Anmälan om avslutade ärenden under tiden 2015-04-01—2015-07-31

Handläggare: Louise Skantze
PaN 2015-09-17 P 16
ANMÄLAN
2015-09-09
PaN A1508-00248-55
Anmälan om avslutade ärenden under tiden
2015-04-01—2015-07-31
Ärendet
Ärendet innehåller förteckning över ärenden som avslutats enligt delegation
under rubricerad period, d v s efter den föregående förteckningen som
presenterades vid nämndsammanträdet den 21 maj 2015.
Anmäls för kännedom till nämnden.
Eva Ljung
Förvaltningschef
Bilaga:
1/ Förteckning över avslutade ärenden under tiden 2015-04-01-2015-07-31.
Patientnämndens förvaltning
Box 17535, 118 91 Stockholm
Hornsgatan 15
Telefon 08-690 67 00
Fax 08-690 67 18
E-post [email protected]
www.patientnamndenstockholm.se
Avslutade ärenden under tiden 2015-04-01—2015-07-31, tillhör PaN 2015-09-17
V1202-00477-53
Ovänligt bemötande av läkare
En kvinna var på efterkontroll efter en hjärtinfarkt. Läkaren var mycket otrevlig och
nonchalant. Fokuserade bara på att kvinnan var rökare och upplyste henne om att
hon hade en lungsjukdom tillföljd av sin rökning. Läkaren meddelade att det var
slöseri med skattepengar att ordinera kvinnan läkemedel så länge hon rökte.
Kvinnan blev mycket ledsen och kränkt speciellt då läkaren inte ville lyssna på vad
kvinnan hade att säga i frågan.
Åtgärd: Yttrande från vården har inhämtats. Av yttrandet framkommer att vården
önskar på om ursäkt och ge en förklaring till det inträffade. Sambanden mellan
rökning och ohälsa är starka och som läkare anser vården att det är en läkares plikt
att informera om riskerna med rökning. Då anmälaren står på ett särskilt läkemedel
ställdes också frågan om anmälaren led av en lungsjukdom. Vården påpekar dock
vikten av att inte fördöma patienter som röker. Vården tackar för framförd kritik.
Yttrandet är översänt till anmälaren som i kontakt med patientnämndens förvaltning
meddelat att hon är nöjd med vårdens svar och önskar ärendet avslutat.
V1309-04040-59
Ifrågasätter info om provsvar åtgärder och diagnos
En kvinna får besked om resultat av en undersökning och vårdplanering sker utefter
detta. Efter vård och behandling visar sig diagnosen skilja sig åt från initial
information och resultatet blir något annat än vad kvinnan förberett sig på och fått
information om. Ett annat besked inför operationen hade inneburit en annan
prioritering av hennes operation. Kvinnan skriver till vården och önskar svar rörande
detta och andra brister hon erfarit. Erbjuds ett möte och erhåller efter önskemål ett
skriftligt svar från vården. Anmälaren är inte nöjd med svaret.
Åtgärd: Två yttranden har inkommit från en områdeschef som tillträtt efter det ovan
nämnda svaret lämnades. I båda yttrandena beklagar han att anmälaren uppfattat
svaren som otillfredsställande och förklarar att den undersökning som nämns är en
osäker metod för kontroll av cancerns spridning. Vidare framförs att
undersökningssvaret borde ha förelegat vid operationen vilket numera är rutin.
Gällande patientansvarig läkare anges att patienten har rätt till detta oavsett
läkarbyten. Anmälarens fråga om blodförtunnande besvaras med att det saknas
belägg för att det är bättre att påbörja dagen före operation och att skilda kliniker
kan ha olika rutiner för det, samt att han inte kan svara på vad som gällde vid
tidpunkten på den klinik där operationen genomfördes. Slutligen framförs full
förståelse för missnöjet med det inträffade, men att behandlingen kan konstateras
varit optimal med fullständig kirurgi och cellgifter. Man önskar att information och
omhändertagande inför operation kan förbättras vilket arbetats aktivt med de
senaste åren. Anmälaren har tagit del av yttrandena och uppfattar att man undviker
att svarar på det hon uttryckligen frågar om, och inte heller söker orsaker till
misstagen eller beskriver hur detta hanteras i verksamheten för att komma till rätta
med bristerna. Hon inkommer med ett skriftligt genmäle som hon dock tvivlar på
kommer att ge tydligare besked. Ärendet planerades att ingå i ett så kallat
principärende vilket inte blev fallet, varför det avslutas först nu. I överenskommelse
med anmälaren bifogas genmälet avslutningsvis med tillägg att: Anmälaren är
besviken och upprörd över att inte ha fått klargörande svar på sina frågor. Hon kan
inte förstå hur man kunnat undvika att ge henne svar. Slutligen att hon förstått att
förändringar och chefsbyten förekommit under tiden, och att hon upplevt att
intresset att svara dalat i takt med det. Ärendet avslutas.
Sida 1
Avslutade ärenden under tiden 2015-04-01—2015-07-31, tillhör PaN 2015-09-17
V1309-04090-59
Varken besked eller åtgärd rörande provsvar
En man fick i samband med provtagning kännedom om att tidigare provsvar inte
förmedlats på grund av att telefonnummer saknades vid tillfället. Det föranledde
inte heller någon åtgärd trots sannolikt behov av fortsatt utredning och behandling.
Åtgärd: Yttrande har inkommit från verksamhetschefen som beklagar djupt och
bekräftar att det är mottagningens ansvar att informera om provsvar, speciellt om
de är avvikande eller kräver uppföljning. Han framför att han började efter berörd
läkare slutat, varför ytterligare information är svårt att ge. Idag har man rutiner för
provsvar som anger att de ska meddelas per brev eller telefon. Ärendet tas upp i
läkargruppen för att undvika att något liknande sker igen. Han välkomnar kontakt
om anmälaren har ytterligare frågor. Anmälaren har tagit del av yttrandet och har
förståelse för förklaringen, men skulle önska att berörd läkare fick ta del av det
händelseförloppet. Ärendet avslutas.
V1309-04170-59
Ofullständig vård och bristande rutiner
En kvinna sökte vård efter misshandel. Skadorna dokumenterades ej. Journal och
röntgensvar förmedlades inte som utlovat. Kvinnan fick själv hämta dem vid
mottagningen. Läkaren kunde heller inte skicka remiss trots hjälp från kollegor.
Kvinnan fick ta med den handskrivna remissen och visa på berörd vårdenhet.
Åtgärd: Yttrande har inkommit från läkare. Han framför att behandlande läkare var
inhyrd och att det i journalen är angivet att anmälaren hade skador och att remiss
för röntgen ordnades. Vidare att bilder för att dokumentera skadorna ej togs trots
att det är gängse förfarande. Slutligen anges att rutiner för detta finns på
mottagningen vilket beklagas att läkaren missat. Anmälaren frågar i genmäle hur
man arbetar för att det ej ska upprepas samt påtalar att provsvar dröjde och att
hon fick uppsöka mottagningen två gånger innan hon fick dem. I kompletteranade
yttrande anges att man i stället för hyrläkare tar in vikarierade läkare samt att de
får en pärm med information om rutiner när de börjar. Slutligen hänvisas till
läkarutbildning om vilka normer som gäller. Anmälaren har tagit del av yttrandet
och framför inget ytterligare. Ärendet avslutas.
V1310-04413-59
Bristande hantering; remittering och provsvar
En kvinna fick en remiss i handen och rekommenderades av läkaren att åka direkt
för undersökning. Ringde själv och fick veta att de förväntade sig remiss för att
utefter den skicka kallelse, dock erhåller kvinnan en tid för undersökning och
meddelas även att svar lämnas via remittent. Efter en dryg månad fick hon
bekräftat att resultatet skickats, dock fortfarande inte blivit kontaktad av läkaren.
Kvinnan söker läkaren som återkommer efter flera veckor och hävdar bland annat
att svar bara lämnas om det kräver åtgärd. Kvinnan är upprörd över hanteringen
och har även sökt vårdcentralchefen, men ännu ej fått kontakt.
Åtgärd: Yttrande har inkommit från verksamhetschefen som företagit en kronologisk
händelseanalys. I denna konstaterades att olika svarshanteringar förekommer på de
enheter som mottagningen remitterar sina patienter till. Dessa olikheter har inte
varit tydliga för läkarna och därför har en ny rutin skapats som innebär att patienter
Sida 2
Avslutade ärenden under tiden 2015-04-01—2015-07-31, tillhör PaN 2015-09-17
alltid ska få besked om svar från läkare vid mottagningen. Angående bemötande tas
detta upp vid läkarmöten och arbetsplatsträffar och berörd läkare har skriftligen bett
anmälaren om ursäkt. Man har haft en genomgång av rutinen för ärenden till
enhetschef och hur dessa ska hanteras på ett noggrant sätt. Anmälaren har tagit del
av yttrandet och framför att hon är nöjd med de åtgärder som vidtagits samt ett
samtal hon haft med medicinskt ansvarig. Ärendet avslutas.
V1310-04693-59
Bristande information om upptäckt smitta
En man genomgick en hjärtoperation på sjukhuset i december 2012. I oktober 2013
besökte han neurologmottagningen på sjukhuset och fick först då information om
att han i samband med operationen konstaterades bära på en blodsmitta. Mannen
vet inte när han har kunnat bli smittad men anger att han opererades i annat land i
tonåren, och kan inte se något annat smittotillfälle. Mannen undrar varför han inte
fick information om den diagnostiserade smittan i samband med operationen.
Vårdcentralen har rekommenderat mannen att anmäla.
Åtgärd: Yttrande har inkommit från verksamhetschefen som bekräftar provsvar som
visade på kronisk smitta vilket rapporterades enligt smittskyddslagen. Han framför
att det beklagligt nog missades att upplysa anmälaren om detta och att berörd
läkare är informerad om händelsen. Anmälaren har tagit del av yttrandet och
framför därefter inget ytterligare. Ärendet avlutas.
V1311-05021-59
Provsvar meddelades ej
En man genomgår en undersökning vid mottagningen och väntar på svar. Under
väntetiden insjuknar han. Mannen vårdas på annat sjukhus och får besked om att
det kunnat få dödliga följder om han sökt vård senare. Mannen har haft mycket
smärta. Undersökningssvaret uppges ej ha omhändertagits på grund av att berörd
läkare slutat.
Åtgärd: Yttrande har inkommit från verksamhetschefen som framför att anmälaren
drabbades av att en läkare slutade vilket ledde till ett glapp i handläggningen som
orsakade att uppföljning uteblev. Vidare beskrivs att kontakten normalt sett är tät
för denna patientgrupp med särskilda kanaler för snabba insatser på grund av
sjukdomens oförutsägbara förlopp och komplikationer. Målsättningen är att erbjuda
bästa möjliga individuella omhändertagande vilket beklagligtvis ej uppfyllts rörande
anmälaren. Slutligen kan han ej se annat än att den mänskliga faktorn orsakade
situationen och beklagar djupt det svåra problem som drabbat patienten och hoppas
framgent kunna hjälpa honom på bästa sätt. Anmälaren har tagit del av yttrandet
och framför att han i stort sett är nöjd med svaret då man tillstår att man gjort fel
och beklagar. Ärendet avslutas.
V1312-05623-44
Bristande tillgänglighet
En man med nedsatt hörsel nekas e-postkontakt med sin vårdcentral för
tidsbokning. Detta har fungerat tidigare, anmälaren är extremt ljudkänslig och
behöver en anpassad miljö för att fungera i vardagen. Vårdcentralen har bytt ägare
och efter bytet har anmälaren nekats e-postkontakt. Anmälaren tar även i ett stort
antal e-postmeddelanden upp allmänna frågor angående sitt handikapp som inte är
Sida 3
Avslutade ärenden under tiden 2015-04-01—2015-07-31, tillhör PaN 2015-09-17
tydligt knutna till den aktuella vårdsituationen utan till hans vardag som extremt
ljudkänslig.
Åtgärd: Yttrande gavs av verksamhetschef. Verksamhetschefen beklagade att
anmälaren fått felaktiga uppgifter då det inte skulle finnas några hinder för honom
på grund av hans specifika handikapp att kunna beställa tider och komma i kontakt
med motagningen via e-post på samma sätt som tidigare. Verksamhetschefen skulle
ta upp detta i personalgruppen för att undvika framtida missförstånd. Anmälaren
återkom inte med genmäle men med olika synpunkter på att vården inte kunde
anpassa och respektera hans ljudöverkänslighet i vårdsituationer och att samhället
även i övrigt var en ständig källa till stora besvär med starka vardagsljud som
orsakar stort lidande för ljudöverkänsliga. Ärendet avslutas.
V1401-00315-63
Obehagliga upplevelser i samband med förlossning
En kvinna framförde synpunkter på händelser i samband med födseln av hennes
barn.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från berörd verksamhet. Av yttrandet framgår det
att man beklagar patientens upplevelser under förlossningen och konstaterar att
man vid flera tillfällen kunde varit bättre på att informera patienten om vad som
hände. Man förklarar också orsaken till att olika barnmorskor gjorde olika
bedömningar; att det finns reglerat vad man gör när under förlossningsarbetet och
ibland kan det ske snabba förändringar som möjliggör nya bedömningar och
åtgärder. Av yttrandet framgår det också att patienten erbjöds samtal efter
förlossningen men att hon avböjde det. Efter att anmälaren hade tagit del av
yttrandet inkom ett genmäle. I samband med det uppdagades det också att det
skett en sammanväxling av två patienter i yttrandet. Ett nytt yttrande begärdes och
av det nya yttrandet framkommer det att barmorskans agerande följt avdelningens
rutiner och att den situation patienten upplevde som traumatisk är en vardaglig
situation i verksamheten. Man beklagar även sammanväxlingen av patientärenden
och frågan utreds internt i verksamheten. Yttrandet skickades till anmälaren som
önskade att ärendet ska föras över till IVO. Ärendet avslutas.
V1402-00556-57
Komplikationer efter öronoperation
En kvinna genomgick en öronoperation med anledning av yrsel och
hörselnedsättning. Men i efterförloppet fick kvinnan svåra komplikationer och är nu
nästan döv och har tinnitus. Hon är arg och besviken över att operationen gick fel.
Åtgärd: Ett noggrant och långt yttrande inkom från patientansvarig läkare som
beklagade att kvinnan inte fått information om orsak till de kvarstående besvären.
Läkaren gjorde en genomgång av journaldokumentationen och beskrev samtliga
insatta åtgärder och varför de inte lyckats fullt ut. Anmälaren har remitterats till
andra specialister för att möjligtvis komma längre i behandlingen. Kvinnan avsåg
initialt att bemöta yttrandet, men då det inte inkommit något genmäle avslutas
ärendet i befintligt skick.
V1402-00887-34
Brister i dialog
Sida 4
Avslutade ärenden under tiden 2015-04-01—2015-07-31, tillhör PaN 2015-09-17
En man anser att kommunikationen med en specialistmottagning inte har fungerat.
Han anser att dialogen med vårdgivaren varit bristfällig och därför känner han sig
inte välkommen dit.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från berörd enhet och från Hälso-och
sjukvårdsförvaltningen. På enheten skickar man normalt inte kallelse via e-post utan
via vanlig post. Att kallelse i detta fall gick med e-post var ett undantag då det
bedömdes att vanligt brev inte skulle hinna fram. Enligt hälso-och
sjukvårdsförvaltningen ska kallelser och även andra besök gå ut på ett så säkert
sätt som möjligt. Det innebär vanligen per post. Om man av olika skäl har
mailkontakt på patientens initiativ är det inget regelbrott att påminna om inbokade
besök via e-post. Mannen önskar tillägga att enligt Socialstyrelsens regler får
påminnelse eller kallelse bara skickas per sms eller e-post efter att patienten gett
sitt medgivande, något som inte skett i detta fall. Anmälaren har fått uppskov för
att skriva genmäle vid två tillfällen men då han inte återkommit avslutas ärendet.
V1402-00927-63
Bristande kommunikation
En kvinna sökte hjälp vid besvär liknande tidigt förlossningsarbete tidigt under
hennes graviditet. Kvinnan upplevde att man inte lyssnade till hennes berättelse och
tog inte hennes besvär på allvar. Kvinnans barn födds strax efter ca 13 veckor för
tidigt. Kvinnan framförde också synpunkter på bristande hygien i samband med
undersökningar.
Åtgärd: Ärendet avslutas i befintligt skick. Anmälaren önskade få komplettera
anmälan och enligt överenskommelse avvakades att begära yttrande. Ansvarig
handläggare har vid upprepade tillfällen sökt kontakt med anmälaren för att höra
om yttrande ska begäras utan framgång.
V1403-01447-49
Synpunkter på beroendevårdsmottagning
Anmälaren riktar kritik mot beroendevårdsmottagning, kritik mot indragna
sjukresor, bristande uppföljning av medicinering, brister i den uppföljande
kontakten, brister i samordnad vårdplanering.
Åtgärd: Efter inledande kontakt har anmälaren inte vidare hört av sig, inte heller
skrivit under skrivelse som underlag till begäran om yttrande. Ärendet avslutas.
V1404-01609-63
Ej lyssnad på
En kvinna sökte vård akut på grund av infektion i tummen. Under besöket bedömde
man det som att besvären från tummen var orsakad av hennes grundsjukdom som
senare har visat sig vara felaktig. Tummen blev efter en tid svullen och missfärgad.
Kvinnan söte återigen vård akut och nu bedömde man det som en allvarlig infektion
och behandling inleddes. Kvinnan framför synpunkter på att man inte tog hennes
besvär på allvar och att korrekt diagnos med behandling dröjde då man arbetade
utifrån den felaktigt diagnosticerade grundsjukdomen. Kvinna har idag en
funktionsnedsättning i tummen.
Åtgärd: Ett yttrande inhämtades från berörd verksamhet. Av yttrandet framgår det
att besvären i tummen debuterat i samband med en nagelbehandling ca fyra veckor
Sida 5
Avslutade ärenden under tiden 2015-04-01—2015-07-31, tillhör PaN 2015-09-17
innan besöket på aktuell mottagning och att patienten fått en kur antibiotika av sin
husläkare. Vid aktuellt besök konstateras att tummen är kallare än övriga fingrar
och att det finns en cirkulationsrubbning i tummen. Det är detta man fokuserar på
och utreder och undersöker och anser att det inte finns några tecken till infektion.
Den läkemedelsbehandling som gavs syftade till att förbättra blodcirkulationen i
tummen och antibiotika var inte aktuellt. En kopia av yttrandet skickades till
anmälaren som inkom med ett genmäle och önskade att ett kompletterande
yttrande begärdes med svar på hur det kom sig att inga infektionsprover togs. I det
kompletterande yttrandet hänvisas till det första yttrandet utan vidare
kommentarer. En kopia av detta skickades till anmälaren som sedan dess inte har
hörts av. Ärendet avslutas i befintligt skick.
V1404-01710-44
Sen ambulans
En man uppsökte en vårdcentral med tydliga tecken på en stroke och ambulans
rekvirerades. Ambulansen omdirigerades av något skäl och först tre timmar senare
kommer mannen till sjukhus där anhörig väntar.
Åtgärd: Enligt e-post från anmälaren är en lex Maria-utredning pågående vid
Inspektionen för vård och omsorg. Anmälaren har fått kontaktuppgifter till
patientförsäkringen LÖF. Ärendet avslutas i befintligt skick vid förvaltningen.
V1404-01736-34
Ofullständig behandling
En anhörig har synpunkter på att ung vuxen dotter inte får adekvat behandling för
sina psykiatriska problem. Kliniken har ingen egen behandling utan har remitterat
dottern till annan klinik men de tar inte emot. En annan klinik har långa väntetider.
Enligt modern behöver dottern få komma till ett behandlingshem men frågan är om
landstinget kan bekosta vården. Modern undrar om inte dottern har rätt att få den
behandling som de anser behövs. Ett möte ska hållas i slutet av veckan.
Åtgärd: Yttranden inkom från medicinskt ansvarig läkare på berörd enhet som
uppger att upprepade försök har gjorts att hjälpa patienten efter bästa förmåga och
i samklang med gällande rekommendationer. Läkaren lämnar två olika alternativ på
behandling och vill att anhörig och dotter ska funderar igenom vilket alternativ som
är lämpligast. Den anhörige är mycket besviken på vårdgivarens svar och liksom
dottern känner hon sig kränkt över svaret. Efter önskemål från anhörig överförs
ärendet till Inspektionen för vård och omsorg.
V1404-01795-44
Balsamering
En kvinna vars make avlidit ifrågasätter att maken balsamerats utan att hon
informerats och att anhöriga skall bära kostnaden. Anmälaren efterfrågar skriftlig
information från ansvariga om beslutet.
Åtgärd: Yttranden gavs av tillförordnad hälso- och sjukvårdsdirektör samt
chefläkare. Dessa beklagade det kraftigt försenade svaret med att HSF:s
ärendehanteringssystem inte uppmärksammat skrivelsen tidigare. Anmälarens
frågor besvarades med hänvisningar och citat ur de handlingar som legat till grund
för beslutet om omhändertagande av avlidna och vilka åtgärder som vidtagits för att
sprida informationen till vård och allmänhet. Anmälaren gav genmäle. I det
Sida 6
Avslutade ärenden under tiden 2015-04-01—2015-07-31, tillhör PaN 2015-09-17
kompletterande yttrandet hänvisades i de enskilda frågorna i stort till de regelverk
som styr omhändertagande av avliden och balsamering. Man hänvisade till sanitära
skäl och att personalen genom att följa föreskrifterna gavs förutsättningar att göra
omhändertagandet på ett värdigt och pietetsfullt sätt för den avlidne fram till
gravsättningen. Anmälaren framförde synpunkter på den formella utformningen av
yttrandena men ansåg att då landstinget efter en skrivning från Inspektionen för
vård och omsorg påbörjat en ny informationsinsats angående omhändertagandet av
avlidna så hade hennes skrivelse fått önskad effekt. Detta skulle framföras i
slutskrivelsen till vården och med det valde anmälaren att avsluta ärendet.
V1404-01840-44
Felaktig info till patient, bristande bemötande
En kvinna skulle genomgå en behandling på akutsjukhus som krävde att hon låg på
rygg. Anhörig och patient förklarade att ryggläge var omöjligt på grund av fraktur
och tidigare steloperation. Behandlingen utlovades att anpassas efter
förutsättningarna. När kvinnan infunnit sig på sjukhuset förklarade läkaren att
behandlingen var omöjlig att utföra annat än i ryggläge. Patienten ifrågasätter
varför de kallade henne. Patienten som har nedsatt hörsel, ifrågasätter även varför
läkaren skrek åt henne, istället för att tala högre och tydligt. Läkaren upplevdes
nedlåtande och med bristande empati för patienten.
Åtgärd: Yttranden gavs av ansvarig läkare. Denne gav skälen till varför man inte
kunnat behandla patienten med den specialiserade metod som krävdes då patienten
inte kunde inta det ryggläge som krävdes. Då anmälarna efter att ha tagit del av
yttrandena inte hörts av inom angiven tid utgår förvaltningen från att de accepterat
svaret och avslutar ärendet.
V1404-02121-63
Felaktig diagnos ledde till onödiga komplikationer
En kvinna har haft en felaktig diagnos i flera år av sina hudbesvär. Kvinnan har
behandlats med olika läkemedel som varit verkningslösa då diagnosen var felaktig
samt att läkemedelsbehandlingen i sin tur gett upphov till nya besvär.
Åtgärd: Ett yttrande inhämtades från berörd verksamhet. I yttrandet framför men
en ursäkt för att hudförändringarna på händerna misstolkats och att behandling
dröjt. Av yttrandet framkommer också en redogörelse av den utredning, de
undersökningar och ställningstaganden som gjorts för att komma fram till
patientens grundsjukdom. En kopia av yttrandet skickades till anmälaren som inkom
med ett genmäle och önskade ett kompletterande yttrande skulle begäras. Av det
kompletterande yttrandet framgår det att sedan det första svaret har
kompletterande tester gjorts och de stöder den diagnos som ställts. Den svarande
uttrycker också förståelse för anmälaren situation men i övrigt hänvisar till det
första yttrandet. Kompletterande yttranden har även inkommit från andra kliniker
inom verksamheten men de hänvisar till den patientansvariga kliniken för svar på
frågor, men man konstaterar också att det är viktigt att man gör en tydlig
ansvarsfördelning klinikerna emellan när man har hand om en patient med besvär
från flera olika organområden inom samma sjukdom. Kopior av de kompletterande
yttrande har skickats till anmälaren som sedan framfört att hon fortfarande önskar
svar på frågan om kortisonbehandlingen orsakat hennes sjukdomssituation idag.
Genmäle väntades inkomma men när så inte skett avslutas ärendet i befintligt skick.
V1405-02186-58
Sida 7
Avslutade ärenden under tiden 2015-04-01—2015-07-31, tillhör PaN 2015-09-17
Brister i uppföljning/resultat, inte lyssnad till
En kvinna framför att hon genomgått en steloperation av ryggen för 25 år sedan.
När hon för ca 6 år sedan började få besvär från ryggen sökte hon vård på ett
sjukhus. Läkaren informerade patienten att en ny operation var nödvändig och att
hennes besvär till en del orsakats av den första operationen. Kvinnan opererades för
5 år sedan. Hon framför synpunkter på komplikationer och brister i uppföljning. Hon
har påtalat sina besvär vid besök på sjukhuset men har inte fått gehör för detta
utan blivit informerad att allt ser normalt ut. Hon önskar att någon ställs till svars
för de besvär hon har idag då hon anser att hon inte blivit lyssnad till när hon
påtalat dessa.
Åtgärd: Svar har inkommit från biträdande överläkare och från överläkare på
ortopedkliniken. Biträdande överläkaren har i sitt yttrande framfört att om
undersökningarna visat på normala resultat så hade det inte funnits grund för att
han skulle träffa patienten. Det framgår att patientens besvär härrör från bristande
svank i ländryggen, bristfällig läkning samt en eventuell infektion runt den metall
som opererats in i ryggen. Det framgår även att läkaren diskuterat med patienten
vad som kan göras för att åtgärda besvären. Det krävs en omfattande operation
med stora risker och patienten framförde att hon inte ville utsätta sig för några fler
riskabla operationer. Anmälaren inkom med synpunkter där hon framförde att hon
önskar information om varför hennes tillstånd försämrats och vad som kan göras åt
detta. Av yttrandet från överläkaren framgår att patienten diagnosticerats med en
ryggradskrök i ungdomen och opererats för detta. Erfarenhetsmässigt är det inte
säkert att patientens smärttillstånd kan åtgärdas genom ytterligare en operation,
därav behandlande läkares bedömning att vänta och se. Överläkaren beklagar
patientens upplevelse. Anmälaren inkom efter detta med ytterligare frågor.
Biträdande överläkare inkom med ett kompletterande yttrande där han ser det som
ett misslyckande att de från klinikens sida inte kunnat försäkra sig om att patienten
fått och intagit tillräcklig information i samband med vården på sjukhuset. Det
framgår att patienten har två ryggsjukdomar som inte så ofta förekommer
samtidigt. Biträdande överläkare menar att de försökt hjälpa patienten men att de
inte kan tillintetgöra sjukdomsutvecklingen och komplikationerna. Anmälaren inkom
efter detta med information om att hon remitterats till annat landsting för operation
och att hon är positiv till detta. Överenskommer att ärendet avslutas hos
förvaltningen.
V1405-02206-62
Vårdcentral missade cancer
En kvinna hör av sig angående en anhörig som sedan flera månader tillbaka lidit av
värk, trötthet, yrsel och fått svårt att röra sig på grund av smärtor och som besökt
vårdcentralen vid flera tillfällen. Där har man inte tagit några prover och efter att
kvinnan åkte akut till ett sjukhus konstaterades att hon lider av cancer, vilket man
inte upptäckt på vårdcentralen. Kvinnan har också synpunkter på att en läkare på
vårdcentralen skrev ut penicillin till patienten utan att ha tagit några prover.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från verksamhetschef samt medicinskt ansvarig
läkare vid vårdcentralen, som skriver att det vid de tillfällen kvinnan besökt
vårdcentralen inte funnits anledning att misstänka någon allvarlig bakomliggande
sjukdom. Man menar att kvinnan blivit noggrant undersökt. Att ta en bakterieodling
innan antibiotika skrevs ut, menar man att det inte fanns skäl för, då patientens
besvär tolkades som infektionsbetingade. Man beklagar att patienten drabbats av
sjukdom och att hon känt sig kränkt och otillräckligt undersökt. Anmälaren har
meddelat att hon inte är nöjd med svaret, men har inte inkommit med någon
ytterligare skrivelse. Ärendet avslutas.
Sida 8
Avslutade ärenden under tiden 2015-04-01—2015-07-31, tillhör PaN 2015-09-17
V1405-02477-63
Dåligt stöd på BB
Ett nyfött barn hade svårt att börja amma. Mamman uttryckte sin oro och
frustration till personalen på BB vid flera tillfällen utan att hon fick hjälp eller stöd,
hon fick bara besked om "att det där kommer att ordna sig, du ska inte oroa dig!"
Barnet var gult och blev tröttare och tröttare av att inte äta. Föräldrarna fick olika
besked om vad de skulle göra, en sa si - en annan sa så, och situationen upplevdes
som frustrerande för föräldrarna.
Åtgärd: Yttranden inhämtades från berörda verksamheter. Av yttrandena framgår
rutiner för när nyfödda barn ska börja få modersmjölksersättning, man beklagar
upplevelsen av att vara ensam och lämnad med sitt barn utan stöd, samt att
processen kring flytt från förlossningsavdelning till mödravårdsavdelning styrs av
tillgång på rum på mödravårdsavdelning inte arbetsbelastningen på
förlossningsavdelningen. Ärendet har tagits upp i personalgruppen för diskussion i
utbildningssyfte. Kopior av yttrandena skickades till anmälaren som sedan inkom
med ett genmäle, genmälet ska bifogas avslutsskrivelsen. Ärendet avslutas enligt
anmälarens önskemål.
V1405-02592-64
Behandling på vårdcentral
En kvinna har sökt vård på sin vårdcentral i tre år för blodbrist och järnbrist. Hon är
laktosintalerant också. Hon ansåg sig inte fått hjälp där. Nyligen när hon besökte
specialistläkare fick hon veta att hon skulle ha tagit vitamin för besvär hon hade.
Hon ifrågasatte varför husläkaren aldrig rekommenderade det. Ytterligare
ifrågasatte hon läkarens tidvis bryska bemötande. Hon har försökt att ta upp
ärendet med verksamhetschefen men har varit svårt att nå henne.
Åtgärd: Förvaltningen har, via chefläkaren, inhämtat yttrande från verksamheten. I
yttrandet beskrev den behandlande läkaren vad som gjorts medicinskt. I genmäle
har anmälaren uttryckt att hon inte anser sig ha fått svar på sina frågor, varför
förvaltningen begärde in ytterligare ett yttrande från vården. I detta yttrande skrev
behandlande läkaren att det som gjorts är välbeskrivet i patientens journal.
Anmälaren har, efter att ha fått ta del av det sista yttrandet, inte hörts av inom
utsatt tid varför förvaltningen avslutar ärendet.
V1406-02917-52
Brister i prover, behandling och uppföljning
En kvinna bad att få en leverfläck borttagen på vårdcentral för några år sedan.
Fläcken skrapades istället för att den skars bort. Ingen analys eller uppföljning
gjordes. Idag har kvinnan fått många fläckar bortopererade och fått behandling för
malignt melanom. Akutsjukvården hävdar att om första provet hade skickats in för
analys, hade cancern upptäckts i ett tidigare skede och situationen sett annorlunda
ut idag.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från verksamhetschef och berörd läkare. Av dessa
framgår att det rörde sig om två olika slags förändringar vid första och andra
tillfället som man tog bort hudförändringarna. Man tog inget prov vid det första
tillfället då man bedömde den första förändringen som en åldersförändring. Den
andra däremot var av elakartad karaktär. Kvinnan har hörts av. Hon är inte nöjd
Sida 9
Avslutade ärenden under tiden 2015-04-01—2015-07-31, tillhör PaN 2015-09-17
med svaret men avstår från vidare handläggning hos förvaltningen. Ärendet
avslutas.
V1406-02918-42
Felmedicinerad efter operation, bemötande
En man opererades för höftledsplastik på en ortopedklinik på ett akutsjukhus. Under
vårdtiden var han ovanligt trött, mådde illa, hade svårt att försörja sig med mat och
dryck och svimmade upprepade gånger liggandes i sängen. Utskrivningsdagen
svimmade han i korridoren. Nu uppdagades att han givits blodtryckssänkande
läkemedel som följt med i ordinationen sedan tidigare vårdtillfälle flera år tidigare.
Inför operationen lämnade han aktuell läkemedelslista, men om denna togs ingen
notis.
Åtgärd: Svar har inkommit från verksamhetschef och ansvarig överläkare. En
beklagan framförs över bristande rutiner vid inskrivning av patient och aktuell
läkemedelslista. Verksamheten kommer att jobba för att rutiner kring
läkemedelslistor ska vara väl kända för alla anställda. Anmälaren har tagit del av
svaren och därefter framfört önskan om fortsatt handläggning vid Inspektionen för
vård och omsorg. Ärendet avslutas.
V1406-02964-63
Bristande resurser och bemötande
En kvinna som väntade sitt första barn fick inte plats på den förlossningsavdelning
hon önskat komma till. Kvinnan och hennes make fick istället plats utanför länet och
körde dit själva. Barnet drabbades av en infektion efter födseln och familjen
skickades till ytterligare ett sjukhus utanför länet. På det nya sjukhuset bedömde
man att barnet var så sjukt att det behövde komma tillbaka till Stockholm för vidare
vård och familjen skickades återigen iväg till det tredje sjukhuset.
Åtgärd: Yttranden inhämtades från Hälso- och sjukvårdsförvaltningen (HSF) samt
från berörd verksamhet. I yttrandet från HSF framkommer att man i första hand
strävar efter att hänvisa till ett annat sjukhus inom Stockholms läns landsting.
Hänvisning till ett annat landsting är en åtgärd man väljer när det inte finns resurser
inom hemlandstinget. Vidare beskrivs att man gör skillnad på en förlossningsplats
och ett rum på förlossningen. En förlossningsplats inbegriper mer resurser än vad
ett rum innebär i fråga om eftervård efter barnets födsel. Antalet hanvisningar både
inom och utom landstinget följs noggrant upp och när antalet hänvisningar går upp
begärs en förklaring från berörd klinik. Personer som hänvisas till en annan
förlossningsklinik har rätt till ekonomisk ersättning för resa och omkostnader för
logi. Yttrande inkom även från berörd verksamhet där man beklagar att den
blivande familjen blivit hänvisade till en klinik utanför länet. Vidare beskrivs att
kapaciteten att ta emot blivande familjer har ökat då ytterligare platser gjorts
tillgängliga. En kopia av yttrandet har skickats till anmälaren. Anmälaren har inte
hörts av och ärendet avslutas i befintligt skick.
V1406-03070-63
Missvisande information om syfte med besök
En kvinna blev kallad till en undersökning för kompletterande utredning av hennes
cancersjukdom. På sjukhuset fick kvinnan besked att syftet med besöket inte var
någon undersökning utan information. När kvinnan ifrågasätter tillvägagångssättet
med missvisande information i kallelsen får hon besked att "vi brukar göra på det
Sida 10
Avslutade ärenden under tiden 2015-04-01—2015-07-31, tillhör PaN 2015-09-17
här viset". Kvinnan klagar på missvisande information i kallelse och att information
om hennes allvarliga sjukdomstillstånd lämnades när hon var ensam.
Åtgärd: Ett yttrande inhämtades från berörd verksamhet. I yttrandet konstateras
det att kallelsen till besöket är otydligt utformad gällande syfte med besöket som
anmälaren påpekat. Med anledning av detta ska man inom verksamheten se över
utformningen av kallelser till besök så att syftet med besöket framgår tydligare. En
kopia av yttrandet sändes till anmälaren som därefter inte hörts av.
V1407-03135-49
Komplikationer av operation, brister i omvårdnad
Anmälaren beskriver komplikationer i samband med operation och brister i
omvårdnaden på avdelningen.
Åtgärd: Av inhämtat yttrande från läkare vid berörd klinik framgår att opererande
läkare både före och under operationen kontaktade kirurgjour, kirurgbakjour och
gynekologjour som dock var upptagna. Komplikationer uppstod då en tarm
skadades under operationen. Två ytterligare operationer genomfördes.
Kontrollröntgen visade att en fjärde operation var motiverad. Läkaren beklagade att
anmälaren drabbats av komplikationer och att flera operationer nödgades
genomföras samt att anmälaren upplevde brister i omvårdnaden. Läkaren skrev
också att den typ av operation som anmälaren genomgick är förenad med risker.
Anmälaren har tagit del av yttrandet. Ärendet avslutas.
V1407-03266-58
Brister i bemötande och behandling
En funktionsnedsatt man blev bristfälligt bemött och undersökt på
akutmottagningen på ett sjukhus. Mannen hade ont i bröstkorgen och sökte vård på
sjukhuset, då han inte ville medverka på grund av rädsla blev han hemskickad utan
behandling. Vården ringde inte heller efter anhöriga till patienten eller läste
journalen där det framgick att han varit på samma sjukhus tidigare under dagen och
att man då konstaterat vätska i lungorna. Patienten sökte vård en tredje gång på
sjukhuset och blev då inlagd på en vårdavdelning, vid utskrivning var han inte
färdigbehandlad och fick medicin i tablettform trots att anhöriga påpekade att
patienten behövde medicin i flytande form. Anmälaren ifrågasätter handläggningen.
Åtgärd: Svar har inkommit från verksamhetschefen på akutkliniken som instämmer
i de brister och synpunkter som anmälaren påpekat. Verksamhetschefen anser att
det finns saker i bemötandet och i handläggningen som kunde gjorts bättre. Han har
även kommunicerat detta med berörd personal. Anmälaren har, efter att ha tagit del
av yttrandet hörts av och meddelat att hon är nöjd med svaret samt att
verksamhetschefen även tagit sig tid att ringa henne för att diskutera ärendet.
Anmälaren önskade även svar gällande förfarandet vid utskrivningen från
vårdavdelningen. Patientnämndens förvaltning har, trots flertal påminnelser, inte
kunnat få ett yttrande från kliniken. Anmälaren önskar inte driva ärendet vidare
utan nöjer sig med att vårdande klinik fått ta del av skrivelsen. Ärendet avslutas hos
förvaltningen.
V1407-03303-49
Läkare ville varken undersöka eller remittera
Sida 11
Avslutade ärenden under tiden 2015-04-01—2015-07-31, tillhör PaN 2015-09-17
Enligt anmälaren ville läkaren varken undersöka eller remittera anmälaren till
specialist.
Åtgärd: I kontakten med patientnämndens förvaltning uppgav anmälaren att han
själv avsåg att diskutera frågan med berörd vårdgivare. Ärendet avslutas.
V1407-03327-58
Brister i kommunikation och information
En kvinna framför synpunkter på brister i dialog och kommunikation mellan henne
och vårdpersonalen på en BB-avdelning på akutsjukhus, detta trots att hon hade
med sig ett s.k. förlossningsbrev med information gällande sin diagnos (Asperger)
och hur hon ville bli bemött. Anmälaren har även fått reda på att personal på
sjukhuset gjort en orosanmälan till Socialtjänsten och undrar varför, hon fick inte
heller information varför dottern skulle få amningstillägg.
Åtgärd: Svar har inkommit från överläkare och områdeschef på kvinnokliniken på
sjukhuset som beklagar patientens upplevelse samt att personalen inte lyckades
leva upp till patientens förväntningar. Av yttrandet framgår att personal på
avdelningen har uppfattat det som oklart hur mycket patienten tagit till sig av den
givna informationen. Gällande tillmatning framkommer att amningen fungerat bra
men att barnläkare gjort bedömningen att amningstillägg var nödvändigt.
Orosanmälan till Socialtjänsten var inte gjord av personal på avdelningen utan från
mödravårdscentralen. Enligt personal på det gruppboende där patienten bor skulle
patienten inte lämnas ensam med barnet utan alltid ha stöd av en vuxen person.
Anmälaren inkom med synpunkter där hon framförde att amningen fungerat bra.
Hon ifrågasätter starkt informationen att hon alltid ska ha en vuxen person hos sig,
samt undrar fortfarande över orosanmälan till Socialtjänsten och menar att det hon
sagt till personalen på avdelningen gällande amningen har misstolkats som att hon
inte kan ta hand om sitt barn. Av yttrande från vårdchefen beklagas att man inte
varit tydliga i sin information till föräldrarna. Anmälaren inkom med påpekandet att
hon inte fått svar gällande orosanmälan till Socialtjänsten. Av det kompletterande
yttrandet från överläkaren framgår att det inte är personal på kvinnokliniken som
gjort orosanmälan. Anmälaren inkom med kopia från journalanteckningar där det
framgår att två orosanmälningar gjorts från sjukhusets sida. I ett yttrande från
chefsbarnmorskan på kliniken framgår att personalen på BB avdelningen känt en
oro över om föräldrarna kunde tillgodose barnet behov och har därför gjort
orosanmälan till Socialtjänsten. Chefsbarnmorskan framför även att anmälaren är
välkommen att boka tid för samtal med henne kring detta om hon så önskar. Då
anmälaren efter att ha tagit del av yttrandet inte hörts av inom angiven tid utgår
förvaltningen från att hon accepterat svaret och avslutar ärendet.
V1407-03512-44
Bristande anhörigkontakt
En kvinna kontaktar angående sin far som skickats till sjukhus, oklart av vem. Enligt
senare kontakt med sjukhus och den geriatriska klinik dit pappan överförts fanns
anteckning om att anhöriga var kontaktade vilket inte stämde. Anhöriga hade själv
ringt runt till Stockholms sjukhus för att leta efter pappan. Hemtjänsten kunde inte
lämna klara besked kring att pappan förts till sjukhus.
Åtgärd: Enligt telefonöverenskommelse med dottern avslutas ärendet då familjen
inte återkommit inom överenskommen tid.
Sida 12
Avslutade ärenden under tiden 2015-04-01—2015-07-31, tillhör PaN 2015-09-17
V1407-03554-42
Brister vid administrering av mediciner
Anhörig till man som vårdas vid en beroendemottagning ifrågasätter att mannens
medicin krossades i stället för att den, enligt FASS, skall läggas under tungan för att
smälta. Mannen upplever abstinens.
Åtgärd: Svar har inkommit från medicinskt ansvarig läkare som ger en förklaring till
administreringen av läkemedlet. För att minska risken för felanvändning delas
denna tablett för att den snabbare skall smälta under tungan. Tyvärr finns det i den
kliniska vardagen inte tid för att övervaka varje enskild patient i de cirka fem
minuter som behövs för att hela tabletten skall hinna lösas upp. När patienten är
tillräckligt stabil i sin drogfrihet tillåts han att medicinera med hela tabletter.
Anmälaren har tagit del av svaret och därefter hörts av och framfört att han är nöjd
med svaret och handläggningen där han fått framföra sina synpunkter. Ärendet
avslutas.
V1408-03601-63
Bristande bemötande
En man besökte en vårdcentral i samband med akuta andningsbesvär. Mannen
upplevde att hans besvär inte togs på allvar och att han inte fick den behandling
han borde ha fått utifrån hans allvarliga situation.
Åtgärd: Ett yttrande har inhämtats från berörd vårdgivare. Av yttrandet
framkommer att den läkare som träffade anmälaren har slutat och att man därför
inte kunnat tala med honom eller henne om det inträffade. Man beklagar
anmälarens upplevelse av besöket och uttrycker sin tacksamhet över framförda
synpunkter. En kopia av yttrandet skickades till anmälaren som efter en längre tid
inkom med ett genmäle. Efter upprepade försök att få kontakt med anmälaren per
telefon och en skriftlig kontaktuppmaning avslutas ärendet i befintligt skick.
V1408-03610-63
Undersökning efter undersökning utan behandling
En kvinna har sedan lång tid kända och diagnosticerade gynekologiska besvär.
Kvinnan stod i kö för kirurgisk behandling men tvingades genomgå den ena
undersökningen efter den andra. Kvinnan framförde synpunkter på att man inte
utför de åtgärder som planerats utan att hon i stället kallades till den ena
undersökningen efter den andra utan att bli informerad om varför.
Åtgärd: Yttrande inhämtade från berörd verksamhet. Av yttrandet framgår det att
man beklagar att hon fått vänta länge på begärd röntgenundersökning men i övrigt
anser man att hon fått ett adekvat och professionellt omhändertagande. En kopia av
yttrandet skickades till anmälaren som inkom med ett genmäle och ett
kompletterande yttrande begärdes. Av det kompletterande yttrandet framgår det att
man beklagar att man brustit i kontinuitet vid läkarkontakter men anser återigen att
omhändertagandet av patienten varit gott med många undersökningar. En kopia av
det kompletterande yttrandet skickades till anmälaren som inkom med ytterligare
ett genmäle. Ärendet ska även sändas till Inspektionen för vård och omsorg enligt
anmälarens önskemål. Ärendet avslutas.
Sida 13
Avslutade ärenden under tiden 2015-04-01—2015-07-31, tillhör PaN 2015-09-17
V1408-03639-63
Bristande utredning, missad cancer
En kvinna var på upprepade besök hos läkare för gynekologiska besvär under två
år. Efter provtagning och lång väntan på resultatet visade det sig att kvinnan hade
drabbats av cancer. Kvinnan framför synpunkter på bristande utredning av hennes
besvär och lång väntan på information om resultatet av provtagningen. Kvinnan
upplever att om hon blivit omhändertagen och undersökt tidigare hade hennes
sjukdom inte blivit så allvarlig som den blev.
Åtgärd: Ett yttrande inhämtades från berörd vårdgivare. AV yttrandet framgår det
initiala omhändertagandet med behandling med olika krämer och salvor, en process
som tog ca 18 månades. Då förbättring uteblev togs ett vävnadsprov som skickades
för analys. Analysen av provet dröjde och ytterligare tid passerade. Till slut kom ett
svar som visade misstänkta cellförändringar och en remiss skickades för utredning.
En kopia av yttrandet skickades till anmälaren som inkom med ett genmäle och ett
kompletterande yttrande begärdes. Av detta framgår det att anmälaren uppmanats
komma tillbaka om förbättring uteblev och när hon inte återkom tolkades det som
att behandlingen haft positiv effekt. Vidare beklagas att anmälaren upplevt sig
nonchalant behandlad vilket inte varit meningen. Ytterligare ett yttrande begärdes
med förklaring om hur vårdgivarens resonerat kring vävnadsprovet. Anmälaren har
tagit del av de kompletterande yttrandena och sedan inte hörts av. Ärendet avslutas
i befintligt skick.
V1408-03660-52
Bristande diagnos och behandling med mera
En kvinna söker upprepade gånger vid husläkarmottagningen för tilltagande svår
smärta. Hon sökte även på närakut och akutmottagningen men blev hänvisad till
vårdcentralen. När hon till slut vänder sig till ett annat sjukhus tre och en halv
månader senare läggs hon in för tumörutredning.
Åtgärd: Yttranden har inhämtats från berörd läkare verksamhetschef och medicinsk
ansvarig. Av dessa framgår att många läkare varit inblandade i kvinnas vård.
Medicinskt ansvarig anser att det var ett svårt fall. Kvinnans sambo som är
anmälare har meddelat att han inte nöjd med svaret. Ärendet har överlämnats till
tillsynsmyndigheten. Ärendet avslutas.
V1408-03662-42
Feldosering gav komplikationer
En man medicineras mot epilepsi och i samband med övergång från droppar till
tablettbehandling ordinerades en för hög dos. Mannen blev medvetandesänkt och
sängliggande och insjuknade i lunginflammation. Efter dosjustering tillfrisknade
mannen i medvetandet.
Åtgärd: Svar har inkommit från verksamhetschefen vid medicinkliniken där en
förklaring ges till val av medicindos. Kontroll av blodet gjordes som visade normal
läkemedelskoncentration. Någon felmedicinering gavs inte. Anmälaren har erbjudits
och haft ett möte med vården för genomgång av händelsen och har därefter
inkommit med skriftliga synpunkter som skall bifogas avslutsskrivelsen till vården
för kännedom. Ärendet avslutas.
Sida 14
Avslutade ärenden under tiden 2015-04-01—2015-07-31, tillhör PaN 2015-09-17
V1408-03698-52
Bristande diagnos och behandling
En kvinna går med svåra smärtor sedan flera månader tillbaka och söker vård på en
akutmottagning. På akuten anser man att kvinnan har en revbensfraktur och skickar
hem henne. Det visar sig senare att kvinnan har en spridd cancer.
Åtgärd: Yttranden har inhämtats av bland annat läkarchefen i akutmedicin. Man
beklagar det inträffade och har med anledning av skrivelsen infört ett nytt
arbetssätt på akutmottagningen. Ombudet har hörts av som är nöjd med svaret
men har önskat att återkoppla till vissa detaljer i avslutsbrevet till vården. Ärendet
är sedan tidigare anmält till tillsynsmyndigheten. Ärendet avslutas.
V1408-03699-52
Bristande diagnos och behandling
En kvinna sökte på lättakuten då hon plågades av smärtor sedan flera månader
tillbaka. Där skickade man hem henne med uppmaning om att äta mera
värktabletter och att hon skulle ta kontakt med sin husläkare. Det visar sig senare
att kvinna har en spridd cancer.
Åtgärd: Yttranden har inhämtats från verksamhetschefen som anser att vården
fullgjorde sin skyldighet genom att hänvisa tillbaka till husläkaren som har
huvudansvar för utredningar. Anmälaren är inte nöjd med svaret. Ärendet har
överlämnats till tillsynsmyndigheten. Ärendet avslutas.
V1408-03754-63
Bristande omhändertagande av avliden person
En man fördes till sjukhusets bårhus i samband med att han avlidit. Mannens
anhöriga framförde synpunkter på att de inte fick komma och ta farväl omedelbart
utan att de tvingades vänta och var välkomna först senare. Ett besök för att ta
farväl var planerat men det blev inställt då den avlidna personen inte var lämplig att
besöka på grund av kroppens tillstånd.
Åtgärd: Ett yttrande inhämtades från berörd verksamhet. Av yttrandet framgår
rutiner för omhändertagandet av en avliden person vid tidpunkten anmälan berör.
Vid tiden för när den avlidne mannen var på bårhuset var det begravningsbyrån som
hade ansvar för att ta hand om den avlidne personen och förbereda för eventuell
visning. Balsamering skedde endast om begravningsbyrån beställde det. En kopia av
yttrandet skickades till anmälaren som önskade att ärendet ska avslutas.
V1408-03780-63
Inställd operation
En kvinna var planerad för en gynekologisk operation på grund av cancer.
Operationen ställdes in samma dag som den skulle ha genomförts på grund av
bristande resurser. Kvinnan framför synpunkter på bristande planering.
Åtgärd: Ett yttrande inhämtades från berörd verksamhet. Av yttrandet framgår att
det är vanligt att planerade operationer ställs in. Orsaken till detta kan vara
personalbrist eller att andra operationer drar ut på tiden. Om en planerad operation
ställs in försöker man ge en ny operationstid så snart som möjligt. Man bedömer att
den uppskjutna operationen inte påverkat sjukdomsförloppet. En kopia av yttrandet
Sida 15
Avslutade ärenden under tiden 2015-04-01—2015-07-31, tillhör PaN 2015-09-17
skickades till anmälaren som sedan inkom med ett genmäle och önskade att ett
kompletterande yttrande skulle begäras. I genmälet framförs att anmälaren anser
att fördröjningen påverkat sjukdomsförloppet. Av det kompletterande yttrandet
framgår det att man hänvisar till tidigare yttrande där påverkan bedömts vara liten.
En kopia av det kompletterande yttrandet skickades till anmälaren som sedan inte
hörts av. Ärendet avslutas i befintligt skick.
V1408-03892-42
Komplikation efter undersökning, informationsbrist
En man genomgick cellprovtagning med biopsi av prostatan för att utesluta cancer
vid en urologklinik på ett akutsjukhus. Efteråt fick han infektion och
sjukhusvårdades i fem dagar. Mannen upplevde att han inte blev informerad om vad
som hänt och varför.
Åtgärd: Svar har inkommit från verksamhetschefen och behandlingsansvarig läkare
som förklarar att en känd men ovanlig komplikation vid denna provtagning är
infektion. Mannen drabbades dessvärre av blodförgiftning och
antibiotikabehandlades och sjukhusvårdades i fem dagar för detta. Brister i
informationen beklagas och mannen erbjuds ett möte för genomgång av händelsen
om så önskas. Anmälaren har tagit del av svaret och framfört att han är besviken
över händelsen och känner en skräck och fasa inför kommande årliga
undersökningar. Ärendet avslutas.
V1408-03987-49
Brister i vårdplanering
Anmälaren har synpunkter på hur sjukhusavdelningen hanterade en äldre kvinnas
behov av transport till hemmet samt synpunkter på avdelningens handläggning av
vårdplaneringsmöten. Anhöriga fick sent besked om vårdplaneringsmötet, de fick
kallelse dagen innan mötet skulle ske, och kvinnan blev utskriven till hemmet trots
att det var känt att det pågick renoveringsarbete i kvinnans lägenhet. Anhöriga
reagerade och efter att de varit i kontakt med avdelningen blev kvinnan
transporterad till den anhörigas bostad.
Åtgärd: I inhämtat yttrande från medicinskt ledningsansvarig överläkare och
chefssjuksköterska hänvisades till samverkansöverenskommelsen mellan
kommunen och landstinget beträffande tidpunkten för vårdplaneringsmötet och
kommunens ansvar vad gäller boendet. Anmälaren tog del av yttrandet och har inte
vidare hört av sig. Ärendet avslutas.
V1408-04002-49
Söker information om avtal
Anmälaren söker information om avtal som berör hörselmottagning.
Åtgärd: Kommer överens att förvaltningen skickar kopia på avtalet till anmälaren.
Ärendet avslutas.
V1408-04023-63
Bristande noggrannhet vid kateterbyte
Sida 16
Avslutade ärenden under tiden 2015-04-01—2015-07-31, tillhör PaN 2015-09-17
En kvinna behövde byta slang till en urinkateter. Efter bytet fick kvinnan svåra
smärtor och man såg att det läckte urin bredvid slangen. Tillbaka på sjukhuset
upptäckte man att en klämma på slangen glömts kvar vid bytet.
Åtgärd: Ett yttrande begärdes från berörd verksamhet. Av yttrandet framgår det att
en intern utredning initierades kring det inträffade så fort det kom till
verksamhetens kännedom. Man arrangerade även utbildningstillfällen för personalen
för korrekt hantering av katetern. Vidare tog man kontakt med tillverkaren för att
påtala att det är lätt att man missar att ta bort klämman på grund av dess diskreta
färg. Avslutningsvis framkommer det att insatserna har följts upp löpande för att
utvärdera dess effekt. En kopia av yttrandet skickades till anmälaren som därefter
inte hörts av. Ärendet avslutas i befintligt skick.
V1409-04153-59
Brister i hantering & bedömning, fördröjd diagnos
En kvinna framför synpunkter på information rörande tolkning av röntgenbild.
Diagnosen fördröjdes flera månader och sjukdomen har nu gått så långt att den inte
går att behandla. I kontakter angående detta framförde läkaren att han inte är
någon specialist samt att det i verksamheten inte är brukligt att konsultera kollegor.
Kvinnan beskriver även andra misstag i vårdprocessen, bland annat rörande
samordning och remisser mellan flera olika enheter som också bidragit till fördröjd
utredning och försenad diagnos. Därav önskar hon svar på: Vem har övergripande
ansvar under en utredning, Vem bär ansvaret för de olika delarnas genomförande,
Vem lotsar patienten och knyter samman vårdkontakterna i processen, Beror det
som hänt på bristande resurser? Hade anmälaren fått vård och operation i tid hade
hon nu behövt mindre vård och fått leva längre. Det hade sparat resurser.
Åtgärd: Yttrande har inkommit från verksamhetschefen. Hon beklagar att vård och
behandling fördröjts och framför att en avvikelse har upprättats och en lex
Mariaanmälan har gjorts. Hon besvarar frågorna och framför att det övergripande
ansvaret är allmänläkarens och att röntgenläkarens överblick är begränsad. De olika
delarna ansvarar behandlande läkare för, som skriver remiss medan röntgen utför
undersökningen och skickar svar. Lotsar gör behandlande läkare som bedömer och
beslutar om åtgärder och tolkar resultaten av dem, för vidare åtgärder. Väntetiden
var fem mot önskade tre veckor till röntgen, svaren levererades dock snabbt.
Rörande brister i röntgensvar nämns att undersökningsresultaten bedöms av två
specialister för att undvika missar. Berörd läkare beklagar att anmälaren uppfattat
hans svar som nonchalanta och framför att han försökt beskriva verksamhetens
struktur, samt att vissa tillstånd är ovanliga och kan vara svårtolkade. Anmälaren
framför i telefon att hon har svårt för att svar i hennes ärende bemöts med
beklagan. Är dock försiktigt positiv till att lex Mariaanmälan är gjord och är
intresserad av vad det leder till. Anmälaren framför sedan inget ytterligare. Ärendet
avslutas.
V1409-04241-59
Synpunkter på journal och medicinering
En kvinna framför att grava fel införts i hennes journal, detta har rättats efter
genomgång. Kvinnan önskar dock detta belyst i verksamheten och föreslår tydligare
dialog och till exempel sammanfattning av vad som framkommer vid ett läkarbesök.
Vidare fördröjdes hennes läkemedelsbehandling på grund av brister i samband med
hantering av förskrivning av licenspreparat. Kvinnan ifrågasätter också hur hon
bemöttes i samband med att kontakten avslutades.
Sida 17
Avslutade ärenden under tiden 2015-04-01—2015-07-31, tillhör PaN 2015-09-17
Åtgärd: Yttrande har inkommit från medicinskt ansvarig läkare och enhetschef.
Yttrandet besvarar frågan om licensansökan med att läkaren verkar ha
missuppfattat ansökningsförfarandet vilket beklagas. Rörande journalerna framförs
att det i efterhand är svårt att rekonstruera vad som sagts och att det ett samtal
inte återges exakt utan filtreras varför tolkningar kan förekomma även om det är
oönskat. Vissa rättelser har gjorts och de kvarstående felaktigheter anmälaren anser
finns beklagas. Angående den avslutade kontakten bedöms den ha gjorts på ett
nöjaktigt sätt med överföring till annan specialist. Dock framförs att det är svårt att
bedöma eftersom det rör en läkares uppfattning att hon ej kan fortsätta vara
anmälarens läkare, vilket alltid är beklagansvärt oavsett anledningen till det.
Anmälaren har tagit del av yttrandet och framför att hon uppfattar det lättvindigt
och kortfattat samt att vissa saker fortfarande inte är besvarade. Hon finner det
dock inte meningsfullt med vidare handläggning. Ärendet avslutas.
V1409-04262-34
Behandling
En pappa till son i tonåren har synpunkter på att denne inte har fått adekvat
behandling inom beroendevården och att samverkan med andra vårdgivare inte
fungerat. När fadern efterfrågade en vårdplan svarade överläkaren att nu är det
sommar och du vet hur det är. Sonen har därefter fått en ny behandlare och
medicinering och en fullständig utredning ska troligen påbörjas i slutet av
september.
Åtgärd: Ett yttrande har inhämtats från sektionschef och medicinskt
ledningsansvarig vid berörd enhet. De beklagar djup att samordningen brustit då de
blev en del av problembördan istället för att bidra med lindring och lösning.
Samordning av vårdens resurser är en viktig fråga och är ett utvecklingsområde där
det sker omfattande utbildningsinsatser i samordnad individuell plan, så kallad
"SIP". Planens syfte är att öka inflytande och delaktighet för patienten. I detta fall
hade en sådan plan varit önskvärd i samband med sonens vård och vårdgivaren
beklagar att så inte skett. Man beklagar även att kontinuiteten brustit under
sommaren och att personalen uttryckt sig på ett negativt sätt om hur verksamheten
organiseras under sommarperioderna. De kommer att fortsätta arbetet mot bättre
kontinuitet och samordning av vården. Efter den initiala bedömningen knöts en
erfaren behandlare till sonen och familjen. Anmälaren har tagit del av yttrandet och
därefter inte avhörts. Ärendet avslutas.
V1409-04343-49
Avvikelse från vårdplanering
Det genomfördes vårdplanering om en äldre kvinna vid avdelningen på
akutsjukhuset. Enligt denna planering skulle kvinnan överföras till annat sjukhus för
rehabilitering. Hon kunde endast förflytta sig med gåbord och med hjälp av personal
vid vardera axeln. Anhöriga blev informerade om detta och planerade att besöka
henne vid det sjukhus där hon skulle få rehabilitering. De anhöriga blev emellertid
kontaktade av ett företag på bottenvåningen i det flerfamiljshus där patienten bor
några trappor upp. Företaget berättade att en taxichaufför lämnat henne där
eftersom han inte hade hittat hennes nycklar. Personal från företaget hjälpte
kvinnan upp till bostaden med hjälp av en granne. Kvinnan var förvirrad och hade
svårt att tala. De som hjälpte henne hittade telefonnummer till anhöriga i
lägenheten. Senare visade det sig att avdelningen beställt färdtjänst till
hemadressen, inte till sjukhuset där hon enligt vårdplaneringen skulle få
rehabilitering.
Sida 18
Avslutade ärenden under tiden 2015-04-01—2015-07-31, tillhör PaN 2015-09-17
Åtgärd: Av inhämtat yttrande från berörd vårdenhetschef framgick att
sjuksköterskan som ansvarade för beställning av transporten hade missuppfattat
information och därför beställt transport till patientens hemadress. Det framgick
även av yttrandet att avvikelserapport hade upprättats, att berörd personal vidtalats
och att frågan blivit avhandlad på avdelningens arbetsplatsträff. Anmälaren tog del
av yttrandet och har därefter inte vidare hört av sig. Ärendet avslutas.
V1409-04397-63
Komplikationer till födseln
En flicka föddes efter att hennes mamma blivit hänvisad till en förlossningsklinik
utanför Stockholmsläns landsting (SLL). I samband med förlossningen drabbades
flickan av komplikationer som gjorde att hon skickades med ambulans mellan olika
sjukhus och efter ett par dagar kom familjen tillbaka till ett sjukhus i Stockholm.
Flickan vårdades på en neonatalavdelning utan att föräldrarna kunde bo där hos
henne på grund av platsbrist. Flickans föräldrar framför synpunkter på att de
hänvisades till vård utanför SLL och att detta kan ha orsakat att flickans tillstånd var
allvarligt påverkat efter födseln.
Åtgärd: Yttranden inhämtades från berörd verksamhet. Av yttrandena framgår det
att man har haft personlig kontakt med anmälaren och diskuterat händelser som
togs upp i anmälan. I frågan om hänvisning till förlossningsklinik utanför SLL inför
födseln av flickan har man konstaterat att sedan detta skedde har ytterligare
förlossningsplatser öppnats. Kopior av yttrandena har skickats till anmälaren.
Anmälaren har efter det inte hörts av och ärendet avslutas i befintligt skick.
V1409-04401-62
Brister i samband med cancervård
En kvinna som lidit av cancer har synpunkter på den rekonstruktiva bröstkirurgi hon
genomgått och att misstag skett i samband denna. Hon har också synpunkter på att
hon fått bristande information om biverkningar av cellgiftsbehandling.
Åtgärd: Yttranden har inhämtats från de två berörda sjukhusklinikerna.
Sektionsansvarig vid kliniken där de rekonstruktiva operationerna gjorts, medger att
man av någon anledning inte gjort alla fyllningar av bröstprotesen som det var
tänkt, men skriver att den uteblivna expansionen inte bör ha orsakat ett sämre
slutresultat. Patienten har kontaktats via telefon och erbjudits en tid för en ny
bedömning angående det estetiska resultatet. En specialistläkare vid den andra
sjukhuskliniken meddelar att patienten informerats om cellgiftbehandlingen och de
förväntade biverkningarna, men beklagar att patienten inte upplever att hon fått
tillräcklig information. Anmälaren har inte hörts av efter att ha tagit del av
yttrandena. Ärendet avslutas.
V1409-04407-59
Synpunkter på bedömning
En anhörig är mån om att en händelse kommer till verksamhetens kännedom. En
kvinna med smärta från rygg och mage skickades från sin vårdcentral till
akutmottagningen. Kvinnan erhöll smärtlindring och skickades hem. Hon hade ont
och svårt att sova och sökte vårdcentralen igen efter två dagar. Därifrån skrevs nu
remiss med information om hjärtproblematik. Kvinnan lades in, opererades och
drabbades i samband med det av en stroke.
Sida 19
Avslutade ärenden under tiden 2015-04-01—2015-07-31, tillhör PaN 2015-09-17
Åtgärd: Yttranden har inkommit från berörda läkare och chefer. Berörda läkare
beskriver omfattande kroppsliga undersökningar och dialog med patienten och
anhöriga samt förklarar ställningstagande och åtgärder som bedömningarna utifrån
detta ledde till. Man beklagar det som sedan drabbade patienten i samband med
operationen och välkomnar att ta kontakt om ytterligare frågor finns. Anmälaren har
tagit del av yttrandet och framför inget ytterligare. Ärendet avslutas.
V1409-04455-52
Tillgodoser ej mat vid allergi
Ett litet barn inkom akut till akutsjukhus. Efter åtgärd fick han stanna för
observation och det var viktigt att han åt för att återhämta sig. Sjukhuset kunde
dock inte tillgodose pojkens behov då all allergimat måste förbeställas då den inte
tillagas på sjukhuset. Det enda de kunde erbjuda var riskakor med smör, skinka och
gurka. Föräldrarna har e-postat en skrivelse till sjukhuset med sina synpunkter utan
att ha fått svar.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från bland annat en vårdutvecklingsledare. Av detta
framgår att man kan beställa individuell anpassad allergikost fram till klockan 15 för
leverans dagen efter. I akuta fall går det även att ordna allergikost efter klockan 15.
Information om detta finns bland annat på sjukhusets intranät och vårdpersonalen
ska fått denna information vid kostombudsmöten och andra nätverksmöten.
Anmälaren har inte hörts av inom utsatt svarstid. Ärendet avslutas.
V1409-04499-44
Bristande utredning
En kvinna har upprepade gånger sökt sin husläkare för sina kalla ben och fötter utan
att få en diagnos. Kvinnan önskade få remiss till specialist för att få en diagnos och
ville att läkaren skulle ställa frågan om detta i remissen på grund av kölden i benen.
Kvinnan hade en nackskada sedan tidigare och det var efter den skadan besvären
började.
Åtgärd: Yttrande gavs av ansvarig läkare. Denne gav en detaljerad bakgrund till de
remisser och undersökningar som gjorts. Läkaren ansåg att en grundlig utredning
gjorts i fallet och att utredningarna visat på det typiska för sjukdomen och
patientens besvär. Efter genmäle från anmälaren gavs ett kompletterande yttrande
med fördjupade svar på anmälarens frågeställningar. Anmälaren gav ett nytt
genmäle och krävde svar på tidigare ställda frågor. Förvaltningen förklarade att
ytterligare skriftväxling sannolikt inte skulle tillföra ärendet något nytt i sak och att
ärendet av det skälet skulle avslutas. Anmälaren bestred motiveringen och krävde
svar. Ärendet avslutas.
V1409-04519-49
Får fel behandling
Anmälaren uppger att hon vid vårdcentralen får fel behandling, hon riktar även en
hel del andra synpunkter mot vårdcentralen vilka kommer preciseras i kommande
skrivelse.
Åtgärd: Förvaltningen hade kortare kontakt med anmälaren men hon har inte vidare
hört av sig. Ärendet avslutas.
Sida 20
Avslutade ärenden under tiden 2015-04-01—2015-07-31, tillhör PaN 2015-09-17
V1409-04539-42
Brister i uppföljning, tillgänglighet
En man upplever att husläkaren brister i uppföljningen av hans medicinering och att
han lätt kan beställa nya mediciner. Han nekas remiss till psykiatrisk mottagning.
Åtgärd: Svar har inkommit från verksamhetschefen och behandlingsansvarig läkare.
Det preparat mannen medicinerats med förskrevs från en psykiatrisk mottagning
och fortsatt handläggning har skötts från vårdcentralen. En ny remiss har skickats
till psykiatrin men den kom i retur utan åtgärd. Mannen har erbjudits en ny
läkarkontakt och läkemedelsgenomgång är planerad. Anmälaren har tagit del av
svaren och därefter framfört att han är nöjd och önskar ärendet avslutat.
V1409-04545-52
Vård och behandling
En kvinna har synpunkter på vården och behandlingen hon fick i samband med
förlossningen av hennes barn. Hon har misstankar om att hennes barn skadades
under förlossningen. Kvinnan vill även klaga på personalens bemötande då hon och
barnet var tvungna att uppsöka vården då pojken inte mådde bra.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats av sektionschef, verksamhetschef för
barnakutkliniken och till förordnad vårdchef för kvinnoklinken. Av dessa framgår att
man beklagar det bristande bemötande som föräldrarna fått och att man kommer
att lyfta händelsen på personalmöte för att illustrera att bemötandet inte får gå till
på detta sätt. Man beklagar också att man brustit i rutinen då pappan inte fick följa
med det nyfödda barnet till barnbordet för kontroll. Barnet behövde hjälp med
andningen direkt efter förlossningen. Även denna händelse kommer att lyftas på
personalmöten för att uppmärksamma rutinen. Anmälaren har inte hörts av efter
utgången svarstid. Ärendet avslutas.
V1409-04554-63
Komplikationer till genomgången operation
En man genomgick en galloperation, mannen drabbades av komplikationer vilket
ledde till ett långdraget läkningsförlopp.
Åtgärd: Yttrande inhämtades från berörd vårdgivare. Av yttrandet framgår det att
komplikationer uppstod under operationen vilket har orsakat det långdragna
läkningsförloppet efter. När patienten opererades ramlade det ut stenar ur
gallblåsan som inte hittades och därför lämnades kvar i buken. En tid senare
drabbades mannen av svårbehandlade infektioner och de förlorade gallstenarna
trängde ut genom huden. Man konstaterar att operatörerna varit noggranna under
operationen men omständigheterna med kvarvarande stenar orsakat mannens
besvär. En kopia av yttrande skickades till anmälaren som sedan inkom med ett
genmäle och önskemål om ett kompletterande yttrande. Av det kompletterande
yttrandet framgår att man har som rutin att inte informera om förlupna gallstenar
men att rutinen om att uppmana till att söka kontakt om komplikationer med
buksmärtor, feber, kräkningar och problem med sårläkningen följts. Anmälaren tog
del av det kompletterande yttrandet och har efter inte hörts av. Ärendet avslutas i
befintligt skick.
V1409-04559-62
Missad cancerdiagnos på vårdcentral
Sida 21
Avslutade ärenden under tiden 2015-04-01—2015-07-31, tillhör PaN 2015-09-17
En kvinna har synpunkter på att en husläkare inte har tagit hennes multisjuke och
rullstolsburne make på allvar. Assistent och familj påtalade för husläkaren att de var
oroliga för mannens hälsa och att hälsan försämrats. Husläkaren blev då arg.
Mannen hade bland annat gått ner mycket i vikt. På grund av läkarens nonchalans
missades att mannen hade cancer i huvud, lungor, mage och skelett. Mannen avled
några veckor efter diagnos ställd på akutsjukhus.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från aktuell läkare vid vårdcentralen, som framför
att han haft ett professionellt bemötande och att patienten blivit korrekt undersökt
och behandlad. Ett kompletterande yttrande begärdes därefter, då anmälaren bland
annat inte ansåg sig ha fått något tillfredsställande svar på frågan om läkarens
bemötande. Läkaren och verksamhetschefen har svarat att man beklagar att
hustrun upplevt samarbetsproblem och bristande bemötande, och framför att detta
inte varit avsikten. Ärendet har förts över till Inspektionen för vård och omsorg för
att få en utredning av de medicinska frågorna. Ärendet avslutas.
V1409-04567-52
Nekad plats i anhöriggrupp
En man har nekats att få delta i en anhöriggrupp till svårt cancersjuka patienter
med hänvisning till att han har talsvårigheter och behöver tolk i vissa lägen. Mannen
känner sig orättvis behandlad.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats av berörd läkare. Läkaren redogör för sitt beslut och
att man har hänvisat till en alternativ lösning. Förvaltningen har informerat
anmälaren om möjligheten att anmäla till diskrimineringsombudsmannen. Mannen
har ej hörts av efter utgången svarstid. Ärendet avslutas.
V1409-04568-28
Ofullständig tandbehandling
En kvinna som behandlats för muncancer fick fyra tänder borttagna inför
cancerbehandlingen. Det innebar att även tandbroarna i över- och underkäken togs
bort. Kvinnan är idag mycket besviken på att inga andra tandvårdsinsatser sattes in.
Idag har hon stora bekymmer då hon inte kan få implantat och då protes har svårt
att sitta på grund av kraftig muntorrhet. Hon anser att käkkirurgen inte skulle ha
tagit bort hennes kvarvarande tänder, det har försämrat hennes livskvalitet.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från verksamhetschefen på käkkirurgiska kliniken.
Tandläkare på medicinsk tandvård bedömde att fyra tänder behövde extraheras
inför planerad strålbehandling. Dessa tänder utgjorde dessvärre stöd för
brokonstruktioner, varför dessa då också blev tvungna att avlägsnas. Patienten
remitterades därefter vidare till specialisttandvården för Oral Protetik för
ställningstagande till eventuell implantatbehandling. Käkkirurgiska kliniken har
avrått från implantatbehandling då det är stor risk för utvecklande av
käkbensnekros i detta fall. Anmälaren har tagit del av yttrandet och ärendet
avslutas enligt överenskommelse.
V1409-04620-59
Felaktigheter ledde till nekad samtalsterapi
En kvinna har nekats samtal vid en psykoterapienhet med motiveringen att hon är
heltidssjukskriven. Läkare vid en psykiatrisk mottagning har bedömt att hon är i
Sida 22
Avslutade ärenden under tiden 2015-04-01—2015-07-31, tillhör PaN 2015-09-17
behov av samtalsterapi. Hon anser att enhetens rutin är helt felaktig då en
bedömning gjorts utan att träffa henne och att hon inte får vård på grund av att hon
är sjukskriven. Hon undrar också hur hon ska kunna klara sysselsättning när hon
inte får vård.
Åtgärd: Yttranden och kompletterande yttranden har inkommit från enhetschef och
berörda psykoterapeuter. Samtliga beklagar och ber om ursäkt för de felaktigheter
som förekommit i utredningsbedömningen. Man ser det som en mer framkomlig väg
att träffas för att gå igenom bedömningen, vilket anmälaren avböjer. Anmälaren är
dock intresserad av en ny bedömning, vilket genomförs av annan person och
resulterar i att anmälaren beviljas behandling. Sammanfattningsvis innehåller
yttrandena därutöver utförliga beskrivningar av organisationen, strukturen och
kriterier för bedömning. Vid beskrivning och genomgång av ärendet nämner både
anmälare och mottagningen de vanskliga momenten med informationsöverföring
och därmed andrahandsinformation som kan leda till missförstånd och felaktigheter.
Avslutningsvis efterfrågar anmälaren vad man tänker göra för att förhindra att fler
patienter drabbas av samma ovarsamhet. Enhetschefen som i samtal med berörda
försökt rekonstruera processen nämner vikten av rättvisande underlag samt
välfungerande kommunikation och som faktorer för att förebygga misstag. Dessa
områden kommer hon att fokusera på i samband en förestående översyn av det
befintliga systemet. Anmälaren framför att hon är tacksam för att hon nu får
behandling, dock har resan varit lång och orsakat lidande och svårigheter för henne
och hennes närstående. Ärendet avslutas.
V1409-04622-44
Bristande bemötande
En kvinna som upprepade gånger varit inlagd på sjukhuset och då klagat på sina
värkande och kalla ben och fötter, som uppkommit efter en tidigare nackskada.
Kvinnan tycker att hon borde ha blivit utredd för sina besvär på sjukhuset och att
vårdpersonalen borde ha lyssnat bättre på hennes synpunkter.
Åtgärd: Yttrande gavs av verksamhetschef. Verksamhetschefen beklagade att
kliniken inte uppmärksammat att patienten haft besvär av kalla ben och fötter så att
detta journalförts och utretts och att patienten inte heller fått de filtar hon bett om.
Anmälaren gav genmäle men hörde inte av sig efter att ha tagit del av det
kompletterande yttrandet. Ärendet avslutas.
V1409-04709-52
Nekas vård
En mamma sökte vård för sin bäbis men får besked av läkaren att en närakut är
bara till för förkylda personer.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats av verksamhetschefen och berörd läkare.
Verksamhetschefen uppger att närakuten visst kan ta emot små barn med lättare
åkommor. Berörde läkare redogjorde för att han undersökt barnet och hänvisat mor
och barn till barnavårdscentralen. Anmälaren har inte hörts av efter utgången
svarstid. Ärendet avslutas.
V1410-04714-44
Bristande rutin samt bemötande
Sida 23
Avslutade ärenden under tiden 2015-04-01—2015-07-31, tillhör PaN 2015-09-17
En dotter skriver med fullmakt för sin mamma som genomgick en undersökning vid
en thoraxklinik. Mamman skulle sedan transporteras tillbaka till den avdelning där
hon vårdades. Anhöriga väntade på vårdavdelningen. Efter tre timmar började man
undra var mamman befann sig och det uppdagades att transporten efter
undersökningen glömts bort. På vårdavdelningen hade viss personal ett bristande
bemötande vilket gjort att kvinnan nu känner sig osäker även i sin hemmiljö.
Åtgärd: Yttrande gavs av chefsjuksköterskor, neurologkliniken, samt
verksamhetschef, fysiologkliniken. Chefsjuksköterskorna beklagade patientens
upplevelse och skulle enligt yttrandet genomföra förändringar i rutiner avseende
mediciner för patienter inskrivna på jourtid. Man hade även utifrån patientens
berättelse genomfört diskussioner som gällde bemötande och svar på
patientpåringningar. Verksamhetschefen på fysiologklinken beklagade också det
inträffade och kliniken hade förtydligat att förutom ansvaret att beställa
återtransport så låg ansvaret för patienten hos biomedicinsk analytiker så länge
patienten var kvar på avdelningen. Enskilt samtal hade även genomförts med
ansvarig person. Som svar på genmäle redovisade verksamheten för
klagomålshanteringen som sköts separat av chefsjuksköterskan och inte registreras
i patientjournalen. Synpunkterna behandlades som en avvikelse och återkopplades
för förbättrade rutiner och riktlinjer. Efter att ha tagit del av yttrandena valde
anmälarna att avsluta sitt ärende med egna synpunkter i separat skrivelse att bifoga
slutskrivelsen till vården.
V1410-04721-59
Ifrågasätter information efter operation
Vid återbesök efter en operation fick en kvinna information om att inga hinder för
graviditet fanns och senare informerades hon om att hennes bukmuskler skadats på
grund av att hon varit gravid för snart efter operationen. Komplikationerna behöver
åtgärdas kirurgiskt vilket kvinnan är tveksam till då hennes förtroende för vården är
starkt påverkat av det inträffade. Hon vill att ansvariga uppmärksammar händelsen
så att det inte händer någon annan.
Åtgärd: Yttranden har inkommit från tre olika läkare. Dessa beskriver
händelseförlopp inklusive bedömningar och åtgärder samt redogör för detaljer
rörande vad som opererats, varför och hur. Utifrån genmäle från anmälaren
resonerar man i ett av yttrandena om diskussioner och information som förekom vid
ett läkarbesök. Samantaget bedöms att anmälarens vårdförlopp har hanterats
korrekt och i stort sett varit komplikationsfritt. Anmälaren har tagit del av
yttrandena och bortsett från genmälen med önskan om förtydliganden framför hon
efter att det tredje yttrandet översänts inget ytterligare. Ärendet avslutas.
V1410-04739-49
Svårt att komma i kontakt med läkare
Anmälaren har svårt att komma i kontakt med sin läkare vid vårdcentralen.
Åtgärd: Av inhämtat yttrande av berörd verksamhetschef, framgår att anmälaren
under senaste året varit inbokad hos läkare och sjuksköterskor vid ett flertal
tillfällen och att läkarna har avsatt särskild tid för att ringa patienter och att
anmälaren därför fått invänta sådan dag då han blivit uppringd av sin läkare.
Anmälaren har tagit del av yttrandet. Ärendet avslutas.
V1410-04741-59
Sida 24
Avslutade ärenden under tiden 2015-04-01—2015-07-31, tillhör PaN 2015-09-17
Synpunkter på ordination och behandling
En kvinna remitterades via mödravårdscentral för behandling av komplikation efter
förlossning. Kvinnan behövde uppsöka vård ytterligare två gånger för att få en
behandling som fungerade mot hennes problem. Kvinnan ifrågasätter också att hon
ordinerades ett läkemedel som enligt bifogade instruktioner var kontraindicerat. När
kvinnan kontaktade sjukhuset avråddes hon från att ta detta. Hon undrar om hon
inte ska kunna lita på att läkare ger rätt information.
Åtgärd: Två yttranden har inkommit från verksamhetsansvariga. De beskriver
vårdförloppet och förklarar bedömningar, åtgärder och uppföljning samt vad som
gäller angående ovan nämnda läkemedel. Sammantaget bedömer de att anmälaren
fått hjälp i rimlig tid och att omhändertagandet varit korrekt. Anmälaren har tagit
del av yttrandena och är inte helt nöjd med svaren vilket hon önskar förtydligat i
genmäle. Efter det sista yttrandet framför hon avslutningsvis att hon saknar respons
angående hur det ska bli lättare för patienterna att få tid för besök. Hon behövde
själv ringa flera gånger och fick tillslut en återbudstid.
V1410-04747-62
Cancer upptäcktes inte på vårdcentral
En kvinna har synpunkter på att hennes cancerdiagnos inte upptäcktes på en
vårdcentral, trots att hon påtalade att hon hade en hudförändring som hon var
orolig för.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från verksamhetschef och medicinskt ansvarig
läkare vid vårdcentralen samt från den berörda läkaren. Läkaren skriver att hon inte
har gjort någon notering om hudförändringen och att hon inte minns säkert om
förändringen bedömdes vid kvinnans två besök, men framför att hon alltid försöker
vara noggrann när det gäller både patientomhändertagande och
journaldokumentation. Verksamhetschefen skriver att det är svårt att bedöma
händelsen, då lång tid förflutit sedan besöken och besvären inte finns omnämnda i
journalen. Anmälaren har inte hörts av efter att ha tagit del av yttrandet. Ärendet
avslutas.
V1410-04759-58
Inte förbättrad efter operation
En man undrar om den hjärtoperation han genomgick på ett sjukhus gått rätt till då
han blev tvungen att genomgå en till operation efter detta.
Åtgärd: Svar har inkommit från verksamhetschefen på Thoraxkliniken. Av yttrandet
framgår att indikationen att operera patienten var att han led av stopp i två av
hjärtats tre kranskärl. Detta tillsammans med en bedömning av patienten vid en
multiprofessionell rond och att operationen kunde genomföras med låg risk är i
enlighet med aktuella riktlinjer och följer vetenskap och beprövad erfarenhet. Vid
patientens operation användes viss typ av blodkärl för att öka chanserna att de hålls
öppna under en längre tid. Flödesmätning under operationen visade på god
funktionalitet. Verksamhetschefens bedömning är att operationen utförts på ett
riktigt och fullständigt sätt. Det framgår också att det är känt att förbi-kopplingarna
blir täta med tiden men att detta är ovanligare vid användande av den typ av
blodkärl som använts vid den aktuella operationen. Möjliga anledningar till
förträngningar av förbi-kopplingarna kan vara kända riskfaktorer som bland annat
högt blodtryck. Andra anledningar kan vara kirurgtekniska men i patientens fall går
det inte att finna underlag för kirurgtekniska försummelser. Anmälaren har, efter att
Sida 25
Avslutade ärenden under tiden 2015-04-01—2015-07-31, tillhör PaN 2015-09-17
ha tagit del av yttrandet, inkommit med synpunkter där han framför att han
fortfarande anser att något måste blivit fel under operationen. Enligt
överenskommelse bifogas synpunkterna för kännedom till avslutsskrivelsen. Ärendet
avslutas.
V1410-04771-52
Bristande behandling med mera
En mamma är förtvivlad då hennes vuxna dotter inte får adekvat hjälp från vården
då akutsjukhusen skickar hem dottern. Den unga kvinnan drabbades av kramper.
Hon har sedan tidigare besvär med sammanväxta ryggkotor. Mamman är frustrerad
över att vården inte hjälper hennes dotter och lämnar olika information till dottern
och föräldrarna.
Åtgärd: Yttranden har inhämtats från sektionsöverläkare och en verksamhetschef
från berörda sjukhus. I yttranden har man redogjort för vårdtidens förlopp och
poängterat att rehabiliteringen inte kan ske inneliggandes på akutsjukhus utan ska
ske i hemmet. Anmälaren har tagit del av yttrandena och därefter inte hörts av.
Ärendet avslutas.
V1410-04794-42
Felmedicinerad
En man vårdades och medicinerades på en psykiatrisk öppenvårdsmottagning mot
ångest och oro. I samband med receptförnyelse hade mannens läkare semester
varför han fick kontakt med en annan läkare som menade att medicineringen var
fel. Denna medicinering han fått under fyra år skall endas ges som akutbehandling
och är beroendeframkallande. Mannen sjukhusvårdades för avgiftning och har
kvarstående besvär.
Åtgärd: Svar har inkommit från chefläkaren och behandlingsansvarig läkare som
framför att förskrivning och behandling har skett med omsorg och noggrannhet.
Läkemedelsbehandlingen är utförd i enlighet med vetenskap och beprövad
erfarenhet. Anmälaren har tagit del av yttrandet och därefter framfört att han inte
är nöjd med svaren. Ärendet avslutas vid förvaltningen.
V1410-04803-42
Nekad medicindelning med dosett
En kvinna är missnöjd med en sköterska vid vårdcentralen som inte lyssnade på
henne och nonchalerade hennes önskemål om att få mediciner delade i dosett.
Kvinnan framförde att hon överdoserat tidigare och därför alltid fått medicindelning
med dosett som en säkerhet. Sköterskan avslutade dosettdelning från vårdcentralen
och därefter har kvinnan överdoserat två gånger. Sjukhusvård på intensiven
krävdes.
Åtgärd: Svar har inkommit från verksamhetschefen som beklagar att kvinnan
uppfattat besöket och händelsen som hon gjort. Ingen överförskrivning av
medicineringen har skett från behandlingsansvarig läkare och denna har ingen
kännedom om intensivvården som kvinnan anger i anmälan. Anmälaren har tagit del
av svaret och därefter framfört att hon inte är nöjd. Ärendet avslutas.
Sida 26
Avslutade ärenden under tiden 2015-04-01—2015-07-31, tillhör PaN 2015-09-17
V1410-04804-44
Bristande vård och bemötande
En kvinna har synpunkter på vården och omhändertagandet av hennes far som var
inlagd på sjukhus några dagar innan han avled. Anhöriga som besökte mannen
upptäckte att han inte hade ätit och inte fått sina mediciner. Bemötandet mot de
anhöriga var otrevligt och dottern framför att hennes far inte fick ett värdigt slut.
Åtgärd: Yttranden gavs av verksamhetschef akut, verksamhetschef internmedicin,
ansvarig läkare samt vårdenhetschef. Yttrandena visade i sina ingående
beskrivningar att vården hade brustit i kommunikation och på vårdavdelningen i
omvårdnadsrutiner. Vården avsåg att följa upp anhörigas frågeställningar med alla
personalkategorier. Från akutmottagningen beklagade man att väntetiden blivit lång
och att provtagningarna dröjde. Avdelningen hade under hösten startat ett
verksamhetsöverskridande arbete för att patienterna snabbare skall få träffa en
läkare och att plats skall finnas på vårdavdelning när akutens arbete är avslutat. I
ett kompletterande yttrande erbjuds familjen personligt samtal med berörd personal
och arbetsledning. Familjen är inte nöjd med de yttranden som givits och avser att
anmäla till annan instans. Ärendet avslutas enligt överenskommelse.
V1410-04819-59
Brister i information inför planerad operation
En kvinna planerades för operation vid en kvinnoklinik på ett akutsjukhus och
upplevde informationen inför denna som bristfällig och felaktig. Kvinnan avbokade
operationen efter att ha sökt information på internet och ifrågasätter därefter även
valet av den operation som hade planerats och undrar om hennes bipolära sjukdom
påverkat hennes vård. Kvinnan har vänt sig till annan vårdenhet för behandling.
