Talområde 0-5 med addition

LPP –Matematik
Talområdet 0 – 5, dela upp talen, tallinjen och likhetstecknet
Att kunna räkna är ett måste i vårt samhälle. Du använder matematik varje dag i något
sammanhang utan att tänka på det tex. när du ska handla något och ska betala, mäta något,
avläsa termometern, när du ska dela på något med din kompis, olika lekar mm.
Övergripande mål/förmågor i ämnet
• formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
• använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
• välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
• föra och följa matematiska resonemang, och
• använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar,
beräkningar och slutsatser.
Det här kommer du att utveckla
Du kommer att utveckla din förmåga att dela upp tal och se deras samband.
Du kommer att utveckla din förmåga att räkna med addition inom talområdet 0 -5.
Du kommer att utveckla din förmåga att förstå likhetstecknets betydelse.
Du kommer att utveckla din förmåga att få förståelse för tallinjen.
Undervisning/Arbetssätt
Genomgång tillsammans inför varje ny siffra, dela upp varje tal.
Använda konkret material som ska underlätta din inlärning.
Räkna i matteboken samt stenciler.
Du kommer att få arbeta praktiskt på olika sätt.
Använda IPAD i den mån det går.
Bedömning
Jag kommer att titta på om du deltar aktivt vid genomgångar och visar intresse.
Om du räcker upp handen och svarar på frågor tex. Om Kalle har 2 kolor och får sen 1 kola
till. Hur många har han då? Eller vad blir 2+1?
Om du utför dina tilldelade uppgifter.
Om du kan samarbeta med andra.
Om du förstår likhetstecknets betydelse genom en diagnos på talområdet 0 -5 med
addition.
Ämne:
Arbetsområde:
Elevens kommentarer: Så här går det/Det här kan jag/ Det här behöver jag träna på
Lärarens kommentarer:
Sammanfattande bedömning:
E
D
C
B
A