Examensarbete Timringsutbildning Pdf

2015-05-11
Examensarbete Sjövik - Marco Izzo
1
Projektledning för Musikstugan som är till musiklinjen på Sjövik Folkhögskola. Ska användas som
inspelningstudio och som öppen scen. Stommen är i 6 tum fura, dubbla åspar och dubbla
bjälklag, ett till trossbotten och ett till golvet.
Mitt examensarbete består i att dokumentera, problemlösa samt sträva att bli klar i uppsatt tid
den 21 maj 2015.
Innehållsförteckning
Placering av syllen på grundstenarna
2
Träställning
2
Dymlingar vid dörr och fönsteröppningar
3
Rak knut
3
Få upp stockarna på stommen
4
Teori om att såga långdrag
4
Rita på knutskalle
4
Yxhantering
5
Sänka ned i vinkel
5
Tidsberäkning vid projektering
5
Chefsrollen
5
Vägar till kunskap
6
2015-05-11
Examensarbete Sjövik - Marco Izzo
2
Placering av syllen på grundstenarna
Vi ponerar här att stenarna är plana och att syllen vilar med hela sin yta på den. Hur ska man
placera syllstockarna på grundstenarna för optimal jämnviktfördelning? Ska syllen vila mitt på eller
mer på ytterkanterna av stenarna?
Man kan dela upp stommen i två kortsidor och rita från deras mittpunk en linje. Där har vi
mittpunkten för det hörnet. Den ska optimalt vila på mittpunkten på stenen. Sen går det att flytta
in stenen mot stommen. Dom två krafterna från varje sida av stommen motverkar att stenen kan
röra sig. Det finns även fördelar att inte stenen sticker ut för mycket då regn kan skvätta mot
syllen. Sen går det även att diskutera estetiska vinster.
Träställning
Vi ska bygga en träställning. Det finns andra alternativ som Haki ställning men kul att kunna göra
den själva och eftersom vi behöver ställningen över en längre tid (ca 6 månader) är det inte
görbart med att hyra en ställning.
ORDFÖRKLARINGAR
Spira: Lodräta delarna som håller upp
bommarna - 2’’4
Knap: Det som man fäster lodrätt på
stommen - 2’’4
Bom: Vågräta delarna där man ställer
plank på - 2’’6
Plank: Det man går på - 2’’8
Foträcke: Spikas i fothöjd längst med
gåytan - 1’’6
Räcke: Spikas 1,1m från planken - 1’’6
Snesträvor: Regla upp diagonalt - 1’’4
2015-05-11
Examensarbete Sjövik - Marco Izzo
3
Virke
Här är det viktigt att speca vilka längder man vill ha och sedan räkna ihop löpmeter för varje
dimension.
Spiror och Knap: 42st 4,5m 2"4
Bommar: 10st 1m - 4st 1,5m 2”6
Gåplank: 12st 4,5m - 12st 4m 2"8
Räcken: 8st 4,5m 2"4
FyllnadsPlank: 8st 4,5m 2"4
Foträcke: 8st 4,5m 1"6
Strävor: 14st 5m 1"4
Ihopräknat blir det:
2”8 - 12st 4,5m - 12st 4m -> 102 löpmeter
2”6 - 10st 1m - 4st 1,5m -> 16 löpmeter
2”4 - 58st 4,5m -> 261 löpmeter
1”6 - 8st 4,5m -> 36 löpmeter
1”4 - 14st 5m -> 70 löpmeter
I kostnad blir det: (priser tagna från XLbygg 2015-02)
Dimension
Pris/löpmeter
Löpmeter
Kostnad
2”8
32 kr
102
3 264 kr
2”6
23 kr
16
368 kr
2”4
12 kr
261
3 132 kr
1”6
14 kr
36
504 kr
1”4
8 kr
70
560 kr
485
7 828 kr
Totalt
Dymlingar vid dörr och fönsteröppningar
När man pratar om dörr- och fönstermått är det oftast karm -> karm måttet.