Åtgärd: Yttrande har inkommit från verksamhetschefen. Hon beklagar att anmälaren
upplevde bemötandet som ointresserat och oengagerat, vilket har framförts till
berörd personal. Hon betonar att planeringen av operationen inte hade något med
anmälarens bipolära sjukdom att göra, utan syftade till att avhjälpa gynekologiska
besvär. Slutligen hoppas hon att anmälaren fått den hjälp hon behövde och att hon
mår bra. Anmälaren har tagit del av yttrandet och därefter inte framfört något
ytterligare. Ärendet avslutas.
V1410-04824-55
Brister i omvårdnaden i samband med operation
En kvinna som genomgått en operation vid ett akutsjukhus är mycket missnöjd med
omvårdnaden. Personalen glömde bort att hon behövde gå på toaletten vilket i
efterhand resulterat i att kvinnan lider av förstoppning. Kvinnan blev heller inte
beviljad sjukresa när hon skulle lämna sjukhuset.
Åtgärd: I yttranden från verksamhetschef och biträdande läkare beklagar man det
inträffade och framför att man hanterat patienten enligt rutin men att det verkar
föreligga brister i kommunikationen från sjukhusets sida vilket man även beklagar.
Då anmälaren trots skriftlig uppmaning inte hörts av inom angiven tid avslutas
ärendet i befintligt skick.
V1410-04839-63
Brister i behandling
Sida 27
Avslutade ärenden under tiden 2015-04-01—2015-07-31, tillhör PaN 2015-09-17
En man framför att det blivit fel i behandlingen vid hustruns operation på ett
sjukhus.
Åtgärd: Yttrande begärdes från berörd verksamhet. Av yttrandet framgår det att
patienten besökte verksamheten för kontroll av spiralens läge och när man
misstänkte att den låg fel gjordes kompletterande undersökningar samma dag. Då
konstaterades att den låg fel och den opererades ut efter en tid. I samband med
operationen sattes en ny spiral in som vid en första kontroll låg rätt men sedan
halkat ned och patienten blev gravid. Man påminner också om att det finns en risk
att bli gravid trots spiral. Avslutningsvis konstaterar man att omhändertagandet
varit korrekt och spiralinsättningen skett på ett säkert sätt med ultraljud. Man
beklagar den oönskade graviditeten. En kopia av yttrandet skickades till anmälaren
som sedan inte hörts av. Ärendet avslutas i befintligt skick.
V1410-04862-42
Komplikation efter operation
En man opererades vid en urologisk specialistklinik och fick komplikationer. Kirurgen
hade missat att bränna ett kärl varför en stor blödning uppkom. Mannen hade svåra
smärtor lång tid efteråt.
Åtgärd: Svar har inkommit från sektionschefen och behandlingsansvarig läkare som
förklarar att blödning kan uppstå efter kirurgiskt ingrepp trots korrekt utfört
ingrepp. Komplikationen har omhändertagits på ett adekvat och korrekt sätt och de
rutiner som finns för steriliseringsoperationer har följts. Anmälaren har tagit del av
svaren och därefter framfört att han inte är nöjd. Ärendet avslutas.
V1410-04866-52
Otrevligt bemötande från husläkare
En pappa gick till husläkaren med sin lille son som hade kraftig hosta. Husläkaren
ordinerade hostmedicin, men sonen blev inte bättre och mannen återkom. Prover
togs, de visade inget avvikande och husläkaren avfärdade mannen ganska bryskt.
Mannen var orolig och hade många frågor om sonens sjukdom och hade önskat att
läkaren inte hade suckat utan tagit sig tid för att svara på mannens frågor.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats av berörd läkare som ber om ursäkt för sitt
bristande bemötande. Pappan har inte hörts av efter utgången svarstid. Ärendet
avslutas.
V1410-04867-57
Bristande bemötande av ambulanspersonal
En kvinna upplevde bristande bemötande av ambulanspersonal. Hon fick inte hjälp
på med skorna, trots att hon bad om det och fick gå barfota utomhus till bilen. Hon
hade endast en kortärmad tröja men fick ingen värmande filt. Personalen hade hela
tiden en kort och otrevlig ton. I bilen fick hon en spruta, utan information om att
den skulle ges.
Åtgärd: Yttranden inkom efter ett flertal påminnelser från vd och ambulansläkare
som i sin utredning konsulterat ansvarig sjuksköterska. Minnesbilden som
besättningen hade av händelsen skiljer sig på flera punkter från den som anmälaren
återgett. Kvinnans negativa upplevelse av ambulanshämtningen beklagades av
Sida 28
Avslutade ärenden under tiden 2015-04-01—2015-07-31, tillhör PaN 2015-09-17
samtliga. Hennes synpunkter kommer att ligga till grund för företagets
kvalitetsarbete. Ärendet avslutas på förvaltningen.
V1410-04890-42
Fel antal tabletter och dos
En man sjukhusvårdades på en akutklinik på grund av lunginflammation och
sköterskan gav fel antal tabletter av antibiotika och diabetesmedicinen samt fel dos
av hostmedicinen. Mannen upplevde sig kränkt.
Åtgärd: Svar har inkommit från behandlingsansvarig läkare som ger en förklaring till
handläggningen under vårdtiden. Antibiotikadosen gavs som standard men vid
kontroll av läkaren gav sköterskan rätt dos i förhållande till kroppsvikt. Gällande
hostmedicinen, som är en potent produkt, fanns goda skäl att börja med den lägre
dosen. Uppehåll med diabetesmedicinen gjordes då det fanns tveksamheter om
mannen kunde försörja sig med mat och dryck. Medicinering återinsattes i samband
med utskrivning. Bemötandet beklagas. Anmälaren har tagit del av svaret och
därefter inte hörts av. Ärendet avslutas.
V1410-04915-52
Förlossningsskada
En kvinna förlöstes med kejsarsnitt vilket vållat stora problem för kvinnan då hon
drabbades av komplikationer i operationssåret.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats av verksamhetschefen för kvinnokliniken. Av detta
framgår att kvinna drabbades av en infektion och blodutgjutning i
operationsområde. Samtidigt anser verksamhetschefen att personalen inte kan
klandras för detta och att man även följt upp kvinna på adekvat sätt. Kvinna är
välkommen att höra av sig om hon upplever fortsatta besvär. Kvinna har ej hörts av
efter utgången svarstid. Ärendet avslutas.
V1410-04937-58
Synpunkter på uppgifter patientjournalen
En kvinna framför synpunkter på uppgifter i patientjournalen efter läkarbesök på en
akutmottagning.
Åtgärd: Svar har inkommit från verksamhetschefen på ortopedkliniken. Av yttrandet
framgår att ändring är gjord i patientjournalen enligt önskemål. Verksamhetschefen
beklagar om anteckningen föranlett någon olägenhet för patienten och ber om
ursäkt för detta. Kopia av den korrigerade journalanteckningen bifogas. Det framgår
även att verksamhetschefen haft telefonkontakt med anmälaren i ärendet. Då
anmälaren inte hörts av efter att ha tagit del av yttrandet, avslutas ärendet i
befintligt skick.
V1410-04942-58
Ifrågasätter avgift för hembesök
Sida 29
Avslutade ärenden under tiden 2015-04-01—2015-07-31, tillhör PaN 2015-09-17
En man framför synpunkter på att han måste betala för behandling i hemmet.
Tidigare sköttes detta av ASIH och kostade inget för patienten, men sedan en tid
sköts behandlingen av sjuksköterskor från sjukhuset och patienten måste betala
100 kronor per besök.
Åtgärd: Svar har inkommit från enhetschefen på kliniken. Av yttrandet från
enhetschefen framgår att kliniken måste ta betalt för hembesöken för att få
ersättning från landstinget för läkemedelskostnaden. Anmälaren inkom med
synpunkter på detta och yttrande inhämtades från Hälso- och
sjukvårdsförvaltningen. Av yttrandet framgick att det inte finns något samband
mellan patientavgifter och en verksamhets möjlighet att få täckning för
läkemedelskostnader. Anmälaren inkom med kompletterande synpunkter där han
framförde att han fortfarande ansåg det fel att han skulle betala för sin behandling i
hemmet bara för att det kallas hembesök. Ett kompletterande yttrande inhämtades
från kliniken på sjukhuset. Verksamhetschefen på kliniken svarade att bland annat
att patientavgiften inte var något som sjukhuset kunde styra över. Anmälaren ansåg
fortfarande att frågan var obesvarad. I informationsblad gällande hemsjukvård som
utgivits av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen kan man utläsa att patienter måste ha
minst två insatser per månad för att det ska få kallas hemsjukvård, annars
betraktas det som hembesök. I och med den informationen ansåg anmälaren och
förvaltningen att frågan var besvarad och att man inte kommer längre i ärendet.
Ärendet avslutas hos förvaltningen.
V1410-04969-52
Bristande kommunikation
En man har synpunkter på en kvinnlig läkares bemötande där hon ifrågasätter hans
medicinering och att en remiss skickats till fel ställe. Mannen vill veta hur detta
kunde hända.
Åtgärd: Yttrande har hämtats av berörd läkare, sektionschef och chefsläkare. Av
yttranden framkommer att sektionschefen anser att den kvinnliga läkaren handlagt
ärendet korrekt. Avseende fel mottagare av remissen måste det röra sig om en
förväxling då namnen är snarlika. All personal har uppmärksammats på detta.
Anmälaren har underrättats om att ytterligare handläggning inte tillför något nytt i
sak. Ärendet avslutas.
V1410-04970-58
Felaktig behandling, brister i kommunikationen
En man framför att han inte mår bra efter en operation på ett sjukhus. Han anser
att läkaren gjort något fel vid operationen, samt att han skrivits hem för tidigt då
han inte var färdigbehandlad. Anmälaren anser att man inte lyssnat på honom och
att det är på grund av den tidiga hemgången som han fått komplikationer.
Åtgärd: Svar har inkommit från överläkare på kliniken. Av yttrandet framgår
patientens tidigare sjukdomshistoria. Patienten opererades på kliniken för en polyp i
tarmen år 2011 och skrevs ut enligt rutin, patienten fick recept på värktabletter
samt tid för återbesök en vecka senare. Vid telefonkontakt med patienten efter fyra
dagar så framkom att patienten mådde hyfsat. Några dagar senare blev patienten
inlagd och akutopererad på grund av en inflammation i buken som orsakat
knickbildning på tarmen. Efter denna operation fick patienten tyvärr komplikationer
som medförde en förlängd vårdtid. Vid återbesöket en månad senare hade patienten
diffusa besvär, blodprover och röntgen visade dock normala fynd. Patienten
kontaktade kliniken ett år senare för besvär med smärtor i buken och ytterligare
Sida 30
Avslutade ärenden under tiden 2015-04-01—2015-07-31, tillhör PaN 2015-09-17
utredning gjordes med blodprover och röntgen som visade normala fynd. Efter detta
återremitterades patienten till sin vårdcentral. Anmälaren har, efter att ha tagit del
av yttrandet, inkommit med synpunkter då han inte var nöjd med svaret. Enligt
överenskommelse bifogas synpunkterna för kännedom tillsammans med
avslutsskrivelsen till vården. Ärendet avslutas.
V1410-04971-58
Komplikationer efter operation
En man framför synpunkter på att han fått ett flertal komplikationer efter operation
på ett sjukhus.
Åtgärd: Svar har inkommit från biträdande överläkare på kliniken. Av yttrandet
framgår att vid operationstillfället år 2000 så användes en metod som kallas
nätplugg. Patienten fick efter detta ett smärttillstånd. Denna operationsmetod
används inte längre eftersom det är välkänt att flera patienter drabbas av denna typ
av besvär, vilket även var fallet för patienten. Gällande patientens synpunkter på
komplikationer efter en bukoperation som gjorts av annan vårdgivare hänvisas till
denna vårdgivare för svar. Anmälaren har, efter att ha tagit del av yttrandet,
inkommit med synpunkter då han inte var nöjd med svaret. Synpunkterna är nästan
identiska med anmälarens skrivelse. Överenskommer att synpunkterna bifogas för
kännedom till sjukhuset. Ärendet avslutas i befintligt skick hos förvaltningen.
V1410-05011-62
Missad cancerdiagnos, arrogant bemötande
En kvinna hör av sig angående sin avlidne far, som låg på sjukhus utan att man
upptäckte att han led av cancer. Mannen avled kort därefter. Kvinnan har också
synpunkter på bemötandet hos en läkare samt på bristande journalföring.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från chefläkaren vid sjukhuset, som beklagar att
den sista tiden i livet blev så smärtsam både för patienten och hans anhöriga. Man
framför att man är medveten om att vården inte blev på det sätt som de anhöriga
kunde uppleva som gott och värdigt. Man beklagar att kommunikationen inte
fungerat. Anmälaren har därefter inkommit med genmäle som besvarats av
ledningen för sjukhuset, som framför att man upprepade gånger, bland annat vid
möten, försökt svara på anmälarens frågor. Man meddelar att man dragit lärdom av
det inträffade och diskuterat händelserna bland personalen. Anmälaren har därefter
meddelat att hon fortfarande inte anser att hon fått svar på alla sina frågor, vilket
framförs till sjukhuset. Ärendet avslutas.
V1410-05029-52
Bristande vård och behandling
En man vill veta varför det tog så lång tid innan han fick behandling för en knöl vid
knät som visade sig vara cancer. Mannen anser att husläkarmottagningen bidragit
till detta.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats av verksamhetschefen för vårdcentralen. Av detta
framgår att en viss fördröjning av remissförskrivning försenade diagnosen med en
månad. Läkaren arbetar inte längre kvar på mottagningen. Anmälaren har tagit del
av yttrandet och har inget mer att tillägga. Ärendet avslutas.
Sida 31
Avslutade ärenden under tiden 2015-04-01—2015-07-31, tillhör PaN 2015-09-17
V1410-05045-59
Synpunkter och komplikationer vid förlossning
En kvinna framför synpunkter rörande förlossningsvård. Trots noggranna
förberedelser i samtal och undersökningar togs inte hänsyn till detta. Kvinnan
drabbades av komplikationer och kände sig chockad efteråt. I samtal med läkare
och chefbarnmorska under vårdtiden uppfattade hon att man ifrågasatte
hanteringen och önskade ett brev från henne.
Åtgärd: Yttrande har inkommit från överläkare och verksamhetschef. De redogör för
förloppet som kom att innebära att sugklocka användes. Detta ledde till en bristning
som orsakade smärta, svullnad och inkontinens för anmälaren. Besvären har
förbättrats och anmälaren har varit på flera uppföljande besök och ytterligare är
planerade. Slutligen beklagas att förlossningen upplevdes traumatisk och man
framför att en avvikelse är skriven då man finner det anmärkningsvärt att
ryggbedövning fylldes på då man i stället borde uppmanat till att krysta. Anmälaren
har tagit del av yttrandet och framför inget ytterligare varför ärendet avslutas.
V1410-05067-63
Svullen lymfkörtel var cancer
En kvinna hade sökt vård vid flera tillfällen på grund en svullnad på halsen och
extrem trötthet. Kvinnan undersöktes och fick lämna prover men man fann inget
avvikande. Trots allt fortsatte kvinnans besvär och hon sökte hjälp vid flera tillfällen
på både vårdcentralen och akutmottagningen utan att få några besked. Av en slump
fick hon vid ett besök träffa en läkare som var pensionerad ÖNH-specialist, läkaren
fattade misstankar om cancer och remitterade kvinnan för vidare utredning.
Misstankarna om cancer var riktiga.
Åtgärd: Ett yttrande inhämtades från berörd verksamhet. Av yttrandet framgår det
att händelserna som beskrivs i anmälan ligger långt bak i tiden och att flera rutiner
har ändrats sedan dess för att vara mer tillmötesgående och följsamma till
patienters erfarenheter och behov. Man beklagar att patienten under lång tid erfor
svårigheter att få sina besvär ordentligt utredda. Patienten fick ta emot beskedet
om misstanke om cancersjukdom själv vilket förklaras med att det är svårt att
förklara varför man skulle be patienten att plötsligt ta med sig någon vid besöket då
man inte vill lämna ett sådant besked på telefon. En kopia av yttrandet skickades till
anmälaren som eventuellt önskade inkomma med ett genmäle. Då inget genmäle
inkommit avslutas ärendet i befintligt skick.
V1410-05075-49
Lång väntan på utlåtande, dåligt bemötande
Anmälaren hade synpunkter på lång väntan på utlåtande och dåligt bemötande vid
specialistmottagning.
Åtgärd: Av inhämtat yttrande från berörd läkare framgick att läkaren hade uppfattat
att han och anmälaren kom överens om att intyget skulle skickas till
Försäkringskassan, varför läkaren skickade intyget dit enligt överenskommelsen.
Anmälaren har tagit del av yttrandet och framfört att läkarens uppgifter om
överenskommelsen inte stämmer. Ärendet avslutas.
V1410-05091-63
Kronisk smärta efter operation
Sida 32
Avslutade ärenden under tiden 2015-04-01—2015-07-31, tillhör PaN 2015-09-17
En kvinna genomgick en operation för att ta bort en spiral. Efter operationen hade
kvinnan ont under lång tid och vände sig till vårdcentralen vid upprepade tillfällen
för att få hjälp med smärtan. Efter en utredning konsterades att en nerv hade retats
i samband med operationen och att detta orsakade smärtan. Kvinna framför
synpunkter på bristande resultat av operationen då hon har drabbats av kronisk
smärta.
Åtgärd: Yttranden inhämtades från berörd verksamhet. Av yttrandena framgår det
att anmälaren drabbats av en livmoder- och tjocktarmsperforation efter insättning
av spiral. Kvinnan genomgick en operation för att ta bort spiralen. Ca två månades
senare kom patienten tillbaka på grund av kronisk smärta i buken. Undersökningar
genomfördes men man fann inget avvikande som kan förklara smärtan annat än
möjlig retning av en nerv. Anmälaren tog del av yttrande och inkom med ett
genmäle och önskemål om ett kompletterande yttrande. Av det kompletterande
yttrandet framgår att man försökt göra en nervblockad av smärtan i buken men då
det inte lyckats betraktas den som ett oklart smärttillstånd. En kopia av det
kompletterande yttrandet skickades till anmälaren som sedan inte hörts av. Ärendet
avslutas i befintligt skick.
V1410-05107-62
Skadad urinblåsa vid operation
En kvinna fick sin urinblåsa skadad under en gynekologisk titthålsoperation, vilket
ledde till att man var tvungen att öppna buken och att kvinnan efteråt fick ha
kateter. Hon har också synpunkter på att hon inte fått någon information om
riskerna inför operationen.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från verksamhetschefen vid berörd klinik, som
beklagar att komplikationen uppstått, men skriver att det är väl känt att urinblåsa
eller urinledare riskerar att skadas vid den aktuella typen av ingrepp, eftersom
dessa vävnader ligger tätt ihop med livmoder och äggstockar. Eftersom risken är
hög gör man alltid en kontroll om någon skada uppstått, vilket även gjordes i detta
fall. Man upptäckte därmed skadan och kunde åtgärda den omedelbart på ett
korrekt sätt. Verksamhetschefen beklagar att patienten inte upplever att hon blivit
fullt ut informerad om riskerna, men framför att operationen förefaller ha varit
nödvändig och att denna typ av komplikation inte går att förutse eller förebygga.
Anmälaren har därefter meddelat att hon har några kvarstående frågor, men har
inte inkommit med någon ytterligare skrivelse. Ärendet avslutas.
V1410-05112-44
Bristande omvårdnad
En anhörig beskriver sin sambos sista tid på olika vårdenheter. Familjen upplevde
brister i ansvar och omvårdnad av patienten. Mannen var multisjuk och vården hade
svårt att smidigt hantera hans olika medicinska behov i den omfattning
situationerna krävde. Samarbetet med kommunen fungerade inte heller
tillfredställande. Familjen hade upprepade gånger bett att få finsk tolk men hade
stött på olika problem i samband med detta. Skrivelsen är översatt från finska
språket.
Åtgärd: Yttrande gavs av chefläkare, verksamhetschef, patientsäkerhetsläkare,
chefsjuksköterskor och överläkare på medicinkliniken. Dessa beskrev vården av den
svårt sjuke patienten i olika stadier av hans sjukdom och beklagade de brister som
visat sig. Det underströks att hans sjukdom på olika sätt tog över allt mer och att de
Sida 33
Avslutade ärenden under tiden 2015-04-01—2015-07-31, tillhör PaN 2015-09-17
medicinska insatserna till slut inte räckte till. Man beklagade att vården inte kunnat
ge den trygghet och tillit man som anhörig och patient kunde förvänta sig. Den
kritik på omvårdnad som framförts skulle diskuteras med hela personalgruppen och
skriftlig information fanns för direktkontakt med chefsjuksköterska för synpunkter i
samband med vården. Anhöriga erbjöds ytterligare samtal med vården om behov
kvarstod. Då anmälaren efter att ha tagit del av yttrandet inte hörts av inom
angiven tid utgår förvaltningen från att hon accepterat svaret och avslutar ärendet.
V1410-05126-59
Besked om föregående olämplig behandling
En anhörig framför synpunkter på bedömning och behandling av ett barn. Barnet
opererades på en annan mottagning vilket ledde till att barnet försämrades. I
samband med besök vid aktuell mottagning framfördes att annan behandling hade
varit lämplig. Barnet fick sedan behandling som ledde till förbättring. Anmälaren
ifrågasätter därmed den första behandlingen och undrar vad som var rätt och fel.
Åtgärd: Yttrande har inkommit från en överläkare som beskriver att det som gjordes
vid den första behandlingen inte är fel. Dock nämner hon att flickans snabba
försämring efter ingreppet kunde ha varit grund för nytt ställningstagande och
rekommendation om åtgärd, vilket inte skedde. Anmälaren har tagit del av yttrandet
och uppfattar därmed händelserna acceptabla. Hon framför inget ytterligare.
Ärendet avslutas.
V1410-05157-62
Missad cancer på vårdcentral
En kvinna har synpunkter på att hennes cancerdiagnos inte upptäcktes på en
vårdcentral, trots att hon påtalade sina besvär.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från aktuell läkare, som svarar att det i journalen
inte finns noteringar om någon oro eller några särskilda besvär. Om patienten haft
en oro eller en oklar förändring som krävt vidare handläggning, menar läkaren att
det sannolikt skulle ha funnits noteringar om detta. Läkaren skriver att om saken
mot all förmodan skulle ha diskuterats vid läkarbesöket, så skulle det ändå inte gå
att styrka att besvären var ett förstadium till den cancer patienten har utvecklat.
Anmälaren har meddelat att hon inte är nöjd med svaret, vilket framförs i det
avslutande brevet till vårdcentralen. Ärendet avslutas.
V1410-05174-52
Bemötande
En mamma till ett spädbarn kom till en barnakut strax innan stängning. Läkaren
ville ta prover men eftersom alla "systrar" ville gå hem fick det anstå. Modern anser
att man måste göra allt klart innan man släpper hem en orolig förälder.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats av verksamhetschefen som beklagar det inträffade.
Påminnelse om gällande arbetstider och att föräldrar och barn ska få lämna
mottagningen i lugna bekväma former har lämnats till alla anställda. Mamman har
inte hörts av inom utsatt svarstid. Ärendet avslutas.
V1410-05201-44
Bristande tillgänglighet
Sida 34
Avslutade ärenden under tiden 2015-04-01—2015-07-31, tillhör PaN 2015-09-17
En kvinna som behöver hjälp från förmedlingscentralen för att kommunicera med
omvärlden då hon är icke hörande har problem att nå en specialistmottagning. Hon
har informerat om sina behov och kontaktvägar men kommunikationen fungerar
inte, vården ringer på fel telefon.
Åtgärd: Yttranden gavs av verksamhetschef samt ansvarig barnmorska. Av
yttrandena framkom att verksamheten är van att använda det förmedlingssystem
som anmälaren använder sig av och att mottagningen i sitt telefonisystem hade en
logg som dokumenterade de kontaktförsök som gjorts den aktuella dagen. Man
beklagade att patienten känt sig utsatt och inte vänligt bemött. Anmälaren var
starkt frustrerad över sina svårigheter att överhuvudtaget kommunicera med
vårdgivare och att inte kunna vara säker på att kontakt skulle kunna nås. Hon
ansåg att ytterligare skriftväxling troligen inte skulle tillföra ärendet något nytt i sak
och avslutade därmed ärendet.
V1410-05204-42
Nekad smärtlindring, fel i journalen
En man nekades fortsatt medicinering med smärtstillande läkemedel av husläkaren.
Mannen råkade se i journalanteckningarna i datorn att han är missbrukare. Mannen
önskar en förklaring.
Åtgärd: I svaret framkommer det att medicinskt ansvarig läkare och mannen
tillsammans gått igenom mannens journal och inte funnit notering om
missbruksproblematik. Vid tidigare läkarbesök finns överenskommelse om att
avvakta med denna medicinering tills nyligen då behandling påbörjats på prov.
Anmälaren har tagit del av svaret och har därefter inte hörts av. Ärendet avslutas.
V1410-05205-52
Komplikationer efter behandling
En ung kvinna sökte vården på grund av buksmärtor och skickades hem med
smärtstillande och antibiotika. Efter några dagar blev kvinnan sämre och det visade
sig att hon drabbats av en varböld i buken. Tömning av bölden försenades. Familjen
vill veta varför man tömningen försenades och varför man valde att inte operera
bort hela blindtarmen.
Åtgärd: Yttranden har inhämtats från bland annat en biträdande överläkare och en
specialist i kirurgi. I yttrandet ges en redogörelse för hur handläggningen har skötts
av vården och att man anser att handläggningen har varit korrekt. Däremot medger
man en informationsbrist då man inte informerat familjen om att man kan
återinsjukna i en blindtarmsinflammation. Flickan var nämligen besvärsfri i fem
dagar mellan episoderna. Flickans pappa har hörts av men han avstår från vidare
handläggning. Ärendet avslutas.
V1410-05210-44
Komplikation efter operation
En kvinna kontaktar då hon efter en planerad operation drabbades av en
blodförgiftning som krävde längre tids intensivvård.
Sida 35
Avslutade ärenden under tiden 2015-04-01—2015-07-31, tillhör PaN 2015-09-17
Åtgärd: Yttrande samt kompletterande yttrande gavs av ansvarig läkare. Yttrandena
visade att läkaren hade rutin på operationstekniken och operationen hade
genomförts utan komplikationer. Ingenting vid operationstillfället gav anledning till
misstanke om något avvikande. Läkaren beklagade de uppgifter anmälaren hade
fått som varit felaktiga och där han själv inte varit inblandad. Händelseförloppet
med patientens svåra sjukdomstillstånd hade diskuterats med de olika inblandade
läkarkategorierna på det behandlande sjukhuset. Mikroskopisk undersökning av
preparat i samband med operationen visade förändringar av inflammatorisk art som
möjligen kunde ligga till grund för den livshotande infektionen. Anmälaren
meddelade att hon inte riktigt kunde tolka det läkaren skrivit men väljer att avsluta
ärendet då medicinsk utredning fortsätter hos annan myndighet.
V1410-05223-44
Komplikationer till klaffoperation
En kvinna genomgick en hjärtoperation. Under operationen uppstod komplikationer
som ledde till att kvinnan vårdades på intensivvårdsavdelningen. Kvinnans anhöriga
framför synpunkter på att det som från början var ett enkelt ingrepp blev allvarligt
för patienten med förlängd vårdtid och lång rehabilitering.
Åtgärd: Yttrande gavs av verksamhetschef. Patienten som hade opererats hade en
grav sjukdomsbild och en hög ålder men hade accepterats för operation. En känd
komplikation uppstod efter operationen och togs om hand omgående. Även efter
den operationen uppstod komplikationer som snabbt åtgärdades men sammantaget
medförde detta en förlängd återhämtningstid. Dottern anser att hon inte fått
tillräcklig information innan ingreppet om vad mammans operation kunde medföra
och mamman är ledsen över att läkaren inte återkom till henne under
sjukdomstiden. Familjen väljer att avsluta ärendet med detta angivet i slutskrivelsen
till vården.
V1410-05242-63
Muncancer togs för svampinfektion
En man hade fått förändringar i munnen och sökte hjälp på vårdcentralen. Läkaren
skällde på honom för att han kom på en akut-tid då hon ansåg att hans besvär inte
var akuta även om det hade börjat växa och förändras mycket nyligen. Läkaren
ansåg att det var en svampinfektion och ordinerade behandling. Patienten kände på
sig att det inte var riktigt och sökte hjälp på vårdcentralen återigen. Nu blev han
remitterad till en öron-, näs- och halsspecialist som konstaterade att det är cancer.
Åtgärd: Ett yttrande begärdes från berörd verksamhet. Av yttrandet framgår det
följande: att verksamheten har tagit till sig anmälarens beskrivning av bemötandet i
samband med det första akuta besöket och haft en diskussion om bemötande i
kollegiet. Man har också diskuterat handläggning och diagnostik av förändringar i
munhålan. Anmälaren erbjuds också att ta personlig kontakt med den svarande
verksamhetschefen om ytterligare samtal önskas. En kopia av yttrandet skickades
till anmälaren som därefter inte har hörts av. Ärendet avslutas i befintligt skick.
V1410-05258-63
Besvärande komplikationer
En kvinna genomgick en gynekologisk operation som ledde till besvärande
komplikationer. Hon sökte vård hos flera olika vårdgivare för att få besked om vad
som orsakade smärtan och hennes besvär.
Sida 36
Avslutade ärenden under tiden 2015-04-01—2015-07-31, tillhör PaN 2015-09-17
Åtgärd: Yttrande inhämtades från berörd mottagning. Av yttrandet framgår det att
man träffat patienten efter operationen för borttagandet av sprialen. Undersökning
och provtagning visade att patienten var frisk men hon ordinerades
läkemedelsbehandling för att stoppa en pågående blödning. En tid senare hade
läkare och patient kontakt per telefon för information om undersökningsresultat och
uppföljning av läkemedelsbehandling. Besvären efter operationen bedömdes bero på
tillfällig hormonrubbning. En kopia av yttrandet skickades till anmälaren som sedan
inte hörts av. Ärendet avslutas i befintligt skick.
V1410-05259-63
Komplikationer till gynekologisk operation
En kvinna genomgick en gynekologisk operation som ledde till smärtsamma
komplikationer. Kvinnan sökte vård vid flera tillfällen innan hon remitterades vidare.
Åtgärd: Yttranden inhämtades från berörd mottagning. Av yttrandet framgår det att
patienten har haft kontakt med mottagningen vid flera tillfällen och med olika läkare
och att svarande läkare mött patienten i ett senare skede. Deras första kontakt
resulterade i att patienten remitterades till operation för att ta bort en spiral som
satt utanför livmodern och även perforerat tarmen. Efter operationen hade
patienten och kvinnan ny kontakt där fokus låg på att utreda vad som orsakade den
besvärande kroniska smärtan. Flera undersökningar gjordes och inget avvikande
hittades. Anmälaren tog del av yttrandet och inkom med ett genmäle och önskemål
om ett kompletterande yttrande. I det kompletterande yttrandet hänvisar den
svarande till sitt urspungliga yttrande. En kopia av detta yttrande skickades till
anmälaren som därefter inte hörts av. Ärendet avslutas i befintligt skick.
V1410-05304-58
Nekad ambulanstransport
En pappa framför synpunkter på att de nekats åka med ambulans trots att sonen
var sjuk. Föräldrarna blev hänvisade till att kontakta barnavårdcentralen senare
under dagen. Då sonen blev okontaktbar några timmar senare ringde pappan åter
ambulans. Efter undersökningar på sjukhuset visade det sig att sonen var allvarligt
sjuk och blev akut opererad.
Åtgärd: Svar har inkommit från ambulansöverläkare som beklagar att
ambulanssjukvården kan ha bidragit till en fördröjning av diagnos och behandling
för patienten. Av yttrandet framgår att vid undersökning av barnet finner
ambulanspersonalen normal andning, puls och vakenhetsgrad. Efter samtal med
föräldrarna enades man om att åka till vårdcentralen några timmar senare för
kontroll. Ställningstagandet grundade sig på att undersökningen av barnet visat
normala fynd samt att det fanns två syskon i hemmet som behövde föräldrarna på
plats. Ambulansöverläkaren informerar att en intern utredning kommer att göras av
händelsen i hopp om att hitta en rutin för att förhindra att något liknande inträffar i
framtiden. Fallet kommer även att tas upp i internutbildning för personalen.
Anmälaren har, efter att ha tagit del av yttrandet, hörts av och framfört att han
önskar ta del av resultatet av utredningen. Detta framförs till vårdgivaren. Ärendet
avslutas hos förvaltningen.
V1411-05307-62
Komplikationer vid akutvård
Sida 37
Avslutade ärenden under tiden 2015-04-01—2015-07-31, tillhör PaN 2015-09-17
En kvinna hör av sig angående sin son, som fått komplikationer efter att vården
skadat en nerv i nacken/halsen i samband med att han fått en så kallad central
venkateter. Skadan har gett mannen problem med armen.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från chefläkare vid sjukhuset samt medicinskt
ledningsansvarig läkare vid sjukhuskliniken, som skriver att skadan är ovanlig och
att det inte går att avgöra hur den uppkommit och om den uppkommit under
vårdtiden på aktuellt sjukhus eller vid sjukhuset där mannen senare vårdades och
där katetern togs bort. Anmälaren har inte återkommit efter att ha tagit del av
yttrandet. Ärendet avslutas.
V1411-05315-44
Bristande kommunikation
En kvinna som är helt döv har stora svårigheter att kunna kommunicera med
vårdcentralen då mottagningen inte behärskar den form av hjälpmedel kvinnan
måste använda sig av. Kvinnan har informerat om hur vården skall göra för att få
tillgång till den förmedling som behövs.
Åtgärd: Yttrande gavs av verksamhetschef. Enligt medskickade logglistor från
telefonisystemet har mottagningen ringt de telefonnummer som patienten lämnat.
Verksamhetschefen föreslog ett möte med patient och tolk för att försöka lösa
problemet. Anmälaren meddelar i telefonsamtal att hon inte har för avsikt att
samtala med verksamhetschefen i ärendet. Anmälaren var inte tillfreds med
yttrandet men ansåg att ytterligare skriftväxling sannolikt inte skulle tillföra ärendet
något nytt i sak. Ärendet hade tidigare behandlats som ett principärende vid
nämnden och var inte aktuellt att återupptas enligt förvaltningsjurist. Ärendet
avslutas.
V1411-05330-42
Brister i omhändertagande av stomi
En kvinna med hög feber sjukhusvårdades på en kirurgisk vårdavdelning och
behövde omvårdnad och hjälp med att byta och rengöra en tarmstomi. Personalen
bytte och rengjorde stomin en gång per dygn, alldeles för sällan enligt kvinnan.
Bristen på rengöring orsakade röd och sårig hud. Smärtorna krävde smärtstillande
behandling.
Åtgärd: Svar har inkommit från chefläkaren och enhetschefen på kliniken. I svaret
framkommer en beklagan samt att samtlig personal har utbildning och kunskap i
stomivård varför händelsen inte är vad verksamheten skall förmedla till patienter.
Synpunkterna har tagits upp på avdelningens avvikelsemöte och arbetsplatsträff.
Anmälaren har tagit del av svaret och därefter inte hörts av. Ärendet avslutas.
V1411-05335-63
Komplikationer efter näsoperation
En kvinna framförde synpunkter på bristande resultat av genomgångna
näsoperationer.
Åtgärd: Ett yttrande begärdes från berörd verksamhet. Av yttrandet framgår det att
patienten är planerad för ny operation av näsan. Vidare är man medvetna om
patientens oro och en kurator kommer att ha kontakt med henne inför operationen.
Ett kompletterande yttrande inkom, av det framgår det att kontakt är etablerad
Sida 38
Avslutade ärenden under tiden 2015-04-01—2015-07-31, tillhör PaN 2015-09-17
mellan patienten och kuratorn och att de har träffats vid flera tillfällen. Kopior av
yttrandena skickades till anmälaren. Ärendet avslutas enligt anmälarens önskemål.
V1411-05348-57
Komplikationer efter knäoperation
En man genomgick en knäoperation på akutsjukhuset och kände direkt efter
operationen att rörligheten i knät var nedsatt och det kändes konstigt. Mannen fick
lugnande besked av ortopeden och uppmanades att träna på. Men det blev inte
bättre och han fick genomgå en ny operation. Nu är han opererad tre gånger, har
fortfarande stora besvär och är missnöjd med kontakten med ortopeden. Han har
också frågor runt en händelse efter tredje operationen då han misstänker att han
fick en hjärtattack.
Åtgärd: Yttrande inkom från överläkare på ortopediska kliniken som beklagade att
mannen inte upplevde någon förbättring efter de tre operationer som genomförts.
Han menade att ärrbildningar efter operationerna kan orsaka smärta och svullnad
som möjligtvis kan förklara den kvarstående problematiken. I samband med en av
operationerna noterade narkospersonalen en kortvarig och övergående
hjärtrytmrubbning vilket inte är ovanligt, men detta var inte någon hjärtinfarkt.
Anmälaren är nöjd med svaret, men besviken över att han inte blivit förbättrad.
Ärendet avslutas i överenskommelse.
V1411-05354-58
Felaktig bedömning av orsak till hjärtklappning
En man framför att han för 7 år sedan sökte vård på ett sjukhus på grund av
hjärtklappning. Han fick diagnosen hjärtmuskelinflammation och senare även
ansträngningsutlöst astma. Anmälaren har nu fått information att han lider av ett
medfött hjärtfel som innebär att han har en extra ledningsbana och att det är
möjligt att detta hjärtfel har orsakat hans besvär.
Åtgärd: Svar har inkommit från medicinskt ledningsansvarig på barnhjärtcentrum,
från verksamhetschefen på hjärtkliniken samt från verksamhetschefen på
barnkliniken på sjukhuset. Av yttrandet från medicinskt ledningsansvarige
överläkare framgår att patienten under vårdtiden haft ett flertal olika typer av
rytmrubbningar och förekomst i blodet av hjärtskademarkörer. Tillsammans talade
detta starkt för att det förelåg en hjärtmuskelinflammation, symptombilden då
bedöms inte ha kunnat orsakas av enbart en extra ledningsbana. Av yttrandet från
verksamhetschefen på hjärtkliniken framgår att kliniken konsulterats gällande
patienten vid vårdtillfället. Bedömningen var att det fanns en misstanke om
hjärtmuskelinflammation samt rekommendation om behandling och förnyad kontakt
med hjärtkliniken om besvären kvarstod. Hjärtkliniken blev kontaktad i ärendet år
2014 det vill säga 7 år senare. Anmälaren inkom med synpunkten att det i
yttrandena framstår som han inte sökt vård förrän år 2014 men att han visst sökt
vård på sjukhuset på grund av förnyade besvär cirka ett till två år efter vårdtillfället.
Verksamhetschefen på hjärtkliniken har i kompletterande yttrande informerat att
kliniken inte haft någon kontakt avseende patienten mellan 2007 och 2014. Av ett
kompletterande yttrandet från verksamhetschefen på barnkliniken framgår att
patienten sökt vård på sjukhuset 1½ år efter första vårdtillfället. Patienten blev
inlagd och undersökningar samt blodprover visade inget avvikande. Vid hemgång
remitterades patienten för uppföljning på hjärtmottagning på annat sjukhus.
Verksamhetschefen anser inte att det finns anledning att ompröva diagnosen
hjärtmuskelinflammation vid första vårdtillfället. Besvär orsakade av en extra
ledningsbana kan inte ge de förändringar i hjärtmarkörer som fanns vid första
Sida 39
Avslutade ärenden under tiden 2015-04-01—2015-07-31, tillhör PaN 2015-09-17
besöket. Då anmälaren efter att ha tagit del av yttrandet inte hörts av inom angiven
tid utgår förvaltningen från att han accepterat svaret och avslutar ärendet.
V1411-05362-42
Ekonomisk ersättning, nekad undersökning
En kvinna remitterades av en gynekolog till ett akutsjukhus på grund av buksmärtor
och röntgenfynd som visat förträngning i tarmen. Kirurgen bedömde symtomen
vara inflammation och förskrev medicin för det. I läkemedelsinformationen framgick
det att medicinen inte skall användas vid inflammation eller förträngning i tarmen,
vilket hon hade. Kvinnan önskar ekonomisk ersättning för felförskrivet läkemedel
samt vidare utredning av symtomen.
Åtgärd: Svar har inkommit från verksamhetschefen vid akutkliniken som framför att
bedömningen är att inget medicinskt fel är begånget. Däremot medges brister i
informationen gällande hälsotillstånd och diagnos. Den negativa upplevelsen
beklagas. Anmälaren har tagit del av svaret och därefter framfört önskan om
fortsatt handläggning vid Inspektionen för vård och omsorg. Ärendet avslutas.
V1411-05368-52
Misstanke om dataintrång
En kvinna uppger att hon har varit på ett akutsjukhus. De har frågat om de fick gå
in i hennes journaler hos andra vårdgivare, vilket hon sa att de inte fick. Hon har nu
inhämtat logglistor och ser att flera har varit inne i hennes journaler. Hon har
anmält händelsen till polis och patientvägledare.
Åtgärd: Ärendet avslutas då anmälaren ej har gått att nå.
V1411-05374-57
Blev nekad ambulans trots hjärtinfarkt
En man insjuknade med bröstsmärtor, illamående, svettningar och trötthet. Mannen
ringde efter ambulans då han själv misstänkte hjärtinfarkt. Ett EKG togs som
skickades elektroniskt till ett akutsjukhus, där konstaterade att mannen inte hade
infarkt. Dagen efter hade han kvarstående besvär och uppsökte vårdcentralen. EKG
visade infarkt och ett par timmar senare var han akutopererad på en hjärtklinik.
Åtgärd: Yttrande inkom från medicinskt ansvarig sjuksköterska i ambulansen och
verksamhetchef efter ett flertal påminnelser. Sjuksköterskan gav en beskrivning av
den medicinska bedömningen som inte med säkerhet kunde klarlägga om
anmälaren fått en hjärtinfarkt eller inte. EKG sändes till akutsjukhus för bedömning,
men visade inte någon hjärtpåverkan. Enligt uppgift valde anmälaren att stanna
kvar i lastbilen och avstod från att åka med ambulansen till sjukhus.
Verksamhetschefen menade att personalen följde de medicinska riktlinjerna och
stöd gav också av SOS-läkaren. Anmälaren är inte helt nöjd med svaret, de
minnesbilder han hade av mötet stämmer inte med yttrandet. Han önskar en
granskning av den medicinska bedömningen och ärendet överförs till Inspektionen
för vård och omsorg i enlighet med anmälarens önskan. Ärendet avslutas på
förvaltningen.
V1411-05381-62
Sida 40
Avslutade ärenden under tiden 2015-04-01—2015-07-31, tillhör PaN 2015-09-17
Missad cancerdiagnos
En kvinna hör av sig angående sin mor som lidit av cancer i troligtvis ett par års tid,
vilket inte upptäckts på ett sjukhus. Dottern menar att man misstagit en tumör för
en annan typ av cancerdiagnos som mamman också har. Det finns också misstanke
om att cancern förvärrats av ett olämpligt ingrepp. Dottern har också synpunkter på
att sjukhuset inte lämnat besked om provsvar.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från verksamhetschef vid berörd klinik på sjukhuset,
som redogör för vården av patienten och skriver att man först trodde att tumören
hörde ihop med den cancerdiagnos som kvinnan hade sedan tidigare och att
provsvar lett fel. Man skriver att man har för avsikt att göra en Lex Maria-anmälan.
Anmälaren har därefter inkommit med genmäle, som besvarats av tre berörda
kliniker. Bland annat framförs att det ingrepp som anmälaren haft synpunkter på
har genomförts på ett korrekt sätt. Anmälaren har efter detta meddelat att modern
nu gått bort i sin cancersjukdom, att hon inte fått svar på alla sina frågor och att
hon önskar få ärendet överfört till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) för
utredning. Ärendet förs över till Inspektionen för vård och omsorg och avslutas vid
patientnämndens förvaltning.
V1411-05383-63
Komplikationer och långsam sårläkning
En man genomgick en blindtarmsoperation som ledde till komplikationer med
infektioner och långsam sårläkning. Mannen har sökt vård vid upprepade tillfällen på
grund av sina besvär. Vid ett av besöken lades kompresser i såret som inte
dokumenterades i journalen. Kompresserna i såret ledde till ytterligare
komplikationer men det var svårt för vårdpersonalen att förstår vad som hade gjorts
tidigare på grund av bristande dokumentation.
Åtgärd: Ett yttrande inhämtades från berörd vårdgivare. Av yttrandet framgår att
man har identifierat brister i omhändertagandet av patienten som tagits upp i
personalgrupperna som varit del i det. Vid möten har man diskuterat vikten av
korrekt dokumentation av åtgärder, man har också påbörjat ett arbete som innebär
att alla patienter ska få med sig ett behandlingsmeddelande efter besök på
akutmottagningen, händelserna kommer även att analyseras inom sjukhusets
avvikelsesystem. Det konstateras att patienten drabbats av en vårdrelaterad
infektion och fördröjd läkningsprocess, med andra ord en vårdskada vilket man
beklagar. En kopia av yttrandet skickades till anmälaren som önskade att ärendet
ska avslutas.
V1411-05427-49
Ett flertal synpunkter på vårdcentral
Anmälaren ansåg att en mängd journalanteckningar var missvisande, att läkare
brustit när det gäller undersökningar, bedömningar och behandling och att läkare
även misskött sina uppdrag att vid behov upprätta intyg och läkarutlåtanden.
Åtgärd: Av inhämtat yttrande av berörd verksamhetschef, läkare och kvalitetschef
framgår att de anser att genomförda undersökningar, bedömningar och
behandlingar varit korrekta, att de även anser att det inte finns anledning att göra
ändringar vare sig i journalen eller i upprättade intyg och läkarutlåtanden.
Anmälaren har tagit del av yttrandet och anser att de som undertecknat yttrandet
gjort fel bedömningar. Ärendet avslutas.
Sida 41
Avslutade ärenden under tiden 2015-04-01—2015-07-31, tillhör PaN 2015-09-17
V1411-05430-52
Inställd operation med kort varsel
En kvinna kom till sjukhus efter att hon blivit kallad till operation. Väl där får
kvinnan veta att hennes operation är inställd. Hon och hennes man är mycket
besvikna då mannen dessutom har tagit ledig från sitt jobb vilket innebär förlorad
arbetsinkomst. Hon vill ha en förklaring till det inträffade och vill veta när hon
kommer att bli opererad.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats av en specialistläkare i kirurgi. Av detta framgår att
orsaken till den inställda operationen är en kommunikationsmiss. En information
som kom från en annan läkare till kvinnan hade inte kommit fram när man kallade
kvinna till operation. Detta har lett till att rutinera har skärpts så att det inte ska
inträffa någon mer gång. Kvinnan har därefter inte hörts av. Ärendet avslutas.
V1411-05437-52
Bristande bemötande
En pappa gick med sin lilla dotter till husläkaren. Flickan skulle bli undersökt i baken
då hon hade problem med stolgången. Under undersökningen fick pappan gå ut då
flickans mindre syskon hade följt med till vårdcentralen. Pappan ångrar sig djupt att
han lämnade sin dotter i sticket då han blev uppmanad av den kvinnliga läkaren att
lämna rummet.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats av verksamhetschefen för vårdcentralen.
Verksamhetschefen ber om ursäkt för händelsen å läkarens vägnar som inte är kvar
i tjänst. Det finns rutiner för sådan situation som klagomålet gäller. Pappan har inte
hörts av inom utsatt svarstid. Ärendet avslutas.
V1411-05445-57
Operation genomfördes inte
En kvinna genomgick omfattande canceroperationer i sitt hemlandsting, men
remitterades till specialist för kompletterande operation i Stockholms län. Efter
operationen hade kvinnan stora besvär från buken och urinvägarna och nu flera år
efteråt visar det sig att ett rör fanns kvar i urinvägarna, ett rör som borde opererats
bort i samband med den kompletterande operationen. Kvinnan ifrågasätter varför
inte det gjordes.
Åtgärd: Yttrande inkom från specialistläkaren som menade att de aldrig åtagit sig
att operera bort röret i urinvägarna, detta borde gjorts i kvinnans hemlandsting.
Kvinnan är förvånad över svaret eftersom det uppenbarligen blivit något
missförstånd i kommunikationen mellan kirurgerna på de olika sjukhusen. Hon är
besviken över detta då det orsakat henne kraftiga besvär under flera års tid.
Ärendet avslutas på förvaltningen, kvinnan avser att låta annan instans utreda
händelsen.
V1411-05448-52
Brister i vård och behandling
Sida 42
Avslutade ärenden under tiden 2015-04-01—2015-07-31, tillhör PaN 2015-09-17
En man anser att han fått bristande vård i flera fall då han sökt vård för halsbesvär.
Han behöver åka utomlands för att få rätt vård. Mannen är inte nöjd med den
svenska sjukvården.
Åtgärd: Yttranden har inhämtats från två verksamhetschefer och berörd läkare. Man
redogör för sina medicinska bedömningar och att mannen faktiskt fått
bredspektrum-antibiotika. Vidare skriver läkare och verksamhetschef att mannen
inte återkommit trots att han uppmanades att göra så om han inte skulle bli bättre.
Anmälaren är inte nöjd med svaret men är informerad om att ytterligare
handläggning inte ger något nytt i sak. Ärendet avslutas.
V1411-05462-42
Missad diagnos, hade Borrelia
En kvinna sökte vård på en närakut då hon noterat ett bett på vaden med antydan
till röd ring runt. Kvinnan var trött, orkeslös och hade ont i kroppen. Läkaren
bedömde att symtomen inte hade koppling till Borrelia. En månad senare söker hon
åter vård, denna gång på en annan vårdcentral och diagnosen Borrelia ställdes.
Åtgärd: Svar har inkommit från behandlingsansvarig läkare som anser att det var
rimligt att avvakta med antibiotikabehandling. Kvinnan rekommenderades att söka
vård igen om symtomen kvarstod, vilket hon gjorde. Närakuten är ett komplement
till vårdcentralen och möjligheten till utredning är mycket begränsad. Borrelia är en
diagnos som ofta ställs på bas av klinikska fynd och anamnes. Anmälaren har tagit
del av svaret och därefter hörts av och framfört önskan om fortssatt handläggning
vid Inspektionen för vård och omsorg. Ärendet avslutas enligt överenskommelse.
V1411-05484-42
Nekad medicinering, diskriminerad
En cancersjuk kvinna vårdades vid en kirurgisk klinik på ett akutsjukhus och
efterfrågade en medicin som skulle stoppa blödning från tarmen. Kvinnan
uppfattade att hon nekades denna medicin på grund av hennes trostillhörighet.
Åtgärd: Svar har inkommit från behandlingsansvarig läkare som framför att alla
patienter skall få lika bra vård oavsett religionstillhörighet. Alla patienter är olika och
vården måste anpassas därefter. Om patienten inte vill ta emot blod, oavsett skäl,
måste vi givetvis ta med det i beräkningen inför behandling av cancer och
operation. Det är vårdens skyldighet att ta reda på att patienten är fast besluten att
den inte vill ha blod och vad beslutet kan innebära. Detta fall har diskuterats med
tarmkirurger, onkologer och leverkirurger för att ta fram bästa möjliga
behandlingsplan. Anmälaren har tagit del av svaret och därefter framfört att hon
inte är nöjd med det svar hon fått. Ärendet avslutas vid förvaltningen.
V1411-05502-28
Bristande hygien på sjukhus
En kvinna uppsökte akutsjukhus med kraftiga blödningar från underlivet. Hon togs
emot av en barnmorska som var extremt kort i tonen och som inte noterade hennes
önskan om ett plastskynke för att inte blöda ner stolen i väntrummet. Hon blev
hänvisad till en toalett för att visa på blodflödet. Toaletten var dessvärre nedkladdad
med blod och då kvinnan påtalade detta fick hon till svar att själv torka av toaletten.
Därefter började sjuksköterskan prata om sina egna gynekologiska besvär. Kvinnan
Sida 43
Avslutade ärenden under tiden 2015-04-01—2015-07-31, tillhör PaN 2015-09-17
har synpunkter på brister vid rutin vid blodsmitta och anser att det är fel att låta en
patient tvätta en toalett utan handskar eller rätt desinfektionsmedel. Hon vill även
påtala bristen på professionalism från sjuksköterskan.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från chefsläkare och verksamhetschef.
Verksamhetschefen har i samtal med inblandad barnmorska framfört att det är helt
oacceptabelt beteende att i möte med patienter tala om sitt privatliv och hälsa. Ett
sådan oprofessionellt beteende är ingenting som de godkänner. Och att
barnmorskan är djupt olycklig över händelsen och naturligtvis inser att hon själv,
och inte patienten, skulle ha kontrollerat närmare och åtgärdat problemet.
Händelsen har diskuterats på ett arbetsplatsmöte och de ser över sina rutiner och
arbetsbeskrivningar för att försöka säkerställa att alla toalettutrymmen håller god
hygienisk standard dygnet runt. Denna händelse har legat till grund för en allmän
diskussion om den obestridliga följsamhet till sjukhusets hygienregler som gäller och
vad alla patienter självklart har rätt att vänta sig. De ber verkligen om ursäkt för det
inträffade. Anmälaren har tagit del av yttrandet och därefter inte avhörts. Ärendet
avslutas.
V1411-05514-55
Brister i kontinuitet
En kvinna har synpunkter på att hon får träffa olika läkare varje gång hon besöker
sin vårdcentral.
Åtgärd: I yttrandet från berörd läkare framgår det att hon fått träffa samma läkare
vid de senaste fem läkarbesöken på vårdcentralen. Berörd läkare framför också att
han gärna vill ha en direkt dialog med anmälaren för att reda ut missförstånd och
oklarheter. Anmälaren har tagit del av yttrandet och bokat ett möte med vården.
Ärendet avslutas.
V1411-05533-52
Kriterier för plastikoperation + bemötande
En kvinna har synpunkter på att hon inte fått en lårplastikoperation godkänd av
specialist på akutsjukhus. Hon är medveten om att det finns kriterier för att få
plastikoperation betald av landstinget. Hon har dock gått ned mycket i vikt och för
några år sedan fick hon en bukplastikoperation betald av landstinget. Hon önskar få
en förklaring.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från biträdande överläkare. Han redogör för varför
anmälaren inte kan få sin lårplastik påkostad av landstinget då det är andra kriterier
som gäller och bara i mycket särskilda fall kan komma i frågan när det till exempel
rör sig omfattande sårbildning. Anmälaren har inte hörts av efter utgången svartid.
Ärendet avslutas.
V1411-05535-62
Oupptäckt cancer på sjukhus
En kvinna har synpunkter på att hennes makes cancer inte upptäcktes vid de
tillfällen han inkom till ett sjukhus. Mannen var dålig under ett års tid och hade
dåliga värden. Senare fick han av ett annat sjukhus beskedet att han hade cancer.
Mannen avled några månader därefter och kvinnan är besviken över att makens
dåliga värden inte utreddes. Hon har också synpunkter på en läkares bristande
bemötande.
Sida 44
Avslutade ärenden under tiden 2015-04-01—2015-07-31, tillhör PaN 2015-09-17
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från läkarchef, tillika medicinskt ledningsansvarig,
samt biträdande verksamhetschef vid berörd klinik. Man beklagar att fallet slutade
mycket olyckligt och skriver att om mer diagnostik hade bedrivits under vårdtiden,
så hade det varit möjligt att patientens tumör hade kunnat upptäckas i ett tidigare
skede, men man framför samtidigt att detta dessvärre är ren spekulation. Man
beklagar det bristfälliga bemötandet som patienten och hans fru upplevt. Anmälaren
har inte återkommit efter att ha tagit del av yttrandet. Ärendet avslutas.
V1411-05560-63
Komplikationer till insättande av en spiral
En kvinna fick en spiral. Insättandet av spiralen ledde till komplikationer som
behövde åtgärdas med operation.
Åtgärd: Ett yttrande inhämtades från berörd vårdgivare. Av yttrandet framgår det
att man beklagar de komplikationer som uppstått. I yttrandet hänvisas det till att
det finns kända risker och komplikationer till att använda spiral och det
informationen skulle ha lämnats vid insättandet av spiralen vilket enligt anmälaren
inte har skett. Med anledning av anmälan kommer nya rutiner för insättande av
spiral tas fram. En kopia av yttrandet skickades till anmälaren som sedan inte hörts
av. Ärendet avslutas i befintligt skick.
V1411-05563-62
Brister i vård och omhändertagande
En kvinna har synpunkter på vården och omhändertagandet av hennes son när han
var inlagd på en sjukhusavdelning. Det dröjde länge innan någon personal pratade
med honom. Någon kontroll av vad han åt och drack gjordes inte och han fick inte
sina näringsdrycker.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från verksamhetschefen vid sjukhuskliniken. Då
yttrandet inte besvarade anmälarens frågor, begärdes ett kompletterande yttrande
från personal vid avdelningen, som skriver att det faktum att patienten kom till
avdelningen en lördag, då bemanningen är lägre, kan förklara att patienten
upplevde att det tog lång tid innan någon pratade med honom. Kontroller av kalorioch vätskeintag menar man gjordes. Man anser att man gjort vad man kunnat för
patienten, men beklagar att patienten och mamman inte upplevt det så. Anmälaren
har inte återkommit efter att ha tagit del av yttandet. Ärendet avslutas.
V1411-05564-52
Lång väntan med mera
En pappa till en flicka kontaktar förvaltningen. Han och flickan uppsökte vården då
hon varit hängig en längre tid och fått ett svullet knä. Pappan anmärker på den
långe väntetiden och varför det har tagit så lång tid för vården att komma fram till
att flickans besvär berodde på borrelia.
Åtgärd: Pappan får information om patientförsäkringen. Blanketter skickas. Flickan
har under resans gång fått behandling och kommer att följas upp till fjorton års
ålder. Ärendet avslutas i samförstånd med pappan.
V1411-05567-44
Sida 45
Avslutade ärenden under tiden 2015-04-01—2015-07-31, tillhör PaN 2015-09-17
Bristande bemötande
En kvinna kontaktar då hon upplevt bristande bemötande på sin vårdcentral. Hon
fick inte svar på uppföljande viktiga vätskebalansprover och läkare gick inte att
boka längre fram än två veckor. Kvinnan informerades om att vårdval fanns.
Åtgärd: Yttrande gavs av verksamhetschef samt medicinskt ansvarig läkare. Av
yttrandet framkommer att anmälaren haft täta kontroller av sina laboratorievärden.
De värden som uppmättes strax innan en akut sjukhusvistelse på grund av snabbt
sjunkande värde hade varit normala. Den bristande läkarkontinuiteten på
verksamheten hade förbättrats och en ny chef hade rekryterats. Bristande
bemötande hade tagits upp i personalgruppen som oacceptabelt. Anmälaren
önskade ytterligare klargöranden men ansåg inte det kompletterande yttrandet
tillfyllest, anmälaren väljer dock att avsluta ärendet utan egen kommentar.
V1411-05579-57
Oklar remiss för ortopediskt ingrepp
En kvinna kontaktade sin husläkare p g a smärta i foten. Husläkaren remitterade
kvinnan för röntgenundersökning som visade förändringar som var möjliga att
operera. Med anledning av detta sändes remiss till ortoped. Kvinnan ifrågasätter hur
remissen till ortopeden var utformad eftersom det senare visat sig att operationen
genomfördes på ett tveksamt sätt.
Åtgärd: Yttrande inkom från kvinnans husläkare som beskrev att han inte själv sett
röntgenbilderna utan endast erhållit ett röntgensvar som legat till grund för
remitteringen. Anmälaren har fått kopia av remiss och remissvar. Ärendet avslutas i
överenskommelse med anmälaren.
V1411-05601-42
Felförskriven medicin, allergi mot penicillin
En flicka förskrevs penicillin mot urinvägsinfektion på en närakut. På vägen därifrån
kontaktade flickan sin mamma och undrade om mottagningen kände till hennes
allergi mot penicillin. Flickan återvände till mottagningen och då framgick det att
allergin fanns noterad i journalen men att läkaren ändå hade förskrivit penicillin.
Åtgärd: Svar har inkommit från chefläkaren och verksamhetschefen. En förklaring
till händelsen var bland annat ett systemfel gällande hanteringen av
varningsfunktionen i journalsystemet. Överkänsligheten mot penicillin var inte
korrekt infört. Händelsen har anmälts enligt lex Maria till Inspektionen för vård och
omsorg. Anmälaren har tagit del av svaret och därefter inte hörts av. Ärendet
avslutas.
V1411-05603-34
Önskar terapi
En kvinna har varit på besök hos läkare på vårdcentral för att få remiss till psykolog.
Hon upplevde ett opersonligt och kallt bemötande. Läkaren konstaterar till en börja
att kvinnan inte var tillräckligt sjuk för att beviljas remiss till psykolog, men
skickade dock remisser till två psykiatriska mottagningar och fick avslag. Kvinnan
uppger att den gängse terapimetoden som erbjuds inte lämpar sig för den
problematik som hon sökt för och att det är under all kritik att man inte ser till den
Sida 46
Avslutade ärenden under tiden 2015-04-01—2015-07-31, tillhör PaN 2015-09-17
bedömning som en privat psykoterapeut gjort. Hon har även synpunkter på att det
inte finns central information om vilka typer av behandlingar som olika vårdgivare
kan erbjuda.
Åtgärd: I ett begärt yttrande från verksamhetschef på vårdcentral framkommer det
att läkaren inte bedömde att kvinnan hade den problematik som borde remitteras
till specialistpsykiatrin. Vid erbjudande om bedömning och eventuell samtalskontakt
i vårdcentralens regi avböjde patienten den terapiform som erbjöds. För att gå
patienten till mötes skickades remiss till två specialistpsykiatriska mottagningar som
båda avböjde med motiveringen att de inte tillhandahöll den psykoterapimetod som
anmälaren önskade sig. Patienten erbjöds då ytterligare en gång bedömning av
psykolog på vårdcentral men hon avböjde. I ett begärt yttrande från hälso-och
sjukvårdsnämnden uppger man att det för närvarande inte finns en samlad databas
med information om behandlingar som ges vid enskilda psykiatriska mottagningar
men att man uppmärksammat problemet och arbete pågår för att förbättra
information om vårdutbud. Kvinnan informerades om vilka psykiatriska vårdgivare
som finns, att den terapiform som efterfrågats ges på några psykiatriska
mottagningar och att det finns möjlighet sedan den 1 januari 2015 att söka
öppenvård i hela Sverige. Kvinnan har inte varit nöjd med de svar hon fått och
uppger att oavsett var hon sökt vård är det nästintill omöjligt för henne att få en
längre och tillräcklig terapeutisk behandling. De snäva bedömningarna gör att hon
varken får vården inom primärvården eller den specialiserade psykiatrin. Ärendet
avslutas med ett brev från anmälaren som biläggs en avslutsskrivelse.
V1411-05611-58
Inställd åtgärd, lång väntetid, informationsbrist
En pappa framför att sonen fått vänta orimligt lång tid för att få behandling för sina
knäbesvär. Det har även brustit i kontakten med vården och behandlingar har ställts
in på grund av problem med röntgenutrustning. Anmälaren ifrågasätter
handläggningen.
Åtgärd: Svar har inkommit från läkare på Öron-, Näs- och halskliniken, samt från
biträdande överläkare på kärlkirurgiska kliniken på sjukhuset. Av yttrandet från
Öron, Näs- och halskliniken framgår att det vid en omläggning av verksamheter på
sjukhuset beslutats att denna typ av patienter ska handhas av läkare på den
kärlkirurgiska kliniken. Läkaren vidarebefordrade därför remissen gällande denne
patient till kärlkirurgiska kliniken. Av yttrandet från kärlkirurgiska kliniken framgår
att överföringen inte fungerat och att överläkaren inte fått kännedom om patienten
förrän flera månader senare då patientens pappa hörde av sig. Efter detta har
patienten behandlats på kliniken med viss fördröjning då en specialistvårdsremiss
från hemlandstinget skickats till fel klinik. Anmälaren inkom med genmäle och
önskade klargörande gällande remisshanteringsrutiner och påtalade återigen att
patienten, trots pappans kontakter med sjukhuset fått vänta två år på uppföljning
och behandling av sina besvär. Biträdande överläkare på kärlkirurgiska kliniken
inkom med kompletterande yttrande där han besvarar anmälarens frågor gällande
remisshantering. Det framgår att någon skriftlig remittering inte går att finna i
journalsystemet, en förklaring till detta kan vara att en hel del av
patientöverföringen skett genom ett muntligt övertagande av patienten. Gällande
fasta rutiner för patientöverlämningar mellan klinikerna framgår att praxis är att
konsultationsremisser skickas. Anmälaren har, efter att ha tagit del av det
kompletterande yttrandet, hörts av och framfört att han inte anser att han kommer
längre i ärendet och önskar att ärendet avslutas.
Sida 47
Avslutade ärenden under tiden 2015-04-01—2015-07-31, tillhör PaN 2015-09-17
V1411-05613-52
Om patientavgifter
En man har synpunkter på att han ska betala över tusen kronor för ett
laboratorieprov trots att han omfattas av försäkringskassans skydd. Mannen är
utlandssvensk men har intyg av försäkringskassan.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från tillförordnad verksamhetschef och sektionschef.
Av yttrandet framgår att fakturan har makulerats. Anmälaren har inte hörts av
innan utgången svarstid. Ärendet avslutas.
V1411-05620-52
Långsamt omhändertagande
En kvinna sökte vård akut på grund av yrsel. Kvinnan väntade länge på
undersökning på akutmottagningen men blev till slut inlagd på en vårdavdelning för
vidare utredning. Efter tre dagar får hon träffa ansvarig läkare som konstaterar att
hon drabbats av en inflammation av balansnerven men att man inte kan göra något
åt det då behandling skulle satts in genast och nu är det försent. Kvinnan hade
under vårdtiden bett att få träffa ansvarig läkare samt bett att få genomgå
ytterligare undersökningar och få behandling men informerades om att man skulle
avvakta tillsvidare. Kvinnan upplever att hon fått en permanent skada och
försämrad balans då man inte ville utreda och ge henne behandling av
inflammationen.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats av en överläkare från neurologkliniken. Av detta
framgår att mottagande läkare på akuten haft kontakt med en öronspecialist men
att detta inte resulterade i att kvinna fick flytta till öron-näs och halskliniken. Det
finns dessutom ingen öronläkare i tjänst under helger. Anmälaren har erbjudits en
behandling med syfte att behandla kvinnas yrsel men kvinna tackade nej. Kvinna
har inte hörts av inom utsatt svarstid. Ärendet avslutas.
V1411-05629-44
Bristande kommunikation
En kvinna kontaktar för sin mor via fullmakt. Mamman hade opererats ortopediskt
och både före och efter operationen gjordes bedömningar som ifrågasätts.
Återkopplingen till biståndshandläggare har inte fungerat vilket medförde att
hemtjänst inte fanns på plats vid hemgången. Rehabilitering har efterfrågats men
inte hörsammats.
Åtgärd: Yttrande gavs av verksamhetschef. Man hade funnit att det trots tydliga
rutiner inte var tillfredställande dokumenterat angående eventuell hjälp i hemmet
efter utskrivning. Vidare fanns det inte noterat i journalen att patienten inte ville
placeras på en specifik geriatrisk klinik. Inför utskrivning är det teamet runt
patienten som fattar beslutet. I det aktuella fallet hade både läkare och
sjukgymnast journalfört att hemgång kunde ske. I yttrandet konstaterades att
verksamheten inte lyckats säkra en tryggad hemgång och att det funnits
kommunikationsbrist. Händelsen kommer att diskuteras på arbetsplatsträffar. Då
anmälaren efter att ha tagit del av yttrandet inte hörts av inom angiven tid utgår
förvaltningen från att yttrandet accepterats och avslutar ärendet.
V1411-05641-42
Sida 48
Avslutade ärenden under tiden 2015-04-01—2015-07-31, tillhör PaN 2015-09-17
Nekades mediciner
En man önskade förnya flera recept via Mina vårdkontakter men fick ett svar att
medicinerna inte kunde förnyas och en uppmaning om att kontakta vårdcentralen.
Mannen ringde vårdcentralen och den sköterska som svarade ordnade med samtliga
recept. Mannen undrar hur detta kunde gå till och om personen hade rätt att neka
honom medicinerna.
Åtgärd: Svar har inkommit från verksamhetschefen som ger en förkaring till nekad
förskrivning. Då mannen har diabetes och högt blodtryck och inte varit på kontroll
på ett år nekades förskrivning innan läkarbesök. Mannen har efter händelsen besökt
sin läkare för läkarundersökning och kontroll av blodtryck och blodsocker.
Verksamheten följer nationella riktlinjer för patienter med kroniska sjukdomar för
ökad kvalité för patienten. Anmälaren har tagit del av svaret och därefter inkommit
med skriftliga reflektioner om förvaltningens uppdrag. Ärendet avslutas.
V1411-05648-52
Fel i journalen
Mor och vuxen dotter har synpunkter på journaluppgifter som en husläkare har
skrivit. Enligt anmälarna har läkaren ansett att dotter är psykotisk.
Åtgärd: Flera yttrande har inhämtats av verksamhetschefen och berörd läkare. I
yttranden lämnas en redovisning av alla insatta åtgärder. Dessutom har läkaren
förklarat att hon inte alls har satt någon psykosdiagnos utan att de läkemedel som
dottern har stått på har haft psykotiska biverkningar. Anmälaren har inte hörts av
trots flera försök från handläggaren. Ärendet avslutas.
V1411-05654-52
Brister i bemötande och behandling
Föräldrar till en yngling har tagit kontakt med förvaltningen. Ynglingen hade ont i
buken i flera dagar. Smärtan tilltog och familjen vände sig till akutmottagningen
men blev hemskickade. Smärtorna tilltog och familjen sökte på nytt till akuten. Då
blev pojken inlagd över helgen men inga undersökningar gjordes. Pojken fick i
stället gå på permission. Pojken blev ännu sämre och familjen ville att pojken skulle
få komma tillbaka till vårdavdelningen men personalen tyckte att de gott kunde
vänta med att komma in i början av påföljande vecka. Det visade sig sen att pojken
fått en brusten blindtarm.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från samhetschef och sektionschef. Av detta
framgår att man anser att pojken riskerade att drabbas för en vårdskada då
diagnosen fördröjdes. En avvikelse är skriven och man har gjort en händelseanalys
som föräldrarna fått ta del av. Som förbättringsåtgärd föreslår man ökat samarbete
mellan vuxen och barnkirurgi. Anmälarna har ej hörts av inom utsatt svarstid.
Ärendet avslutas.
V1411-05661-42
Läkemedelsbiverkan, informationsbrist
En kvinna insjuknade i reumatisk sjukdom och påbörjade medicinering med två
preparat. Om ett preparat fick hon god information om eventuella biverkningar, men
inte om kortisonbehandlingen. Efter en tids medicinering upplevde hon
Sida 49
Avslutade ärenden under tiden 2015-04-01—2015-07-31, tillhör PaN 2015-09-17
synförändringar men läkaren menade att det inte fanns något samband. Efter en tid
fick hon nedsatt syn på båda ögonen.
Åtgärd: Svar har inkommit från chefläkaren på sjukhuset samt verksamhets ochledningsansvarig chef och behandlingsansvarig läkare. En beklagan och förklaring till
handläggningen framförs. Den dos kvinnan medicinerade med följde medicinska
riktlinjer och motsvarade den mängd kortisol en frisk person producerar i sina
binjurar. Anmälaren har tagit del av svaren och därefter framfört att hon anmält
händelsen till patientförsäkringen, Läkemedelsförsäkringen och konsumentrapport
till Läkemedelsverket. Ärendet avslutas enligt överenskommelse.
V1411-05679-63
Fall på röntgenavdelningen
En man sökte hjälp på grund av akut yrsel och illamående. I samband med en
röntgenundersökning lämnades mannen ensam och han tappade medvetande och
ramlade och slog sig i ansiktet.
Åtgärd: Ett yttrande inhämtades från berörd vårdgivare. Av yttrandet framgår det
att en avvikelserapport skrivits och att information om fallet lämnades i
röntgenutlåtandet för vidare omhändertagande. Man förklarar också varför
patienten skulle sitta under undersökningen och att man beklagar det inträffade
men man konstaterar att rutiner har följts. En kopia av yttrandet skickades till
anmälaren. Anmälaren inkom med ett genmäle som ska bifogas avslutsskrivelsen.
Ärendet avslutas enligt anmälarens önskemål.
V1411-05684-58
Brister i intygshantering
En kvinna framför synpunkter på intygshanteringen på en neurologmottagning.
Kvinnan blev lovad ett intyg efter undersökning på mottagningen men har inte fått
det trots att hon kontaktat läkaren och mottagningen ett flertal gånger. Det har nu
gått nästan 2 år sedan besöket på mottagningen.
Åtgärd: Svar har inkommit från verksamhetschefen på mottagningen. Av yttrandet
framgår att berörd läkare inte längre arbetar på mottagningen och att
verksamhetschefen vidarebefordrat ärendet till berörd läkare som arbetar på annan
ort. Då anmälaren trots detta inte fick något intyg tillskrevs verksamheten igen med
frågan om de kunde bistå anmälaren i ärendet. Verksamhetschefen kontaktade
återigen behandlande läkare, denna gång per telefon, och fick besked att intyg
skulle skrivas. Anmälaren kontaktade förvaltningen efter 3 veckor och meddelade
att hon inte fått något intyg. Hon tog då kontakt med mottagningen och bokade en
ny tid för ny bedömning och kontaktade sitt försäkringsbolag för nya
intygsblanketter. Det visade sig då att behandlande läkare skickat intyget direkt till
försäkringsbolaget. Anmälaren nöjd med detta och med kontakten med ansvarig på
mottagningen. Ärendet avslutas.
V1411-05685-63
Oro för cancer avfärdas
En kvinna drabbades av allvarliga diarréer och sökte hjälp på vårdcentralen. Under
besöket avfärdades kvinnans oro och frågor kring eventuell cancer med att
Sida 50
Avslutade ärenden under tiden 2015-04-01—2015-07-31, tillhör PaN 2015-09-17
diarréerna var relaterade till en tidigare genomgången virusinfektion. Besvären med
smärtsamma diarréer fortsatte och ett halvår senare konstaterades att hon var sjuk
i cancer.
Åtgärd: Ett yttrande inhämtades från berörd verksamhet. Av yttrandet framgår det
att man inte har kunnat identifiera uppenbara misstag i omhändertagandet av
patienten. Ansvarig läkare anser att han tagit patientens besvär på allvar men att
inga av de prover som tagits har kunnat vara underlag för diagnos av patientens
cancersjukdom. Vidare beskriver han att det var diarré och saltbalansrubbning som
var fokus i hans utredning. En kopia av yttrandet skickades till anmälaren som
sedan dess inte hörts av. Ärendet avslutas i befintligt skick.
V1411-05696-42
Svårt sätta infart, bemötande
En kvinna sjukhusvårdades vid en medicinklinik på ett akutsjukhus och fick
medicinering via dropp. Sköterskorna hade svårt att sätt infart, det krävdes ett antal
försök vid varje byte av infart. Vid flera tillfällen gick droppet färdigt och blod och
läkemedel backade tillbaka upp i slangen. När kvinnan ringde på klockan upplevde
hon sig besvärlig och ovänligt bemött då sköterskorna beklagade sig över att hon
var svårstucken.
Åtgärd: Svar har inkommit från verksamhet och - vårdenhetschefen vid
medicinkliniken. En beklagan och förståelse framförs över händelsen. Det
bemötandet kvinnan upplevt är inte acceptabelt. Under nio dagar deltog 25 olika
vårdpersonal i omvårdnaden. Ett projekt kring den sociala miljön har påbörjats på
avdelningen och det aktuella ärendet kommer att ingå som ett underlag i detta
arbete samt lyftas på ett personalmöte. Anmälaren har tagit del av svaret och
därefter hörts av och önskar ärendet avslutat.
V1411-05697-63
Felvänt barn
En kvinna var gravid och närmade sig tiden för barnets födsel. Den blivande
mamman besökte sin mödravårdcentral och man fann att barnet låg vänt åt fel håll
men man kunde vända barnet så att det låg rätt inför den stundande födseln. Vid
nästa besök hade barnet vänt sig fel igen men barnmorskan upptäckte inte det.
Åtgärd: Ett yttrande inhämtades från berörd verksamhet. Av yttrandet framgår det
att patienten och barnmorskan har haft tät kontakt och att patienten inte har följt
basprogrammet utan gjort kompletterande undersökningar på grund av annan
diagnos som kan ge komplikationer. Patienten blodtryck har varit normalt under
hela graviditeten. Vid en ultraljudsundersökning sent i graviditeten konstaterades
att barnets huvud låg i bäckenet men att det vänt sig senare. En kopia av yttrandet
skickades till anmälaren. Anmälaren önskade att ärendet skulle avslutas då hon ville
göra en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg.
V1411-05699-63
Komplikationer till förlossning
En kvinna födde sitt första barn och blev skadad i samband med förlossningen. Efter
att barnet var fött hade kvinnan svårt att hålla avföring. I samband med att
kvinnans andra barn skulle födas fick hon information om att hennes skador efter
Sida 51
Avslutade ärenden under tiden 2015-04-01—2015-07-31, tillhör PaN 2015-09-17
den första förlossningen var så allvarliga att hon egentligen skulle avråtts från att få
fler barn. Synpunkter framförs gällande bristande information och dålig uppföljning
efter den första förlossningen.
Åtgärd: Ett yttrande inhämtades från berörd verksamhet. Av yttrandet framgår det
att man missat att uppmana patienten att ta kontakt om besvär uppstod efter den
första förlossningen. Vidare konstateras att kvinnans besvär uppmärksammades på
sjukhuset först i samband med en remiss från en privat specialistläkare för
ställningstagande till operation. Operationen är genomförd men återbesök har ännu
inte genomförts. Man beklagar att patienten drabbades så allvarligt som hon gjorde
och att man missade att uppmana henne att kontakta verksamheten om
komplikationer uppstod. En kopia av yttrandet skickades till anmälaren. Anmälaren
har efter det inte hörts av och ärendet avslutas i befintligt skick.
V1411-05726-42
Fel diagnos
En man anser att han har fått felaktig diagnos och medicinering vid en psykiatrisk
avdelning. Detta medförde att mannen fick svåra biverkningar med depression och
alkoholkonsumtion samt självmordsbenägenhet som följd. Han önskar att de
felaktiga uppgifterna i hans journal ska tas bort och skulderna för hans inläggning
på avdelningen avskrivas samt att han får ersättning för psykisk lidande.
Åtgärd: Svar har inkommit från chefsöverläkaren på kliniken som ger en förklaring
till händelsen som inträffade för tio år sedan. Mannen vårdades med stöd av lagen
om psykiatrisk tvångsvård. Anmälaren har tagit del av svaret och därefter inkommit
med skriftliga synpunkter som bifogas avslutsskrivelsen till vården. Ärendet
avslutas.
V1411-05730-44
Nekad vård
En kvinna nekades fortsatt hjälp med nutritionsdropp av hemsjukvårdsläkare. Hon
hade ordinerats hjälpen i hemmet men läkaren meddelade efter en tid att fortsatt
vård inte skulle ges. Kvinnan remitterades till den basala hemsjukvården som dock
tvingades neka.
Åtgärd: Yttrande gavs av verksamhetschef samt specialistläkare. Dessa gav en
redogörelse för de beslut som ligger till grund för att vara ansluten i den avancerade
sjukvården i hemmet och när vårdbehovet skall tillgodoses av primärvården. De
beklagade att informationen inte varit tillfyllest. Verksamheten arbetade nu med att
införa ett system för informationsöverföring för att ge entydighet i beskeden. Man
redogjorde för olika försök att lösa situationen med hjälp av andra vårdgivare vilket
tyvärr inte lyckats. Då anmälaren efter att ha tagit del av yttrandet inte hörts av
inom angiven tid utgår förvaltningen från att hon/han accepterat svaret och avslutar
ärendet.
V1411-05780-42
Otrevlig bemött vid rådgivning vid biverkan
En kvinna blev dålig under natten efter att ha påbörjat medicinering. Hon blev orolig
och kontaktade sjukvårdsrådgivningen för att få råd. Sköterskan var otrevlig och
Sida 52
Avslutade ärenden under tiden 2015-04-01—2015-07-31, tillhör PaN 2015-09-17
upplevdes nedvärderande. Kvinnan vill inte att någon annan ska bli bemött på detta
sätt.
Åtgärd: Svar har inkommit från kvalitetskoordinatorn vid sjukvårdsrådgivningen
som lyssnat på samtalet. En förklaring till hur samtalet fördes med kvinnan ges och
att information från FASS gavs. En beklagan framförs över upplevelsen av att bli
nedvärderad. Anmälaren erbjudits att kontakta verksamheten vid ytterligare frågor
eller synpunkter i ärendet. Anmälaren har tagit del av svaret och därefter inte hörts
av. Ärendet avslutas.
V1411-05795-62
Nekad sjukskrivning, problem med läkemedel m.m.
En kvinna har synpunkter på en läkare på en vårdcentral som nekat henne
sjukskrivning, har frågat patienten vad hon vill ha för läkemedel utan att göra en
egen bedömning och som inte tog henne på allvar under en undersökning som
kvinnan tyckte gjorde ont. Språkliga svårigheter gör det mycket svårt att förstå
läkaren. Läkaren har inte heller informerat om vad som står i kvinnans journal.
Åtgärd: Yttranden har inhämtats från vårdcentralen, där den aktuella läkaren
redogör för kontakterna med patienten och verksamhetschef och medicinskt
ansvarig läkare beklagar patientens upplevelse. Anmälaren har därefter inkommit
med ett genmäle, då hon inte var nöjd med svaret från sin husläkare. Från
vårdcentralen har man därefter svarat att man konstaterar att ord står mot ord,
men att man tar till sig anmälarens alla synpunkter. Anmälaren har därefter inte
återkommit. Ärendet avslutas.
V1412-05828-59
Ej dokumenterad skada vid operation
En kvinna framför att något hände vid en operation på sjukhuset som inte finns
dokumenterat. Det som hände gjorde att operationen blev svårare än man trott.
Kvinnan framför att detta resulterade i att en njure inte längre fungerar.
Åtgärd: Anmälaren återkommer inte som överenskommet varför ärendet avslutas.
V1412-05829-42
Brister med recept, utan insulin, bemötande
En kvinna med insulinbehandlad diabetes vårdades vid en medicinklinik på ett
akutsjukhus och hade svårigheter med att få recept på insulin. När hon kontaktade
mottagningen blev hon nonchalant bemött av sköterskan och nekades recept. Enligt
anmälaren har sköterskan glömt att trycka på sänd. Anmälaren har en anhörig som
också har diabetes och har lånat både insulin och teststickor av denna.
Åtgärd: Svar har inkommit från sektionschefen som beklagar händelsen och att den
väckt oro och frustration. I journalen saknas dokumentation om kvinnans kontakter
med mottagningen. Sektionschefen har haft ett samtal med kvinnan och samtliga
recepten är nu förnyade. Verksamheten skall säkerställa att liknande händelser inte
upprepas. Anmälaren har tagit del av svaret och därefter inte hörts av. Ärendet
avslutas.
Sida 53
Avslutade ärenden under tiden 2015-04-01—2015-07-31, tillhör PaN 2015-09-17
V1412-05835-55
Avbruten behandling
En man berättar att en läkare avbrutit hans läkemedelsbehandling på grund av
oklara grunder.
Åtgärd: I yttrande från verksamhetschef och berörd läkare framkommer det att
läkaren inte anser att fortsatt medicinering är meningsfullt utan har i stället
föreslagit annan typ av behandling vilken anmälaren inte är nöjd med. I yttrandet
framkommer en utförlig förklaring till varför läkaren gör den bedömningen.
Anmälaren är inte nöjd med svaret men accepterar att ärendet avslutas då
förvaltningen inte kan tillföra ärendet något ytterligare. Ärendet avslutas.
V1412-05882-42
Utan medicinering vid byte av mottagning
En man med ADHD blev utan medicinering i samband med byte av psykiatrisk
mottagning. Mannen hade ett inbokat första läkarbesök vid den nya kliniken men
besöket bokades av på grund av sjukdom hos läkaren. Mannen kontaktade då den
remitterande mottagningen då hans mediciner var slut men nekades detta med
hänvisning till att den nya mottagningen skall ansvara för detta. Följande dagar var
han utan medicinering och mådde dåligt.
Åtgärd: Svar har inkommit från enhetschefen som förklarar att mannen enligt eget
önskemål bytt mottagning och varit på läkarbesök vid den nya kliniken. Därmed är
ansvaret för patientens behandling inklusive medicinering den nya mottagningen.
Händelsen och upplevelsen av att bli illa bemött beklagas. Anmälaren har tagit del
av svaret och därefter inte hörts av. Ärendet avslutas.
V1412-05889-57
Fick felaktig information om allvarlig diagnos
En man med misstänkt stroke fick information av neurolog att hans besvär troligtvis
kom från en cancertumör i huvudet. Mannen blev helt förtvivlad och förberedde sig
på att ha mycket kort tid kvar att leva. Men vid operationen framkom att tumören
var godartad och mannen blev nu chockad av den nya informationen. Han
ifrågasätter hur läkaren från början kunde lämna så felaktig information på ett så
övertygande sätt.
Åtgärd: Ett flertal yttranden inkom från patientansvarig läkare som förtydligade
svårigheterna att med säkerhet fastslå att tumören inte var elakartad. Information
om malignitet är av stor vikt att lämna i de fall läkaren inte är helt säker menade
hon. Hon beklagade djupt om anmälaren uppfattade det som om diagnosen var
fastställd vid det enskilda samtalet som hon hade med anmälaren. Han är inte nöjd
med svaren och förklaringarna, har mycket svårt att lämna händelserna bakom sig
och önskar ett möte med läkaren. Överenskommer att förvaltningen lämnar denna
önskan i slutskrivelsen, ärendet avslutas därmed.
V1412-05893-42
Nekad medicinering för ovanlig diagnos
Sida 54
Avslutade ärenden under tiden 2015-04-01—2015-07-31, tillhör PaN 2015-09-17
En kvinna med ovanlig reumatisk sjukdom nekades smärtlindring av husläkaren som
menade att hon är missbrukare. Kvinnan försökte förklara sjukdomen men blev inte
trodd.
Åtgärd: Svar har inkommit från verksamhetschefen som förklarar att varje läkare
har ett eget ansvar för behandling och förskrivning av läkemedel. Förskrivning bör
inte göras om läkaren inte anser sig ha tillräcklig medicinsk kunskap om läkemedlet
eller om behandlingen inte gynnar patienten. Läkemedlet kan inte förskrivas efter
patientens önskemål. Ambitionen är att alla patienter skall bemötas med respekt.
Bemötandet beklagas och att hon känt sig missuppfattad och misstrodd. Händelsen
kommer att tas upp vid en arbetsplatsträff för diskussion kring lyhördhet och
respekt. Anmälaren har tagit del av svaret och därefter inkommit med skriftliga
synpunkter som bifogas avslutsskrivelsen till vården. Ärendet avslutas.
V1412-05895-63
Olika attityd till patientens sjukdom
En kvinna upplevde att vården av och attityden till hennes allvarligt sjuke make
varierade mycket mellan de olika sjukvårdsinrättningarna de hade kontakt med.
Anmälaren frågar sig hur det kunde vara så när alla utgick från samma journal, hur
kunde journalen tolkas så olika?
Åtgärd: Yttranden inhämtades från berörda verksamheter. AV yttrandena framgår
att man bekräftar att de multidisciplinära konferenser där patientens tillstånd
diskuterats inte förmått skapa samsyn kring patienten som syftet varit vilket man
beklagar. Vidare konstaterar man att dokumentationen av beslut om begränsad
hjärt- och lungräddning inte är tillfredställande då det är oklart om beslutet fattades
i samråd med anhöriga. Man försäkrar att patienten hela tiden var aktuell för
intensivvård, cytostatika- och strålbehandling samt annan läkemedelsbehandling
som kunde behövas. Man anser att behandlingsstart med strålbehandling inte
fördröjdes trots semestertid. Avslutningsvis konstaterar man att patienten avled till
följd av sin cancersjukdom. Kopior av yttrandena skickades till anmälaren som
inkom med ett genmäle som ska bifogas avslutskrivelsen Anmälaren önskar att
ärendet avslutas.
V1412-05897-52
Synpunkter på habiliteringen
En man har synpunkter på kurs och samtal som ges i grupp. Han anser att han fick
dåligt bemötande av dem som höll i kursen och de var ej heller inte tillräckligt
kompetenta enligt anmälaren. Anmälaren anser att han inte fick någon hjälp av
denna kurs. Han har gått på en kurs tidigare på enheten där kursledaren varit
mycket bättre. Dessvärre har kursledaren slutat.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från bland annat enhets- och sektionschef. Av
yttrandena framkommer att kursen hölls för att ge bättre kunskap om själva
diagnosen och inte för att hantera samspel i grupp. Man beklagar att anmälaren har
känt sig illa bemött och synpunkterna har återkopplats till berörda ledare.
