Document

Beräkningar med masshalt,
volymhalt och densitet
Niklas Dahrén
Uppgifter som jag går igenom i den här
filmen:
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
Vilken masshalt har de olika grundämnena i va6en? Vad blir volymhalten etanol och va6en om man blandar 2 dl etanol med 8 dl va6en? Beräkna massan syreatomer i 5,0 g Na 2SO4! Hur stor massa aluminiumjoner finns i 20,0 g ren och torr aluminiumsulfat, Al2(SO4)3? EOke6en på en vinflaska har texten ”13,0 % VOL. 75 cl.” Hur många gram etanol innehåller vinflaskan? Etanol har densiteten 0,79 g/
cm3. Masshalt
ü  Masshalten anger i procent hur stor d el e+ ämnes massa utgör av en förenings/
blandnings totala massa. ü  Masshalt kan även kallas för massprocent. ü  Exempel: Masshalten salt i havsva+en är 3,5 % (vilket innebär 3,5 g salt/100 g saltva+en). Ämnets massa Masshalt (%)= Den totala massan av föreningen/
blandningen Uppgift 1:
Vilken masshalt har de olika grundämnena i vatten?
Lösning: 1.  Gör en tabell med en kolumn för vardera grundämne och en kolumn för hela föreningen . 2.  Räkna ut massan för de enskilda grundämnena och massan för hela föreningen (va+en) med hjälp av det periodiska systemet. För in massorna i tabellen. 3.  Räkna ut masshalten av resp. grundämne. Parametrar: Ämne 1: 2H Hela föreningen: H2O Ämne 2: O 2*1,008= 2,016 2,016+16,00= 18,02 Massa (u): 16,00 Masshalt (%): 2,016/18,02= 0,112= 16,00/18,02= 11,2 % + 88,8 %= 11,2 % 0,888= 88,8 % 100 % Svar: Masshalten väte i va6en är 11,2 % och masshalten syre är 88,8 %. Volymhalt
ü  Volymhalten anger i procent hur stor del e+ ämnes volym utgör av en blandnings totala volym. ü  Volymhalt kallas även för volymprocent. ü  Exempel: Volymhalten äSksyra i ”äSksprit” är 12 %. Volymen av ämnet Volymhalt (%): Den totala volymen av blandningen Uppgift 2:
Vad blir volymhalten etanol resp. vatten om man blandar 2
dl etanol med 8 dl vatten?
Lösning: 1.  Gör en tabell med en kolumn för varje beståndsdel och en kolumn för hela blandningen. 2.  Fyll i volymen för de enskilda ämnena och den totala volymen för hela blandningen. 3.  Räkna ut volymhalten av resp. ämne. Ämne 2: Va6en Parametrar: Ämne 1: Etanol Hela blandningen: (alkohol) Etanol löst i va6en Volym (dl): 8 2+8= 10 2 Volymhalt (%): 20 % + 80 %= 100 % 2/10= 0,2= 20 % 8/10= 0,80= 80 % Svar: Volymhalten etanol är 20 % och volymhalten va6en är 80 %. Nu några svårare frågor
där vi behöver räkna
ut och använda oss av masshalten eller
volymhalten för att komma
fram till rätt svar
Uppgift 3:
Beräkna massan syreatomer i 5,0 g Na2SO4
massan syre och totala massan (u). 1.  Utgå först från 1 st Na2SO4: Beräkna 2.  Beräkna masshalten syre i Na2SO4. 3.  Beräkna massan syre i 5 g Na2SO4 m ed hjälp av masshalten. 4O Parametrar: Ämne av intresse: Hela föreningen: Na2SO4 2*22,99+32,07+4*16,00= Massa (u) av/i 1 st Na2SO4: 4 *16,00= 64,00 142,05 64,00/142,05= 0,45..= 45,0.. % Masshalten (%): Lösning: Massan (g) i 5 g Na2SO4: 0,450..*5= 2,3 Svar: Massan syreatomer är 2,3 gram. Uppgift 4:
Hur stor massa aluminiumjoner finns i 20,0 g ren och torr
aluminiumsulfat, Al2(SO4)3?
Lösning: 1.  Utgå först från 1 st Al2(SO4)3: Beräkna massan aluminium och totala massan (u). 2.  Beräkna masshalten aluminium i Al2(SO4)3. 3.  Beräkna massan aluminium i 20 g A l2(SO4)3 med hjälp av masshalten. Parametrar: Ämne av intresse: 2Al Hela föreningen: Al2(SO4)3 2*26,98+3*(32,07+4*16,00)= Massa (u) av/i 1 st Al2(SO4)3: 2*26,98= 53,96 342,17 53,96/342,07= 0,157..= 15,7.. % Masshalten (%): Massan (g) i 20 g Al2(SO4)3: 0,157..*20= 3,15 Svar: Massan aluminiumjoner är 3,15 g. Densitet
ü  Densitet (täthet) är e6 må6 på hur stor massa en viss volym av e+ ämne har. Tunga atomer/molekyler och en hög täthet mellan dessa medför en hög densitet. ü 
ü 
ü 
Densiteten av e6 ämne får man alltså genom a+ dela massan på volymen: Enheten för densitet är an`ngen kg/dm 3 eller g/cm3. Densiteten av olika ämnen: Ämne: Densitet (kg/dm3) Guld 19,3 Va+en 1,0 Trä 0,5 ü  E6 föremål flyter i en vätska om dess densitet är lägre än vätskans. Uppgift 5:
Etiketten på en vinflaska har texten ”13,0 % VOL. 75 cl”. Hur
många gram etanol innehåller vinflaskan? Etanol har densiteten
0,79 g/cm3. Ange volymhalten etanol (%). Räkna ut volymen etanol genom a+ m
ul`plicera volymhalten med totala volymen av vinet (gör om cl `ll cm3). Räkna ut massan etanol genom a+ mul`plicera densiteten med volymen etanol. Parametrar: Uträkningar: 13 % Volymhalten etanol (%): 3
3
0,13
Volymen etanol (cm3): *750 cm = 97,5 cm Lösning: 1. 
2. 
3. 
Massa (g): m= densitet*volym= 0,79*97,5= 77 Svar: Vinflaskan innehåller 77 g etanol. Se gärna fler filmer av Niklas Dahrén: h6p://www.youtube.com/KemilekOoner h6p://www.youtube.com/MedicinlekOoner