebär att vi uppmärksammar varje elev och deras mående, håller ordning och reda på lektioner och i skolan i stort, arbetar aktivt med värdegrundsfrågor samt kontaktar er föräldrar om konfliker uppstår eller kring beteenden som oroar oss. I era 80 % vädjar jag om att ni tar tag i konflikter som händer på fritiden, t ex på nätet. Jag uppskattar att en för stor del av skoltiden i svensk skola idag upptas av att skolpersonal reder ut saker som skett på fritiden. Där behöver vi er hjälp för att inte tappa fokus på det vi egentligen ska göra och gör allra bäst, nämligen utbildar. Konflikter som uppstått på fritiden följer så klart med in i skolan och påverkar lärandet, så självklart behöver vi vara informerade och vi hjälper givetvis till när det blir riktigt trassligt. Vi jobbar också med förebyggande insatser i skolan, t ex genom samarbete med mobila teamet kring näthat. När det gäller samarbete skola­hem så bygger vår organisation på att varje elev har en mentor/ansvarslärare som har den huvudsakliga kommunikationen mellan skola och hem. Har du frågor eller funderingar så vänd dig därför till ditt barns mentor i första hand. Om det gäller specifika frågor kring elevhälsa kan du istället vända dig direkt till någon i elevhälsan eller till oss i ledningen. Jag och mina kollegor i ledningsgruppen kan vara svåra att nå på telefon då vi sitter i många möten och försöker vara delaktiga i så mycket som möjligt av det som händer på skolan. Om vi inte svarar när ni ringer så vill vi därför gärna att ni lämnar meddelande på telefonsvararen så att vi kan ringa upp er så snart vi kan. Mail går givetvis också bra. Återigen vill jag hälsa er alla hjärtligt välkomna till läsåret 2015­2016, läsåret som ska bli det bästa någonsin! Hälsningar Karin Kavmark Rektor Vistaskolan Förteckning av personal Vistaskolan läsåret 2015­2016 Fritids Vista F­3 ABC + Klubben Marcus Henttonen Fridh FA fritids Branka Stojanovic FB fritids Sanna Olsson FC fritids Julia Staforelli FC resurs Rosi Bjellert 1a fritids Philip Heie 1a resurs Ann Siewert 2a fritids Gisela Lövgren 3a fritids Jonas Strandberg 1­3a resurs Bertil Bladh 1b fritids Helena Luther 2b fritids Ludvig Zettervall 3b fritids Stefan Farrelly 3b resurs Malin Andersson 1C fritids Linda Lundqvist 1C resurs Amelie Lindell 2c fritids Nülüfer Tok 3c resurs Leila Haddad 3c fritids Philip Axelsson Klubben/4­6 resurs Danny Bilal Klubben/4­6 resurs Pontus Bergander 7 resurs Inger Lockner Vik/fritids Arbetslag Förskoleklass ABC Ann Louise Åhlund FA fritids Mikaela Askebäck FA Galyna Voschevska FB Sarah Granditsky Larsson FB Sari Forsby FC Lena Malini FC Arbetslag 1­3 AB Tülay Alinei klf 1b Maria Tranberg klf 2b Cattis Jigling klf 3b Anna Esteman klf 1a Annika Sundström klf 2a Zeynep Arslan klf 3a Arbetslag 1­3 C Eda Keskin klf 1c Sara Vennefjord 1c (aug­sep) Sara Strömqvist klf 2c Benilla Adolfsson klf 3c Arbetslag 4 Jenny Ohlis klf 4c Maria Dure klf 4b Moni Zaidi Farzana klf 4a Angelica Löfberg Idh Ellen Fogdestam Sltx Arbetslag 5 Anna­Karin Bergwik klf 5a Marie Sundberg klf 5b Marie Nilsson klf 5c Inno Okeke Idh Gert Engzell Sltm Arbetslag 6 Carina Wennefjord klf grupp 1,4,6,8 Anne Hållstedt klf grupp 1,4,6,8 klf grupp Malin Kapell 2,3,5,7 Cajsa Hedberg klf grupp 2,3,5,7 Kenta Lilja Bl Anders Eklund Sltm Arbetslag 7 Teresia Brzokoupil klf 7 Ninni Brozén klf 7a Isabella Andersson klf 7a, Sltx Marianne Bergman klf 7b Jessica Mörk klf 7b, Hkk Arbetslag 8 Tomas Reimoser klf 8 Anna Dahlgren klf 8, Idh Karin Törnqvist klf 8 Björn Paulsson klf 8, Mu Arbetslag 9 Henrik Ek klf 9a Thomas Eklund klf 9a Susanna Helenius klf 9b Björn Engman klf 9b Studion Åsa Brädefors specialpedagog Maria Ringh specialpedagog Maria Edenvik specialpedagog Maria Kleimert speciallärare Monica Hellgren resurslärare Marie Andersson resurslärare Zerrin Sarac 4­9 resurs Ledning och administration Karin Kavmark rektor Ola Bengtsson bitr.rektor Sara Sjöstrand skolsekreterare, ansvarig fritids Åsa Godeau bitr. rektor/syv Fredrik Mikiver intendent/ekonom Jonny Gson Lyrberg kökschef Sebastian Nyberg IT­tekniker Jakob Jennische IKT­pedagog Diego Lorenzo del Toro vaktmästare Marco Mazza Klemi vikarie Elevhälsa Gunilla Hellström skolsköterska Susanne Wejkner skolsköterska Carola Fuentes kurator Lena Konow Hoffman specialpedagog Assrar Sinai skolpsykolog