Anmälaren är till viss del nöjd med svaret. Då inget genmäle inkommit inom utsatt
tid avslutas ärendet.
V1412-05912-44
Bristande bemötande
Sida 55
Avslutade ärenden under tiden 2015-04-01—2015-07-31, tillhör PaN 2015-09-17
En dotter skriver med fullmakt för sin mamma. Mamman besökte tillsammans med
dottern sin husläkare för besked om en röntgenundersökning. Läkaren informerade
bryskt och oempatiskt om fynd som visade på grav sjukdom som var spridd i
kroppen. Senare undersökningar visade inga sådana fynd. Mamman och hennes
familj har farit mycket illa av det felaktiga beskedet.
Åtgärd: Yttrande gavs av ansvarig läkare. Denna redogjorde för bakgrunden till
besöket och mötet med patienten. Då läkaren skickat remissen hade mottagande
specialist själv föreslagit ytterligare undersökningar som visade på misstanke om
tumörsjukdom. Ansvarig läkare redovisade därefter alla resultat för patient och
anhörig. Anhöriga valde efter att ha tagit del av yttrandet att avsluta ärendet med
en egen kommentar att tillfoga slutskrivelsen.
V1412-05916-52
Väntar på provsvar
En mor till en tonårig flicka väntar sedan ett halvår på att få svar på dotterns
undersökning. Hon önskar hjälp av förvaltningen.
Åtgärd: Yttranden har inhämtats från verksamhetschefen. Han beklagar att
kommunikationen fallerat internt och mellan vården och föräldrarna. Problemet har
återkopplats till berörda kliniker. Flickan kommer att kallas snarast möjligt. Man
arbetar med kontinuerliga förbättringar och har gemensamma ronder och
patientkonferenser när flera specialiteter är inblandade som i det här aktuella fallet.
Anmälaren har inte hörts av inom utsatt svarstid. Ärendet avslutas.
V1412-05941-57
Får inte plastikoperation
En kvinna var på läkarbesök för bedömning inför planerad plastikoperation. Hon blev
nonchalant bemött av läkaren som menade att hon inte uppfyllde kraven. Kvinnan
är arg och besviken eftersom hon har ont och har gått ner i vikt för att få
operationen utförd.
Åtgärd: Yttranden inkom från chefssjuksköterska, sektionschef och
verksamhetschef. De beklagade anmälarens negativa upplevelse och hänvisade till
en del missförstånd i kommunikationen som ledde till att ärendet avslutades i tron
att anmälaren vänt sig till annan vårdgivare. Vägning och mätning följde gängse
rutiner och det handlingsprogram som Sveriges kommuner och landsting tagit fram.
Anmälaren är missnöjd över att man så strikt följt kriterierna och inte vägt in att
hon har en svår överrörlighetsproblematik vilket lett till svåra nackbesvär. Ärendet
avslutas och anmälaren bifogar ett genmäle till vården.
V1412-05942-49
Får inte neurorehabilitering trots behov
Anmälaren skrev att närstående inte fick rehabilitering trots behov av sådan.
Patienten hade drabbats av stroke. Efter sjukhusvård skrevs han ut till hemmet och
skulle där få stöd av primärvårdsrehabilitering, särskilt neurorehabilitering av ett
mobilt stroketeam. Efter ytterligare sjukhusvistelse bedömdes han vara i behov av
vistelse på korttidsboende. Därmed fick han besked om att vistelsen på
korttidsboendet innebar att han inte skulle ha fortsatt rätt att få insatser av
primärvårdsrehabilitering och mobilt stroketeam. Insatserna skulle ges av personal
Sida 56
Avslutade ärenden under tiden 2015-04-01—2015-07-31, tillhör PaN 2015-09-17
vid korttidsboendet, men enligt anmälaren hade denna personal inte erforderlig
kompetens för att ge dessa insatser. Anmälaren ställde frågan om vistelsen på
korttidsboendet innebar att han inte skulle ha fortsatt rätt att få insatser av
primärvårdsrehabilitering och mobilt stroketeam.
Åtgärd: Av inhämtat yttrande från chefläkare vid företaget som ansvarade för
läkarinsatser vid boendet framkom att bolaget delade anmälarens uppfattning, att
insatser som beviljats utifrån dokumenterade behov ska kunna erbjudas även om
patienten vistas på kommunalt boende. Det framgick av yttrande att läkare vid
boendet skulle beakta patientens behov av eventuell remittering till rehabilitering. I
inhämtat yttrande från hälso- och sjukvårdsförvaltningen redogjordes för
kommunens ansvar för viss hälso- och sjukvård. Av inhämtat yttrande från
primärvården framgick att primärvården remitterat patienten att vid hemmet och
boendet få tillgång till insatser från neurorehabilitering organisatoriskt tillhörande
sjukhus med erforderlig komptens. Av patientnämndens telefonkontakt med hälsooch sjukvårdsförvaltningen framgick att landstinget har avtalat med kommunerna
inom länet att kommunerna har ansvar för hälso- och sjukvårdsinsatser på särskilda
boenden upp till och med sjuksköterskenivå. Alltså ansvarar kommunen för
rehabiliterande insatser på särskilda boenden under läkarnivå, t ex av
arbetsterapeuter. Teoretiskt sett kan patienten vid särskilt boende även bli föremål
för rehabiliterande insatser av specialiserad rehabilitering, neuro- rehabteam,
tillhörande slutenvård, men då är förutsättningen att läkaren som är knuten till det
särskilda boendet skriver remiss till neuro- rehabteamet om att detta team ska
besöka patienten vid boendet och där bedöma om hen är i behov av
neurorehabilitering, specialiserad rehabilitering från dem. Patienten i det enskilda
ärendet fick insatser i enlighet med detta förfarande. Anmälaren har tagit del av
samtliga yttranden och har inte vidare hört av sig efter det senaste där det framgick
att primärvården remitterat patienten att vid hemmet och boendet få tillgång till
insatser från neurorehabilitering organisatoriskt tillhörande sjukhus med erforderlig
komptens. Ärendet avslutas.
V1412-05944-62
Fraktur upptäcktes inte
En man är missnöjd med att hans handskada felbedömdes vid en
röntgenmottagning. Man upptäckte inte att det rörde sig om en båtbensfraktur och
mannen har senare behövt en operation. Han har fått beskedet att han alltid
kommer att vara något stel i handen.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från verksamhetschefen, som skriver att det i
remissen som kommit till mottagningen inte beskrivits någon misstanke om
båtbensfraktur och att någon undersökning kring detta inte efterfrågats. Av denna
anledning har man på mottagningen inte tagit särskilda röntgenbilder för att
undersöka detta. Anmälaren har framfört att han anser att denna undersökning
borde ha gjorts och att man borde ha tagit hänsyn till att båtbensfrakturer inte alltid
syns på röntgenbilder, vilket framförs till mottagningen. Ärendet avslutas.
V1412-05952-58
Felaktig behandling, råd och bemötande
En kvinna skriver om sin resa genom cancervården. Hon framför ett flertal
synpunkter gällande organisationen av vården, personalens bemötande och
behandling av henne som patient. Anmälaren anser att hon blivit vanvårdad och
felaktigt behandlad på specialistkliniken på sjukhuset vilket har resulterat i
komplikationer.
Sida 57
Avslutade ärenden under tiden 2015-04-01—2015-07-31, tillhör PaN 2015-09-17
Åtgärd: Svar har inkommit från verksamhetschefen på kliniken som beklagar att
patienten inte varit nöjd med vården och inte känt sig omhändertagen. Patientens
klagomål har föranlett en översyn av rutiner gällande bland annat kommunikation
med ASIH samt indikationer för undersökningar vid mag-tarm besvär. Av yttrandet
framgår de kontakter patienten haft med vården och de behandlingar och
undersökningar som gjorts. Att patienten blev ombedd att söka akutmottagningen
för sina besvär har inte utgjort någon fara för patienten. Efter genomgångna
undersökningar har det visat sig att patienten har ett kroniskt tillstånd i tarmen och
fått behandling för detta. Verksamhetschefen menar att med facit i hand kunde en
tarmundersökning, och därmed även behandling, gjorts tidigare i sjukdomsförloppet
men att patienten inte uppvisade typiska symtom och att fördröjningen inte
påverkar den långsiktiga prognosen. Hon framför även att kommunikationen mellan
enheten och ASIH kunde varit bättre och hon beklagar detta. Anmälaren inkom med
synpunkter på yttrandet där hon framförde att hon fortfarande har stora besvär av
sitt kroniska tillstånd och även av den behandling hon får. Hon menar att om vården
hade skött sitt jobb så hade detta inte behövt inträffa. Verksamhetschefen inkom
med ett kompletterande yttrande där hon framförde att anmälarens synpunkter kan
delas in i tre områden; de som rör organisation/rutiner/samarbete, de som rör
bemötande och de som rör medicinska frågor. Gällande det första så har rutiner för
kommunikation med andra enheter förbättrats och en översyn av det interna
arbetssättet har gjorts så att möjligheten att komma i kontakt med enheten har
ökat. Gällande bemötande så har det skett, och sker fortlöpande, en återkoppling till
verksamheten för att åstadkomma förbättring. Gällande de medicinska frågorna så
anser verksamhetschefen att ett yttrande inte är rätt forum för att diskutera detta
utan att ett samtal med en områdeskompetent läkare är med adekvat. Patienten
kommer att erbjudas sådant samtal antingen inom enheten eller genom
konsultation vid annan enhet. Anmälaren har, efter att ha tagit del av yttrandet,
hörts av och meddelat att hon önskar att ärendet avslutas då vi inte kommer längre
i ärendet hos förvaltningen.
V1412-05961-63
Cancertumör missad i ett års tid
En kvinna sökte hjälp på akutmottagningen för abnorm trötthet och en växande knöl
på halsen. Hon togs om hand av en ung läkare under utbildning som inte kunde
svara på hennes frågor utan sprang in och ut för att konsultera sin handledare.
Läkaren bad henne utföra olika rörelser som hon inte förstod syftet med. Besöket
avslutades med att en sjuksköterska kom och sa att hon var frisk som en nötkärna
och hon skickades hem. Av journalanteckningar framgår det att hennes frågor om
och obehaget av den växande knölen inte har tagits med, det är inte omnämnt alls.
Åtgärd: Ett yttrande inhämtades från berörd vårdgivare. Av yttrandet framgår det
att man bekräftar att patienten träffade en läkare under utbildning men att man
anser att det måste man räkna med när man besöker sjukhuset då det är ett
sjukhus med utbildningsplatser. Vidare förklarar man att det framgått av journalen
att patienten var under utredning hos annan vårdgivare och att det var
provtagningstillfällen och undersökningar planerade vilket var orsaken till att inget
gjordes i det akuta skedet. Avslutningsvis framför man förståelse för anmälarens
situation och frustration. En kopia av yttrandet skickades till anmälaren. Anmälaren
önskade att ärendet ska avslutas.
V1412-05964-28
Garanti på tandbehandling
Sida 58
Avslutade ärenden under tiden 2015-04-01—2015-07-31, tillhör PaN 2015-09-17
En man har fått en implantatbehandling för några år sedan. Tänderna har gått
sönder och reparerats under ett flertal gånger. Under år 2012 åtgärdades en tand
för cirka 6 000 kronor. Tanden gick åter sönder i november 2014. Enligt tandläkaren
gäller ingen garanti och mannen måste betala ytterliga 5 500 kronor för att åtgärda
tanden. Mannen undrar över garantin.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från vd och klinikchef. De har kommit fram till att
kostnaden för reparation inte kan belastas mottagningen. Patienten biter ihop sina
käkar mycket hårt och patienten har därför rekommenderats bettskena. Bettskenan
gör att bron får bättre hållbarhet. Anmälaren har tagit del av yttrandet och därefter
inte avhörts. Ärendet avslutas.
V1412-05973-49
Känslokall psykolog
Anmälaren var missnöjd med en psykolog vid den psykiatriska mottagningen. Hon
beskrev honom som känslokall. Under besöket då anmälaren uttryckte sina känslor
hade psykologen tittat på klockan. Psykologen hade inte heller läst hennes journal.
Han hade bedömt att mottagningen inte kunde hjälpa henne och hänvisat henne till
primärvården.
Åtgärd: Av inhämtat yttrande från chefläkare och specialistläkare framgick att
patienten inte bedömdes vara i behov av psykodynamisk terapi, men däremot i
behov av kognitiv beteendeterapi varför hon remitterades till mottagning med
sådant behandlingsutbud. Det framhölls också i yttrandet att anmälaren var
välkommen tillbaka för uppföljning och fortsatt bedömning och ställningstagande till
samtalsbehandling. Anmälaren har tagit del av yttrandet och framfört att hon ville
har svar direkt av psykologen vars bemötande hon beskrivit i sin anmälan. Ärendet
avslutas.
V1412-05986-28
Ofullständig behandling
En kvinna anser att hon fått ofullständig behandling efter en tandborttagning som
vållat henne stora besvär. Till slut fick hon uppsöka sjukvården som ordinerade
antibiotika.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från vd och klinikchef. Det beklagar de besvär som
patienten fått utstå efter en tandborttagning och att hon upplevde det som om de
inte tog hennes problem på allvar. Då patienten inte nämnde några större besvär
vid det sista besöket vid suturborttagning så utgick de från att läkningen var på rätt
väg. Tandläkaren tar därefter i samråd med patienten beslutet att remiss ska
skickas till medicinsk tandvård för fortsatt behandling. Anmälaren har tagit del av
yttrandet och därefter inkommit med synpunkter som bifogas avslutsskrivelsen till
vården. Ärendet avslutas.
V1412-06008-52
Önskar vägledning
En kvinna har ett barn som föddes för tidigt. Barnet ligger efter mycket i sin
utveckling och har bland annat synnedsättning och perceptionsstörningar. Mamman
önskar en vårdcoach. Modellen finns i ett annat landsting och mamman efterlyser
ett sådant stöd.
Sida 59
Avslutade ärenden under tiden 2015-04-01—2015-07-31, tillhör PaN 2015-09-17
Åtgärd: Yttranden har inhämtats från sektionschefen. Hon hänvisar till en annan
vårdgivare som barnet för närvarande har kontakt med samt att den enheten bör ha
det sammanhållande ansvaret. Barnet är inte längre aktuellt på kliniken som avgivit
yttrande. Anmälaren har ej hörts av inom utsatt svarstid. Ärendet avslutas.
V1412-06014-58
Brister i vård och i bemötande
En kvinna skriver om sin resa genom cancervården. Hon framför ett flertal
synpunkter gällande organisationen av vården, personalens bemötande och
behandling av henne som patient. Anmälaren anser att hon blivit vanvårdad och
felaktigt behandlad av personal från ASIH vilket har resulterat i komplikationer.
Åtgärd: Gemensamt svar har inkommit från verksamhetschefen och från medicinskt
ansvarig läkare på ASIH som beklagar att patienten känt sig missnöjd med vården.
Av yttrandet framgår att patientens klagomål till största delen handlar om
nutritionsbehandlingen. Behandlingen har skett utifrån de riktlinjer som enheten fått
från sjukhuset och har stämts av med patienten. Man har strävat efter att göra upp
målen tillsammans med patienten. I patientjournalen finns beskrivet den kritik som
patienten framfört och att enheten tagit till sig kritiken och stämt av dokumenterade
behandlingsmål med patienten. Den kritik som anmälaren framfört i skrivelsen
gällande enskild personal påverkar naturligtvis patientens förtroende för enheten.
Anmälaren har, efter att ha tagit del av yttrandet, hörts av och framfört att hon inte
nöjd med svaret och önskar gå vidare i ärendet hos annan myndighet. Ärendet
avslutas hos förvaltningen.
V1412-06027-63
Komplikationer till förlossning nonchalerades
En kvinna drabbades av en allvarlig bristning i samband med att hennes första barn
föddes. Skadan har lett till påverkade toalettvanor, smärtsamt samliv med maken
och en riskförlossning i samband med att det andra barnet föddes. Kvinnan sökte
hjälp på grund av sina besvär men fick besked att allt var fint och inget onormalt
syntes. Hon framför synpunkter på bristande undersökningsresultat och att hennes
besvär inte togs på allvar.
Åtgärd: Ett yttrande inhämtades från berörd vårdgivare. I yttrandet redogörs för
patientens besök hos mottagningen och att man anser att patienten har tagits
omhand korrekt. En kopia av yttrandet skickades till anmälaren. Hon har därefter
inte hörts av och ärendet avslutas i befintligt skick.
V1412-06028-59
Lång väntan på neuropsykiatrisk utredning
En kvinna väntade på en neuropsykiatrisk utredning vid en mottagning. Det var
oklart när utredning kunde påbörjas. Mottagningen framförde att de inte kunde
remittera vidare, då deras avtal med de externa mottagningarna hade löpt ut. Den
kvinnan talade med hänvisade till Vårdgarantikansliet, trots att de inte handlägger
neuropsykiatriska utredningar.
Åtgärd: Yttrande har inkommit från sjukhusledningen. I yttrandet anges att det
tyvärr är väntetider till verksamhetens neuropsykiatriska utredningar. Vidare att
anmälaren har fått felaktig information angående avsaknad av avtal, vilket
beklagas. Rätt information ska vara att om man inte vill vänta kan man söka vård
Sida 60
Avslutade ärenden under tiden 2015-04-01—2015-07-31, tillhör PaN 2015-09-17
enligt valfriheten i länet, vilket inte kräver remiss. Slutligen beklagas att anmälaren
fått vänta. Anmälaren har tagit del av yttrandet och framför inget ytterligare.
Ärendet avslutaas.
V1412-06041-63
Bristande kunskap
En kvinna upplevde att vården av och attityden till hennes allvarligt sjuke make
varierade mycket mellan de olika sjukvårdsinrättningarna de hade kontakt med.
Anmälaren frågar sig hur det kunde vara så när alla utgick från samma journal, hur
kunde journalen tolkas så olika? Den avlidne mannens hustru framför också att hon
upplevde att personalen inte hade tillräcklig kunskap om skötsel av makens tekniska
hjälpmedel, vilket ledde till komplikationer och onödiga resor.
Åtgärd: Ett yttrande inhämtades från berörd verksamhet. Av yttrandet framgår det
att man konstaterar att det var skillnader i hur patientens hälsotillstånd bedömdes
av representanter från den avancerade sjukvården i hemmet och representanter
från den onkologiska vården. Vidare beskriver man att det var oklart om så kallade
brytpunktssamtal hade skett på onkologiska kliniken eller ej. Dock höll man ett
sådant samtal med representanter från hemsjukvården. Man beklagar att det har
förekommit kommentarer om patienten som gett intryck av att personalen upplevt
omhändertagandet av patienten som övermäktigt. Avslutningsvis bjuder man in till
ett samtal om händelser under vårdtiden. En kopia av yttrandet skickades till
anmälaren, ett genmäle inkom som ska bifogas avslutskrivelsen. Ärendet avslutas.
V1412-06042-63
Bristande dialog kring behandling och vård
En kvinna upplevde att vården av och attityden till hennes allvarligt sjuke make
varierade mycket mellan de olika sjukvårdsinrättningarna de hade kontakt med.
Anmälaren frågar sig hur det kunde vara så när alla utgick från samma journal, hur
kunde journalen tolkas så olika?
Åtgärd: Ett yttrande inhämtades från berörd vårdgivare. Av yttrandet framgår det
att även om patienten vårdades på intensivvårdsavdelningen kom den
patientansvariga läkaren från onkolgen som tillhör ett annat sjukhus. Man beklagar
att det upplevts finnas en diskrepans i beslut om och syn på livsuppehållande
behandling och förtydligar att det är den behandlingsansvariga läkaren som ska
fatta sådana beslut. Man understryker att patientens tid på
intensivvårdsavdelningen innebar fulla intensivvårdsinsatser. Under vårdtiden
diskuterades var patienten skulle få bästa möjliga vård, när en intensivvårdsplats
blev tillgänglig på ett annat sjukhus flyttades patienten enligt plan. Man beklagar att
anmälaren upplevt tiden på avdelningen som problematisk. En kopia av yttrandet
skickades till anmälaren. Ärendet ska avslutas.
V1412-06044-57
Husläkaren gjorde bristfällig undersökning
En kvinna som ofta drabbats av bihåleinflammationer kontaktade sin husläkare då
hon ånyo kände av symtom. En student genomförde en undersökning som hennes
handledande läkare inte följde upp. Kvinnan fick antibiotika av en helt annan sort än
hon brukar få och hon ifrågasatte detta, men avfärdades. Då antibiotikan inte hade
någon effekt gick hon tillbaks till vårdcentralen, men läkaren var avvisande och kort
i tonen då det uppstått felaktigheter i bokningen. Kvinnan är missnöjd med
Sida 61
Avslutade ärenden under tiden 2015-04-01—2015-07-31, tillhör PaN 2015-09-17
bemötandet från vårdcentralen då hon kände sig som en obekväm och störande
patient.
Åtgärd: Yttranden inkom från verksamhetschef och patientansvarig läkare som
redogjorde på ett mycket noggrant sätt för den medicinska handläggningen och
menade att inga rutiner brustit. Landstingets rekommendationer följdes. Anmälaren
var inte nöjd med yttrandet eftersom det troligtvis var så att den medicinska
handläggningen var korrekt, men anmälarens synpunkter togs inte emot på ett
välvilligt sätt. Anmälaren vill lämna dessa kommentarer i slutskrivelsen. Ärendet
avslutas därefter.
V1412-06052-42
Nekades smärtlindring, logglistor
En kvinna sökte akut vård på en gynekologisk akutmottagning på grund av smärtor
orsakad av spiral. Kvinnan nekades smärtlindring. Hon undrar också varför så
många av personalen tittat i hennes journal. Personalen gjorde en orosanmälan till
sociala myndigheten.
Åtgärd: Svar har inkommit från vårdchefen och verksamhetschefen vid
kvinnokliniken. I yttrandet ges en förklaring till handläggningen. Kvinnan lades in på
vårdavdelning över natten och önskade starka smärtstillande läkemedel. Samma
dag hade hon sökt vård på mottagningen med samma önskemål om smärtstillande
tabletter. Kvinnans barn var med under besöket varför orosanmälan till sociala
myndigheter gjordes. Gällande journalloggarna så registrerar systemet varje gång
personalen klickar på beläggningslistan. Ingen text i journalen kan raderas.
Anmälaren har tagit del av svaren och därefter framfört att hon anmält händelsen
till Inspektionen för vård och omsorg. Ärendet avslutas.
V1412-06053-52
Bristande information med mera
En kvinna drabbades av en hjärtinfarkt för några år sedan. Hon har fått en del
följdsjukdomar i och med detta. Nu har det tillstött nya besvär då hon vaknar med
panikattacker nattetid. Hon önskar få hjälp.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats av verksamhetschefen som uppger att man inte har
funnit någon medicinsk förklaring till kvinnans besvär. Hon kommer att kallas på
pacemakerkontroll. Kvinnan har återkommit till förvaltningen och berättat att hon
nu varit på pacemakermottagningen och där gjordes justeringar och nu mår kvinnan
mycket bättre. Ärendet avslutas.
V1412-06057-57
Bristande bemötande från specialistläkare
En kvinna besökte en ortoped, hon menade att han inte tog hennes besvär på
allvar, han var stressad och kort i tonen och hon fick inte hjälp.
Åtgärd: Yttrande inkom från patientansvarig läkare som förklarade att han varit kort
i tonen p g a stress då han upptäckt att det skett en dubbelbokning, två patienter
hade fått samma besökstid. Han var besviken över att anmälaren inte direkt efter
besöket framfört klagomålen. Yttrande inkom också från verksamhetschefen som
Sida 62
Avslutade ärenden under tiden 2015-04-01—2015-07-31, tillhör PaN 2015-09-17
informerade om att dubbelbokningen lyfts på arbetsplatsträff för en genomgång och
översyn av befintliga rutiner så att händelsen inte ska upprepas. Verksamhetschefen
avsåg att ha en genomgång med patientansvarig läkare avseende
patientbemötande. Anmälaren är nöjd med yttrandena och önskar avsluta ärendet.
V1412-06059-49
Frågor om cysta
Anmälaren ställde frågor om sin cysta, bland annat om påverkan och om den kunde
växa.
Åtgärd: Av inhämtat yttrande från berörd läkare framgick att cystan inte
förmodades påverka anmälaren, att den inte skulle växa, att det inte fanns behov
av ytterligare undersökningar, att cystan bedömdes vara ofarlig. Anmälaren som tog
del av svaret hörde inte vidare av sig. Ärendet avslutas.
V1412-06066-28
Ofullständig bedömning
En kvinna fick en bedömning utförd av specialistsakkunnig i plastikkirurgi gällande
om hennes besvär av huden kring ögonen var en operation som skulle ingå i
landstingets öppenvårdsavgift. Bedömningen blev att den åtgärden inte ingick utan
att det var en åtgärd som patienten själv fick betala för. Anmälaren ifrågasätter den
bedömning som gjordes.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från verksamhetschefen för rekonstruktiv
Plastikkirurgi. Ärendet bedömdes på sedvanligt sätt enligt de riktlinjer för
behandling inom offentlig vård och befanns inte falla inom ramen för detta.
Patienten hänvisades då istället till privat finansiering. Anmälaren har tagit del av
yttrandet och ärendet avslutas.
V1412-06089-52
Bristande vård och behandling
En kvinna söker vård på vårdcentralen på grund av huvudvärk och illamående. Hon
får rådet av husläkaren att sluta arbeta natt. Flera månader går, hon skickas till en
neurolog som kallar henne för alkoholist men i remissvaret skriver han att kvinnan
lider av migrän. Hon få göra en datatomografundersökning som inte visar något.
Ytterligare månader går. Kvinnan blir plötsligt kontaktad av sin husläkare som
berättar att man gjort en eftergranskning av bildundersökningen och upptäckt att
hon har en cysta i hjärnan som är medfödd. Kvinnan är upprörd över att husläkaren
förmått henne att sluta med nattarbetet vilket innebär ett stort inkomstbortfall för
kvinnan.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från verksamhetschefen som anser att man har
gjort en korrekt medicinsk bedömning. Det finns ingen dokumentation i kvinnans
journal om eventuellt alkoholmissbruk. Till slut beklagar man att rådet att sluta med
nattarbete med fört ekonomiska avbräck för kvinnan. Kvinnan är inte nöjd med
svaret. Ärendet avslutas då ytterligare handläggning inte tillför något ytterligare i
sak.
Sida 63
Avslutade ärenden under tiden 2015-04-01—2015-07-31, tillhör PaN 2015-09-17
V1412-06093-63
Oro för cancer hörsammades ej
En kvinna var sjuk med långvariga diarréer, nydebuterad diabetes och kraftig
viktnedgång. Hon uppsökte vårdcentralen och akutmottagningen vid upprepade
tillfällen. Kvinnan uttryckte oro för cancer vid flera tillfällen men detta togs inte på
allvar. Tillslut konsterades att kvinnan hade förändringar i magen som var cancer.
Åtgärd: Ett yttrande inhämtades från berörd verksamhet. Av yttrandet framgår det
att man önskar att diagnos ställts tidigare men det är osäkert om en tidigare
diagnos skulle ändra möjligheterna att behandla tumören. Patienten sökte hjälp för
sina besvär vid två tillfällen, vid det första ansågs tillståndet med diarré och rubbad
saltbalans vara orsakat av läkemedelsbehandling. Vid det andra tillfället gjordes
ytterligare undersökningar med röntgen och tumören i bukspottkörteln hittades.
Omhändertagandet hos vårdgivaren anses vara gott. En kopia av yttrandet
skickades till anmälaren som sedan inte hörts av. Ärendet avslutas i befintligt skick.
V1412-06097-63
Lång väntan på läkemedelsordinationer
En kvinna framförde synpunkter på att hennes mor som vårdades i livets slutskede
fick vänta länge innan läkemedel ordinerades.
Åtgärd: Ett yttrande inhämtades från berörd verksamhet. Av yttrandet får man ta
del av vårdgivarens uppfattning om patientens medicinska tillstånd när hon kom
under deras vårdansvar, att det var en patient i ett palliativt vårdskede.
Verksamheten följer de nationella riktlinjerna för vård i livets slutskede. Detta
innebär att man ska vara frikostig med smärtlindrande och ångestdämpande
läkemedel som ordineras att ges vid behov. Men också att i denna typ av vård ges
läkemedel efter läkarens och sjuksköterskans bedömning av behov. Detta innebär
även individuella variationer för den enskilda patienten. Man konstaterar även att
anhöriga kan ha en annan uppfattning av patientens behov än vårdpersonalen och
att anhöriga upplever att palliativa läkemedel kommer tidigt men även senare än
vad som önskas. Yttrandet avslutas med att man alltid strävar efter att göra det
som man tycker är bäst för patienten. En kopia av yttrandet skickades till
anmälaren. Anmälaren har efter det inte hörts av och ärendet avslutas i befintligt
skick.
V1412-06099-28
Brister i hjälp till medföljande
En kvinna kom in till akuten som sällskap till en man som blivit medvetslös efter ett
fall. Kvinnan blev hänvisad till ett rum och fick vänta i flera timmar innan mannens
föräldrar anlände. Föräldrarna bad sedan kvinnan att lämna rummet och hon fick
själv irra hem chockad och med blodiga händer och kläder. Ingen frågade henne var
hon skulle, eller om hon ville ha hjälp med att ringa en anhörig. Kvinnan är besviken
över att ingen tog notis om henne och att även hon kunde ha behövt hjälp, det hade
gjort stor skillnad om någon hade frågat hur hon mådde.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från verksamhetschef på aktuellt akutsjukhus.
Verksamhetschefen beklagar ytterst för händelsen. Det finns tydliga rutiner för att
ta hand om anhöriga/medföljare till akut sjuka patienter. Det finns alltid en personal
som har arbetsuppgiften att vara "anhörig/medföljare mottagare". Personalen ska
stötta anhöriga i mån av behov. Vad som gick fel i detta fall kan ingen svara på,
men det är beklagligt när de inom sjukvården inte erbjuder den hjälp och stöd som
Sida 64
Avslutade ärenden under tiden 2015-04-01—2015-07-31, tillhör PaN 2015-09-17
anhöriga/medföljare behöver. De arbetar ständigt med kvalitetsförbättringar genom
akutmottagningens förbättringsgrupp och det inträffade har kommunicerats för
återkoppling till personalen i syfte att förhindra framtida liknande händelser.
Anmälarenhar tagit del av yttrandet och ärendet avslutas.
V1412-06103-34
Omvårdnad
En kvinna som vårdas på en rättspsykiatrisk avdelning har synpunkter på att en
medpatient var inne på en otillåten sida på nätet. Hon har även synpunkter på att
en tidskortanställd sjuksköterska utryckt sig sexistiskt.
Åtgärd: I ett yttrande från verksamhetschef skriver denne att skrivelsen är något
otydlig och svårtolkad men en chefsjuksköterska har haft samtal med en
medarbetare som kvinnan sannolikt åsyftar och ärendet anses därmed vara utrett.
Medarbetaren har valt att inte längre jobba kvar på avdelningen. Anmälaren är nöjd
och ärendet avslutas.
V1412-06121-64
Brister i kompetens och behandling
En kvinna med en ovanlig sjukdom menade att vårdcentralen inte har kunskap om
hennes problem, men då hon remitteras till specialist avvisas remissen. Kvinnan
upplever det som om hon inte får hjälp någonstans.
Åtgärd: Förvaltningen har inhämtat yttrande från verksamheten, i vilket
verksamhetschefen framhåller att patienten bör tas omhand i specialistvård, och att
hon bara kan beklaga att specialistvården avslår remisser från vårdcentralen.
Anmälaren har nu fått tid på specialistmottagning varför ärendet, i samråd med
anmälaren, avslutas av förvaltningen.
V1412-06143-42
Lång väntetid för medicinjustering
En man sjukhusvårdades och medicinjustering och uppföljning skulle skötas av
primärvården. När han kontaktade vårdcentralen var väntetiden för ett besök
mycket lång och han avslutade medicineringen då han blev osäker på behandlingen.
Åtgärd: Svar har inkommit från verksamhetschefen som ger en utförlig förklaring till
flera missförstånd gällande inbokad läkarbesök och telefonmöten. Mannen har
kommit till mottagningen på andra tider än vad som bokats och vid telefonkontakt
med mannen svarade han inte. Vårdcentralen skrev till mannen och ny telefontid
bokades in med samma resultat, mannen svarade inte på utsatt tid. Händelsen
beklagas. Anmälaren har tagit del av svaret och därefter framfört att han inte är
nöjd med svaret och därefter bytt vårdcentral. Ärendet avslutas.
V1412-06147-58
Brister i vård, hygien och bemötande
En kvinna framför synpunkter på brister i vård och hygien på en
rehabiliteringsklinik. Omläggningsmaterial fanns inte att tillgå och information
Sida 65
Avslutade ärenden under tiden 2015-04-01—2015-07-31, tillhör PaN 2015-09-17
gällande rutiner på kliniken förmedlades inte. Personalen var otrevlig och inte
hjälpsam.
Åtgärd: Svar har inkommit från chefläkare och tillika medicinskt ansvarig som
beklagar patientens negativa upplevelse. Av yttrandet framgår att chefläkaren inte
funnit någon information i journalen om patientens klagomål. Han menar även att
det inte är möjligt att bemöta klagomål som inkommer så långt i efterhand, samt
att det inte finns några belägg för att den komplikation som patienten drabbats av
orsakats av brister i hygien eller följsamhet till vårdprogrammet på kliniken.
Chefläkaren tar patientens skrivelse på största allvar och innehållet har diskuterats
med samtlig vårdpersonal. En lathund har upprättats och en kopia bifogas till
patienten. Anmälaren har, efter att ha tagit del av yttrandet, inkommit med
synpunkter där hon framförde att personalen inte hade kännedom om
vårdprogrammet på kliniken samt att den komplikation hon drabbades av orsakades
av personal på kliniken. Chefläkaren inkom med kompletterande yttrande där han
återigen beklagade patientens negativa upplevelse. Då anmälaren efter att ha tagit
del av det kompletterande yttrandet inte hörts av inom angiven tid utgår
förvaltningen från att hon accepterat svaret och avslutar ärendet.
V1412-06156-49
Läkare visade misstro
Anmälaren önskade intyg om behov av parkeringstillstånd för rörelsehindrade av
läkare vid primärvården. Läkaren remitterade då honom till Trafikmedicin för
utredning av lämplighet att inneha körkort. Anmälaren fick senare själv höra av sig
till Trafikmedicin och senare även vårdcentralen för att ta del av svaret.
Trafikmedicin hade då skickat svar till primärvården, att funktionsnedsättningen inte
utgjorde hinder för att inneha körkort. Anmälaren bytte läkare vid vårdcentralen.
Han fick senare information om att hans tidigare läkare anmält honom som olämplig
körkortsinnehavare till Transportstyrelsen. Detta fick anmälaren information om av
Transportstyrelsen.
Åtgärd: Av inhämtat yttrande från berörd verksamhetschef framgick att
primärvården borde ha informerat anmälaren om att svar från Trafikmedicin
inkommit. Vidare framgick av yttrandet att läkaren vid primärvården följt
föreskrifter och allmänna råd om medicinska krav för körkort då läkaren efter svar
från Trafikmedicin kontaktat Transportstyrelsen då läkaren kände tveksamhet till
bilkörning i det aktuella fallet. Vid diabetessjukdom som behandlas med insulin ska
innehavet av körkort förenas med villkor om läkarintyg och prövning av frågan om
fortsatt innehav göras. Intyg ska upprättas till att börja med efter ett år, därefter
minst var tredje år. Av yttrandet framgick att läkaren värnat om anmälarens
säkerhet. Det framgick även att anmälaren borde ha informerats om att läkaren haft
kontakt med Transportstyrelsen och att Transportstyrelsen begärt in intyg, yttrandet
beklagade denna informationsbrist, och det framgick att det skett en genomgång
med personal för att förhindra att det uppstår liknande brister i framtiden.
Anmälaren tog del av yttrandet och hörde inte vidare av sig. Ärendet avslutas.
V1412-06170-63
Operation i onödan
En man fick besked om att han hade en tumör i magen och i samråd med läkare
beslutades om operation. Drygt ett år senare opererades mannen och man kunde då
konstatera att tumören inte fanns kvar. Mannen anser att han borde ha röntgats
innan operationen då en lång och onödig operation med komplikationer hade kunnat
undvikas.
Sida 66
Avslutade ärenden under tiden 2015-04-01—2015-07-31, tillhör PaN 2015-09-17
Åtgärd: Ett yttrande inhämtades från berörd vårdgivare. Av yttrandet framgår
bakgrunden till den operation patienten genomgått. Man konstaterar också att det
är ytterst sällan den typ av godartad tumör patienten led av försvinner av sig själv
men att det verkar ha skett i detta fallet. Vidare framgår det att patienten fick vänta
flera månader innan operationen utfördes och att de undersökningsresultat beslut
om operation fattades utifrån var vid operationstillfället mer än ett år gamla. Med
anledning av detta har man infört en ny rutin om att benigna tumörer ska bekräftas
radiologiskt om patienten får vänta mer än sex månader från beslut om operation
till dess operationen genomförs. En kopia av yttrandet skickades till anmälaren.
Anmälaren har därefter inte hörts av. Ärendet avslutas i befintligt skick.
V1412-06171-34
Ofullständig utredning
En förälder har synpunkter på att en psykolog vid en barn- och ungdomspsykiatrisk
mottagning gjort en ofullständig utredning och skrivit ett felaktigt utlåtande.
Åtgärd: Föräldern hade för avsikt att göra en anmälan men då denne därefter inte
hörts av trots en uppmaning via e-post utgår förvaltningen från att föräldern inte
önskar en utredning och avslutar ärendet i befintligt skick.
V1412-06175-42
Når inte läkaren för medicinutvärdering
En kvinna vårdas vid en psykiatrisk öppenvårdsmottagning och hade avtalad
telefontid med behandlingsansvarig läkare för uppföljning av nyinsatt medicinering.
Läkaren ringde aldrig på avtalad tid och nu har flera veckor passerat. Läkaren är
dessutom långledig. Kvinnans sjukintyg går ut om kort tid.
Åtgärd: Ärendet avslutas i befintligt skick då anmälaren inte återkommit till
förvaltningen för fortsatt handläggning.
V1412-06179-52
Nekad behandling och bristande information
En familj har synpunkter på att deras dotter nekades behandling på ett
habiliteringscenter samt att familjen inte fick information om att de kunde köpa
behandlingen privat.
Åtgärd: Yttranden har inhämtats från enhetschefen och vikarierande sektionschef.
Det framkommer att man vid tidpunkten hade står anhopning av barn som sökt sig
till mottagningen. Flickan fick inte hela spektrat av insatser då hon endast hade en
termin kvar innan skolstart vilket är för kort tid för att kunna tillgodogöra sig alla
insatser. Hon fick dock adekvata insatser utifrån sin ålder. Att det var många barn
som sökte samtidigt har inte inneburit att flickan fick sämre vård utan hon fick
vänta längre på insatsen. Föräldrarna har hörts av inom angiven svarstid. Då vidare
handläggning inte tillför något ytterligare i sak avslutas ärendet.
V1412-06187-52
Sida 67
Avslutade ärenden under tiden 2015-04-01—2015-07-31, tillhör PaN 2015-09-17
Bemötande
En mamma besökte en närakutmottagning med sin son och har synpunkter på
bemötandet från läkaren. Hon var mycket stressad och hetsade på modern vilket
gick ut över sonen som inte ville medverka till att bli undersökt. Läkaren var
hårdhänt och körde in ett instrument i örat och tvingade modern att hålla i sonen så
att hon med en spatel kunde bända upp munnen. Sonen var mycket ledsen efter
besöket och modern anser att läkaren utsatt honom för ett övergrepp.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från bland annat verksamhetschef och berörd
läkare. Man beklagar att mor och barn fått en negativ upplevelse då läkaren
försökte skynda sig för att mamman skulle slippa åka den långa vägen till
jourapoteket. Man anser vidare att en förälder ofta får hålla i sitt barn när barnet
inte är samarbetsvilligt. Mamman har inkommit med avslutande synpunkter vilka
bifogas till avslutsskrivelsen. Ärendet avslutas.
V1412-06191-58
Får inte behövd operation
En kvinna framför att hon fått besked av läkare på en specialistklinik att hon inte
kommer att opereras då hon inte önskar eftervård på en specifik
rehabiliteringsenhet. Kvinnan är missnöjd med sin tidigare vistelse på
rehabiliteringsenheten och önskar inte dit igen. Anmälaren ifrågasätter att hon inte
får den operation hon behöver.
Åtgärd: Svar har inkommit från överläkare på kliniken. Av yttrandet framgår att
kliniken utarbetat ett vårdprogram för den aktuella patientgruppen tillsammans med
bland annat en rehabiliteringsenhet. Programmet har varit mycket framgångsrikt
och förbättrat resultatet av denna typ av operation avsevärt. Samtliga patienter
som opererats för trycksår och ryggmärgsskada på kliniken har följt programmet. I
programmet ingår även att specialistläkare från kliniken går rond på
rehabiliteringsenheten och sedan följer upp patienterna i öppenvården. Det pågår
även en forskningsstudie där kliniken följt patienter under en längre tid. Överläkaren
gör bedömningen att anmälaren har ett svårläkt sår som kan opereras men då det
är en förnyad operation och därmed svårare än en förstagångsoperation bör
anmälaren följa vårdprogrammet. Då anmälaren inte önskat detta har överläkaren
och behandlande läkare känt sig tveksamma till att genomföra operationen. Kliniken
har nu fått en remiss från enheten för avancerad sjukvård i hemmet (ASIH), som
känner anmälaren sedan tidigare, som erbjuder sig att ta hand om eftervården av
patienten. Överläkaren tycker att det alternativet ska övervägas och har skickat
över vårdprogrammet till ASIH för bedömning. Om så är fallet kan operationen
genomföras på kliniken. Anmälaren har, efter att ha tagit del av yttrandet, hörts av
och meddelat att hon är nöjd med svaret. Ärendet avslutas hos förvaltningen.
V1412-06201-58
Tvingas byta vårdcentral
En kvinna arbetar på en vårdcentral och är också själv listad som patient på
vårdcentralen. Hon har nu fått beskedet att hon måste byta vårdcentral, med
anledning av landstingets policy kring personal.
Åtgärd: Svar har inkommit från verksamhetschefen på mottagningen. Av yttrandet
framgår att en läkare och patient/personal relation på samma arbetsplats kan skapa
svårigheter, men att patientens fria val gäller. Vissa vårdcentraler har redan
genomfört lokal information till sin personal gällande detta, ordet policy var inte
Sida 68
Avslutade ärenden under tiden 2015-04-01—2015-07-31, tillhör PaN 2015-09-17
korrekt. Anmälaren har, efter att ha tagit del av yttrandet, hörts av och framfört att
hon inte är nöjd med svaret. Hon menade att beskrivningen i yttrandet inte var
korrekt utan att det är hennes sjukskrivning som läkaren på vårdcentralen inte får
ta hand om, hon önskade inkomma med skriftliga synpunkter. Då anmälaren inte
inkommit med synpunkter inom angiven tid avslutas ärendet.
V1412-06211-42
Inte lyssnad till, komplikation vid injektion
En kvinna gjorde magnetröntgenundersökning och fick kontrast via infart i armen.
Kvinnan är blodgivare och vet att den ena armen inte är lätt att sätta kanyl i men
sköterskan valde ändå att sätta infart i den armen. Kontrastmedel gavs och under
undersökningen uppkom svår smärta i armen och i bröstet. Kvinnan larmade på
klockan men det dröjde innan sköterskan kom, enligt personalen var det fel på
larmkockan. På grund av smärtor undersöktes kvinnan på akutmottagning och
vidare vård gavs på hjärtklinik.
Åtgärd: Svar har inkommit från chefläkaren och kvalitetsutvecklaren vid
röntgenkliniken. Det stämmer att kontrastmedelinjektionen med tryckspruta gick
utanför kärlet. Valet av arm gjordes med överenskommelse med patienten. När
patienten anropade vid smärta uppfattade personalen inte hur ont hon hade utan
ville köra färdigt sekvensen som tog ca fem minuter. Har man ont kan dessa
minuter upplevas som längre. Efter avslutad undersökning konstaterades att
kontrastmedlet gått in i vävnaden istället för i kärlet. Kvinnan påtalade
känselbortfall i höger lillfinger. En ny infart sattes och ny kontrast gavs och
undersökningen fullföljdes. En läkare beslutade om fortsatt undersökning på
akutmottagningen och kvinnan övervakades på hjärtklinik. Leverantören av
anroptekniken har påtalats för förbättring. Sköterskan har skrivit en intern
avvikelserapport och händelsen beklagas. Anmälaren har tagit del av svaret och
därefter framfört att fortsatt vård och kontroll hos hjärtspecialist har krävts samt
hos neurolog som konstaterat 40 % nedsatt kraft i höger hand på grund av
nervskada. Ärendet överlämnas till Inspektionen för vård och omsorg enligt
överenskommelse. Ärendet avslutas.
V1412-06219-42
Fel på infart, läkemedel hamnade fel, bemötande
En kvinna behandlades med cytostatikadropp på en onkologmottagning på ett
akutsjukhus. Hon upplevde direkt smärta och kallade på sköterskan som menade att
allt såg bra ut. Efter en stund blev ena bröstet kraftigt förstorat då droppet gått ut i
huden istället för i blodet. Hon fick stanna kvar över natten för observation. Huden
blev röd och flagnade av, antibiotika gavs mot infektion. Kvinnan är ledsen över att
sköterskan inte lyssnade och reagerade.
Åtgärd: Svar har inkommit från sektionschefen som beklagar att kvinnan upplevde
sig nonchalerad. Infarten hade varit ur läge och 30 minuter efter påbörjad infusion
noterades att ena bröstet var dubbelt så stort. Kvinnan påkallade sköterskan direkt
och erbjöds smärtstillande tablett. Händelsen har återkopplas till sjuksköterskorna
på kliniken. Anmälaren har tagit del av svaret och därefter framfört önskan om
fortsatt handläggning vid Inspektionen för vård och omsorg. Ärendet avslutas vid
förvaltningen.
V1412-06222-42
Sida 69
Avslutade ärenden under tiden 2015-04-01—2015-07-31, tillhör PaN 2015-09-17
Felmedicinerad
En man sjukhusvårdades efter stroke och förskrevs flera mediciner som senare
visade sig vara fel. Risken för blödning var stor och all medicinering avslutades.
Mannen önskar en förklaring.
Åtgärd: Anmälaren har informerats om patientnämndens uppdrag och verksamhet.
Då anmälaren inte återkommit för fortsatt handläggning avslutas ärendet i befintligt
skick.
V1412-06244-42
Fel diagnos, läkemedelsbiverkan
En man uppfattar att han fått diagnosen epilepsi på felaktig grund och att han
medicineras i onödan på en neurologklinik på ett akutsjukhus. Efter flera års
medicinering uppkom läkemedelsbiverkan med kraftig viktuppgång och han
avslutade medicineringen och har därefter aldrig fått ett anfall. Mannens neurolog
har avsagt sig ansvaret som behandlingsansvarig.
Åtgärd: Svar har inkommit från sektionschefen som förklarar att episoder med
plötslig medvetandeförlust och efterföljande förvirring har med allra största
sannolikhet varit av epileptisk natur. Bedömning har gjorts av två oberoende second
opinions. Handläggningen bedöms klanderfri. Läkaren är skyldig att anmäla till
Transportstyrelsen. Anmälaren har tagit del av svaret och därefter framfört att han
inte är nöjd. Ärendet avslutas enligt överenskommelse.
V1412-06247-57
Bristfällig handläggning av blodförgiftning
En kvinna kontaktade förvaltningen för sin makes räkning. Han fick hög feber och
misstänkte lunginflammation och blodförgiftning som han tidigare drabbats av. Inne
på sjukhuset togs prover och sedan fick mannen åka hem. Först när odlingen var
klar fick mannen information om att antibiotikabehandling måste påbörjas och han
fick åka tillbaks till sjukhuset. Där dröjde det många timmar innan behandlingen
startade. Kvinnan är mycket upprörd eftersom hon tycker att vården inte varit
omsorgsfull avseende hennes mans behandling.
Åtgärd: Yttranden inkom från samtliga läkare som ansvarade för mannens vård och
behandling under perioden på sjukhuset. De beklagade att mannen och hans hustru
inte upplevt ett gott bemötande eller korrekt medicinsk behandling. Vid första
besöket på akutmottagningen fanns en kraftig luftvägsinfektion som behandlades
med antibiotika, mannen behövde inte ligga kvar på sjukhuset för det. Då mannen
försämrades hemma fanns ingen möjlighet till direktinläggning på avdelningen där
mannen tidigare vårdats utan han fick åka till akutmottagningen där det blev en viss
väntetid. Ytterligare infektioner hade då tillstått vad gäller urinvägarna och magtarmkanalen. Tyvärr drabbades mannen också av vinterkräksjuka under vistelsen på
avdelningen, liksom flera andra patienter. En ursäkt framfördes att städningen inte
var optimal på avdelningen. Anmälaren efterfrågade journalrättelser vilka
genomförts enligt önskemål, både anmälaren och hennes man är nöjda med de
utförliga svaren och ärendet avslutas.
V1501-00003-49
Bristande information om kostnader
Sida 70
Avslutade ärenden under tiden 2015-04-01—2015-07-31, tillhör PaN 2015-09-17
Anmälaren var i kontakt med psykiatrin då fadern till hennes barn var i behov av
psykiatrisk slutenvård. Psykiatrin brast, enligt anmälaren, i informationen om att
kostnaden för vården skulle bli hög då mannen endast hade utomeuropeiskt
medborgarskap. Läkarens bemötande var också otrevligt, enligt anmälaren.
Åtgärd: Av inhämtat yttrande från berörd överläkare och kurator framgick att
informationen om vårdkostnaden gavs i ett sent skede av vårdtillfället, att
personalen kontaktade patientens reseförsäkringsbolag och informerade anmälaren
om vad reseförsäkringsbolaget önskade för uppgifter, att anmälaren av psykiatrin
bistods med intyg och journalkopior som hon skulle inlämna till försäkringsbolaget.
Anmälaren tog del av yttrandet och har därefter inte vidare hört av sig. Ärendet
avslutas.
V1501-00004-52
Behandling
En kvinna behöver insatser från syncentralen för att klara högskolestudier och
praktik. Hon har tidigare haft en pedagog som hjälpt henne mycket men nu när
hennes ärende blivit överlämnat till en ny pedagog fungerar ingenting.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från verksamhetschefen. Av detta framgår en
redogörelse för olika insatser som givits av datapedagog och synpedagog. Man
beklagar att kvinna är missnöjd och att man ska bättre sig när det gäller
tillgängligheten via epost och telefon. Något genmäle har inte inkommit inom
angiven svarstid. Ärendet avslutas.
V1501-00009-59
Synpunkter på organisation och funktion
Anmälaren vill framföra synpunkter som rör vad som förespeglas i relation till
erhållen vård. En kvinna vårdades hemma och var mycket besviken på den vård hon
hade möjlighet att få. Bland annat gjordes inte hembesök. Anmälaren framför att
organisationen inte föreföll fungera för aktuell problematik och heller inte kvinnans
individuella behov.
Åtgärd: Yttrande har inkommit från överläkare och sjuksköterska. De redogör för
specialistteamets funktion vilket delgivits skriftligt samt att hembesök görs i
begränsad utsträckning. Länken mellan teamet och patienten utgörs i första hand av
distriktsvårdens sjuksköterskor, arbetsterapeuter samt ibland neuroteam och dessa
har kontakt med ALS-teamet för sjukdomsspecifik rådgivning. Slutligen framförs att
patienten avböjde viss hjälp och att man vid kompetensbehov hänvisar till andra
samt gör sitt bästa för att leva upp till en patients behov och att visa empati.
Anmälaren har tagit del av yttrandet och framför inget ytterligare. Ärendet
avslutas.
V1501-00015-62
Brister i behandling, miljö och bemötande
En mans och hans hustru har synpunkter på mannens vistelse på ett akutsjukhus.
Mannen fick inte de undersökningar som behövdes, inga prover togs och läkemedel
gavs utan föregående utredning. Miljön var under all kritik med blod på golv och
toaletter som inte togs bort trots påpekanden. Bemötandet från personalen var
också bristfälligt och det var svårt att få kontakt med läkare. Man framför också
synpunkter på hur medpatienter behandlades.
Sida 71
Avslutade ärenden under tiden 2015-04-01—2015-07-31, tillhör PaN 2015-09-17
Åtgärd: Då anmälarna inte lämnat några kontaktuppgifter och inte gått att nå, och
själva inte återkommit avslutas ärendet.
V1501-00039-58
Synpunkter på tillgång till mobiltelefon
En mamma framför synpunkter på att sonen och andra patienter haft tillgång till
mobiltelefon vid inläggning på en barn- och ungdomspsykiatrisk vårdenhet.
Anmälaren anser att det varit skadligt både för hennes son och för andra patienter.
Åtgärd: Svar har inkommit från verksamhetschefen som framför att anmälaren
lyfter viktiga frågor gällande patientsäkerhet kopplat till moderna mobiltelefoner.
Man är på enheten medveten om att telefonerna ibland används av patienter i syfte
att inspirera varandra till självskador så som anmälaren beskriver. På enheten gäller
förbud för all fotografering och ljudupptagning, information om detta finns i
avdelningsbroschyren samt att man även satt upp skyltar på avdelningen. Från
enhetens sida uppmuntrar man föräldrar att reglera sina barns
mobiltelefonanvändning. I patientens fall har det inte funnits tillräckliga indikationer
för att besluta om restriktioner avseende elektronisk kommunikation under
pågående tvångsvård. Anmälaren har, efter att ha tagit del av yttrandet, inte hörts
av varvid förvaltningen utgår från att hon accepterat svaret. Ärendet avslutas.
V1501-00044-28
Utdragen och fördyrad behandling
En man fick ett kostnadsförslag för att åtgärda två tandbroar. Tandläkaren blev
långtidssjukskriven när mannen enbart fått en provisorisk bro, och han fick en
annan tandläkare som satte dit den permanenta tandbron. Mannen har ytterligare
en tandbro som ska åtgärdas, men den andra tandläkaren skulle på en utbildning
varför mannen fick en tid till en tredje tandläkare. Den tandläkaren tog nya röntgen
bilder, men informerade senare att hon skulle vara halvtidssjukskriven varför en
fjärde tandläkare fick ta över. Den fjärde tandläkaren hade inga fortsatta tider att
erbjuda men hon skulle prata med klinikchefen. Klinikchefen återkom senare och sa
att de ej kunde erbjuda mannen fler tider. Han har nu blivit lämnad och hans
karensperiod går ut om en månad. Det betyder att mannen kommer att behöva
betala fullt pris igen.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från vd och klinikchef. Klinikchefen har kommit fram
till att under den tid som behandlingen pågått blev den första tandläkaren
sjukskriven. En ny tandläkare utses men då patienten är borta på en längre
semester så kan inte tandbron sättas in förrän till hösten. Därefter har patienten
erbjudits flera behandlingstider men inte kunnat komma på dessa, varefter
patienten själv önskar byta tandläkare. Patienten uppmanas att boka en tid till
tandhygienist i november på grund av pågående inflammationer och erbjuds även
en tid till tandläkare i januari, men patienten tackade dock nej till att boka tider. Det
finns ingen möjlighet att ge löften om att behandlingar ska vara klara inom viss tid
då man måste ta hänsyn till förändringar i tandstatus m.m. Anmälaren har tagit del
av yttrandet och därefter inte avhörts. Ärendet avslutas.
V1501-00049-42
Brister i förskrivning av recept
Sida 72
Avslutade ärenden under tiden 2015-04-01—2015-07-31, tillhör PaN 2015-09-17
En kvinna vårdas vid en psykiatrisk öppenvårdsmottagning och har under de år hon
varit patient alltid haft problem med att få receptet förnyat. Denna gång har hon
varit utan medicin i fyra veckor trots att hon ringt mottagningen i god tid.
Åtgärd: Svar har inkommit från verksamhetschefen som gått igenom kvinnans
journal och funnit ett stort antal noteringar om kontakt med mottagningen, både
besök och telefonkontakt. Även i läkemedelslistan finns noterat att recept förskrivits
två gånger i månaden. Således har det funnit recept på apoteket men kanske har
inte detta noterats av kvinnan. Behandlingsansvarig läkare kommer att informeras
om vikten av uppföljning vid läkemedelsförskrivning. Anmälaren har tagit del av
svaret och därefter inte hörts av. Ärendet avslutas.
V1501-00051-42
Brister i medicinering, information, behandling
En kvinna vårdas vid en psykiatrisk öppenvårdsmottagning och har synpunkter på
medicineringen som gav biverkningar, brister i informationen gällande vård och
provtagning samt att hon nekades korrekt utredning av sömnsvårigheter av
psykologen.
Åtgärd: Svar har inkommit frånverksamhetschefen och behandlingsansvarig läkare
som beklagar upplevelsen och tackar för synpunkterna som bidrar till förbättringar i
vården. Den biverkan kvinnan upplevde är känd och beklagas men det är samtidigt
svårt att förutse en biverkan innan påbörjad medicinering. En nytto-och
riskbedömning gällande eventuella biverkningar gjordes innan påbörjad behandling.
Alla patienter har rätt till delaktighet i vård och behandling och läkaren har
skyldighet att informera varje patient om utredningar, remisser och remissvar.
Anmälaren har tagit del av svaren och därefter framfört att hon är nöjd med svaret.
Ärendet avslutas.
V1501-00058-59
Synpunkter på sekretesshantering
En kvinna framför synpunkter på sekretess och journalhantering efter en händelse
då hon begärde att få ta del av sina journaler från vårdtiden vid enheten. Kvinnan är
kritisk till hur utlämnandet gick till. I kontakt med barnmorska i verksamheten fick
hon information om att det skett enligt rutiner, vilka hon därmed ifrågasätter.
Åtgärd: Yttrande har inkommit från sektionschefen. Hon framför att utlämningen
skedde i bästa välmening och att barnmorskan (bmsk) uppmanat till anmälan och
kontakt med chef när felet påtalades. Rutinen är att journalbeställning sker via
journalservice eller Mina vårdkontakter, vilket bmsk ej kände till då, men nu är fullt
införstådd med. Hon hoppas det framgår att man tagit händelsen på allvar och är
nöjd med svaret. Anmälaren har tagit del av yttrandet. Hon framför därefter inget
ytterligare varför ärendet avsluts.
V1501-00077-64
Sekretessförseelse
En kvinna uppger att en läkare inom psykiatrin skickade information till
Transportstyrelsen som inte behövdes för myndighetens bedömning. Läkaren hade
även lovat att hon skulle få godkänna det som läkaren skulle skicka in, vilket hon
aldrig fick göra utan läkaren skickade informationen direkt till styrelsen.
Sida 73
Avslutade ärenden under tiden 2015-04-01—2015-07-31, tillhör PaN 2015-09-17
Åtgärd: Förvaltningen har via chefläkaren inhämtat yttrande från den psykiatriska
verksamheten. I yttrandet beklagar den tillförordnade enhetschefen att patienten
känt sig kränkt av läkaren. Hon framhåller också att hon efter klagomålet hjälpt
patienten att skicka ett brev till Transportstyrelsen i vilket det påtalades att vissa
uppgifter var felaktiga och att ett kompletterande intyg skulle skickas.
Chefsöverläkaren på samma verksamhet underströk den tillförordnade
enhetschefens beklagande och hoppades att mottagningens korrigerande åtgärder
varit nöjaktiga för patienten.
Anmälaren har inte hörts av efter att hon fått ta del av yttrandet, varför ärendet
avslutas från förvaltningen.
V1501-00084-62
Blivit sämre efter ögonoperationer
En kvinna har synpunkter på att hon aldrig blivit bra efter att ha genomgått flera
ögonoperationer, utan snarare försämrats. Hon är också kritisk till att informationen
kring vården varit bristfällig.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från överläkare vid mottagningen, som skriver att
patienten drabbats av en svår ögonsjukdom som är svårbehandlad och kan leda till
permanent synnedsättning trots upprepade operationer. Anmälaren inkom därefter
med ett genmäle som besvarades av sjukhuset. Anmälaren har därefter inte
återkommit. Ärendet avslutas.
V1501-00102-34
Bemötande
En person är missnöjd med att en chef vid en psykiatrisk klinik sagt åt denne att
söka vård någon annanstans.
Åtgärd: Anmälaren har inte återkommit till förvaltningen trots uppmaningar.
Ärendet avslutas.
V1501-00106-44
Bristande nutrition
En dotter skriver med fullmakt för sin far. Dottern framför att pappan som vistas på
ett särskilt boende tillåtits bli uttorkad under en period och blivit mycket påverkad
av det. Han har inte riktigt kunnat hämta sig efter händelsen. Mannens anhöriga
informerades inte om att han tacklade av utan det uppdagades då mannen fördes
till sjukhus. Dottern får inte gehör för sin önskan om att man skall föra vätskelista
på pappan.
Åtgärd: Yttrande gavs av enhetschef, tjänstgörande sjuksköterska,
omvårdnadsansvarig sjuksköterska och undersköterska/kontaktperson. Yttrandet
tog upp patientens vanor och egenheter avseende dygnsrytm och mat/vätskeintag.
I samband med en infektion förändrades patientens allmäntillstånd och han fördes
till sjukhus där en oklar infektion samt vätskebrist påvisades. Patienten hade nu
satts upp på vätskemätning. Anhöriga var efter att ha tagit del av yttrandet inte helt
nöjda med svaret. Pappan hade dock bytt boende och gav intryck av att må bättre
efter flytten. Anhöriga valde att avsluta ärendet.
Sida 74
Avslutade ärenden under tiden 2015-04-01—2015-07-31, tillhör PaN 2015-09-17
V1501-00107-42
Väntan på utvärdering av medicinering, psykolog
En kvinna medicineras mot depression och efter åtta månader hade läkaren inte
utvärderat medicineringen. Kvinnan undrar om det är hennes ansvar. En remiss
skickades till psykolog och efter 10 månaders väntan har hon inte fått träffa
psykologen.
Åtgärd: Ärendet avslutas i befintligt skick då anmälaren inte återkommit till
förvaltningen för fortsatt handläggning.
V1501-00118-64
Felaktig bedömning av orsaken till besvär
En kvinna framför synpunkter på att läkare på vårdcentralen bemött henne illa och
gjort en felaktig bedömning av orsaken till hennes besvär med ryggvärk.
Åtgärd: Förvaltningen har med anledning av klagomålet inhämtat yttrande från
verksamheten, i vilket den behandlande läkaren och verksamhetschefen beklagar
patientens missnöje med bemötandet och behandlingen. Den behandlande läkaren
uttrycker att när en patient klagar över behandlingen finns det alltid något för
vårdpersonalen att lära vilket han gjort. Patienten erbjuds att kontakta
verksamhetschefen eller behandlande läkaren om hon önskar ett möte. Anmälaren
har inte hörts av efter att hon fått ta del av yttrandet, varför ärendet avslutas.
V1501-00120-49
Nekad undersökning och vård
Akutmottagningen vid sjukhuset hänvisade anmälaren till den intilliggande
lättakuten. Vid lättakuten, där anmälaren betalade patientavgift, ska läkaren enligt
anmälaren ha uttryckt att anmälaren var i behov av insatser vid akutmottagningen
som han just tidigare varit vid. Akutmottagningen ansåg att anmälaren skulle betala
ytterligare patientavgift för att bli undersökt. Anmälaren ansåg att hans betalning
vid lättakuten även skulle gälla vid akutmottagningen. Anmälaren hänvisades
därifrån. Han har kvarstående stora smärtor och undrar varför akutmottagningen
inte ville undersöka honom.
Åtgärd: Av inhämtat yttrande av berörd verksamhetschef framgick att avgiften som
anmälaren skulle betala är reglerad av Stockholms läns landsting, att fakturan
makulerades då anmälaren valde att avvika från mottagningen. Anmälaren har tagit
del av yttrandet. Ärendet avslutas.
V1501-00121-64
Nekad valfrihet
En man som är patient på en psykiatrisk öppenvårdsmottagning önskade byta
enhet. En remiss skickades och mannen har nu fått besked om att han inte är
välkommen till denna enhet. Mannen förstår inte varför. Återremisser skickas fram
och tillbaka mellan verksamheterna.
Åtgärd: Förvaltningen har, via chefläkaren, inhämtat yttrande från verksamheten, i
vilket enhetschefen och den medicinskt ansvariga överläkaren framhåller att
patienten erbjudits kontakt på den psykiatriska mottagningen liksom satts på
väntelista för fördjupad utredning, men att patienten själv valt att inte gå på detta.
Sida 75
Avslutade ärenden under tiden 2015-04-01—2015-07-31, tillhör PaN 2015-09-17
Patienten återremitterades till tidigare mottagning, men ville inte gå dit. Då erbjöd
verksamheten kontakt på en enhet som bättre kunde tillfredsställa patientens
vårdbehov, vilket han tackade nej till. Anmälaren har, efter att ha tagit del av
yttrandet, sagt att han inte har mera att tillägga i ärendet. Ärendet avslutas
därmed.
V1501-00124-57
Komplikationer efter förlossning
En kvinna fick kraftig magvärk några veckor efter förlossningen och åkte till en
akutmottagning. Hon fick information om att det fanns blodrester kvar i livmodern
vilket orsakat en infektion. Kvinnan förstod dock aldrig att dessa var rester av
moderkakan som inte kommit ut i fullständigt skick. Några veckor senare fick hon
en mycket kraftig blödning och på akuten konstaterades ytterligare kvarstående
rester från moderkakan. Hon tvingades till flera antibiotikakurer. När hon senare
läste journaldokumentationen hittar hon felaktigheter hon ifrågasätter.
Åtgärd: Yttrande inkom från överläkare som djupt beklagade kvinnans upplevelse
och kontaktade kvinnan för ett samtal där vårdens agerande förtydligades. Kvinnan
var mycket nöjd med samtalet och önskar avsluta ärendet.
V1501-00125-62
Bristande vård och utredning på vårdcentral
En kvinna har synpunkter på bristande vård och utredning på sin vårdcentral. Hon
får inte den utredning och vård hon blivit utlovad. Hon undrar varför hon inte fått
insulin för sin diabetes tidigare och tycker inte att hon följs upp och får hjälp för de
besvär hon har.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från verksamhetschef för vårdcentralen och
enhetschef för vårdcentralens hemsjukvård, som redogör för den vård kvinnan fått
och de undersökningar som gjorts. Kvinnans diabetes tablettbehandlades
inledningsvis. Man diskuterade insulinbehandling, men avstod från detta då
patienten kände sig tveksam. I samråd med patienten gick man senare över till
insulinbehandling. Man beklagar att patienten upplevt vården som otillräcklig och att
hon inte känner att hon fått tillräcklig information. Anmälaren har meddelat att hon
inte är nöjd med svaret, men har inte inkommit med någon ytterligare skrivelse.
Ärendet avslutas.
V1501-00127-57
Otillräcklig utredning och undersökning
En kvinna var hos husläkaren. När hon bokade tiden angav hon flera omfattande
problem, men läkaren hade inte tid för undersökning och bedömning utan gjorde en
kort och summarisk undersökning. De råd hon fick var av allmän karaktär.
Åtgärd: Yttranden inkom från verksamhetschef och patientansvarig läkare. Läkaren
beklagade anmälarens upplevelse av besöket. Hon hade på väg ut från
undersökningsrummet frågat om spänningar och värk i nacken och i denna situation
var det svårt för läkaren att göra annat än att lämna allmänna råd och
rekommendera kontakt med fysioterapeut. Verksamhetschefen beklagade också
anmälarens upplevelse av besöket. Hon tackade för synpunkterna som leder till
förbättringar avseende bemötande. Då anmälaren efter att ha tagit del av yttrandet
Sida 76
Avslutade ärenden under tiden 2015-04-01—2015-07-31, tillhör PaN 2015-09-17
inte hörts av inom angiven tid utgår förvaltningen från att hon accepterat svaret och
avslutar ärendet.
V1501-00137-58
Brister i behandling och kommunikation
En kvinna framför synpunkter på brister i behandling efter en operation på ett
sjukhus samt även brister i informationen och kommunikationen i samband med
detta.
Åtgärd: Svar har inkommit från verksamhetschefen på kirurgkliniken på sjukhuset.
Av yttrandet framgår att personalen brustit i att följa gällande rutiner samt att de
inte reagerat när en apparat visat ett felvärde. Detta har medfört lidande för
patienten vilket beklagas. Fallet har registrerats i avvikelsesystemet och åtgärder
har vidtagits med anledning av händelsen; rutiner har uppdaterats, en genomgång
av händelseförloppet har gjorts och diskuterats på arbetsplatsträffar, personalen har
utbildats i ämnet. Anmälaren har, efter att ha tagit del av yttrandet, inte hörts av
varvid förvaltningen utgår från att hon accepterat svaret. Ärendet avslutas.
V1501-00144-58
Brister bedömningen av patientens tillstånd
En kvinna framför klagomål på den medicinska bedömningen av hennes tillstånd på
en förlossningsavdelning på ett sjukhus. Kvinnan ansåg att kejsarsnitt borde göras
men fick inte gehör för detta. Det resulterade i en akutoperation på sjukhuset då det
var fara för hennes liv. Anmälaren besväras idag av svåra komplikationer och
ifrågasätter handläggningen samt önskar att en lex Maria anmälan ska göras.
Åtgärd: Svar har inkommit från områdeschefen på Kvinnokliniken. Av yttrandet
framgår att patienten haft mycket besvär med sammandragningar under
graviditeten och sökt vård upprepade gånger på grund av smärtor i rygg och buk.
Vid initial bedömning på förlossningen framkom att patienten hade smärtor i ryggen
förutom smärtorna i form av sammandragningar av livmodern. Då graviditeten var
fullgången och patientens tillstånd med svåra smärtor var ohållbar gjordes
bedömningen att det var rimligt att sätta igång förlossningen. Barnet tas ut med
sugklocka på indikation uttröttad moder och värksvaghet. Av journalen framgår
ingen indikation för kejsarsnitt. Efter förlossningen uppstår en blödning vid försök
att lossa moderkakan som sitter fast, patienten förs till operation och detta löses
under narkos. Områdeschefen kan inte utifrån beskrivningen av operationen se att
det funnits något livshotande tillstånd. Det var kompetent personal på plats och
patienten har fått adekvat behandling. Patienten drabbades av en bristning i
bäckenbotten i samband med förlossningen, detta åtgärdades av läkare och
patienten fick, vid utskrivningen, remiss till sjukgymnast för uppföljning. Gällande
anmälan enligt lex Maria finns det enligt områdeschefen inte någon grund för detta.
Områdeschefen beklagar patientens upplevelse samt att hon inte fått den hjälp och
stöd hon önskat i samband med sitt barns födelse. Patienten är välkommen att boka
tid för samtal om hon så önskar. Anmälaren har, efter att ha tagit del av yttrandet
inkommit med synpunkter som bifogas avslutsskrivelsen för kännedom. Ärendet
avslutas.
V1501-00145-57
Svårigheter för ambulanspersonal att hitta rätt
Sida 77
Avslutade ärenden under tiden 2015-04-01—2015-07-31, tillhör PaN 2015-09-17
En kvinna kontaktade förvaltningen för sin mans räkning. Mannen fick en
hjärtinfarkt och kvinnan kontaktade SOS Alarm som sände en ambulans. De fick
vänta väldigt länge på ambulansen som enligt uppgift hade svårt att hitta till
bostaden. Kvinnan är upprörd eftersom hon tycker att bostaden är skyltad
ordentligt.
Åtgärd: Yttranden inkom från vd och ambulansläkare. De förklarade att två
ambulanser larmades ut beroende på att mannens besvär krävde utrustning som
den första ambulansen inte hade. Svårigheterna att hitta rätt adress beror på att
ambulansen inte är utrustad med en komplett GPS utan ett kartstöd. Att
bemötandet med synpunkter på bristfällig skyltning av bostaden upplevdes negativt
beklagades djupt, men riktades till anmälaren endast i välmening. Anmälaren är
nöjd med de båda tydliga yttrandena, har fått kopia av ambulansjournalen och
önskar avsluta ärendet.
V1501-00152-42
Brister i vårdplan vid medicinering
En kvinna med psykossjukdom vårdas inom psykiatrin sedan 40 år och upplever att
ingen vårdplan finns och att hon endast får mediciner som behandling. En medicin
skadar tänderna och vården för detta har hon fått betala själv. Kvinnan har även
gått upp mycket i vikt på grund av ökad aptit. Hon har efterfrågat samtalsterapi på
prov men ingen lyssnar på hennes önskan om drogfri behandling. Hennes somatiska
sjukdomar som högt blodtryck, diabetes, astma, utslitet knä och kotkompressioner
ägnas aldrig någon tid, all fokusering är på psykossjukdomen. Kvinnan framför
synpunkterna till förvaltningen då det aldrig finns någon inom den psykiatriska
vården att prata med, endast injektionen som ges en gång i månaden.
Åtgärd: Anmälaren har informerats om patientnämndens uppdrag och verksamhet.
Ärendet avslutas i befintligt skick enligt överenskommelse med anmälaren då
skrivelsen är för kännedom
V1501-00157-58
Fått för gammal mat till sitt barn
En mamma framför synpunkter på att hennes son fått för gammal
modersmjölksersättning från barnavårdscentralen. Ersättningen luktade illa och
datumet på burken visade att bäst före datum passerats med flera månader.
Anmälaren anser att personalen riskerat hennes barns hälsa.
Åtgärd: Svar har inkommit från verksamhetschefen på barnavårdscentralen som
beklagar det inträffade. Av yttrandet framgår att produkten luktar illa i sig själv och
att detta inte har med utgångsdatumet att göra. Självklart ska föräldrar inte få
ersättning där utgångsdatumet passerats. Verksamhetschefen har kontaktat
specialistläkare på ett barnsjukhus som bedömt risken att ersättningen skulle ha
skadat barnet som mycket liten, möjligen har näringsämnena i ersättningen avtagit
något. Alla medarbetare på barnavårdscentralen har informerats om att de ska vara
uppmärksamma på utgångsdatumet på de produkter de delar ut så att detta inte
händer igen. Anmälaren har, efter att ha tagit del av yttrandet, inte haft några
synpunkter på yttrandet. Ärendet avslutas hos förvaltningen.
V1501-00158-62
Komplikationer efter operation
Sida 78
Avslutade ärenden under tiden 2015-04-01—2015-07-31, tillhör PaN 2015-09-17
En kvinna som gjort ett kirurgiskt ingrepp har synpunkter på att hon fortfarande har
ont där ingreppet gjordes och att hon har ett stort missprydande ärr.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från verksamhetschefen vid mottagningen, som
beklagar att patienten inte är nöjd med resultatet av operationen och skriver att det
alltid är mycket besvärande när en behandling medför en komplikation. Anmälaren
har efter att ha tagit del av yttrandet meddelat att hon inte är nöjd, att hon
fortfarande inte mår bra och att det inträffade även påverkat henne psykiskt. Enligt
anmälarens önskemål överförs ärendet till Inspektionen för vård och omsorg (IVO)
för utredning. Ärendet avslutas vid patientnämndens förvaltning.
V1501-00163-42
Informationsbrist vid medicinering, bemötande
En kvinna sökte vård på en närakut och upplevde dåligt bemötande från läkaren
som inte tog i hand och svarade på frågor. Kvinnan sökte för öroninflammation och
fick penicillin. Hon hade önskat bättre information om medicineringen samt fått
framföra att hon tidigare haft problem med medicinering med penicillin. Kvinnan var
förvånad över det bryska sättet.
Åtgärd: Svar har inkommit från ansvarig överläkare. Undersökning inklusive diagnos
och behandling är utförd enligt gängse regler. Noterat är att överkänslighet mot
penicillin inte finns noterat i journalen eller på den blankett som patienten fyller i vid
ankomst till mottagningen. Dock finns dokumentations brist vad gäller
behandlingstid. Detta kommer att redovisas som en avvikelse och tas upp på
arbetsplatsmöte som information till samtliga läkare. Enligt smittskyddspolicyn
undviker personalen att ta i hand och att inte svara på frågan om varifrån läkaren
kommer berör inte handläggningen. Upplevelsen av dåligt bemötande beklagas.
Anmälaren har tagit del av svaret och därefter hörts av och framfört att hon är nöjd
med yttrandet. Ärendet avslutas.
V1501-00165-55
Bristande information
En kvinna hade en tid bokad kl 08.15 till sin vårdcentral. När hon kom dit fick hon
veta att tiden var ändrad till 09.05. Kvinnan ansåg att det är anmärkningsvärt att
hon inte blivit meddelad detta.
Åtgärd: Ärendet avslutas i befintligt skick då anmälaren inte inkommit med skriftlig
anmälan som överenskommits.
V1501-00170-63
Information om komplikationer
En man har fått komplikationer efter en kärlröntgen som gjordes vid ett akutsjukhus
och anser att den information han fick innan ingreppet var bristfällig. Han önskar att
vårdgivaren framöver ändrar på den skriftliga information som skickas ut innan
ingreppet och gör den mer tydlig med exempel.
Åtgärd: Ett yttrande inhämtades från berörd vårdgivare. Av yttrandet framgår
bakgrunden till vald undersökningsmetod och vilka utredningar som gjorts för att
säkerställa att metoden inte skulle innebära en risk för patienten. Man bekräftar att
Sida 79
Avslutade ärenden under tiden 2015-04-01—2015-07-31, tillhör PaN 2015-09-17
man uppfattat att patienten upplever besvär från handleden och kompletterande
undersökningar har gjorts för att se om det finns ett stört blodflöde i blodkärlen i
handleden, undersökningarna visade att blodet flödade normalt. Vidare remitterades
patienten för en neurologisk undersökning av besvären från handen. En kopia av
yttrandet skickades till anmälaren som skulle inkommit med ett genmäle men så
inte gjort. Anmälan avslutas i befintligt skick.
V1501-00190-42
Felmedicinerad, sjukhusvårdad
En kvinna medicineras mot diabetes av husläkaren och insjuknade successivt efter
doshöjning. Sjukhusvård visade njursvikt, magpåverkan, kräkningar samt kraftig
viktnedgång. Utredning visade att hon medicinerats med fyra tabletter för mycket
per dag.
Åtgärd: Svar har inkommit från chefläkaren, verksamhetschefen och
behandlingsansvarig läkare där en beklagan över händelsen framförs.
Behandlingsansvarig läkare minns inte hur förskrivningen gick till. Ett annat
preparat mot höga blodfetter skulle eventuellt förskrivas. Diabetesmedicinen skulle
inte höjas, kanske en bugg i systemet eller mänskliga faktorn var orsaken till
felförskrivningen. Chefläkaren har anmält händelsen till Inspektionen för vård och
omsorg enligt lex Maria. Anmälaren har tagit del av svaret och därefter inkommit
med skriftliga synpunkter som skall bifogas anmälan enligt lex Maria. Ärendet
avslutas enligt överenskommelse.
V1501-00193-42
Avbokad besökstid, informationsbrist
En kvinna vårdas vid en neurologklinik och hade ett inbokat läkarbesök. På bussen
på väg till sjukhuset ringde sköterskan från mottagningen för att boka av läkartiden.
Kvinnan väntade på att få kallelse till nästa besök men enligt sköterskorna hade
läkaren inga lediga tider, varför hon önskade få byta doktor.
Åtgärd: svar har inkommit från verksamhetschefen som beklagar flera avbokade
besökstider vilket orsakades av att både läkare och deras barn kan bli sjuka.
Kvinnan har erbjudits ett läkarbesök hos annan läkare på kliniken, även om det
medför längre väntetid till besöket. Anmälaren har tagit del av svaren och därefter
inte hörts av. Ärendet avslutas.
V1501-00194-57
Bristfällig diagnostik vid fingerfraktur
En kvinna föll och skadade hand och fingrar. Husläkaren gav lugnande besked och
ordinerade en elastisk linda och stödskena. Kvinnan återkom till läkaren då hon
hade kraftig värk och då upptäcktes en fraktur som borde ha behandlats med
gipsning direkt vid skadan.
Åtgärd: Yttranden inkom från husläkare och verksamhetschef. De beskrev
handläggningen på vårdcentralen och menade att de konsulterat ortoped som
godkänt de åtgärder som genomfördes. Frakturen som gipsbehandlades upptäcktes
inte vid den första röntgenundersökningen. Kvinnan är besviken över att hon
fortfarande har fingrar som är svullna och ömmande vilket är ett problem i arbetet.
Hon avser att söka ersättning från patientförsäkringen, ärendet på förvaltningen
avslutas i överenskommelse.
Sida 80
Avslutade ärenden under tiden 2015-04-01—2015-07-31, tillhör PaN 2015-09-17
V1501-00201-63
Väntan på svar
En kvinna väntade tre månader på resultatet av ett cellprov.
Åtgärd: Ett yttrande inhämtades från berörd vårdgivare. Av yttrandet framgår att
rutinen är att kontakta patienten om provtagningsresultatet visar något avvikande
men att man noterat att patienten önskat bli kontaktad oavsett svar. Anmälan har
medföret en översyn av rutiner kring vävnadsprovtagning vilket anmälaren
informerats direkt om. Bemötandefrågor har diskuterats inom kliniken. Man
beklagar att patienten oroats av det sena svaret. En kopia av yttrandet skickades till
anmälaren. Anmälaren har därefter inte hörts av och ärendet avslutas i befintligt
skick.
V1501-00202-63
Provtagning utfördes ej
En kvinna med magbesvär sökte hjälp vid upprepade tillfällen för misstanke om
smittsam maginfektion. Läkaren var avfärdande och genomförde inte heller
undersökningar som planerats.
Åtgärd: Yttranden inhämtades från berörd vårdgivare. Av yttrandet framgår vilka
åtgärder berörd läkare har utfört och att man anser att man följt patientens
önskemål. Anmälaren inkom med ett genmäle och där det framgick att man inte
håller med om det som påstås i yttrandet. Anmälaren önskade få förtydligat hur
ansvarig läkare resonerat när prover beställts för utredning av mag- tarmbesvär och
utredning av födoämnesallergi då man tagit prover som inte mött patientens behov.
Vidare önskar hon få förklaring till varför man påstått att hon använt ett särskilt
läkemedel. Ett kompletterande yttrande inkom där det framkommer att man
uppfattat patientens berättelse på sådant sätt att åtgärder och undersökningar varit
befogade. Man erbjuder att korrigera den journalanteckning som tar upp påstådd
läkemedelsbehandling. I fråga om provtagning och utredning av mag-tarmbesvär
står ord mot ord och anmälare och vårdgivare är inte överens om vad som inträffat
och vad som borde ha gjorts. Efter att anmälaren har tagit del av det
kompletterande yttrande inkom ännu ett genmäle. Anmälaren önskar att ärendet
avslutas och att genmälet bifogas avslutsskrivelsen samt att ärendet skickas till
Inspektionen för vård och omsorg.
V1501-00204-59
Synpunkter i samband med operation
En kvinna framför att hon efter en operation var medvetslös. Hon undrar om det är
korrekt och hur det blir nästa gång något liknande ska ske.
Åtgärd: Yttrande har inkommit från sektionschef gynekologi. I yttrandet framförs att
anmälaren efter narkos inte kom till medvetanade som vanligt och därför
omhändertogs av anestesikliniken och hon förordar kontakt med dem.
Anestesikliniken bokar ett möte med anmälaren vilket blir uppskjutet vid flera
tillfällen. Yttrande inkommer från verksamhetschefen som beklagar att svaret dröjt
samt meddelar att anmälaren varit på möte för genomgång av händelseförloppet. I
detta förklaras att ingen omedelbar fara för livet förekom, att man inte kan säga
exakt vad som orsakade tillståndet samt att en överkänslighet mot opiater
markerats för framtida behandlingar. Anmälaren framför att hon i stort sätt är nöjd
Sida 81
Avslutade ärenden under tiden 2015-04-01—2015-07-31, tillhör PaN 2015-09-17
med samtalet och att hon får acceptera osäkerheten som kvarstår. Ärendet
avslutas.
V1501-00212-59
Frågor om vård och bemötande
En kvinna framför frågor som rör vård och bemötande i samband med förlossning.
Åtgärd: Anmälaren har informerats om patientnämndens uppdrag och verksamhet,
blanketter skickas. Anmälaren ges kontaktuppgifter till patientsamordnare på
aktuella sjukhus för hjälp att ta fram journaler. Efter det att skrivelse inkommit har
anmälaren inte gått att nå eller avhörts, trots kontkatuppmaningar. Ärendet
avslutas.
V1501-00221-63
Bristande bemötande
En kvinna sökte hjälp på grund av utslag. Under besöket gav kvinnan förslag på vad
utslagen kunde vara och beskrev hur de påverkade hennes välmående men läkaren
lyssnade inte på henne. Kvinnan träffade en annan läkare vid nästa besök och hon
fick då rätt diagnos.
Åtgärd: Ett yttrande begärdes från berörd vårdgivare. Av yttrandet framgår en
redovisning av besöket med information om bedömning och åtgärder. Den svarande
har inte dokumenterat att patienten skulle vara missnöjd med ordinerad behandling
vid besöket vilket han brukar göra. Han konstaterar också att besvären blivit bättre
enligt vad som framgår av journalanteckning från följande besök. Diagnosen
ändrades vid det besöket men behandlingen kvarstod enligt hans ordination.
Avslutningsvis tar man tar till sig kritiken om bristande bemötande. En kopia av
yttrandet skickades till anmälaren. Anmälaren har därefter inte hörts av. Ärendet
avslutas i befintligt skick.
V1501-00239-57
Felmätta strumpor ordinerade av lymfterapeut
En kvinna var hos lymfterapeut och fick ordination på kompressionsstrumpor. När
strumporna kom till kvinnan var de för små, hade fel färg och hon kunde inte
använda dem alls. Hon vill veta hur hon kan slippa betala strumporna som var
felbeställda.
Åtgärd: Yttranden inkom från lymfterapeuten som menade att hon förskrivit
strumpor i ett nära samarbete med anmälaren. Dessvärre hade leverantören vissa
svårigheter med materialet vilket gjorde att beställningen kraftigt försenades.
Problemen med korrekt storlek kan ha att göra med att ändring av material
genomförts. Anmälaren är inte nöjd med svaret, men önskar avsluta ärendet.
V1501-00250-42
Påtvingades medicinering
En kvinna upplevde att husläkaren tvingade henne att medicinera.
Sida 82
Avslutade ärenden under tiden 2015-04-01—2015-07-31, tillhör PaN 2015-09-17
Åtgärd: Ärendet avslutas i befintligt skick då anmälaren inte återkommit till
förvaltningen för fortsatt handläggning.
V1501-00256-58
Felaktig information inför operation
En kvinna framför att hon fått felaktig information om hur resultatet av en operation
kunde bli. Anmälaren fick information av läkare på sjukhuset, som svar på en direkt
fråga, att det inte kunde uppstå benlängds skillnad på grund av operationen.
Kvinnan har nu drabbats av detta och är inte nöjd med resultatet.
Åtgärd: Svar har inkommit från verksamhetschefen samt från överläkare på
kliniken. Av yttrandet från verksamhetschefen framgår att det saknas
dokumentation i patientjournalen om denna specifika fråga. Verksamhetschefen
informerar att kliniken framtagit nytt patient-informationsmaterial gällande
protesoperationer vilket förhoppningsvis ska förbättra informationen till patienterna
inför en höftledsoperation. Av yttrandet från överläkaren framgår att patienten har
haft ett flertal kontakter med opererande läkare gällande sin höftledsproblematik.
Han påtalar även att syftet med inskrivningsbesöket är att kontrollera att patienten
är i medicinskt skick att genomgå den planerade operationen, inte att diskutera
syfte eller förväntat utfall av operationen. Han kan inte uttala sig om vad han sagt
och inte vid besöket men beklagar om han gett patienten felaktig information.
Anmälaren har, efter att ha tagit del av yttrandet, inkommit med synpunkter där
hon påpekar att syftet med inskrivningsbesöket inte var klargjort för henne, och att
hon tycker att det tydligt borde framgå när och till vem man som patient kan få
ställa frågor om sin operation. Dessa synpunkter bifogas för kännedom till
avslutsskrivelsen till vården tillsammans med begäran om att få inskrivet i
patientjournalen att hon anser att anteckningen från besöket är missvisande.
Ärendet avslutas hos förvaltningen.
V1501-00258-59
Synpunkter på kvarvarande ärr
En kvinna framför synpunkter på operation vid mottagningen. Hon ifrågasätter det
ärr som bildats och de besvär det givit. Vid återbesök har läkaren informerat om att
resultatet var oväntat i kvinnans fall men vanligare vid andra hudtyper än den
kvinnan har. Anmälaren har erbjudits behandling men önskar bedömning om
korrigering är möjligt och, om det är aktuellt, behandling av annan specialist.