Den sågade öppningen ska vara 10cm bredare och högre, dvs 5cm spel på varje sida
Gåtspåret är ca 4cm djupt men man sticker in sågen 6cm på varje sida. Borra dymlingen 15cm in
från det måttet, dvs 21cm in från den sågade öppningen. Alternera med att borra 15cm längre ut
på nästa stock.
Rak knut
MOMENT
•
•
•
•
•
Se till att stocken sitter bra, både i liv med väggen och i lod, hellre syfta med ögonmått än
använda vattenpass i detta fall.
Rita lodlinjer på stocken och såga av kanterna, högg med bila för en bättre finnish
Överför måtten till underliggande stock och såga innanför linjerna. Katten ska vara 4cm här.
Man kan behöva justera baksidan så den är i lod.
Sätt in stocken i underknuten och rita av haket. Räkna med 3cm för katten. Sen ska det gå att knacka in stocken och rita av långdraget
2015-05-11
Examensarbete Sjövik - Marco Izzo
4
Få upp stockarna på stommen
Problematik
Få upp stockar på stommen utan kran. Långsidostockarna är 7,3 m långa och ju högre vi kommer
med stommen ju svårare det blir. Dessutom är spirorna från ställningen i vägen.
METOD 1
Glida eller trappa upp från med slanor som är lutade mot stomme. Problemet är att spirorna är i
vägen. Skulla kunna dubbla ställningsbredden på den långsida där slanorna ska vara placerade
och kapa spirorna.
METOD 2
Använda hävprincip och en trappa på en bock för att få upp stockarna. På ena sidan har man en
vanlig bock och på den andra en högre bock med en ”trappa”. När man fått upp stocken på
bocken häver man upp den och lirkar den mellan spirorna.
METOD 3
Vi ta ner det översta varvet där vi mätt vågen och bygger från marken resten upp till väggbandet.
Röstet gör vi också där. Sen får vi hjälp av traktor med kran för att få upp till rätt höjd, och bygger
upp ställningen till höjden där vi kan jobba för att göra klart taket.
Teori om att såga långdrag
Det har pratats om att när det är dags att såga långdrag med motorsåg så ska vinkeln hållas
flakare mot stocken när långdraget är som bredast och tvärtom, hålla vinkeln snävare när
långdraget är smalare. Det har sin fördel då man behöver inte flytta sig och ändra sådjup när man
sågar med motorsåg och därmed eliminerar ett riskmoment. Men egentligen är det tvärtom. Ju
bredare långdrag ju snävare vinkel för att möta nästa stock och mer risk att den rider inuti
långdraget.
Har också märk att när man sågar med dragande kedja med bensindrivvna motorsågar då rivs
närliggande markering upp så det blir svårt att följa den. Provat med skjutande kedja och får bra
precision samt matar sig själv. Enda nackdelen är att spånet stannar i spåret.
Rita på knutskalle
Har funderat varför höjden inte stämmer i vissa fall när man ritar med passare det som ska sågas
på övre knutskallen. Mitt arbetssätt är att ta någon cm extra än långsdragshöjden. Men då ska
man se till att passaren vilar på högsta punkten på nedre knutskallen, syfta annars om den inte
når.
2015-05-11
Examensarbete Sjövik - Marco Izzo
5
Yxhantering
VI har gått igenom vikten med roterande handledrörelsen för att få ett fint skärnade snitt. Så har vi
också hur fibrerna ligger på en stock och hur dom blir oroliga runt kvistar, då måste man vara
uppmärksam och följsam. Vid bilning brukar jag hugga övre delen från ena hållet och nedre från
andra hållet. En annan viktig aspekt när man tex hugger halsningar är att få ett stöd vid en del av
eggen så styr man med små vinkelrörelser samtidigt som det går att ta i.
Sänka ned i vinkel
I vårat fall handlar det att sänka ner rafter eller åsar i takvinkel. Skilja på mått i tangent till
taklutning och vertikal nedsäkning nedåt.
