Informationsblad om avgifter för personer med stöd enligt

Kr
Avgifter för personer med funktionsnedsättning
Kommunen tar ut en avgift, så kallad maxtaxa för vård
och omsorg av personer med funktionsnedsättning.
Avgiften regleras av Socialtjänstlagen och gäller för
service- och omvårdnadsinsatser, trygghetslarm,
korttidsboende.
Utrymme för avgifter
Är ditt utrymme för avgifter 0 eller minus betalar du inte
någon avgift. Makar, registrerade partners och sambos
inkomster räknar vi samman och delar med hälften. Detta gäller även om en bor i kommunens boende och en
bor hemma.
Under 2015 är maxtaxan 1 780 kronor per månad. Du
betalar avgiften oavsett om du bor i eget hem eller på
kommunens boende. Om du bor på boende betalar du
alltid för maten.
Om du har insatser mindre än sex timmar i månaden
beräknas avgiften enligt timpris. Har du utrymme för
avgifter i din ekonomi betalar du 296 kronor per timme.
Minimibelopp
Kostnad för boende
Prisnivån på maxtaxan regleras av Socialtjänstlagen. Denna reglerar inte vad du ska ha kvar att leva
på när kostnader för hyra och insatser från kommunen
är betald. Men du behåller ett minimibelopp. Detta ska
täcka normala kostnader för att leva och är för 2015:
•Ensamboende under 61 år som bor hemma:
5 525 kronor per och månad.
•Makar/partner under 61 år: 4 668 kronor per person
och månad.
•Ensamboende 61 år och som bor på boende:
5 323 kronor per månad.
Kostnad för boende beräknas olika beroende på hur du
bor.
•Hyresrätt = faktisk hyreskostnad
•Bostadsrätt = månadsavgift plus 70 % av räntekostnaden på lån
•Villa = 70 % av räntekostnaden på lån, fastighetsavgift,
uppvärmning och övriga driftkostnader räknas enligt
schablon.
Makar, sambos och registrerade partners kostnad för
boende fördelas med hälften var.
Beräkna maxtaxa
•Räkna samman alla inkomster, till exempel
lön och bostadsbidrag.
•Räkna ut kostnad för boende.
•Lägg samman kostnad för boende och minimibelopp.
Detta är förbehållsbeloppet.
•Kommunens månadsavgift får du genom att
förbehållsbeloppet dras från inkomsten efter skatt.
Exempel på beräkning för ensamstående
Nettoinkomst inklusive bostadstillägg
9 892 kr
Avdrag för kostnad för boende
- 4 000 kr
Minimibelopp
- 5 525 kr
Avgift för insatser
367 kr
Lämna uppgifter
Övriga avgifter
För att beräkna din avgift fyller du i och skickar dina
uppgifter om inkomst till vård- och omsorgsförvaltningen. Inkomstuppgifterna kan skickas in via kommunens
e-tjänst på www.katrineholm.se eller via en särskild
blankett. Blanketten får du av din handläggare. Om du
inte skickar in dina inkomstuppgifter betalar du automatiskt högsta avgift.
Kommunen tar även ut avgifter för följande insatser:
Du är skyldig att själv informera kommunen om ändrade
förhållanden som kan påverka din avgift, exempelvis
inkomst, kostnad för boende eller bostadsbidrag.
Förändring av avgift
Din avgift kan reduceras om du till exempel är på sjukhus eller bortrest. Kostnaden för larm reduceras inte.
Meddela frånvaro till ansvarig enhetschef senast dagen
innan.
Reducerad hyra vid dubbla boenden
Du kan ansöka om reducerad hyra om du måste betala
hyra för din gamla bostad när du flyttar till särskilt boende.
Hyran kan reduceras upp till tre månader. En reducerad
hyra kan aldrig bli högre än maxtaxan. Om du har kapital
som är mer än ett basbelopp kan du inte få reducerad
hyra. Basbeloppet för 2015 är 44 500 kronor.
Ansökningsblanketten får du av din handläggare eller
genom att kontakta Handikappomsorgen direkt.
Med din ansökan om reducerad hyra ska du:
•Lämna inkomstförfrågan
Samt bifoga följande:
•Kopia på hyresavi
•Kontoutdrag från din bank
•Kopia på uppsägning av hyresrätt
•Om du äger en bostadsrätt eller villa ska du kunna visa
att försäljningen är påbörjad.
Överklaga
Du har rätt att överklaga beslut som rör avgifter eller
förbehållsbelopp hos Förvaltningsrätten. Överklagan
skickas till kommunen inom tre veckor efter det att du
har tagit del av beslutet. Vård- och omsorgsförvaltningen
kan ompröva beslutet om det kommer in nya uppgifter. Sker ingen ändring av beslutet skickar handläggaren
överklagan till Förvaltningsrätten.
Korttidsboende
Vårdavgiften på korttidsboende är 59 kronor per dag.
Det högsta beloppet du kan betala är 1 780 kronor i
månaden.
Hälso- och sjukvård
Hembesök av kommunens distriktssköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster kostar 150 kronor per
besök. Ett nytt digitalt recept för hjälpmedel vid
inkontinens kostar 100 kronor. Är du inskriven i hemsjukvården betalar du ingen avgift för hälso- och sjukvårdsinsatser.
Mat i verksamheten
Frukost, lunch och middag på kommunens omvårdnadsboende kostar 3 250 kronor per månad.
Frukost, lunch och middag på korttidsboende kostar
107 kronor per dag.
På socialpsykiatrins arbete och sysselsättning kostar
frukost 15 kronor och lunch 30 kronor.
Betalning
Du betalar via faktura, autogiro eller e-faktura en månad
i efterskott.
Kontakt
Kontakta oss om du har frågor eller vill veta mer.
Avgiftshandläggare: 0150-575 41
Handikappomsorgen direkt: 0150-48 80 10
Läs mer på www.katrineholm.se
Besöksadress: Upplandsgatan 2
Postadress: Vård- och omsorgsförvaltningen
Katrineholms Kommun, 641 80 Katrineholm,
Telefon: 0150-570 00 (vardagar 8–17)
www.katrineholm.se
K AT R I N E H O L M S K O M M U N , V Å R D - O C H O M S O R G S F Ö R V A LT N I N G E N T R Y C K S A K S N U M M E R 2 0 15 :7- 0 0 5 - 2 2 , J A N U A R I 2 0 15 , 3 0 0 E X , D A N A G Å R D S L I T H O
Ändrade förhållanden
Trygghetslarm
Högsta avgift för trygghetstelefon eller larm är 275 kronor
per månad. Avgiften regleras av maxtaxan och kan
reduceras.