Åtgärd: Yttrande har inkommit från verksamhetsansvarig som hänvisar till bifogad
journalanteckning rörande återbesök. Hon tillägger att det är inte var väntat att de
besvär som anmälaren har uppstår varför det inte diskuterats. Slutligen framförs att
anmälren erbjudits behandling för besvären men att hon avböjt. Anmälaren har
tagit del av yttrandet och framför att hon fortsatt är frågande till behandlingen vid
mottagningen och önskar behandling/kontakt med annan mottagning. Ärendet
avslutas.
V1501-00264-64
Bristande kommunikation och omvårdnad
En kvinna har synpunkter på att personal inom den psykiatriska heldygnsvården är
dåliga på att kommunicera med patienterna. Hon får ingen godtagbar förklaring till
varför hon har fått vissa restriktioner. Heldygnsvården borde enligt kvinnan vara
läkande istället för stressande.
Sida 83
Avslutade ärenden under tiden 2015-04-01—2015-07-31, tillhör PaN 2015-09-17
Åtgärd: Förvaltningen har via chefläkaren inhämtat yttrande från verksamheten. I
yttrandet beklagar avdelningens chefsjuksköterska patientens upplevelser av brister
i vården och i kommunikationen mellan läkaren och personalen. Klagomålet har lett
till ökad förståelse för en tydlig kommunikation och information till patienterna,
varför man tillsatt en grupp med uppdrag att uppdatera och förbättra avdelningens
informationsblad. Man har också förändrat rutinen kring vårdplanering och ser
numera till att patienten alltid får sin omvårdnadsplan utskriven. Likaså ser man till
att omvårdnadspersonalen handleds regelbundet i hur de kan förbättra strukturen i
till exempel stödsamtal. En genomgång av samtliga punkter i klagomålet kommer
att göras med all personal på avdelningen.
Anmälaren har inte hört av sig till förvaltningen efter att hon fått ta del av yttrandet
varför ärendet avslutas på förvaltningen.
V1501-00270-59
Bristande bemötande
En man framför att han blev illa bemött av en behandlare vid mottagningen.
Mannen uppfattade att hans vårdbehov blev ifrågasatt likväl som faktumet att han
remitterats från vårdcentralen. Mannen har sökt verksamhetschefen och bett att
denna ska ta kontakt, utan resultat. Mannen upplevde hanteringen vid
mottagningen som kränkande.
Åtgärd: Yttrande har inkommit från enhetschefen och kuratorn. Kuratorn beklagar
anmälarens upplevelse av bemötandet och framför att det som uppfattats inte var
hennes avsikt. Enhetschefen informerar om en missuppfattning om vad en önskad
kontakt rörde samt framför att mottagningen har riktlinjer och procedurer vid
bedömning av vårdbehov samt att dessa följts. Vidare att man tagit till sig kritiken
och kommer att vara extra observant på kroppsspråk så att patienter inte ska
behöva känna sig kränkta. Slutligen erbjuder han anmälaren att återuppta
kontakten för att slutföra bedömningen med annan behandlare. Anmälaren har tagit
del av yttrandet och framför att han inte är nöjd. Dock återkommer han inte som
planerat varför ärendet avslutas.
V1501-00273-64
Brister i bemötande och intygsskrivning
En kvinna blev illa bemött av läkare på vårdcentral. Vidare fyllde läkaren i
sjukskrivningsintyget på felaktigt sätt.
Åtgärd: Förvaltningen har inhämtat yttrande från verksamheten, i vilket
verksamhetschefen beklagar det inträffade och framhåller att det är en livslång
process för personalen att lära sig ta emot alla slags människor i olika skeenden i
livet. Han hoppas kunna förmedla detta till sina medarbetare. Den behandlande
läkaren beklagar också att det uppstått en konflikt dem emellan. Anmälaren har,
efter att ha fått ta del av yttrandet, inte hörts av varför ärendet avslutas.
V1501-00275-57
Ovänligt bemötande vid förlossning
En kvinna med uttalad förlossningsrädsla blev ovänligt bemött i slutskedet av sin
förlossning då mamman och barnmorskan blev osams. Mamman blev också irriterad
då barnmorskan hastigt och litet överrumplande ville att en student skulle medverka
under förlossningen.
Sida 84
Avslutade ärenden under tiden 2015-04-01—2015-07-31, tillhör PaN 2015-09-17
Åtgärd: Då anmälaren trots både skriftlig och muntlig uppmaning inte hörts av inom
angiven tid avslutas ärendet i befintligt skick.
V1501-00276-58
Otillräcklig vård, utsatt för lidande
En kvinna framför att hon sökt vård på en specialistmottagning på ett sjukhus utan
att hennes besvär blivit bättre. Hon har försökt få kontakt med mottagningen utan
att lyckas. Anmälaren anser att hon inte fått den vård hon behöver, att hon inte
blivit korrekt bemött och därmed blivit utsatt för fysiskt och psykiskt lidande.
Åtgärd: Svar har inkommit från verksamhetschefen samt från chefssjuksköterskan
på hudkliniken på sjukhuset. Av yttrandet från verksamhetschefen framgår att
anmälaren varit på besök på kliniken vid ett tillfälle, hon fick då behandling för sina
besvär och uppmanades att ringa om återbesök. Verksamhetschefen beklagar att
patienten inte fått kontakt med mottagningen trots upprepade besök. De kommer
att se över tillgängligheten och patienten kommer att kallas till mottagningen för ny
bedömning. Anmälaren inkom efter detta med synpunkter där hon framförde att hon
inte fått information om den diagnos som framkommer i yttrandet samt att hon inte
kunnat boka någon tid för återbesök på mottagningen. Läkaren ringde inte upp på
överenskommen telefontid. Verksamhetschefen inkom med ett kompletterande
yttrande där hon beklagade att patient och läkare inte lyckats nå varandra. Hon
framförde även att det av journalen framgår att patienten instruerats om
användningen av de läkemedel som förskrivits och som är det bästa sättet att
behandla patientens sjukdom. Det framgår även att patienten står på väntelista och
kommer att kallas för återbesök. Anmälaren återkom till förvaltningen 1½ månad
senare då hon inte fått någon kallelse till återbesök. Handläggare på förvaltningen
försökte att komma i kontakt med mottagningen per telefon utan att lyckas. En
ytterligare begäran om svar skickades där anmälaren önskade besked om besökstid.
Chefssjuksköterskan på mottagningen inkom med ett yttrande där hon beklagar att
vare sig patient eller handläggare på förvaltningen lyckats komma i kontakt med
mottagningen. Av yttrandet framgick även att patienten fått en besökstid till
mottagningen. Då anmälaren efter att ha tagit del av yttrandet inte hörts av inom
angiven tid utgår förvaltningen från att hon accepterat svaret och avslutar ärendet.
V1501-00277-28
Förstörde tandimplantat
En kvinna som behandlades för cancer blev av läkaren rekommenderad att gå till
medicinsk tandvård för infektionsrisken. Hon fick hela implantatet i underkäken
förstört och då hon uppsökte sin ordinarie tandläkare fick han göra om hela
behandlingen. Tandläkaren var arg och ledsen över den behandling kvinnan fått och
ansåg att hon inte skulle behöva betala för utförd behandling.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från vd och klinikchef. Klinikchefen har kommit fram
till att de behandlingar patienten fått har varit adekvata och utförts enligt vetenskap
och beprövad erfarenhet, likaså är debiteringen enligt anvisningarna. Till en början
fick patienten tandvård enligt landstingets tandvårdsstöd, och befintligt implantatbro
som skruvat upp sig åtgärdades. Ett år senare då implantatbron ånyo var lös gällde
inte landstingets tandvårdsstöd för patienten och hon fick således betala själv.
Därefter hänvisades patienten till sin ordinarie tandläkare för fortsatt behandling.
Anmälaren har tagit del av yttrandet och därefter inte återkommit. Ärendet
avslutas.
Sida 85
Avslutade ärenden under tiden 2015-04-01—2015-07-31, tillhör PaN 2015-09-17
V1501-00279-30
Får inte tolkhjälp
En kvinna uppger att hon som döv inte får den tolkhjälp som hon behöver.
Tolkcentralen har fungerat mycket bristfälligt under många år. Detta har lett till att
hon inte har kunnat utöva sin hobby, vilket har lett till att hon har blivit isolerad.
Det har även varit svårt att få tolkar till läkarbesök. Tolkcentralen anlitar även tolkar
som andra inte godkänner på grund av bristande kvalitet. Hon är nu så orolig att
hon inte vågar boka skrivtolk längre.
Åtgärd: I inkomna yttranden från Tolkcentralen framgår det att kvinnan har
kontaktat Tolkcentralen och uppgett att hon inte ville ha ett visst tolkbolag. Enligt
rutin frågar Tolkcentralen då vilken tolk man inte vill ha och skälet till detta.
Därefter kontaktas tolkbolaget för att föra en dialog kring detta. I detta fall ville inte
kvinnan att tolkbolaget skulle kontaktas. Man bytte då endast ut tolken på
uppdraget. Det aktuella tolkbolaget har sedan vid ett tillfälle bokats in av misstag,
men avbokades då detta uppmärksammades. Tolkcentralen beklagade det
inträffade. Det finns nu notering på kvinnans namn så att det inte ska hända igen.
Ärendet avslutas.
V1501-00294-42
Receptet fanns inte, felförskriven medicin
En kvinna fick flera mediciner förnyade av husläkaren. På apoteket fanns inte
medicinerna att hämta ut och hon kontaktade sköterskan som skulle påminna
läkaren. Efter några dagar återvände hon till apoteket, fortfarande inga mediciner.
Nu uppsökte hon vårdcentralen och blev ovänligt bemött av läkaren. Kvinnan gick
hem och ringde verksamhetschefen. Åter till apoteket och nu är fel mediciner samt
fel dos förskrivet. Åtta veckor efter läkarbesöket har kvinnan fortfarande inte fått de
läkemedel hon förskrivits.
Åtgärd: svar har inkommit från verksamhetschefen som beklagar händelseförloppet
och det besvär handläggningen orsakat. Utredning av händelsen och identifiering av
möjliga förbättringsåtgärder pågår. Normalt bör recept förskrivas samma dag som
besöket och vid fördröjning skall patienten informeras. Anmälaren har tagit del av
svaret och därefter inte hörts av. Ärendet avslutas.
V1501-00298-63
Inställda operationer, bristande kommunikation
En man med cancer var planerad för operationer inom ramen för hans
cancerbehandling. Operationerna ställdes in vid flera tillfällen då man missat att
justera behandlingen med ett blodförtunnande läkemedel. Efter en av operationerna
har mannen ont i munnen och påtalar detta för ansvarig läkare vid flera tillfällen
men får besked att det är normalt och att han ska hem. Plötsligt drabbas han av en
blödning som måste åtgärdas kirurgiskt. En tid senare ska mannen få en sond för
näringstillförsel inopererad, även denna operation ställs in för att man glömt sätta ut
det blodförtunnande läkemedelet. Nästa operation ställs in för att man glömt
anmäla att patienten ska opereras. När han opererats vet ingen på vårdavdelningen
hur sonden ska skötas. Mannen framför synpunkter på bristande kommunikation,
bristande planering och bristande behandling.
Sida 86
Avslutade ärenden under tiden 2015-04-01—2015-07-31, tillhör PaN 2015-09-17
Åtgärd: Yttranden inhämtade från berörda verksamheter. Av yttrandena framgår det
att man från den ena verksamheten håller med om att hur vården har gått till inte
är acceptabelt och att ett förbättringsarbete inletts. Exempelvis kommer kallelsen till
undersökningar och ingrepp hädanefter innehålla information om när olika
blodförtunnande läkemedel ska sättas ut, samordnande möten och kommunikation
mellan inblandade enheter har implementerats i vårdprocessen. Man beklagar
patientens upplevelse. Den andra enheten som berördes i anmälan beklagar att en
operation ställdes in med kort varsel och beskriver resonemanget bakom beslutet
att göra så. Vidare beklagar man de komplikationer som tillstötte under
hemgångsprocessen. En kopia av yttrandena skickades till anmälaren som därefter
inte har hörts av. Ärendet avslutas i befintligt skick.
V1501-00302-59
Skilda uppfattningar rörande avbokat besök
Anmälan gäller överklagan av en faktura. Anmälaren har varit i kontakt med
verksamheten och framför att det finns olika uppfattning om vilka kontakter, besök
och avbokade besök som varit.
Åtgärd: Yttrande har inkommit från läkare vid mottagningen som beskriver datum
för bokad tid och skriftlig bekräftelse för denna. Vidare att telefonsvarare
avlyssnades när patienten tog kontakt angående att hon avbokat, men att inget
meddelande om avbokning fanns. Slutligen framför hon att man tidigare gjort
undantag från landstingets återbudsregler men att det blev ohållbart av flera skäl
varför man tillämpar reglerna strikt. Anmälaren inkommer med genmäle där hon
framför att motsägelsefull information lämnats och specificerar tre olika påståenden
som hon inte anser att yttrandet förklarar. Anmälaren förväntar sig inte någon
korrigering, dock finner hon det angeläget att avslutningsvis påpeka de olika
budskapen från verksamheten. Ärendet avslutas.
V1501-00305-42
Lång väntetid, får inte läkemedel
En man har synpunkter på en psykiatrisk öppenvårdsmottagning då det är lång
väntetid för besök och dessutom svårt att nå läkaren på telefon. Detta har lett till
att han inte fått sin medicin. Under ett års tid har han efterfrågat kopior på sina
journaler men nekats detta.
Åtgärd: Svar har inkommit från chefläkaren och behandlingsansvarig läkare som
framför en ursäkt och beklagan om försenad handläggning av utlämnande av
journal. En allmän handling, i detta fall en journal, skall lämnas ut så snart som
möjligt på begäran. Anmälaren har fått kopior på sin journal. Brister i
tillgängligheten beklagas vilket ledde till behandlingsuppehåll i
läkemedelsbehandlingen. En bidragande orsak kan vara att verksamheten bytt
leverantör av telefoni vilket medförde en del störningar. Anmälaren har tagit del av
svaret och därefter inte hörts av. Ärendet avslutas.
V1501-00311-49
Nekades ersättning för sjukresor
För att få ersättning för sjukresor ska mottagningen till färdtjänsten vidimera besök.
Mottagningen hade missat att bekräfta vissa sjukresor. Anmälaren önskar hjälp att
få datumen bekräftade för att få rätt ersättning.
Sida 87
Avslutade ärenden under tiden 2015-04-01—2015-07-31, tillhör PaN 2015-09-17
Åtgärd: Av inhämtat yttrande från berörd mottagning kunde anmälaren få
bekräftelse på besöken vid mottagningen. Därmed kunde utbetalning ske från
färdtjänsten. Ärendet avslutas enligt överenskommelse.
V1501-00313-58
Brister i behandling, diskriminering
En man framför att han blivit dåligt behandlad vid besök på akutmottagningen på
ett sjukhus. Mannen, som är totalförlamad fick ligga på mottagningen i 26 timmar i
en säng som var för liten för honom och där han inte kunde vändas. Anmälaren
undrar om han behandlades på detta sätt på grund av sitt handikapp.
Åtgärd: Svar har inkommit från verksamhetschefen på kliniken som ber om ursäkt
för det obehag som patienten upplevt. Av yttrandet framgår att man från klinikens
sida brustit i att erbjuda patienten en riktig säng, en möjlig orsak till detta kan vara
att det länge var oklart om patienten skulle vara kvar på sjukhuset.
Verksamhetschefen betonar starkt att behandlingstiden och avsaknad av riktig säng
inte har med anmälarens handikapp att göra. Anmälaren har, efter att ha tagit del
av yttrandet, inte hörts av varvid förvaltningen utgår från att han accepterat svaret.
Ärendet avslutas.
V1501-00332-44
Nekas journal
En kvinna kontaktar då hon inte får uppgifter från sin fars korttidsboende om
eventuella anmälningar av händelser på boendet. Händelserna är journalförda men
förnekas av ansvarig på boendet.
Åtgärd: E-post med info om kontakt med kommunens medicinskt ansvariga
sjuksköterska och önskan om telefonuppringning till handläggare. Anmälaren har
inte återkommit och ärendet avslutas.
V1501-00341-49
Kontaktuppgifter och synpunkter på frågor
Anmälaren har synpunkter på frågor som vårdgivaren ställt via internet.
Åtgärd: Av inhämtat yttrande från chefläkare vid akutsjukhuset som anmälaren
uppger sig vara tillfrågad av framgår att det inte finns några uppgifter om att det
förekommit kontakt mellan akutsjukhuset och anmälaren. Anmälaren har tagit del
av yttrandet. Ärendet avslutas.
V1501-00342-59
Synpunkter på tillgänglighet
Anmälaren framför klagomål på tillgängligheten vid mottagningen. Det gäller att
läkare och sekreterare inte ringt upp, att det är svårt att få telefontid samt brister
rörande väntelista. Anmälaren framför också klagomål på bristande information.
Åtgärd: Yttrande har inkommit från medicinskt ledningsansvarig. Denne beskriver
att rutiner för remisser och bokningar finns. Hon beklagar att personalavgång
orsakat uteblivet samtal, samt att möjlighet till telefontid med läkare ska ses över
likaså möjligheten att förbättra avseende att ringa tillbaka när meddelande lämnats
Sida 88
Avslutade ärenden under tiden 2015-04-01—2015-07-31, tillhör PaN 2015-09-17
(t.ex. då patienter inte svarar vid första uppringningen). Rörande väntelista
beklagar hon och förklarar att missförstånd skett. Hon tackar för påpekandet av
brister i kommunikationen som har oerhört stor betydelse i verksamheten och för
värdefulla synpunkter som kommer att beaktas. Hennes förhoppning är att det
kommer fungera bättre framöver. Anmälaren har tagit del av yttrandet och framför
inget ytterligare. Ärendet avslutas.
V1501-00343-28
Uteblivet kostnadsförslag, remiss
En man blev utlovad ett kostnadsförslag och en remiss till specialistmottagningen.
Då kostnadsförslaget aldrig kom kontaktade mannen mottagningen vid tre tillfällen
för att påminna om det. Mannen fick senare hem två förslag på behandling och
kostnad för dessa, däremot hade inte remissen skickats iväg.
Åtgärd: Yttrande inhämtades från vd, klinikchef och behandlande tandläkare. Två
kostnadsförslag sändes till patienten enligt överenskommelse. När patienten
därefter inte återkom gällande vald terapi så antogs det att han inte ville fortsätta
med föreslagen terapi. Patienten återkommer efter sex månader och efterfrågar de
utlovade kostnadsförslagen som han inte fått. Att patienten därefter kontaktat
receptionen och framfört sitt val har tyvärr inte förts vidare till tandläkaren.
Klinikchefen beklagar att kommunikationen internt har brustit och att patienten
drabbats av det, vilket är djupt beklagligt och de ber om ursäkt för det. Händelsen
kommer att tas upp till diskussion på kliniken för att förbättra ärendehanteringen
internt. Anmälaren har tagit del av yttrandet och därefter inte avhörts. Ärendet
avslutas.
V1501-00348-58
Brister i behandling, långdragen handläggning
En kvinna framför synpunkter på brister i behandling på ett sjukhus. Hon framför
även synpunkter på att det tog lång tid innan hon blev remitterad till annan
specialist för sina besvär. Anmälaren anser att hon varit utsatt för fysiskt och
psykiskt lidande.
Åtgärd: Svar har inkommit från verksamhetschefen på kvinnokliniken. Av yttrandet
framgår att patienten haft ett flertal kontakter med olika enheter på sjukhuset på
grund av sina besvär med återkommande varbölder. Patientens besvär har föranlett
provtagningar, undersökningar och även operation. Då patientens förbättring endast
var tillfällig skrevs remiss till hudspecialist på annat sjukhus. Därefter har patienten
inte haft kontakt med kliniken. Verksamhetschefen beklagar de långvariga besvär
som patienten haft dock anser han inte att sjukhuset utsatt henne för lidande. Han
anser att patienten fått ett adekvat och professionellt omhändertagande och kan,
efter journalgranskning, inte påvisa att några felaktigheter begåtts. Om patienten
önskar ytterligare bedömningar på kvinnokliniken är hon välkommen att höra av sig
till mottagningen och boka ett besök. Anmälaren har, efter att ha tagit del av
yttrandet, hörts av och framfört att hon är nöjd med svaret. Ärendet avslutas.
V1501-00352-28
Avgift för tandvårdsbehandling
En man har synpunkter på att han ska behöva betala för utförd tandbehandling som
fortfarande orsakar besvär för honom.
Sida 89
Avslutade ärenden under tiden 2015-04-01—2015-07-31, tillhör PaN 2015-09-17
Åtgärd: Kontakt med anmälaren. Anmälaren har informerats om patientnämndens
uppdrag och verksamhet. Enligt överenskommelse avvaktas svar från mottagningen
på den skrivelse anmälaren skickat direkt dit. Anmälaren skulle återkomma om han
inte fick något svar eller om han hade några ytterligare frågor, eller om han hade
frågor kring det svar han fått. Ärendet avslutas då anmälaren inte återkommit.
V1501-00356-42
Nekades eftervård, lång väntan på ASIH
En kvinna väntade på bedömning från ASIH för fortsatt vård. Efter tre veckor hade
denna bedömning inte utförts av läkaren och kvinnan försämrades. Anhöriga menar
att kvinnan inte mådde väl av den långa väntan på vård och omsorg från vården.
Åtgärd: Svar har inkommit från enhetschefen som förklarar att det måste ha blivit
ett missförstånd i informationen från remittent till patient när anslutning till
avancerad vård i hemmet skulle ske. För att förhindra liknande missförstånd i
framtiden kommer verksamheten i svaret försöka vara ännu tydligare kring
förväntad väntetid till anslutning. Anmälaren har tagit del av svaret och därefter
hörts av och framfört att hon är nöjd med svaret. Ärendet avslutas.
V1501-00358-64
Bemötande och behandling på vårdcentral
En kvinna hade problem med handlederna. Hon hade mycket besvär och kunde inte
sova. Sökte vård på sin vårdcentral och läkaren ville att hon avvaktade. Återvände
till läkaren efter tio dagar eftersom problem kvarstod. Önskade remiss till
reumatolog men blev nekad. Hon sökte vård själv till ortoped och det visade sig att
hon hade en kraftig inflammation i lederna. Hon ansåg att läkaren var nonchalant
och inte tog henne på allvar.
Åtgärd: Förvaltningen har inhämtat yttrande från verksamheten, i vilket den
behandlande läkaren beklagar och ber om ursäkt för allt det negativa som patienten
har uppfattat. Meningen var att starta en utredning för att vidare kunna bistå
patienten en professionell handräckning till eventuella andra instanser som kunde
bringa bättre medicinskt omhändertagande.
Anmälaren har inte hörts av efter att hon fått ta del av yttrandet, varför ärendet
avslutas.
V1501-00368-42
Undermedicinerad, bemötande
En man vårdas och medicineras vid en psykiatrisk öppenvårdsmottagning och har i
samband med läkarbyte fått ändrad medicinering. Den nya läkaren har halverat
medicindosen och mannen mår inte väl. Mannen kontaktade verksamhetschefen
men blev inte väl bemött.
Åtgärd: Svar har kommit från behandlingsansvarig läkare som ger en medicinsk
förklaring till målet att gradvis sätta ut medicineringen med beroendeframkallande
medicin. Ambitionen har varit erbjuda en behandling som gagnar mannen bäst på
sikt och befrämja de bästa möjligheterna för viss läkning av hans psykiska lidande.
Av erfarenhet kan en nedtrappning fungera om man tar god tid på sig. I detta fall
Sida 90
Avslutade ärenden under tiden 2015-04-01—2015-07-31, tillhör PaN 2015-09-17
har man inte lyckats komma till någon samsyn om hur det ska gå till. Anmälaren
har tagit del av svaret och därefter hörts av och framfört att han anmält händelsen
till Inspektionen för vård och omsorg. Ärendet avslutas.
V1501-00372-63
Komplikationer till operation
En man har operarat ena benet för behandling av skador i samband med att han
ramlat. Efter operationen uppstod flera olika komplikationer som i sin tur ledde till
nya operationer. Mannen har besvär av kroniska smärtor med sömnsvårigheter och
gångsvårigheter men nekas remiss för vidare utredning.
Åtgärd: Ett yttrande inhämtades från berörd verksamhet. Av yttrandet framgår det
att den respons patienten fått på önskemål om behandling av knäsmärtan ansågs
undermålig av patientsäkerhetsansvarig läkare. Den patientansvariga läkaren har
ombetts att kontakta patienten för att diskutera behandling och eventuell remiss till
smärtläkare. En kopia av yttrandet skickades till anmälaren. Anmälaren inkom
sedan med ett genmäle och önskade att ett kompletterande yttrande skulle
inhämtas. Av det kompletterande yttrandet framgår det att man är medveten om
att patienten ännu inte är nöjd med behandlingen av smärtan men att det finns en
behandlingsplan som inbegriper träning. Patientansvarig läkare har åter ombetts
kontakta patienten. En kopia av det kompletterande yttrandet skickades till
anmälaren. Anmälaren har efter det inte hörts av och ärendet avslutas i befintligt
skick.
V1501-00379-42
Fel medicinering, brister i journaldokumentation,
En dotter till avliden kvinna har svårt att lägga moderns sista vårdtid bakom sig.
Dottern upplever att mamman felmedicinerades och att det var orsaken till
mammans död.
Åtgärd: Ärendet avslutas i befintligt skick då anmälaren inte återkommit till
förvaltningen för fortsatt handläggning.
V1501-00380-55
Fult ärr efter borttagning av stygn
En kvinna har besökt sin vårdcentral för borttagning av leverfläckar. Då stygnen
togs bort för tidigt fick hon ett fult ärr. Vårdcentralen har bekräftat att stygnen togs
bort tidigt och har skrivit en avvikelse.
Åtgärd: Ärendet avslutas i befintligt skick då anmälaren inte inkommit med skriftlig
anmälan till förvaltningen.
V1501-00392-64
Får inte vård
En kvinna med kronisk inflammatorisk sjukdom klagar över att hon inte tas emot på
specialistklinik efter remiss från vårdcentral.
Åtgärd: Förvaltningen har inhämtat yttrande från verksamheten, i vilket
verksamhetschefen framhåller att patienter med denna åkomma ska vårdas av
Sida 91
Avslutade ärenden under tiden 2015-04-01—2015-07-31, tillhör PaN 2015-09-17
husläkare. Om patientens tillstånd förändras bör i första hand den kliniken som gjort
den initiala bedömningen kontaktas. Anmälaren har nu fått en tid på annan
specialistmottagning varför ärendet avslutas i samråd med anmälaren.
V1501-00395-63
Bristande kommunikation och informationsöverföring
En patient talade med sin tandläkare om att han behövde en ny tandprotes och
tandläkaren antecknade samtalet i journalen. När patienten fick en ny tandläkare
uppfattades anteckningen som ett beslut och den nya protesen beställdes utan att
patienten kontaktades först. När protesen var färdig innehöll den metall så
patienten kunde inte använda den och en ny behövde tillverkas. Patienten framför
synpunkter på bristande kommunikation.
Åtgärd: Ett yttrande inhämtades från berörd vårdgivare. Av yttrandet framgå det att
man beklagar den bristande kommunikationen angående patientens behov av ny
protes. Man ser att man har brustit i kommunikation både mellan kollegor men
också mellan ansvarig tandläkare och patient. Med anledning av detta har man
beslutat att ersätta patienten för kostnaden av den andra protesen som tillverkades.
En kopia av yttrandet skickades till anmälaren. Anmälaren är nöjd med yttrandet
och tackar för hjälpen i hans ärende. Ärendet ska avlutas enligt anmälarens
önskemål.
V1501-00403-62
Missnöjd med operationsresultat
En kvinna är missnöjd med resultatet av en handoperation. Bland annat har hon
tappat känsel och styrka i handen.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från affärsområdeschef och tillika chefläkare.
Läkaren som utfört operationen tjänstgör inte längre vid mottagningen och det finns
inga noteringar om de komplikationer patienten nämner, varför man skriver att man
inte har möjlighet att lämna ytterligare kommentarer i ärendet. Man beklagar dock
de kvarstående besvären. Anmälaren har inte återkommit efter att ha tagit del av
yttrandet. Ärendet avslutas.
V1501-00406-64
Komplikationer efter operation
En kvinna klagar över att hon fått komplikationer i form av trycksår efter operation
på sjukhus.
Åtgärd: Förvaltningen har inhämtat yttrande från verksamheten. I yttrandet
beklagar verksamhetschefen och biträdande vårdenhetschefen att anmälaren
drabbats av tryckskador. Man har i verksamheten granskat händelsen och funnit att
det föreligger såväl dokumentations- som informationsbrister från vårdens sida.
Verksamheten är tacksam för att anmälaren tagit sig tid att återkoppla händelsen
och man kommer att lyfta händelsen bland undersköterskor och sjuksköterskor i
arbetet mot tryckskador.
Anmälaren är nöjd med svaret och ärendet avslutas med detta.
V1501-00410-49
Obefogad anmälan till socialtjänsten
Sida 92
Avslutade ärenden under tiden 2015-04-01—2015-07-31, tillhör PaN 2015-09-17
Anmälaren anser att läkarens anmälan till socialtjänsten om oro för barnet var
obefogad. I anmälan stod bland annat att oron grundade sig i att föräldrarna
avbokat barnets besökstider vid mottagningen. Anmälaren var av den uppfattningen
att det var mottagningen som avbokat tid, att föräldrarna försökt upprätthålla
kontinuerlig kontakt med mottagningen.
Åtgärd: Av inhämtat yttrande av berörd läkare framgick bland annat att läkaren
framförde en ursäkt för sitt uttalande om avbokade tider. Anmälaren var nöjd med
svaret i och med denna ursäkt och avsåg att ha fortsatt behandlingskontakt
gällande barnet med mottagningen. Ärendet avslutas.
V1501-00412-49
Frågor
Anmälaren ställde frågor till specialistmottagning. Anledningen var att hans hand
fortfarande efter operation var funktionsnedsatt.
Åtgärd: Av inhämtat yttrande från berörd affärsområdeschef och specialist i ortopedi
framgick att anmälaren sannolikt fått en ärrbildning som trycker på nerven samt att
anmälarens försämring i handens funktion även beror på annan sjukdom. Av den
neurofysiologiska utredningen framgick att funktionsnedsättningen inte orsakats av
operationen. Anmälaren har tagit del av vårdgivaren svar och framfört sin
uppfattning att hans besvär i handen uppstod efter det kirurgiska ingreppet. Ärendet
avslutas.
V1501-00413-42
Väntan på medicinering på akutmottagning
En man insjuknade med ett astma anfall och sökte akut vård på ett sjukhus. Han
omhändertogs och läkarundersöktes omgående men medicinsk behandling dröjde.
Efter en stund kom en ny attack och vid den tredje attacken tog han egen medtagen
medicin. Mannen menar att vård måste ges omgående vid ett astma-anfall då
sjukdomen är ångestframkallande och kan upplevas som en nära-döden-upplevelse.
Åtgärd: Svar har kommit från sektionschefen som ger en förklaring till händelsen.
Samtliga blodprover var normala, inga tecken till infektion sågs och syremättnaden i
blodet var normalt. Inga klinikska tecken till pågående astmaanfall noterades.
Endast doshöjning av kortison ordinerades, vilket mannen redan påbörjat.
Synpunkterna kommer att återkopplas till den personal han mötte på
akutmottagningen. Anmälaren har tagit del av svaret och därefter inkommit med
skriftliga synpunkter som bifogas avslutsskrivelsen. Ärendet avslutas.
V1501-00418-49
Dåligt bemötande
Anmälaren berättade om dåligt bemötande av sjuksköterska vid vårdcentral.
Åtgärd: Av inhämtat yttrande från berörd verksamhetschef framgick att
vårdcentralen anser att god kommunikation är en viktig del för att uppnå god vård.
I yttrandet beklagades anmälarens upplevelse och det framgick att frågan skulle
beröras i samtal med all personal och då betona vikten av gott bemötande vid besök
och telefonsamtal. Anmälaren tog del av yttrandet och har därefter inte vidare hört
av sig. Ärendet avslutas.
Sida 93
Avslutade ärenden under tiden 2015-04-01—2015-07-31, tillhör PaN 2015-09-17
V1501-00429-64
Patienten måste själv hämta sin journal på plats
En man måste personligen hämta den begärda journalkopian på plats på
specialistmottagningen, trots att han bor långt ifrån.
Åtgärd: Förvaltningen har inhämtat yttrande från verksamhetschefen, som framhöll
att verksamheten tidigare skickat journaler med posten, men fått sluta med detta
efter kritik i samband med en extern revision av verksamhetens kvalitetssystem.
Efter en del brevväxling och information från förvaltningen om gällande regler har
verksamheten ändrat sin rutin och kan numera skicka journaler på posten igen.
Anmälaren har inte hörts av efter att han fått ta del av senaste yttrandet från
verksamheten varför ärendet avslutas.
V1501-00430-64
Missnöjd med tillgängligheten
En man fick vänta nio månader efter remiss från sin husläkare till specialistvården
för handkirurgi innan tid för operation. Ingen information om vårdgaranti gavs.
Åtgärd: Förvaltningen har inhämtat yttrande från verksamheten, i vilket
enhetschefen och verksamhetschefen talar om att man brustit i rutinerna vad gäller
information till patienten om väntetider. All berörd personal är nu informerad om
vikten att informera patienter om förväntade väntetider när verksamheten inte kan
uppfylla vårdgarantin. Man har också talat om bemötande med den personal som
anmälaren haft kontakt med samt konstaterat att anmälaren inte skulle ha behövt
vänta så länge då han varit där tidigare. Anmälaren har inte hörts av efter att han
fått ta del av yttrandet varför ärendet avslutas.
V1501-00434-62
Väntade på läkarbesök - läkaren hade gått hem
En kvinna väntade på ett läkarbesök och frågade efter 30 minuter efter sin tur.
Kvinnan fick då beskedet att läkaren gått hem. Hon ombokades till en annan läkare
och fick sedan ett besök som hon upplevde som mycket oseriöst. Besöket tog två
minuter och kvinnan har synpunkter på att hon behövt betala 200 kronor för detta.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från vårdcentralen, där kvinnans husläkare skriver
att hon blev akut sjuk den aktuella dagen och var tvungen att åka hem tidigare. Hon
beklagar att detta av misstag ledde till att patienten fick vänta. Läkaren skriver att
patienten fick svar på prover och de frågor hon hade under besöket med den andra
läkaren, men beklagar att patienten inte varit nöjd med innehållet. Man erbjuder
patienten att, om hon önskar, få en ny tid för att få provsvar m.m. förklarade.
Anmälaren har inte hörts av efter att ha tagit del av yttrandet. Ärendet avslutas.
V1501-00441-42
Borttappade mediciner på vårdcentralen, bemötande
En kvinna fick hjälp med medicindelning av sköterskan på vårdcentralen. Vid ett
tillfälle lämnade hon ifrån sig två olika preparat men efter en tid var en ask
försvunnen. Kvinnan bokade tid för genomgång av händelsen och upplevde sig
Sida 94
Avslutade ärenden under tiden 2015-04-01—2015-07-31, tillhör PaN 2015-09-17
ovänligt bemött av sköterskan. Kvinnan menar att det måste finnas system för detta
så att inte mediciner försvinner.
Åtgärd: Svar har inkommit från verksamhetschefen som haft ett möte med
anmälaren för genomgång av händelsen. Läkemedelsförteckningen stämmer inte
med anmälarens upplevelse av antalet förpackningar som lämnats ut från apoteket.
Rutinerna har setts över och numer kvitteras mottagandet av mediciner med datum,
läkemedelsnamn, förpackningsstorlek samt styrka. Dokumentet undertecknas av
både patient och sköterska. Bemötandet beklagas. Anmälaren har tagit del av
svaret och framfört att det är positivt att händelsen lett fram till förbättringsåtgärder
på vårdcentralen. Ärendet avslutas.
V1501-00442-57
Ovänligt bemött vid sjukvårdsrådgivning
En kvinna blev orolig då hennes lilla barn snabbt insjuknade med hög feber och
kraftiga kräkningar. Barnet vistades tillfälligt hos mormor och när mamman
kontaktade sjukvårdsupplysningen blev hon avvisad då hon inte hade barnet i sin
närhet.
Åtgärd: Yttrande inkom från kvalitetskoordinator som tackade för påtalade
synpunkter och avsåg att använda anmälan i utbildningstillfällen för gemensamt
lärande (i avidentifierad form). Den sjuksköterska som anmälaren hade kontakt
med har lyssnat igenom samtalet och konstaterade att det inte är professionellt
genomfört. Hon ber om ursäkt för detta. Anmälaren är nöjd och ärendet avslutas.
V1501-00458-59
Förlorat sitt barn, inte blivit lyssnade till
En man framför klagomål för hustruns räkning att de inte blivit lyssnade till när de
sökte vård på akutmottagningen på ett sjukhus. Kvinnan var gravid i ett tidigt
stadium och sökte vård ett flertal gånger på grund av blödningar. Hon fick besked
att allt var bra och att det inte var något att oroa sig för vilket inte visade sig vara
korrekt. Anmälaren ifrågasätter varför ingen lyssnade på dem.
Åtgärd: Anmälaren har informerats om patientnämndens uppdrag och verksamhet.
Efter att skrivelse inkommit har anmälaren inte gått att nå eller avhörts, trots
kontaktuppmaningar. Ärendet avslutas.
V1501-00469-44
Bristande behandling
En son kontaktar då hans pappa tvingats amputera en tå som drabbats av
vävnadsdöd. Distriktssjuksköterskan hade lagt om tån dagen innan men inte sagt
något om hur den såg ut då. Vid dusch dagen efter såg man att tån var svart och
luktade illa. Det fanns inte noterat i journalen från omläggningstillfället att tån var
missfärgad.
Åtgärd: Yttrande gavs av distriktssjuksköterska. Patienten var diabetessjuk sedan
lång tid med flera senkomplikationer. Kallelser för uppföljning av sår på foten hade
inte hörsammats. Patienten hade besökt specialistfotvårdsmottagning på
akutsjukhus och distriktssjuksköterskan hade instruktioner om omläggning därifrån.
Omläggning skedde flera gånger i veckan i hemmet. På grund av språksvårigheter
Sida 95
Avslutade ärenden under tiden 2015-04-01—2015-07-31, tillhör PaN 2015-09-17
hade det varit svårt att framföra hur dålig cirkulationen i foten var. Anmälarna har
tagit del av yttrandet och är inte nöjda med svaret, de önskar gå vidare till annan
instans. Anmälarna ges information om anmälningsvägar och ärendet avslutas
därefter vid förvaltningen.
V1501-00470-59
Synpunkter på erhållen vård, önskar hjälp
En man har synpunkter på utredning, bemötande, kontinuitet och att han inte får
den hjälp och den vård som han behöver.
Åtgärd: Yttrande har inkommit från en överläkare som redogör för tidigare
utredningar och resultat samt bedömning om behov av ytterligare eller förnyad
utredning finns. Hon framför att tidigare utredning bedöms vara noggrant utförd
med hög kvalitet samt att den väl beskriver anmälarens problematik. Vidare
beklagar hon anmälarens upplevelse av att inte få rätt hjälp men framhåller att en
relevant kontakt är etablerad. Slutligen förklaras vad mottagningen kan erbjuda och
dess begränsningar varför kontakter etablerats vid andra instanser som
förhoppningsvis passar bättre. Anmälaren har tagit del av yttrande och framför
därefter inget ytterligare. Ärendet avslutas.
V1501-00473-28
Garanti på tandbehandling
En kvinna fick en tandbro insatt år 2009. År 2013 gick en bit porslin sönder och
tandläkaren fann ett stort hål i en stödtand till tandbron. Kvinnan har fått två
kostnads- och behandlingsförslag, men där ingick inte en rotbehandling av en
stödtand som behöver utföras enligt hennes egen tandläkare, till en kostnad av
ytterligare 3 500 kronor. Kvinnan ifrågasätter brist på garanti.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från vd och klinikchef. De har kommit fram till att
ordinarie tandläkare upptäckt karies under tandbron på stödtand 13. Med anledning
av det skrevs remiss till specialistmottagning som informerade om att tandbron
måste kapas för att tand 13 ska kunna behandlas. Garantitiden för tandbron, som är
två år, har upphört att gälla. Anmälaren har tagit del av yttrandet och ärendet
avslutas.
V1501-00476-52
Diagnos
En mamma är kritiskt till en läkare på barn- och ungdomspsykiatrin. Hon anser att
han bär ansvaret för att hennes son blivit omhändertagen av de sociala
myndigheterna.
Åtgärd: Då ingen underskriven anmälningsblankett inkommit till förvaltningen
avslutas ärendehandläggningen.
V1501-00478-49
Oförberedd läkare
Anmälaren anmälde sig till ett program för minskat alkoholintag. Efter inledande
möte med professor fick anmälaren information om att han skulle kallas till
vårdcentral, alternativt beroendemottagning. Han blev senare kallad till vårdcentral.
Sida 96
Avslutade ärenden under tiden 2015-04-01—2015-07-31, tillhör PaN 2015-09-17
Han gick dit och träffade en läkare och AT-läkare som inte visste vad mötet skulle
handla om. Senare sa läkaren att ett misstag hade skett utifrån fel personnummer.
Anmälaren tog senare kontakt med enheten som han haft kontakt med inledningsvis
och fick då information om att det var denna vårdcentral som skulle ha kontakt med
honom.
Åtgärd: Av inhämtat yttrande från berörd verksamhetschef framgick att hanteringen
av ärendet avvikit från gällande rutiner för studiematerial och att vårdcentralen
därför skärpt rutinerna kring deltagande i studier för att liknande situation inte skall
uppstå. Anmälaren har tagit del av yttrandet och har därefter inte vidare hört av
sig. Ärendet avslutas.
V1501-00484-44
Bristande undersökning
En kvinna kontaktar angående ett lättakutbesök. Kvinnan har en känd
infektionskänslighet i samband med lymfödem och sökte för ett skavsår som
uppstått efter att ha fått nya specialskor. Såret utvecklades negativt och smärtade.
På lättakuten dit hon hänvisades från den stora akuten gjordes ingen
genomgripande undersökning och inga prover togs. Kvinnan lades om och skickades
hem. En infektion konstaterades tre dagar senare på en annan mottagning.
Åtgärd: Yttrande gavs av verksamhetschef. Denne konstaterade att det sår på foten
som anmälaren sökte för borde ha remitterats till husläkare och inte till en lättakut.
Lättakuten gör medicinska prioriteringar och det aktuella såret visade inga tecken
på infektion, inte heller i de efterföljande undersökningarna. De bakterier som
hittades behandlades dock med antibiotika trots att infektionsprovet var mycket
lågt. Verksamhetschefen anser att den medicinska bedömningen och behandlingen
på lättakuten varit korrekt. Verksamhetschefen vidhöll sin åsikt om korrekt
bedömning i ett kompletterande yttrande efter ett genmäle från anmälaren.
Anmälaren valde att skriva en egen kommentar angående läkarbedömningen att
tillfoga förvaltningens slutskrivelse till vården. Anmälaren utgick från att fortsatt
skriftväxling inte skulle tillföra ärendet något nytt i sak och avslutade ärendet.
V1501-00488-52
Bortglömd på mottagningen
En kvinna vände sig till en mottagning för att få akupunktur. Vid minst två tillfällen
har kvinna blivit bortglömd av sin terapeut som åkt hem och fått ringas tillbaka dels
av patienten eller av en annan medarbetare på mottagningen.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats av verksamhetschefen och av dessa framgår att han
beklagar det inträffade. Akupunktören stod under stress och hade glömt bort
patienten. Nu har man inköpt en klocka så att patienter kan påkalla
uppmärksamhet. Anmälaren har hörts av. Hon är inte nöjd med svaret och ärendet
har överförts till tillsynsmyndigheten. Ärendet avslutas.
V1501-00490-49
Utlovad remiss skickades inte
En man har synpunkter på att en utlovad remiss inte skickades av specialistläkaren.
Åtgärd: Av inhämtat yttrande från berörd specialistläkare framgick att denne inte
utlovat att skicka remiss, att specialistläkaren utfört ett arbetsprov på uppdrag av
Sida 97
Avslutade ärenden under tiden 2015-04-01—2015-07-31, tillhör PaN 2015-09-17
primärvården, att specialistläkaren skrivit ett svar till primärvården. Anmälaren tog
del av yttrandet och hörde inte vidare av sig. Ärendet avslutas.
V1501-00491-42
Brister vid receptförskrivning, bemötande
En kvinna behandlas och medicineras vid en neurologisk specialistmottagning och
vid flera tillfällen har medicinerna inte räckt till nästa receptförskrivning. När
kvinnan kontaktade mottagningen blev hon ovänligt bemött av sköterskan. Läkaren
ringde aldrig tillbaka trots lämnade meddelanden med önskan om kontakt. Hennes
husläkare har hjälpt henne med förskrivning vid något tillfälle och hon har också
försökt hitta en annan mottagning.
Åtgärd: Svar har inkommit från behandlingsansvarig läkare, verksamhetschefen och
chefläkaren. I utredning av kvinnans symtom har stöd för diagnosen narkolepsi inte
hittats och därför heller inte indikation för medicinering. Behandlingsansvarig har
sökt kvinnan upprepade gånger men hamnat hos telefonsvarare. Upplevelsen av
dåligt bemötande och handläggning beklagas. Anmälaren har tagit del av svaret och
därefter hörts av och framfört att hon inte är nöjd med svaret och därför bytt
mottagning. Ärendet avslutas.
V1501-00496-28
Känselbortfall efter tandbedövning
En kvinna fick känselbortfall i ena ansiktshalvan efter en tandbedövning. Hon blev
därefter remitterad till akutsjukhus och där fick hon information om att känseln
eventuellt kan komma tillbaka, men att det kan ta sex månader. Kvinnan känner sig
deprimerad över det inträffade, då livet blivit väldigt svårt med rinnande öga, saliv,
tal m.m.
Åtgärd: Enligt samtal har akutsjukhuset har utrett och kommit fram till att
anmälaren fått en skada och att det är osäkert hur långt skadan är gången.
Information om patientförsäkringen (LÖF), och översänder blankett + information
enligt överenskommelse. Anmälaren anmäler vidare till LÖF och ärendet avslutas.
V1501-00498-28
Utebliven information om avgift
En man skulle få två tandkronor utförda. Inför ingreppet kontaktade han
försäkringskassan för att förvissa sig om att han hade rätt att tillgodoräkna sig
denna behandling inom det statliga tandvårdsstödet. När det var dags att betala, 10
080 kronor, så såg han på kvittot att det inte gjorts något avdrag från
försäkringskassan. Mannen som inte blivit informerad om att denna behandling inte
rymdes inom det statliga tandvårdsstödet känner sig lurad. Han har vid ett flertal
tillfällen försökt att få telefonkontakt med både tandläkare och klinikchef, men ingen
återkommer. Mannen vill ha en förklaring till varför han inte blivit informerad och
varför han blir ignorerad.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från vd och klinikchef. Patienten uttrycker tydligt att
han inte förstått informationen kring regelverket i sin första kontakt med svensk
tandvård och att tandläkaren inte varit tillräckligt tydlig för att så skulle ske.
Klinikchefen beklagar patientens upplevelse och för att på något sätt kompensera
för detta är de beredda att ersätta patienten ekonomiskt med en summa av 3 920
kronor, vilket är den del som patienten skulle ha betalat mindre om vården varit
Sida 98
Avslutade ärenden under tiden 2015-04-01—2015-07-31, tillhör PaN 2015-09-17
ersättningsberättigad enligt gällande anvisningar. Klinikchefen kommer även att ta
upp ärendet i personalgruppen för att minimera att liknande händelser inträffar
igen. Anmälaren har tagit del av yttrandet och känner sig nöjd med vårdens
lyhördhet. Ärendet avslutas.
V1501-00504-59
Komplikationer vid operation
Anmälaren framför att en operation som en kvinna genomgick ledde till
komplikationer i flera led. Bland annat ledde situationen till att kvinnan vårdades
fem veckor med intensivvård. Händelsen har inneburit omfattande konsekvenser för
kvinnan och närstående och vårdbehov kvarstår.
Åtgärd: Yttrande har inkommit från berörda läkare. I yttrandet beskrivs en
bedömningskonferens och operationsförloppet inklusive de risker som beaktades
och kontroller som gjordes av dessa både då och efter uppvaknandet. Vidare
beskrivs hur patienten försämrades och att omoperation krävdes samt vad man då
fann och åtgärdade. Detta höll en vecka varefter ytterligare en operation var
nödvändig. Slutligen betonar man att man är ledsen för det komplikationer som
drabbat anmälaren med svåra konsekvenser. Anmälaren har tagit del av yttrandet
och framför att han har svårt att förstå och acceptera att händelsen kan få passera
obemärkt. Enligt önskemål översändes ärendet till Inspektionen för vård och
omsorg. Detta ärende avslutas
V1501-00506-49
Vägrade remittera - missade cancer
Anmälaren led av smärta i bröstet och knöl i kinden. Anmälaren ville bli remitterad
för båda dessa symptom. Läkaren remitterade endast för smärtan i bröstet, trots att
anmälaren återupptog frågan om knölen. Det visade sig senare att anmälaren led av
cancer där knölen satt, denna cancer spred sig senare ut i skelettet. Anmälaren
hade också synpunkter på medicineringen.
Åtgärd: Av inhämtat yttrande från berörd specialistläkare framgick det att läkaren
med anledning av knölen remitterat anmälaren till undersökningar med röntgen,
ultraljud och mammografi, att svaren som inkom visade att förändringen inte var av
malignt natur. Läkaren remitterade sedan anmälaren på nytt till undersökning med
ultraljud och i det nya svaret kunde det inte uteslutas en förändring med metastas.
Vi denna tidpunkt hade anmälaren kontakt med onkolog, enligt yttrandet. I
yttrandet redogjordes också för de bedömningar som låg till grund för
medicineringen. Anmälaren som har tagit del av yttrandet har inte vidare hört av
sig. Ärendet avslutas.
V1501-00507-42
Brister i uppföljning av medicinering
En kvinna vårdas vid en psykiatrisk specialistmottagning på ett sjukhus. Kvinnan
har medicinerats under många år med god effekt men den senaste tiden uppfattade
hon att dosjustering inte gjordes med hänsyn till hennes sköldkörtelsjukdom. Vid
flera läkarbesök påtalade hon olika symtom som tyder på felmedicinering men
läkaren hade andra förklaringar. Kvinnan efterfrågade kopior på samtliga labbsvar
över de senaste åren men blev ovänligt bemött av sekreteraren som endast
lämnade ut ett fåtal värden.
Sida 99
Avslutade ärenden under tiden 2015-04-01—2015-07-31, tillhör PaN 2015-09-17
Åtgärd: Under handläggning har kvinnan fått ut samtliga kopior på labbsvaren och
därefter sökt vård hos annan vårdgivare som påbörjat den medicinering hon
efterfrågat och mår därefter bättre. Anmälaren har inte återkommit till förvaltningen
för fortsatt handläggning. Ärendet avslutas i befintligt skick.
V1502-00517-62
Remitterad till mottagning som ska läggas ner
En kvinna har synpunkter på att hon från ett sjukhus remitterats till en
specialistmottagning som ska stängas ner. Hon har därför bara kunnat få en första
undersökning där. Kommer man fram till att någon åtgärd krävs kommer hon att
behöva remitteras vidare.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från verksamhetschef samt aktuell läkare, som
framför att man inte hade kännedom om att mottagningen skulle läggas ner när
patienten remitterades. Anmälaren har under handläggningens gång meddelat att
problemet klarats ut. Ärendet avslutas.
V1502-00519-42
Ovänligt bemötande, nekad medicinering
En kvinna blev ovänlig bemött av läkaren på vårdcentralen i samband med
undersökning och nekad medicinering. Tidigare medicinering med
antiinflammatoriska läkemedel och kortison hade inte hjälpt. Läkaren skällde på
henne då läkaren uppfattade att hon inte följde rekommendationer om att sluta
jogga. Kvinnan önskade kopior på journalen och läkaren ifrågasatte detta. Efter
besöket grät hon.
Åtgärd: Svar har inkommit från verksamhetschefen och klinikansvarig som beklagar
kvinnans upplevelse av att inte ha blivit väl bemött och framför ett tack för
synpunkterna så att lämpliga åtgärder kan vidtas. Ett samtal om händelsen med
berörd läkare kommer att ske. En översyn av läkarens rutiner och riktlinjer gällande
bemötande och hur framtida bemötande kan förbättras kommer att göras.
Anmälaren har tagit del av svaret och därefter framfört att hon är nöjd med svaret.
Ärendet avslutas.
V1502-00520-59
Komplikationer efter operation
En man opererades vid sjukhuset på grund av platsbrist i hemlandstinget. Mannen
framför att slarv ledde till han behövde opereras akut ytterligare en gång direkt
efter hemkomsten, denna gång i hemlandstinget.
Åtgärd: I kontakt med anmälaren framkommer att ärendet utreds vid Inspektionen
för vård och omsorg samt är anmält till patientförsäkringen, LÖF. I samråd med
anmälaren avslutas detta ärende därmed.
V1502-00521-52
Bristande vård och behandling
En mamma är missnöjd med vården, bemötandet och informationen som de fått på
en barnavårdscentral. Hon berättade att det fungerade bra de första två
Sida 100
Avslutade ärenden under tiden 2015-04-01—2015-07-31, tillhör PaN 2015-09-17
månaderna. Nu byts sköterskorna ideligen. Vid det här läget har det fått tio olika
sköterskor.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från chefsbarnsmorskan och berörd sköterska. Man
har nu flyttat till nya lokaler och startat rekrytering av nya sköteskor och
förhoppningen är att man inom snar framtid ska kunna erbjuda bra kontinuitet och
trygghet i kontakten med barnavårdscentralen. Mamman har hörts av och hon är
nöjd med svaret. Ärendet avslutas.
V1502-00522-62
Nekades akut vård
En man som drabbats av en brännskada vände sig akut till närmaste vårdcentral för
att få såret omlagt. Där nekades han hjälp om han inte valde att lista sig vid
vårdcentralen, vilket mannen inte ville då han redan är listad på en annan
vårdcentral.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från verksamhetschefen vid vårdcentralen, som
beklagar att patienten inte känt sig nöjd med handläggningen och skriver att en
sjuksköterska borde ha tillkallats för att avgöra om åkomman var akut eller inte.
Man har gått igenom händelsen med all personal för att liknande situationer inte ska
uppstå igen. Anmälaren har inte återkommit efter att ha tagit del av yttrandet.
Ärendet avslutas.
V1502-00540-28
Garanti på tandlagning
En man fick en tandlagning utförd. Efter behandlingen märkte han att det fanns en
kant på utsidan av lagningen, där det fastnade matrester, tandköttet blev även lätt
inflammerat. Han kontaktade mottagningen för åtgärd och utgick från att det var ett
garantiåtagande. Tandläkaren fann inget fel på lagningen, men fann en emaljspricka
som hon erbjöd sig att putsa till, vilket mannen tackade ja till. Därefter blev han
debiterad för åtgärden, vilket han ifrågasätter.
Åtgärd: Förvaltningen informerar om den garanti som gäller på tandfyllningar.
Garantin gäller endast lagningen. Om tanden har en spricka i emaljen som är
orsaken till besväret så gäller inte garantin. Ärendet avslutas.
V1502-00552-42
Felmedicinerad
En man vårdades och medicinerades vid en psykiatrisk öppenvårdsmottagning
under många år. I samband med flytt och läkarbyte ändrades medicineringen. Den
nya läkaren menade att han felmedicinerats. I dag mår han mycket bättre, har
skaffat sysselsättning och fungerar socialt.
Åtgärd: Svar har inkommit från behandlingsansvarig läkare som ger en förklaring till
beslut om medicineringen genom mannens vårdtid på mottagningen. Mannen har
tagit del av svaret och har därefter anmält händelsen till Inspektionen för vård och
omsorg. Ärendet avslutas.
V1502-00576-58
Brister i hygien, risk för vårdrelaterad infektion
Sida 101
Avslutade ärenden under tiden 2015-04-01—2015-07-31, tillhör PaN 2015-09-17
En man framför synpunkter på brister i hygienen vid hans vårdtid på sjukhuset.
Mannen har fått besked om att en medpatient varit smittad med resistenta bakterier
och han har blivit ombedd att lämna odlingsprover. Han har gjort detta och väntar
på svar. Anmälaren anser det oacceptabelt att han ska utsättas för denna risk vid
vård på ett sjukhus.
Åtgärd: Svar har inkommit från medicinskt ansvarig läkare samt från
chefssjuksköterskan på avdelningen som beklagar patientens upplevelse. Av
yttrandet framgår allmän information om de riktlinjer och regler som gäller vid
smitta, samt att regelverk och rutiner följts i detta ärende. Gällande information till
patienten har man inte lyckats delge patienten den information som erfordrats. Med
anledning av ärendet har smittskyddsenheten kontaktats för att titta närmare på
utformning och formuleringar i det brev som skickas till patienter. Anmälaren
kontaktade förvaltningen och påpekade att det inte var förenligt med gällande
regelverk att det tog nästan 80 dagar innan han fick information om smittrisken
samt provtagningsinstruktioner. Chefssjuksköterskan tillstod i ett kompletterande
yttrande att handläggningstiden blivit lång och oacceptabel. Rutinerna har setts över
för att om möjligt förbättra handläggningen. Anmälaren har efter detta inkommit
med synpunkter som bifogas avslutsskrivelsen till vården. Ärendet avslutas.
V1502-00577-63
Bristande bemötande
En kvinna sökte hjälp på vårdcentralen på grund av misstanke om
lunginflammation. Patienten önskar att man ska titta på hennes blodtryck under
besöket men blir hänvisad till att boka en ny tid. Vid ett återbesök för att utvärdera
behandlingen av lunginflammationen konstateras kvarstående besvär och patienten
remitteras för vidare utredning till ett akutsjukhus.
Åtgärd: Yttranden inhämtades från berörd verksamhet. Av yttrandena framgår det
att patienten sökte hjälp för luftvägsbesvär och efter undersökning och utredning
påbörjades behandling för lunginflammation. Under besöket framfördes önskemål
om kontroll av blodtrycket men hon nekades detta då det fanns andra mer akuta
medicinska besvär att ta ställning till, blodtrycket kontrollerades av läkaren i
samband med nästa besök. Patienten besöker mottagningen igen på grund av hosta
och bokas för uppföljande återbesök en kort tid därefter. Patienten uteblir från
återbesöket men söker akut på grund av smärta i och svullnad i benet och efter
undersökning remitteras hon akut till en akutmottagning för vidare utredning. Man
beklagar att patienten upplevt sig illa bemött, man konsterar att det medicinska
omhändertagandet varit gott. En kopia av yttrandena skickades till anmälaren.
Anmälaren har efter det inte hörts av och ärendet avslutas i befintligt skick.
V1502-00580-49
Påbörjade inte behandling
Anmälaren ansåg att en läkare vid vårdcentralen inte gav honom den behandling
som han var i behov av. Senare träffade han en annan läkare vid samma
vårdcentral och denne läkare påbörjade behandling och remitterade honom till
specialist. Anmälaren var kritisk mot att den förste läkaren förhöll sig passiv till
anmälarens problem.
Åtgärd: Av inhämtat yttrade från berörd verksamhetschef framgick att ärendet
diskuterats med berörd läkare, att vårdgivaren ständigt försöker utveckla
verksamheten och att den har ett ledningssystem för kvalitét som är certifierat.
Sida 102
Avslutade ärenden under tiden 2015-04-01—2015-07-31, tillhör PaN 2015-09-17
Anmälaren som har tagit del av yttrandet har inte vidare hört av sig. Ärendet
avslutas.
V1502-00588-28
Misslyckad tandvård
En man inledde sin tandvårdsbehandling hos en privat tandhygienist och tandläkare
som senare remitterade mannen vidare till specialistmottagning. Mannen önskar en
utredning om ansvarsfrågan för misslyckad tandvård.
Åtgärd: Anmälaren har informerats om patientnämndens uppdrag och verksamhet
samt om Inspektionen för vård och omsorg och patientförsäkringen. Då anmälaren
inte återkommit avslutas ärendet.
V1502-00589-42
Gav sig själv injektion med begagnad kanyl
En kvinna vårdas av ASIH och ger sig själv injektioner. De begagnade kanylerna
samlar hon i en plastburk. Vid ett tillfälle tog hon en spruta från
läkemedelsförpackningen och noterade att inget läkemedel fanns i sprutan. Kvinnan
gav sig injektion med en begagnad kanyl och undrar nu var kartongen med
begagnade sprutor och kanyler kom ifrån.
Åtgärd: Svar har inkommit från verksamhetschefen och medicinskt ansvarig läkare
som antar att sjuksköterskan av misstag lämnade en förpackning med begagnade
sprutor på arbetsbänken i läkemedelsrummet. Någon annan sjuksköterska tog
denna förpackning och levererade till patienten. Händelsen har diskuterats i
personalgruppen som kommit fram till att använda kanyler numer kasseras hemma
hos patienten. Rutinen för hur patienten hanterar kanyl och spruta har förtydligats
för en säkrare hantering. Denna alvarliga händelse beklagas och kvinnan har
erbjudits stöd från kurator samt övrig personal i teamet. Sedvanliga blodprov har
tagits enligt rutin vid stickskada. Bifogat i svaret finns organisationens riktlinjer för
hantering av läkemedelsavfall. Anmälaren har tagit del av yttrande och därefter
framfört att hon är nöjd med svaret och önskar ärendet avslutat.
V1502-00594-57
Bemötande
En kvinna har synpunkter på hur en läkare bemött henne i samband med ett första
besök på mottagning vid ett akutsjukhus. Kvinnan upplevde att läkaren ifrågasatte
hennes sjukhistoria. Hon kände sig dåligt bemött och liknade mötet med en
rättegång.
Åtgärd: Yttrande inkom från verksamhetschef och patientansvarig läkare som båda
beklagade att mötet mellan läkare och patient inte varit tillfredsställande. Läkaren
gav en beskrivning av behandling och ställningstagande som påverkat hennes
bedömningar av fortsatt behandling. Läkaren beklagade att hon misslyckats med att
kommunicera på ett bra sätt. Då anmälaren efter att ha tagit del av yttrandet inte
hörts av inom angiven tid utgår förvaltningen från att hon accepterat svaret och
avslutar ärendet.
Sida 103
Avslutade ärenden under tiden 2015-04-01—2015-07-31, tillhör PaN 2015-09-17
V1502-00598-58
Brister i vårdansvar
En man framför synpunkter på att han inte fått en diagnos gällande sina besvär.
Läkaren på en psykiatrisk mottagning anser inte att besvären ska utredas av
mottagningen utan hänvisar till annan mottagning. Den andra mottagningen
hänvisar tillbaka till den första. Anmälaren önskar att mottagningarna
kommunicerar så att han kan få en diagnos och vård.
Åtgärd: Svar har inkommit från enhetschefen på mottagningen. Av yttrandet
framgår att mannen är patient på mottagningen sedan ett flertal år. Han har
genomgått en omfattande bedömning hos en psykolog, vilken visade på att
patienten på grund av sitt funktionshinder har svårigheter att hantera den stressade
situation han befinner sig i. Mottagningen har inte kompetens för denna typ av
problematik. Patienten har tidigare provat på terapi utan egentlig framgång, han
bedöms ha behov av en behandlare med specialistkunskap på neuropsykiatriska
svårigheter i kombination med goda kunskaper i stresshantering. Han uppmanades
därför att söka sig till annan mottagning för detta och en remiss skrevs.
Enhetschefen beklagar att mottagningen inte kunnat erbjuda patienten den
behandling han önskar. Anmälaren inkom med synpunkter där han framförde att då
mottagningen inte har den vård han behöver så önskar att bli remitterad till en
mottagning som kan hjälpa honom. Enhetschefen inkom med kompletterande
yttrande där hon beklagade att patienten inte var nöjd med den läkarkontakt och
samtalsstöd som mottagningen kan erbjuda. Anmälaren ansåg fortfarande inte att
han fått svar och en ny komplettering önskades. Enhetschefen inkom med ett nytt
yttrande. Av yttrandet framgick att patienten bedömts av specialistläkare i samråd
med psykologer på mottagningen, av bedömningen framgår att patienten inte är
aktuell för psykoterapeutiska insatser. Patienten har erbjudits stödkontakt på
mottagningen med avböjt detta. Anmälaren har, efter att ha tagit del av yttrandet,
hörts av och önskat framföra att han inte är nöjd. Han anser att svaren är usla och
att de inte överensstämmer med tidigare besked, men att han inte orkar bry sig om
att försöka få vård någon annanstans. Ärendet avslutas hos förvaltningen.
V1502-00599-58
Brister i vårdansvar
En man framför synpunkter på att han bollas mellan olika vårdgivare inom den
psykiatriska vården och att ingen vill utreda hans besvär eller ge honom tillgång till
terapi. Anmälaren önskar att vårdgivarna samarbetar så att han kan få hjälp med
sin situation.
Åtgärd: Svar har inkommit från enhetschefen samt från vikarierande sektionschef
på enheten. Av yttrandet framgår att patienten haft kontakt med enheten vid några
tillfällen. Enhetens uppdrag är att erbjuda stödjande samtal, information om aktuell
diagnos, samt vid behov ge förslag på olika sätt att få struktur i sin vardag eller
förskriva hjälpmedel. Kontakt har tagits med patientens behandlande läkare på en
psykiatrisk mottagning för att klargöra vad enheten kan hjälpa patienten med. Man
beklagar att de inte lyckats tydliggöra för patienten vad som görs och varför på
enheten och hoppas att patienten har ett fortsatt förtroende för enheten. Anmälaren
har, efter att ha tagit del av yttrandet, hörts av och meddelat att han anser att
enheten inte varit humana i handläggningen. Önskar inte gå vidare i ärendet.
Ärendet avslutas hos förvaltningen.
V1502-00620-58
Missad diagnos, brister i bemötandet
Sida 104
Avslutade ärenden under tiden 2015-04-01—2015-07-31, tillhör PaN 2015-09-17
En kvinna kontaktade 1177 för råd angående sonens besvär med feber och ont i
öronen, hon rekommenderades att söka vård för att utesluta öroninflammation eller
urinvägsinfektion. Läkaren på närakuten ansåg inte att det var någon fara med
sonen och de fick gå hem utan behandling. För urinprovtagning hänvisades familjen
till en barnakutmottagning, vid besöket där fastställdes att sonen hade dubbelsidig
öroninflammation. Anmälaren ifrågasätter handläggningen och bemötandet på
närakuten.
Åtgärd: Svar har inkommit från verksamhetschefen för närakuten. Av yttrandet
framgår att verksamhetschefen gått igenom patientens journal och där reagerat på
uppgiften att patienten, på grund av misstänkt urinvägsinfektion, remitterats till
barnakutmottagning på sjukhus. Detta utan att ha påbörjat den grundläggande
diagnostiken på närakuten det vill säga ta ett urinprov. Beträffande den missade
diagnosen öroninflammation är det svårt att bedöma om öroninflammationen fanns
redan vid besöket på närakuten då förloppet vid denna typ av diagnos kan vara
mycket snabb. Verksamhetschefen anser inte att den medicinska handläggningen på
närakuten varit optimal och beklagar att inte heller bemötandet uppfyllde de
förväntningar som familjen hade. Han kommer att återföra detta till den berörda
personalen. Anmälaren har, efter att ha tagit del av yttrandet, hörts av och
meddelat att hon är nöjd med svaret. Ärendet avslutas.
V1502-00622-63
Lång väntan på undersökning
En kvinna blev lovad en undersökning och remissen skulle skickas samma dag som
läkarbesöket gjordes. Det visar sig sedan att remissen inte skickats utan fastnat i
systemet.
Åtgärd: Ett yttrande inhämtades från berörd verksamhet. Av yttrandet framgår
resultatet av undersökningar och prover som tagits på mottagningen. Man beskriver
också resonemanget bakom beslutet att remittera patienten vidare. Av yttrandet
framgår det också att det gjorts flera försök att skicka remissen och att anmälaren
har kontaktat mottagningen vid flera tillfällen om att remissen inte har nått
mottagaren. Den svarande påpekar att detta är en brist och ser allvarligt på det
men kan dock ej förklara det då det framgått av deras journalsystem att remissen
är skickad och mottagen. En kopia av yttrandet skickades till anmälaren som
därefter inte hörts av. Ärendet avslutas i befintligt skick.
V1502-00624-64
Missad diagnos
En man anser att man missat hans diagnos på vårdcentralen. Först när han sökt
vård hos annan vårdgivare kunde rätt diagnos ställas och behandling inledas.
Åtgärd: Förvaltningen har via chefläkaren inhämtat yttrande från verksamheten, i
vilket den medicinskt ansvarige läkaren beklagar om patienten upplevt någon skada
eller obehag. Hon framhåller dock att man har mottagit patienten väl och inom kort
tid samt att adekvata åtgärder vidtagits vid besöken. Anmälaran har, efter att ha
tagit del av yttrandet, inte hörts av inom utsatt tid varför förvaltningen avslutar
ärendet.
V1502-00626-63
Operation med komplikationer
Sida 105
Avslutade ärenden under tiden 2015-04-01—2015-07-31, tillhör PaN 2015-09-17
En kvinna genomgick en operation, under operationen skedde en olycka som har
orsakat kvarstående smärtsamma komplikationer för patienten. Kvinnan har påtalat
sina besvär för ansvarig läkare men får bara till svar att allt är bra och att inget
kommer att göras.
Åtgärd: Yttranden inhämtades från berörda vårdgivare och verksamheter. Av
yttrandena framgår det att man var medveten om att patienten låg illa redan under
operationen och att det var svårt att få till en bekväm liggställning. Man försökte
hjälpa patienten med lägesändring och extra smärtlindring utan resultat. Med
anledning av detta valde man att avsluta operationen i full narkos istället för i
lokalbedövning som den hade inletts. Man beklagar att läget under operation
orsakat känselbortfall i armen och axeln. I anmälan finns synpunkter på hur
journalen förts av ansvarig läkare. Den svarande förklarar processen kring
journalföring av en operationsberättelse och att om en anteckning dikteras
korrigeras anteckningen av ansvarig läkare innan den signeras och att signeringen
är ett godkännande av anteckningen. De tidigare versionerna sparas i journalen
automatiskt. Kopior av yttrandet skickades till anmälaren som därefter inte hörts av.
Ärendet avslutas i befintligt skick.
V1502-00627-34
Fel vård
En man anser att det pågår olaglig vård på en avdelning inom psykiatrisk
heldygnsvård.
Åtgärd: Anmälaren har trots kontaktförsök både via telefon och e-post inte
återkommit till förvaltningen. Ärendet avslutas därför.
V1502-00628-52
Skada efter blodprovstagning
En kvinna fick stora blodutgjutningar efter blodprovstagning. Hon vill inte att andra
ska råka ut för samma sak.
Åtgärd: Ärende avslutas då ingen underskriven anmälan inkommit och anmälaren ej
hörts av trots uppmaning.
V1502-00637-44
Nekad behandling
En kvinna skriver med synpunkter på att hon inte fått den vård hon förväntat sig
efter att ha remitterats till specialist. Läkaren gav henne också ett bristande
bemötande.
Åtgärd: Yttrande gavs av ansvarig läkare. Läkaren gav bakgrunden till kallelsen som
kunde blivit fel på grund av ett byte av journalsystem. Läkaren motiverade även sitt
beslut att inte skriva ut antibiotika då det inte fanns någon medicinsk hållpunkt för
detta. Anmälaren har tagit del av yttrandet och lämnar en skriftlig kommentar att
tillfoga slutskrivelsen till vården. Ärendet avslutas.
V1502-00644-58
Svårigheter att få vård i annat landsting
Sida 106
Avslutade ärenden under tiden 2015-04-01—2015-07-31, tillhör PaN 2015-09-17
En kvinna framför att hon inte får vård i annat landsting då kliniken yrkar på att en
specialistvårdsremiss behövs. Kvinnan har varit i kontakt med både hemlandstinget
och vårdlandstinget men har inte lyckats få någon lösning på problemet.
Åtgärd: Svar har inkommit från överläkare och tillika tf sektionschef på kliniken som
beklagar det inträffade. Av yttrandet framgår att det är sektionschefen som tagit
beslutet att patienten är välkommen till mottagningen. Överläkaren menar att det är
beklagligt och pinsamt att mottagningen inte följt beslutet. De kommer att se över
sina rutiner på kliniken. Anmälaren har, efter att ha tagit del av yttrandet, hörts av
och meddelat att hon är nöjd med svaret. Ärendet avslutas hos förvaltningen.
V1502-00650-42
Nekades mediciner vid byte av mottagning
En man hade nyligen bytt psykiatrisk öppenvårdsmottagning och hade ett bokat
läkarbesök. Läkaren blev sjuk och mannen nekades mediciner. Mannen insjuknade
och vårdades på psykiatrisk avdelning. Mannen vill inte vara patient på den nya
mottagningen.
Åtgärd: Svar har inkommit från chefsöverläkaren och behandlingsansvariga läkare. I
yttrandet framkommer det att mannen nekats viss medicinering enligt klinikens
riktlinjer då han har en beroendeproblematik. Vård har erbjudits för detta för att
senare påbörja medicinering mot neuropsykiatrisk diagnos men mannen har nekat
denna vård. Det är beklagligt att kontakten med mottagningen varit oregelbunden.
Flera läkartider finns nu inbokade för uppföljning och bedömning. Anmälaren har
tagit del av svaret och därefter inte hörts av. Ärendet avslutas.
V1502-00659-28
Brister i administrativ hantering
En man har fått en bettskena utlämnad av specialisttandvården, bettfysiologi. Enligt
tandläkaren hade mannen möjlighet att få denna behandling inom landstingets
tandvård med öppenvårdsavgift. En förhandsprövning skickades till
tandvårdsenheten, men fick avslag då remiss från sjukvården saknades. Mannen
ordnade då med en remiss och lämnade den till tandläkaren som skulle skicka in
den till tandvårdsenheten, men den har fortfarande inte skickats in. Mannen har vid
ett flertal tillfälle påmint tandläkaren, men inget händer.
Åtgärd: Förvaltningen hänvisar till tandvårdsenheten för mer information i det
individuella ärendet. Ärendet avslutas.
V1502-00660-28
Synpunkter på tandläkare
En man har synpunkter på en tandläkare.
Åtgärd: Anmälaren har informerats om patientnämndens uppdrag och verksamhet.
Ärendet avslutas.
V1502-00666-55
Väntetid och brister i omsorg på akutmottagning
Sida 107
Avslutade ärenden under tiden 2015-04-01—2015-07-31, tillhör PaN 2015-09-17
En kvinna som blivit ryggopererad på ett närsjukhus drabbades av komplikationer
och fick sändas till ett akutsjukhus. Kvinnan blev liggande på en bår i korridoren i
många timmar vilket hon är mycket kritisk till då hon mådde mycket dåligt och hade
ont. Hon är också kritisk till att hon inte blev erbjuden något att äta eller dricka.
Åtgärd: I svar från verksamhetschefen för akutmottagningen framförs förklaringar
till det som patienten framfört, exempelvis brukar mat och dryck inte vara aktuellt
när patienten kräks och är illamående. Dokumentationen visar även att anmälaren
fick smärtlindring. Enligt anmälarens önskan översänds ärendet till Inspektionen för
vård och omsorg för vidare handläggning. Ärendet avslutas vid patientnämndens
förvaltning.
V1502-00667-64
Klagan på vården efter förlossning.
En kvinna klagar på eftervården efter förlossningen på sjukhuset. Besök släpptes in
utan förvarning och barnet fick felaktig diagnos.
Åtgärd: Förvaltningen har via chefläkaren inhämtat yttrande från verksamheten, i
vilket patientsäkerhetsläkaren och verksamhetschefen framhöll att de läkare som
undersökt barnet efter förlossningen inte tillhör denna organisation varför frågorna
kring dessa inte kan besvaras. De menar på att barnets svampinfektion troligen
orsakats av att mamman haft en infektion som spridit sig till barnet. De beklagar att
inte personalen har möjlighet att reglera patienternas besök. I flesta fallen sker
besöken utanför avdelningen, en sak som uppmuntras av personalen för att minska
smittorisken. Förvaltningen har enligt anmälarens önskan öppnat ett nytt ärende
gällande läkarna. Anmälaren har, efter att ha tagit del av yttrandet, i skrift till
förvaltningen uttryckt sin besvikelse över läkarnas agerande. Hon anser dock att
hon fått en godtagbar förklaring till det plötsliga oannonserade besöket.
Förvaltningen avslutar, i samråd med anmälaren, ärendet och skickar anmälarens
skrivelse för kännedom till vårdgivaren.
V1502-00668-63
Ej kallad till återbesök, nekas cellgiftbehandling
En kvinna genomgick en bukoperation för behandling av cancer och var planerad att
även genomgå en cellgiftsbehandling. I samband med att hon skrevs ut från
sjukhuset fick hon information om att hon skulle kallas till återbesök inom kort men
kallelsen uteblev. När återbesöket väl blir av får hon besked att det har gått för lång
tid efter operationen och den planerade cellgiftsbehandlingen anses nu vara utan
effekt och verkningslös och hon nekas behandling.
Åtgärd: Anmälaren har informerats om patientnämndens uppdrag och verksamhet
samt om Inspektionen för vård och omsorg och patientförsäkringen. Ärendet
avslutas i befintligt skick då anmälaren inte har inkommit med skriftlig anmälan.
V1502-00680-49
Nonchalans
Anmälaren föll och skadade sig. Hon sökte sig till vårdcentralen. Läkaren var
nonchalant, anmälaren upplevde sig inte bli trodd. Anmälaren tog illa vid sig av att
läkaren påstod att hon var överviktig, även i journalen antecknade läkaren sin
uppfattning att anmälaren led av övervikt. Läkaren bedömde att ytterligare
undersökning inte var nödvändig. Anmälaren hade tidigare uppgett att hon inte
Sida 108
Avslutade ärenden under tiden 2015-04-01—2015-07-31, tillhör PaN 2015-09-17
tålde ett visst medicinskt preparat och detta preparat ordinerade läkaren. Senare
blev anmälaren undersökt av annan läkare hos annan vårdgivare. Det kunde då
konstateras att anmälaren led av fraktur och var i behov av operation.
Åtgärd: Av inhämtat yttrande av berörd läkare vid vårdcentralen framgick att
läkaren vidhöll sin bedömning att det vid undersökningstillfället inte fanns fog för
remittering till vidare ortopedisk undersökning, att läkaren uppfattade att besvären
av läkemedlet var lindriga och att det var motiverat att påbörja ny behandling med
det medicinska preparatet. Av yttrandet framgick också att journalanteckningar om
övervikt hos anmälaren tagits bort. Anmälaren har tagit del av yttrandet och
ärendet avslutas enligt överenskommelse.
V1502-00683-57
Bristfälligt omhändertagande hos urolog
En kvinna har dålig kontakt med urolog i specialistvård och ifrågasätter varför hon
inte kan fortsätta vara patient på akutsjukhusets urologmottagning.
Åtgärd: Yttrande inkom från patientansvarig urolog som beskrev kvinnans
komplicerade problembild och menade att remiss till urologmottagningen på
akutsjukhuset kan sändas först när anmälarens infektioner är fullständigt
behandlade. Då anmälaren efter att ha tagit del av yttrandet inte hörts av inom
angiven tid utgår förvaltningen från att hon accepterat svaret och avslutar ärendet.
V1502-00694-42
Nekad licensmedicin
En kvinna undrar om husläkaren har rätt att neka henne licensmedicinering. Hon
har sökt vård hos annan läkare som förskrivit detta preparat och nu mår hon bra i
sin sjukdom. Kvinnan undrar varför hon nekades denna medicinering.
Åtgärd: Ärendet avslutas i befintligt skick då anmälaren inte återkommit till
förvaltningen för fortsatt handläggning.
V1502-00700-55
Förlust av tandprotes och ID-kort
En man tar kontakt för sin far som förlorat sin tandprotes och sitt ID-kort i samband
med ambulanstransport till en akutmottagning. Mannen har försökt undersöka om
det går att finna tandprotesen och ID-kortet men har inte fått något gehör. Mannen
vill ansöka om ersättning för de förlorade tillhörigheterna.
Åtgärd: I yttrande från verksamhetschefen vid akutmottagningen framkommer att
man inte funnit de förlorade tillhörigheterna och föreslår att förvaltningen
undersöker frågan vidare med berört ambulansföretag vilket förvaltningen också
gjort i annat ärende. Mannen har inte hörts av efter att ha tagit del av yttrandet.
Ärendet avslutas.
V1502-00702-55
Bemötande av läkare
Sida 109
Avslutade ärenden under tiden 2015-04-01—2015-07-31, tillhör PaN 2015-09-17
En kvinna tar kontakt för sin mor och framför att modern blivit illa bemött av en
läkare när hon sökte vård akut. Kvinnan framför att bemötandet var ovärdigt då
modern är allvarligt sjuk.
Åtgärd: I yttrande beklagar berörd läkare djupt att bemötandet ansågs som
olämpligt och att detta inte var med avsikt. Läkarens avsikt var att förbereda
patienten på att han tänkte tala om allvarliga saker. Även verksamhetschefen
beklagar det inträffade men vill även tacka för de synpunkter som framkommit i
ärendet eftersom det är en hjälp att förbättra arbetet på akutmottagningen.
Anmälaren har tagit del av yttrandet och därefter framfört ytterligare synpunkter
som bifogas för kännedom till vården. Ärendet avslutas.
V1502-00703-57
Lång väntan på läkarbesök
En kvinna hade tidsbokat besök på vårdcentralen, anmälde sig i receptionen och
satt i väntrummet. Hon satt länge men blev inte uppropad. Kvinnan är missnöjd
med bemötandet och menade att hon vid flera andra tillfällen blivit illa bemött på
vårdcentralen.
Åtgärd: Yttrande inkom från kvinnans husläkare som beskrev att hon blivit försenad
från ett hembesök och att personal på vårdcentralen erbjudit kvinnan besökstid hos
annan läkare. Anmälaren blev upprörd över förseningen och lämnade vårdcentralen.
Anmälaren har en annan minnesbild av händelsen, men har inte inkommit med
utlovat genmäle varför ärendet avslutas.
V1502-00706-58
Brister i behandling, otrevligt bemötande
En kvinna framför synpunkter på att hon fått otillräcklig bedövning i samband med,
och infektion efter en operation på en specialistklinik på ett sjukhus. Kvinnan anser
även att hon blivit otrevligt bemött på kliniken.
Åtgärd: Svar har inkommit från verksamhetschefen på kliniken. Av yttrandet
framgår att patienten varit aktuell på kliniken år 2008 och år 2010 samt att hon gått
på regelbundna kontroller hos sjuksköterska för sin pacemaker. Verksamhetschefen
har inte funnit något avvikande vid genomgång av patientjournalen. Anmälaren
inkom, efter att ha tagit del av yttrandet, med ytterligare synpunkter där hon
framförde att varit utsatt för fysiskt och psykiskt lidande som skapat oro och ångest
hos henne. Hon önskade ett möte med verksamhetschefen. Verksamhetschefen
inkom med ett kompletterande yttrande där han framförde att det inte finns
noteringar i patientjournalen om annat än ett normalt ingrepp och omvårdnad efter
detta. Han beklagar patientens upplevelse och ställer upp på ett möte med
patienten om hon så önskar. Anmälaren kontaktade förvaltningen och framförde att
hon inte var nöjd med svaret. Överenskom att hon skulle ta kontakt med kliniken
för att boka ett möte med verksamhetschefen samt att hon skulle återkomma vid
problem. Då anmälaren inte återkommit i ärendet, samt att ytterligare skriftväxling
inte anses tillföra något i ärendet, avslutas ärendet i befintligt skick.
V1502-00721-64
Kvinna får inte vård på specialistmottagning
Sida 110
Avslutade ärenden under tiden 2015-04-01—2015-07-31, tillhör PaN 2015-09-17
En kvinna får inte vård på specialistmottagning fast remiss skrivits från
vårdcentralen. Kvinnan faller mellan stolarna.
Åtgärd: Förvaltningen har inhämtat yttrande från verksamheten, i vilket
verksamhetschefen framhåller att regelsystemet i Stockholms läns landsting är
sådant att okomplicerade tillstånd av denna art ska tas omhand på vårdcentral och
inte i specialistvård. Patienten har dessutom, enligt verksamhetschefen, redan
utretts på specialistvård. Anmälaren har efter detta i genmäle talat om att hennes
tillstånd har förändrats och blivit mer komplicerat vilket också framgår av remissen
från husläkaren. Efter detta har verksamhetschefen erbjudit att i alla fall ta emot
patienten, varför ärendet, i samråd med anmälaren, avslutas från förvaltningen.
V1502-00723-64
Får inte vård på specialistmottagning
En kvinna får inte vård på specialistmottagning trots att vårdcentralen skrivit
remiss. Kvinnan faller mellan stolarna.
Åtgärd: Förvaltningen har inhämtat yttrande från verksamheten, i vilket
verksamhetschefen talade om att patienter med okomplicerad variant av den
aktuella åkomman enligt regelverket ska tas omhand av husläkaren. Patientens
åkomma har efter detta blivit mer komplicerad, och hon har nu fått tid på
specialistmottagning. I enighet med anmälaren avslutar förvaltningen därmed
ärendet.
V1502-00724-57
Dröjsmål innan SOS skickade ambulans
En man hör av sig angående sin far som lider av hjärtproblem och kontaktade SOS
Alarm. Inte förrän efter ett par timmar kom ambulansen. Ambulanspersonalen
meddelade att de hade fått uppdraget bara några minuter innan de kom till
mannen, varför sonen menar att SOS Alarm måste ha dröjt med att skicka iväg en
ambulans.
Åtgärd: Yttranden inkom från gruppchef som förklarade att ambulans först
dirigerats till adressen, men den ambulansen avbröt framkörningen för ett ärende
med högre prioritet. Vid det andra samtalet framkom sådana uppgifter att ambulans
borde prioriterats högre vilket inte gjordes och detta beklagades. En genomgång av
anmälan har skett med inblandade medarbetare och de aktuella rutinerna har följts
upp. Då anmälaren efter att ha tagit del av yttrandet inte hörts av inom angiven tid
utgår förvaltningen från att han accepterat svaret och avslutar ärendet.
V1502-00725-55
Komplikationer efter ryggoperation
En kvinna framför att hon drabbades av komplikationer efter en ryggoperation och
fick på grund av detta föras i ambulans till ett annat sjukhus. Kvinnan vill veta vad
som blev fel vid operationen.
Åtgärd: I svaret från berörd läkare framförs att utredning visar en uttalad
kotglidning och att en operation genomförts. Då anmälaren var kraftigt illamående
och hade svårt att ta emot medicinering beslutades att anmälaren skulle överföras
till ett akutsjukhus.
Sida 111
Avslutade ärenden under tiden 2015-04-01—2015-07-31, tillhör PaN 2015-09-17
Då anmälaren inte anser att hon fått svar på sina frågor översänds ärendet till
Inspektionen för vård och omsorg enligt önskemål. Ärendet avslutas vid
patientnämndens förvaltning.
V1502-00726-57
Svårigheter att få stödstrumpor
En kvinna med allvarliga åderbråck har svårigheter att få stödstrumpor utskrivna
från distriktssköterskan, trots flera samtal och brev blir hon inte kontaktad. Kvinnan
är så missnöjd över att hanteringen alltid är så problematisk.
Åtgärd: Verksamhetschefen inkom med en beklagan att anmälaren upplevt
svårigheter både med utprovning av stödstrumpor och att komma i kontakt med
berörd personal. En översyn av vårdcentralens rutiner för förskrivning kommer att
göras. Då anmälaren efter att ha tagit del av yttrandet inte hörts av inom angiven
tid utgår förvaltningen från att hon accepterat svaret och avslutar ärendet.
V1502-00727-62
Dröjsmål för att få sjukintyg
En kvinna uppsökte en kväll en närakut. Hon undersöktes och behövde också ett
sjukintyg. Läkaren meddelade att han inte hade möjlighet att göra detta på kvällen
men att han skulle skriva intyget nästa dag på vårdcentralen. Kvinnan har dock inte
fått intyget, trots att hon ringt till mottagningen flera gånger.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från aktuell läkare samt verksamhetschefen vid
mottagningen, som skriver att man informerat patienten om att sjukskrivning kan
göras av ordinarie läkare på dagtid, då detta inte är ett akut ärende. Man skriver att
kvinnan fått en besökstid för intygsskrivande, att hon uteblivit från detta besök men
att hon nu ändå fått ett sjukintyg. Kvinnan har meddelat att det inte stämmer att
hon fått någon besökstid, vilket framförs till mottagningen. Ärendet avslutas.