Intressant att tänka i tangent vinkel när man ska göra olika saker vid en taklutning. Som att räkna
på rafter som ska sitta i vinkel med taket. För att räkna med nedsänkning sätt tummstocken i
tangent med snöret. Samma sak när man ska räkna på höjd för isolering. Och samma metod när
vi till exempel sänker ner åsar i röstet eller rafter i väggbandet: räkna diametern och att hälften ska
sitta i undre röstestock, hitta rätt genom att flytta tumstocken i tangentvinkel till snöret.
Tidsberäkning vid projektering
Har funderat om det kan finnas fler variabler vid nytimring än löpmeter/dag som vid professionell
timring räknas med 8 löpemeter/dag + virkeskostnad. Ett annat sätt att räkna 1m/timme och
500kr inkl material och moms.
Här är några fler variabler som jag tidsmätt:
• Rita, såga och passa in knut (över- och underhak):
Siljansknut 15 min/knut
Sexkantig knut 11 min/knut
Rak knut 8 min/knut
• Banda:
Blockat 4,2 min/m
Rundtimmer 7 min/m
• Bila på en sida 2,8 min/m
• Såga långdrag 1 min/m
• Bygga, ändra och ta ner byggställmning 30min/dag
Då kan man beräkna tiden genom att räkna antal löpmeter samt antal knutar (varv på stommen x
antal mellanväggar x2).
Chefsrollen
Använder här ordet ”chef” för att det är ett laddat ord och ger en direkt association. Min egentliga
roll är mer projektledare eller projektsamordnare till musikstugan. Hade som mål att den skulle bli
klar i uppsatt tid. En viktig del var att se till att det fanns material till nästkommande steg, och då
fick jag öva på att vara steget före.
Har funderat på balansgången mellan auktoritär ledning och ett givande av ansvar, sätt att skapa
intresse och egna initiativ. Där denna skolmiljö skiljer sig från en arbetsplast är att vi elever går här
frivilligt, jag är också en i mängden. Har funderat på rollen som den auktoritära ”chefen”: kommit
fram att det skapar rädsla, och om någon skulle lyda är det av rädsla. På vissa arbetsplatser
hänger hot som avdrag på lönen eller avskedning.
2015-05-11
Examensarbete Sjövik - Marco Izzo
6
Har ofta läst om kampen mellan arbetsgivare och arbetstagare. Man skulle kunna förenkla att det
finns två poler med olika intressen men som ska försöka sträva mot samma mål, i detta fall bygga
timmerhus. Grovt förenklat vill arbetsgivaren få sitt jobb gjort så billig men bra som möjligt,
arbetstagaren vill få så hög lön som möjligt med så få arbetstimmar som möjligt. Det är som
bäddat för konflikter. Som jag ser det är det inte i grunden en politisk fråga, har med den polarisering av vårt nuvarande
samhälle: vi har blivit konditionerade att tycka något hela tiden som kan läggas i olika fack, bra
eller dåligt, gott eller ont. Tror att en lösning till problematiken är att se individen bakom, dennes
väg och drivkraft.
Vägar till kunskap
Den första metod till kunskapsinhämtning är att ha endast en auktoritet som man lär sig av och
rådfrågar. Det är att lära sig härma.
Det finns en annan typ av kunskapsinhämtning där man har olika källor till kunskap, ta in så
många arbetsmetoder från så många människor som möjligt, och efter det försöka skapa en egen
syntes av alltihop.
En annan väg är att analysera hur det gjorts tidigare, till exempel i samband med
timmerhusrenoveringar. Då kan man se vilka lösningar som fungerat bäst och andra som varit
mindre lyckade, och orsakskombinationen till skadorna.
Sista metoden till kunskapsinhämtning är att endast lära sig sitt personliga sätt att komma till en
viss stillhet, inspiration, och sinnesfrid, och utifrån det tillståndet få lösningar som är bäst
anpassade till ens problematik.
Ofta använder vi en kombination av vägarna till kunskapsinhämtning.