V1502-00728-62
Läkare gått i pension - får inte ut sin journal
En kvinna har under många års tid gått hos en läkare med egen mottagning, som
nu gått i pension. Läkaren har meddelat att kvinnans journaler ska gå att få ut vid
en annan mottagning, men när kvinnan vänt sig dit har hon fått beskedet att ingen
kan komma åt läkarens journaler.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från den specialistmottagning som läkaren uppgett
att hans journaler ska finnas vid. Chefen för kliniken meddelar att inga av läkarens
journaler finns vid mottagningen, utan att läkaren själv har ansvar för sina journaler
i egenskap av vårdgivare i egen etablering. Anmälaren har därefter fått rådet från
förvaltningen att höra av sig till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) för att ta
reda på om det finns något beslut om att ta omhand journalerna via IVO. Anmälaren
har därefter inte hörts av. Ärendet avslutas.
V1502-00732-62
Missnöjd med operationsresultat
En kvinna har synpunkter på resultatet efter en operation. Kvinnan har inte blivit
bra, utan tvärtom sämre, och är sjukskriven efter operationen. Från mottagningens
Sida 112
Avslutade ärenden under tiden 2015-04-01—2015-07-31, tillhör PaN 2015-09-17
sida menar man att operationen blev bra. Kvinnan har också synpunkter på att den
information hon fick inför operationen var missvisande.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från överläkare vid mottagningen som granskat
fallet tillsammans med ortopedspecialister på mottagningen och framför att man
anser att patienten är opererad enligt vetenskap och beprövad erfarenhet.
Anmälaren har meddelat att hon inte är nöjd med svaret och att hon vill att ärendet
överförs till Inspektionen för vård och omsorg för utredning. Ärendet avslutas vid
patientnämndens förvaltning.
V1502-00733-28
Synpunkter på hög avgift
En man fick en fick en tid bokad hos tandvården på grund av tandvärk. Mannen fick
senare en faktura på närmare 3 000 kronor, trots att besöket tog högst 10 minuter
och inget åtgärd utfördes. När han ifrågasatte fakturan fick han till svar att det var
en akuttid.
Åtgärd: Anmälaren har informerats om patientnämndens uppdrag och verksamhet.
Information om att tandvården har fri prissättning. Akuttandvården inom
Folktandvården har ett prispåslag med 50 procent på vardagar, efter klockan 19 och
helger. Ärendet avslutas.
V1502-00741-42
Brister med dosett och dospåsar, utan mediciner
En kvinna medicinerar med flera olika läkemedel och får dosett delad av
distriktssköterskan från vårdcentralen. Vid flera tillfällen har mediciner fattats och
anhöriga och hemtjänst har kontaktat vårdcentralen för korrigering. Ansvarig
distriktsköterska har glömt att informera om viktig medicinändring vilket skapade
förvirring. Vid ett tillfälle var medicinen delad i dosett på morgonen istället för på
kvällen och dosen var ändrad. Anhöriga kontaktade 1177 och talade med en läkare
som menade att ordinationen skulle följas men att drastiska medicinändringar
måste kommuniceras med anhöriga och hemtjänst. I journalen saknas noteringar
om de kontakter anhöriga haft med verksamheten gällande dessa brister.
Åtgärd: Svar har inkommit frånverksamhetschefen som beklagar händelsen och
uppskattar att anmälaren hört av sig så att ansvariga får ta del av händelser och
ges möjlighet att skapa säkrare rutiner. I detta fall räckte inte dosmedicinerna och
kvinnan blev utan medicin i fem dagar. Medicinerna var ordinerade till ett annat
datum än vad dosrullen räckte till. En extra dosett hade behövt för att säkerställa
medicineringen. På grund av att förtroendet brustit har annan omvårdnadsansvarig
distriktssköterska utsetts. Komplettering har gjorts i journalen gällande de kontakter
anhöriga och hemtjänst haft med vården. Uppgifter gällande patientens vård skall
dokumenteras i journalen. Vid ett möte med anmälaren har frågor kring
ansvarsfrågan vid receptförnyels gåtts igenom. Anmälaren har tagit del av yttrandet
och har därefter inte hörts av.
V1502-00742-42
Läkemedelsbiverkan, ersättning
Sida 113
Avslutade ärenden under tiden 2015-04-01—2015-07-31, tillhör PaN 2015-09-17
En man med tarmsjukdom vaccinerades mot fästingburen sjukdom och insjuknade
med svåra symtom vilket krävde sjukhusvård. Mannen önskar ekonomisk
ersättning.
Åtgärd: Svar har inkommit från medicinskt ansvarig läkare på vårdcentralen som
inleder med att framföra att anmälaren avlidit på grund av cancersjukdom. En
immunologisk sjukdom är förvisso inte en kontraindikation till att ge vaccination mot
fästingburen infektion men försiktighet skall iakttagas. Risken att få infektion måste
vägas mot vaccinationens ogynnsamma inverkan på både grundsjukdomen samt
eventuella biverkningar. Den blankett patienten alltid fyller i inför vaccination med
relevant information om sjukdomar eller läkemedel kommer framöver att scannas in
i journalen för att undvika oklarheter framöver. Anhöriga erbjuds att återkomma till
verksamheten om frågor eller funderingar kvarstår. Ärendet avslutas vid
förvaltningen.
V1502-00751-64
Läggs in för operation men får ingen operation.
En man lades in på sjukhus för sina smärtor och beslut om operation fattades.
Förberedelser gjordes flera gånger för operation men avbröts, dels på grund av
omprioriteringar och dels för att man kom på att han skulle ingå i forskningsprojekt.
Åtgärd: Förvaltningen har via chefläkaren inhämtat yttrande från verksamheten, i
vilket tillförordnade sektionschefen samt underläkaren framhåller att det är
beklagligt att man inte kunnat fullfölja de planerade åtgärderna under vårdtillfället
men att vården trots detta, som de ser det, haft en acceptabel kvalitet och varit
medicinskt korrekt. Anmälaren har inte hörts av inom utsatt tid efter att ha fått ta
del av yttrandet varför förvaltningen avslutar ärendet.
V1502-00757-63
Brister i remisshantering
En kvinna vårdas vid en reumatologisk klinik och efterfrågade utlandsvård. Den
blankett hon fyllt i och givit läkaren vid två tillfällen hade aldrig skickats vidare för
handläggning. Tredje gången skickades blanketten med rekommenderad post men
läkaren har inte hämtat ut försändelsen.
Åtgärd: Ett yttrande inhämtades från berörd vårdgivare. Av yttrandet framgår det
att man tagit fasta på anmälaren synpunkter om bristande hantering av ansökan för
remiss till utlandsvård. Vidare framför man sina ursäkter till patienten och att
hennes önskemål nu tillgodoses. Av yttrandet framgår det också att man vidtagit
åtgärder så att detta inte ska drabba fler patienter i framtiden. En kopia av
yttrandet skickades till anmälaren. Anmälaren önskar att ärendet ska avslutas och
att förvaltningen ska framföra hennes tack för det positiva resultatet av anmälan.
V1502-00760-62
Ställt in undersökning - patienten informerades ej
En kvinna har synpunkter på remisshanteringen vid ett sjukhus, då man bland annat
skickat remisser för röntgen till två olika sjukhus på grund av bristande rutiner och
sedan ställt in en av undersökningarna utan att informera henne.
Sida 114
Avslutade ärenden under tiden 2015-04-01—2015-07-31, tillhör PaN 2015-09-17
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från överläkare vid berörd klinik, som gör
bedömningen att ansvarig läkare remitterat enligt gällande rutin, men att det
begåtts ett misstag angående information till patienten. Anmälaren har inte
återkommit efter att ha tagit del av yttrandet. Ärendet avslutas.
V1502-00762-52
Bristande information
En man klagar över att han inte blivit informerad av sin läkare att han led av
diabetes.
Åtgärd: Då ingen underskriven anmälan inkommit avslutas handläggningen.
V1502-00765-55
Otrevligt bemött på en akutmottagning
En kvinna som brutit fotleden uppsökte en akutmottagning och betalade en avgift
på 400 kronor. Det hon inte kände till var att hon utöver patientavgiften ska betala
extra för eventuella undersökningar. När hon vill kontrollera vad som gällde blev
hon utskälld av den personen som hon frågade. Kvinnan är mycket kritiskt till att bli
bemött på det viset.
Åtgärd: Då anmälaren trots skriftlig uppmaning inte hörts av inom angiven tid
avslutas ärendet i befintligt skick.
V1502-00771-64
Får inte nödvändig vård
En man får inte nödvändig behandling för sin värk på vårdcentralen och kan därför
inte arbeta. Har ingen sjukförsäkring.
Åtgärd: Förvaltningen har inhämtat yttrande via chefläkaren, i vilket
verksamhetschefen framhåller att hon tillsammans med behandlande läkare gått
igenom anmälarens journal, och funnit att utredningen har genomförts på ett
medicinskt korrekt sätt. Hon beklagar om det skett någon form av missförstånd i
kommunikationen angående bokade tider, och tackar för att hon uppmärksammats
på detta så att verksamheten har möjlighet att förhindra ytterligare liknande
händelser. Anmälaren har inte hörts av efter att ha fått ta del av yttrandet varför
ärendet avslutas.
V1502-00775-64
Den som skulle behandla fanns inte där
En man fick tid till behandling, men när han kom till mottagningen på sjukhuset
fanns inte den som skulle utföra behandlingen där och han fick en ny tid.
Åtgärd: Förvaltningen har begärt in, och fått, yttrande från verksamheten. I
yttrandet beklagar verksamhetschefen att anmälaren inte informerats tillräckligt
tydligt om upplägget av behandlingen. Ytterligare beklagar verksamhetschefen att
anmälaren upplevt att han inte bemötts på ett bra sätt av undersökande läkaren och
ber om ursäkt för detta. Verksamhetschefen skriver också att hon kommer att
återkoppla ärendet till berörd läkare.
Anmälaren har uttryckt sig nöjd med svaret och ärendet avslutas med detta.
Sida 115
Avslutade ärenden under tiden 2015-04-01—2015-07-31, tillhör PaN 2015-09-17
V1502-00778-57
Får bristfällig hjälp inom psykiatrin
En kvinna har haft psykiska problem sedan unga år, men när hon kom till
vuxenpsykiatrin har hon inte blivit utredd på ett bra sätt och inte fått rätt
behandling som hon upplever det. Läkare och psykologer ger motstridig information
om vilken diagnos hon har, hon blir utlovad medicinering som hon sedan inte får
och tillgängligheten för läkarbesök är väldigt dålig på den mottagning hon valt att gå
på.
Åtgärd: Yttranden inkom efter flera påminnelser från enhetschefen som informerade
om att den patientansvarige läkaren inte längre är i tjänst. Svaren har lämnats med
stöd i journaldokumentationen. Den utredning som kvinnan genomgått har
återkopplats både till anmälaren och till hennes mamma. Påbörjad behandling har
dock avslutats av anmälaren själv. Hon beklagade att kvinnans vårdplan inte
kommunicerats på ett tydligt sätt. Då anmälaren efter att ha tagit del av yttrandet
inte hörts av inom angiven tid utgår förvaltningen från att hon accepterat svaret och
avslutar ärendet.
V1502-00785-62
Får inte felaktigheter i journal korrigerade
En kvinna har synpunkter på att det står felaktigheter i hennes journal vid en
vårdcentral, bland annat om vilka läkemedel hon äter. Kvinnan har vänt sig till
verksamhetschefen för att få uppgifterna korrigerade, men har nekats att få hjälp
med detta.
Åtgärd: Anmälaren har informerats om patientnämndens uppdrag och verksamhet.
Anmälaren har vidare informerats om att det är vårdgivaren som har ansvar för att
korrigera felaktigheter i journalen samt att man har rätt att få inskrivet i journalen
om man anser att uppgifter i den är oriktiga eller missvisande. Anmälaren ska på
nytt kontakta vårdcentralen angående detta och återkommer till patientnämndens
förvaltning vid behov. Ärendet avslutas.
V1502-00792-34
Second opinion
Föräldrar till ett barn är tveksamma till en diagnos som denne fick för några år
sedan. De tycker inte att den stämmer och undrar om de har rätt att få en ny
utredning. En remiss har skickats till habiliteringen och de har ännu inte fått någon
tid.
Åtgärd: Fadern informeras om patientnämndens uppdrag och verksamhet samt
föreslås vända sig till verksamhetschef vid BUP samt verksamhetschef vid
habiliteringen. Han får kontaktuppgifter till dessa personer och erbjuds återkomma
inom en månad. Han har därefter inte hörts av. Ärendet avslutas.
V1502-00793-49
Biverkningar av behandling
Anmälaren genomgick elbehandling inom psykiatrin. Nu ifrågasätter hon beslutet
om att genomföra denna behandling då den givit henne biverkningar.
Sida 116
Avslutade ärenden under tiden 2015-04-01—2015-07-31, tillhör PaN 2015-09-17
Åtgärd: Förvaltningen har försökt att upprätta kontakt med anmälaren men denne
har inte vidare hört av sig. Ärendet avslutas.
V1502-00796-49
Nekas valfrihet
Anmälaren har haft varaktig kontakt med en psykiatrisk mottagning i Stockholm.
Hon är skriven i en grannkommun. Nu nekas hon vidare kontakt med denna
mottagning som hänvisar henne till annan mottagning. Anmälaren anser att
valfriheten därmed förnekas henne.
Åtgärd: Av inhämtat yttrande av berörd medicinskt ansvarig överläkare framgår att
slutenvården i samband med utskrivning gjorde en egen bedömning av vilken
mottagning som lämpade sig bäst för anmälaren att ha kontakt med. Kliniken som
anmälaren ville ha fortsatt kontakt med remitterade henne till en mottagning i den
kommun som hon var skriven i. I och med att ärendet blev känt vid kliniken blev
anmälaren kontaktad av personal för att samtala om möjligheten att erbjuda henne
behandling där hon önskade. Anmälaren tog del av yttrandet men hörde inte vidare
av sig. Ärendet avslutas.
V1502-00799-28
Bristande integritet för patienter
En kvinna som bor mitt emot en tandvårdsklinik har synpunkter på att hon kan se
rakt in i kliniken och kan se alla patienter och all verksamhet som pågår. Hon menar
att sekretessen och integriteten för patienterna är bristande. Hon har påtalat detta
för kliniken men inget har gjorts åt saken. Kvinnan framför att problemet kunde
lösas om man satte upp jalusier.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från vd och klinikchef. Klinikchefen har kommit fram
till att den personliga integriteten inte kränks. Behandlingsstolarna är vända så att
patienterna sitter med ryggen mot fönstret och det är därmed omöjligt att kunna se
vilken behandling som pågår. Det vore även orimligt ur arbetsmiljösynpunkt att
ständigt arbeta med fördragna persienner och i avsaknad av det dagsljus detta
skulle innebära för personalen. Det finns ett tillstånd att bedriva
tandvårdsverksamhet i lokalerna. Anmälaren har tagit del av yttrandet och ärendet
avslutas.
V1502-00801-42
Brister i medicindelning
En kvinna boende på ett servicehus fick inte sina sömn-och-ögon mediciner med
dostjänst. Medicinerna tog slut och personalen informerade inte behandlingsansvarig
läkare för receptförnyelse.
Åtgärd: Svar har inkommit från medicinskt ansvarig sköterska. En orsak till
händelsen var att medicineringen inte förlängdes i journalen varför den sattes ut
automatiskt och ordinationen kom inte med i beställningen till dostjänst. Innan
förnyelse av recept kommer en påminnelse från apoteket som ansvarig läkare skall
ta del av. Brister kring detta noterades. Verksamhetsansvariga har beslutat att när
listor om förnyat recept kommer till servicehuset skall dessa sorteras in i respektive
patients läkemedelspärm och förmedlas till läkaren inför ronden. Åtgärden är
dokumenterad som ny rutin och förankrad i sköterskegruppen. Händelsen beklagas.
Sida 117
Avslutade ärenden under tiden 2015-04-01—2015-07-31, tillhör PaN 2015-09-17
Anmälaren har tagit del av svaret och därefter framfört att hon är nöjd med svaret.
Ärendet avslutas.
V1502-00803-62
Bristande bemötande vid ambulanstransport
En kvinna hör av sig angående sin make, som skadades i en arbetsplatsolycka,
varpå ambulans tillkallades. Ambulanspersonalen uttalade sig nedsättande om
huruvida mannen hade arbetstillstånd eller ej, vilket mannen upplevde som en
oacceptabel och rasistisk kommentar.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från VD samt ambulansöverläkare vid
ambulansföretaget, som skriver att ambulanspersonalens minnesbild och
uppfattning om det inträffade inte helt överensstämmer med anmälarens
redogörelse. Man skriver att patienten uppvisade stark oro och att man i all
välmening ställde frågan om oron hade att göra med arbete eller arbetstillstånd.
Man beklagar om den avsedda omtanken misstolkats som fördomsfullt eller
rasistiskt. Anmälaren har efter att ha tagit del av yttrandet framfört att hon vidhåller
att det var en olämplig och märklig fråga att ställa, vilket framförs till
ambulansföretaget. Ärendet avslutas.
V1502-00804-42
Informationsbrist om medicinbyte
En kvinna vårdas och medicineras vid en psykiatrisk öppenvårdsmottagning. När
hon kom till mottagningen visade det sig att läkaren slutat och att den inbokade
tiden var avbokad. Hon erbjöds en ny tid och annan läkare. Vid det besöket ändrade
läkaren medicineringen, trots att läkaren och hon aldrig mötts tidigare. Kvinnan är
tveksam till medicineringen. I journalen saknades journalanteckningar från tidigare
besök.
Åtgärd: Svar har inkommit från behandlingsansvarig läkare som beklagar
händelsen. kvinnan blev inte informerad om att tidigare läkare slutat och att
läkartiden på 45 minuter reducerades till 20. Läkaren försökte göra det bästa av
situationen med begränsad läkartid och utan tillgång till journaler. Ett medicinbyte
föreslogs då tidigare behandling inte haft god effekt. Att kvinnan kände sig dåligt
bemött var inte meningen. Anmälaren hr tagit del av svaret och har därefter inte
hörts av. Ärendet avslutas.
V1502-00809-62
Otrevligt och aggressivt bemötande från läkare
En man har synpunkter på ett läkarbesök vid en beroendemottagning, då läkaren
betedde sig mycket otrevligt och aggressivt, inte minst mot de anhöriga som
mannen hade med sig vid besöket. Läkaren ställde också irrelevanta frågor som
rörde alkoholberoende, trots att mannens beroende är kopplat till läkemedel.
Mannen framför att det inte verkar som att läkaren läst hans journal och satt sig in i
hans problematik.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från läkaren, som redogör för vilka bedömningar
han gjort angående patienten och vilka rekommendationer han lämnat. Läkaren
beskriver sin syn på besöket och skriver att samtalet blev allt mer destruktivt,
varför han var tvungen att säga ifrån. Anmälaren har meddelat att han inte är nöjd
Sida 118
Avslutade ärenden under tiden 2015-04-01—2015-07-31, tillhör PaN 2015-09-17
med svaret, men har inte inkommit med någon ytterligare skrivelse i ärendet.
Ärendet avslutas.
V1502-00818-58
Brister i tillgänglighet, fel besked om behandling
En mamma framför synpunkter på lång väntetid vid sonens besök på en
barnakutmottagning. Mamman sökte vård för sonen på grund av en sårskada, efter
att ha väntat i flera timmar fick hon besked att det skulle ta ytterligare några
timmar för att få träffa en läkare. Sjuksköterskan menade att de kunde söka vård
dagen efter för att få såret hopsytt. När mamman söker vård på vårdcentralen
dagen efter får hon besked att det är för sent att sy såret och att det endast kan
limmas ihop. Anmälaren ifrågasätter handläggningen.
Åtgärd: Svar har inkommit från verksamhetschefen på kliniken. Av yttrandet
framgår akutmottagningens prioriteringssystem och att patienten inte bedömdes
som livshotande sjuk och därför kunde vänta. Sårskador bör generellt omhändertas
så snart som möjligt och huvudprincipen är att uppnå blodstillning. Det var därför
lämpligt att låta bandaget sitta kvar tills dess att åtgärd skulle vidtas. Ju längre ett
sår lämnas öppet desto större är risken för infektion, praxis är att sy ihop såret
inom de första timmarna men ett sår kan lämnas öppet upp till 5 dygn för att senare
sys ihop. I det aktuella fallet hade det varit bra om sårskadan omhändertagits så
snart som möjligt på akutmottagningen. Den aktuella kvällen var det flera timmars
väntan, vilket inte var optimalt men vanligt förekommande och inte ett hinder för
sårvård. Beskedet från sjuksköterskan att de kunde söka vård dagen efter för att få
såret hopsytt ska ses i det perspektivet. Anmälaren har, efter att ha tagit del av
yttrandet, inte hörts av varvid förvaltningen utgår från att hon accepterat svaret.
Ärendet avslutas.
V1502-00825-64
Fel information om fraktur
En man sökte på lättakuten efter att ha slagit i sin hand. Efter röntgenundersökning
fick han först besked att det inte fanns fraktur. Sen fick han besked att det fanns
fraktur och att handen behövde gipsas, och när han återkom till akuten
informerades han igen om att det inte fanns fraktur. Efter detta sökte han vård hos
annan vårdgivare och där konstaterades fraktur och handen gipsades
Åtgärd: Förvaltningen har inhämtat yttrande från verksamheten, i vilket
verksamhetschefen förklarar den diagnostiska gången vid denna typ av handskador.
Verksamhetschefen beklagar patientens olägenhet då det krävdes fler än ett besök
för att kunna slutbehandla patientens handskada. Anmälaren har, efter att ha fått ta
del av yttrandet inte hört av sig till förvaltningen inom den tid som angivits i
skrivelsen, varför ärendet avslutas.
V1502-00832-42
Felmedicinerad, sjukhusvårdades
Anmälare med högt blodtryck fick fel medicin av husläkaren varför blodtrycket aldrig
sänktes. Kvinnan insjuknade och sjukhusvård krävdes.
Åtgärd: Svar har inkommit från verksamhetschefen och behandlingsansvarig läkare
som framför att ett läkarbesök krävs för ställningstagande till eventuell
Sida 119
Avslutade ärenden under tiden 2015-04-01—2015-07-31, tillhör PaN 2015-09-17
medicinering. Patienten har uteblivit från bokade läkarbesök och
blodtryckskontroller. Anmälaren har tagit del av yttrandet och därefter framfört att
hon inte är nöjd med svaren. Ärendet avslutas i befintligt skick.
V1502-00833-63
Tider för akutbesök bokas upp på kort tid
En man framför synpunkter på att det är svårt att få både tid för akutbesök och tid
för planerade besök på hans vårdcentral. Han framför också synpunkter på
bristande telefontillgänglighet.
Åtgärd: Yttranden inhämtades från berörd mottagning och Hälso- och
sjukvårdsförvaltningen (HSF). Av yttrandet från mottagningen framgår det att man
är medveten om att det är ett högt patienttryck på mottagningen. Av yttrandet från
HSF framgår det att man ser allvarligt på den kritik av mottagningen som framförs i
anmälan. Denna styrks av landstingets egna kvalitetsmätningar och
patientnöjdhetsenkäter för mottagningens verksamhet, resultatet av dessa
undersökningar når inte landstingets uppsatta mål. Utifrån detta kommer HSF att
kalla verksamhetsledningen till uppföljningsmöte för att komma till rätta med
bristerna i verksamheten. Kopior av yttrandena skickades till anmälaren. Anmälaren
framförde att han är mycket nöjd med svaret från HSF. Ärendet ska avslutas enligt
anmälarens önskemål.
V1502-00836-49
Skadad av audionom
Anmälaren uppgav att han blev skadad av audionom vid utprovning av hörapparat.
Han ville bli ersatt för de ekonomiska utlägg som han tvingades göra för att
behandla skadan.
Åtgärd: Av inhämtat yttrande från berörd verksamhetschef framgick att ingen skada
uppstod vid utprovningen, men i yttrandet framfördes dock uppgiften att
mottagningen skulle ersätta anmälarens ekonomiska utlägg som orsakades av
behovet att uppsöka behandling för skadan. Anmälaren tog del av yttrandet och har
därefter inte vidare hört av sig. Ärendet avslutas.
V1502-00853-28
Ifrågasätter avgift vid uteblivande
En man har synpunkter på att han blev debiterad 700 kronor för en bokad tid som
han uteblev ifrån. Han undrar om de har rätt att debitera en så hög avgift.
Åtgärd: Förvaltningen informerar om att det är fri prisreglering i tandvården vilket
innebär att privata tandvårdsmottagningar kan sätta sina egna avgifter.
Informationen om avgiften vid uteblivande går att finna på mottagningens hemsida.
Ärendet avslutas.
V1502-00856-42
Tvingades att ta mediciner han inte tål
En man framför klagomål på att han blivit tvingad att ta mediciner han inte tål när
han sökte vård på en psykiatrisk akutmottagning.
Sida 120
Avslutade ärenden under tiden 2015-04-01—2015-07-31, tillhör PaN 2015-09-17
Åtgärd: Svar har inkommit från medicinskt ledningsansvarig läkare och ansvarig
sjuksköterska på akutmottagningen. I svaret framkommer det att mannen efter
läkarundersökning bedömts vara i behov av psykiatrisk dygnetruntvård och
omhändertas och vårdas därefter efter att vårdintyg skrivits. Behandling och
medicinering ges därefter av medicinska skäl. Anmälaren har tagit del av svaret och
har därefter inte hörts av. Ärendet avslutas.
V1502-00862-42
Saknades mediciner i dosett
En kvinna får mediciner delade i dosett av distriktssköterskan från vårdcentralen och
kvinnans väninna hjälper till med delningen. Vid kontakt med vårdcentralen då det
saknas mediciner säger sköterskan att hon ska komma, men gör inte det. Kvinnan
har även klagomål på att remiss till sjukgymnastik/rehabilitering efter operation i
nacken aldrig skrivits. Anmälaren haft ett möte med verksamhetschefen för
genomgång av händelsen.
Åtgärd: Ärendet avslutas i befintligt skick då anmälaren inte återkommit till
förvaltningen för fortsatt handläggning. Anmälaren har informerats om
patientnämndens uppdrag och verksamhet.
V1502-00863-63
Komplikationer till operation
En kvinna genomgick en urologisk operation, efter operationen uppstod
komplikationer som ledde till inkontinens och infektioner.
Åtgärd: Yttranden inhämtades från berörd verksamhet. Av yttrandena framgår att
man beklagar att patienten inte är nöjd med omhändertagandet och att man borde
varit mer observant på patientens besvär med inkontinens och obehag från
urinvägarna. Vidare förklaras de olika stegen i den genomgånga behandlingen där
patienten opererats vid flera tillfällen och att de komplikationer som uppstod är
vanliga vid denna typen av operationer. Man beklagar även avdelningspersonalens
bristande bemötande i samband med blödning och urinläckage men konstaterar att
de som arbetade vid vårdtillfället inte finns kvar på avdelningen. Kopior av
yttrandena skickades till anmälaren. Anmälaren har därefter inte hörts av och
ärendet avslutas i befintligt skick.
V1502-00869-55
Hemskickad från akutmottagning mitt i natten
En man tar kontakt och har klagomål på att hans mor som är 91 år blev hemskickad
från en akutmottagning mitt i natten utan att han som anhörig blev kontaktad.
Modern hade inte några hemnycklar på sig så färdtjänstchauffören fick köra modern
tillbaka till akutmottagningen. Då först fick hon en sängplats över natten. Mannan är
framför allt kritisk till att man inte tagit kontakt med moderns hemtjänst före
hemgång.
Åtgärd: I yttrandet från verksamhetschefen beklagar hon det obehag detta innebar
för modern. Efter samtal med personal på mottagningen har man nu kunnat
konstatera att man gjort avsteg från gällande rutiner och att händelsen kommer att
belysas på personalmöten. Rutinen kommer att innebära att kontakt ska tas med
Sida 121
Avslutade ärenden under tiden 2015-04-01—2015-07-31, tillhör PaN 2015-09-17
mottagande enhet innan patienten skickas hem. Verksamhetschefen konstaterar
också att personalen inte förstod vidden av moderns vårdbehov vilket hon djupt
beklagar. Mannen har inte hörts av efter att yttrande nr 2 skickats till honom.
Ärendet avslutas.
V1502-00875-64
Får inte träffa läkaren på mottagningen
En kvinna har inte fått träffa läkare på den psykiatriska mottagningen fast hon flera
gånger efterfrågat detta hos skötaren som hon träffar regelbundet.
Åtgärd: Förvaltningen har, via chefläkaren, inhämtat yttrande från verksamheten. I
yttrandet framhåller enhetschefen att hon beklagar det inträffade och att man haft
en besvärlig läkarsituation med flera vakanta tjänster. Nu har anmälaren, enligt
yttrandet, fått träffa en mycket erfaren psykiater. Anmälaren har, efter att ha fått ta
del av yttrandet, inte hörts av inom utsatt tid varför förvaltningen avslutar ärendet.
V1502-00879-42
Brister i läkemedelsuppföljning, missad diagnos
En kvinna medicineras mot smärtor i kroppen av husläkaren. Hon upplevde svåra
biverkningar med yrsel, domningar och psykiska biverkningar. Läkaren bytte
preparat men därefter utvärderades aldrig effekten. Hon upplevde sig nonchalant
bemött då hon hade ont i ryggen och ingen utredning med röntgen gjordes. Kvinnan
bytte vårdcentral och den nya läkaren gjorde medicinjustering och remitterade
henne till röntgen av ryggen och smärtklinik. Röntgen visade skador på ryggen och
efter medicinjusteringen mår hon bättre.
Åtgärd: Svar har kommit från verksamhetschefen som framför att händelsen
diskuterats med behandlingsansvarig läkare. Efter genomgång av
journalanteckningar kunde inga avvikelser noteras. Behandlingsansvarig läkare
instämmer inte i beskrivningen av vårdhändelser och kontakter. Upplevelsen
beklagas. Anmälaren har tagit del av yttrandet och har därefter inte hörts av.
Ärendet avslutas.
V1502-00890-58
Känner sig hotad och kränkt av personal
En kvinna framför att hon känner sig motarbetad, hotad och kränkt av en personal
på en rättspsykiatrisk vårdavdelning.
Åtgärd: Svar har inkommit från överläkare på kliniken samt från
chefssjuksköterskan på avdelningen. Av yttrandet från överläkaren framgår att
personalens strävan är att ha ett korrekt och vänligt bemötande. En del av
incidenterna har bevittnats av annan personal som uppgett att det inte varit fråga
om illvilja hos den berörda personalen utan mer oaktsamhet, vilket ändå inte kan
försvaras. Ansamlingen av dessa incidenter i samband med att patienten mådde
sämre på grund av läkemedelsbehandling gjorde att patienten tolkat det hela som
trakasserier. Av yttrandet från chefssjuksköterskan framgår att han diskuterat
patientens upplevelse och synpunkter med medarbetare och berörd personal i olika
sammanhang. I förebyggande syfte har det beslutats att denna personal, så långt
som möjligt, ska undvika nära omvårdnadsarbete med patienten.
Chefssjuksköterskan har även haft möten med patienten där det beslutats att om
problem uppstår så ska patienten kontakta honom direkt för att reda ut det hela.
Sida 122
Avslutade ärenden under tiden 2015-04-01—2015-07-31, tillhör PaN 2015-09-17
Om han inte är tillgänglig så ska patienten kontakta tjänstgörande sjuksköterska
som i sin tur förmedlar detta till chefssjuksköterskan. Anmälaren har, efter att ha
tagit del av yttrandet, hörts av och meddelat att hon är nöjd med yttrandena samt
med att man från vårdens sida lyssnat på henne. Ärendet avslutas.
V1502-00891-55
Nekad vård vid hänvisning från sjukvårdsrådgivning
En kvinna som kontaktade sjukvårdsrådgivningen fick kontakt med en sjuksköterska
som ordnade en besökstid på en lättakut. När kvinnan anlände dit blev hon både
otrevligt bemött och nekad en konsultation.
Åtgärd: I yttrande från medicinskt ansvarig läkare framförs att den sjuksköterska
som kvinnan talat med gjort helt rätt bedömning som ordnat en tid på lättakuten.
Han framför även att han anser att organisationen vid lättakuten har brustit.
Yttrande i ärendet har även inhämtas från berörd lättakut i annat ärende. Då
kvinnan är nöjd med svaret från sjukvårdsrådgivningen avslutas ärendet.
V1502-00892-55
Nekad vård trots hänvisning av sjukvårdsrådgivning
En kvinna tog kontakt med sjukvårdsrådgivningen och en sjuksköterska ordnade så
att hon fick en besökstid vid en lättakut. När kvinnan kommer dit blir hon otrevligt
bemött av person som sitter i receptionen och nekad en konsultation.
Åtgärd: I yttrande från verksamhetschefen beklagar han att kvinnan inte fick något
erbjudande om konsultation men framför också att han anser att kvinnan har fått en
felaktig hänvisning i detta fall. Kvinnan skulle istället hänvisats till någon av
akutsjukhusens akutmottagningar. Kvinnan har tagit del av yttrandet och anser att
det är anmärkningsvärt att hon blev lovad en konsultation men blev nekad detta när
hon väl var där. Kvinnan önskar att detta framförs i avslutsskrivelsen till vården.
Ärendet avslutas.
V1502-00896-63
Bristande bemötande
En kvinna hade neurologiska skador och kronisk smärta relaterat till detta. Hon
besökte sin vårdcentral för att få bli fortsatt sjukskriven i väntan på vidare utredning
och på att hennes rehabilitering och träning ska ha haft effekt. Läkaren mötte
kvinnan med nedsättande kommentarer och lyssnade inte på hennes beskrivning av
sina besvär. Hon nekades sjukskrivning.
Åtgärd: Yttrande inhämtades från berörd vårdgivare. I yttrandet framför man sina
ursäkter för att besöket på vårdcentralen inte förlöpte på ett tillfredsställande sätt.
Verksamhetschefen avsåg att tala med läkaren som berörs av anmälan för att
undvika att liknande situationer uppstår igen och påminna om vikten av medkänsla,
empati och förståelse för patientens situation. Anmälaren tog del av yttrandet och
önskade att ett kompletterande yttrande skulle begäras. Av det kompletterande
yttrandet framgår det att samtalet med berörd läkare är genomfört och att han tagit
till sig av kritiken som framfördes i anmälan. En kopia av det kompletterande
yttrandet skickades till anmälaren. Hon har inte hörts av efter det och ärendet
avslutas i befintligt skick.
Sida 123
Avslutade ärenden under tiden 2015-04-01—2015-07-31, tillhör PaN 2015-09-17
V1502-00898-52
Bristande kommunikation
En kvinna har försökt att komma i kontakt med sin läkare. Hon hade följt
anvisningarna som hon fått av kliniken att följa en viss sorts diet. Läkaren var dock
oanträffbar. Kvinnan som väntar på att få genomföra en överviktsoperation vet i
dagsläget ingenting om vad som är planerat och hur hon ska komma i kontakt med
sin läkare. Vid något tillfälle fick hon besked av en dietist att aktuellt sjukhus inte
var ansvarigt för anmälaren längre utan hänvisade till ett annat sjukhus men det
andra sjukhuset har inte heller hört av sig. Kvinnan är dessutom inte intresserad av
att gå till det andra sjukhuset.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats frånverksamhetschef och sektionschef. Av detta
framgår att man kommer att kalla patienten på nytt för att se om man kan hjälpa
henne. Anmälaren har inte hörts av innan utgången svarstid. Ärendet avslutas.
V1502-00906-34
Missnöjd med vård
En kvinna önskar byta läkare och psykiatrisk mottagning då hon inte får den
medicinska behandling som hon önskar.
Åtgärd: Vid samtal med patienten har det framkommit att hon själv skrivit under en
vårdplan och att det i den framgår olika strategier som hon ska vidta när hon mår
dåligt. Kvinnan träffar regelbundet en psykolog. Hon får information om att
förvaltningen inte kan hjälpa till att ordna så hon får en viss medicin eller att hon får
tätare kontakt med läkaren. Kvinnan vill inte skriva till patientnämnden. Ärendet
avslutas.
V1502-00909-63
Lång väntan på undersökning
En kvinna besökte akutmottagningen i samband med misstanke om proppar i
lungorna. Kvinnan blev remitterad för att en röntgenundersökning men fick besked
att det skulle dröja till nästa dag innan undersökningen genomförs. Anmälaren
framför synpunkter på lång väntetid.
Åtgärd: Ett yttrande inhämtades från berörd verksamhet. Av yttrandet framgår att
vid misstanke om lungembolier ska en skiktröntgenundersökning göras inom 24
timmar och att det inte fanns möjlighet att göra den undersökningen samma dag
patienten besökte akutmottagningen. Patienten fick vänta i hemmet på
undersökningen men hon hade också påbörjat behandling med blodförtunnande
läkemedel under väntetiden. Omhändertagandet av patienten följde riktlinjer och
rutiner men man beklagar att hon upplevde att det var lång väntetid på önskad
undersökning. En kopia av yttrandet skickades till anmälaren. Anmälaren har efter
det inte hörts av och ärendet avslutas i befintligt skick.
V1502-00910-49
Fel uppgift
En kvinna fick fel uppgifter från mottagningen till Färdtjänsten vilket ledde till att
hon nekades ersättning för resor med egen bil.
Sida 124
Avslutade ärenden under tiden 2015-04-01—2015-07-31, tillhör PaN 2015-09-17
Åtgärd: Av yttrande från berörd verksamhetschef framgick korrekta datum. Därmed
kunde ersättning från Färdtjänsten utbetalas. Anmälaren var därmed nöjd. Ärendet
avslutas.
V1502-00914-52
Komplikationer efter ögonoperation
En man genomgick en ögonoperation. Blödning uppstod i ögat och nu är mannen
blind på det ögat.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från verksamhetschefen. Av detta framgår att man
beklagar att mannen råkat ut för komplikationen efter behandlingen men att han
fått information från vården att komplikationer kan uppstå. Anmälaren har tagit del
av yttrandet och därefter framfört att han gjort en anmälan till patientförsäkringen.
Ärendet avslutas.
V1502-00923-42
Fick penicillin trots allergi
En kvinna med känd allergi mot penicillin fick detta förskrivet av husläkaren på
vårdcentralen och vårdades därefter på akuten med klåda och svullna slemhinnor.
Läkaren menade att det fanns noterat i journalen men för ett annat preparat.
Kvinnan önskar ekonomisk ersättning för felförskrivet läkemedel och en förklaring
till handläggningen. Detta har inträffat tre gånger tidigare vid samma verksamhet.
Åtgärd: Svar har inkommit från medicinskt ansvarig läkare som förklarar att
förskrivande läkare noterat överkänslighet i journalen och valde därför ett preparat
som kvinnan tidigare fått och inte reagerat mot. Kvinnan har kontaktats för
genomgång av händelsen och kallats till mottagningen för utredning och
blodprovskontroll. Varningstexten i journalen kommer att redigeras efter provsvar.
Verksamheten har rutiner kring läkemedelsförskrivning. Händelsen beklagas.
Anmälaren har tagit del av svaret och därefter inte hörts av. Ärendet avslutas.
V1502-00924-34
Bemötande
En kvinna har synpunkter på hur hon och dotter blev bemötta av läkare vid en barnoch ungdomspsykiatrisk mottagning. Hon har även synpunkter på att dottern stått
utan medicin sedan två veckor tillbaka då andra läkare bland annat glömt att skriva
recept eftersom dottern inte har träffat ordinarie läkaren sedan september förra
året. Under sommaren när dotters medicin inte fungerade ringde en sjuksköterska
modern för att diskutera medicinering. Denne skulle därefter återkoppla till läkaren.
Kvinnan bad att sjuksköterskan skulle tala direkt med dottern om hennes mående
eftersom hon är i övre tonåren och bäst kan tala om hur medicinen fungerar.
Sjuksköterskan som i sin tur skulle rapportera till läkaren ville ha kontakt med
modern. Modern har gjort anmälan till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).
Åtgärd: Eftersom kvinnan valt att göra anmälan till IVO avvaktade förvaltningen
med att vidta någon åtgärd. Kvinnan återkom via telefon och informerade om att
IVO inte vidtagit någon åtgärd då de ansåg att ärendet inte hade någon betydelse
för patientsäkerheten. Anmälaren var mycket missnöjd med detta. Hon hade dock
varit i kontakt med verksamhetschef vid barn och ungdomspsykiatrisk enhet.
Sida 125
Avslutade ärenden under tiden 2015-04-01—2015-07-31, tillhör PaN 2015-09-17
Dottern har också bytt läkare. Vi kom överens om att avsluta ärendet och skicka det
för kännedom till verksamhetschefen.
V1502-00925-52
Bristande vård och behandling
En man kontaktar förvaltningen efter genomgången skalloperation där
komplikationer tillstötte. Dessutom finns det frågor om journalföringen.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats av en läkare som inte utfört operationen då den
läkaren är tjänstledig. Det framkommer att det inte finns någon notering om
komplikationer i patientens journal, men det som tillstötte var att skallbenet gick
sönder då det tappades i golvet och kunde därmed inte återanvändas. Anmälaren
kommer inom kort att kallas till återbesök för vidare diskussion. Anmälaren har inte
hörts av inom utsatt svarstid. Ärendet avslutas.
V1502-00927-59
Bristande undersökning och bedömning
En kvinna sökte mottagningen på grund av huvud- och nackvärk med en månad
kvar av sin tvillinggraviditet. Hon ordinerades vila och smärtlindring. Tillståndet
kvarstod varför kvinnan besökte akutmottagning. Ett högt blodtryck och
havandeskapsförgiftning konstaterades. Förlossningen startades och komplicerades
så att kejsarsnitt krävdes för barn nummer två. Vid kvinnokliniken ifrågasatte man
varför blodtryck inte mättes. Kvinnan framför att sjukhuset avsåg att påtala
bristerna rörande mottagningen.
Åtgärd: Yttrande har inkommit från verksamhetschefen som beskriver bedömningar
och åtgärder utifrån orsak till det aktuella besöket. Vidare förklaras att det
förutsattes att graviditet och eventuella komplikationer sköttes via kontakt med
sjukskrivande klinik. Slutligen beklagas att anmälaren inte är nöjd med besöket.
Anmälaren framför inget ytterligare efter att ha tagit del av yttrandet. Ärendet
avslutas.
V1502-00931-64
Valfriheten beskuren
En man remitterades till annan psykiatrisk klinik för att han valt det. Den andra
kliniken återremitterade till ursprungskliniken, som i sin tur återremitterade till den
andra kliniken. Allt utan samråd med patienten. Vården gavs helt på
vårdverksamhetens villkor, patienten ansåg inte att han hade något att säga till om
gällande sin egen vård.
Åtgärd: Förvaltningen har, via chefläkaren, inhämtat yttrande från verksamheten, i
vilket chefsöverläkaren framhåller att det inte av journalen framgår att patienten
återremitterats till annan verksamhet, utan patienten hade en fortsatt kontakt på
annan mottagning inom samma verksamhet. I genmäle till yttrandet har anmälaren
åter framhållit att han vårdas helt på verksamhetens villkor utan att själv ha något
att säga till om gällande sin egen vård.
V1502-00949-58
Felaktig diagnos, brister i professionalitet
Sida 126
Avslutade ärenden under tiden 2015-04-01—2015-07-31, tillhör PaN 2015-09-17
Föräldrarna till en flicka framför synpunkter på vården i samband med dotterns
födelse på en klinik. Behandlande läkare satte fel diagnos och uttryckte sig inte
professionellt i kontakten med föräldrarna. Det missades även att kalla patienten till
undersökningar.
Åtgärd: Anmälaren har informerats om patientnämndens uppdrag och verksamhet
samt om Inspektionen för vård och omsorg. Anmälaren har även skickat skrivelsen
direkt till vårdgivaren. Då anmälaren inte hörts av avslutas ärendet i befintligt skick.
V1502-00951-28
Upplever sig diskriminerad av tandvården
En man känner sig diskriminerad på grund av två incidenter som skett inom
tandvården.
Åtgärd: Förvaltningen har inte lyckats att komma i kontakt med anmälaren varför
ärendet avslutas.
V1502-00954-42
Brister med medicinuppföljning, tillgänglighet
En man vårdas vid en smärtmottagning på ett akutsjukhus och har under påbörjad
medicinering upplevt brister med utvärderingen. Mannen fick svåra biverkningar.
När han sökte behandlingsansvarig läkare återkom inte denna trots att han lämnade
meddelanden med önskan om kontakt.
Åtgärd: Svar har inkommit från chefläkaren och verksamhetschefen som beklagar
tillgängligheten och brister i uppföljningen. Verksamheten har stor brist på
smärtläkare på grund av pensionsavgångar och sjukskrivning. I dagsläget arbetar
endast två läkare på mottagningen deltid. De sköter även inneliggande patienter
med svåra smärttillstånd. Detta är ingen ursäkt men en förklaring till händelsen.
Mannen kommer inom kort erbjudas ett besök på mottagningen. Anmälaren har
tagit del av svaret och därefter inte hörts av. Ärendet avslutas.
V1502-00960-55
Brister i bemötande i samband med dödsfall
En kvinna har synpunkter på bemötande i samband med anhörigs dödsfall på
sjukhus. Kvinnan framför att hon anser det vara ovärdigt att den avlidna låg med
munnen helt öppen och att hon och hennes barn inte blev respektfullt bemötta.
Åtgärd: I yttrande från verksamhetschef och enhetschef beklagar man sorgen och
att avskedet inte blev som önskat. Åtgärder har vidtagits för att förhindra att
liknande situation ska uppstå och bemötandefrågor i samband med dödsfall har
även diskuterats på kliniken. Kvinnan har hörts av efter att yttrandena skickas till
henne och framfört att hon inte anser att förklaringen i yttrandena stämmer överens
med verkligheten. Enligt överenskommelse kommer detta att framföras i
avslutsbrevet till vården. Ärendet avslutas.
V1502-00963-44
Bristande behandling
Sida 127
Avslutade ärenden under tiden 2015-04-01—2015-07-31, tillhör PaN 2015-09-17
En dotter hade ställt frågor till ansvariga på sin avlidna pappas särskilda boende
med anledning av ett fotsår som ledde till amputation. Dottern hade inte fått svar
på sina skrivelser på lång tid och det svar som omsider gavs av medicinskt ansvarig
sjuksköterska önskar dottern nu få förtydligande på via förvaltningen.
Åtgärd: Yttrande gavs av medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) i kommunen.
MAS svarar på de specifika frågor dottern ställt efter att hon ha tagit del av det
tidigare yttrandet som hon begärt direkt från kommunen. Dottern var inte nöjd med
yttrandet men väljer ändå att avsluta ärendet vid nämnden. Dottern avser att
anmäla vidare till annan instans.
V1502-00977-59
Lång väntan, inställda besök
En kvinna beskriver att kontakt med behandlare på mottagningen avbokats vid ett
flertal tillfällen. Någon gång av kvinnan själv men upprepade tillfällen av
mottagningen. Därtill har utlovade ombokningar av dessa tider uteblivit. I skrivelsen
framgår att detta pågått mer än sex månader.
Åtgärd: Yttrande har inkommit från sektionschefen. Han beskriver att behandlarens
livsomständigheter inneburit frånvaro med mycket kort varsel och att
verksamhetens organisation och karaktär gör det svårt att med kort varsel ersätta
personal. Han beklagar de upprepade missarna och eftersom situationen fortsatt
kan innebära avbokningar har anmälaren kontaktats med förslag om att byta
behandlare. Ny behandlare har bokat tider enligt anmälarens önskemål. Berörd
läkare och tidigare behandlare redogör för kontakter som varit. Behandlaren framför
det olyckliga i situationen som drabbat alla hennes patienter och reflekterar över att
ny behandlare kanske skulle ha erbjudits tidigare. Anmälaren framför inget
ytterligare efter att yttrande översänts. Ärendet avslutas.
V1502-00981-64
Vårdcentralen hänvisade fel
En man har, enligt hans hustru, fått hjärnblödning med svåra komplikationer i
onödan då han hänvisades felaktigt från vårdcentralen till öronläkaren med sitt höga
blodtryck.
Åtgärd: Förvaltningen har inhämtat yttrande från verksamheten, i vilket den
behandlande läkaren framhåller att man behandlat patienten enligt gällande
riktlinjer men beklagar att patienten fick hjärnblödning trots behandlingen.
Verksamheten försöker förtydliga rutinerna kring handläggning av patienter med
högt blodtryck. Anmälaren har, efter att ha tagit del av yttrande, inte hörts av inom
utsatt tid varför förvaltningen avslutar ärendet.
V1502-00986-64
Nekad besökstid, ersättning för patientavgift
En man fick kallelse till endokrinklinik på ett akutsjukhus när han var utomlands.
Mannen kontaktade verksamheten och förklarade händelsen för uteblivet besök.
Han upplevde sig vid tillfället illa bemött och inte lyssnad på. Mannen har fått
faktura för uteblivet besök.
Åtgärd: Förvaltningen har inhämtat yttrande från verksamheten, i vilket läkarchefen
och chefssjuksköterskan beklagar att patienten upplevt sig illa bemött. Mot
Sida 128
Avslutade ärenden under tiden 2015-04-01—2015-07-31, tillhör PaN 2015-09-17
bakgrund av det inträffade har verksamheten sett över sina rutiner kring regler för
framflyttning av nybesök av medicinska och privata skäl. Verksamheten har
makulerat räkningen och också erbjudit patienten en ny tid. Anmälaren har, efter
att ha fått ta del av yttrandet, inte hört av sig varför förvaltningen avslutar ärendet.
V1502-00996-63
Bristande kommunikation
En man sökte vård på akutmottagningen på grund av andningsrelaterade besvär.
Besöket resulterade i att han blev inlagd och isolerad på grund av misstanke om en
smittsam lungsjukdom vilket det sedan visade sig att han inte hade. Anmälaren
framför synpunkter på bristande kommunikation och information. Han framför också
att han inte fick tillräcklig behandling av sin smärta under vårdtiden.
Åtgärd: Ärendet avslutas i befintligt skick då anmälaren inte hörts av. Ett brev med
en kontaktuppmaning skickades samt att ansvarig handläggare sökt anmälaren per
telefon vid upprepade tillfällen utan framgång.
V1502-00997-63
Bristande bemötande
En man hämtades med ambulans i samband med akuta andningsbesvär. Anmälaren
framförde synpunkter på att ambulanspersonalen klagade på hans hår och
utseende.
Åtgärd: Ärendet avslutas i befintligt skick då anmälaren inte hörts av. Ansvarig
handläggare har vid upprepade tillfällen sökt anmälaren per telefon utan framgång
och skickat en kontakt uppmaning per brev.
V1502-01001-42
Felförskriven medicin
En liten flicka med astma förskrevs medicin på akutmottagning. Efter en vecka
mådde flickan inte bättre, snarare sämre. Familjen återvände till akutmottagningen
och nu noterades att läkaren förskriv medicin för större barn som klarar att inhalera
medicinen.
Åtgärd: Svar har inkommit frånverksamhetschefen vid barnakuten där det
framkommer att korrekta instruktioner och rekommenderad uppföljning och
utvärdering alltid ges vid behandling av astma hos små barn. I detta fall har detta
av någon anledning inte fungerat, vilket beklagas. Händelsen är föremål för
avvikelserapport där utredning om vad som kan gå fel och hur informationen kan
förbättras. All personal kommer att informeras om utfallet och hur liknande
händelser kan förebyggas. Anmälaren har tagit del av svaret och därefter inte hörts
av. Ärendet avslutas.
V1502-01011-58
Brister i bemötande och i intygshantering
En mamma framför synpunkter på otrevligt och icke empatiskt bemötande vid
läkarbesök på en barn- och ungdomsmedicinsk mottagning med sonen. Läkaren var
nonchalant och tog henne inte på allvar. Hon framför även synpunkter på
intygshanteringen på mottagningen.
Sida 129
Avslutade ärenden under tiden 2015-04-01—2015-07-31, tillhör PaN 2015-09-17
Åtgärd: Anmälaren har informerats om patientnämndens uppdrag och verksamhet.
Då anmälaren även anmält händelsen till Inspektionen för vård och omsorg och inte
svarat på kontaktuppmaning avslutas ärendet utan utredning hos förvaltningen.
V1502-01017-28
Avgift för tandvård
En man undrar vad det är för skillnad på åtgärdskod 103 (kompletterande
undersökning) och åtgärdskod 107 (omfattande kompletterande undersökning).
Åtgärd: Förvaltningen informerar om att åtgärdskod 107 används vid mer
omfattande undersökning/utredning och att åtgärdskod 103 används vid mindre
omfattande undersökning, ex vid kontroll av enstaka tand. Ärendet avslutas.
V1502-01018-58
Ut och in i psykiatrin utan långsiktighet
En syster och god man till patienten framför klagomål över att patienten skrivs ut till
det kaotiska hemmet direkt efter inläggning på den psykiatriska vårdenheten. Detta
utan att god man kontaktas. Ett vårdplaneringsmöte hade ägt rum på vårdenheten
utan att patientens gode man blivit informerad.
Åtgärd: Svar har inkommit från medicinskt ansvarig överläkare samt behandlande
läkare på enheten. Av yttrandet framgår att behandlande läkare instämmer i
anmälarens kritik gällande att hon inte blivit kallad till vårdplaneringsmötet på
enheten. Under detta möte framgick det att det fanns en tidigare planering gällande
annan boendeform då patienten inte klarar av att bo självständigt i sin lägenhet.
Patienten stod dock endast i kö till ett boende och man kom överens på mötet att
biståndsbedömaren skulle kontakta patientens gode man för att ställa patienten i kö
till flera boenden. Det framkommer även att personalens och ansvarig läkares
bedömning var att patienten befann sig i sitt vanliga tillstånd och att hon kunde
skrivas ut från enheten. När anmälaren hörde av sig till enheten efter patientens
hemgång var behandlande läkare upptagen och hade ingen möjlighet att följa upp
anmälarens synpunkter. Något som kanske borde överrapporterats tydligare till
pågående jourläkare. Slutligen påtalas att slutenvården nu är åter på annan enhet
vilket förhoppningsvis innebär bättre läkarkontinuitet och samverkan med
öppenvården. Anmälaren har, efter att ha tagit del av yttrandet, inte hörts av varvid
förvaltningen utgår från att hon accepterat svaret. Ärendet avslutas hos
förvaltningen.
V1502-01020-42
Lång väntan på smärtlindring
En kvinna sökte akut vård på grund av buksmärtor och fick vänta fyra timmar på
smärtlindring. Kvinnan upplevde sig nonchalant bemött av läkaren.
Åtgärd: Ärendet avslutas i befintligt skick då anmälaren inte återkommit till
förvaltningen för fortsatt handläggning.
V1502-01021-42
Ersättning för läkemedel, informationsbrist
Sida 130
Avslutade ärenden under tiden 2015-04-01—2015-07-31, tillhör PaN 2015-09-17
En kvinna undrar om ångerrätten gäller för läkemedelskostnader. Kvinnan
behandlas med p-stav och upplevde efter en tid att hon inte mådde väl av den och
önskar pengarna tillbaka.
Åtgärd: Svar har inkommit från verksamhetschefen som framför att tillverkaren av
p-staven har en garanti att om patienten inte är nöjd med produkten så betalas 50
% av kostnaden tillbaka. Ett formulär om detta finns på tillverkarens hemsida.
Anmälaren har tagit del av svaret och därefter hörts av och framfört att hon fått
tillbaka 500 kronor. Kvinnan är nöjd med beslutet. Ärendet avslutas enligt
överenskommelse.
V1502-01022-52
Vård utomlands
En pappa vill veta om hans barn kan opereras utomlands.
Åtgärd: Ärendet avslutas då förvaltningen inte lyckats att komma i kontakt med
anmälaren.
V1502-01040-62
Blivit nekad läkarintyg
En kvinna har synpunkter på att en läkare vid en psykiatrisk mottagning vägrat att
skriva ett läkarintyg som hennes son behöver till Försäkringskassan.
Åtgärd: Anmälaren har informerats om patientnämndens uppdrag och verksamhet.
Då någon formell anmälan efter en tid inte inkommit, avslutas ärendet.
V1502-01041-62
Komplikationer efter undersökning
En man genomgick en undersökning och drabbades då av svåra komplikationer,
som ledde till att han samma dag fick åka ambulans till sjukhus för att genomgå en
operation. Ytterligare en operation är också planerad. Mannen har även synpunkter
på att han inte tillfrågades om vilka mediciner han tar inför undersökningen.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från en specialistläkare vid mottagningen, som
beklagar det lidande som patienten fått utstå på grund av komplikationerna.
Läkaren skriver att det är ovanligt med komplikationer vid den aktuella typen av
undersökning, men att komplikationer i vissa fall ändå kan uppstå. Anmälaren har
inte återkommit efter att ha tagit del av yttrandet. Ärendet avslutas.
V1502-01043-49
Svårt att komma i kontakt med patientombudsman
Anmälaren har synpunkter på en patientombudsman. Enligt anmälaren är han svår
att komma i kontakt med och anmälaren uppfattar att patientombudsmannen inte
tagit hand om hans ärende på ett korrekt sätt.
Åtgärd: Förvaltningen har försökt att upprätta kontakt med anmälaren, men
anmälaren har inte vidare hört av sig. Ärendet avslutas.
Sida 131
Avslutade ärenden under tiden 2015-04-01—2015-07-31, tillhör PaN 2015-09-17
V1502-01045-63
Bristande kontinuitet, bristande ansvar
En man var remitterad för vidare utredning av psykiska besvär. I samband med en
akut sjukdomsepisod hade det framkommit misstanke om ett komplext
sjukdomstillstånd med flera olika diagnoser. Mannen kom på ett besök men blev
inte kallad på nya besök på grund av läkarsituationen. Anmälaren framförde
synpunkter på bristande kontinuitet, bristande vårdansvar och lång väntan på besök
samt bristande uppföljning av läkedemedelsbehandling med antipsykotisk medicin.
Han upplever också att han blivit sjukare än vad som behövts på grund av bristande
vårdansvar.
Åtgärd: Anmälaren har informerats om patientnämndens uppdrag och verksamhet
ochj anmälningsprocessen. Ärendet avslutas i befintligt skick då kompletterande
uppgifter inte inkommit.
V1502-01046-52
Frågor om journal
En kvinna önskar åtkomst till sin journal. Läkaren som har journalen i fråga avled
för några år sedan. Nu vill kvinnan veta vad hon kan göra.
Åtgärd: Då förvaltningen inte lyckats att få kontakt med anmälaren, trots
uppmaning, avslutas ärendet.
V1502-01048-49
Hårdhänt provtagning
Anmälaren var av den uppfattningen att hon genomled en hårdhänt provtagning i
näsan. Hon uppfattade även läkaren som stressad och ovillig till att undersöka
henne.
Åtgärd: Av inhämtat yttrande från berörd biträdande verksamhetschef framgick att
sådan provtagning som anmälaren genomgick kan upplevas som mycket obehaglig
även om den utförs på ett korrekt sätt, att informationen om provtagningen är
viktig, och att han samtalat med berörd läkare om anmälarens upplevelse. Enligt
yttrandet ska personalen gemensamt verka för god information i denna fråga.
Anmälaren tog del av yttrandet men hörde inte vidare av sig. Ärendet avslutas.
V1502-01050-57
Bristfälligt bemötande av husläkare
En kvinna besökte vårdcentralen på en akuttid och det konstaterades att hon hade
bältros. Kvinnan hade smärtor i ryggen och svårt att sova. Läkaren ville inte
sjukskriva henne, han menade att hon kunde stanna hemma själv utan intyg.
Åtgärd: Yttranden inkom från verksamhetschef och patientansvarig läkare som
beklagade att hanteringen runt anmälarens sjukdomstillstånd blev onödigt krångligt
och tidskrävande. Hon bad också om ursäkt för att anmälarens frågor och
synpunkter blivit nonchalant bemötta. En svårighet var att anmälaren kom på en
akut mottagningstid där läkaren inte har tid och möjlighet att hantera sjukskrivning.
Då anmälaren efter att ha tagit del av yttrandet inte hörts av inom angiven tid utgår
förvaltningen från att hon accepterat svaret och avslutar ärendet.
Sida 132
Avslutade ärenden under tiden 2015-04-01—2015-07-31, tillhör PaN 2015-09-17
V1502-01051-64
För tidigt utskriven, bemötande
En man har synpunkter på att han blivit för tidigt utskriven från ett akutsjukhus på
grund av platsbrist. Han anser att det var en felbedömning då rehabiliteringen
förlängdes på grund av detta. Han har även synpunkter på bemötandet från den
läkare som skulle skriva ut honom. Läkaren blev aggressiv då mannen bad om en
bedömning av en annan läkare. Mannen har kontaktat olika chefer samt
patientvägledare utan att någon lyssnat. Han har dessutom fått avslag från
Inspektionen för vård och omsorg och de har i beslutet hänvisat till
patientnämnden.
Åtgärd: Förvaltningen har inhämtat yttrande via chefläkaren från verksamheten. I
yttrandet talar den medicinskt ledningsansvarige om att han tidigare yttrat sig till
Inspektionen för vård och omsorg, och att han inte ändrat uppfattning i frågan,
varför han bilägger tidigare yttranden och svar. Av yttrandet framgår bland annat
att journalanteckningarna inte skiljer sig från anmälarens uppfattning. Han håller
med om att antalet daganteckningar var väl lågt. Däremot anser inte den
medicinskt ledningsansvarige att patienten skrivits ut för tidigt, utan rätt
prioriteringar hade gjorts. Vad gäller läkarens aggressiva bemötande framhåller
medicinskt ledningsansvarige att det är svårt att göra en objektiv värdering när de
två personernas har mycket skilda uppfattningar om händelsen. Den berörda
läkaren har dock inte tidigare fått klagomål från patienter utan tvärtom ofta berömts
för sitt kunnande och empatiska förhållningssätt. Anmälaren har, efter att ha fått ta
del av yttrandet, uttryckt att han inte håller med om det som medicinskt
ledningsansvarig sagt. Han hoppas att ingen annan patient kommer att utsättas för
det som han utsatts för. Förvaltningen avslutar ärendet i samråd med anmälaren,
och anmälarens genmäle bifogas sista skrivningen till vården.
V1502-01052-64
Journal skickad utan patientens medgivande
En mans patientjournal skickades från den psykiatriska mottagningen till externt
försäkringsbolag utan patientens medgivande.
Åtgärd: Förvaltningen har inhämtat yttrande från verksamheten. I första yttrandet
beklagade enhetschefen att den muntliga överenskommelsen om att inte skicka hela
journalen till försäkringsbolaget mellan patienten och den behandlande läkaren inte
gått fram till nästa läkare. Rutinerna på mottagningen har setts över för att
förhindra att liknande händelser ska inträffa. Anmälaren har ifrågasatt delar av
yttrandet i genmäle samt även framfört klagomål på brister i hanteringen av remiss
till annan enhet. I kompletterande yttrande talade enhetschefen åter om att man
ser över rutinerna på enheten för att förhindra att liknande situationer ska
upprepas. Anmälaren har, efter att ha tagit del av det kompletterande yttrandet,
framfört att han inte har mera att tillägga, varför förvaltningen avslutar ärendet.
V1502-01053-49
Missnöjd med resultat efter operation
Anmälaren har genomgått operation men är missnöjd med resultatet. Han önskar
fortsatt behandling och ytterligare operation.
Sida 133
Avslutade ärenden under tiden 2015-04-01—2015-07-31, tillhör PaN 2015-09-17
Åtgärd: Av inhämtat yttrande från biträdande överläkare vid berörd klinik vid det
akutsjukhus som anmälaren haft kontakt med framgår att den medicinska
bedömningen är att det inte finns möjlighet till att uppnå förbättring med ytterligare
operationer. Anmälaren var missnöjd med svaret beträffande den medicinska
bedömningen. Förvaltningen informerade då om förvaltningens uppdrag där detta
att göra medicinska bedömningar inte ingår. Ärendet avslutas.
V1502-01059-62
Inte blivit kallad till återbesök, lång väntetid
En kvinna som genomgått en ortopedisk operation blev informerad om att hon
skulle få en kallelse för återbesök fyra månader senare. Någon kallelse har efter
denna tid ännu inte kommit och kvinnan har påtalat detta för mottagningen, men
inget händer och kvinnan upplever att man glömt bort henne.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från biträdande verksamhetschef vid kliniken, som
meddelar att patienten nu fått en återbesökstid sex månader efter operationen i
stället för de planerade fyra månaderna. Man beklagar att väntetiden blivit lång och
skriver att detta beror på många frakturer under vintersäsongen och ett stort inflöde
av patienter. Anmälaren inkom därefter med ett genmäle, varpå biträdande
verksamhetschefen på nytt beklagade väntetiden, men skriver att detta inte
påverkat den medicinska säkerheten. Anmälaren har därefter meddelat att hon inte
är nöjd med svaret och har bland annat framfört att hon haft ont och lidit under
väntetiden och att hon borde ha informerats om att väntetiden skulle bli lång. Detta
framförs i det avslutande brevet till sjukhuset. Ärendet avslutas.
V1502-01070-57
Läkare kontaktade anhöriga utan samtycke
En kvinna var på läkarbesök och efter det ringde läkaren upprepade gånger till
kvinnan. Han ringde också till kvinnans anhöriga vilket inte kändes bekvämt.
Kvinnan ifrågasätter om läkaren gjort ett sekretessbrott.
Åtgärd: Anmälaren har trots flera uppmaningar i e-post och information om
förvaltningens handläggning inte hörts av inom angiven tid varför ärendet avslutas.
V1502-01071-62
Besvär efter behandling
En man har fått besvär med ett öra, bland annat i form av öronsus, efter att man
använt ett suginstrument i örat vid en specialistmottagning. Mannen upplevde
behandlingen som hårdhänt och undrar om den gick rätt till.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från klinikansvarig samt verksamhetschef, som
beklagar att patienten upplevt undersökningen som obehaglig. Man har gått igenom
den utrustning som användes vid undersökningen utan att hitta några fel på den.
Anmälaren inkom därefter med ett genmäle, då han inte var nöjd med svaret. Inte
heller det kompletterande yttrandet gav svar på anmälarens frågor. Enligt
anmälarens önskemål överförs ärendet till Inspektionen för vård och omsorg.
Ärendet avslutas.
V1502-01073-34
Tillgänglighet till behandling
Sida 134
Avslutade ärenden under tiden 2015-04-01—2015-07-31, tillhör PaN 2015-09-17
En man har synpunkter på att ung vuxen dotter inte får en tid vid en psykiatrisk
mottagning. När pappan kontaktar mottagningen informerar de fakta som inte
stämmer. Han anser att man valt ut delar av sanningen. De har även fört över
dottern till en annan psykiatrisk mottagning och sagt att det är landstingets regler
och att det är bra för den mottagningen ligger närmare dotterns boende.
Åtgärd: Mannen och dottern har haft ett möte med verksamhetschefen och de har
tillsammans kommit fram till att dottern ska få gå kvar på en barn- och
ungdomspsykiatrisk mottagning fram till hösten och därefter ska hon slussas över
till vuxenpsykiatrin. Mannen har fortfarande synpunkter på vårdens innehåll men får
ingen fullmakt från dottern. Ärendet avslutas.
V1502-01074-63
Friskförklarad trots spridd cancer
En kvinna hade genomgått behandling för lungcancer. På de efterkommande
kontrollerna konstateras att det finns risk för spridning, i samband med ett
läkarbesök får hon lugnande besked och blir efter en tid även friskförklarad.
Anmälaren kontaktar en annan läkare av andra orsaker och blir undersökt och där
man som ett bifynd konsterar att risken för spridning av cancersjukdomen kvarstår.
Detta bekräftas också med en biopsi. Anmälaren framför synpunkter på otillräcklig
utredning och bristande rutiner för remisskrivning då hon anser att fyndet kunde
gjorts tidigare om remisser skrivits som utlovats.
Åtgärd: Ärendet avslutas i befintligt skick då anmälaren inte hörts av trots
kontaktuppmaning per e-post.
V1502-01083-55
Lång väntetid till operation
En kvinna har synpunkter på lång väntetid till operation.
Åtgärd: Ärendet avslutas i befintligt skick då skriftlig anmälan inte inkommit trots
överenskommelse om detta.
V1502-01085-42
Blev inte lyssnad till, biverkningar
En man vårdas vid en psykiatrisk vårdavdelning och blev inte lyssnad till då svåra
biverkningar uppkom. Medicineringen fortsatte efter utskrivning från avdelningen
och biverkningarna kvarstod. Mannen upplever att han felmedicineras.
Åtgärd: Svar har inkommit från behandlingsansvarig läkare som ger en medicinsk
förklaring till handläggningen. Bedömningen är att mannen är i behov av de
läkemedel han behandlas med och de biverkningar mannen fått är kända. Ett
resonemang och försök till medicinjustering har gjorts för att minimera
biverkningarna. När mannen självmant avslutar medicineringen kan vården
konstatera att det är då han insjuknar och slutenvård krävs. Anmälaren har tagit del
av svaret och därefter inkommit med skriftliga synpunkter som bifogas
avslutsskrivelsen till vården. Ärendet avslutas.
Sida 135
Avslutade ärenden under tiden 2015-04-01—2015-07-31, tillhör PaN 2015-09-17
V1502-01095-64
Bristfälligt bemötande
En man blir illa bemött av läkaren på vårdcentralen och får inte nödvändig
behandling.
Åtgärd: Förvaltningen har inhämtat yttrande från verksamheten, i vilket
verksamhetschefen och den behandlande läkaren bemötte anmälarans skrivelse,
som delvis var i form av en kopia av polisanmälan. Av yttrandet framkommer att
det är mycket beklagligt att patienten känner sig missnöjd med behandlingen och
bemötandet. Den av anmälaren beskrivna bilden av händelseförloppet stämmer
dock inte med verksamhetens bild, utan man anser att man arbetat professionellt
och gjort det som är rimligt för patientens välbefinnande och hälsa. Anmälaren har
inte hörts av inom utsatt tid efter att ha fått ta del av yttrandet varför förvaltningen
nu avslutar ärendet.
V1502-01099-28
Synpunkter på avgift
En kvinna bokade en tid för undersökning och tog reda på att den skulle kosta 775
kronor. Hon hade 300 kronor i allmänt tandvårdsbidrag att använda så
undersökningen skulle kosta 475 kronor. Under undersökningen diskuterades även
hennes kvarvarande retentionstråd och problem med huvudvärk. När hon kom ut till
kassan fick hon veta att hon med avdraget skulle betala 860 kronor. Hon fick betala
385 kronor för sjukdomsbehandlande åtgärder. Enligt kvinnan har hon varken
informerats eller fått någon sjukdomsbehandlande åtgärd.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från vd och klinikchef. Klinikchefen har kommit fram
till att tandläkaren endast borde ha undersökt de besvär som patienten uppgett vid
bokningstillfället. Istället utfördes en fullständig undersökning utan samtycke från
patienten, vilket medförde en merkostnad. Klinikchefen avser att kreditera den
totala merkostnaden på 450 kronor. Anmälaren har tagit del av yttrandet och
ärendet avslutas.
V1502-01100-58
Brister i information och bemötande
En kvinna framför synpunkter på brister i informationen och i bemötandet vid
hennes besök på en gynekologisk specialistmottagning. Läkaren förklarade inte
diagnosen eller behandlingen trots att kvinnan påtalade att hon önskade
information. Annan personal medverkade vid behandlingen utan att kvinnan blivit
tillfrågad om detta var ok och hon fick inte heller veta vem personalen var.
Åtgärd: Då anmälaren trots skriftlig uppmaning inte hörts av avslutas ärendet i
befintligt skick.
V1502-01104-62
Komplikationer efter operation
En kvinna har synpunkter på att hon lider av smärta, svullnad och
rörelsesvårigheter efter en handoperation. Kvinnan misstänker att en nerv skadats
vid operationen samt att stygnen inte tagits bort ordentligt.
Sida 136
Avslutade ärenden under tiden 2015-04-01—2015-07-31, tillhör PaN 2015-09-17
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från aktuell läkare, som skriver att operationen
tekniskt sett gick utmärkt. Att kvinnans biverkningar uppkommit är inte ett uttryck
för att operationen gått fel, utan är ett tillstånd som kan uppkomma ändå.
Anmälaren har därefter inkommit med ett genmäle, där hon motsätter sig att
operationen skulle ha gått utmärkt och ifrågasätter att hon skulle ha den typ av
biverkan läkaren nämner. Istället hänvisar hon till en nervskada och till att man
glömt att avlägsna främmande material, som hon nu har kvar i handen. Ett
kompletterande yttrande inkom därefter från läkaren. Anmälaren har ställt sig
frågande till innehållet i detta, vilket framförs till mottagningen. Hon har också
meddelat att hon nu ska få en ny operation på annat håll. Ärendet avslutas.
V1502-01106-49
Önskar kontakt
En anmälare har i e-post framfört önskan att förvaltningen ska kontakta henne.
Åtgärd: Förvaltningen har sökt anmälaren utan att komma i kontakt med henne.
Ärendet avslutas.
V1502-01107-49
Fråga om avgift
Kvinnan hade frikort. Hon hade tidigare varit i kontakt med person med MRSA i
annat land. I Sverige tog hon i läkarsamtal upp det eventuella behovet av
provtagning för att se om hon själv blivit bärare. Läkaren tyckte att det var en bra
idé. Provtagning genomfördes. Eftersom hon hade frikort betalade hon ingen avgift.
När provsvar skulle levereras kunde hon inte ta emot det via telefon, enligt
vårdcentralen. Hon var tvungen att boka läkarbesök. Hon bokade tid och fick höra
att svaret visade negativt. Hon fick betala 500 kr för detta, trots att hon hade
frikort.
Åtgärd: Av inhämtat yttrande från berörd enhetschef framgick att vårdgivaren tagit
kontakt med smittskyddsenheten inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen i
Stockholm och fått information om att prover som inte tas med anledning av
smittspårning ska bekostas av individen, men att smittskyddsenheten i detta fall
tagit kostnaden för provet. Detta innebar att kostanden kunde återbetalas till
anmälaren. Ärendet avslutas.
V1502-01109-55
Otrevligt bemött av läkare
En kvinna framför att hon blivit otrevligt bemött av en läkare på en vårdcentral.
Kvinnan väntade i 30 minuter i väntrummet och gick sedan till receptionen för att
höra om det skett något bokningsfel och fick till svar att det hade det inte. När
kvinnan sedan fick träffa läkaren förklarade hon irriterat "Jag hade en patient, jag
kunde väl inte kasta ut honom genom fönstret".
Åtgärd: I yttrande från verksamhetschef och berörd läkare beklagar man det
inträffade då vårdcentralen strävar efter att man som patient ska känna sig väl
bemött och omhändertagen på ett professionellt sätt i en trevlig atmosfär. I
yttrande framförs även att vårdcentralen fortsätter arbetet för vårdkvalitet och
patientsäkerhet för att erbjuda en trygg och säker vård. Anmälaren accepterar att
ärendet avslutas i överenskommelse att det framförs att hon inte är nöjd med
svaret.
Sida 137
Avslutade ärenden under tiden 2015-04-01—2015-07-31, tillhör PaN 2015-09-17
V1502-01110-57
Bristande omhändertagande av senknuta
En kvinna med en stor svullnad vid handleden kontaktade primärvården för ett
läkarbesök. Vid första besöket tvingades kvinnan vänta eftersom läkaren glömt bort
henne. Läkaren ville avvakta med hennes svullnad, först efter flera påpekanden från
kvinnan sändes remiss till handkirurg eller ortoped.
Åtgärd: Anmälaren har via e-post fått information om landstingets regler för
vårdgaranti och kontaktuppgifter till Vårdgarantikansliet. Anmälaren har trots flera
uppmaningar via e-post inte hörts av till förvaltningen inom angiven tid varför
ärendet avslutas.
V1502-01116-62
Ej fått undersökningssvar, kan ej nå mottagning
En man som genomgått en röntgenundersökning har fortfarande, flera månader
senare, inte fått besked om undersökningsresultatet. Han har gång på gång försökt
nå mottagningen via telefon men kommer inte fram.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från överläkare vid sjukhuskliniken, som meddelar
resultatet från röntgenundersökningen och skriver att patienten bokats in för en
återbesökstid. Att en patient inte lyckats nå kliniken menar man är ovanligt.
Anmälaren har meddelat att han är nöjd med att ha fått en läkartid och besked om
röntgenbilderna, men vidhåller sin kritik angående bristande telefontillgänglighet,
vilket framförs till kliniken. Ärendet avslutas.
V1502-01121-57
Brister i omvårdnad på geriatrisk klinik
En kvinna vistades på geriatrisk klinik efter en svårartad infektion. Kvinnan menade
att personalen var nonchalant i sitt bemötande, det var brister i hygienen, brister
vid läkemedelshantering och vid blodprovstagning.
Åtgärd: Yttranden inkom från verksamhetschefen samt enhetschef på den avdelning
kvinnan vistades på. De beklagade båda att kvinnans upplevelse av vistelsen inte
hade varit tillfredsställande. Anmälan har tagits upp på personalmöten för ett
gemensamt lärande. Avseende flera av klagomålen finns gällande rutiner som inte
har följts och särskilt allvarligt är det att rutinerna kring läkemedelshantering har
brustit. Anmälaren är väldigt nöjd med svaret och de förbättringar som vården
rapporterat, ärendet avslutas.
V1502-01123-49
Skadad vid operation
Anmälaren uppger att han fick en nervskada vid operation.
Åtgärd: Förvaltningen har informerat anmälaren om uppdrag för patientnämnden
och Landstingens ömsesidiga försäkringsbolag. Anmälaren har inte vidare hört av
sig. Ärendet avslutas.
Sida 138
Avslutade ärenden under tiden 2015-04-01—2015-07-31, tillhör PaN 2015-09-17
V1502-01128-62
Bristande bemötande på akutmottagning
En kvinna hör av sig angående sin man, som blev otrevligt bemött av en
sjuksköterska i samband med att han kom till en akutmottagning.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från vårdenhetschefen vid akutkliniken, som
beklagar det inträffade. Man har inte kunnat identifiera vem personen var som
patienten mötte, men skriver att patienter alltid ska bli professionellt behandlade
och väl bemötta. Chefen meddelar att händelsen kommer att tas upp i avidentifierad
form för att ge personalen möjlighet att reflektera kring det inträffade. Anmälaren
har inte framfört något ytterligare efter att ha tagit del av yttrandet. Ärendet
avslutas.
V1502-01201-28
Nekad tandställning
En flicka har en tand som växer snett i hennes mun och orsakar besvär och
problem. Detta har flickans föräldrar påtalat vid ett flertal tillfällen. Tandläkaren har
vid upprepade tillfällen sagt att man skulle avvakta och åtgärda det när flickan var
äldre. Flickan har nu fått besked att hon inte erbjuds landstingsfinansierad
tandreglering men erbjuds tandreglering som de får betala själva. Föräldrarna vill
överklaga beslutet.
Åtgärd: Förvaltningen informerar om gällande anvisningar för att erbjudas
landstingsfinansierad tandreglering. Beslutet är inte överklagningsbart. Ärendet
avslutas.
V1503-01141-58
Smärtsam undersökning, brister i bemötande
En kvinna framför synpunkter på besöket hos en läkare på en gynekologisk
mottagning. Läkaren kommunicerade inte med patienten och genomförde en
undersökning på ett hårdhänt sätt. För patienten var detta mycket smärtsamt och
hon fick ingen förklaring till vare sig undersökningen eller resultatet.
Åtgärd: Svar har inkommit från enhetschefen på mottagningen som beklagar
patientens upplevelse. Behandlande läkare är vidtalad och har framfört att hon är
mycket ledsen över att patienten upplevt besöket på detta sätt. Enhetschefen har
gått igenom patientjournalen och bedömningen av orsaken till patientens besvär är
korrekt. Av yttrandet framgår också att enhetschefen kontaktat både patienten och
hennes mamma och framfört en ursäkt samt meddelat provsvar och erbjudit nytt
besök (hos hennes själv) om så önskades. Anmälaren har, efter att ha tagit del av
yttrandet, hörts av per e-post och framfört att hon är nöjd med handläggningen och
att hon önskar att ärendet avslutas.
V1503-01144-49
Dåligt bemötande
Anmälaren upplevde att han och hans familj blev dåligt bemötta av personalen i
receptionen vid vårdcentralen. Anmälaren kom till vårdcentralen för att träffa
kurator. Han hade då väntat i åtta veckor på att få träffa kuratorn. Han möttes av
uppgiften att besöket var avbokat. Han blev förvånad över detta besked. Senare
bokades ny tid hos kurator, och då var väntetiden fem veckor.
Sida 139
Avslutade ärenden under tiden 2015-04-01—2015-07-31, tillhör PaN 2015-09-17
Åtgärd: Yttrande inhämtades av berörd verksamhetschef och från personal vid
receptionen. Enligt verksamhetschefen hade det uppstått missförstånd beträffande
avbokningen, men det var en sjuksköterska som hade avbokat tiden. Personalen vid
receptionen beklagade att familjen känt sig illa bemött. Anmälaren tog del av
yttrandet. Han vidhöll att tiden med kuratorn inte var avbokad och han ansåg att
väntetiden till att få träffa kurator var alldeles för lång. Ärendet avslutas.
V1503-01145-57
Trots utredningar ställdes inte rätt diagnos
En kvinna kontaktade förvaltningen för sin avlidne sons räkning. Mannen sökte
primärvård vid ett flertal tillfällen och fick många olika läkemedel. Men att mannen
hade diabetes upptäcktes inte och mannen avled i hemmet. Kvinnan ifrågasätter
varför mannen inte kunde få rätt diagnos.
Åtgärd: Yttrande inkom från verksamhetschef på vårdcentralen som informerade om
att mannen de sista fem åren av sitt liv inte varit patient på vårdcentralen. Åren
innan var mannen på enstaka besök för diverse olika besvär. Anmälaren har hört av
sig till förvaltningen och önskar avsluta ärendet.
V1503-01148-64
Illa bemött och felaktig utredning
En kvinna fick inte nödvändig behandling av sjuksköterskan på närakuten, som
ansåg att problemet skulle gå över av sig själv.
Åtgärd: Förvaltningen har, via chefläkaren, inhämtat yttrande från verksamheten. I
yttrandet framhåller verksamhetschefen att de sjuksköterskor som tar emot
telefonsamtal har stor erfarenhet och vana att göra bedömningar och prioriteringar
av olika sjukdomstillstånd. I de fall uppföljning behövs av den givna behandlingen
hänvisas patienten till sin ordinarie vårdcentral. Den i ärendet aktuella
sjuksköterskan minns inte patientfallet, men ser att patienten har hänvisats till sin
ordinarie vårdcentral för vidare handläggning. Hon ber om ursäkt ifall patienten
upplevt sig illa bemött. Anmälaren har, efter att ha tagit del av yttrandet, i skrivning
svarat att hon ser väldigt allvarligt på händelsen, att man två gånger måste bråka
med en sjuksköterska för att få träffa en läkare. Hon vill veta vad ansvarig chef
tänker göra åt detta. Förvaltningen avslutar, i samråd med anmälaren, ärendet och
skickar anmälarens genmäle för kännedom till verksamheten.
V1503-01149-63
Frågor om CPAP behandling
En man hade frågor om kostnader för CPAP-behandling.
Åtgärd: Ärendet avslutas då anmälaren inte hörts av trots kontaktuppmaning per epost.
V1503-01152-52
Lång väntan på behandling
En kvinna skickades av sin husläkare till akuten med misstänkt stroke. Hon fick
vänta i flera timmar innan hon blev undersökt. Som tur var hade kvinnan ingen
Sida 140
Avslutade ärenden under tiden 2015-04-01—2015-07-31, tillhör PaN 2015-09-17
stroke men hon och hennes man vill veta varför hon fick vänta så länge med tanke
på den misstänkta diagnosen och att även husläkaren remitterat henne till
sjukhuset.
Åtgärd: Då ingen underskriven anmälan samt fullmakt inkommit avslutas
handläggningen.
V1503-01159-44
Hemskriven för tidigt
En kvinna skriver med synpunkter på att hon fått åka hem efter en ögonoperation
innan hon kände sig redo för det.
Åtgärd: Yttrande gavs av verksamhetschef. Denna gav en redogörelse för hur
vården försökt möta anmälarens olika behov på ett bra sätt. Narkospersonal hade
engagerats för att insättning av kanyl skulle kunna ske smidigt då anmälaren är
svårstucken. Information inför och efter operationen hade givits muntligt och
skriftligt så att förutsättningarna för att gå hem efter operationen skulle vara
optimala. Anmälaren mådde enligt tjänstgörande sjuksköterska bra då personal från
vårdboendet hämtade henne efter operationen. Anmälaren accepterade yttrandet
och ärendet avslutas.
V1503-01160-44
Angående ändrad rutin för läkemedelsbehandling
En kvinna önskar få hämta sin medicin på annat sätt än efter gängse rutin. Kvinnan
hämtar sin medicin på en öppenvårsmottagning på bestämda intervall men skulle
vilja få den hem via ett mobilt team.
Åtgärd: Yttrande gavs av överläkare. Denne gav en bakgrund och motivering till
varför hon som läkare beslutat att inte lämnade ut läkemedel på det sätt anmälaren
hade begärt. Någon ändring var inte aktuell. Anmälaren hade kontinuerlig kontakt
med specialutbildad personal för sina behov och denna skulle framledes utökas
ytterligare. Anmälaren accepterade svaret och ärendet avslutas därmed.
V1503-01161-44
Bristande bemötande
En kvinna ansåg att hon ifrågasattes på fel sätt då hon sökt hjälp via en mobil
akutenhet för att hon hade självmordstankar.
Åtgärd: Yttrande gavs av enhetschef. Patienten hade fått hjälp att uppsöka begärd
vård. Personalen hade frågat henne hur hon mådde och patienten hade uppfattat
det negativt i situationen. Personalen beklagade detta, frågan var ställd ur ett
intresse för patienten. Anmälaren godtog yttrandet och ärendet avslutas.
V1503-01162-44
Nekad vård
En kvinna skriver då hon på uppmaning av personal på sitt boende sökt vård för att
hon mådde psykiskt dåligt. Hon nekades detta då hon kom till akutmottagningen.
Sida 141
Avslutade ärenden under tiden 2015-04-01—2015-07-31, tillhör PaN 2015-09-17
Åtgärd: Yttrande gavs av sektionschef vid akutsektionen. Den medicinska
bedömningen visade att patienten inte var i behov av inneliggande vård och därför
fick återgå till sitt boende med uppföljning via öppenvården. Anmälaren accepterade
yttrandet och ärendet avslutas.
V1503-01170-62
Drabbades av infektion vid undersökning
En man drabbades av en vårdrelaterad infektion i form av multiresistenta bakterier i
samband med en urologisk undersökning på ett sjukhus.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från sjukhuset, där ansvariga vid aktuell klinik
redogör för undersökningen och de hygienrutiner man har. Anmälaren har därefter
inkommit med genmäle, varpå sjukhuset skriver att det är känt att man i sällsynta
fall kan drabbas av en infektion vid den aktuella typen av undersökning, men att
nyttan med undersökningen överväger de små risker som undersökningen medför.
Med anledning av patientens skrivelse har man tillsammans med hygienläkare och
hygiensjuksköterska gått igenom arbetsmomenten vid undersökningen. Man skriver
att de bakterier patienten drabbats av inte är multiresistenta och inte innebär några
restriktioner för patienten. Anmälaren har därefter inte hörts av. Ärendet avslutas.
V1503-01174-28
Retoraktiv ersättning
En kvinna anser att hon hamnade mellan stolarna i tandvårdsstödet. Hon betalade
16 000 kronor för en tandbro som hon egentligen hade rätt att få extra
tandvårdsstöd för. Därmed skulle hon ha betalat en väsentligt mindre del av
kostnaden själv. Hon undrar om hon har rätt till retoraktiv ersättning.
Åtgärd: Förvaltningen informerar om att hon inte kan få retroaktiv ersättning i
tandvårdsstödet. Hänvisar till tandvården/omsorgspersonalen för mer information
kring tandvårdsstödet i det individuella ärendet. Ärendet avslutas.
V1503-01181-57
Vårdpersonal talade inte svenska sinsemellan
En kvinna vistades på geriatrisk vårdavdelning på akutsjukhus. Hon är missnöjd
med att vårdpersonalen sinsemellan inte pratade svenska. Även läkaren talade
annat språk med vårdpersonalen vilket gjorde att kvinnan kände sig utanför. Direkt
till kvinnan talades dock svenska.
Åtgärd: Yttrande inkom från verksamhetschef som instämde med anmälaren om att
svenska bör vara det gemensamma arbetsspråket. Frågan togs upp på
ledningsgrupp där sjuksköterskor i chefsposition deltar för att medvetandegöra
frågan. Då anmälaren efter att ha tagit del av yttrandet inte hörts av inom angiven
tid utgår förvaltningen från att hon accepterat svaret och avslutar ärendet.
V1503-01182-57
Blev lämnad utan möjlighet att larma personal
En kvinna genomgick en omfattande bukoperation och var mycket svag och
nergången efteråt. Vid ett tillfälle lämnade personalen henne i rummet, sittande i
Sida 142
Avslutade ärenden under tiden 2015-04-01—2015-07-31, tillhör PaN 2015-09-17
rullstol, utan någon möjlighet att larma. Hon blev mycket trött och behövde komma
till sängen, men ingen hörde hennes rop på hjälp.
Åtgärd: Yttranden inkom från chefssjuksköterskan på avdelningen som djupt
beklagade det som hänt anmälaren. Hon har genomfört en händelseanalys för att
kartlägga vårdflödet. Det har inte helt gått att klarlägga varför anmälaren
placerades i en rullstol som hon inte själv kunde förflytta och varför stolen
placerades så att larmet inte kunde nås. Hon avsåg att lyfta anmälan till diskussion i
personalgruppen för att se till att det inte händer någon annan patient på
avdelningen. Hon har också kontaktat anmälaren på telefon för att personligen
diskutera händelserna och be om ursäkt. Anmälaren är nöjd och önskar avsluta
ärendet.
V1503-01185-57
Bristande bemötande och utredning
En kvinna med lång psykiatrisk historia vistades under några dagar i
slutenvårdspsykiatrin. Hon fick mycket dålig kontakt med jourläkaren och
sjuksköterskan som inte alls följde upp vad som hänt på akutmottagningen. Kvinnan
blev ledsen då hon utlovades ny medicinsk utredning och ställningstagande till byte
av läkemedel vilket hon var mycket positiv till. Men behandlande läkare var av helt
annan åsikt.
Åtgärd: Yttrande inkom från överläkaren på den psykiatriska kliniken. Han
beklagade att kvinnans förhoppningar om ny medicinering inte kunde uppfyllas.
Innan sådant läkemedel sätts in bör en noggrann utredning genomföras, gärna i
öppen vård. Vid ett akut försämrat läge i sjukdomen bör inte detta läkemedel ges.
Kvinnans önskemål om inläggning på dagvårdsavdelning kunde inte tillmötesgås då
sådan avdelning saknas. Då anmälaren efter att ha tagit del av yttrandet inte hörts
av inom angiven tid utgår förvaltningen från att hon accepterat svaret och avslutar
ärendet.
V1503-01186-62
Otrevligt bemötande från läkare
En man har synpunkter på en läkare på en vårdcentral som skrikit och använt
skällsord mot honom.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från verksamhetschef och medicinskt ansvarig
läkare samt den aktuella läkaren. Verksamhetschefen och den medicinskt ansvarige
läkaren ber om ursäkt för det inträffade och meddelar att man har bett läkaren att
be patienten om ursäkt. Mannens läkare har i sitt yttrande framfört att hon själv
känt sig kränkt av patienten. Anmälaren har meddelat att han inte är nöjd med
läkarens svar och att han anser att det innehåller en rad felaktigheter, vilket
framförs till vårdcentralen. Ärendet avslutas.
V1503-01189-64
Bristfällig bedömning och kommunikation
En kvinna klagade över att hennes mamma fått bristfällig bedömning och vård från
vårdcentralen. Den bristande bedömningen ledde till att dottern inte var närvarande
vid mammans död.
Sida 143
Avslutade ärenden under tiden 2015-04-01—2015-07-31, tillhör PaN 2015-09-17
Åtgärd: Förvaltningen har, via chefläkaren, inhämtat yttrande från verksamheten. I
yttrandet framhåller verksamhetschefen att det är djupt beklagligt att
telefonmeddelanden inte gick fram i samband med byte av telefonnummer och
telefoner, och att verksamheten, vid framtida telefonbyten, kommer att säkra upp
med ytterligare en telefonlinje. Sjuksköterskan beklagar också händelsen. Hon
framhåller ytterligare att vissa besök behövde flyttas på grund av sjukdom och
svårigheter att få in vikarie. Vid sjuksköterskans sista besök bedömdes patienten
vara i sitt allmäntillstånd. Anmälaren har, efter att ha tagit del av yttrandet, skickat
ett genmäle till förvaltningen. Anmälaren håller inte med om allt som står i
yttrandet, och hon appellerar tydligt till förbättringsintsatser i verksamhetens
rutiner. Ärendet avslutas i samförstånd med anmälaren genom att hennes skrivelse
skickas för kännedom till vården.
V1503-01191-64
Svåra komplikationer efter operation
En man fick svåra komplikationer efter operation på sjukhuset. Han bemöttes utan
förståelse och fick ingen verksam behandling efter detta.
Åtgärd: Förvaltningen har, via chefläkaren, inhämtat yttrande från verksamheten, i
vilket den behandlande läkaren förklarar hur behandlingen gått till samt konstaterar
att patienten borde remitterats tidigare till smärtkliniken, där han småningom fick
hjälp med bättre medicinering. Anmälaren hann avlida innan yttrandet skrevs.
Förvaltningen hade kontakt med dödsbosförvaltaren som önskade ta del av
yttrandet, då det bestämdes att brevkorrespondens och telefonkontakt kunde ske
till anmälarens adress och telefonnummer. Dock har breven kommit i retur, och
förvaltningen har, trots många försök, inte lyckats nå dödsbosförvaltaren per
telefon. Ärendet avslutas.
V1503-01194-44
Bristande omvårdnad
En dotter skriver för sin nu avlidne far. Pappan hade skickats till akutsjukhus av
hemtjänst före frukost och bedömdes efter en längre väntan på medicinsk
bedömning att överföras till geriatrisk klinik. Pappan tvingades vänta i många
timmar på transport och fick först efter påpekande från dottern kaffe och smörgås
på akuten. Han hämtades strax före midnatt för transport till den geriatriska
kliniken.
Åtgärd: Yttrande gavs av verksamhetschef. Verksamhetschefen gav en bakgrund av
förutsättningarna för arbetet vid akutmottagningen. Vid tillfället var det relativt hög
belastning på mottagningen och man hade också haft svårigheter att få plats på
annan vårdenhet vilket kunde ha fördröjt vistelsen. Mottagningen hade börjat införa
ett teambaserat arbetssätt för att göra intagningen säkrare och mer rationell.
Anmälaren valde att avsluta ärendet med en egen skriftlig kommentar att tillfoga
avslutsskrivelsen till vården. Ärendet avslutades därmed.
V1503-01200-42
Fel diagnos, fel medicinering
En kvinna menar att psykiatrikern ställt fel diagnos och att hon därför medicineras
med fel mediciner. En psykolog har bedömt att hon har en neuropsykiatrisk diagnos.
Hon mår inte väl av alla olika mediciner hon får vilka gör henne svag och känslig.
Kvinnan önskar få byta till en annan mottagning.
Sida 144
Avslutade ärenden under tiden 2015-04-01—2015-07-31, tillhör PaN 2015-09-17
Åtgärd: Svar har inkommit från chefsöverläkaren och behandlingsansvarig läkare
vid mottagningen. I svaret framkommer det att kvinnan tror att hon har Aspbergers
syndrom och inte psykossjukdom, vilket hon har. En neuropsykiatrisk utredning
erbjuds av mottagningens psykolog. Även om Aspberger diagnos ställs betyder det
inte att hon inte behöver neuroleptikabehandling. Anmälaren har tagit del av svaret
och därefter hörts av och framfört att hon inte är nöjd med svaret. Ärendet avslutas
vid förvaltningen.
V1503-01202-42
Feldelad dosett och läkemedelslista
En man får läkemedel delade i dosett från vårdcentralen och vid det senaste
hembesöket av sköterskan delades mediciner från en annan patients medicinlista.
Felet upptäcktes i tid och mannen hann aldrig ta medicinen. Vid kontakt med
ansvarig vid vårdcentralen bemöttes mannen oförskämt och upplevde sig utskälld.
Åtgärd: Anmälaren har informerats om patientnämndens uppdrag och verksamhet.
Ärendet avslutas i befintligt skick då anmälaren inte återkommit för fortsatt
handläggning.
V1503-01209-49
Missade skriva remiss
Anmälaren uppsökte akutmottagning vid sjukhus. Det bedömdes att han skulle få
hjälp av primärvården vid den så kallade lättakutmottagningen som låg i direkt
anslutning till sjukhuset. Denna lättakutmottagning hänvisade sedan anmälaren till
sjukhusets akutmottagning utan att skriva remiss, på grund av detta att han
saknade remiss avkrävdes han ny patientavgift.
Åtgärd: Av inhämtat yttrande av berörd verksamhetschef framgick det att denne var
av den uppfattningen att det var rätt bedömning att anmälaren skulle
omhändertagas vid lättakuten och att vidare insatser vid sjukhusets akutmottagning
inte var motiverade, att det alltså var rätt beslut att inte remittera anmälaren till
akutmottagningen. Anmälaren har tagit del av yttrandet. Ärendet avslutas.
V1503-01210-62
Nekad besökstid, otrevligt bemötande
En kvinna har flera synpunkter på en specialistklinik dit hon vänt sig för att få vård
för sin dotter. En remiss har kommit bort, väntetiden har varit lång och slutligen har
kvinnan meddelats att dottern inte kan komma dit med motiveringen att hon inte
tillhör upptagningsområdet. Kvinnan har också synpunkter på bemötandet hon
mötts av.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från verksamhetschef samt receptionist vid
mottagningen, som beklagar att kvinnan känt sig otrevligt bemött. Att patienten
hänvisats till en annan mottagning, skriver man beror på att man haft långa
väntetider och att en läkare med ansvar för barnpatienter varit sjukskriven.
Anmälaren har framfört att hon anser att uppgifter i yttrandet är felaktiga, vilket
framförs till mottagningen. Ärendet avslutas.
Sida 145
Avslutade ärenden under tiden 2015-04-01—2015-07-31, tillhör PaN 2015-09-17
V1503-01232-58
Systemfel i vården gällande behandling
En kvinna framför synpunkter på systemfel i vården som förorsakar onödigt lidande
och risker för patienterna samt orsakar kostnader för landstinget. Kvinnan undrar
om det är så att läkare rutinmässigt remitterar patienter med tarmbesvär till
tarmundersökning på grund av de strikta riktlinjerna för användning av viss
antibiotika. Anmälaren anser att sjukvården har en överdriven rädsla för
antibiotikaförskrivning.
Åtgärd: Anmälaren har informerats om patientnämndens uppdrag och verksamhet.
Vid telefonkontakt med anmälaren framkommer att hon själv varit i kontakt med
läkaren på vårdcentralen och fått ett svar. Önskar inte utredning via förvaltningen.
Ärendet avslutas.
V1503-01238-64
Remiss försvann och patienten hänvisades hit o dit
En kvinnas morfar fick remiss från sjukhuset till annan vårdenhet, men remissen
försvann. Morfadern hänvisades sedan hit och dit.
Åtgärd: Anmälaren har informerats om patientnämndens uppdrag och verksamhet.
Anmälaren uppmanas att höra av sig till verksamhetschefen i första hand, men får
också hemskickat blanketter och frankerat svarskuvert för anmälan till
förvaltningen. Då anmälaren inte hörts av eller skickat skriftlig anmälan avslutas
ärendet.
V1503-01244-62
Bristande tillgänglighet på telefon
En kvinna har synpunkter på telefontillgängligheten till sin vårdcentral, som är svår
att nå. Kvinnan har inte haft möjlighet att ställa sig i telefonkö, utan blir hänvisad
att ringa på nytt.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från verksamhetschefen vid vårdcentralen, som
beklagar att man inte kunnat ta emot alla inkommande samtal, vilket berott på en
omfattande oplanerad frånvaro av sjuksköterskor, bland annat på grund av
sjukdom. Verksamhetschefen framför att det inte varit lätt att täcka upp för
frånvaron, då det råder brist på sjuksköterskor. Anmälaren har inte återkommit
efter att ha tagit del av yttrandet. Ärendet avslutas.
V1503-01247-64
Nekad besökstid vid akuta besvär
En kvinna framför att hon blivit nekad besökstid på en närakut. Kvinnan sökte vård
på grund av andningsbesvär men fick besked att det var fullt och att de inte kunde
ta emot henne. När hon påtalade att hon hade akuta besvär hänvisades hon till att
själv ta sig till sjukhuset några mil bort. På sjukhuset behandlades hon både med
syrgas och med läkemedel samt övervakades under några timmar. Anmälaren
ifrågasätter närakutens bedömning och handläggning.
Åtgärd: Förvaltningen har inhämtat yttrande från verksamheten, i vilket chefläkaren
framhåller att händelsen kommer att anmälas enligt lex Maria. Verksamhetschefen
uttrycker i yttrandet att hon är ledsen för den händelsen som anmälaren genomgått,
Sida 146
Avslutade ärenden under tiden 2015-04-01—2015-07-31, tillhör PaN 2015-09-17
men tacksam för påpekanden som ger verksamheten möjlighet att ytterligare se
över rutiner och riktlinjer för ökad patientsäkerhet. Verksamhetschefen redovisar i
sitt yttrande också den berörda personalens upplevelser av situationen, som delvis
förklarar att det var en mycket ansträngt kväll på närakuten, varför tjänstgörande
läkare hade undrat om patienten kunde söka sig till sjukhusets akutmottagning i
stället. Anmälaren har, efter att ha tagit del av yttrandet, uttryckt att hon ser fram
emot information om lex Maria-utredningens resultat. Förvaltningen avslutar
ärendet i samråd med anmälaren.
V1503-01249-58
Komplikationer efter en operation
En kvinna framför synpunkter på att hon fått komplikationer i form av
känselnedsättning efter en operation på ett sjukhus.
Åtgärd: Svar har inkommit från verksamhetschefen på ortopedkliniken som beklagar
att patienten haft en besvärlig smärtproblematik och domningar efter operationen.
Av yttrandet framgår att operationen var lite långdragen samt att det var en erfaren
narkosöverläkare som lade bedövningen. Det framkommer även att patienten
påtalat känselbortfall/nedsättning samt att tillståndet förbättrats något.
Verksamhetschefen anser att det är svårt att utifrån befintliga journalhandlingar
säkerställa något samband mellan patientens besvär och någon åtgärd under
operationen. Patienten rekommenderas kontakt med patientförsäkringen om
besvären kvarstår. Verksamhetschefen beklagar patientens tråkiga vårdupplevelse
men är tacksam för återkopplingen som ger dem möjlighet att förbättra vården.
Anmälaren har, efter att ha tagit del av yttrandet, hörts av och meddelat att hon
inte önskar tillägga något. Ärendet avslutas.
V1503-01257-62
Misshandlad av medpatient
En kvinna hör av sig angående sin son, som blev misshandlad av en medpatient
som tog stryptag på honom när han var inneliggande inom psykiatrin.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från överläkare vid avdelningen, som beskriver
händelsen och skriver att personalen kunde avstyra vidare våldsutveckling efter
strypgreppet. Patienten fick byta avdelning och fick hjälp att polisanmäla händelsen.
Man beklagar det inträffade, men försäkrar att denna typ av händelse hör till
ovanligheterna. Anmälaren har meddelat att hon inte är nöjd med svaret och att
sonen fortfarande mår dåligt över det inträffade. Enligt anmälarens önskemål
överförs ärendet till Inspektionen för vård och omsorg för utredning och avslutas vid
patientnämndens förvaltning.
V1503-01259-57
Får ingen återbesökstid till husläkare
En kvinna har försökt att boka återbesökstid hos husläkare både via telefon och på
Mina vårdkontakter. Hon fick information om att inga tider fanns, hon hänvisades
vid varje tillfälle till att ringa senare. Kvinnan har tidigare sökt för magbesvär och
önskade nu uppföljning av provsvar.
Åtgärd: Yttranden inkom från patientansvarig husläkare och verksamhetschef.
Läkaren beklagade dröjsmålet avseende svar på röntgenundersökning och att hon
varit så svår att nå på telefon. Hon avsåg att se över sina administrativa rutiner för
Sida 147
Avslutade ärenden under tiden 2015-04-01—2015-07-31, tillhör PaN 2015-09-17
att förbättra tillgängligheten. Verksamhetschefen förklarade att det är stora problem
med tillgängligheten till primärvård i närområdet, det är ett väldigt högt tryck med
anledning av att området har hög inflyttning. Anmälaren är nöjd med de utförliga
förklaringar hon fått och önskar avsluta ärendet.
V1503-01261-49
Bristande information
Anmälaren beskriver hur mottagningen brister i informationsgivningen, både
utelämnar viktig information och ger missvisande information.
Åtgärd: Förvaltningen har informerat anmälaren om behovet av underskriven
skrivelse om anmälaren önskar att förvaltningen inhämtar svar av vårdgivaren.
Anmälaren har dock inte inkommit med sådan skrivelse. Ärendet avslutas.
V1503-01265-63
Opereras för cancer utan att ha cancer
En kvinna genomgick en operation på grund av cancer, efter operationen visade det
sig att proverna man tagit och fastställt diagnosen utifrån var otillräckliga och inte
visade på cancer.
Åtgärd: Ett yttrande inhämtades från berörd vårdgivare. Av yttrandet framgår
rutiner för utredning och omhändertagande av patient med misstänkt tumörsjukdom
i bröst. Omhändertagandet av patienten följde rutinen med trippeldiagnostik där
resultatet visade på stark misstanke om cancersjukdom och patienten opererades.
Det är ovanligt att det efter operationen visar sig vara en godartad förändring men
det händer någon enstaka gång. En kopia av yttrandet skickades till anmälaren som
är nöjd med svaret. Ärendet ska avslutas enligt anmälarens önskemål.
V1503-01272-28
Nonchalant bemötande
En man fick en tand rotbehandlad som skulle ingå i en tandbro. En kort tid därefter
uppstod en rotinflammation och tanden gick inte att rädda. Nu måste han göra både
ett implantat + en tandbro. Mannen blev vid pågående behandling avvisad från
mottagningen då det visade sig att han hade en kvarvarande skuld. Han känner sig
mycket illa behandlad.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från vd och klinikchef. De beklagar att anmälaren
upplevde att bemötandet inte varit bra. Vid det senaste besöket fanns en skuld från
tidigare behandling och klinikens debiteringssamordnare kom in för att förklara de
ekonomiska rutiner som gäller på mottagningen. Den skuld som patienten har
måste betalas innan ytterligare behandling utförs, därefter är anmälaren välkommen
tillbaka för fortsatt behandling. Anmälaren har tagit del av yttrandet och framhåller
att det var en oprofessionell hantering från mottagningens sida. Genmäle bifogas
avslutsskrivelse för kännedom. Ärendet avslutas.
V1503-01273-34
Kommunikation
Sida 148
Avslutade ärenden under tiden 2015-04-01—2015-07-31, tillhör PaN 2015-09-17
En man har synpunkter på att han inte blir lyssnad till av sin husläkare. Denne hade
kommunikationssvårigheter som bland annat berodde på svårigheter med svenska
språket. Mannen upplevde även att han blev bedömd utifrån sin psykiska ohälsa.
Åtgärd: Anmälaren har informerats om patientnämndens uppdrag och verksamhet.
Då denne därefter inte avhörts, trots påminnelse, avslutas ärendet.
V1503-01274-34
Bemötande
En kvinna blev otrevligt bemött av sjuksköterska i samband med ambulanstransport
av spädbarn till akutsjukhus. Sjuksköterskan var spydig, nonchalant, otrevlig och
ifrågasatte varför modern var i behov av en ambulanstransport då sonen enbart såg
ut att vara trött. Denne satt också och tittat på sin telefon och frågade därefter sin
kollega som körde hur mycket bensin som gick åt för den lilla turen.
Åtgärd: Anmälaren har informerats om patientnämndens uppdrag och verksamhet.
Ärendet avslutas
V1503-01287-49
Läkaren lyssnade inte trots vård i livets slutsked
Närstående till kvinna som får vård i livets slutskede anser att läkaren inte lyssnar,
varken på honom eller på hans hustru.
Åtgärd: Anmälaren har informerats om patientnämndens uppdrag och verksamhet.
Han har inte vidare hört av sig. Ärendet avslutas.
V1503-01289-64
Bristande bemötande och lång väntan på tid
En man blev illa bemött av läkaren på den psykiatriska mottagningen. Lyckades
byta läkare och fick sedan vänta en månad på tid hos den nya läkaren. Fick smsmeddelande samma dag som tiden var att tiden ställts in på grund av sjukdom och
en ny tid ytterligare två månader senare.
Åtgärd: Förvaltningen har inhämtat yttrande från verksamheten, i vilket
enhetschefen beklagar att patienten känt sig illa bemött. Hon framhåller också att
patienten erbjudits mer frekventa läkartider än vad som brukligt är. Vid läkarens
sjukdom, som i detta fall, är rutinen att erbjuda en snabb återbesökstid, vilket också
gjordes. Patienten tackade dock nej till denna tid. Enhetschefen beklagar att det
blivit så här och hoppas att det går bättre på den mottagningen som patienten valt
att anmäla sig. Anmälaren har, efter att ha tagit del av yttrandet, påpekat att ett
skäl till att han tackat nej till läkarbesöket ju var att han känt sig illa bemött.
Förvaltningen avslutar i samråd med anmälaren ärendet med en skrivning till
vården i vilken hans synpunkt framkommer.
V1503-01291-34
Skadestånd
En kvinna har fått en ersättning från patientförsäkringen men är inte nöjd med
ersättningen. Detta belopp täcker dock inte faktiska kostnader så hon önskar att
Sida 149
Avslutade ärenden under tiden 2015-04-01—2015-07-31, tillhör PaN 2015-09-17
vårdgivaren ska ersätta resten. Hon har skrivit till vårdgivaren men inte fått något
svar.
Åtgärd: Kvinnan får information om att hon kan överklaga beslut från
patientförsäkringen om hon inte är nöjd. Hon föreslås även kontakta vårdgivaren
igen eftersom hon inte har fått svar på önskat ersättningsanspråk. Hon har därefter
inte återkommit varför ärendet avslutas.
V1503-01292-52
Missnöjd med resultatet
En kvinna kontaktar förvaltningen då hon genomgått en plastikkirurgisk operation
som hon inte är nöjd med.
Åtgärd: Anmälaren har informerats om patientnämndens uppdrag och verksamhet.
Då ingen underskriven anmälan inkommit avslutas ärendet.
V1503-01293-63
Ärr efter operation
En man opererade bort en fläck på ryggen och nu finns ett stort ärr. Mannen är inte
nöjd.
Åtgärd: Ett yttrande inhämtades från berörd verksamhet. I yttrandet ges en
kronologisk beskrivning av kontakten med patienten och en kortfattad
händelseanalys. Patienten besökte mottagningen vid två tillfällen, vid det första
besöket bedömdes hudförändringarna och vid det andra besöket togs de bort. I
samband med det andra besöket informerades patienten om att han ska kontakta
distriktssjuksköterska för att ta bort stygnen efter 14 dagar men också om problem
uppstår tidigare. Hudförändringarna skickades på analys och patienten informerades
per brev om att de var godartade. Patienten kontaktade inte distriktssköterskan för
borttagande av stygnen och han sökte inte heller hjälp när såret hade gått upp
vilket kan förklara ärrbildningen. I yttrandet framkommer det också att om en
hudförändring sitter i ansiktet, på gränsen mellan hud och slemhinna, är stora eller
ser elakartade ut remitteras till hudspecialist annars är det en
primärvårdsmottagnings ansvar att ta bort dem. Enligt yttrandet har inga fel begåtts
i omhändertagandet av patienten men man har vid en genomgång utifrån anmälan
funnit några förbättringsmöjligheter. Att information till patienten ska förbättras och
att ett återbesök för borttagning av stygnen bokas direkt i samband med ingreppet.
En kopia av yttrandet har skickats till anmälaren som därefter inte hörts av. Ärendet
avslutas i befintligt skick.
V1503-01294-52
Ofullständig behandling
En mamma till en vuxen son klagar över den bristande behandling som hennes son
fick när han uppsökte akutmottagningen. Sonen har avlidit.
Åtgärd: Anmälaren har informerats om patientnämndens uppdrag och verksamhet.
Då ingen underskriven anmälan med kompletterande uppgifter inkommit avslutas
ärendet.
V1503-01304-63
Sida 150
Avslutade ärenden under tiden 2015-04-01—2015-07-31, tillhör PaN 2015-09-17
Bristande hantering av prover
En kvinna medverkade i klinisk prövning. Medverkan i studien innebar att olika
prover skulle lämnas, i samband med att prover skulle skickas till studiens
laboratorium hanterades ett prov fel vilket ledde till att patienten uteslöts från
studien. Detta ledde i sin tur till att patientens behandling försenades.
Åtgärd: Ärendet avslutas i befintligt skick då anmälaren inte hörts av trots
kontaktuppmaning per e-post.
V1503-01311-44
Bristande vård
En man skriver då han anser att han efter en sårskada i hemmet inte fått adekvat
observation och såromläggning av distriktssjuksköterskan. Han anser att detta
förorsakade en amputation. Mannen hade sedan tidigare ett svårläkt sår på sin
andra fot och menar att sjuksköterskan på grund av det skulle ha förstått att han
måste få sjukhusvård tidigare än vad som skedde.
Åtgärd: Telefonsamtal med anmälare. Ger och skickar information om Inspektionen
för vård och omsorg och patientförsäkringen LÖF samt kopior på anmälarens egen
skrivelse. Ärendet avslutas därefter enligt överenskommelse.
V1503-01312-57
Fick svårläkt sår vid förflyttning med duschstol
En kvinna var inlagd på geriatrisk vårdavdelning. Under en förflyttning från
duschstol fick kvinnan fotstödet mot benet och ett stort, svårläkt sår slogs upp.
Åtgärd: Yttranden inkom från verksamhetschef och chefssjuksköterska som båda
djupt beklagade att kvinnan skadats i samband med förflyttningen. Händelsen har
diskuterats på avdelningen för att undvika att det upprepas. Anmälaren är mycket
nöjd med svaret och avser att söka ekonomisk ersättning. Ärendet avslutas.
V1503-01313-42
Ovänligt bemötande vid medicinförskrivning
En kvinna upplevde sig ovänligt bemött och ifrågasatt av husläkaren i samband med
receptförnyelse. Under samtalet ställdes ovidkommande frågor om hennes make,
arbetsplats och läkaren undrade hur hon hade kunnat få arbete med den där på
huvudet, kvinnan bär sjal. När hon kom hem grät hon.
Åtgärd: Svar har inkommit från verksamhetschefen och behandlingsansvarig läkare
som inte instämmer i anmälarens upplevelser om mötet. Det läkemedel kvinnan
efterfrågade är beroendeframkallande och förskrivs med restriktion. Kvinnan har
erbjudits ett återbesök till verksamhetschefen för genomgång av händelsen. En
avvikelseraport kommer att göras samt genomgång på ett arbetsplatsmöte.
Anmälaren har under handläggningen vid förvaltningen anmält händelsen till
Inspektionen för vård och omsorg. Anmälaren har tagit del av svaren och därefter
hörts av och framfört att hon inte är nöjd. Ärendet avslutas.
V1503-01318-62
Sida 151
Avslutade ärenden under tiden 2015-04-01—2015-07-31, tillhör PaN 2015-09-17
Två timmars telefonkö, samtalet bortkopplat
En kvinna som drabbades av svåra smärtor och sedan visade sig ha en
njurbäckeninflammation ringde till 1177 Vårdguiden för att få medicinsk rådgivning
och få behovet av en ambulanstransport bedömt. Kvinnan väntade i två timmar på
svar och därefter kopplades samtalet bort.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från kvalitetskoordinator vid det företag som
bemannar 1177 Vårdguiden, som skriver att samtalet av oklar anledning hamnat i
tekniskt vänteläge, varför väntetiden blivit orimligt lång. Att samtalet sedan bröts
kan antingen ha berott på att två samtal kopplades fram exakt samtidigt eller att
den inringande fått en tillfällig svacka i signalen. Man beklagar att anmälaren inte
kunde komma i kontakt med 1177. Anmälaren har meddelat att hon hoppas att
något liknande inte ska inträffa igen, vilket framförs till företaget. Ärendet avslutas.
V1503-01325-57
Komplikationer efter ryggoperation
En man genomgick en omfattande ryggoperation, men fick komplikationer och
ifrågasätter ortopedens bedömning och operation. Ortopeden har också varit
nonchalant i sitt bemötande och lämnar inte information om svar på
magnetröntgenundersökning.
Åtgärd: Då Inspektionen för vård och omsorg beslutat att handlägga ärendet
avslutas det på förvaltningen i överenskommelse med anmälaren.
V1503-01330-64
Utslängd av läkare på psykiatrisk mottagning
En man blev otrevligt bemött av en läkare vid en psykiatrisk mottagning och
slängdes ut i samband med sitt besök.
Åtgärd: Förvaltningen har, via chefläkaren på Stockholms läns sjukvårdsområde,
inhämtat yttrande från verksamheten, i vilket chefsöverläkaren och den
behandlande läkaren beklagar att besöket inte kunnat genomföras på det sätt som
patienten önskat. Man har från verksamheten ordnat så att pågående
läkemedelsbehandling fortsätter med hjälp av annan läkare, och en kuratorskontakt
ordnar med vårdplanering tillsammans med Försäkringskassan. Anmälaren har,
efter att ha fått ta del av yttrandet, inte hörts av inom utsatt tid varför förvaltningen
nu avslutar ärendet.
V1503-01335-57
Förskrivare hjälper inte till med rullstol
En kvinna är beroende av rullstol för utomhusbruk. Överdraget på ryggstödet är för
stort och ställer till besvär när annan person ska köra rullstolen. Anmälaren bad sin
arbetsterapeut om hjälp men hon hänvisades till hjälpmedelscentralen som i sin tur
hänvisar tillbaks till ordinatören som är arbetsterapeuten. Kvinnan är missnöjd med
att bli bollad mellan olika instanser.
Åtgärd: Yttranden inkom från verksamhetschef och den patientansvariga
arbetsterapeuten. De beskrev en svårighet med anledning av att patientansvarig
arbetsterapeut inte förskrivit den aktuella rullstolen och därmed inte heller gjort
någon bedömning av behov och användning. Då patienten inte har velat släppa in
Sida 152
Avslutade ärenden under tiden 2015-04-01—2015-07-31, tillhör PaN 2015-09-17
någon för att närmare bedöma rullstolen har det inte varit möjligt att hjälpa till.
Anmälaren är inte nöjd med svaret då hon har en annan minnesbild av kontakterna,
men avser att återkomma till mottagningen för att få förnyad hjälp. Ärendet
avslutas.
V1503-01345-28
Brister i hygien
En moder har synpunkter på att man vid sonens tandvårdsbesök inte följde
hygienrutiner vid röntgenbildstagningen. Enligt rutin ska det sättas på en plastfilm
på sensorn innan den sätts in i munnen, vilket inte gjordes. Tandsköterskan hade
endast spritat av sensorn, vilket inte är tillräckligt för att förebygga smittorisk.
Modern ser allvarligt på det inträffade då tandsköterskan kan ha brustit i rutinen vid
ett flertal patientbesök.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från vd och klinikchef. De har kontaktat ansvarige
för hygien- och smittskydd för att få konstaterat renhetsgraden på en sensor utan
plastskydd. Sensorn är höggradigt ren när man torkar av den med sprit som
rekommenderas, vilket också är det krav som finns på instrument som stoppas i
munnen på patienter. Höggradigt rent innebär också att inga mikroorganismer, som
orsakar infektioner, finns på instrumenten. Klinikchefen beklagar den oro som
uppstått i samband med att behandlaren missade att sätta på plastskyddet och
uppmanar familjen att höra av sig om det finns fler frågor. Anmälaren har tagit del
av yttrandet och därefter inte avhörts. Ärendet avslutas.
V1503-01347-28
Tidsbokning på internet
Anmälaren vill framföra synpunkter på att det inte går att boka tider till tandvården
via internet. Det finns bokningsformulär på internet med lediga tider, men när man
bokar så kommer ett returnerande e-postmeddelande om att man måste kontakta
receptionen för bokning per telefon. Anmälaren vill att systemet ska fungera fullt ut,
annars kan de lägga ner tjänsten.
Åtgärd: Informerar om att förvaltningen inte kan påverka vilka system tandvården
vill använda vid tidsbokning via internet, men att förvaltningen kan framföra
synpunkterna som kan vara en del i att påverka framtida utveckling. Ärendet
avslutas.
V1503-01353-42
Nekad medicinering
En kvinna nekades medicinering mot sköldkörtelsjukdom av husläkaren. Kvinnan
önskar en kombinationsbehandling men hon nekas med hänvisning till traditionell
medicinering. Anmälaren önskar en förklaring till läkarens beslut.
Åtgärd: Svar har inkommit från medicinskt ansvarig läkare som förklarar att
preparatet hon efterfrågar vanligtvis inte förskrivs mot sköldkörtelsjukdom. Efter
konsultation med endokrinolog framkommer det att preparatet är svårstyrt varför
endokrinologerna inte heller brukar behandla med denna medicin. Risk för
benskörhet och förmaksflimmer finns vilket kvinnan är informerad om. Anmälaren
har tagit del av yttrandet och därefter framfört att hon inte är nöjd med svaret.
Ärendet avslutas.
Sida 153
Avslutade ärenden under tiden 2015-04-01—2015-07-31, tillhör PaN 2015-09-17
V1503-01364-49
Audionom skadade örat
Audionomen skulle göra en avgjutning i örat som underlag till ny hörsnäcka. Detta
orsakade stor smärta hos anmälaren, audionomen lyckades inte ta ut materialet ur
örat. Hon följde med anmälaren till specialistläkare som tog ut materialet och
behandlade anmälaren. Anmälaren vill att hörselmottagningen betalar
läkarkostnaderna som uppstod i samband med specialistläkarens åtgärder.
Åtgärd: Av inhämtat yttrande från berörd verksamhetschef framgår att vårdgivaren
ersätter anmälaren för de ekonomiska kostnader som uppstod av skadan som
anmälaren fick i sitt vänstra öra vid besök vid mottagningen. Anmälaren har tagit
del av yttrandet och är nöjd med svaret. Ärendet avslutas.
V1503-01368-64
Brister i undersökning och behandling
En multisjuk kvinna sökte sig till vårdcentralen då hon hennes tillstånd kraftigt
försämrats. Hon undersöktes och ordinerades behandling. Dock upptäcktes inte
egentliga orsaken till hennes försämring och hon avled dagarna efter
undersökningen.
Åtgärd: Förvaltningen har inhämtat yttrande från verksamheten, i vilket
verksamhetschefen, den behandlande läkaren och specialisten i allmänmedicin
beskriver medicinska insatserna och ställningstaganden för patienten. Efter att ha
tagit del av yttrandet har anmälaren uttryckt att hon och hennes uppdragsgivare,
patientens make, behöver veta om patienten verkligen fått rätt bedömning när hon
sökte vården. Efter samråd med anmälaren översänds handlingarna i ärendet till
Inspektionen för vård och omsorg för medicinsk utredning. Ärendet avslutas därmed
på förvaltningen.
V1503-01376-57
Lång väntan på ambulans
En kvinna är missnöjd med lång väntan på ambulans, det gällde hennes svärmor.
Åtgärd: Anmälaren har fått information om förvaltningens arbete via e-post, men
har inte hörts av inom angiven tid varför ärendet avslutas i befintligt skick.
V1503-01378-64
Sövdes inför undersökning och avled
En kvinnas make sövdes på sjukhuset inför en undersökning. Vid uppvakningen blev
något fel och mannen avled trots transport till annat sjukhus och upplivningsförsök.
Åtgärd: Förvaltningen har inhämtat yttrande från verksamheten, i vilket
cheföverläkaren talar om att han gått igenom patientens journal.
Anmälaren har, efter att ha tagit del av yttrandet, framfört att hon frågar sig om
verksamheten utrett händelsen och i så fall möjligen dragit erfarenheter som kan
förhindra att liknande händelser upprepas. Ärendet avslutas från förvaltningen med
ett brev till verksamheten där anmälarens frågeställning redovisas.
Sida 154
Avslutade ärenden under tiden 2015-04-01—2015-07-31, tillhör PaN 2015-09-17
V1503-01382-63
Remisskrav för kontakt med kurator
En kvinna boende på ett serviceboende önskar kontakt med en kurator. Kvinnan
nekas hjälp på vårdcentralen med hänvisning till att hon behöver en remiss då hon
är under kommunens omsorg. Ansvarig läkare på boendet hävdar att han inte kan
skriva remiss till en vårdgivare som inte är kommunal.
Åtgärd: Anmälaren har informerats om patientnämndens uppdrag och verksamhet.
Ärendet avslutas i befintligt skick då anmälaren inte har inkommit med en skriftlig
anmälan.
V1503-01384-34
Nekas besökstid
En man har blivit nekad besökstid vid en psykiatrisk mottagning efter att det
framkommit att han träffat en annan läkare för att göra en neuropsykiatrisk
utredning.
Åtgärd: Mannen svarar i ett e-postbrev att det ordnat sig med den psykiatriska
mottagningen och att han inte längre behöver någon hjälp. Ärendet avslutas.
V1503-01385-42
Nekas mediciner, brister med intyg
En man vårdas vid vårdcentralen efter trafikolycka. Sedan flera år har han
medicinerats med starka smärtstillande mediciner på grund av olika frakturer.
Sedan en tid nekas han denna behandling och undrar varför. De intyg han behöver
till försäkringskassan har inte alltid kommit i tid.
Åtgärd: Svar har inkommit från verksamhetschefen som inte instämmer i
anmälarens beskrivning av olika vårdhändelser och patientkontakter. Anmälaren har
tagit del av svaret och har därefter inte hörts av. Ärendet avslutas.
V1503-01386-42
Ovänligt bemötande, nekades läkartid för recept
En kvinna uppsökte sin vårdcentral på grund av buksmärtor och receptförnyelse av
blodtrycksmedicin. Kvinnan bemöttes ovänligt av receptionisten som ifrågasatte
hennes besök. Receptionisten skrek på kvinnan så att alla i väntrummet hörde. Hon
sökte vård på en akutmottagning och blev där väl omhändertagen.
Åtgärd: Ärendet avslutas i befintligt skick då anmälaren inte återkommit till
förvaltningen för fortsatt handläggning. Anmälaren har informerats om
patientnämndens uppdrag och verksamhet.
V1503-01387-42
Brister i uppföljning av medicinering, information
Sida 155
Avslutade ärenden under tiden 2015-04-01—2015-07-31, tillhör PaN 2015-09-17
En man vårdas och medicineras av husläkaren mot oro, stora mängder medicin har
förskrivits. Mannen har efterfrågat kontakt med psykiatriker men nekades detta.
Resultat efter röntgenundersökning av ryggen har feltolkats och fraktur på en
ryggkota missades. Mannen har bytt vårdcentral.
Åtgärd: Svar har inkommit från behandlingsansvarig läkare som framför att den
medicinering mannen ordinerats från psykiatriker aldrig ändrats. Kotfrakturen finns
dokumenterad i journalen. Läkaren beklagar att vårdkontakten avslutas på detta
sätt. Mannen har tagit del av svaren och därefter framfört att han anmält händelsen
till Inspektionen för vård och omsorg. Ärendet avslutas vid förvaltningen.
V1503-01389-59
Synpunkter på omhändertagande
En man med demenssjukdom får hjälp till akutmottagningen efter att ha fallit.
Mannen drabbades av hjärnblödning. Mannen avvek från en avdelning och skadade
sig igen, vilket ledde till återtransport och sårskada som behöver sys. Anmälaren
ifrågasätter hur mannen kunde avvika samt vilken betydelse ytterligare en skada
hade för hans fortsatta hälsa. Mannen avled efter att ha inkommit med ambulans
till akutmottagningen efter att ha vårdats vid olika enheter under cirka en månads
tid.
Åtgärd: Yttrande har inkommit från vårdenhetschefen och berörd läkare som
beskriver säkerhetsaspekter rörande dörrar vilket bland annat innefattar en
branddörr som ej får låsas eller spärras. Vidare att mannen tillsågs vid ett klockslag
för att efter tio minuter ej kunnat återfinnas i lokalen. Enligt rutin kontaktades
väktare, man sökte anhörig utan att få svar, kontaktade polisen och ytterligare en
anhörig som skulle förmedla det inträffade. Inom en timme var mannen återfunnen,
dock hade han ramlat och återkom därför till akutmottagningen. Undersökningar
visade inga nya skador förutom ett sår som syddes. Efter fyra dagar överfördes
mannen till geriatrisk vård för återhämtning och rehabilitering. Anmälaren har tagit
del av yttrandet och framför att hon är tacksam för svaret som förklarar de delar
som hon hade undrat över.
V1503-01407-59
Bristande information om vård i annat landsting
En man har via remiss bokats för operation i annat landsting. Mannen har
synpunkter på att han inte informerades om gällande villkor och möjligheter för
behandling. Han uppfattade att specialistkunskapen endast fanns i annat landsting.
Efter kontakt med mottagningen har mannen fått besked om att remissen skickats
utifrån hans eget önskemål, det vill säga enligt det fria vårdvalets villkor. Mannen är
förvånad över detta och är kritisk till att han inte fick mer information om olika
möjligheter och hjälp till rätt instanser för att kunna ta ställning till behandlingen.
Åtgärd: Anmälaren har informerats om patientnämndens uppdrag och verksamhet.
Ärendet avslutas då anmälaren inte avhörts inom överenskommen tid.
V1503-01408-63
Skadad vid provtagning
En kvinna skadades i armen i samband med att hon lämnade blodprover.
Åtgärd: Ärendet avslutas i befintligt skick då anmälaren inte hörts av.
Sida 156
Avslutade ärenden under tiden 2015-04-01—2015-07-31, tillhör PaN 2015-09-17
V1503-01411-34
Kommunikation
En man har synpunkter på att det är svårt att kommunicera med en vårdcentral då
det inte går att lämna återbud, granska eller omboka tider. Det finns heller ingen epost adress. När han bokade en tid informerade sjuksköterska att en skriftlig
påminnelse om vårdtiden skulle skickas men meddelandet uteblev.
Åtgärd: I ett yttrande från verksamhetschef vid vårdcentral framkommer det att
mannen fick en bokad tid och det noterades att han även önskade få en sms
påminnelse. Efter några dagar inkom ett mail på hemsidan där det framkom att
mannen ansåg att hemsidan var bristfällig då det fattades kontaktuppgifter för
återbud/rådgivning och en faxaadress samt att mannen ej kunde granska sitt besök
på "mina vårdkontakter" eftersom han var listad på en annan vårdenhet. Mannen
kontaktas via mail om hur han ska komma i kontakt med vårdgivaren. Allt fanns
uppgivet förutom faxadress då den är privat och är till för kommunikation mellan
olika vårdenheter. Mannen har vid kontakt med förvaltningen framfört att
rättsäkerheten inte är uppfylld då han inte kan få bekräftelse på att en e-post
skrivelse är mottagen. Ärendet avslutas efter överenskommelse med anmälaren.
V1503-01412-57
Nekad intyg till permobil av sin husläkare
En kvinna fick en förskrivning på en permobil av arbetsterapeut, men i samband
med att den ska skrivas ut ändrar sig läkaren och vägrar kvinnan hjälpmedlet.
Kvinnan ifrågasätter läkarens beslut.
Åtgärd: Yttrande inkom från husläkaren och den förskrivande arbetsterapeuten.
Husläkaren förklarade att anmälaren var ny patient för henne och hon önskade
avvakta intyget då hon ännu inte fått svar från flera pågående utredningar. Hon tog
kontakt med anmälaren på telefon och förtydligade sin bedömning vilket anmälaren
är mycket nöjd med. Arbetsterapeuten gjorde samma bedömning som läkaren,
nyligen tillkomna symtom krävde fördjupad utredning, men efter dessa inkommit
skrevs intyg och anmälaren har nu fått sin permobil. Ärendet avslutas.
V1503-01413-64
Illa bemött och fel behandlad.
En man blev felaktigt opererad i ryggen och bemöttes illa efter operationen på
sjukhuset.
Åtgärd: Förvaltningen har via chefläkaren inhämtat yttrande från verksamheten. I
yttrandet framhåller den patientansvarige läkaren, på uppdrag av
verksamhetschefen, att han beklagar de brister i vård och bemötande som
beskrivits i anmälan. Han har lämnat en kopia av anmälan till vårdenhetschefen
samt till sektionschefen för vidare utredning av händelsen. Han har också bett
operatören komma med ett yttrande i frågan. Anmälaren har, efter att ha tagit del
av yttrandet, uttryckt att han inte är nöjd och att han inte anser sig fått svar på sina
frågor. Förvaltningen har i samråd med anmälaren överfört handlingarna till
Inspektionen för vård och omsorg för vidare handläggning och med detta avslutat
ärendet för förvaltningens del.
Sida 157
Avslutade ärenden under tiden 2015-04-01—2015-07-31, tillhör PaN 2015-09-17
V1503-01414-42
Nekades läkemedel i lägre dos
En man efterfrågade 15 mg dos av ett läkemedel från husläkaren. Läkaren menade
att han kunde dela de tabletter han redan hade och på så sätt få rätt dos. Mannen
framförde klagan över bemötandet och beslutet till verksamhetschefen som
instämde i läkarens handläggning.
Åtgärd: Svar har inkommit från verksamhetschefen, behandlande läkare och
medicinskt ansvarig läkare. En beklagan framförs över det missnöje patienten
framför. Efter genomgång av journaler och läkemedelsförteckning noteras att
rekommenderad dos inte stämmer med förskrivning då ett flertal olika vårdgivare
har förskrivit recept och dessa hämtats ut från flera apotek. Detta är
anmärkningsvärt då det av erfarenhet kan tyda på brister i kontinuitet med risk för
överförskrivning. Behandlande läkare har följt regler och riktlinjer. Anmälaren har
tagit del av svaret och därefter framfört att han inte är nöjd. Ärendet avslutas.
V1503-01423-59
Missar ledde till problem vid eftervård
En kvinna informerade vården inför en operation om att hon är mycket svår att
sticka i armen och ett förslag om en central lösning planerades. Trots hennes
information i förväg överfördes inte denna information till berörda i samband med
operationen och kvinnan är missnöjd eftersom eftervården försvårades både för
henne och för personalen.
Åtgärd: Yttrande har inkommit från sektionschefen som efter genomgång av
ärendet konstaterar att man inte agerat enligt anmälarens förväntningar. Han
framför att även om arbetet är pressat har de skyldighet att i varje enskilt fall sätta
sig in i nödvändig information, vilket han understrukit i samtal med medarbetarna.
Slutligen bedömer han att det rör sig om ett olycksfall i arbetet samt beklagar de
besvär och de obehag detta orsakat, samt försäkrar att anmälaren kommer att bli
mycket väl omhändertagen vid behov av vård vid enheten framledes. Anmälaren
har tagit del av yttrandet och framför inget ytterligare.
V1503-01429-57
Komplikationer efter ortopedisk operation
En man skadade armen och den opererades, komplikationer tillstötte med smärta
och svårigheter att använda handen. Efter flera undersökningar konstaterades att
spikarna som sattes in vid operationen skavde på senor till handen. Mannen
ifrågasätter operationen och önskar ersättning.
Åtgärd: Yttrande inkom från patientsäkerhetsansvarig läkare som informerade om
att operatören missbedömde skadan och inte genomförde operationen på ett
optimalt sätt. Han rekommenderade anmälaren att söka ekonomisk ersättning.
Ärendet avslutas på förvaltningen i överenskommelse med anmälaren.
V1503-01430-64
Dåligt bemötande av psykiater
En kvinna bemöttes illa av läkaren på den psykiatriska mottagningen.
Sida 158
Avslutade ärenden under tiden 2015-04-01—2015-07-31, tillhör PaN 2015-09-17
Åtgärd: Förvaltningen har via chefläkaren inhämtat yttrande från verksamheten, i
vilket enhetschefen och medicinskt ansvarige läkaren beklagar att patienten är
missnöjd med besöket hos läkaren. Den behandlande läkaren var, enligt yttrandet,
på längre ledighet och kan inte svara, men de har gått igenom patientens journal
och inte hittat några formella felaktigheter eller brister. Ny läkartid är bokad till
annan läkare. Patienten välkomnades att kontakta enhetschefen och
direkttelefonnummer angavs. Anmälaren har inte hörts av inom utsatt tid efter att
ha fått ta del av yttrandet varför förvaltningen nu avslutar ärendet.
V1503-01431-42
Administrering av läkemedel, recept
En man får medicinering med injektioner av sköterskan på vårdcentralen och undrar
om han måste gå till just den vårdcentralen. Mannen undrar också om sköterskorna
givit rätt dos medicin vid ett tillfälle. Mannen önskar recept förskrivet för ett år.
Åtgärd: Ärendet avslutas i befintligt skick då anmälaren inte återkommit till
förvaltningen för fortsatt handläggning.
V1503-01433-44
Fråga om patientinformation
En kvinna som är god man för en släkting nekas tid hos läkaren för att diskutera
frågor kring släktingens vård.
Åtgärd: Anmälaren har informerats om patientnämndens uppdrag och verksamhet.
Informerar om kontakt med verksamhetschef alternativt att hämta ut patientens
journal för att nå informationen. Anhörig väljer att själv kontakta verksamheten.
Ärendet avslutas.
V1503-01437-63
Bristande bemötande
En man framförde synpunkter på bristande bemötande i samband med besök på
sjukhuset. Mannen upplever att personalen misstänker att han missbrukar alkohol
och att hans sjukdom är orsakad av det. Mannen säger att han är nykterist och att
han tycker att personalens bemötande är otrevligt.
Åtgärd: Ärendet avslutas i befintligt skick då förvaltningen inte kommit i kontakt
med anmälaren.
V1503-01438-63
Långdragen utredning
En kvinna sökte vård på grund av upprepade infektioner, smärta i hela kroppen och
svår trötthet. Synpunkter framförs på att hon inte blev remitterad vidare när
läkaren på vårdcentralen hade svårt att ställa diagnos. Efter lång tid visade det sig
patienten drabbats av myelom.
Åtgärd: Ett yttrande inhämtades från berörd vårdgivare. Av yttrandet framgår det
att patientansvarig läkare beklagar att han inte kunde ställa diagnos. Han framför
också att han i efterhand kunnat identifiera två tillfällen då han borde agerat
annorlunda och då diagnos borde ha ställts. Verksamheten är tacksam för anmälan
Sida 159
Avslutade ärenden under tiden 2015-04-01—2015-07-31, tillhör PaN 2015-09-17
och ser att detta är ett tillfälle att dra lärdom av sitt omhändertagande av patienten.
En kopia av yttrandet skickades till anmälaren som därefter inte hörts av. Ärendet
avslutas i befintligt skick.
V1503-01455-64
Komplikationer efter operation
En kvinna operades på sjukhuset och fick allvarliga komplikationer i form av
behandlings- och inläggningskrävande infektioner och besvär med ärrbildning. Inga
efterkontroller bokades efter första operationen, utan kvinnan fick själv kontakta
vården för kontroller och åtgärder.
Åtgärd: Förvaltningen har, via sjukhusledningen, inhämtat yttrande från
verksamheten. I yttrandet förklarar sektionsöverläkaren att man följt rutinerna på
sedvanligt sätt. Patientens komplikationer efter operationen var av mycket ovanlig
art. Rutinerna kring efterkontroll kommer inte att ändras med tanke på kravet på
vården att undvika postoperativa återbesök som vanligtvis inte leder till åtgärder.
Anmälaren har inte hört av sig inom utsatt tid efter att ha tagit del av yttrandet,
varför förvaltningen nu avslutar ärendet.
V1503-01457-62
Nekad sjukresor
En man har synpunkter på att han nekats sjukresor vid akuta besök på ett sjukhus.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från enhetschef vid berörd klinik, som framför att
bedömningen angående sjukresor borde ha gjorts på ett annat sätt och att man
borde ha tittat på patientens hälsotillstånd som helhet i stället för att endast
koncentrera sig på orsaken till besöken. Patienten erbjuds ersättning för de
taxiresor han gjort och är välkommen att kontakta sjukhuset. Man meddelar att
man redan tidigare erbjudit patienten detta och att man försökt nå honom vid flera
tillfällen. Mannen menar dock att detta inte stämmer, vilket noteras i det avslutande
brevet till vården. Ärendet avslutas.
V1503-01461-63
Missad muskelskada
En man ramlade och slog sig på samma sida han tidigare genomgått en
höftplastikoperation. Mannen undersöktes och man konstaterade att protesen inte
skadats men han hade ont och ville att man skulle utreda vidare men hänvisades till
vårdcentralen för fortsatt omhändertagande. En tid senare visade det sig att
muskeln var allvarligt skadad. Anmälaren efterfrågade även klarhet i vem som har
ansvar för patienten efter genomgången behandling.
Åtgärd: Ett yttrande inhämtades från berörd vårdgivare. Av yttrandet framgår det
att patienten genomgick kompletterande undersökningar i samband med ett fall en
tid efter den genomgånga höftplastikoperationen. Efter de kompletterande
undersökningarna hänvisades patienten till hans husläkare för vidare vård och
omhändertagande av eventuella besvär. En kopia av yttrandet skickades till
anmälaren. Anmälaren inkom därefter med ett genmäle som ska bifogas
avslutsskrivelsen. Ärendet ska avslutas enligt anmälaren önskemål.
V1503-01469-59
Sida 160
Avslutade ärenden under tiden 2015-04-01—2015-07-31, tillhör PaN 2015-09-17
Synpunkter på vård, behandling och resultat
En kvinna framför att hennes skriftliga önskemål inför förlossning och även de hon
framförde under förloppet negligerades. Flera komplicerande situationer uppstod
och resultatet blev en traumatisk förlossning med kvarstående fysiska och psykiska
skador. Det utlovade uppföljningssamtalet sköts upp, så småningom på obestämd
tid. Kvinnan har i efterförloppet behövt söka hjälp för korrigerande åtgärder.
Kvinnan har frågor och önskar förklaringar till vad som egentligen hände och
ifrågasätter om det är så här den svenska sjukvården fungerar. Uppföljningssamtal
har efter det att anmälan inkommit ägt rum.
Åtgärd: Anmälaren har informerats om patientnämndens uppdrag och verksamhet
samt om Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och patientförsäkringen.
Anmälaren har haft kontakt med IVO och inte återkommit för fortsatt handläggning
som överenskommits. Detta ärende avslutas därmed.
V1503-01475-44
Bristande behandling
En dotter skriver för sin mor. Mamman vårdas på ett särskilt boende och hade haft
besök av tandläkare. Tandläkaren blev tvungen att avbryta behandlingen och
kvinnan bet sig i efterförloppet kraftigt i läppen på grund av bedövningen.
Åtgärd: Telefonsamtal med anmälaren. Informerar om Inspektionen för vård och
omsorg. Familjen har själv tagit ett flertal kontakter med olika instanser med
anledning av det skedda. Anmälaren återkommer vid behov och ärendet avslutas i
befintligt skick.
V1503-01477-42
Tillgänglighet, brister i uppföljning av mediciner
En man vårdas vid en psykiatrisk öppenvårdsmottagning och påbörjade ny
medicinering. Efter flera månader hade ingen uppföljning av medicineingen gjorts.
Mannen hade åtta telefontider inbokade men läkaren hördes inte av på någon
avtalad tid. Mannen framförde hälsningar via sköterskor, receptionist, psykolog och
verksamhetschefen men läkaren återkom aldrig. Mannen har mått dåligt och behövt
söka akut psykiatrisk vård samt behövt uppsöka vårdcentralen.
Åtgärd: Svar har inkommit från chefsöverläkaren och sektionschefen vid kliniken
som framför att personal situationen vid kliniken är mycket ansträngd. Att mannen
inte blivit uppringd vid bokade möten är inte enligt mottagningens rutiner.
Händelsen beklagas. Anmälaren har tagit del av svaren och därefter hörts av och
framfört att han önskar fortsatt handläggning vid Inspektionen för vård och omsorg.
Ärendet avslutas vid förvaltningen.
V1503-01484-52
Komplikationer efter ingrepp
En man som skulle opereras för att ta bort en cancersvulst drabbades av
komplikationer när man under operationen skar av stora kroppspulsådern. Detta har
påverkat hans njurfunktion och han har fortfarande inte återhämtat sig trots att
cancern är borta.
Sida 161
Avslutade ärenden under tiden 2015-04-01—2015-07-31, tillhör PaN 2015-09-17
Åtgärd: Anmälaren inkommit med en skriftlig anmälan till förvaltningen men efter
samtal med anmälaren står det klart att han inte vill att förvaltningen handlägger
ärendet i dagsläget. Ärendet avslutas.
V1503-01490-34
Behandling
En kvinna som är levertransplanterad har haft komplikationer och sattes upp på lista
för att få en ny transplantation. Efter två års väntan togs hon bort ifrån listan då
proverna förbättrats något. Därefter har hon mått allt sämre och önskar nu en ny
medicinskt bedömning för att ställningstagande till transplantation.
Åtgärd: Handläggare vid förvaltningen har hjälp kvinnan att skriva en anmälan och
har därefter vid flera tillfällen försökt få kontakt med denne, via telefon och brev,
utan att lyckas. Ärendet har inte undertecknats och avslutas därför i befintligt skick.
V1503-01492-28
Felaktig behandling
En flicka skulle få sina tänder röntgade, men behandlingen fick avbrytas då flickan
blev rädd och grät oavbrutet. Vid andra besöket försökte tandläkaren återigen
röntgenundersöka flickan men undersökningen fick återigen avbrytas med samma
resultat. Från och med den dagen började flickan att ständigt titta uppåt och hon
fick därefter diagnosen epilepsi. Föräldrarna har därefter fått information om att
barn under sex år inte ska röntgenundersökas.
Åtgärd: Förvaltningen har inte lyckats att komma i kontakt med anmälaren varför
ärendet avslutas.
V1503-01494-62
Blivit sämre efter behandling
En man har synpunkter på resultatet av en behandling och undrar om den
undersökning som gjorts innan behandlingen har varit tillräcklig.
Åtgärd: Då anmälaren inte återkommit, trots uppmaning att ta kontakt, avslutas
ärendet.
V1503-01496-62
Problem med läkemedel på vårdcentral
En kvinna har synpunkter på hur hennes medicinering hanteras på hennes
vårdcentral. Man har bland annat ändrat i medicineringen och skrivit ut mediciner
som hon inte tar. Kvinnan har också synpunkter på att hon inte fått tillräcklig
information om vad det är hon lider av.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från verksamhetschefen vid vårdcentralen, som
skriver att det är naturligt att man provar läkemedel och ändrar i förskrivningen för
en patient med flera sjukdomstillstånd, utifrån effekt och biverkningar m.m. Man
meddelar att man nu tagit bort det läkemedel som kvinnan inte tar från
läkemedelslistan och antecknat i journalen att patienten inte längre använder
medicinen. Man beklagar att patienten inte tycker sig ha fått tillräcklig information
och har fört in en anteckning i journalen om detta för kännedom inför kommande
Sida 162
Avslutade ärenden under tiden 2015-04-01—2015-07-31, tillhör PaN 2015-09-17
kontakter med mottagningen. Anmälaren har därefter framfört synpunkter som
förmedlas till vårdcentralen, men har framfört att hon är nöjd med att det förts in i
journalen att hon önskar mer information vid sina kommande besök. Ärendet
avslutas.
V1503-01497-57
Lång tid innan ambulans utlarmades
En kvinna kontaktar förvaltningen för sin mans räkning. Då han blev sjuk
kontaktade kvinnan SOS Alarm, men det dröjde lång tid innan ambulansen kom.
Besättningen förklarade att de fått larmet kort tid innan de anlände, men kvinnan
ringde mer än 30 minuter tidigare. Hon ifrågasätter den långa tiden mellan hennes
samtal och att ambulans fick uppdraget.
Åtgärd: Yttrande inkom från gruppchefen som förklarade att ambulans larmades
med högsta prioritet till adressen vid första samtalet. Vid det andra samtalet
framkom misstanke om allvarlig hjärtsjukdom. Den redan utlarmade ambulansen
hade inte rätt utrustning varvid ny ambulans larmades med högsta prioritet vilket
var grunden till den något längre väntetiden. Anmälaren och hennes man är nöjda
med förklaringen och önskar avsluta ärendet.
V1503-01503-59
Frågor om kostnader för utländsk medborgare
En kvinna som fick sitt uppehållstillstånd tre månader efter att hon fött barn har fått
en faktura som bestridits. Anmälaren undrar dels över varför man inte återkommit
angående bestridandet och vilka möjligheter att vården beskostas av landstinget
som finns.
Åtgärd: Enligt överenskommelse med anmälaren avslutas ärendet.
V1503-01506-42
Fel medicin, ingen information
En dement kvinna sjukhusvårdades och vid hemgång uppkom informationsbrister
med anhöriga och hemsjukvården. Fel mediciner gavs och medicinändringar hade
inte noterats i journalen.
Åtgärd: Ärendet avslutas i befintligt skick då anmälaren inte återkommit till
förvaltningen för fortsatt handläggning.
V1503-01510-64
Blir illa bemött av jourläkare
En kvinna och hennes svåger blev illa bemötta av läkaren som kom från
vårdcentralen och skrev dödsattest på kvinnans syster.
Åtgärd: Förvaltningen har inhämtat yttrande från verksamheten, i vilket
verksamhetschefen beklagar det inträffade och vill be anhöriga om ursäkt för att de
inte fått den hjälp och inte upplevt sig bemötta på ett sätt som de skulle som
sörjande i en svår livssituation. Verksamhetschefen framhåller att alla jourläkare har
fått information vid anställningens början, bland annat i form av introduktion där
man tar upp bemötande av anhöriga vid dödsfall i hemmet. Till yttrandet bilades
Sida 163
Avslutade ärenden under tiden 2015-04-01—2015-07-31, tillhör PaN 2015-09-17
verksamhetens rutiner i ovanstående frågor. Efter att ha tagit del av yttrandet har
anmälaren i sitt svar konstaterat att verksamhetens rutiner inte följts i detta fall.
Anmälarens genmäle skickas för kännedom till verksamheten. Förvaltningen
avslutar därmed ärendet.
V1503-01516-62
Nonchalerad på vårdcentral
En kvinna har synpunkter på att hennes besvär nonchaleras på en vårdcentral. Hon
har inte fått någon diagnos och ett annat tillstånd missades. Det har också varit
problem med remisser. Kvinnan har också frågor kring en läkemedelsbehandling,
som hon inte anser att hon fått tillräcklig information om.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från kvinnans läkare vid vårdcentralen, som skriver
att patientens diagnos är känd sedan länge, att upprepade kontroller gjorts och att
medicineringen justerats. Anmälaren har inte återkommit efter att ha tagit del av
yttrandet. Ärendet avslutas.
V1503-01517-59
Brister i planering och bemötande
En kvinna beskriver ett vårdförlopp med flera av- och ombokningar av operationer
samt behandlingar av uppkomna komplikationer. Planerade insatser förändrades och
utfördes inte på ett bra sätt. Kvinnan framför också klagomål på bemötande.
Åtgärd: Yttrande har inkommit från verksamhetschefen som framför att hon i
kontakter med anmälaren erbjudit samtal, vilket anmälaren avböjt. Vidare beklagar
hon att anmälaren fick en fistel vid operationen som utfördes vid kliniken samt att
detta är anmält som en avvikelse. Även anmälarens upplevelse av bristande
information beklagas och hon beskriver att ett led i kvalitetsarbetet är att diskutera
händelser som denna. Då anmälarens fortsatta vård handläggs vid annan klinik har
hon varit i kontakt med den för att efterhöra när operation av fisteln kan ske.
Yttrande har översänts till anmälaren jämte information om att ärendet avslutas då
det framkommit att ärendet utreds vid Inspektionen för vård och omsorg.
V1503-01518-42
Feldelad dosett, fick sömnmedicin
En kvinna vårdas vid en psykiatrisk öppenvårdsmottagning och får mediciner i
dosett. Efter ett medicinintag upplevde hon sig dåsig och mådde inte väl. Vid
kontroll hade hon fått sömnmedicin delad i dosetten av sköterskan som nekade till
detta.
Åtgärd: Svar har inkommit från ansvarig sjuksköterska och verksamhetschefen vid
mottagningen. Efter genomgång av ordinationer och dosetterna bedöms
handläggningen ha skötts korrekt. Anmälaren har tagit del av svaret och därefter
inte hörts av. Ärendet avslutas.
V1503-01519-59
Efterfrågar svar på lämnat klagomål
En kvinna remitterades till akutmottagning för undersökning på grund av hastigt
tilltagande besvär med bl. a. känselbortfall. Vid mottagningen genomfördes inte
Sida 164
Avslutade ärenden under tiden 2015-04-01—2015-07-31, tillhör PaN 2015-09-17
neurologisk undersökning utan en läkare bedömde att besvär från höften orsakade
problemen. Anmälaren har tillskrivit verksamheten och bett om förklaring/svar och
påmint till både verksamhetsansvariga och patientvägledare, men svar på hennes
synpunkter har inte lämnats.
Åtgärd: Yttrande har inkommit från verksamhetschefen som beskriver att ett svar
från berörd specialist skickats i avsikt att nå anmälaren, vilket det tyvärr inte verkar
ha gjort. Detta beklagar han. Specialisten beskrev i svaret att han undersökte och
samtalade med patienten, vilket dokumenterades i journalen. Vidare att remissen
innebar begäran om en akut neurologisk konsultation för bedömning och eventuell
inläggning. Bedömningen som gjordes ledde dock inte till hjärnröntgen som
anmälaren efterfrågar. Slutligen framför han att hans uppfattning av
undersökningen är att den var mycket mer noggrann än att peta lite på fötterna,
som nämns i anmälan. Anmälaren har tagit del av yttrandet och framför inget
ytterligare. Ärendet avslutas.
V1503-01520-63
Bristande bemötande
En man har varit patient på samma mottagning under lång tid. Han kontaktade
mottagningen per telefon och bad att han skulle få förnyade recept. Sjuksköterskan
som svarar upplevs som snäsig, otrevlig och nedlåtande och hon vill inte följa
mottagningens rutin för patienters önskemål om receptförnyelse.
Åtgärd: Ärendet avslutas i befintligt skick då anmälaren inte hörts av trots
kontaktuppmaning per e-post.
V1503-01521-49
Klagomål på sjukhusvistelse
Anmälaren har framfört klagomål på sjukhusvistelse, men har inte preciserat
klagomålet mer än så.
Åtgärd: Förvaltningen har försökt upprätta kontakt med anmälaren, men anmälaren
har inte vidare hört av sig. Ärendet avslutas.
V1503-01522-64
Komplikationer efter operation följs inte upp
En man fick komplikationer i form av bråck som ledde till rörelse- liksom estetiska
besvär efter bukoperation på sjukhuset. Han är förvånad över att följderna efter
operationen inte följts upp på ett adekvat sätt.
Åtgärd: Förvaltningen har, via chefläkaren, inhämtat yttrande från verksamheten, i
vilket specialistläkaren framhåller att det av journalanteckningarna att döma har
skett en noggrann och adekvat utvärdering av patientens ärrbråck och att de beslut
som fattats får anses rimliga från medicinskt perspektiv, samt fattade i samråd med
patienten. Anmälaren har avlidit innan yttrandet kom fram, och förvaltningen har
inte trots många försök kunnat förmedla yttrandet till dödsbosförvaltaren. Ärendet
avslutas.
V1503-01523-52
Komplikationer efter ingrepp
Sida 165
Avslutade ärenden under tiden 2015-04-01—2015-07-31, tillhör PaN 2015-09-17
En kvinna genomgick en operation och drabbades av en vårdskada då man klippte
av en nerv i samband med operationen.
Åtgärd: Ärendet avslutas då anmälaren ej hörts av trots uppmaning.
V1503-01525-49
Läkare förföljer patient
Anmälaren uppgav att en läkare vid en vårdcentral förföljde honom och hans
anhöriga.
Åtgärd: Av inhämtat yttrande från berörd verksamhetschef framgick att läkaren
avslutat sin konsultverksamhet vid vårdcentralen sedan flera månader.
Verksamhetschefen hade utan framgång utifrån detta ärende försökt komma i
kontakt med läkaren. Verksamhetschefen ansåg att ärendet var allvarligt men
konstaterade i yttrandet att han inte kunde komma längre i ärendet. Anmälaren tog
del av yttrandet och kom överens med förvaltningen att ytterligare handläggning
inte kunde tillföra mer av värde. Ärendet avslutas.
V1503-01526-28
Tandskador efter operation under narkos
En man anmäler att hans fru skulle få kejsarsnitt men bedövning tog inte så man
fick i stället ge kvinnan narkos. Efter uppvaknandet hade hon skador på tre tänder
och nu vill man få en utredning på vad som skedde under den tid hon var nedsövd.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från chefsläkare och läkarchef. Det faktum att
bedövning inte tog är tyvärr ingen ovanlighet inom vården och var orsaken till att
patienten sövdes. Efter operationen upptäcktes en tandskada som kan ha uppstått i
samband med sövning, vilket de beklagar. Enligt gällande rutin och
orsakssambandet är det troligt har patienten har rätt att erhålla ersättning från
patientförsäkringen Löf. Anmälaren har tagit del av yttrandet och är nöjd med
svaret. Ärendet avslutas.
V1503-01536-63
Inställd operation
En man remitterades för operation av ena knät. Mannen använde blodförtunnande
läkemedel vilket framgått av informationen i remissen. Mannen kontaktade kliniken
där operationen skulle utföras och frågade när han skulle sluta med sitt
blodförtunnande läkemedel. Det ledde till att han blev informerad om att
operationen inte kunde genomföras där och allt avbokades. Anmälaren framför
synpunkter på bristande noggrannhet vid inhämtande av information om hans
medicinska tillstånd.
Åtgärd: Ett yttrande inhämtades från berörd verksamhet. Av yttrandet framgår att
man tagit fasta på den försening i remittering och omhändertagande som drabbat
patienten och kommer att skriva en avvikelserapport kring det inträffade. En kopia
av yttrandet skickades till anmälaren. Anmälaren meddelade att han är nöjd med
yttrandet och att han nått sitt syfte med anmälan; att liknade fall undviks i
framtiden. Ärendet avslutas enligt anmälarens önskemål.
Sida 166
Avslutade ärenden under tiden 2015-04-01—2015-07-31, tillhör PaN 2015-09-17
V1503-01542-44
Fråga om intyg
Anhöriga skriver för att få ett dödsorsaksintyg på en avliden närstående. Personen
var åldrig och bodde sedan flera år på ett särskilt boende.
Åtgärd: Yttrande gavs av enhetschef för läkarorganisationen. Yttrandet redovisade
de läkarkontakter som varit aktuella för den avlidna släktingen. Man beklagade att
läkarorganisationen och ansvarig läkare inte tidigare nåtts av frågeställningarna från
anhöriga. Det efterfrågade intyget hade sänts till anhörig. Anhöriga meddelade i
telefonsamtal att familjen haft klargörande samtal med en läkare och att man inte
avsåg att lämna genmäle. Ärendet avslutas därmed.
V1503-01570-64
Illa bemött i samband med fråga om vård
En kvinna blev illa bemött och ifrågasatt då hon i telefon sökte information om hur
hon skulle söka vård för sin akuta åkomma.
Åtgärd: Förvaltningen har inhämtat yttrande från verksamheten, i vilket
verksamhetschefen beklagar den inringande personens upplevelser av samtalet.
Efter att han lyssnat på samtalet håller verksamhetschefen med om att inringaren
ställt relevanta frågor men inte fått relevant information. Den svarande
sjuksköterskan har informerats om anmälarens anmärkningar, och
verksamhetschefen tackar för synpunkterna som hjälper verksamheten i det
fortsatta förbättringsarbetet. Anmälaren har, efter att ha fått ta del av yttrandet,
inte hörts av inom utsatt tid varför förvaltningen avslutar ärendet.
V1503-01575-62
Avgift för sent avbokat besök, fel information
En kvinna avbokade ett besök hon hade senare samma dag vid en specialistklinik,
då hon blev sjuk. Hon fick bekräftat att det var okej att avboka eftersom hon gjorde
det mer än fyra timmar innan besöket. Kvinnan fick sedan en faktura med en avgift
för ett för sent avbokat besök och fick information om att man numera måste
avboka besök minst 24 timmar i förväg. Kvinnan är missnöjd med att hon fått fel
information och att det inte finns möjlighet att tala in på en telefonsvarare att man
lämnar återbud, så att man kan göra detta minst 24 timmar innan.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från verksamhetens chefläkare samt
verksamhetschef, som beklagar att kostnaden uppstått för patienten, men att man
följt gängse avbokningsregler. Man skriver att man tagit till sig att det upplevs som
ett problem att inte kunna tala in ett meddelande om avbokning och har därför
infört en telefonsvarartjänst för detta ändamål. Anmälaren har därefter inkommit
med ett genmäle, då hon inte var nöjd med svaret och bland annat vidhåller att hon
fått fel information i växeln. Verksamhetchefen har meddelat att man makulerar
betalningskravet och därefter har anmälaren inte hörts av. Ärendet avslutas.
V1503-01576-62
Listad på vårdcentral utan att informeras
En kvinna som uppsökte en vårdcentral har synpunkter på att hon listades på
vårdcentralen utan hennes medgivande och utan att hon informerats om att detta
skulle ske. Då kvinnan sedan tidigare var listad på en annan vårdcentral, har detta
Sida 167
Avslutade ärenden under tiden 2015-04-01—2015-07-31, tillhör PaN 2015-09-17
ställt till problem då hon måste ställa sig på en väntelista för att kunna återkomma
till sin ordinarie vårdcentral där hon automatiskt blivit avlistad.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från verksamhetschefen vid vårdcentralen, som
beklagar att patienten inte upplevt att hon blivit informerad om listningen och
skriver att man aldrig skulle tvinga någon att lista sig vid mottagningen. Chefen
skriver att man tar till sig av patientens synpunkter och ska sträva efter att bli
tydligare i framtiden för att undvika liknande missförstånd. Anmälaren har inte
återkommit efter att ha tagit del av yttrandet. Ärendet avslutas.
V1503-01577-64
Komplikationer efter operation
En kvinna har fått allvarliga komplikationer efter operationen på sjukhuset. Det tog
en månad innan hon fick information om ett fel som begåtts i samband med
operationen.
Åtgärd: Förvaltningen har, via chefläkaren, inhämtat yttrande från opererande
läkaren i vilket han bekräftar patientens bild av händelseförloppet och framhåller att
det är frågan om en komplicerad operation med flera stora risker, av vilka patienten
drabbats av en. Anmälaren har, efter att ha fått ta del av yttrandet, inte hörts av
inom angiven tid, varför förvaltningen avslutar ärendet.
V1503-01579-63
Bristande helhetssyn
En multisjuk kvinnas hälsotillstånd har försämrats men man har inte utrett vad
försämringen beror på. Ibland hänvisar man till grundsjukdomen och ibland säger
man att det kan vara något annat utan vidare utredning. Anhöriga framför
synpunkter på bristande vårdansvar och avsaknad av helhetssyn av patienten.
Åtgärd: Ärendet avslutas i befintligt skick då anmälaren inte hörts av.
V1503-01580-28
Avgift för tandprotes
En man har fått en tandprotes. Enligt hans uppfattning borde en efterjustering ingå i
priset. Han måste nu efterjustera sin tandprotes efter fyra månader och undrar om
det ingår i priset. Enligt tandläkaren måste han betala.
Åtgärd: Om en justering ingår i priset kan variera. Om tänderna tas bort samma
dag som protesen lämnas ut, så har man fått en immediatprotes vilket medför att
det kan bli omfattande justeringar under första året. Dessa ingår inte i priset för
protesen. En sådan protes får patienten för att slippa gå utan tänder under tiden
protesen utformas hos tandteknikern. Ärendet avslutas.
V1503-01581-59
Efterfrågar behandling mot kontinuerliga besvär
En kvinna framför att hon efter flera års besvär ännu inte fått hjälp mot dessa,
varken från specialistvård eller primärvård.
Sida 168
Avslutade ärenden under tiden 2015-04-01—2015-07-31, tillhör PaN 2015-09-17
Åtgärd: Anmälaren har inte återkommit trots kontaktuppmaningar varför ärendet
avslutas.
V1503-01582-59
Önskar information om second opinion
Anmälaren framför önskan om information om hur hon ska gå till väga för att få en
ny medicinsk bedömning.
Åtgärd: Anmälaren har inte återkommit i ärendet trots kontaktuppmaningar.
Ärendet avslutas.
V1503-01584-52
Lång väntan
En mamma har synpunkter på den långa väntan som hon och hennes lille son fick
utstå för att få stygn på läppen. När de hade väntat i över åtta timmar visade det
sig att barnets läpp inte skulle sys då det var för sent.
Åtgärd: Förvaltningen har inte lyckats att komma i kontakt med anmälaren. Ärendet
avslutas.
V1503-01587-57
Otrevligt bemötande vid utprovning av stödbandage
En kvinna var på utprovning av stödbandage efter en handskada. Kvinnan tvekade
mellan hårt och mjukt bandage och önskade en av varje. Detta var inte möjligt
enligt den arbetsterapeut som provade ut bandaget.
Åtgärd: Yttrande inkom från verksamhetschefen på den handkirurgiska
mottagningen. Anmälaren hade inte fått korrekt information om stödbandage och
detta beklagades. Att anmälaren upplevde ett bristande bemötande i kontakten med
mottagningen är inte acceptabelt och verksamhetschefen har vidtagit åtgärder för
att förhindra en upprepning. Då anmälaren efter att ha tagit del av yttrandet inte
hörts av inom angiven tid utgår förvaltningen från att hon accepterat svaret och
avslutar ärendet.
V1503-01590-28
Synpunkter på behandling
En kvinna har synpunkter på den behandling hon fått inom tandvården. Hon blev
informerad om att den behandling som skulle utföras skulle ta högst ett år och kosta
ca 15 000 kronor. Nu har det gått två år och hon är fortfarande inte
färdigbehandlad. Den tandbro som utfördes gick sönder då hon var tvungen att
uppsöka specialisttandvården för en rotbehandling, så nu måste den göras om. Det
har både kostat mycket pengar och tid och kvinnan känner sig mycket besviken.
Åtgärd: Anmälaren har informerats om patientnämndens uppdrag och verksamhet.
Anmälaren ville därefter inkomma med en reviderad skrivelse för begäran om
yttrande. Då någon reviderad skrivelse inte inkommit så avslutas ärendet.
V1503-01593-64
Sida 169
Avslutade ärenden under tiden 2015-04-01—2015-07-31, tillhör PaN 2015-09-17
Ingen tar ett helhetsansvar
En man har fått kraftiga biverkningar av sin medicinering och läkaren på
vårdcentralen tar inget helhetsansvar för hans vård och behandling.
Åtgärd: Förvaltningen har, via chefläkaren, inhämtat yttrande från verksamheten. I
yttrandet framhåller verksamhetschefen samt distriktsläkaren och den legitimerade
läkaren att det givetvis är beklagligt att patienten upplever sig "bollas". Detta,
skriver de, är en följd av utformningen av sjukvården, i vilken vårdcentralen
remitterar patienterna till olika specialister utifrån misstanke om från vilket organ
eller organsystem som besvären misstänks härröra från. Patienten har fått träffa en
AT-läkare som slutat, men efter det haft en kontinuerlig kontakt med samma läkare.
Anmälaren har inte hörts av inom utsatt tid efter att ha fått ta del av yttrandet
varför förvaltningen avslutar ärendet.
V1503-01594-64
Kvarstående besvär efter operation.
En man fick kvarstående besvär samt ytterligare komplikationer efter en
handoperation i specialistvården. Anmälaren anser också att operationen visat sig
onödig då efter operationen konstaterats att besvären berodde på annat.
Åtgärd: Förvaltningen har inhämtat yttrande från verksamheten, i vilket
specialistläkaren bland annat framhåller att det fanns både anamnestiskt,
neurofysiologiskt och kliniskt klara symtom och hennes bedömning är att patienten
absolut inte opererats i händerna i onödan. Anmälaren har, efter att ha fått ta del av
yttrandet, inkommit till förvaltningen med skriftligt genmäle. I genmälet vidhöll
anmälaren att han opererats i onödan och krävde därför skadestånd. Förvaltningen
har informerat anmälaren om möjligheten att vända sig till patientförsäkringen.
Ärendet avslutas, i samförstånd med anmälaren, av förvaltningen.
V1503-01595-62
Bristande behandling och undersökning
En kvinna, vars finger gick ur led, uppsökte en närakut, där en läkare försökte dra
fingret rätt utan bedövning. Detta blev alldeles för smärtsamt för kvinnan, varpå
man gav henne bedövning och därefter drog fingret rätt. Efter detta har kvinnans
finger inte gått att räta ut ordentligt och kvinnan ifrågasätter varför man inte gjorde
någon röntgenundersökning.
Åtgärd: Yttranden har inhämtats från berörd läkare samt från verksamhetschefen
vid mottagningen, som skriver att man kan försöka dra ett finger rätt utan
föregående bedövning, för att vid behov ge bedövning. Efter genomförandet skriver
man att patienten återfick god funktion i fingret, varför man avstod från vidare
behandling/utredning. Patienten har uppmanats söka vård vid kvarstående besvär.
Anmälaren har inte återkommit efter att ha tagit del av yttrandet. Ärendet avslutas.
V1503-01597-62
Synpunkter på vårdcentral
En kvinna framför att hon och flera andra har synpunkter på en vårdcentral vad
gäller vård och bemötande.
Sida 170
Avslutade ärenden under tiden 2015-04-01—2015-07-31, tillhör PaN 2015-09-17
Åtgärd: Anmälaren har informerats om patientnämndens uppdrag och verksamhet.
Då någon formell anmälan inte inkommit avslutas ärendet.
V1503-01600-59
Synpunkter på erhållen vård och bemötande
En kvinna har tappat förtroende för de vårdenheter hon varit i kontakt med för
behandling. Hon framför att bemötandet varit dåligt. Kvinnan beskriver vidare att
hon inbjöds till onkologkonferens vid mottagningen efter remiss för förnyad
bedömning. Det blev en obehaglig upplevesle med ett stort antal deltagare där olika
synpunkter om vad som var lämpligt och möjligt framfördes över huvudet på henne.
Kvinnan valde att vända sig till annan vårdgivare och skickade brev med sina
synpunkter till berörd överläkare, men har inte fått något svar.
Åtgärd: Yttrande har inkommit från enhetschefen och överläkaren. Enhetschefen
beklagar anmälarens upplevelser och framför tacksamhet för synpunkterna som
används i arbetet med att förbättra omhändertagandet, samt att det finns mycket
kvar att göra rörande detta. Hon nämner vidare att denna typ av konferens ingår i
gällande vårdprogram. Överläkaren beskriver de kontakter som varit inför
konferensen och innehållet i dessa samt redogör för konferensens innehåll och att
den syftar till att garantera professionell och säker behandling. Vidare att det händer
att patienter känner sig utsatta i situationen och att anmälarens synpunkter är ett
tydligt bevis på behov av ytterligare arbete med det. Antalet personer som deltar
styrs av vilka som antas involveras i vården och behandlingen och faktumet att
bedömningen görs av flera syftar till trygghet. Alla som arbetar med detta försöker
behandla patienterna med respekt och lyhördhet då de är väl medvetna om hur
utsatta personer med cancerdiagnos är. Ett tidigare brev från anmälaren ledde till
diskussion om konferensens utformning och behov av hitta lösningar på de
framförda problemen, dock uppfattade överläkaren att syftet var att
uppmärksamma verksamheten på upplevelsen och inte att anmälaren önskade ett
svar. Anmälaren har tagit del av yttrandet och önskar avslutningsvis framföra att
hon definitivt hade förväntat sig ett svar på nämnda brev och att händelsen ledde
till att hon mådde mycket dåligt i tre veckor efteråt. Hon önskar också att
verksamheten förbättrar omhändertagandet och professionernas förutsättningar att
ta emot en patient i en sådan här situation på ett bra sätt. Ärendet avslutas.
V1503-01601-30
Får inte tolk till ett möte
En man uppger att han inte får teckentolk till ett möte.
Åtgärd: Ärendet avslutas efter registrering eftersom anmälaren inte önskar att
yttrande inhämtas.
V1503-01605-64
Ingen tar helhetsansvar för vården
En man har haft kontakt med vårdcentralen, men ingen tog helhetsansvar för hans
vård och behandling.
Åtgärd: Förvaltningen har, via chefläkaren, hämtat in yttrande från verksamheten. I
yttrandet beklagar den medicinskt ansvarige läkaren att patienten har uppfattningen
att bli "bollad" mellan olika vårdgivare och att "det saknas övergripande ansvar".
Han bedömer dock att patienten har erhållit adekvat vård och utretts/följts upp i
Sida 171
Avslutade ärenden under tiden 2015-04-01—2015-07-31, tillhör PaN 2015-09-17
enlighet med uppdraget och den medicinska praxisen. Verksamhetschefen ställer sig
bakom yttrandet. Anmälaren har, efter att ha fått ta del av yttrandet, inte hörts av
inom utsatt tid varför förvaltningen avslutar ärendet.
V1503-01620-57
Fick betala för läkarbesök, men hade ingen tid
En man kom till vårdcentralen, betalade för läkarbesök och satte sig att vänta i
väntrummet. Efter lång väntan visade det sig att mannen inte hade någon tid bokad
till läkare vid denna tid, det hela var ett missförstånd och tiden hade flyttats utan
att informera mannen. Mannen var besviken och undrade hur bokningen kunde bli
så felaktig. Vid ett senare tillfälle blev mannen sjuk och lämnade återbud, men då
det var för kort tid innan besöket tvingades han betala för uteblivet besök.
Åtgärd: Yttrande inkom från vårdcentralens verksamhetschef som beklagade att
läkartiden flyttats utan att information lämnats till mannen. Besöksavgiften har
återbetalats. Avseende återbud har inte vårdcentralen någon telefon öppen för
återbud under helgen, men om en patient kontaktar vårdcentralen med information
om sjukdom eller förhinder har man ett generöst förhållningssätt och sänder ingen
faktura. Då anmälaren trots skriftlig uppmaning inte hörts av inom angiven tid
avslutas ärendet i befintligt skick.
V1503-01623-57
Felaktig diagnos och bristande utredning
En man uppsökte akutmottagning och det konstaterades att han hade en
hjärnblödning. Han är missnöjd över den bristfälliga utredningen han fick i samband
med insjuknandet eftersom inte korrekt diagnos sattes.
Åtgärd: Då anmälaren sedan tidigare fått utförliga svar av vården avstår han denna
gång att sända sin skrivelse till vården för yttrande. Ärendet avslutas på
förvaltningen i överenskommelse med anmälaren.
V1503-01625-64
Svårt att komma fram på telefon.
En man hade mycket svårt att komma i kontakt med mottagningen på sjukhuset.
Telefonkösystemet verkade överansträngt och man kom inte fram.
Åtgärd: Förvaltningen har via chefläkaren inhämtat yttrande från verksamheten, i
vilket verksamhetschefen, chefsjuksköterskan och den ställföreträdande
chefssjuksköterskan förklarar att man har haft tekniska problem med såväl det
tidigare som det nyinskaffade telefonsystemet, men att man nu hoppas ha löst det
mesta av problemet, bland annat genom att öppna upp för flera telefontider. De
beklagar att patienten haft så stora problem, och tackar för synpunkterna från
patienten. Anmälaren har, efter att ha tagit del av yttrandet, inte hörts av inom
utsatt tid varför förvaltningen nu avslutar ärendet.
V1503-01627-64
Frågor om kompetens och klagomålshantering
En kvinna hade frågor kring kompetens och klagomålshantering i vården.
Sida 172
Avslutade ärenden under tiden 2015-04-01—2015-07-31, tillhör PaN 2015-09-17
Åtgärd: Anmälaren informerades om förvaltningens arbetssätt och uppmanades
genom mail kontakta förvaltningen men hörde inte av sig. Ärendet avslutas utan
vidare utredning.
V1503-01631-30
Får inte journalkopia
En man får inte journal från en vårdcentral trots ett flertal försök.
Åtgärd: Yttrande inhämtas från vårdcentralen i vilket det framgår att vårdcentralen
har en och en halv vecka efter mannens begäran försökt att kontakta honom per
telefon för att tala om att han efter sedvanlig sekretessprövning kunde få en kopia.
Vårdcentralen lyckade dock inte få kontakt med mannen per telefon, utan skickade
därför ett e-post till mannen med denna information, men han återkom inte för att
få journalkopian. Däremot har vårdcentralen fått fakturor på 30 000 kr avseende
skada och värk för att han har fått vänta på journalerna. Vårdcentralen uppger att
de har en månad på sig efter begäran att lämna ut journalkopior. Yttrandet skickas
över till mannen som inte återkom till patientnämndens förvaltning. Ärendet har
avslutats och i avslutes brev till vården har framförts att en begäran om
journalkopia ska som regel besvaras inom ett par dagar. En begäran av
registerutdrag ska hörsammas inom en månad.
V1503-01632-62
Nekats vård på ätstörningsklinik
En kvinna har synpunkter på att hon inte är välkommen till en ätstörningsklinik, då
man på kliniken inte tillåter att man utesluter animaliska livsmedel. Kvinnan, som av
etiska skäl inte äter animaliska livsmedel, anser att vården måste anpassas för
detta och att hon inte borde nekas vård på grund av hennes veganska kost.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från verksamhetschefen samt medicinskt ansvarig
vid kliniken, som skriver att det är betydligt svårare att nå målen för
ätstörningsvården om man äter vegetarisk kost. Man skriver att det utifrån ett etiskt
ställningstagande inte vore möjligt att erbjuda annat än den bästa vården och att de
avvikelser i vårdmetoden som patienten önskat skulle innebära en betydande
nackdel för henne. Anmälaren har meddelat att hon inte är nöjd med svaret, men
har inte inkommit med någon ytterligare skrivelse i ärendet. Ärendet avslutas.
V1503-01633-62
Får inte rätt läkemedel på vårdcentral
En kvinna har synpunkter på att hon inte får adekvat smärtlindring för sitt
smärttillstånd vid hennes vårdcentral.
Åtgärd: Yttranden har inhämtats från verksamhetschef samt aktuell läkare, som
beklagar att patienten har uppfattningen att hon inte fått adekvat hjälp med
smärtlindring. Det läkemedel patienten önskat har inte förskrivits på grund av risk
för beroende. Man har i stället föreslagit annan typ av smärtlindring och behandling.
Verksamhetschefen bedömer att vården av kvinnan varit korrekt. Anmälaren har
inte återkommit efter att ha tagit del av yttrandet. Ärendet avslutas.
V1503-01634-63
Bristande utredning
Sida 173
Avslutade ärenden under tiden 2015-04-01—2015-07-31, tillhör PaN 2015-09-17
En man har vårdats akut vid upprepade tillfällen för vad man ansett vara en kronisk
inflammation utan att utreda vad som orsakar tillståndet. Mannen framför
synpunkter på bristande utredning och vårdansvar.
Åtgärd: Anmälaren har informerats om patientnämndens uppdrag och verksamhet
samt om Inspektionen för vård och omsorg och patientförsäkringen. Ärendet
avslutas i befintligt skick då kompletterande uppgifter inte inkommit.
V1503-01636-42
Brister i medicineringen
En man med diabetes väntade på läkarbesök på akuten i nio timmar, ingen mat
eller mediciner gavs. På vårdavdelningen fick mannen mediciner av hustrun som
kommit till avdelningen med dessa. Dagen efter hade mannen inte fått
morgonmedicinerna och hustrun gav honom medicinerna flera timmar för senare än
vad som ordinerats.
Åtgärd: Ärendet avslutas i befintligt skick då anmälaren inte återkommit till
förvaltningen för fortsatt handläggning.
V1503-01640-49
Nekades inträde till sjukhuset
Enligt anmälaren nekades patienten inträde till sjukhuset.
Åtgärd: Förvaltningen har försökt upprätta kontakt med anmälaren men anmälaren
har inte vidare hört av sig. Ärendet avslutas.
V1503-01644-57
Är inte välkommen till ny vårdcentral
En kvinna kontaktade förvaltningen då hon hade mycket svårt att lista sig på
vårdcentralen där hon bor. Hon undrar vilka rutiner vårdcentralen följer.
Åtgärd: Yttrande inkom från verksamhetschef som informerade om att hon vid
tidpunkten som anmälaren kontaktade vårdcentralen beslutat att prioritera olistade
patienter eftersom övriga vårdcentraler i närområdet hade totalt listningsstopp.
Anmälaren önskar avsluta ärendet med kommentaren att denna information inte
lämnats till henne av de sjuksköterskor hon haft kontakt med.
V1503-01651-59
Bristande bemötande
En kvinna som led av endometrios, som bland annat försvårar graviditet besökte en
läkare. I samband med undersökningen gav läkaren kvinnan information och olika
råd för att påverka sjukdomen och situation kvinnan sökt råda bot på under många
år. Kvinnan upplever att sjukdomen medför stora begränsningar i hennes liv, bland
annat barnlöshet, och hon upplevde läkarens information och råd starkt negativt.
Åtgärd: Yttrande har inkommit från berörd läkare som förklarar att hans avsikt med
att ge råden och informationen var att den skulle vara så saklig och upplysande som
möjligt. Han beklagar verkligen att anmälaren uppfattade hans bemötande som
Sida 174
Avslutade ärenden under tiden 2015-04-01—2015-07-31, tillhör PaN 2015-09-17
kränkande och inbjuder till ytterligare samtal och utredning av hennes besvär.
Anmälaren tackar för ursäkten men önskar svar på varför hon informerades om att
alla med endometrios kan bli gravida samt att det är en bra behandlingsmetod att
bli gravid och hur det skulle kunna hjälpa henne. Läkaren svarar att han förstår att
tidigare erfarenheter och fertilitetsfrågor är känsliga för anmälaren samt beskriver
grunden för sina uttalanden mer ingående. Eftersom anmälaren inte kom till
planerat återbesök för fortsatt utredning rekommenderar han henne slutligen att
besöka lämplig kollega. Anmälaren återkommer avslutningsvis med ett skriftligt
genmäle där hon bekräftar att ämnet är känsligt samt förtydligar hur hon hade
önskat få information och blivit bemött. Hon hoppas att ärendet ökat förståelsen för
hur situationen kan upplevas ur patientens perspektiv. Ärendet avslutas.
V1503-01654-42
Husläkare vill inte hjälpa kvinna med utredning
En kvinna med endokrin sjukdom vårdas av husläkaren men upplever brister i
utredningen och läkemedelsbehandlingen, kvinnan får själv föreslå fortsatt vård. I
journalen saknas viktig information om provsvar och läkemedelsdoser. Hon har inte
fått korrekt information om sin diagnos och sjukdom.
Åtgärd: Anmälaren har informerats om patientnämndens uppdrag och verksamhet.
Ärendet avslutas i befintligt skick då kvinnan anmält händelsen till Inspektionen för
vård och omsorg och patientförsäkringen.
V1503-01655-49
Bristande undersökning
Anmälaren plågades av smärtor i magen och sökte sig därför till akutsjukhus. Hon
anser att hon inte blev tillräckligt undersökt, att personalen som genomförde
provtagning var nonchalant när det kom blod på golvet, att hon inte borde ha blivit
utskriven eftersom det senare visade sig att hon var i behov av fortsatt behandling.
Åtgärd: Av inhämtat yttrande av berörd överläkare tillika sektionschef framgår att
det preliminära röntgensvaret inte påvisade onormalt tillstånd. En andra
undersökning visade att det förelåg behov av behandlingskontakt. Av yttrandet
framgår att detta resultat skulle ha föranlett läkare att ta kontakt med anmälaren
men i och med att anmälaren på eget initiativ återkom till vården behövdes inte
denna kontaktåtgärd. Eftersom anmälaren på nytt sökte sig till sjukhuset fick hon
träffa läkare. Anmälaren har tagit del av yttrandet och framfört vissa kommentarer,
bland annat att hennes erfarenheter inger känsla av otrygghet. Ärendet avslutas.
V1503-01659-57
Bristfälligt omhändertagande i primärvården
En kvinna kontaktar för sin avlidne sons räkning. Mannen var patient under lång tid
på vårdcentral och kvinnan ifrågasätter utredning och diagnostik eftersom man inte
uppmärksammade mannens diabetes.
Åtgärd: Yttrande inkom från verksamhetschefen som informerade om att
anmälarens son inte varit patient på vårdcentralen under den aktuella perioden.
Ärendet avslutas.
V1503-01661-57
Sida 175
Avslutade ärenden under tiden 2015-04-01—2015-07-31, tillhör PaN 2015-09-17
Otrevligt bemötande vid samtal till SOS Alarm
En svårt sjuk man vistas i hemmet, han behöver andas syrgas kontinuerligt. När
han fick andningsbesvär kontaktade hans hustru SOS Alarm, men operatören
svarade nonchalant och lade sedan på luren. Kvinnan är mycket upprörd och ledsen
eftersom mannen senare dog hemma.
Åtgärd: Yttrande inkom från utredare på patientsäkerhetsenheten som djupt
beklagade det samtal till operatör som inte hanterades på ett empatiskt och
professionellt sätt. Anmälan har återkopplats till personal och ledning för
kvalitetsförbättringar. Då anmälaren efter att ha tagit del av yttrandet inte hörts av
inom angiven tid utgår förvaltningen från att hon accepterat svaret och avslutar
ärendet.
V1503-01662-42
Nekades läkemedel utan förklaring
En man vårdades på en psykiatrisk vårdavdelning och läkaren avslutade all
medicinering trots att han upplyste läkaren om risken för kramper. Mannen
insjuknade senare med hallucinationer.
Åtgärd: I yttrandet ger medicinskt ledningsansvarig överläkare en förklaring till
handläggningen. De mediciner mannen hade med sig till avdelningen omhändertogs
enligt rutin och enligt lagen. Inga narkotikaklassade mediciner eller alkohol får
förekomma på avdelningen. Vården är också skyldig att omhänderta verktyg som
kan användas för narkotikamissbruk. De symtom mannen beskriver med
hallucinationer finns inte noterat i journalen. Tvärt om finns journalfört att mannen
inte hade sådana symtom. Anmälaren har tagit del av svaret och därefter inte hörts
av. Ärendet avslutas.
V1503-01664-64
Bristfällig omvårdnad, otrevlig personal
En man var missnöjd med personalens omvårdnad i slutenvården i rättspsykiatrisk
vård. Patienterna fick tillsägelser utan att det fanns någon grund.
Åtgärd: Förvaltningen har, via chefläkaren, inhämtat yttrande från verksamheten. I
yttrandet skriver verksamhetschefen och den behandlande läkaren att de har svårt
att bemöta kritiken då patienten varit ospecifik i sitt klagomål. För att minimera
risken för övergrepp har regeln att dörren till rummet måste vara öppen vid besök
av medpatient, och det kan, tror de, möjligen vara detta som får patienten att
uppleva sig misstänkliggjord. Patienten välkomnas att förtydliga och specificera sitt
klagomål, antingen i samtal med enhetschefen på avdelningen eller genom ny
skrivning till förvaltningen. Anmälaren har inte hörts av inom utsatt tid efter att ha
fått ta del av yttrande varför förvaltningen avslutar ärendet.
V1503-01667-64
Synpunkter på Barn- och ungdomspsykiatrin
En kvinna hade via mail synpunkter på barn- och ungdomspsykiatrin.
Åtgärd. Anmälaren har flera gånger uppmanats att kontakta förvaltningen. Hon har
dock inte hörts av varför ärendet avslutas utan vidare utredning.
Sida 176
Avslutade ärenden under tiden 2015-04-01—2015-07-31, tillhör PaN 2015-09-17
V1503-01671-42
Nekades medicinering innan drogtest
En man vårdas vid en beroendemottagning och måste lämna urinprov för att påvisa
drogfrihet för att få fortsatt medicinering. Mannen har alltid haft svårt att lämna
urinprov publikt och menar att ett salivprov borde gå bra. Vården nekar mannen
detta på grund av kostnadsskäl. Mannen hänvisar till socialstyrelsens direktiv om att
i undantagsfall kan salivtest/snabbtest användas för att upptäcka pågående eller
nyligt intag av narkotika.
Åtgärd: Ärendet avslutas i befintligt skick då anmälaren inte återkommit till
förvaltningen för fortsatt handläggning.
V1503-01672-52
Synpunkter på vård och behandling
En pappa till en ung man kontaktar förvaltningen då hans son fått vänta i en dryg
timme för att få registrera sig på en akutmottagning. Han blev sedan hemskickad då
personalen ansåg att hans besvär skulle handläggas av vårdcentralen. Det visade
sig senare att den unge mannen led av en halsböld.
Åtgärd: Anmälaren har informerats om patientnämndens uppdrag och verksamhet.
Då ingen fullmakt inklusive underskriven anmälan inkommit trots uppmaning
avslutas ärendet.
V1503-01676-59
Synpunkter på attityd i samtal
En kvinna beskriver ett läkarsamtal i vilket hon kände sig missförstådd och
ifrågasatt. Hon framför avsaknad av empati. Kvinnan anser att läkarens attityd var
oprofessionell och hon kände sig kränkt.
Åtgärd: Yttrande har inkommit från överläkaren som beskriver syftet med besöket
samt de vårdkontakter som föregått samtalet och som anmälaren inte varit tillfreds
med. Vidare förklarar hon anledningen till de frågor hon ställde och den information
hon gav. Trots anmälarens missnöje med detta valde hon att hålla sig till att
bedöma anmälarens vårdbehov på detta sätt, för att kunna lämna vidare till en
behandlingskontakt. Hon uppfattar att anmälaren feltolkat hennes intentioner och
avsikter och tagit det som förolämpande vilket inte var fallet. Hon framför att de
flesta människor vill väl och i synnerhet vårdanställda. Efter samtalet överenskoms
om en överföring till behandling och hon hoppas anmälaren tar vara på den
kontakten. Anmälaren återkommer och anser att svaret är skönmålande och avser
att be om samtal med en chef. Anmälaren återkommer därefter inte som planerat
varför ärendet avslutas.
V1503-01677-28
Ersättning för komplikation efter tandutdragning
En man fick ligga nedsövd i tolv dygn efter en tandoperation. Efter uppvaknandet
har han haft problem med att prata och läkarna tror att det kan bero på en
nervskada efter operationen. Han har även svårigheter med att svälja och får
Sida 177
Avslutade ärenden under tiden 2015-04-01—2015-07-31, tillhör PaN 2015-09-17
sondmatning. En magnetröntgenundersökning är på gång för att utreda om en
hjärnskada uppkommit. Mannen undrar om han har rätt till ersättning.
Åtgärd: Anmälaren har informerats om patientnämndens uppdrag och verksamhet
samt om Inspektionen för vård och omsorg och patientförsäkringen. Då anmälaren
därefter inte återkommit så avslutas ärendet.
V1503-01683-64
Får inte hjälp för sin psykiska sjukdom
En kvinnas sambo fick inte hjälp när han blev manisk.
Åtgärd: Kontaktuppmaning har skickats till anmälaren, men hon har därefter inte
hörts av. Ärendet avslutas utan vidare utredning.
V1503-01685-52
Bristande vård och bemötande
En liten pojke hade smärtor och föräldrarna sökte sig till en närakut. Där träffade
familjen en läkare som de uppfattar brast i bemötande. Även en sköterska
uppträdde stressat. Enligt föräldrarna blev inte pojken ordentligt undersökt och det
kändes som om läkaren ville bli av med dem så fort som möjligt. Blodprover togs
men visade inget avvikande. Föräldrarna åkte därefter till ett barnsjukhus och där
blev pojken inlagd.
Åtgärd: Då ingen underskriven anmälan inkommit till förvaltningen avslutas
handläggningen.
V1503-01687-49
Tillgänglighet
Anmälaren blev ombedd att höra av sig följande dag till ögonmottagningen, trots att
det fanns möjlighet till akuta besök och trots att hon tidigare av läkare blivit
ombedd att uppsöka ögonmottagning vid besvär.
Åtgärd: Av inhämtat yttrande av berörd sektionschef framgick det att anmälarens
uppgift om att hon tidigare blivit anmodad att vid besvär inkomma till
akutmottagningen, att det efter klockan 16 på eftermiddagen inte är möjligt att
direkt inkomma till mottagningen, att patienter efter denna tid är hänvisade till
1177, att denna begränsning i tillgänglighet är planerad och avsedd för att optimera
användningen av resurserna. Av yttrandet framgick vidare personal vid 1177 utan
framgång försökt komma i kontakt med mottagningen, att 1177 därvid uppmanat
anmälaren att söka sig till mottagningen, att anmälaren vid telefonen vid entrén
blev anmodad att komma följande dag. Sektionschefen beklagade att rutinerna inte
efterföljts, att ärendet gett flera uppslag till förbättringar i vidtagen översyn av
rutinernas alla delar. Anmälaren har tagit del av yttrandet och framfört att det är
bristfälliga rutiner vid mottagningen, att tillgängligheten är begränsad, att det var
krävande och kostsamt att ta sig till akutmottagningen, dessutom var det i onödan
då hon fick vända utanför dörren. Ärendet avslutas.
V1503-01688-28
Garanti gällande ny tandprotes
Sida 178
Avslutade ärenden under tiden 2015-04-01—2015-07-31, tillhör PaN 2015-09-17
En kvinna har fått en tandprotes som hon inte kunde använda. Enligt mottagningen
satt protesen perfekt, så kvinnan fick själv stå på sig för att få en remiss till
specialist för kontroll. Specialisttandvården anser att tandprotesen är instabil och att
en ny kan få en bättre passform. Kvinnan undrar över garantin.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från vd och klinikchef. Klinikchefen har kommit fram
till att detta ärende är pågående och att en ny tandprotes ska göras efter utlåtande
från specialistmottagningen. En remiss är skickad och patienten kommer inte att
behöva betala för en ny tandprotes. Klinikchefen beklagar patientens upplevelse och
de besvär som uppstått med funktionen på den gamla protesen. Anmälaren har
tagit del av yttrandet och känner sig mycket tillfreds med svaret. Ärendet avslutas.
V1503-01696-62
Tog vävnadsprov utan förvarning och bedövning
En kvinna genomgick en gynekologisk undersökning. Utan att ha informerat eller
förvarnat om detta och utan att ha givit någon bedövning tog läkaren flera biopsier
(vävnadsprov) från kvinnan, som skrek av smärta.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från gynekologen, som meddelar att hon inte sa i
förväg att vävnadsproverna skulle tas, utan att hon beslutade att ta dessa under
undersökningens gång. Hon beklagar om hon varit otydlig med detta. Anmälaren
har meddelat han hon anser att det är av yttersta vikt att en patient informeras om
undersökningar och ingrepp som ska göras, vilket framförs till mottagningen.
Ärendet avslutas.
V1503-01714-62
Tekniska problem på webbsidan 1177
En kvinna har synpunkter på att tekniska funktioner på webbsidan 1177 Vårdguiden
inte fungerar.
Åtgärd: Kvinnan får kontaktuppgifter till support och felanmälan för sidan och
uppmanas att återkomma om problemet inte löser sig. Ärendet avslutas.
V1503-01717-62
Förlorade hörapparat på sjukhus
En kvinna har synpunkter på att hennes mors hörapparat kom bort vid en
sjukhusvistelse.
Åtgärd: Anmälaren har informerats om patientnämndens uppdrag och verksamhet.
Då någon formell anmälan efter en tid inte inkommit avslutas ärendet.
V1503-01720-42
Felmedicinerad, inte lyssnad till
En kvinna vårdades och medicinerades mot högt blodtryck av husläkaren och mådde
inte väl av behandlingen. I samband med läkarbyte justerades medicineringen och
täta kontroller av blodtrycket krävdes. Kvinnan hade även ett tryck över bröstet,
men ingen lyssnade till detta. Kvinnan insjuknade i hjärtinfarkt och vårdades på
intensiven. Hon kontaktade vårdcentralen för att informera om händelsen men
Sida 179
Avslutade ärenden under tiden 2015-04-01—2015-07-31, tillhör PaN 2015-09-17
verksamhetschefen lyssnade inte. Kvinnan har därför inget förtroende kvar och har
bytt vårdcentral.
Åtgärd: Svar har inkommit från verksamhetschefen som ger en medicinsk förklaring
till handläggningen av kvinnans höga blodtryck genom åren. Bedömningen är att
patienten fått god medicinsk behandling och ett gott bemötande från alla på
mottagningen. Anmälaren har tagit del av yttrandet och därefter framfört att hon
inte är nöjd och inkommit med skrivelse som bifogas avslutsbrevet till vården.
Ärendet avslutas.
V1503-01722-44
Bristande vårdplanering
En dotter skriver med fullmakt för sin far. Pappan har lungproblem och åkte till
sjukhus med en kraftig luftvägsinfektion och allmänpåverkan, mannen har en hög
ålder. Initialt planerades för några dagars inläggning på sjukhuset och därefter en
tid på geriatrisk klinik. Mannen skrevs dock hem efter några dagar utan kontakt
med anhöriga eller biståndshandläggare men fick återinläggas samma natt på ett
annat sjukhus.
Åtgärd: Yttrande gavs av verksamhetschef samt överläkare. Man beklagade att
verksamheten inte följt rutinen med kontakt till anhöriga och kommun för att säkra
ett mottagande hemma vid utskrivningen. På den aktuella avdelningen bedrevs ett
intensivt arbete i hela personalgruppen, inklusive läkargruppen, för att förbättra
planering under vårdtiden och inför utskrivningarna för att undvika liknande
händelser. Den anmälda händelsen skulle exemplifiera vikten av noggrann
planering. Patienten tog i samtal med förvaltningen upp flera synpunkter som han
önskade kommenterade i förvaltningens avslutsskrivelse till vården och därmed
valde han att avsluta ärendet.
V1503-01723-63
Dåligt bemötande
En kvinna besökte en gynekologisk mottagning, hon framförde synpunkter på
bristande bemötande av personalen.
Åtgärd: Ärendet avslutas då anmälaren inte kunnat kontaktas på grund av felaktig
e-postadress.
V1503-01724-57
Bristande utredning och diagnostik
En man har under åtta månader utretts i primärvården utan att han har fått en
diagnos eller tillräcklig information. Mannen är missnöjd med den långa
hanteringen.
Åtgärd: Anmälaren har informerats om förvaltningens uppdrag, men då han inte
återkommit inom angiven tid avslutas ärendet.
V1503-01725-59
Synpunkter på tillgänglighet och professionalitet
Sida 180
Avslutade ärenden under tiden 2015-04-01—2015-07-31, tillhör PaN 2015-09-17
En kvinna framför synpunkter på hur hon bemöttes av sjuksköterska vid
mottagningen i samband med önskemål om tid. Hon framför också att hennes
beskrivning av sitt tillstånd och behov av hjälp negligerades. Vidare framför hon att
hon fick hjälp vid närakut som remitterade henne till akut vård, där hon sedan fick
behandling. Kvinnan anser detta oacceptabelt och understryker att hon är mycket
nöjd med den läkare hon träffar vid mottagningen och dennes insatser.
Åtgärd: Yttranden har inkommit. Berörd sjuksköterska uppfattat att samtalet löpte
utan vidare anmärkning. Råd att söka akut- eller närakutmottagning gavs då inga
tider fanns på mottagningen. Hon beklagar de synpunkter anmälaren framför på
samtalet. Verksamhetschefen beskriver låg bemanning och få akuttider. Vidare
förklaras strukturen för ett samtal och att med facit i hand borde anmälaren
rekommenderats att söka akut. Mottagningen arbetar ständigt med förbättringar
och rekrytering för ökad bemanning av sjuksköterskor och läkare pågår. Anmälaren
känner inte igen uppgifterna i svaret och är fortsatt kritisk. En ny verksamhetschef
besvarar genmälet och beklagar fördröjningen. Hon bekräftar bristande
tillgänglighet och att omstrukturering sker till hösten. Vidare att
samtalet/bedömningen i efterhand kan ifrågasättas. Slutligen anges att man tagit till
sig av det inträffade och den otillfredsställande hjälp anmälaren fick. Anmälaren
framför avslutningsvis att hon hoppas att detta varit en engångsföreteelse samt att
hennes uppfattning om samtalet kvarstår. Ärendet avslutas.
V1503-01736-57
Otillräcklig behandling vid nackskada
En kvinna blev påkörd bakifrån i bilen och hennes besvär från nacken med smärta
och stelhet ökade med tiden. Hon blev slutligen remitterad för
rehabiliteringsmedicinsk utredning och behandling men menade att hjälpen var
otillräcklig och personalen var inte lyhörd.
Åtgärd: Yttrande inkom från överläkare på kliniken som beklagade att anmälaren
inte var nöjd med den rehabilitering hon deltagit i. I journaldokumentationen
framkom inte att anmälaren var missnöjd med insatserna varför anmälarens
beskrivning kommer som en överraskning. En utförlig beskrivning av
rehabiliteringsperioden gavs och förklarande kommentarer till de olika åtgärderna.
Då anmälaren efter att ha tagit del av yttrandet inte hörts av inom angiven tid utgår
förvaltningen från att hon accepterat svaret och avslutar ärendet.
V1503-01737-62
Bristande bemötande, ej fått tillbaka dokument
En kvinna har synpunkter på hur hon bemötts av en läkare samt att han inte lämnat
tillbaka originaldokument som kvinnan tagit med till läkaren för att underlätta
intygsskrivning.
Åtgärd: Anmälaren har informerats om patientnämndens uppdrag och verksamhet.
Då anmälaren inte återkommit med någon formell anmälan avslutas ärendet.
V1503-01739-63
Utebliven behandling
En kvinna skadade fingret och sökte hjälp akut. På grund av att hon svimmat i
samband med att skadan inträffade kontaktades ambulans. Ambulanspersonalen
transporterade kvinnan till en närakut, där hänvisades hon till att besöka
Sida 181
Avslutade ärenden under tiden 2015-04-01—2015-07-31, tillhör PaN 2015-09-17
vårdcentralen nästa dag. På vårdcentralen fick hon besked att skadan var allvarlig
och att man inte kunde ta hand om henne på ett adekvat sätt då det gått för lång
tid sedan skadan inträffat. Kvinnan har drabbats av en infektion i fingret, ett
deformerat finger i skadeområdet och försämrad motorik och rörlighet på grund av
den otillräckliga behandlingen initialt. Hon framför synpunkter på bristande
omhändertagande på närakuten och undrar varför ambulanspersonalen inte åkte till
en akutmottagning på ett sjukhus.
Åtgärd: Anmälaren har informerats om patientnämndens uppdrag och verksamhet
samt om patientförsäkringen. Ärendet avslutas i befintligt skick då kompletterande
uppgifter inte inkommit.
V1503-01740-52
Bemötande
En man har synpunkter på hur han har bemötts av personalen vid två tillfällen,
vilket berodde på tidspress och okunskap samt bristande empati hos personalen,
vilket medfört att han drabbats av problem med urinvägarna.
Åtgärd: Ärendet avslutas då det ej gått att upprätta kontakt med anmälaren.
V1503-01743-59
Efterfrågar samverkan med anhörig
Anmälaren undrar hur han som anhörig kan få en dialog med vården. Han framför
att han får knapphändig information från sin närstående. Informationen är också av
det slag att han är osäker på hur han ska hantera situationen.
Åtgärd: Anmälaren har informerats om patientnämndens uppdrag och verksamhet.
Förslår att framföra önskan om möte för avstämning och klargörande av frågor som
rör hans delaktighet och hemsituationen. Anmälaren avser att ta denna kontakt
själv eller via egen kontakt i annan verksamhet. Ärendet avslutas.
V1503-01745-30
Frågor kring hälso- och sjukvårdslagen
En kvinna har en oklar fråga gällande hälso- och sjukvårdslagen.
Åtgärd: Eftersom det inte går att få kontakt med kvinna trots uppmaning att hon
ska kontakta förvaltningen avslutas ärendet.
V1503-01747-58
Brister i tillgänglighet och bemötande
En kvinna framför synpunkter på svårigheter att få en besökstid samt att få förnyat
recept i kontakten med sin vårdcentral. Kvinnan sökte vård på grund av halsbesvär
och fick behandling med antibiotika i en vecka samt rekommendation att
återkomma vid försämring. Då hon var på kurs och inte kunde besöka vårdcentralen
tog hon kontakt per telefon för att få ett nytt recept. Personal informerade att detta
inte var möjligt, det gick inte heller att boka en akuttid i förväg utan hon var
tvungen att ringa samma dag som hon var tillgänglig. Personalen var ovillig att
hjälpa henne och hade ett nonchalant bemötande.
Sida 182
Avslutade ärenden under tiden 2015-04-01—2015-07-31, tillhör PaN 2015-09-17
Åtgärd: Svar har inkommit från verksamhetschefen på vårdcentralen som beklagar
patientens upplevelse. Av yttrandet framgår att man på vårdcentralen inte skriver ut
recept via telefon utan en medicinsk bedömning av läkare. Akuta tider går inte att
boka i förväg men anmälaren borde fått information om möjlighet att boka en
planerad tid för uppföljning. Gällande personalens bemötande ber
verksamhetschefen om ursäkt för hur de uppfattades men informerar att man på
vårdcentralen endast har läkartider för medicinska bedömningar inte för att endast
få ett nytt recept. Anmälaren är välkommen att kontakta verksamhetschefen för
ytterligare synpunkter. Då anmälaren efter att ha tagit del av yttrandet inte hörts av
inom angiven tid utgår förvaltningen från att hon accepterat svaret och avslutar
ärendet.
V1503-01748-28
Nekad tandreglering
En far har synpunkter på att sonen nekats landstingsfinansierad tandreglering och
undrar hur han kan överklaga.
Åtgärd: Förvaltningen informerar om landstingets anvisningar gällande att erbjudas
landstingsfinansierad tandreglering. Ärendet avslutas.
V1503-01750-49
Bristande hygien
Anmälaren uppger att personal bar långärmad tröja och kläder som var smutsiga.
Åtgärd: Av inhämtat yttrande av berörd verksamhetschef framgår att det vid
verksamheten upprättats en avvikelserapport och att det genomförts en genomgång
av basala hygienrutiner med den personal som omnämns i anmälan. Anmälaren tog
del av yttrandet och framförde till förvaltningen att han var nöjd med svaret.
Ärendet avslutas.
V1503-01752-64
Tillgänglighet på psykmottagning
En kvinna hade synpunkter på att den psykiatriska vården inte kunde vårda hennes
bror inneliggande. Brodern ville vårdas, men den psykiatriska enheten kunde inte ha
honom på grund av platsbrist, enligt läkaren. Brodern försämrades och nu var det
gamla mamman som tog hand om honom. Kvinnan sökte desparat hjälp.
Åtgärd: Förvaltningen har informerat kvinnan att ärendet inte kan handläggas om
inte kvinnan kan få en fullmakt från sin bror. Förvaltningen har förmedlat
kontaktuppgifter till enhetschef, medicinsk chef och verksamhetschef i den aktuella
psykiatriska verksamheten. Ärendet avlutas utan vidare handläggning.
V1503-01753-49
Fråga om hörapparater
Enligt anmälaren har mottagningen ett alltför begränsat urval av landstingets
upphandlade hörapparater som man kan låna för en mindre kostnad.
Åtgärd: Förvaltningen har försökt upprätta kontakt med anmälaren, men anmälaren
har inte vidare hört av sig. Ärendet avslutas.
Sida 183
Avslutade ärenden under tiden 2015-04-01—2015-07-31, tillhör PaN 2015-09-17
V1503-01762-28
Utebliven garanti på tandvård
En man fick sina tänder lagade, men två månader senare gick lagningarna sönder.
Mannen kontaktade då tandvården och fick tänderna åtgärdade på garantin. Men
efter en månad gick lagningarna sönder åter igen, men då informerade tandvården
om att garantin gått ut. Mannen har betalat 6 000 kronor och undrar över om
garantin inte gäller.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från vd och klinikchef på aktuell mottagning.
Klinikchefen föreslår att anmälaren kontaktar mottagningen för att få
patientavgiften för de trasiga fyllningarna återbetalad. På en permanent lagning
lämnar mottagningen två års garanti. Anmälaren har tagit del av yttrandet och
därefter inte återkommit. Ärendet avslutas.
V1503-01764-58
Inte nöjd med resultatet av en fotoperation
En kvinna framför att hon inte är nöjd med resultatet av en fotoperation på en
specialistmottagning.
Åtgärd: Vid kontakt med anmälaren framkommer att hon har ett återbesök till
behandlande läkare, önskar själv återkomma i ärendet efter besöket. Då anmälaren
inte hörts av avslutas ärendet i befintligt skick.
V1503-01766-58
Brister i journalföring, otrevligt bemötande
En kvinna framför att läkaren på vårdcentralen inte dokumenterat hennes skador
och symptom i patientjournalen. Detta har resulterat i att kvinnan inte kan få
ersättning för sina skador från försäkringsbolag. Kvinnan anser även att läkaren
borde gjort en grundligare undersökning av hennes tillstånd vid besöket.
Åtgärd: Anmälaren har informerats om patientnämndens uppdrag och verksamhet.
Ärendet har handlagts av Inspektionen för vård och omsorg. Överenskommit med
anmälaren att hon återkommer till förvaltningen om hon inte får ta del av
vårdcentralens yttrande. Då anmälaren inte hörts av avslutas ärendet i befintligt
skick.
V1503-01768-28
Nekad tid för fortsatt behandling
En kvinna med tandvårdsrädsla och tandlossning har under en längre tid fått vård
inom specialistmottagning och känt sig trygg med det. Häromdagen blev hon
uppringd av mottagningen och informerad om att man avbokat hennes inbokade tid
då hon missat/avbokat så många tider. Hon var därmed inte längre välkommen till
mottagningen, utan behövde få en ny remiss om behandlingen skulle fortgå.
Kvinnan ifrågasätter mottagningens hantering.
Sida 184
Avslutade ärenden under tiden 2015-04-01—2015-07-31, tillhör PaN 2015-09-17
Åtgärd: Anmälaren har informerats om patientnämndens uppdrag och verksamhet.
Blankett har översänts för skriftlig anmälan. Då anmälaren därefter inte återkommit
så avslutas ärendet.
V1503-01771-49
Otillräcklig information
Enligt anmälaren gjorde audionomen vid hörselmottagningen inte en bedömning av
om anmälaren var kapabel att själv välja sina hörapparater, inte heller såg
audionomen till att anmälaren kunde hantera sina apparater.
Åtgärd: Av inhämtat yttrande av berörd audionom och berörd verksamhetschef
framgick att audionomen bedömde att anmälaren skulle kunna hantera sina
apparater, att anmälaren är inbokad för flera besök vid mottagningen med målet att
anmälaren ska utveckla sin förmåga att hantera apparaterna, att nya delar till
apparaterna var beställda. Anmälaren hörde inte vidare av sig efter att ha tagit del
av yttrandet. Ärendet avslutas.
V1503-01773-62
Kallades inte för undersökning
En kvinna har synpunkter på att hon inte kallats till ett besök som utlovat, vilket lett
till att hennes fingerskada inte följts upp. Kvinnan har fortfarande besvär med
fingret.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från affärsområdeschef och tillika chefläkare, som
meddelar att det inte finns någon remiss eller några andra anteckningar om
patienten i journalsystemet, varför man inte kan kommentera ärendet. Anmälaren
har inte återkommit efter att ha tagit del av yttrandet. Ärendet avslutas.
V1503-01784-59
Komplikationer vid graviditet
En kvinna framför att bristande kontroller orsakat grava komplikationer för henne
och barnet. Händelserna har också haft ekonomiska konsekvenser för kvinnan och
hon nämner att det också inneburit stora vårdkostnader. Kvinnan föreslår t.ex. en
efterkontroll efter att spiral satts in och efterfrågar vårdens intresse för att undvika
liknande händelser.
Åtgärd: Anmälaren har informerats om patientnämndens uppdrag och verksamhet
samt om patientförsäkringen. Skrivelsen behöver kompletteras, dock återkommer
inte anmälaren som överenskommet varför ärendet avslutas.
V1503-01788-55
Förlust av tandprotes vid ambulanstransport
En man tar kontakt för sin far som förlorat en tandprotes och ett ID-kort i samband
med en ambulanstransport. Mannen yrkar på ersättning.
Åtgärd: I yttrande från stationschefen framförs att det inte funnit några ägodelar
tillhörande berörd patient. Yttrandet översänds till anmälaren med förslag på att
göra en förlustanmälan till sjukhuset som mannen blev transporterad till. Anmälaren
har inte hörts av varav ärendet avslutas.
Sida 185
Avslutade ärenden under tiden 2015-04-01—2015-07-31, tillhör PaN 2015-09-17
V1503-01789-44
Lång väntan på transport
En dotter skriver för sin nu avlidne far. Pappan hade skickats till akutsjukhus av
hemtjänst före frukost och fick vänta mycket länge på den transport som skulle föra
honom till en geriatrisk klinik.
Åtgärd: Yttrande gavs av ansvarig. Man hade försökt hitta eventuella felkällor till
händelsen och beklagade att man inte kunnat omdisponera resurserna för att
försöka lösa situationen. För framtiden skulle verksamheten försöka meddela till
trafikansvariga att försöka ha kontroll på personnummer och destination för att
underlätta för åldriga patienter. Anmälaren skrev en egen kommentar att tillföra
förvaltningens slutskrivelse till vården och därmed avslutades ärendet.
V1503-01790-34
Får ej utlovad terapi
En man har stått ett år i kö för att få kognitiv beteendeterapi vid en psykiatrisk
mottagning. Han har nu fått besked om att programmet är borttaget och att man
glömt att meddela honom. Mottagningen har inget att erbjuda honom så de har
erbjudit sig att skriva remiss till valfri psykiatrisk mottagning, vilket innebär att han
måste börja om med ny bedömning och eventuellt ny väntetid. De har också
hänvisat till habiliteringen då mannen har ett neuropsykiatriskt funktionshinder.
Åtgärd: I ett yttrande beklagar överläkare vid en psykiatrisk mottagning att mannen
inte fick information om att den terapeutiska behandling som han stod i kö till var
tvungen att läggas ned. Skälet till nedläggningen var att behandlingen saknade
vetenskaplig grund och att habiliteringen ska ta en större roll i behandlingen av
patienter med neuropsykiatriska funktionshinder. Läkaren rekommenderar fortsatt
kontakt med habiliteringen. Mannen är mycket missnöjd med svaret från läkaren då
habiliteringen bara kan ge honom stödsamtal. Han vet inte heller vilken psykiatrisk
mottagning som har den behandling som han anser sig behöva. Ärendet avslutas då
mannen inte vill driva ärendet vidare.
V1503-01800-63
Avvikande blodprover var cancer
En kvinna framförde synpunkter på bristande utredning av avvikande blodvärden.
När hon efter tjat fått genomgå en röntgenundersökning kunde cancersjukdom
konstateras.
Åtgärd: Ett yttrande inhämtades från berörd verksamhet. Av yttrandet framgår det
att man anser att patienten tagits omhand på ett adekvat sätt, men man uttrycker
förståelse för den kritik anmälaren framfört för en fördröjning i utredningen under
hösten 2014. Därefter redovisas de undersökningar och andra insatser som gjorts.
En kopia av yttrandet skickades till anmälaren som inkom med ett genmäle som ska
bifogas avslutskrivelsen. Av genmälet framgår att anmälaren tycker att
verksamheten inte tar till sig av den kritik som riktats mot dem, att hon upplever att
hon fortfarande skuldbeläggs för avvikande levervärden. Ärendet avslutas enligt
anmälarens önskemål.
V1503-01804-42
Sida 186
Avslutade ärenden under tiden 2015-04-01—2015-07-31, tillhör PaN 2015-09-17
Brister i medicinering, tillgänglighet, bemötande
En man vårdas vid en psykiatrisk öppenvårdsmottagning och problem med förnyade
mediciner gör att han står utan behandling i veckor och blir labil i sin sjukdom.
Mannen har uppfattat att han har neuropsykiatrisk diagnos med för detta ges ingen
särskild medicin. Läkarna är otrevliga och återkommer aldrig när han söker dem på
telefon. Mannen önskar byta mottagning.
Åtgärd: Ärendet avslutas i befintligt skick då anmälaren inte återkommit till
förvaltningen för fortsatt handläggning.
V1503-01806-52
Missnöjd med väntan
En man är besviken över att han inte fick behandling med det samma när han
träffade en specialist. Han tycker att det är onödigt med ett extra besök och undrar
om just denna läkare sätter det i system att kalla patienter flera gånger.
Åtgärd: Då ingen underskriven anmälan inkommit avslutas handläggningen.
V1504-01810-62
Nekad röntgenundersökning på vårdcentral
En man har synpunkter på att han nekats en röntgenundersökning av en läkare på
en vårdcentral.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från verksamhetschefen samt aktuell läkare, som
meddelar att inget tydde på att mannens besvär förvärrats och att man förklarat för
patienten att en röntgenundersökning endast kan göras om den är medicinskt
motiverad. Då patienten kom till vårdcentralen på så kallad öppen mottagning för
lättare besvär, bokades han in för en mer grundlig undersökning vid ett senare
tillfälle. Patienten uteblev dock från detta besök. Anmälaren har därefter meddelat
att han inte är nöjd med svaret och att han anser att det finns flera felaktigheter i
yttrandet, vilket framförs till vårdcentralen. Ärendet avlutas.
V1504-01813-57
Frågor om lån av hjälpmedel
En kvinna önskar låna elektrisk apparat i smärtlindrande syfte (s.k. TENS) och
undrar om hon kan få hjälp av landstinget.
Åtgärd: Förvaltningen lämnar information om hur utprovning och lån/ordination
sker. Anmälaren är nöjd och ärendet avslutas.
V1504-01816-63
Dåligt bemötande
En man framförde synpunkter på bristande bemötande i samband med ett
läkarbesök.
Åtgärd: Anmälaren har informerats om patientnämndens uppdrag och verksamhet.
Ärendet avslutas i befintligt skick då skriftlig anmälan inte inkommit.
Sida 187
Avslutade ärenden under tiden 2015-04-01—2015-07-31, tillhör PaN 2015-09-17
V1504-01817-63
Förhöjda värden utreddes inte
En man hade tidigare behandlats för cancersjukdom. Efter en tid blev han sjuk igen
och kände att något inte var bra. Han sökte hjälp vid upprepade tillfällen och fick
besked att allt var bra men när blodprover togs visade det sig att hans värden var
kraftigt förhöjda. Detta ledde till läkemedelsjusteringar men ingen vidare utredning.
Mannen vände sig till vårdcentralen för hjälp och blev remitterad för
undersökningar, dessa visade på metastaser och tumörer i flera inre organ. Mannen
avled kort därefter.
Åtgärd: Ett yttrande inhämtades från berörd verksamhet. Av yttrandet framgår vilka
medicinska ställningstaganden man gjort under vårdtiden och bakgrunden till dessa
beslut, även de undersökningsresultat beskrivs som legat till grund för fattade
beslut. Av yttrandet framgår det att den svarande anser att omhändertagandet varit
korrekt och att man följt nationella riktlinjer för behandling av prostatacancer och
inte avser att göra en Lex Mariaanmälan. En kopia av yttrandet skickades till
anmälaren. Anmälaren önskar att ärendet ska avslutas då hennes syfte är uppnått;
att framföra sin avlidne makes upplevelse av vården.
V1504-01818-52
Komplikationer efter överviktsoperation
En kvinna genomgick en överviktsoperation. Hon har gått ner många kilo efter detta
men har nu problem med överskottshud. Hon vill veta hur och om hon kan få en till
operation för att ta bort överskottshuden.
Åtgärd: Informerar om vilka kriterier som måste vara uppfyllda för att få en remiss
godkänd. Hänvisar anmälaren till sin husläkare som får skicka en remiss till en
plastikkirurgisk klinik. Ärendet avslutas.
V1504-01820-59
Bristande undersökning och behandling
En kvinna drabbades av njurproblem under sin graviditet. Hon insjuknade efter att
barnet fötts och nefrostomin tagits bort och fick behandling som hjälpte. Anmälaren
vill dock framföra slarv och dålig hantering av problemen när de först uppkom. Hon
påtalar att kvinnans smärta inte togs på allvar och att vården brustit i
undersökningar och behandlingar vilket orsakade mycket smärta och lidande.
Anmälaren önskar att detta inte ska ske igen och efterfrågar ekonomisk
kompensation för händelserna.
Åtgärd: I överenskommelse med anmälaren översändes ärendet till Inspektionen för
vård och omsorg. Anmälaren avser att ta kontakt med patientförsäkringen.
V1504-01822-49
Fick inte kallelse i tid, vill inte betala faktura
Enligt anmälan fick patienten inte kallelsen i tid, varför patienten inte ska betala
fakturan, enligt anmälaren.
Åtgärd: När förvaltningen kommer i kontakt med anmälaren känner denne inte igen
anmälan. Han ska tala med sin sambo om frågan och återkomma. Efter detta har
Sida 188
Avslutade ärenden under tiden 2015-04-01—2015-07-31, tillhör PaN 2015-09-17
förvaltningen sökt anmälaren per telefon och lämnat meddelande om önskan om
förnyad kontakt. Anmälaren har dock inte vidare hört av sig. Ärendet avslutas.
V1504-01835-57
Svårt att få behandling för migrän
En kvinna går sedan flera år på neurologmottagning på akutsjukhuset. Besöken är
mycket glesa och det är svårt att få tid för återbesök. Kvinnan undrar om hon kan få
bli remitterad till annan vårdgivare, hon får själv välja var. När kvinnan senare
ringer upp för att höra vart remissen sänts har ingen remiss gått iväg. Hon är ledsen
och besviken över det oprofessionella bemötandet.
Åtgärd: Yttrande inkom från patientansvarig läkare som beklagade att remiss inte
utfärdades till annan vårdgivare, detta berodde på glömska och hög
arbetsbelastning. För att hjälpa anmälaren tillrätta erbjöd sig läkaren att ordna ny
remiss och kontakt på sjukhuset enligt anmälarens önskemål. Då anmälaren efter
att ha tagit del av yttrandet inte hörts av inom angiven tid utgår förvaltningen från
att hon accepterat svaret och avslutar ärendet.
V1504-01840-57
Tidig hemgång efter handoperation
En kvinna genomgick en handoperation och fick löfte om att stanna kvar på
avdelningen ett extra dygn för observation. Men hastigt fick hon information av
sjuksköterskan att en annan patient akut behövde plats och hon fick packa sina
saker och åka hem. Kvinnan är arg över den bristfälliga informationen till henne och
den tidiga utskrivningen.
Åtgärd: Yttranden inkom från verksamhetschef som djupt beklagade anmälarens
upplevelse av bristande bemötande och felaktig information från sjuksköterska på
avdelningen. Enhetschef har haft samtal med vederbörande för att informera om
anmälarens synpunkter, så att inte händelsen upprepas. Anmälaren är mycket nöjd
med åtgärderna och önskar avsluta ärendet.
V1504-01841-28
Ersättning för filfraktur
En kvinna fick en filfraktur under en rotbehandling. Hon har nu remitterats till
specialisttandvården och hon önskar ersättning för fortsatt behandling.
Åtgärd: Anmälaren har informerats om patientnämndens uppdrag och verksamhet
samt om patientförsäkringen. Ärendet avslutas då anmälaren endast önskar göra
en skadeanmälan.
V1504-01842-62
Lång väntetid på läkarbesök
En kvinna har synpunker på väntetiden för att få träffa sin husläkare samt att hon
inte informerats om att man enligt vårdgarantin har rätt att träffa en annan läkare
inom fem dagar.
Åtgärd: Kvinnan ska ta upp synpunkterna vid ett kommande besök på mottagningen
och nöjer sig med att klagomålet registreras. Ärendet avslutas.
Sida 189
Avslutade ärenden under tiden 2015-04-01—2015-07-31, tillhör PaN 2015-09-17
V1504-01844-49
Fick inte stöd av personal
Anmälaren var på väg att besöka akutmottagning tillhörande primärvården. Strax
utanför blev hon utsatt för verbala angrepp från en person. Anmälaren gick in på
mottagningen och angriparen följde efter. Anmälaren påkallade personalens
uppmärksamhet och förklarade vad hon var utsatt för. Hon saknade åtgärder, som
till exempel att kontakt med polisen, från personalens sida.
Åtgärd: Förvaltningen har informerat anmälaren om behovet av underskriven
skrivelse om förvaltningen ska inhämta svar av vårdgivaren. Anmälaren har dock
inte vidare hört av sig. Ärendet avslutas.
V1504-01846-59
Uppföljning efter skada
Anmälaren framför att en kvinna behöver få ett möte med berörda för genomgång
av en händelse. Hon framför också att kvinnan har behov av ytterligare i stöd för att
hantera de efterverkningar händelsen inneburit.
Åtgärd: Anmälaren framför att hon fått positivt besked från vården varför
handläggning inte är aktuellt. Ärendet avslutas.
V1504-01849-64
Komplikationer efter blodprovstagning
En man drabbades av långvariga komplikationer efter blodprovstagning på
laboratorium.
Åtgärd: Förvaltningen har via chefläkaren inhämtat yttrande från verksamheten, i
vilket den medicinskt ledningsansvarige överläkaren framhåller att patientens
besvär i tummens leder torde hänföra sig till artros och inte till blodprovstagningen,
som visserligen kunde tänkas ge ringa störning av underarmens ytliga nerver i
huden. Anmälaren har, efter att ha tagit del av yttrandet, i skriftligt genmäle anfört
att han inte delar medicinskt ledningsansvariges uppfattning om att artros skulle ha
orsakat hans besvär. Det väsentliga för anmälaren är att inte fler ska drabbas av
det som han råkat ut för. Förvaltningen avslutar, i samråd med anmälaren, ärendet
och skickar det skriftliga genmälet för kännedom till verksamheten.
V1504-01863-57
Får betala för försent återbud
En kvinna vaknade på morgonen med magsjuka och ringde återbud till sin tid för
röntgenundersökning. Det var bara några timmar innan undersökningen och
kvinnan är upprörd över att hon måste betala eftersom återbudet kom försent.
Åtgärd: Yttrande inkom från verksamhetschef som förtydligade de riktlinjer som
landstinget har gällande regler för återbud. Mottagningen har återbudstelefon dit
man kan ringa dygnet runt för att lämna återbud och det finns även möjlighet att eposta återbud. Anmälaren önskar avsluta ärendet, men menade att information om
möjligheterna att lämna återbud inte framgick av kallelsen.
Sida 190
Avslutade ärenden under tiden 2015-04-01—2015-07-31, tillhör PaN 2015-09-17
V1504-01869-58
Brister i utredning och behandling
En kvinna framför att hon blivit felbehandlad/inte blivit behandlad då orsaken till
hennes besvär med ena knäet inte utretts korrekt på vårdcentralen.
Åtgärd: Då anmälaren trots skriftlig uppmaning inte hörts av avslutas ärendet i
befintligt skick.
V1504-01874-64
Får sina journaler hemskickade med vanlig post
En kvinna fick inte ut sina journaler. Efter att ha begärt kopior av sin journal vid två
tillfällen utan resultat kontaktade hon verksamhetschefen, som skickade journalerna
i vanlig post. Kvinnan undrade om inte sådan post bör rekommenderas.
Åtgärd: Förvaltningen har uppmanad anmälaren att kontakta oss. Anmälaren har
dock inte hörts av varför ärendet avslutas utan vidare handläggning.
V1504-01875-64
Fick inte vård och blir inte lyssnad på
En mans fästmö fick felaktig behandling och bemöttes med misstro eller ointresse
på vårdcentralen.
Åtgärd: Förvaltningen har uppmanat anmälaren att kontakta oss. Han har dock inte
hörts av varför ärendet avslutas utan vidare utredning.
V1504-01876-64
Brister i operation och eftervård
En man opererades på sjukhus för snart två år sedan. Efter operationen har andra
vårdgivare upptäckt komplikationer och brister i tidigare behandling.
Åtgärd: Förvaltningen har skickat kontaktuppgifter till Inspektionen för vård och
omsorg och Patientförsäkringen Löf. Anmälaren har efter detta inte hörts av varför
förvaltningen avslutar ärendet utan vidare utredning.
V1504-01877-63
Bristande bemötande
En kvinna har genomgått ett kirurgiskt ingrepp relaterat till cancersjukdom. Hon
framförde synpunkter på bristande bemötande av och dialog med ansvarig läkare i
samband med ett uppföljande besök.
Åtgärd: Ett yttrande inhämtades från berörd verksamhet. Av yttrandet framgår det
att vid det omskrivna besöket möttes patienten och läkaren för första gången och
att man beklagar bristen i kontinuitet. Vidare skriver den svarande att han borde ha
skickat med en remiss för uppföljning hos husläkare av den infektion det visade sig
att patienten hade i operationsområdet. Vid besöket förmedlades också kontakt med
Sida 191
Avslutade ärenden under tiden 2015-04-01—2015-07-31, tillhör PaN 2015-09-17
sjukgymnast och kurator. Avslutningsvis har verksamheten tagit till sig av kritiken
om bristande kontinuitet i kontakten med läkare och ser det som ett
förbättringsområde. En kopia av yttrandet skickades till anmälaren som därefter inte
hörts av. Ärendet avslutas i befintligt skick.
V1504-01879-44
Lång väntan på besökstid
En god man frågar angående vårdgarantin då hans huvudman fått en lång väntetid.
Åtgärd: God man meddelas om Vårdgarantin i e-postsvar. God man ringer och
konfirmerar svaret samt att hänvisning till Vårdgarantikansliet fanns i kallelsen till
huvudmannen. Ärendet avslutas.
V1504-01891-58
Felbehandling - annan patients röntgenbilder
En kvinna framför att hon fått en felaktig diagnos och behandling vid besök på en
akutmottagning på ett sjukhus. Vid återbesöket på sjukhuset upptäcktes att det var
en annan patients röntgenbilder som fanns i journalen och att hon blivit gipsad i
onödan.
Åtgärd: Svar har inkommit från verksamhetschefen på ortopedkliniken. Av yttrandet
framgår att händelsen gåtts igenom på röntgenkliniken och av ansvarig överläkare
på ortopedkliniken. Kontakt har tagits med anmälaren som fått förklaring till
händelseförloppet samt information att behandlingen trots allt varit adekvat. Enligt
uppgift var anmälaren nöjd med detta. Anmälaren har, efter att ha tagit del av
yttrandet inte hörts av varvid förvaltningen utgår från att hon accepterat svaret.
Ärendet avslutas.
V1504-01892-64
Fick inte utlovad vård
En man fick inte utlovad vård på den psykiatriska mottagningen. Han har lämnat två
meddelanden till sin läkare utan att få något svar.
Åtgärd: Förvaltningen har via chefläkaren inhämtat yttrande, i vilket
chefsöverläkaren framhåller att det föreligger ett missförstånd mellan den
behandlande läkaren och patienten. Att inte patienten kontaktats trots att han två
gånger hört av sig till vården såg chefsöverläkaren som en klar brist, och
mottagningen skulle genast, genom sektionschefen, instrueras att kontakta
patienten. Förvaltningen ringde chefsöverläkaren när inte patienten kontaktats flera
veckor efter att yttrandet skrevs, och han skulle omedelbart se till att patienten
kontaktas. Förvaltningen avslutar, i samråd med anmälaren, ärendet, och
förutsätter att patienten kontaktas från mottagningen.
V1504-01895-42
Brister i medicinering
En kvinna vårdas vid en beroendemottagning och upplever felaktigheter i
medicineringen. Vid varje besök ändras dos och läkemedel.
Sida 192
Avslutade ärenden under tiden 2015-04-01—2015-07-31, tillhör PaN 2015-09-17
Åtgärd: Ärendet avslutas i befintligt skick då anmälaren inte återkommit till
förvaltningen för fortsatt handläggning.
V1504-01896-44
Synpunkter på bemötande
En man skriver med starka synpunkter på hur en läkare behandlat honom
professionellt.
Åtgärd: I telefonsamtal med förvaltningen säger anmälaren att han önskar avsluta
ärendet. Ärendet avslutas i befintligt skick.
V1504-01907-64
Komplikationer efter felaktig behandling
En kvinna fick svåra komplikationer efter operation på specialistkliniken.
Åtgärd: Förvaltningen har informerat anmälaren om att specialistkliniken upphört.
Med tanke på detta samt att klagomålet till största delen gäller medicinska frågor
och en önskan från anmälaren att utreda det medicinska skickar förvaltningen, i
samråd med anmälaren, över handlingarna i ärendet till Inspektionen för vård och
omsorg (IVO) för fortsatt utredning. Förvaltningen avslutar med detta ärendet utan
vidare utredning.
V1504-01916-58
Missad diagnos
En mamma framför synpunkter på att läkare på en barnakutmottagning missat att
dottern hade en öroninflammation. Två dagar efter besöket på akutmottagningen
sprack dotterns ena trumhinna och hon fick behandling med antibiotika.
Åtgärd: Svar har inkommit från verksamhetschefen och sektionschefen på kliniken.
Av yttrandet framgår att vid läkarens undersökning av patienten sågs inga tecken
på öroninflammation. Infektionsvärdet var normalt. I yttrandet informeras även om
att det kan ta allt från några timmar till ett par dygn för en öroninflammation att
utvecklas. Sektionschefen menar att det är svårt att se att någon läkare skulle gjort
en annan bedömning av patientens besvär. Hon har förståelse för att man som
förälder känner sig frustrerad och orolig när sjukdomsförloppet går åt fel håll efter
besök på akutmottagning och läkarbedömning. Då anmälaren efter att ha tagit del
av yttrandet inte hörts av inom angiven tid utgår förvaltningen från att hon
accepterat svaret och avslutar ärendet.
V1504-01932-64
Fel behandling och vaga svar från ledningen
En mans vuxna dotter har tagits in med tvång utan att man försökt samverka med
varken patienten eller närstående. Därutöver har man skrivit ut onödigt stor mängd
tabletter med vilka patienten förgiftat sig.
Åtgärd: Förvaltningen har inhämtat yttrande från verksamhetschefen, i vilket han
framhåller att anmälaren redan fått svar på sina frågor i den mailväxling som
förekommit. Anmälaren har, efter att ha tagit del av yttrandet, konstaterat att det
blivit en del förbättringar av vården i det enskilda fallet, men att hon finner det
Sida 193
Avslutade ärenden under tiden 2015-04-01—2015-07-31, tillhör PaN 2015-09-17
anmärkningsvärt och blir beklämd över verksamhetens högtravande sätt att yttra
sig. Förvaltningen avslutar ärendet och skickar anmälarens genmäle till
verksamhetschefen för kännedom.
V1504-01945-44
Bristande tillgänglighet
En son har försökt komma i kontakt med en kurator för sin fars räkning. Remiss
finns. Sonen har svårt att sitta i kö för att komma fram.
Åtgärd: Anmälaren har informerats om patientnämndens uppdrag och verksamhet.
Anmälaren har därefter inte återkommit. Ärendet avslutas.
V1504-01952-49
Svårt att rätta till problem med hörapparat
Enligt anmälaren hade audionomen svårt att rätta till problem med hörapparaten.
När anmälaren diskuterade detta med audionomen uppgav audionomen att
anmälaren kunde köpa andra apparater för flera tusen kronor styck.
Åtgärd: Förvaltningen informerade anmälaren om möjligheten att inhämta yttrande
från mottagningen. Anmälaren valde dock att själv fortsätta diskussionen med
mottagningen. Senare meddelade anmälaren att hon vill avsluta ärendet utan vidare
handläggning. Ärendet avslutas.
V1504-01957-58
Brister i utredning och språkkompetens
En kvinna framför att läkare på vårdcentralen inte velat utreda orsaken till hennes
magbesvär. Hon anser även att det är svårt att kommunicera med läkaren då han
har bristande kunskaper i svenska språket.
Åtgärd: Anmälaren har informerats om patientnämndens uppdrag och verksamhet.
Då anmälaren inte inkommit med skrivelse avslutas ärendet utan utredning hos
förvaltningen.
V1504-01958-59
Oprofessionellt och avvisande bemötande
En man framför att det var svårt att förstå den läkare han träffade. Läkaren
avfärdade anmälarens beskrivning och tankar om sina besvär samt avbröt besöket
med hänvisning till att tiden för besöket var slut. Anmälaren är kritisk till
hanteringen och har både synpunkter och förslag på organiseringen av akuttiderna
vid mottagningen.
Åtgärd: Anmälaren har skickat skrivelsen till verksamheten och hans syfte med att
skriva var att informationen skulle komma till deras kännedom för
ställningstagande. Önskar inte svar via patientnämndens förvaltning. Anmälaren
önskar att detta ärende avslutas.
Sida 194
Avslutade ärenden under tiden 2015-04-01—2015-07-31, tillhör PaN 2015-09-17
V1504-01960-63
Bristande tillgänglighet
En man framförde synpunkter på bristande tillgänglighet och att det är svårt att få
tid för besök på hans vårdcentral.
Åtgärd: Enligt samtal med anmälaren framkommer det att han har bytt vårdcentral
och är nöjd med det. Ärendet ska avslutas enligt anmälarens önskemål.
V1504-01961-59
Önskar journal
En anmälare framför att en journal önskas.
Åtgärd: Anmälaren har inte återkommit trots kontaktuppmaningar. Ärendet
avslutas.
V1504-01962-63
Bristande utredning
En man hade bett att få sina leverfläckar undersökta vid upprepade tillfällen då han
var orolig för att ha drabbats av hudcancer. Efter flera negativa besked visade det
sig att han hade cancer trots allt och vid en eftergranskning av de gamla proverna
såg man att det fanns tecken på cancer även i dem. Efter genomgången behandling
uppstod misstanke om metastaser och ny utredning inleddes. Initialt fick han
besked att han hade drabbats av metastaser och man ville inleda behandling. Efter
ytterligare undersökningar visade det sig att han inte alls hade drabbats av
metastaser. Anmälaren framförde synpunkter på bristande utredning och diagnostik.
Åtgärd: Anmälaren har informerats om patientnämndens uppdrag och verksamhet
samt om Inspektionen för vård och omsorg. Ärendet avslutas i befintligt skick då
skriftlig anmälan inte inkommit.
V1504-01964-59
Fråga om att tillhöra annat landsting
Anmälaren frågar om det går att få tillstånd att tillhöra sjukhus i annat landsting än
sitt eget.
Åtgärd: Anmälaren har inte återkommit trots kontaktuppmaningar. Ärendet
avslutas.
V1504-01966-42
Infart sattes fel, läkemedel hamnade under huden
Anmälare som vårdas vid en hjärtklinik på ett akutsjuk gavs i samband med
elkonvertering narkosmedel i infart på handen. Det gjorde ont när infarten sattes
och anmälaren sa till men sköterskan avbröt inte. När narkosläkaren sprutade in
narkosmedlet hamnade medicinen under huden, infarten satt fel. En ny infart sattes
på den andra handen.
Sida 195
Avslutade ärenden under tiden 2015-04-01—2015-07-31, tillhör PaN 2015-09-17
Åtgärd: Ärendet avslutas i befintligt skick då anmälaren inte återkommit till
förvaltningen för fortsatt handläggning. Anmälaren har informerats om
patientnämndens uppdrag och verksamhet.
V1504-01976-57
Lång tid för att larma ut ambulans
En kvinna blev akut sjuk hemma och kontaktade SOS Alarm med önskemål om en
ambulanstransport. Ambulansen dröjde 2 timmar och kvinnan ifrågasätter varför
ambulansen inte larmades ut med en högre prioritet.
Åtgärd: Yttrande inkom från gruppchef som beskrev att det vid tillfället var många
anrop på ambulans där patientens tillstånd var livshotande och de prioriterades före
kvinnans ambulanstransport. Anmälaren är ändå missnöjd med den väldigt långa
väntetiden, hon var mycket svårt sjuk då hon äntligen kom till sjukhus. Ärendet
avslutas i överenskommelse med anmälaren.
V1504-01985-59
Infektion efter gynekologiskt ingrepp
En kvinna genomgick ett gynekologiskt ingrepp och drabbades av en allvarlig
infektion och omfattande komplikationer som krävde omoperation och
sjukhusvistelse. Kvinnan undrar varför hon inte fick förebyggande behandling efter
operationen samt framför att detta fått stora konsekvenser för hennes hälsa och
livssituation.
Åtgärd: Yttrande har inkommit från specialistläkaren. Han bekräftar anmälarens
beskrivning och att rutinen inte innebär antibiotika i förebyggande syfte, Däremot
ges information om att uppsöka vård vid smärta eller feber. Vidare förs ett
resonemang om möjliga förklaringar till det försvårade infektionsförloppet. Han
beklagar att anmälaren drabbades av detta och beskriver att han och anmälaren vid
återbesöket gått igenom händelseförloppet. Anmälaren var då nöjd med att
operationen i övrigt haft god effekt. Anmälaren har tagit del av yttrandet och
framför inget ytterligare varför ärendet avslutas.
V1504-01989-58
Missad somatisk diagnos
En kvinna framför att läkaren på en psykiatrisk öppenvårdsmottagning inte utrett
om hennes besvär med trötthet och depression kunde ha somatiska orsaker. Efter
en tid togs blodprover och hon fick remiss till specialistmottagning. Anmälaren har
nu opererats för sina somatiska besvär och är helt symptomfri.
Åtgärd: Svar har inkommit från verksamhetschefen på kliniken. Av yttrandet
framgår att patienten behandlats på kliniken under en tvåårs-period och att olika
behandlingar prövats utan tillräcklig effekt. Då läkaren misstänkte att patienten
även kunde ha en kroppslig sjukdom togs blodprover för att utreda detta och
patienten remitterades till specialistklinik. Verksamhetschefen konstaterar att
patienten uppvisade symtom förenliga med diagnosen utmattningssyndrom och att
detta säkert bidragit till att det dröjde för länge innan blodprover togs och den
egentliga sjukdomen kunde konstateras. Han menar även att det inte råder något
tvivel om att det hade varit till stor hjälp för patienten om dessa blodprover tagits
tidigare. Rutinerna är idag förändrade, om inte nyligen tagna blodprover finns
rapporterade i samband med remitteringen till kliniken så tas dessa prover
Sida 196
Avslutade ärenden under tiden 2015-04-01—2015-07-31, tillhör PaN 2015-09-17
rutinmässigt i samband med bedömningen. Då anmälaren efter att ha tagit del av
yttrandet inte hörts av inom angiven tid utgår förvaltningen från att hon accepterat
svaret och avslutar ärendet.
V1504-01992-28
Felbehandlad i tandvården
En kvinna anser att hennes tandläkare har felbehandlat henne. Hon undrar hur hon
ska gå tillväga.
Åtgärd: Anmälaren har informerats om patientnämndens uppdrag och verksamhet.
Då anmälaren därefter inte återkommit så avslutas ärendet.
V1504-01993-28
Bristande information om remiss m.m.
En kvinna uppsökte tandvården och var öppen med sin tandvårdsrädsla. Hon
informerade om att längre behandlingar brukade gå bra med lugn stämning,
öronproppar/musik, ibland premedicinering. Hon berättade även att hon hade
lättretad kräkreflex. Själv upplevde hon besöket positivt och att personalen tog sig
tid att lyssna. Efter några dagar ringde tandsköterskan och informerade om att
tandläkaren ansåg att hon kunde få bättre vård hos medicinsk tandvård och att en
remiss skickats dit. Detta helt utan kvinnans vetskap eller ens frågat hur hon som
patient upplevde besöket. Kvinnan känner sig mycket besviken.
Åtgärd: Förvaltningen har trots kontaktuppmaning inte lyckats att få kontakt med
anmälaren varför ärendet avslutas.
V1504-01997-42
Felvaccinerad på akutmottagning
En liten pojke med sårskada vaccinerades mot stelkramp på en
barnakutmottagning. Fortsatt vaccinering skulle ske på barnavårdcentralen. Där
noterades att barnet fått fel vaccination och att det inte skall ges till barn under fem
år. Vaccinet barnet fick var ämnat som en vaccinationsserie och skulle inte ges vid
akut skada. Anmälaren har varit i kontakt med verksamhetschefen och framfört
händelsen.
Åtgärd: Ärendet avslutas i befintligt skick då anmälaren inte återkommit till
förvaltningen för fortsatt handläggning. Anmälaren har informerats om
patientnämndens uppdrag och verksamhet.
V1504-01998-28
Kvarstående besvär efter tandingrepp
En kvinna har stora besvär med de tandvårdsbehandlingar som hon behövt få och
som inneburit höga avgifter.
Åtgärd: Anmälaren har informerats om patientnämndens uppdrag och verksamhet.
Anmälaren återkommer därefter med att hon vill avsluta ärendet.
V1504-02019-62
Sida 197
Avslutade ärenden under tiden 2015-04-01—2015-07-31, tillhör PaN 2015-09-17
Bristande bemötande, problem med remiss
En kvinna har synpunkter på hur hon bemötts vid en vårdcentral samt att man
missat att skicka en remiss.
Åtgärd: Anmälaren har informerats om patientnämndens uppdrag och verksamhet.
Då någon formell anmälan efter en tid inte inkommit avslutas ärendet.
V1504-02020-62
Otrevligt bemötande från läkare
En kvinna har synpunkter på bemötandet hon fått från en läkare. Han betedde sig
nedlåtande och har vägrat att svara på kvinnans frågor.
Åtgärd: Anmälaren har informerats om patientnämndens uppdrag och verksamhet.
Då någon formell anmälan efter en tid inte inkommit avslutas ärendet.
V1504-02021-63
Bristande utredning, oklart ansvar
En kvinna har genomgått behandlingar av gynekologiska besvär som lett till
komplikationer. Hon är missnöjd med resultatet av behandlingen och tycker att
ingen vill ta ansvar och hjälpa henne.
Åtgärd: Ett yttrande begärdes från berörd mottagning. Av yttrandet framgår det att
patienten provat olika hormonpreparat för att dämpa besvär av smärtsam och svår
menstruation. Då patienten inte var nöjd med behandlingen med hormonpreparat
önskade hon att ta bort livmodern helt. Operationen genomfördes men ledde till nya
besvär med förstoppning och att urinstrålen inte är samlad längre. En kopia av
yttrandet skickades till anmälaren. Anmälaren är inte nöjd med svaret men det är
oklart vad i svaret som inte är tillfredställande. Vid upprepade samtal med
anmälaren har förvaltningens uppdrag och verksamhet diskuterats samt vilka
möjligheter förvaltningen har att påverka patientens situation. Anmälaren är inte
nöjd med resultatet av hennes anmälan utan hade önskat att förvaltningen tagit
ställning i hennes ärende. Ärendet ska avslutas.
V1504-02022-52
Bristande vård och information
En kvinna hör av sig angående sin bror, som varit inlagd på ett sjukhus vid flera
tillfällen, men inte fått sina problem åtgärdade. De anhöriga har fått olika besked
och har inte fått tala med någon läkare.
Åtgärd: Ansvarig handläggare har talat med anmälaren. Ärendet är mycket
medicinskt. Överenskoms att ärendet överförs till tillsynsmyndigheten. Anhöriga har
på egen hand fått kontakt med sjukhusledningen och man önskar nu en medicinsk
granskning. Ärendet avslutas. Anhöriga är välkomna åter vid behov.
V1504-02023-59
Synpunkter på bemötande
Anmälaren ifrågasätter bemötande i samband med ett besök på mottagningen. Det
ställdes frågor som anmälaren uppfattade irrelevanta och anmälaren upplevde
Sida 198
Avslutade ärenden under tiden 2015-04-01—2015-07-31, tillhör PaN 2015-09-17
berörd persons beteende underligt. Detta fick honom att känna sig obekväm och
osäker.
Åtgärd: Anmälaren har inte återkommit i ärendet trots kontaktuppmaningar.
Ärendet avslutas.
V1504-02028-44
Komplikation efter operation
En kvinna skriver efter att ha drabbats av komplikationer i samband med en
ögonoperation. Kvinnan märkte att något hände under operationen och operationen
har inte fått förväntat resultat. Hon har frågat efter en förklaring i samband med
återbesök men har inte fått någon.
Åtgärd: Yttrande gavs av opererande läkare. Läkaren redogjorde för rutinen vid
ögonoperationer där journal förs av läkare och sjuksköterska separat. Den
apparatur som används hade en automatisk röst som meddelade om någonting i
appataturen avvek. Verksamheten såg allvarligt på patientens upplevelse och
planerade att förbättra informationen för att undvika upprepning av det som skett.
Patienten erbjöds extra kontroll. Anmälaren var inte nöjd med yttrandet och inte
med resultatet av operationen men valde att avsluta ärendet vid nämnden.
V1504-02029-49
Söker information om hur man får kopia på journal
En man önskar kopia på journal och frågar hur han ska gå tillväga.
Åtgärd: Förvaltningen informerar om rätten att få tillgång till sin journal och hur
man går tillväga. Ärendet avslutas.
V1504-02031-49
Sekretessbrott
Enligt anmälaren har läkaren begått sekretessbrott.
Åtgärd: Förvaltningen har försökt att upprätta kontakt med anmälaren, men
anmälaren har inte vidare hört av sig. Ärendet avslutas.
V1504-02044-64
Får vänta länge på operation
En kvinna har fått vänta över sex månader på att få sin operation på sjukhuset.
Trots kontakter med vården får hon ingen hjälp med hänvisning till annan
vårdgivare.
Åtgärd: Förvaltningen har via chefläkaren inhämtat yttrande från verksamheten, i
vilket den behandlande läkaren beklagar att patienten fått vänta så länge på
operation. Den behandlande läkaren framhåller att om patienten så önskar ska hon
naturligtvis få specialistremiss till annan instans för operation. Anmälaren har, efter
att ha tagit del av yttrandet, förklarat att hon anser sig ha fått svar på sina frågor.
Hon är för egen del tveksam till att få remiss till annan vårdgivare. Förvaltningen
avslutar med detta ärendet.
Sida 199
Avslutade ärenden under tiden 2015-04-01—2015-07-31, tillhör PaN 2015-09-17
V1504-02052-28
Bristande information
En kvinna fick ett flertal tänder borttagna inför en cytostatikabehandling. Kvinnan
fick information om att hon primärt skulle få temporära löständer men efter den
onkologiska behandlingen skulle hon få nya fastsittande tänder genom medicinsk
tandvård. Hon har nu fått veta att hon själv måste betala för att få nya tänder,
vilket hon inte har råd med. Kvinnan är förtvivlad över det inträffade och är inte
nöjd med den information hon fått.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från vd och klinikchef. Klinikchefen har kommit fram
till att behandlingen utförts enligt regelverket för tandvård och att, anvisningen för
Led i sjukdomsbehandling, inte medger permanent ersättning för protetiska
konstruktioner. Via tolk har patienten fått upprepad information om terapiplanen
och att permanenta ersättningar inte utlovas. Klinikchefen beklagar att anmälaren
inte känner sig nöjd med den information hon fått från kliniken och ärendet kommer
att tas upp i klinikens utvecklingsarbete. Anmälaren har tagit del av yttrandet och
därefter inte avhörts. Ärendet avslutas.
V1504-02055-62
Problem att få besökstid
En man som gått på en kontroll årligen vid ett sjukhus har nu fått problem att få en
tid och har ställts i kö, då väntetiden är lång.
Åtgärd: Efter ny kontakt med anmälaren framkommer att han nu fått en kallelse till
sitt årliga läkarbesök och det överenskoms med anmälaren att ärendet kan avslutas
utan vidare handläggning.
V1504-02064-52
Vård och behandling
En kvinna skulle genomgå en gastroskopi. Läkaren som utförde behandlingen var
hårdhänt och oskicklig enligt anmälaren. Hon har genomgått behandlingen flera
gånger tidigare men trodde att hon skulle dö av undersökningen vid aktuellt tillfälle.
Dessutom spottade hon blod efter ingreppet och hade svårt att svälja flera dagar
efter genomförd gastroskopi.
Åtgärd: Då ärendet är av individkaraktär så har ärendet vidarebefordrats till
tillsynsmyndigheten efter anmälarens samtycke. Ärendet avslutas.
V1504-02076-58
Brister i kunskap och i bemötandet
En man framför synpunkter på brister i personalens kunskap gällande diabetes,
nonchalant bemötande samt brister i behandling inför en operation på ett sjukhus.
Anmälaren framför även synpunkter på att han inte fick information om att
operationen var inställd förrän efter flera timmars väntan.
Åtgärd: Svar har inkommit från enhetschefen på kliniken. Av yttrandet framgår
händelseförloppet och att avdelningen har rutiner gällande information om inställd
operation. Det framkommer att en stor del av personalstyrkan är nyanställd och
avdelningen har även bemannats av inhyrd personal. Enligt enhetschefen arbetar de
Sida 200
Avslutade ärenden under tiden 2015-04-01—2015-07-31, tillhör PaN 2015-09-17
kontinuerligt med utbildning av personalen samt med utformandet av vårdprogram
och rutiner. Det är en självklarhet att sjuksköterskorna på avdelningen ska ha
kunskap om diabetes. Enhetschefen informerar att de kommer att se över sina
rutiner gällande omhändertagandet av diabetiker och är tacksam över patientens
synpunkter. Anmälaren har, efter att ha tagit del av yttrandet, hörts av och
meddelat att han inte önskar tillägga något. Ärendet avslutas i befintligt skick.
V1504-02081-42
Antibiotika innan diagnos, felmedicinering
En förkyld man sökte vård hos husläkaren och förskrevs antibiotika mot
lunginflammation. Röntgenundersökning senare visade att han inte hade
lunginflammation. Det preparat han förskrevs var inte lämpligt att kombinera med
de andra medicinerna han behandlades med och mannen insjuknade med
biverkningar. Han medicinerar med blodförtunnande medicin och fick förhöjda
värden på det blodprov som justerar medicineringen.
Åtgärd: Svar har inkommit från behandlingsansvarig läkare som framför att vissa
frågor inte kommer att besvaras brevledes och föreslår att mannen bokar ett
läkarbesök för genomgång av händelsen. Verksamhetschefen rekommenderar att
Inspektionen för vård och omsorg utreder ärendet för ställningstagande till om
vårdskada skett eller inte. Anmälaren har tagit del av svaren och framfört önskan
om fortsatt handläggning vid Inspektionen för vård och omsorg. Ärendet avslutas
vid förvaltningen enligt överenskommelse.
V1504-02082-49
Klandervärd hantering av remiss
Anmälaren berättar om vårdcentralens klandervärda hantering av en remiss och om
dåligt bemötande.
Åtgärd: Förvaltningen har informerat anmälaren om behovet av underskriven
skrivelse om förvaltningen ska inhämta svar av vårdgivaren. Anmälaren har dock
inte vidare hört av sig. Ärendet avslutas.
V1504-02086-57
Bristande omvårdnad och aktiviteter i slutenvård
En kvinna vistades inom rättspsykiatrin. Avseende slutenvården var hon missnöjd
med att avdelningen inte erbjöd några aktiviteter, vistelsen blev väldigt passiv. Hon
var också missnöjd med att namngiven personal uppträdde mer ifrågasättande än
han behövde enligt anmälaren.
Åtgärd: Yttrande inkom från enhetschef som förklarade rutiner och regler på
avdelningen och beklagade att anmälaren inte var nöjd med bemötandet från
personalen. Anmälaren är mycket nöjd med det utförliga svaret och de
förtydliganden som gjorts och önskar avsluta ärendet.
V1504-02087-57
Tafflig hantering av avliden i hemmet
Anmälarens pappa hittades död i hemmet. Distriktsläkaren kom för att dödförklara
mannen som var känd patient på vårdcentralen. Uppenbart visste varken läkaren
Sida 201
Avslutade ärenden under tiden 2015-04-01—2015-07-31, tillhör PaN 2015-09-17
eller sjuksköterskan som kom hur detta skulle gå till och de gjorde ett taffligt och
oprofessionellt intryck på anmälarens dotter som helt naturligt var både ledsen och
undrande.
Åtgärd: Då Inspektionen för vård och omsorg beslutat utreda ärendet avslutas det
på förvaltningen i överenskommelse med anmälaren.
V1504-02090-63
Bristande empati
En kvinna fick sjukvård i hemmet och en okänd person i personalgruppen besökte
henne i hemmet när hon var ensam. Personen lämnar allvarliga besked om hennes
sjukdomssituation på ett oempatiskt sätt.
Åtgärd: Ärendet ska avslutas enligt anmälarens önskemål utan vidare handläggning.
Under handläggning av ärendet har det framkommit att händelserna är anmälda till
Inspektioner för vård och omsorg och att utredning pågår där. Ärendet avslutas i
befintligt skick.
V1504-02095-63
Uppföljning uteblev
En kvinna har genomgått en operation på grund av tumörsjukdom. I samband med
operationen fick hon information om att hon kommer kallas på uppföljande
kontroller en gång per år livet ut. Hon fick komma på några kontroller men har inte
kallats som sagts. Kvinnan kontaktade mottagningen och frågade varför hon inte
kallas och blir dåligt bemött. Den bristande uppföljningen har också lett till att
planerade operationer har ställts in med kort varsel.
Åtgärd: Yttranden inhämtades från berörd verksamhet. Av yttrandena framgår det
att man har begått ett misstag när patienten föll ur systemet för bokning av
återbesök och efterkontroller. Personal som ansvarar för bokningar är vidtalad och
man kommer att se över sina rutiner för att liknande händelser inte ska ske igen.
Patienten kommer att kallas till patientansvarig läkare. En kopia av yttrandet
skickades till anmälaren. Anmälaren uttryckte att hon var relativt nöjd med svaret.
Ärendet ska avslutas.
V1504-02099-49
Mottagning vill inte skriva intyg
Enligt anmälaren ville mottagningen inte skriva intyg som underlag till Färdtjänstens
beslut om ersättning för resa.
Åtgärd: Av inhämtat yttrande av berörd verksamhetschef framgick att mottagningen
nu har upprättat intyg som anmälaren kan använda som underlag till Färdtjänstens
beslut om ersättning för resa. Det framgick vidare att misstaget har rättats till, att
mottagningen har vidtagit åtgärder och förbättrat rutinerna så att misstag i denna
fråga inte ska ske igen. Anmälaren har tagit del av yttrandet. Ärendet avslutas.
V1504-02106-57
Komplikationer efter ögonoperation
Sida 202
Avslutade ärenden under tiden 2015-04-01—2015-07-31, tillhör PaN 2015-09-17
En kvinna genomgick för ett antal år sedan en ögonoperation. Hon har nu träffat
ögonläkare vid en annan mottagning som har konstaterat att kvinnan har
ögonproblem som kan ha uppstått i samband med operationen.
Åtgärd: Yttrande inkom från överläkaren som redogjorde för de ingrepp som utförts
på sjukhuset och hänvisade till annan vårdgivare då operation av aktuellt öga
skedde där. Anmälaren är olycklig för att hon sammanblandat de olika ingreppen,
ärendet avslutas.
V1504-02108-59
Komplikationer vid och efter förlossning
I anmälan framförs att en kvinna har kvarstående besvär i underlivet som består i
smärta när hon sitter, står och går.
Åtgärd: Anmälaren har informerats om patientnämndens uppdrag och verksamhet
samt om Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och patientförsäkringen.
Händelsen är under utredning vid IVO. Detta ärende avslutas därmed.
V1504-02109-58
Fick inte utredning på grund av missförstånd
En kvinnas tonårsson remitterades till specialistvården för utredning. Efter en tid
ringde specialistenheten och undrade varför inte patienten kommit. Kvinnan hade
dock aldrig fått någon kallelse från specialistvården. Kvinnan utlovades en ny tid,
men efter några veckor hade specialistvården lagt ner ärendet med hänvisning till
att kvinnan inte ville att utredning skulle göras.
Åtgärd: Svar har inkommit från mottagningschefen. Av yttrandet framgår att
mottagningen kallat patienten via brev till målsmans adress. Enligt
journalanteckning kontaktades målsman då patienten inte kommit till kallat besök,
modern meddelade då att hon hade svårt att komma på de inbokade tiderna och
avbokade utredningen. Enligt mottagningens rutin avbokas och avslutas utredningar
endast på begäran av målsman. Det framgår även att modern kontaktade
mottagningen 2½ månad senare för att höra när utredning skulle påbörjas, hon fick
då besked att ärendet avslutats. Hon ifrågasatte beskedet då hon inte bett att få
avsluta utredningen. Enligt mottagningschefen var ärendet stängt och avslutat och
det krävdes ny remiss för att påbörja utredning, då kön till mottagningen är lång
skulle de få vänta 6 månader på detta. Mottagningschefen beklagar om det skett ett
missförstånd mellan målsman och mottagningen och hon har full förståelse för att
målsman är besviken. Då de fått erbjudande om tid på annan mottagning för
utredning hoppas mottagningschefen att utredning kan påbörjas där snart.
Anmälaren har, efter att ha tagit del av yttrandet, hörts av och meddelat att hon är
upprörd över yttrandet som innehåller felaktigheter. Hon önskade inkomma med
genmäle. Då inget genmäle inkommit avslutas ärendet i befintligt skick.
V1504-02111-57
Spiralen sattes inte i korrekt
Vid cellprovstagning togs kvinnans spiral ut och sattes sedan tillbaks på ett felaktigt
sätt vilket orsakade kvinnan blödningar och smärta från underlivet. Anmälaren
ifrågasätter hanteringen och ställer frågor om ekonomisk ersättning.
Sida 203
Avslutade ärenden under tiden 2015-04-01—2015-07-31, tillhör PaN 2015-09-17
Åtgärd: Då anmälaren trots skriftlig uppmaning i flera e-postmeddelanden inte hörts
av inom angiven tid avslutas ärendet i befintligt skick.
V1504-02113-64
Infektion efter operation
En man fick infektion efter operation på sjukhus och behövde bland annat läggas in
och opereras igen.
Åtgärd: Anmälaren har även skickat sin skrivelse till Inspektionen för vård och
omsorg och därifrån erhållit bekräftelse samt namn på handläggare som utreder
ärendet. Förvaltningen avslutar därför, i samråd med anmälaren, ärendet utan
vidare utredning.
V1504-02115-59
Synpunkter på kvarstående ärr
En kvinna undrar hur hon kan få hjälp att korrigera ärr som kvarstår efter mindre
ingrepp. Hon upplever dem som större än nödvändigt och uppenbart sämre än ärr
brukar vara.
Åtgärd: Anmälaren har informerats om patientnämndens uppdrag och verksamhet
och patientförsäkringen. Förklarar behov av underskrift. Anmälaren avser att ta
kontakt med verksamheten samt patientförsäkringen. Återkommer vid behov.
Ärendet avslutas.
V1504-02121-42
Önskar annan medicinering
En kvinna tvångsvårdas på en psykiatrisk vårdavdelning och önskar hjälp av
förvaltningen att byta medicinering samt att tvångsvården upphör.
Åtgärd: Ärendet avslutas i befintligt skick då anmälaren inte återkommit till
förvaltningen för fortsatt handläggning.
V1504-02124-57
Beröm för professionellt omhändertagande
En kvinna fann sin far död i hemmet, husläkaren som kom för att konstatera
dödsfallet var inte insatt i rutinerna och hanterade situationen på ett taffligt sätt. Då
fick kvinnan mycket god hjälp av ambulanspersonalen som kom för att hämta
pappan. De hjälpte kvinnan tillrätta, ordnade upp dokumentationen och lämnade
information till husläkaren. Kvinnan är mycket tacksam för deras stöd och hjälp.
Åtgärd: Undertecknad överenskommer med anmälaren att lämna hennes beröm till
verksamheten. Ärendet avslutas.
V1504-02129-57
Fick inte hjälp av psykiatrin
Sida 204
Avslutade ärenden under tiden 2015-04-01—2015-07-31, tillhör PaN 2015-09-17
En kvinna hade kontakt med psykiatrin för flera år sedan och upplever att hon inte
fick kompetent och professionell hjälp. Hon har många frågor hon önskar få
besvarade.
Åtgärd: Yttrande inkom från handläggare i patientsäkerhet som hänvisade till de
personer inom psykiatrin som anmälaren träffar regelbundet för att få sina frågor
besvarade och för att få förklaringar på de behandlingar hon fått. Detta för att de
händelser som anmälaren tagit upp ligger långt tillbaks i tiden. Ärendet avslutas i
överenskommelse med anmälaren.
V1504-02132-42
Smärtor efter injektion
En kvinna fick injektion med smärtstillande medicin i samband med akutbesök på
ett akutsjukhus. Efter injektionen har hon haft svåra smärtor i benet och en hård
knöl känns under huden där injektionen gavs.
Åtgärd: Svar har inkommit från chefläkaren, verksamhetschefen och
patientsäkerhetsläkaren som beklagar kvarstående besvär efter given injektion. Det
finns en kommentar i akutjournalen att smärtlindring skall ges. Men då detta inte är
ordinerat av läkaren eller administrerat av sköterskan eller signerat i
journalsystemet är bedömningen att injektionen med stor sannolikhet aldrig givits.
Kvinnan beskriver att injektionen gavs i ljumsken, där denna injektion aldrig ges.
Anmälaren har tagit del av svaret och därefter framfört att anmälan kommer att
göras till patientförsäkringen. Ärendet avslutas.
V1504-02138-58
Brister i handläggning, information vid tvångsvård
En kvinna framför synpunkter och frågor kring brister i informationen samt i
handläggningen vid psykiatrisk tvångsvård.
Åtgärd: Vid kontakt med anmälaren framkommer att hon har ett förestående möte
med överläkare på kliniken. Informerar om möjlighet att ta upp synpunkterna vid
mötet. Anmälaren uppmanas att återkomma i ärendet vid behov. Då anmälaren inte
hörts av avslutas ärendet utan utredning hos förvaltningen.
V1504-02140-58
Felaktig medicinsk rådgivning
En kvinna framför att hon fått felaktig rådgivning av läkare på en närakut.
Åtgärd: Anmälaren har informerats om patientnämndens uppdrag och verksamhet.
Då anmälaren inte inkommit med skrivelse avslutas ärendet utan utredning hos
förvaltningen.
V1504-02150-62
Bristande omhändertagande på akutmottagning
En man har synpunkter på omhändertagandet vid en akutmottagning. Mannen hade
frossa, men fick trots detta inte en extra filt när han bad om det, med motiveringen
att man inte brukar ge ut mer än en filt.
Sida 205
Avslutade ärenden under tiden 2015-04-01—2015-07-31, tillhör PaN 2015-09-17
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från vårdenhetschefen vid akutmottagningen, som
skriver att man som patient ska kunna förvänta sig att bli professionellt bemött och
att man självklart ska få en extra filt om man behöver det. Det finns ingen rutin
som säger att man inte kan få mer än en filt. Anmälaren har därefter inkommit med
ett genmäle, där han undrar om detta är kommunicerat med personalen.
Vårdenhetschefen har svarat att den berörda sjuksköterskan och personalgruppen
har informerats om detta vid ett personalmöte. Anmälaren har meddelat att han är
nöjd med svaret. Ärendet avslutas.
V1504-02151-62
Smärtsam operation, komplikationer efteråt
En kvinna har synpunkter på hur en läkare agerade inför och under en operation.
Bland annat var smärtlindringen otillräcklig och kvinnan skrek av smärta under
ingreppet. Efter operationen har kvinnan besvär kring snittet, som är ihopsytt på ett
konstigt sätt. Kvinnan lider också av smärtor som inte går över.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från aktuell läkare, som beskriver operationen och
skriver att bedövningen inte tog hundraprocentigt, varför ytterligare lokalbedövning
gavs. Inte heller detta gav acceptabel bedövningseffekt, utan patienten fick sövas.
Läkaren skriver att operationen var komplikationsfri och att det går att uttala sig om
ärrets utseende först om något år. Vid ett återbesök har läkaren gått igenom
operationen med patienten, och skriver att han inte upplever att det finns några
ytterligare frågetecken kring operationen. Anmälaren har inkommit med skriftliga
synpunkter, då hon inte var nöjd med svaret. Synpunkterna förmedlas till sjukhuset.
Ärendet avslutas.
V1504-02152-55
Avvisad på närakut
En man framför att han blev avvisad på en närakut och har inte fått någon
förklaring till varför.
Åtgärd: Då anmälaren trots skriftlig uppmaning inte hörts av avslutas ärendet i
befintligt skick.
V1504-02153-55
Bemötande vid kontakt med sjukvårdsrådgivning
En kvinna som kontaktat sjukvårdsrådgivningen för sin son är missnöjd med att
sjuksköterskan som hon talade med inte ville tala med henne utan sonen som det
handlade om. Kvinnan försökte förklara att hon var på jobbet och att sonen var
hemma. Sjuksköterskan accepterade inte detta då hon menade att sonen var vuxen
och att det var viktigt att tala med honom själv.
Åtgärd: Då anmälaren trots skriftlig uppmaning inte hörts av avslutas ärendet i
befintligt skick.
V1504-02158-42
Felmedicinerad
En anmälare har blivit felbehandlad med fel dos av ett lugnande läkemedel vid en
psykiatrisk vårdavdelning. En gastroskopi visade sår på magsäcken.
Sida 206
Avslutade ärenden under tiden 2015-04-01—2015-07-31, tillhör PaN 2015-09-17
Åtgärd: Ärendet avslutas i befintligt skick då anmälaren inte återkommit till
förvaltningen för fortsatt handläggning. Anmälaren har informerats om
patientnämndens uppdrag och verksamhet.
V1504-02159-62
Remiss skickades aldrig, patienten försämrad
En man har synpunkter på att en utlovad remiss inte skickades iväg från en
vårdcentral och att det därmed dröjt flera månader innan han fått träffa en
ögonspecialist, vilket lett till att mannens ögonbesvär förvärrats.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från medicinskt ansvarig läkare och
verksamhetschef vid vårdcentralen. Läkaren meddelar att en remiss till ögonkliniken
skickades per brev samma dag som mannens besök. Då den inte skickades
elektroniskt skriver man att man inte har några garantier för att remissen verkligen
nådde mottagningen och man skriver att aktuell mottagning inte brukar skicka
några remissbekräftelser. Verksamhetschefen beklagar det inträffade och skriver att
man nu arbetar med att förbättra sina rutiner kring remisser och bevakning av
sända remisser. Man hoppas på så sätt minimera risken för att liknande händelser
ska inträffa igen. Anmälaren har meddelat att han inte är nöjd med svaret och att
han anser att vårdcentralen borde ha följt upp den skickade remissen, vilket
framförs till vårdcentralen. Ärendet avslutas.
V1504-02163-42
Brister i uppföljning av medicinering och recept
En kvinna vårdas och medicineras vid en psykiatrisk mottagning. Läkaren har inte
utvärderat medicineringen och förnyat dostjänst. Hon nekades besökstid för
receptförnyelse.
Åtgärd: Ärendet avslutas i befintligt skick då anmälaren inte återkommit till
förvaltningen för fortsatt handläggning. Anmälaren har informerats om
patientnämndens uppdrag och verksamhet.
V1504-02164-49
Om man betalar får man tidigare besökstid
Enligt anmälaren som ville vara anonym får man besökstid inom två veckor vid
hörselmottagningen om man betalar en extra avgift, annars får man vänta i över
fem månader innan man får tid.
Åtgärd: Av yttrande från berörd verksamhetschef framgick att mottagningen har
öppet dagligen för alla akuta besök, att den anonyma anmälaren sannolikt inte har
varit i kontakt med mottagningen. Ärendet avslutas.
V1504-02167-49
Får ingen behandling
Anmälaren får inte behandling för sin sjukdom.
Sida 207
Avslutade ärenden under tiden 2015-04-01—2015-07-31, tillhör PaN 2015-09-17
Åtgärd: Anmälaren har informerats om patientnämndens uppdrag och verksamhet.
Anmälaren har därefter framfört att förvaltningen inte ska handlägga hans ärende.
Ärendet avslutas.
V1504-02168-49
Lång väntetid, andra patienter fick gå före
Anmälaren är närstående till patienten, en äldre kvinna. Hon var kallad till
strålbehandling på morgonen och infann sig i god tid. Anmälaren som följde med
den äldre kvinnan noterade att andra patienter fick gå in till behandlingen före, trots
att kvinnans behandlingstid var passerad. Anmälaren har haft egen
mailkorrespondens med sjukhuset och skickat kopior på denna till förvaltningen.
Åtgärd: Anmälaren har informerats om patientnämndens uppdrag och verksamhet.
Anmälaren meddelade senare att hon inte önskade vidare handläggning vid
patientnämndens förvaltning då hon på egen hand haft kontakt med sjukhuset.
Ärendet avslutas.
V1504-02178-57
Snabb och summarisk undersökning av ortoped
En kvinna klev ur bilen och fick så kraftig smärta i ena knät att hon inte kunde
belasta benet. Hon åkte till akutmottagningen och fick information om att menisken
var trasig och att det krävdes mycket hård träning för att återfå normal rörlighet
och att bli av med smärtan. Hon fick felaktigt läkemedel utskrivet, men insåg detta
innan hon började kuren. Så småningom förstod hon själv vad som hänt, felet
rättade till sig själv och hon är nu helt återställd. Hon är mycket kritisk till
ortopedens snabba och summariska undersökning som gav en helt felaktig diagnos.
Åtgärd: Yttrande inkom från patientsäkerhetsansvarig läkare som beklagade den
bristande handläggningen och den onyanserade informationen som anmälaren fick.
Hennes synpunkter återkopplas till den aktuella läkaren. Felaktig receptförskrivning
uppmärksammades av anmälaren och det beklagades att det skett. Anmälaren är
nöjd med svaret och önskar avsluta ärendet.
V1504-02179-63
Fråga om bukplastik
En kvinna hade frågor om riktlinjer för bukplastik-ingrepp efter
viktnedgångsoperation.
Åtgärd: Ärendet avslutas i befintligt skick då anmälaren inte hörts av trots
kontaktuppmaning per e-post.
V1504-02183-59
Synpunkter på bemötande och bedömning
En kvinna framför synpunkter på en mottagning. Hon anser att information på
hemsida inte överensstämmer med information som gavs vid senaste besöket.
Kvinnan har också synpunkter på bemötandet hon fick.
Åtgärd: Anmälaren har inte återkommit trots kontaktuppmaningar varför ärendet
avslutas.
Sida 208
Avslutade ärenden under tiden 2015-04-01—2015-07-31, tillhör PaN 2015-09-17
V1504-02186-52
Bristande tillgänglighet
En mamma är frustrerad över att det är omöjligt att få kontakt med en mottagning
på barnsjukhuset.
Åtgärd: Det framkommer i telefonkontakten att mamman fått kontakt med ansvarig
överläkare. Ärendet avslutas.
V1504-02203-62
Otrevligt bemötande från läkare
En kvinna har synpunkter på en läkare vid en vårdcentral, som bemötte henne på
ett mycket otrevligt och nonchalant sätt. Han presenterade sig inte och ställde
irrelevanta frågor om kvinnans ursprung och språkkunskaper. Läkaren uttalade sig
nedlåtande om patienter i allmänhet och kvinnan ifrågasätter också läkarens
kvinnosyn.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från verksamhetschef och medicinskt ansvarig
läkare vid vårdcentralen, som skriver att läkaren beklagar att patienten uppfattat
hans bemötande som otrevligt. Man skriver att läkaren frågade om språket för att ta
reda på om patienten talade samma modersmål som han själv. Anmälaren har inte
återkommit efter att ha tagit del av yttrandet. Ärendet avslutas.
V1504-02214-42
Felinformerad om medicinering
En gravid kvinna medicinerades mot smärtor och illamående av läkaren på en
barnmorskemottagning. Vid kontakt med ansvarig barnmorska anklagades hon för
att skada barnet då hon medicinerade med dessa preparat. Barnet kunde få
neuropsykiatriska sjukdomar och hjärnskador. Barnmorskan menade att dessa
doser endast ges till cancersjuka. När kvinna efterfrågade skriftlig information kunde
barnmorskan inte hänvisa till någon källa, FASS var gammal. Kvinnan blev
förskräckt och har mått psykiskt dåligt under graviditeten.
Åtgärd: Svar har inkommit från verksamhetschefen och enhetschefen som framför
en ursäkt från ansvarig barnmorska som är ångerköpt och ledsen över det sätt hon
uttryckt sig. Orsaken till handläggningen är oklar. Verksamheten och dess
medarbetare kommer att informeras om vilka riktlinjer och rutiner som skall följas
och att endast råd och stöd som vilar på vetenskap och beprövad erfarenhet får ges.
Anmälan tas på stort allvar och kommer följas upp vid mottagningen. Anmälaren
har tagit del av svaret och därefter inte hörts av. Ärendet avslutas vid förvaltningen.
V1504-02215-59
Synpunkter på bemötande
En kvinna framför att hon inte blir tagen på allvar vid kontakter med mottagningen.
Hon upplever att det hon framför avfärdas och hon har synpunkter på
tillgängligheten.
Åtgärd: Anmälaren har inte återkommit trots kontaktuppmaningar. Ärendet
avslutas.
Sida 209
Avslutade ärenden under tiden 2015-04-01—2015-07-31, tillhör PaN 2015-09-17
V1504-02218-64
Önskar information om patientens rättigheter
En kvinna hade frågor kring vilka rättigheter patienten har gällande sin
patientjournal. Hon beskrev sin korrespondens med verksamhetschefen och läkarna
på vårdcentralen kring journalfrågor.
Åtgärd. Förvaltningen har informerat anmälaran om möjligheten att vända sig till
Inspektionen för vård och omsorg för förstörelse av hela eller del av journalen,
liksom om spärregler och möjlighet för patienten att få infört att man inte håller
med om det som står i journalen. Eftersom det var detta anmälaren önskade från
förvaltningen enades vi om att avsluta ärendet utan vidare utredning.
V1504-02219-44
Bristande information
En kvinna ringer för att hon fått sin fungerande medicinering nedtrappad av en ny
läkare utan att ha haft en diskussion om detta. Kvinnan har haft sin medicinering
under flera månader och har kunnat känna att den fungerat mycket bra. Den nye
läkaren hade utan motivering meddelat att medicineringen skulle sänkas.
Åtgärd: Yttrande gavs av specialistläkare. Denna gav den medicinska bakgrunden
till medicineringen och där angavs en lägre dosering. Anmälaren gav genmäle med
en journalkopia där den dos hon själv hävdat var rätt fanns tydligt angiven med
motivering till bedömningen från ordinerande läkare. Anmälaren önskade få
journalkopian medsänd avslutsskrivelsen till vården. Anmälaren har bytt
mottagning. Ärendet avslutas.
V1504-02228-62
Olämpligt bemötande från läkare
En kvinna har synpunkter på bemötandet hon fått av en läkare på en vårdcentral,
som hon sökte sig till efter att ha skadat en tå. Läkaren skämtade om att kvinnan
skulle behöva amputera tån, gjorde sig lustig över att kvinnan verkade nervös och
sade att kvinnan skulle behöva ha ett bandage "livet ut" eller "tills det ramlar av".
Kvinnan har också synpunkter på att hon inte fick någon bedövning under det
ingrepp som gjordes, och att hon inte fick någon information om hur hon skulle ta
hand om såret och bandaget, trots att hon frågade om detta.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från berörd läkare samt de två sjuksköterskor som
kvinnan träffade, som redogör för besöket och den behandling patienten fick.
Läkaren beklagar att patienten upplevt besöket på ett traumatiskt sätt och ber om
ursäkt om man brustit i sitt bemötande. Anmälaren har inte hörts av efter att ha
tagit del av yttrandet. Ärendet avslutas.
V1504-02230-62
Nekats operation på grund av sjukdom
En man hör av sig angående en vän som har nekats en operation på grund av att
han har en virussjukdom som kan smitta via blod.
Sida 210
Avslutade ärenden under tiden 2015-04-01—2015-07-31, tillhör PaN 2015-09-17
Åtgärd: Anmälaren har informerats om patientnämndens uppdrag och verksamhet.
Då någon formell anmälan efter en tid inte inkommit avslutas ärendet.
V1504-02232-34
Önskar byta läkare
En kvinna är missnöjd med sin läkare på en psykiatrisk mottagning och önskar få
besked från vårdgivaren om hon kan få byta läkare. Kvinnan har anmält läkaren till
inspektionen för vård och omsorg.
Åtgärd: Vid telefonkontakt med verksamhetschef informerar denne att han varit i
kontakt med mottagningen och en ny läkare kommer att utses till kvinnan. Hon är
nöjd med beslutet. Ärendet avslutas.
V1504-02234-42
Ingen information om biverkan av penicillin
En kvinna behandlades av husläkaren med penicillin mot halsfluss 5-6 gånger under
ett år. Som biverkan fick hon svår infektion i underlivet och har flera år senare
kvarstående besvär. Om detta gavs ingen information från läkaren.
Åtgärd: Ärendet avslutas i befintligt skick då anmälaren inte återkommit till
förvaltningen för fortsatt handläggning. Anmälaren har informerats om
patientnämndens uppdrag och verksamhet.
V1504-02235-42
Nekas besökstid, utan mediciner
En man vårdas och medicineras mot neuropsykiatrisk diagnos och
missbruksproblem vid en beroendemottagning. På grund av att mannen upplevs
hotfull och aggressiv nekas han besök och hänvisas till specialistmottagning. I
journalen finns ingen anteckning om att han varit hotfull och mannen önskar hjälp
av förvaltningen att få mediciner. Mannen är rädd för återfall i missbruket.
Åtgärd: Ärendet avslutas i befintligt skick då anmälaren inte återkommit till
förvaltningen för fortsatt handläggning. Anmälaren har informerats om
patientnämndens uppdrag och verksamhet.
V1504-02237-44
Missad diagnos
En man med en tidigare cancersjukdom fick ont och sökte läkare. Mannen bad om
magnetröntgen vid två olika besök med hänvisning till sin tidigare sjukdom men
läkaren ansåg inte undersökningen ekonomiskt försvarbar. När mannen omsider fick
en magnetröntgen genomförd visade den på cancer.
Åtgärd: Telefonsamtal med anmälaren. Information om patientförsäkringen LÖF
samt Inspektionen för vård och omsorg ges och skickas. Ärendet vid nämnden
avslutas.
V1504-02238-42
Önskar vård, läkemedelsbiverkan
Sida 211
Avslutade ärenden under tiden 2015-04-01—2015-07-31, tillhör PaN 2015-09-17
En man önskar vård på ett akutsjukhus samt ersättning för läkemedelsbiverkningar.
Åtgärd: Ger information om Läkemedelsförsäkringen samt fritt vårdval som
papperslös. Hänvisar akut vård till det sjukhus i det landsting mannen vistas i.
Anmälaren har informerats om patientnämndens uppdrag och verksamhet och
patientförsäkringen. Ärendet avslutas i befintligt skick.
V1504-02244-44
Kommunikationsbrister
En kvinna uppsökte en akutmottagning och fick smärtlindring på grund av svåra
smärtor och läkaren lovade att kontakta kvinnan. Kvinnan har inte hört något från
läkaren och hon har även utan resultat sökt denne. Kvinnan har inte fått information
om hur länge hon ska medicinera och har fått biverkningar av läkemedlet.
Åtgärd: Enligt telefonsamtal med anmälaren har denna fått uppgifter från sjukhuset
med förklaringar till det skedda. Anmälaren avslutar ärendet i befintligt skick.
V1504-02250-49
Bristande kontinuitet i läkarkontakten
Anmälaren berättar om bristande kontinuitet i läkarkontakten vid psykiatrisk
mottagning. Under fem år har en ung man som är närstående till anmälaren haft
fem olika läkare.
Åtgärd: Förvaltningen har informerat anmälaren om behovet av underskriven
skrivelse om förvaltningen ska inhämta svar av vårdgivaren. Anmälaren har dock
inte vidare hört av sig. Ärendet avslutas.
V1504-02252-58
Missad armfraktur, brister i tolktillgång
En anhörig framför synpunkter på att en kvinna inte fått tillgång till adekvat
information i samband med en förlossning på ett sjukhus. Kvinnan talar inte
svenska och det var en anhörig som tolkade i samband med händelsen. Det visade
sig att barnet hade fått en armfraktur och behövde vård på annan avdelning.
Anmälaren framför att föräldrarna känner att de inte fått tillräckligt med information
i ärendet.
Åtgärd: Svar har inkommit från verksamhetschef och från patientsäkerhetsläkare på
kliniken. Av yttrandet framgår händelseförloppet samt att barnet flyttades till annan
avdelning för observation och smärtlindring. Opererande läkare hade långa samtal
med föräldrarna dels med hjälp av en släkting som tolkade, dels med hjälp av en
läkare på kliniken som talar samma språk som föräldrarna. Vid patientens
utskrivning från kliniken hade skadan behandlats med fixering av armen och
smärtlindring. Sjukgymnast var vidtalad. Föräldrarna hade även fått information att
barnets skada kommer att läka fullständigt. Då anmälaren efter att ha tagit del av
yttrandet inte hörts av inom angiven tid utgår förvaltningen från att hon accepterat
svaret och avslutar ärendet.
V1504-02268-57
Fick inte korrekt behandling vid hjärtåkomma
Sida 212
Avslutade ärenden under tiden 2015-04-01—2015-07-31, tillhör PaN 2015-09-17
En kvinna kom till akutmottagning med misstänkta hjärtbesvär. Hon menade att
läkaren inte hade rätt kompetens och hon fick inte rätt behandling. Läkaren
remitterade henne för akut besök till psykiatrin vilket kvinnan inte alls önskade. Hon
undrar på vilka grunder läkaren fattade beslutet.
Åtgärd: Anmälaren önskar att de skrivelser som hon sänder till förvaltningen ska
läsas vilket undertecknad informerar om att så är fallet. Då hon inte önskar några
svar från vården avslutas ärendet med det.
V1504-02274-64
Behandlades utan information om riskerna
En man behandlades med läkemedel utan att först ha fått information om vilka
risker som fanns med behandlingen. Han fick allvarliga komplikationer och behövde
behandlas för detta. Han önskade få höra hur verksamheten ser på det som hänt
honom.
Åtgärd: Förvaltningen har via chefläkaren inhämtat yttrande från verksamheten, i
vilket kirurgkonsulten beskriver händelseförloppet. Hon beklagar att patienten fått
så kraftiga biverkningar av medicinen, men framhåller att operationen var
nödvändig och livräddande. Anmälaren har inte hörts av inom utsatt tid efter att ha
fått ta del av yttrandet, varför förvaltningen nu avslutar ärendet.
V1504-02275-58
Felaktig diagnos, brister i utredning
En man framför synpunkter för patients räkning. Kvinnan sökte vård på en
akutmottagning på grund av magsmärtor och kräkningar. Hon blev hemskickad med
råd att äta och dricka. Då hennes tillstånd inte förbättrades sökte hon åter vård
dagen efter, denna gång på vårdcentralen. Hon blev inskickad till akutmottagningen
på annat sjukhus och opererad för en brusten blindtarm. Anmälaren önskar att det
första sjukhuset får kännedom om detta samt önskar, om möjligt, ekonomisk
ersättning.
Åtgärd: Patienten har informerats om patientnämndens uppdrag och verksamhet
samt om Inspektionen för vård och omsorg och patientförsäkringen. Då hon även
anmält till Inspektionen för vård och omsorg överenskommes att hon återkopplar till
förvaltningen i ärendet. Då patienten inte hörts av avslutas ärendet utan utredning.
V1504-02283-62
Fråga om vårdutbud
En man har frågor om vilka privata psykiatriska mottagningar med landstingsavtal
som finns i Stockholms län.
Åtgärd: Mannen har informerats om att vårdutbudet inom psykiatrin går att hitta på
webbsidan 1177.se och att man också kan få information om vårdutbud genom att
ringa Vårdguiden på telefon. Ärendet avslutas.
V1504-02284-62
Fick inte hjälp på vårdcentral
Sida 213
Avslutade ärenden under tiden 2015-04-01—2015-07-31, tillhör PaN 2015-09-17
En kvinna som hade halsfluss och feber vände sig till en vårdcentral. Hon fick där
träffa en läkare i en halv minut och hänvisades därefter direkt till akutmottagningen
vid ett sjukhus. På akutmottagningen hänvisades hon tillbaka till vårdcentralen.
Kvinnan är kritisk till att man inte tog hand om och undersökte henne på
vårdcentralen.
Åtgärd: Anmälaren har informerats om patientnämndens uppdrag och verksamhet.
Kvinnan kommer att vända sig till landstingspolitiker med ansvar för sjukvården
med sina synpunkter och nöjer sig med att ärendet registreras. Ärendet avslutas.
V1504-02285-63
Felaktig rådgivning
En kvinna framförde synpunkter på bristfällig rådgivning. Kvinnan hade kontaktat
vårdguiden 1177 för rådgivning i samband med akuta mag- och buksmärtor och
blivit rådd att inte åka till akutmottagningen då det var sista dagen på en långhelg.
Åtgärd: Ärendet avslutas i befintligt skick på grund av utebliven kontakt.
V1504-02287-63
Lång väntan på remiss
En kvinna väntade på att remitteras vidare för ställningstagande till behov av
lungtransplantation. Anhöriga har framfört synpunkter på bristande remisshantering
av remittenten.
Åtgärd: Ett yttrande inhämtades från berörd verksamhet. Av yttrandet framgår det
att ansvarig läkare skickat remiss för ställningstagande till lungtransplantation när
patienten uppfyllde alla kriterier för remittering. Kompletterande information
begärdes från verksamheten som tog emot remissen och då kan det ha uppstått
missförstånd och informationsmissar. Den svarande kommer att kontrollera så att
all nödvändig information finns hos remissmottagaren. Vidare erbjuder man också
att byta patientansvarig läkare om det har uppstått en förtroendekris hos patienten
för läkaren. En kopia av yttrandet skickades till anmälaren som inte har framfört
några ytterligare synpunkter i ärendet. Ärendet ska avslutas enligt anmälarens
önskemål.
V1504-02289-44
Får inte byta rullator
En man behövde byta rullator då den förra var för tung och otymplig. Den nya var
lättare, men svårare att gå med. Han hade fått informationen att man inte fick göra
flera byten och var nu oroad över hur det skulle gå.
Åtgärd: I telefonsamtal meddelade anmälaren att han nu fått byta sin rullator utan
problem och vill därmed avsluta sitt ärende.
V1504-02304-58
Brister i läkarens bemötande av barn
En mamma framför synpunkter på bemötandet på en närakut. Hon sökte vård för
sin son som hade besvär med feber, halsont och kräkningar. När de träffade läkaren
så informerade hon om att sonen har lätt för att kräkas. När sonen inte kunde
Sida 214
Avslutade ärenden under tiden 2015-04-01—2015-07-31, tillhör PaN 2015-09-17
medverka till undersökning av halsen pga kräkningar så blev läkaren otålig,
suckade, och menade att han inte hade tid med detta utan hade andra patienter
som väntade. Till slut tog läkaren tag i barnets käkar och höll fast medan han tog
ett halsprov. Anmälaren ville dela med sig av sin erfarenhet och förmedla att sonen
fortfarande pratar om denna upplevelse.
Åtgärd: Då anmälaren trots skriftlig uppmaning inte hörts av avslutas ärendet i
befintligt skick.
V1504-02306-64
Får inte önskad och nödvändig operation.
En kvinna förvägrades önskad och nödvändig operation på grund av felaktig
information från annan vårdgivare.
Åtgärd: Förvaltningen har, för att kunna handlägga ärendet, skickat
klagomålsskrivelsen tillsammans med frankerat svarskuvert till anmälaren för att få
den underskriven. Anmälaren har inte skickat tillbaka den underskrivna handlingen
varför förvaltningen avslutar ärendet.
V1504-02307-62
Synpunkter på listningssystemet
En kvinna som är listad vid en vårdcentral, vände sig till en annan vårdcentral i
närheten av sitt jobb för att få öron och hals kontrollerade efter en lång förkylning.
Där förklarade man att patienter som inte är listade där bara kan tas emot om de
har akuta besvär. Kvinnan har synpunkter på denna regel, som hon anser är
stelbent och drabbar patienten.
Åtgärd: Anmälaren nöjer sig med att klagomålet registreras. Ärendet avslutas.
V1504-02308-63
Möjlighet att ta del av journal?
En kvinna frågade om vilken rätt man har att ta del av innehållet i sin journal.
Åtgärd: Telefonkontakt med information om hur man tar del av innehållet i sin
journal. Ärendet avslutas då skriftlig anmälan inte inkommit.
V1504-02313-59
Synpunkter på väntetid och omhändertagande
En kvinna fick vänta på hjälp trots påtagliga symptom. Anmälaren ifrågasätter
prioriteringen som gjordes och som orsakade att kvinnan fick vänta så länge.
Anmälaren framför även synpunkter på bemötandet.
Åtgärd: Anmälaren har inte återkommit ärendet trots kontaktuppmaningar. Ärendet
avslutas.
Sida 215
Avslutade ärenden under tiden 2015-04-01—2015-07-31, tillhör PaN 2015-09-17
V1504-02316-42
Vill inte ha läkemedel vid akut vård
En kvinna med flera neuropsykiatriska diagnoser och panikattacker med kramper
önskar få bestämma över medicineringen i samband med akut vård. I samband med
krampanfallen hämtas hon med ambulans till akutmottagningen och ges då
kramplösande medicin. Kvinnan är rädd att hon skall bli beroende av dessa och
undrar om hon kan neka denna medicinering.
Åtgärd: Anmälaren har informerats om patientnämndens uppdrag och verksamhet.
Ärendet avslutas i befintligt skick då anmälaren inte återkommit för fortsatt
handläggning.
V1504-02334-64
Blödning efter operation
En man fick kraftiga, behandlingskrävande blödningar efter operationen på
närsjukhuset.
Åtgärd. Förvaltningen fick i telefonsamtal med anmälaren reda på att syftet med
anmälan enbart är att få ekonomisk ersättning för besvär och diverse utlägg.
Information om patientförsäkringen liksom blankett för anmälan skickas till
anmälaren och ärendet avslutas med detta.
V1504-02336-62
Problem att få läkarintyg, bristande kontinuitet
En kvinna har synpunkter på sin vårdcentral, bland annat rörande att det har varit
mycket svårt att få ett läkarintyg för sjukskrivning. Kvinnan har haft åtta läkare
under två års tid, och är kritisk till den bristande kontinuiteten. Vidare har hon fått
flera olika diagnoser och fått läkemedel som hon inte tål utskrivna.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från verksamhetschefen vid vårdcentralen, som
redogör för patientens besök, de utredningar som gjorts och vilka behandlingar som
satts in. Man kan inte se att patienten skulle ha blivit nekad sjukintyg eller att dessa
skulle vara felaktigt skrivna. Verksamhetschefen skriver att det är förståeligt att
patienten upplevt bristande läkarkontinuitet, då det varit en stor
läkargenomströmning med bland annat flera hyrläkare under två års tid. Man har
arbetat hårt med att tillsätta fast anställda läkare och har nu full bemanning. Efter
att ha utrett patientens fall kan man inte se att något fel är begånget. Man har dock
gått igenom rutiner och gjort vissa justeringar av dessa vad gäller information till
patienter vid tidsbeställning samt avstämningar med patienten om att
läkarkontakten är enligt patientens önskemål så långt som detta går att
tillfredsställa. Anmälaren har inte hörts av efter att ha tagit del av yttrandet.
Ärendet avslutas.
V1504-02341-49
Missade att ge ögondroppar
Primärvården missade att ge ögondroppar till äldre man med ögonsjukdom.
Sida 216
Avslutade ärenden under tiden 2015-04-01—2015-07-31, tillhör PaN 2015-09-17
Åtgärd: Av inhämtat yttrande från berörd distriktssköterska och läkare framgår att
distriktssköterskan i överenskommelse med hemtjänstföretaget delegerade till
hemtjänstföretaget att ge ögondroppar. Efter denna delegation hjälpte
hemtjänstpersonalen patienten med ögondropparna. Av någon anledning upphörde
sedan hemtjänstföretaget att ge ögondroppar då ledningen vid företaget inväntade
besked om dropparna från kommunens biståndshandläggare. I och med detta
ärende vid patientnämndens förvaltning blev distriktssköterskan uppmärksam på
avbrottet i medicineringen. Hon tog kontakt med hemtjänstföretaget och förbättrade
samarbetet. Patienten får nu hjälp med medicinintaget av hemtjänstföretaget.
Anmälaren tog del av yttrandet och framförde att det är viktigt att primärvården
säkerställer att hemtjänsten verkställer medicinutdelningen när utdelningen av
mediciner har delegerats till hemtjänsten. Ärendet avslutas.
V1504-02346-42
Smärtor efter injektion i låret, ersättning
En kvinna vårdades på en psykiatrisk vårdavdelning och gavs medicin med injektion
i höftmuskeln. Efter injektionen uppkommer smärta i höftmuskeln när hon står eller
sitter. När hon gått 2-300 meter värker och domnar hela benet. Vid kontakt med
psykiatriska vårdavdelningen hänvisades hon till husläkaren. Hon önskar ekonomisk
ersättning.
Åtgärd: Enligt överenskommelse med anmälaren avslutas ärendet i befintligt skick
då händelsen är anmäld till Inspektionen för vård och omsorg.
V1504-02347-64
Utskälld av läkare på telefon
En kvinna bemöttes högst otrevligt och skälldes ut av läkaren på
specialistmottagningen.
Åtgärd: Förvaltningen har inhämtat yttrande från den behandlande läkaren och från
verksamhetschefen. Den behandlande läkaren framhåller att det som anmälaren
beskriver tyvärr mest orsakats av hennes dåliga sjukdomsinsikt. Verksamhetschefen
framhåller i sitt yttrande att man kommer att behandla anmälan som en
avvikelserapport och utreda vad som hänt, varför det hänt och hur man kan
förhindra att det inträffar igen. Verksamhetschefen ser över den behandlande
läkares rutiner och riktlinjer när det gäller patientbemötande och man kommer att
ta upp vikten av ett gott patientbemötande på personalmöten. Verksamhetschefen
tackar anmälaren för synpunkterna som ger möjlighet att vidta lämpliga åtgärder.
Anmälaren har inte hörts av inom utsatt tid efter att hon fått ta del av yttrandena,
varför förvaltningen avslutar ärendet.
V1504-02356-59
Dramatisk förlossning och komplikationer
En kvinna beskriver ett dramatiskt förlossningsförlopp som ledde till stora
komplikationer med fysiskt och psykiskt lidande för henne. Kvinnan har kvarvarande
smärtor efter händelsen.
Åtgärd: Anmälaren har informerats om patientnämndens uppdrag och verksamhet
samt om Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och patientförsäkringen, Löf.
Anmälaren fick hjälp av kurator varför anmälan skickats till alla tre instanserna.
Sida 217
Avslutade ärenden under tiden 2015-04-01—2015-07-31, tillhör PaN 2015-09-17
Enligt överenskommelse återkommer anmälaren med besked om att hon fått beslut
om utredning från både IVO och Löf varför detta ärende avslutas.
V1504-02357-49
Läkare svarar inte på brev från Försäkringskassan
Anmälaren var i behov av sjukskrivning. Hennes läkare svarade inte på brev från
Försäkringskassan.
Åtgärd: Av inhämtat yttrande från berörd läkare framgick att denne har besvarat
frågor från Försäkringskassan och utfört kompletteringar av sjukintyg. Anmälaren
tog del av yttrandet och var nöjd med utfallet. Ärendet avslutas.
V1504-02362-42
Nekas medicinering av ny läkare
En man nekas medicin mot allergi av en ny läkare, tidigare doktor har alltid
förskrivit läkemedel enligt önskan.
Åtgärd: Ärendet avslutas i befintligt skick då anmälaren inte återkommit till
förvaltningen för fortsatt handläggning. Anmälaren har informerats om
patientnämndens uppdrag och verksamhet.
V1504-02367-55
Utlovat akut hembesök uteblev
En kvinna hade genomgått en operation, kort tid efter hemkomsten fick hon feber
och blev allvarligt sjuk. Hon kontaktade sjukvårdsrådgivningen som lovade att en
jourläkare skulle komma hem till henne inom en viss tid men besöket blev inte av.
Kvinnan kotaktade sjukvårdsrådgivningen och försökte få klarhet i varför besöket
aldrig blev men utan resultat.
Åtgärd: I yttrande från medicinskt ansvarig läkare framkommer att ärendet
hanterats felaktigt och att det förelåg brister i förmedlingen av jourläkare. Han
beklagar det inträffade och framför att verksamheten ska arbeta för att detta inte
ska hända igen. Efter att yttranden har skickats till kvinnan har hon inte hörts av.
Ärendet avslutas.
V1504-02375-64
Blir inte tagen på allvar
En man blev inte tagen på allvar då han sökte på akuten på sjukhuset. Man hånade
och skrattade åt honom när han beskrev sitt problem.
Åtgärd: Förvaltningen har i mail bekräftat att anmälan kommit in samt uppmanat
anmälaren att ta kontakt per telefon. Anmälaren har i mail den 5 maj bett att
ärendet ska läggas ned, varför förvaltningen nu avslutar ärendet utan vidare
handläggning.
V1505-02384-28
Bristande information om tandlossning
Sida 218
Avslutade ärenden under tiden 2015-04-01—2015-07-31, tillhör PaN 2015-09-17
En kvinna har i flera år gått årligen till sin tandläkare som aldrig informerat henne
om att hon har tandlossning. Hon fick veta det först nu och det är riktigt akut.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från vd och klinikchef. Klinikchefen har kommit fram
till att patienten vid ett flertal tillfällen, de senaste åren, fått information om sitt
parodontala status. Då patientens tillstånd förvärrats sker vidare behandling på
specialistmottagning för tandlossningssjukdomar. Anmälaren har tagit del av
yttrandet och framhåller att behandlande insatser sattes in det senaste året, vilket
borde ha satts in vi ett tidigare skede. Anmälaren ämnar att gå vidare med ärendet
till patientförsäkringen. Ärendet avslutas.
V1505-02389-64
Felbehandling
En kvinna vill anmäla en läkare inom psykiatrin för felbehandling, ändring av
medicinering utan föregående samtal med patienten och för dåligt bemötande.
Åtgärd: Förvaltningen har skickat blankett för ifyllande och underskrift till
anmälaren. Hon har efter detta inte inkommit med skriftlig anmälan varför ärendet
nu avslutas.
V1505-02391-63
Nekades operation
En kvinna önskade genomgå en bröstförminskande operation och skrev en
egenremiss till en privat plastikkirurgisk mottagning med landstingsavtal. Remissen
avslogs och hon blev hänvisad till en annan plastikkirurgisk klinik, kvinnan upplever
att det bland annat beror på hennes ursprung. Hon framför synpunkter på
diskriminering på grund av utländsk härkomst.
Åtgärd: Ärendet avslutas i samråd med anmälaren.
V1505-02399-64
Felaktig diagnos
En kvinna fick för något år sedan diagnosen "minor stroke" på sjukhuset. Hon har
sedan behandlats för åkomman. Nu har hon fått en andra medicinsk bedömning
som klart avvisar att hon skulle lida av stroke eller någonsin haft en stroke.
Åtgärd: Förvaltningen har inhämtat yttrande från chefläkaren och verksamheten.
Chefläkaren beklagar den oro och ångest som anmälaren beskriver vilket lett till
upprepade besök i sjukvården. Patientsäkerhetsläkaren och verksamhetschefen
förklarar i yttrandet att det vid medicinska utredningar av olika slag kan uppstå
tolkningsproblem och att man inte alltid säkert kan fastställa diagnos. En bedömning
görs utifrån den sammantagna bilden, inklusive patientens egen berättelse om sina
symtom. Anmälaren har, efter att ha tagit del av yttrandet, hörts av till
förvaltningen och framhållit att hon inte egentligen anser sig ha fått svar på sin
fråga, men att hon inte önskar driva ärendet vidare. Ärendet avslutas, i samråd med
anmälaren, med en skrivning till vården om anmälarens inställning.
V1505-02404-49
Läkare komplettera inte intyg
Sida 219
Avslutade ärenden under tiden 2015-04-01—2015-07-31, tillhör PaN 2015-09-17
Enligt anmälaren inkommer inte läkaren med kompletterande intyg till
Försäkringskassan.
Åtgärd: När förvaltningen kom i kontakt med anmälaren uppgav denne att läkaren
nu inkommit med kompletterande intyg och att ärendet därmed kan avslutas.
Ärendet avslutas.
V1505-02409-34
Felbehandling
En man har synpunkter på att en sjuksköterska villkorat hans behandling vid en
beroendemottagning. Mannen har tidigare fått effektiv hjälp vid en
beroendemottagning men i och med att en ny sjuksköterska börjat arbeta har denne
ställt ett ultimatum som innebära att antigen blir mannen absolutist eller så avslutas
vården. Mannen bokade ingen ny tid utan började dricka stora mängder alkohol
istället. Anmälaren undrar om sjuksköterskan gjorde rätt när han kastades ut från
en behandling som bevisligen fått hans blodvärden att förbättras.
Åtgärd: Då mannen trots uppmaning inte hörts av avslutas ärendet i befintligt skick.
V1505-02412-42
Felmedicinerad
En man har felmedicinerats av flera vårdgivare och därför sjukhusvårdats.
Åtgärd: Ärendet avslutas i befintligt skick då anmälaren inte återkommit till
förvaltningen för fortsatt handläggning.
V1505-02413-42
Fel dos antibiotika, fick annan patients medicin
En kvinna förskrevs antibiotika mot hudinfektion och insjuknade efter en tid med
blodförgiftning. Sjukhusvård krävdes och läkarna menade att hon fått fel dos
antibiotika och att behandlingen inte räckte till. Vid ett annat tillfälle fick kvinnan en
annan patients mediciner när hon skulle hämta ut sina på apoteket. Kvinnan valde
att inte hämta ut dessa men undrar nu hur många misstag som görs på
vårdcentralen.
Åtgärd: Ärendet avslutas i befintligt skick då anmälaren inte återkommit till
förvaltningen för fortsatt handläggning.
V1505-02416-58
Betalt för mycket i patientavgift
En kvinna har betalt mer än 1 100 kronor i patientavgift då hon inte haft sin
högkostnadsremsa med sig vid besök i sjukvården. Hon undrar vad hon kan göra.
Åtgärd: Informerar att om hon önskar att första stämpel ska gälla så är det den
vårdgivare hon besökt sist som ska återbetala patientavgiften. Hon har även
möjlighet att bortse från de äldsta stämplarna för att förlänga frikortsperioden.
Anmälaren är nöjd med svaret, ärendet avslutas.
Sida 220
Avslutade ärenden under tiden 2015-04-01—2015-07-31, tillhör PaN 2015-09-17
V1505-02422-62
Går ej att nå läkare för att få journal
En man har under lång tid försökt nå en läkare med egen mottagning via telefon
och mejl för att få ta del av sin journal, men läkaren går inte att nå och tycks inte
finnas på plats på mottagningen.
Åtgärd: Anmälaren har informerats om patientnämndens uppdrag och verksamhet.
Mannen har fått de kontaktuppgifter till läkaren som finns i landstingets
telefonkatalog och har också fått uppgifter till Enheten för lagreglerade läkare vid
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, för att där kunna få eventuella ytterligare
uppgifter. Anmälaren har därefter inte återkommit. Ärendet avslutas.
V1505-02423-62
Fråga om journal
En kvinna undrar hur hon ska gå till väga för att få ta del av sin journal från 80talet.
Åtgärd: Anmälaren har informerats om att journalen troligen finns hos
landstingsarkivet, dit anmälaren får kontaktuppgifter. Ärendet avslutas.
V1505-02424-63
Felaktig betalning
En kvinna som är medborgare i ett annat EU land och som omfattades av den så
kallade EU-försäkringen betalade för sitt besök på en akutmottagning enligt praxis.
Kvinnan har också fått en faktura på besöksavgiften.
Åtgärd: Under ett telefonsamtal med en ekonomihandläggare på berört sjukhus
framkommer det att fakturan makulerats. Ärendet avslutas i befintligt skick.
V1505-02427-63
Lång väntan på behandling, bristande kommunikation
En man framförde synpunkter på att hans cancersjuka hustru fick vänta längre tid
än planerat mellan behandlingstillfällena. Han framförde också synpunkter på
bristande organisation och planering för patientens omhändertagande samt
bristande kommunikation och dialog med patienten och anhöriga.
Åtgärd: Under ett telefonsamtal med anmälaren framkommer det att problemen löst
sig och att hustrun får sin behandling enligt tidplanen. Ärendet avslutas enligt
anmälarens önskemål.
V1505-02430-49
Operation skjuts fram
Enligt anmälaren har tiden för inbokad operation ständigt skjutits fram.
Åtgärd: Anmälaren ska själv ta kontakt med vårdgarantikansliet. Ärendet avslutas.
V1505-02433-34
Sida 221
Avslutade ärenden under tiden 2015-04-01—2015-07-31, tillhör PaN 2015-09-17
Utredning
En anhörig har synpunkter på att en barn- och ungdomspsykiatrisk mottagning inte
vill besluta om sonen kan få göra en neuropsykiatrisk utredning.
Åtgärd: Brevet skickades för kännedom till patientnämnden samtidigt som anhörig
också skickade brev till enhetschef vid en barn-och ungdomspsykiatrisk mottagning.
Anhörig är mycket nöjd med ett möte som hon haft med en enhetschef på en barn
och ungdomspsykiatrisk mottagning. Hon kände sig lyssnad till och sonen ska få
göra en utredning till hösten. Ärendet avslutas efter överenskommelse med anhörig.
V1505-02434-49
Bristande kontakt med vårdcentralen
Anmälaren framförde synpunkter på bemötandet och omhändertagandet på
vårdcentralen. Enligt anmälaren var läkaren oförberedd och nonchalant. När
anmälaren senare var i kontakt med vårdcentralen via telefon för att ställa frågor
om provsvar var personalen enligt anmälaren aggressiv och inte tillmötesgående,
han fick inte svar på sina frågor om provsvaren. Anmälaren ansåg att det är viktigt
att läkare lyssnar på sina patienter, att allt inte bara beror på läkarnas formella
kompetens.
Åtgärd: Av inhämtat yttrande från berörd verksamhetschef framgick att hon
beklagade anmälarens upplevelser. Anmälaren som tog del av yttrandet framförde
att vården kan bli mer effektiv om läkarna lyssnar och tar till sig det som
patienterna berättar, att remitteringar i högre grad kan ske utifrån patienternas
egna beskrivningar av sitt hälsotillstånd. Ärendet avslutas.
V1505-02457-57
Dröjde lång tid innan ambulans kom fram
En äldre kvinna fick hosta, tryck över bröstet och svårt att andas. Trots samtal till
SOS Alarm tog det 1 1/2 timme innan ambulansen kom fram. Under tiden fick
kvinnan samtal från ambulansläkaren som förhörde sig hur kvinnan mådde. Hon
kom fram till sjukhuset och fick god hjälp där.
Åtgärd: Anmälaren är nöjd med att synpunkterna noteras på förvaltningen, hon
önskar inte att något svar begärs. Ärendet avslutas på förvaltningen.
V1505-02459-64
Fick vänta länge, och sen ställdes besöket in
En man fick vänta länge i väntrummet på att få träffa läkaren. Efter en dryg timme
fick han besked att besöket ställts in. En ny tid kunde ges tidigast 20 dagar senare.
Åtgärd: Förvaltningen har uppmanat anmälaren flera gånger att kontakta oss, men
så har inte skett. Förvaltningen avslutar därför ärendet utan vidare utredning.
V1505-02460-64
Fel vid medicinering
En man opererades och fick vid utskrivningen av sköterskan calciumtabletter att ta
om han skulle känna sig konstig. Inget notat gjordes i journalen om denna medicin,
Sida 222
Avslutade ärenden under tiden 2015-04-01—2015-07-31, tillhör PaN 2015-09-17
och inget recept förskrevs på medicinen. Några dagar efter blev han förlamad i hela
kroppen i samband med att han körde bil och han behövde vårdas flera dagar på
sjukhus för calciumbrist.
Åtgärd: Förvaltningen har via chefläkaren inhämtat yttrande från vården, i vilket
den behandlande läkaren beklagar det inträffade. De har tagit händelsen på allvar
och utifrån händelsen ändrat rutiner samt informerad berörd personal om riskerna
vid denna typ av behandling. Ärendet avslutas i samförstånd med anmälaren.
V1505-02461-62
Problem att få intyg på vårdcentral
En man har i flera veckors tid försökt att få ett läkarintyg utan resultat. Mannen har
också synpunkter på att det inte gått att få en skriftlig kallelse till ett besök på
vårdcentralen.
Åtgärd: Anmälaren har informerats om patientnämndens uppdrag och verksamhet.
Då anmälaren efter en tid inte inkommit med någon formell anmälan avslutas
ärendet.
V1505-02463-63
Bristande bemötande
En kvinna besökte sin vårdcentral för utredning av njurbesvär. Under besöket blev
kvinnan bemött med frågor och kommentarer som upplevdes som förlöjligande och
nedvärderande.
Åtgärd: Ett yttrande inhämtades från berörd mottagning. Av yttrandet framgår det
att man avser att göra en händelseanalys av det inträffade. Man beklagar även det
inträffade och beskriver sin målsättning att alla som besöker mottagningen ska bli
bemötta med respekt och känna sig delaktiga i vård och behandling. En kopia av
yttrandet skickades till anmälaren som därefter inte hörts av. Ärendet avslutas i
befintligt skick.
V1505-02466-42
Ekonomisk ersättning för läkemedel
En man förskrevs mediciner mot oro av husläkaren och fick oro som biverkan av
denna medicin. Läkaren remitterade mannen till neurologspecialist och förskrevs
samma medicin av denna. Mannen önskar pengarna tillbaka för denna kostsamma
medicin som inte hjälpte.
Åtgärd: Anmälaren har informerats om patientnämndens uppdrag och verksamhet.
Anmälaren har kontaktad behandlingsansvarig läkare som enligt anmälaren justerat
medicineringen. En ny läkarkontakt är planerad. Mannen har därefter inte
återkommit till förvaltningen för fortsatt handläggning. Ärendet avslutas.
V1505-02467-42
Felbehandlad med antibiotika, missad diagnos
En kvinna med urinvägsbesvär sökte vård hos husläkaren och behandlades med åtta
olika antibiotikakurer av olika läkare på vårdcentralen. Cystoskopi utfördes. Hon
remitterades till specialist som menade att medicineringen och cystoskopin var
Sida 223
Avslutade ärenden under tiden 2015-04-01—2015-07-31, tillhör PaN 2015-09-17
onödiga åtgärder. Kvinnan önskar att ingen annan patient drabbas av denna
felbehandling.
Åtgärd: Ärendet avslutas i befintligt skick då anmälaren inte återkommit till
förvaltningen för fortsatt handläggning. Anmälaren har informerats om
patientnämndens uppdrag och verksamhet.
V1505-02469-42
Undermedicinerad vid astma
En kvinna sökte vård hos husläkaren för astma och hosta som rosslade i hela
bröstkorgen. Läkaren bedömde att andningen lät bra och utandningstest var
normalt. Läkaren förskrev hostmedicin. Efter ett par dagar sökte hon akut vård på
annan mottagning där blodprover togs och lungröntgen gjordes. Akut medicinering
gavs. Kvinnan menar att hon borde fått annan läkemedelsbehandling och
undersökning redan vid första läkarbesöket.
Åtgärd: Svar har inkommit från verksamhetschefen och behandlingsansvarig läkare.
I yttrandet ges en medicinsk förklaring till handläggningen. Symtomen bedömdes
vara övre luftvägsinfektion och kvinnan uppmanades att återkomma om förvärrade
symtom. Anmälaren har tagit del av svaret och därefter inkommit med skriftliga
synpunkter som bifogas avslutsskrivelsen till vården för kännedom. Kvinnan är inte
nöjd med svaret. Ärendet avslutas.
V1505-02473-59
Synpunkter på resultat av behandling
En man framför synpunkter på genomförande och resultat av en behandling.
Mannen har fortsatta besvär av kvarstående ärr.
Åtgärd: Anmälaren har inte återkommit i ärendet varför det avslutas.
V1505-02474-62
Olämpliga bilder på sjukhusmottagning
En man har synpunkter på ett antal humorbilder i ett mottagningsrum på ett
sjukhus, som han menar är olämpliga och visar oseriös vårdpersonal som kränker
patienter.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från chefläkaren vid sjukhuset samt
verksamhetschefen vid berörd klinik, som beklagar att bilderna fanns på
mottagningen och att patienten uppfattat dem som kränkande. Man har nu tagit ner
bilderna, för att utesluta att andra personer uppfattar dem på liknande sätt och ska
också se över allt material som finns uppsatt på mottagningen. Anmälaren har
meddelat att han är nöjd med svaret och med att bilderna tas ner. Ärendet avslutas.
V1505-02478-49
Läkare visade fördomar
Enligt anmälaren visade läkaren fördomar mot äldre patient, som är närstående till
anmälaren.
Sida 224
Avslutade ärenden under tiden 2015-04-01—2015-07-31, tillhör PaN 2015-09-17
Åtgärd: Förvaltningen har försökt upprätta kontakt med anmälaren, men hon har
inte vidare hört av sig. Ärendet avslutas.
V1505-02479-56
Önskar spärra sin journal
Man som önskar uppgifter om hur man går till väga när man ska spärra sin journal.
Åtgärd: Informeras skriftligen om möjligheten att spärra sin journal. Ärendet
avslutas.
V1505-02480-49
Dåligt bemötande av läkare i primärvården
Anmälaren sökte vård vid vårdcentralen. Läkaren ska ha uttryckt sig olämpligt vid
flera tillfällen. Bland annat hälsade inte läkaren och korrigerade anmälaren då
anmälaren använde läkarens förnamn, läkaren ville bli tilltalad med titel och
efternamn.
Åtgärd: Anmälaren uppgav senare i kontakten med förvaltningen att hon varit i
kontakt med berörd verksamhetschef, att frågan avhandlats och att ärendet därmed
kan avslutas. Ärendet avslutas.
V1505-02485-57
Bristande utredning och behandling
En kvinna har problem med håravfall. Hon har varit på flera utredningar, men får
bristfällig hjälp.
Åtgärd: Då ingen skriftlig anmälan inkommit trots flertal telefonsamtal och epostskrivelser avslutas ärendet.
V1505-02494-62
Nekad att ta med assistanshund
En kvinna med rörelsehinder har synpunkter på att hon nekats att ta med sin
assistanshund vid provtagning på sin vårdcentral.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från verksamhetschefen vid vårdcentralen, som ber
om ursäkt för hur patienten bemötts och för att vårdcentralens rutiner varit
otydliga. Man har nu uppdaterat sina rutiner så att både ledarhundar och
assistanshundar framöver ska vara välkomna i vårdcentralens samtliga lokaler.
Anmälaren har meddelat att hon är nöjd med svaret och att hon inte har något
ytterligare att framföra. Ärendet avslutas.
V1505-02499-64
Får fel vård för sin åkomma
Ett personligt ombuds manliga klient har haft mångårig kontakt med psykiatriska
vården. För ett par år sedan fick han en ny diagnos, men trots detta fortsätter
behandlande läkaren på den psykiatriska mottagningen medicinera på samma sätt
som tidigare.
Sida 225
Avslutade ärenden under tiden 2015-04-01—2015-07-31, tillhör PaN 2015-09-17
Åtgärd: Anmälaren tillskickades blanketter, men har sedan inte hörts av.
Förvaltningen avslutar ärendet.
V1505-02503-59
Fråga om ersättning för onödig operation
Anmälaren undrar om det går att få ersättning för onödig operation efter feltolkat
provsvar.
Åtgärd: Anmälaren har informerats om patientnämndens uppdrag och verksamhet.
Anmälaren önskar betänketid men återkommer inte varför ärendet avslutas.
V1505-02510-44
Missad diagnos
En kvinna skriver då hon sökt upprepade gånger för stark smärta i sin ena fot. Efter
två års olika undersökningar fick hon besked om cancer och foten amputerades.
Åtgärd: Anmälaren meddelar i telefonsamtal att hennes ärende utreds vid
Inspektionen för vård och omsorg samt vid patientförsäkringen LÖF. Ärendet vid
förvaltningen avslutas enligt överenskommelse.
V1505-02512-49
Dåligt bemötande
Anmälaren blev enligt egen uppfattning dåligt bemött då hon ringde om sitt
hälsotillstånd och frågade om hon skulle uppsöka vård eller inte. Personalen
tilltalade henne på ett otrevligt sätt.
Åtgärd: Anmälaren har informerats om patientnämndens uppdrag och verksamhet,
men har dock inte vidare hört av sig. Ärendet avslutas.
V1505-02514-34
För tidigt utskriven
En dotter har synpunkter på att hennes far blivit utskriven för tidigt vid en
psykiatrisk enhet och att psykiatrin inte tagit ansvar för att ge honom rätt
behandling. Läkaren bedömde faderns tillstånd som stabilt och att tvångsvården
kunde upphöra trots att han inte samarbetade och tog sin medicin sporadiskt. Han
önskade bli utskriven och skrevs ut men ingen kontakt togs med anhöriga. Fadern
har inte haft någon sjukdomsinsikt. Dottern undrar om en människa ska sitta
hemma och känna att man är avlyssnad, förföljd, hotad till livet och inte kunna gå
ut? Är man stabil och färdigbehandlad då? Fadern togs in igen och skulle föras över
till ett akutsjukhus för att göra en minnesutredning men han ville inte medverka till
flytt så han skrevs ut igen, trots löfte till anhöriga att han skulle få vara kvar. Dotter
anser att hennes pappa inte får någon hjälp. Han sitter i sin lägenhet, vill inte tala i
telefon, känner sig förföljd och avlyssnad. Dottern får ingen fullmakt av pappa
eftersom han inte känner sig sjuk. Han är i sin egen värld och säger någon emot blir
han arg.
Åtgärd: Anmälaren har informerats om patientnämndens uppdrag och verksamhet.
Det framkommer att dottern aldrig kommer att få en fullmakt från fadern då han
Sida 226
Avslutade ärenden under tiden 2015-04-01—2015-07-31, tillhör PaN 2015-09-17
inte har någon sjukdomsinsikt. Hon har dock även gjort en anmälan till IVO så vi
kommer överens om att avsluta ärendet.
Åtgärd:
Åtgärd:
V1505-02532-59
Bristande uppföljning och behandling
En kvinna framför synpunkter på information om och behandling av lymfödem efter
bröstcanceroperation. Kvinnan har i efterhand tagit del av information om kända
risker för lymfödem, samt rekommenderade förebyggande och uppföljande åtgärder
som inte förekom i hennes fall. Kvinnan behandlades för olika åkommor parallellt
dock vid olika sjukhus. Kvinnan undrar nu vilken enhet som skulle ha ansvarat för
att informera, följa upp och behandla henne.
Åtgärd: Yttranden har inkommit. Sektionschefen beskriver att samtal och
information hölls enligt rutin efter operationen. Vidare att behandling vid
bröstcancer ofta ges på olika sjukhus varför han förstår att anmälaren kan ha
uppfattat att informationen inte är samstämmig. Slutligen nämns pågående arbeten
som ska leda till att ansvaret för den enskilde patienten under hela vårdförloppet
ges till en och samma vårdgivare, samt en samordning av skriftlig information.
Paramedicinsk chef förklarar innehållet i rutinerna för kontakt med sjukgymnast och
vilka delar anmälaren berörts av. Anmälaren framför avslutningsvis att hon inte
minns den första muntliga informationen, dock minns hon den andra kontakten som
hon uppskattade. Någon skriftlig information erhöll hon inte vid de tillfällena. Hon
lämnar förslag om att alltid lämna och dokumentera skriftlig information, samt att
senarelägga den första kontakten för att patienten kanske då är mer mottaglig. Hon
understryker att bemötandet generellt var mycket gott. Ärendet avslutas.
V1505-02539-58
Komplikationer i samband med operation
En man framför synpunkter på att han fått komplikationer i samband med och efter
en prostataoperation. Han anser även att han blev utskriven alldeles för tidigt från
sjukhuset.
Åtgärd: Anmälaren har informerats om patientnämndens uppdrag och verksamhet.
Då anmälaren inte inkommit med skrivelse avslutas ärendet i befintligt skick.
V1505-02541-34
Ej lyssnad till
En anmälare har synpunkter på att hennes sambo inte får byta psykolog vid en
psykiatrisk mottagning utan att konfronteras med denne. Sambon har inget
förtroende för psykologen som han träffat vid två tillfällen. Vårdgivaren har
meddelat att det inte är så lätt att byta. Psykologen ringde upp och ville ha en
anledning till varför ett byte önskades. Anmälaren anser att situationen är absurd då
vårdgivaren har en patient som är psykiskt instabil med suicidtankar och istället för
att fokusera på patientens bästa väljer att haka upp sig på formaliteter.
Åtgärd: Handläggare vid patientnämnden har via e-post och telefon försökt få
kontakt med anmälaren men då denne inte avhörts avslutas ärendet.
Sida 227
Avslutade ärenden under tiden 2015-04-01—2015-07-31, tillhör PaN 2015-09-17
V1505-02546-52
Behörig att läsa journal
En man vill veta hur man kan få redo på vem som varit inne och läst en persons
journal.
Åtgärd: Förvaltningen informerar om att man kan begära ut logglistor. Ärendet
avslutas.
V1505-02547-42
Informationsbrist, omvårdnad
En kvinna upplever att hon felmedicinerats i samband med igångsättning av
förlossning på en kvinnoklinik på ett akutsjukhus. Barnet har senare diagnostiserats
för autism. Enligt Läkemedelsverket skall denna medicin inte ges i samband med
förlossning då den kan orsaka syrebrist hos fostret. Förlossningen dröjde och
förändringar på barnets hjärtrytm noterades och sugklocka användes avslutningsvis.
Familjen önskar en förklaring till handläggningen.
Åtgärd: Svar har inkommit från verksamhetschefen och patientsäkerhetsläkaren.
Medicineringen kvinnan fick gavs enligt rutin och är en vedertagen behandling. Att
barnet fått diagnosen autism beklagas. Barnet mådde helt bra efter förlossningen
varför det anses helt osannolikt att sugklockan eller medicineringen orsakade
autism. Anmälaren har tagit del av svaret och därefter framfört att anmälan är gjord
till patientförsäkringen. Ärendet avslutas.
V1505-02553-63
Bristande uppföljning
En kvinna framförde synpunkter på bristande omhändertagande och utredning.
Åtgärd: Ett yttrande inhämtades från berörd verksamhet. Av yttrandet framgår det
att patienten varit känd länge och att man har haft kontakt vid upprepade tillfällen.
Patienten har genomgått flera undersökningar där inget avvikande funnits förutom
en något förstorad sköldkörtel som dock anses ligga inom normalvariationen i
befolkningen. Man har med andra ord inte funnit något som skulle vara grund för en
eventuell operation. En kopia av yttrandet skickades till anmälaren, anmälaren
inkom med ett genmäle. Genmälet ska bifogas avslutskrivelsen, ärendet avslutas
enligt anmälarens önskemål.
V1505-02556-64
Brister i läkarintyg med mera
En mans utredning inom primärvården tog orimligt lång tid och läkarintygen brister
så att försäkringskassan måste returnera för kompletteringar.
Åtgärd: Förvaltningen har inhämtat yttrande från verksamheten i vilket den
behandlande läkaren förklarar händelseförloppet och beklagar att patienten känt sig
illa bemött. Verksamhetschefen beklagar också att patienten inte fått den hjälp som
han anser sig behöva, och han och patienten har haft flera samtal om detta.
Verksamhetschefen informerar om att man nu fått möjlighet att ingå i ett försök
Sida 228
Avslutade ärenden under tiden 2015-04-01—2015-07-31, tillhör PaN 2015-09-17
med rehabiliteringskoordinator för att underlätta för patienten och läkaren i
sjukskrivningsärenden. Anmälaren har, efter att ha fått ta del av yttrandet, inte
hörts av inom utsatt tid varför förvaltningen nu avslutar ärendet.
V1505-02568-58
Fel diagnos, inte lyssnat till patient/anhörig
En mamma framför synpunkter för dotterns räkning på att läkaren på en
akutmottagning på ett sjukhus inte lyssnat på patient och anhörig samt att hon
ställt en felaktig diagnos. Detta resulterade i att patienten blev allvarligt sjuk och
tvingades söka vård på annat sjukhus för att få hjälp.
Åtgärd: Anmälaren har informerats om patientnämndens uppdrag och verksamhet
samt om Inspektionen för vård och omsorg och patientförsäkringen. Då ärendet är
under utredning hos Inspektionen för vård och omsorg avslutas ärendet utan
utredning hos förvaltningen.
V1505-02616-58
Synpunkter och frågor kring svettbehandling
En kvinna framför synpunkter och frågor kring svettbehandling. Hon anser att
personer som lider av överdrivna svettningar ska ha möjlighet att få
landstingsfinansierad vård. I hennes fall, hon lider av handsvett, så fick hon ingen
hjälp hos vårdcentralen utan sökte själv privat vård och fick där bra behandling.
Tyvärr har hon inte råd med denna behandling som måste upprepas ett flertal
gånger per år.
Åtgärd: Vid kontakt med anmälaren informeras hon om att den enda
svettbehandling som är möjlig att få genom landstingsfinansiering är just handsvett.
Rekommenderar förnyad kontakt med vårdcentralen för att få pröva olika
behandlingar alternativt få en remiss till specialistmottagning för bedömning.
Anmälaren nöjd med svaret. Ärendet avslutas utan utredning hos förvaltningen.
V1505-02620-49
Lång väntan på besök
Enligt anmälaren var det fem månaders väntetid till en mottagning. Anmälaren
ställde frågor om den långa väntetiden.
Åtgärd: Av inhämtat yttrande från överläkare vid berörd mottagning framgick att
mottagningen har väntetider upp till fem månader, att mottagningen i sina kallelser
informerar om vårdgarantin och möjligheten att vända sig till vårdgarantikansliet.
Anmälaren som tog del av yttrandet uppgav senare i kontakt med förvaltningen att
han nu fått ny tid vid mottagningen, en ny tid inom en vecka. Ärendet avslutas.
V1505-02625-28
Avgift för tandvård
En kvinna blev remitterad från sin tandläkare till specialisttandvården på grund av
en knöl på nedre käkbenet. Knölen är en diagnostiserad cysta som behöver tas bort
och kvinnan har fått ett kostandsförslag på cirka 5 000 kronor. Hon har synpunkter
på varför hon ska betala för en behandling som inte rör tänderna, utan kan
betraktas som sjukvård.
Sida 229
Avslutade ärenden under tiden 2015-04-01—2015-07-31, tillhör PaN 2015-09-17
Åtgärd: Förvaltningen informerar om landstingets anvisningar för tandvård med
öppenvårdsavgift. Om specialistläkaren remitterat henne för fortsatt utredning till
tandvården hade det kunnat betraktas som ett led i en sjukdomsbehandling.
Hänvisar till tandvårdsenheten för mer information.
V1505-02627-28
Ofullständig behandling
En kurator har synpunkter på att patienten inte får en fullgod tandvård. Vårdgivaren
har lämnat återbud till inbokade tider och påbörjad behandling fullföljs inte.
Åtgärd: Det har framkommit att ärendet var för kännedom till förvaltningen.
Ärendet avslutas.
V1505-02628-28
Synpunkt på politiskt beslut
En kvinna har synpunkter på att landstinget beslutat att papperslösa ska få
tandvård till en avgift på 50 kronor. Kvinnan som själv måste ta lån för att ha råd
med att utföra tandvård ifrågasätter varför hon som betalat skatt i över 35 år inte
får samma hjälp.
Åtgärd: Förvaltningen informerar om att det finns en lag som reglerar frågan och
som landstinget måste rätta sig efter. Det rör tandvård som inte kan anstå. Lag
(2008:344) om hälso- och sjukvård åt asylsökande m.fl. Den reglerar skyldigheten
att erbjuda hälso- och sjukvård/tandvård åt asylsökande och vissa andra
utlänningar. Ärendet avslutas.
V1505-02629-58
Felbehandling
En mamma framför att sonen blivit felbehandlad av en läkare på en
specialistmottagning. Sonen hade en spricka i armbågen men läkaren valde att ta
av gipset och menade att det inte behövdes mer. Detta har resulterat i smärta för
patienten, ett flertal besök på sjukhuset på grund av besvär under läkningstiden.
Åtgärd: Anmälaren har informerats om patientnämndens uppdrag och verksamhet
samt om Inspektionen för vård och omsorg och patientförsäkringen. Anmälaren har
själv tagit kontakt med ansvariga på sjukhuset. Ärendet avslutas utan utredning hos
förvaltningen.
V1505-02633-58
Önskar byta behandlande enhet
Ett par önskar byta behandlande enhet för provrörsbefruktning från Stockholm till
Uppsala. De har fått besked att detta inte är möjligt. Paret ifrågasätter om detta är
förenligt med den nya patientlagen.
Åtgärd: Anmälaren har kontaktat förvaltningen per e-post och meddelat att det löst
sig i ärendet och att de kommer att bli remitterade till Uppsala. Ärendet avslutas
utan utredning hos förvaltningen.
Sida 230
Avslutade ärenden under tiden 2015-04-01—2015-07-31, tillhör PaN 2015-09-17
V1505-02634-57
Komplikationer efter behandling
En man fick besvär efter behandling hos fysioterapeut för flera år sedan. Han är
fortfarande inte besvärsfri och har inte fått gehör hos verksamhetschefen då han
tagit upp frågan.
Åtgärd: Vid telefonsamtal framkommer att mannen önskar att ärendet utreds hos
Inspektionen för vård och omsorg samt patientförsäkringen Löf. Undertecknad epostar anmälningsblanketter till båda instanserna. Ärendet avslutas.
V1505-02639-58
Felaktig diagnos, ej lyssnat till föräldrarna
En pappa framför synpunkter på brister i barnsjukvården. Sonen är född för tidigt
och har besvär med blodcirkulationen vid matning. Trots både återbesök och akuta
besök på sjukhuset så blev föräldrarna inte lyssnade till när det berättade om
sonens mående. Detta resulterade i att barnets mamma fick återuppliva barnet i
hemmet. Anmälaren ifrågasätter handläggningen.
Åtgärd: Anmälaren har informerats om patientnämndens uppdrag och verksamhet
samt om Inspektionen för vård och omsorg och patientförsäkringen. Vid
telefonkontakt med anmälaren överenskommes att ärendet anmäls till Inspektionen
för vård och omsorg. Ärendet avslutas utan utredning hos förvaltningen.
V1505-02640-57
Komplikationer efter handoperation
En man är missnöjd med en handkirurgisk operation som han genomgick.
Operationen krävde betydligt längre sjukskrivning än vad som först planerades.
Mannen önskar ekonomisk ersättning för den långa sjukskrivningen.
Åtgärd: Anmälaren har via e-post fått blanketter till patientförsäkringen Löf och har
efter detta inte hörts av till förvaltningen. Ärendet avslutas.
V1505-02643-57
Ambulansbesättning vägrade överfart i mindre båt
Ambulans tillkallades till olycksfall på ö i skärgården p g a att en kvinna fallit och
brutit benet. Kvinnans granne åkte med egen båt över och mötte upp
ambulansbesättningen som inte vågade åka med den mindre båten i mörker och
isigt vatten. De inväntade sjöräddningen som kom senare. Anmälaren ifrågasätter
varför personalen inte kunde åka med den privata båten, en lång väntetid på
smärtlindring och behandling orsakades av detta.
Åtgärd: Då ingen underskriven anmälan inkommit efter e-post och telefonsamtal
avslutas ärendet.
V1505-02648-42
Hänvisas mellan vårdgivare
Sida 231
Avslutade ärenden under tiden 2015-04-01—2015-07-31, tillhör PaN 2015-09-17
En man med infektion i näshålan har under flera år upplevt svårigheter att få rätt
vård vid en infektionsklinik på ett akutsjukhus. Mannen hänvisas till
infektionskliniken som hänvisar tillbaka till öronkliniken. Efter operation som visade
infektion i näsbenet står han utan vård.
Åtgärd: Då anmälaren inte återkommit för fortsatt handläggning vid förvaltningen
avslutas ärendet i befintligt skick. Anmälaren har informerats om patientnämndens
uppdrag och verksamhet samt om patientförsäkringen.
V1505-02650-64
Nedlåtande bemötande och bristfällig information
En kvinna har blivit nedlåtande bemött och fått bristfällig information av sin läkare
på sjukhuset.
Åtgärd: Förvaltningen har via chefläkaren inhämtat yttrande från verksamheten, i
vilket den behandlande specialistläkaren förklarar sina ställningstaganden och
beklagar patientens upplevelse av situationen. Av yttrandet framgår också att
patienten självklart ska få byta läkarkontakt. Anmälaren har, efter att ha tagit del
av yttrandet, uttryckt att hon inte är nöjd med allt som står där men inser att hon
fått svar på sina frågor. Förvaltningen avslutar, i samråd med anmälaren, ärendet
och förutsätter att anmälaren får byta läkare enligt det som står i yttrandet.
V1505-02656-49
Fel besked i rådgivning av sjukvårdspersonal
Anmälaren fick felaktiga råd av sjukvårdupplysningen. Anmälaren misstänkte
infektion efter tidigare operation. Personal vid sjukvårdupplysningen ska ha uppgett
att eftersom han inte hade feber så led han inte av infektion. Läkarkontakt visade
dock att han led av infektion och att han var i behov av omedelbar behandling.
Åtgärd: Anmälaren har informerats om patientnämndens uppdrag och verksamhet.
Anmälaren har meddelat att han nöjer sig med att förvaltningen registrerar detta
ärende och att ärendet därmed kan avslutas. Ärendet avslutas.
V1505-02657-59
Synpunkter på erhållen vård
Anmälaren framför synpunkter på omhändertagande, bedömning och bristande
läkemedelshantering och informationsinhämtande.
Åtgärd: Bekräftelsebrev och kontaktuppmaning har skickats. Anmälaren har dock
inte återkommit i ärendet varför det avslutas.
V1505-02658-59
Synpunkter på tillgänglighet och bemötande
En man uppsökte mottagningen under "öppen mottagningstid". Mannen nekades att
träffa läkare på grund av att han var listad på annan vårdcentral. Anmälaren framför
att mannen tagit ledigt för att uppsöka vård samt att han inte varit medveten om
den nya listningen. Anmälaren har också synpunkter på bemötandet och
avsaknaden av hjälpsamhet från receptionspersonalen. Händelsen har inneburit att
Sida 232
Avslutade ärenden under tiden 2015-04-01—2015-07-31, tillhör PaN 2015-09-17
anmälaren inte vill ha kontakt med vården trots att han behöver hjälp bland annat
på grund av smärta i ryggen som han haft i flera år.
Åtgärd: Anmälaren har informerats om patientnämndens uppdrag och verksamhet.
Förklarar eventuellt behov av fullmakt vid begäran om yttrande. Anmälaren avser
att boka tid vid annan mottagning för hjälp med besvären. Informerar om
statistiknotering och enligt önskemål avslutas ärendet.
V1505-02661-34
Strul med remiss/vårdgaranti
En kvinna har synpunkter på hur en barnmedicinsk mottagning hanterat en remiss
samt att man inte kunde påbörja en neuropsykiatrisk utredning inom vårdgarantin.
Modern blev hänvisad till en annan mottagning som skulle ha kortare väntetid men
hon har nu fått brev från den nya mottagningen att väntetiden har ökat och är nu 56 månader. Hon undrar vad vitsen är med en vårdgaranti om den inte ska gälla från
det att första enheten mottagit remissen.
Åtgärd: Anmälaren har informerats om patientnämndens uppdrag och verksamhet
och avsåg att inkomma med en anmälan. Då hon därefter trots uppmaning inte
hörts av avslutas ärendet i befintligt skick.
V1505-02673-28
Synpunkter på bemötande
En kvinna har synpunkter på hur hon blivit bemött av en tandläkare. Två gånger
blev hon ifrågasatt varför hon just valt att gå på den mottagningen istället för en
annan där hon bor. Hon kände sig inte väl bemött och inte välkommen på
mottagningen.
Åtgärd: Förvaltningen har inte lyckats att komma i kontakt med anmälaren, trots
kontaktuppmaning. Ärendet avslutas.
V1505-02674-58
Borttappade tillhörigheter i samband med flytt
En man framför att personalen på en rättspsykiatrisk avdelning, i samband med flytt
från en avdelning till en annan, tappat bort två kartonger med hans tillhörigheter.
När han frågade efter sina saker så fick han besked att han skulle vänta. Han har nu
väntat i två månader och har fortfarande inte fått tillbaka sina tillhörigheter.
Anmälaren önskar hjälp med att få dessa tillbaka eller ekonomisk ersättning.
Åtgärd: Svar har inkommit från verksamhetschefen som beklagar att patienten inte
påtalade problemet under den tid han vistades på avdelningen. Av yttrandet
framgår att eftersökningar har gjorts av de två kartongerna men att de inte har
återfunnits. Verksamhetschefen har varit i kontakt med anmälaren och
överenskommit om hur han ska ersättas för förlusten. Anmälaren var nöjd med
detta. Då anmälaren efter att ha tagit del av yttrandet inte hörts av inom angiven
tid utgår förvaltningen från att han accepterat svaret och avslutar ärendet.
V1505-02679-52
Lång väntan på undersökning
Sida 233
Avslutade ärenden under tiden 2015-04-01—2015-07-31, tillhör PaN 2015-09-17
En man kontaktar förvaltningen för sin åldrige pappas räkning. Pappan väntar på att
få genomgå ett ingrepp. Den utförande enhet har utfärdat en garanti att
behandlingen ska göras inom fem arbetsdagar. Mannen vill veta om garantin har
någon giltighet.
Åtgärd: Informerar anmälaren om att reglerna för vårdgarantin inte kan tillämpas i
aktuellt fall och att tidsangivelsen ska ses som ett verksamhetsmål då det med stor
sannolikhet inte finns någon påföljd om man som patient får vänta längre en fem
arbetsdagar. Anmälaren är nöjd med svaret. Ärendet avslutas.
V1505-02680-59
Allvarliga komplikationer efter operation
En man drabbades av en inre blödning i samband med operation. Mannen har efter
det upplevt att han skickats fram och tillbaka mellan olika enheter utan att
problemen avtagit. En ny operation på annat sjukhus krävdes och resultatet av den
är ovisst.
Åtgärd: Anmälaren har informerats om patientnämndens uppdrag och verksamhet
samt om Inspektionen för vård och omsorg och patientförsäkringen. Informerar om
statistik. Förklarar behov av underskrift alternativt fullmakt vid begäran om
yttrande. Anmälaren avser att påtala situationen för berörda och återkommer till
förvaltningen vid behov. Ärendet avslutas.
V1505-02681-59
Synpunkter på tillgänglighet
En man framför att han förbigåtts i kön vid provtagning vid flera tillfällen vilket lett
till att han inte haft möjlighet att få sina värden kontrollerade. Han undrar också om
inte läkarna saknar svar på de prover de ordinerat sina patienter.
Åtgärd: Yttrande har inkommit frånverksamhetschefen. Hon uppfattar att anmälaren
kommer årligen, dock utan tidsbokning. Vidare förklarar hon att de patienter som
sökt för akuta besvär och ordinerats prover efter besök på drop-inmottagningen går
före de patienter som kommer utan tidsbokning. De akuta provsvaren behövs för att
snabbt kunna omhänderta patienterna. Slutligen framför hon att det är beklagligt att
anmälaren inte ställt frågan på plats, då han omgående kunde ha fått en förklaring.
Anmälaren har inte återkommit efter det att yttrande översänts. Ärendet avslutas.
V1505-02683-44
Bristande behandling
En kvinna skriver då hennes syn påverkats negativt efter en ögonoperation. Det
fanns från början vissa försvårande omständigheter men kvinnan anser att hon inte
fått helt korrekt information före operationen om de eventuella risker operationen
kunde medföra.
Åtgärd: Anmälaren har informerats om patientnämndens uppdrag och verksamhet
samt om patientförsäkringen (LÖF). Ärendet avslutas enligt överenskommelse.
V1505-02698-28
Otrevligt bemött av tandläkare
Sida 234
Avslutade ärenden under tiden 2015-04-01—2015-07-31, tillhör PaN 2015-09-17
En man blev otrevligt bemött av sin tandläkare. Istället för att få hjälp med hans
problematik kring bettet så fick han rådet av tandläkaren att sluta le och skratta.
Åtgärd: Förvaltningen har inte lyckats att komma i kontakt med anmälaren, trots
kontaktuppmaning. Ärendet avslutas.
V1505-02700-58
Felaktig diagnos, utebliven behandling
En mamma framför synpunkter för sonens räkning på att läkaren på vårdcentralen
gjort en felaktig bedömning av sonens besvär och att han därmed inte fått någon
behandling. Sonen hade fått en smäll på näsan och blödde näsblod, näsan var öm
och sned. Enligt läkaren var det ingen fara. Då föräldrarna inte kände sig nöjda med
beskedet sökte de specialistvård. Det visade sig att näsan var bruten och drogs
tillrätta. Mamman ifrågasätter handläggningen på vårdcentralen.
Åtgärd: Vid kontakt med anmälaren framkommer att hon haft kontakt med
verksamhetschefen som beklagat händelsen och kommer att ta upp händelsen med
berörd läkare samt göra en översyn av rutiner. Anmälaren har informerats om
patientnämndens uppdrag och verksamhet. Anmälaren anser det inte nödvändigt att
skriftligt yttrande inhämtas. Ärendet avslutas utan utredning hos förvaltningen
enligt överenskommelse.
V1505-02703-59
Bristande uppfölning
En man har synpunkter på utebliven uppföljning av undersökningssvar. Mannen
opererades för cancer och genomgick därefter en uppföljande röntgenundersökning.
Något besked om resultatet av undersökningen delgavs aldrig mannen. Mannen
söker på grund av tilltagande besvär och i samband med det framkommer att
undersökningssvaret från det tidigare tillfället visat en ny tumör. Mannen är kritisk
till hanteringen och de bestående komplikationer som drabbat honom.
Åtgärd: Mannen har avlidit varför anhörig tar kontakt. Informerar om förvaltningens
uppdrag och verksamhet. Överenskommer att avsluta ärendet och informerar om
möjligheten att återkomma.
V1505-02704-44
Bristande behandling
En kvinna skriver om en axelskada som hon anser inte blivit bedömd korrekt via
patientförsäkringen.
Åtgärd: Anmälarens ärende handläggs av patientförsäkringen LÖF varför ärendet vid
nämnden avslutas utan åtgärd.
V1505-02713-49
Söker information om regler för patientavgift
Anmälaren sökte information om regler för patientavgift. Han kom till mottagningen
vid inbokad tid. Mottagningen hade inte noterat att han var inbokad. Därför fick han
träffa läkare en timme efter sin inbokade tid. Anmälaren frågade nu
patientnämndens förvaltning om han hade rätt till ersättning för denna försening.
Sida 235
Avslutade ärenden under tiden 2015-04-01—2015-07-31, tillhör PaN 2015-09-17
Åtgärd: Informerade att man har rätt till återbetald patientavgift om besöket
påbörjas 30 minuter efter utsatt tid. Ärendet avslutas.
V1505-02724-28
Ofullständig behandling
En mor skriver för sin son som blev felbehandlad. Sonen fick en undermålig
tandlagning som orsakade en stor inflammation och tanden fick tas bort akut.
Åtgärd: Anmälaren har informerats om patientnämndens uppdrag och verksamhet
samt om patientförsäkringen. Anmälaren har därefter inte återkommit och ärendet
avslutas.
V1505-02726-58
Felaktiga uppgifter i remiss, inte röntgat knä
En kvinna framför synpunkter på att läkaren på vårdcentralen skrivit felaktiga
uppgifter i remiss till ortopedspecialist samt att han inte gjort de undersökningar
som behövdes innan remittering. Kvinnan sökte för besvär i höger knä, hon
förklarade för läkaren att hon redan opererat vänster knä och att hon nu besvärades
av samma symptom i andra knäet. Läkaren förklarar att hon kommer att remitteras
till specialist, ingen röntgenundersökning behövs. När anmälaren träffar
ortopedspecialisten framgår att remiss skrivits för besvär i vänster knä samt att hon
behöver göra en röntgenundersökning av knäet. Anmälaren ifrågasätter den första
läkarens handläggning av ärendet.
Åtgärd: Svar har inkommit från verksamhetschefen på vårdcentralen som beklagar
misstaget samt det obehag som det medfört för patienten. Berörd läkare är
vidtalad. Ärendet har tagits upp på en arbetsplatsträff på mottagningen för att
diskutera hur man kan undvika att liknande händelser sker igen. En översyn av
rutiner kommer att göras. Då anmälaren efter att ha tagit del av yttrandet inte hörts
av inom angiven tid utgår förvaltningen från att hon accepterat svaret och avslutar
ärendet.
V1505-02727-42
Nekad medicinering, ekonomisk ersättning
En man har sedan 12 år medicinerat mot smärtor och vid det senaste läkarbesöket
avslutades denna behandling. Mannen tycker inte att motiveringen är acceptabel
och önskar pengarna tillbaka för läkarbesöket.
Åtgärd: ärendet avslutas i befintligt skick då anmälaren inte återkommit till
förvaltningen för fortsatt handläggning.
V1505-02732-28
Bristfällig information om tandvårdsstödet
En man får ingen tydlig information från sin tandläkare kring hur tandvårdsstödet
fungerar. Mannen har betalat en hel del för den behandling han genomgår nu och
vill veta vad staten betalat vice versa.
Sida 236
Avslutade ärenden under tiden 2015-04-01—2015-07-31, tillhör PaN 2015-09-17
Åtgärd: Förvaltningen informerar om statens tandvårdsstöd. Han kommer därefter
att kontakta mottagningen själv. Ärendet avslutas.
V1505-02733-44
Information
En man kontaktar angående rutiner för uppföljning av diabetespatienter. Mannen
har skötts med regelbundna kontroller på ett för honom tryggt sätt under en
tidigare läkare på vårdcentralen. Vid byte av läkare upplever mannen att samma
rutiner inte följs längre och att han själv får påminna om undersökningar för att få
dem gjorda.
Åtgärd: Anmälaren har informerats om patientnämndens uppdrag och verksamhet.
Förmedlar de uppföljningsrutiner som anges i primärvårdens instruktioner viss.nu.
Ärendet avslutas.
V1505-02735-08
Ta del av journalkopia
En man frågar hur man går tillväga för att få ut sin journal.
Åtgärd: Hänvisar mannen att ta kontakt med den vårdgivare han önskar få ut
journalerna från. Ärendet avslutas.
V1505-02745-63
Nekad besökstid
En man uppger att han inte får besökstid gällande ett visst ögonproblem trots att
han på detta sjukhus får behandling för andra ögonproblem.
Åtgärd: Anmälaren har fått önskad hjälp på egen hand och ärendet ska avslutas.
Anmälaren är nöjd med resultatet och hur allt löste sig.
V1505-02748-44
Bristande behandling
En kvinna skriver då hon efter en operation fått en infektion i såret och som sedan
förvärrats i omgångar. Hennes livssituation har påverkats och hon kan inte längre
bo kvar i sitt hem.
Åtgärd: Telefonsamtal med dottern då mammans hälsotillstånd är mycket
försämrat. Ärendet är anmält till patientförsäkringen LÖF för utredning på grund av
mammans infektioner och vi överenskommer därför att ärendet avslutas vid
förvaltningen.
V1505-02749-59
Synpunkter på information och bemötande
En kvinna framför synpunkter på bemötande vid undersökningen. Kvinnan upplevde
läkaren som okänslig. Vidare att hon var korthuggen och ovillig att lämna svar på
frågor och information om undersökningar och eventuell fortsatt vård. Kvinnan är
mån om att detta noteras.
Sida 237
Avslutade ärenden under tiden 2015-04-01—2015-07-31, tillhör PaN 2015-09-17
Åtgärd: Anmälaren har informerats om patientnämndens uppdrag och verksamhet.
Informerar om registrering av ärendet. Enligt önskemål från anmälaren avslutas
ärendet därefter.
V1505-02750-59
Synpunkter på bristande information och behandling
En kvinna har synpunkter på att hon kallades till operation för att där endast få
besked om att operation ej var lämplig eller möjlig. Kvinnan ifrågasätter varför
denna formation inte kunde förmedlats tidigare, då det hade besparat mycket
besvär och resurser. Kvinnan efterfrågar också vilken hjälp hon kan få för sina
besvär.
Åtgärd: Anmälan är en kopia av ett brev till verksamheten, för kännedom till
förvaltningen. Ärendet saknar kontaktuppgifter till anmälaren som inte heller hört av
sig. Ärendet avslutas.
V1505-02760-64
Blir inte uppringd
En kvinna har upprepade gånger ringt till sin vårdcentral och av telefonsystemet
utlovats bli uppringt en viss tid. Ingen har dock ringt.
Åtgärd: Förvaltningen har skickat uppmaning till anmälaren att kontakta oss för att
kunna handlägga ärendet. Anmälaren har dock inte hörts av inom utsatt tid varför
förvaltningen nu avslutar ärendet utan vidare utredning.
V1505-02778-63
Bristande stöd och information
En man framförde synpunkter på bristande support och stöd till att leva ett så
oberoende liv som möjligt trots allvarligt handikapp med förlamning och andra
komplikationer efter en stroke. Han tycker att han får dålig information om möjliga
hjälpmedel och hur man skaffar dem.
Åtgärd: Anmälaren har informerats om patientnämndens uppdrag och verksamhet.
Ärendet avslutas i befintligt skick då skriftlig anmälan inte inkommit.
V1505-02794-42
Nekad medicinering mot smärtor, informationsbrist
En kvinna sökte vård hos specialistläkare mot smärtor och fick ingen information om
alternativ medicinering. Det preparat läkaren erbjöd hade hon redan behandlats
med utan effekt. Läkaren hänvisade till "Kloka Listan" där rekommenderade
preparat anges. Vidare uppmanades hon att vara noggrann med den nya medicinen.
Ett dygn efter påbörjad medicinering mådde hon dåligt och hade väldigt ont vilket
krävde sjukskrivning. Kvinnan menar att händelsen hade varit undvikbart.
Åtgärd: Ärendet avslutas i befintligt skick då anmälaren inte återkommit till
förvaltningen för fortsatt handläggning.
Sida 238
Avslutade ärenden under tiden 2015-04-01—2015-07-31, tillhör PaN 2015-09-17
V1505-02797-59
Synpunkter på omhändertagande
En kvinna har synpunkter på bedömningar, åtgärder och bemötande vid besök på
mottagningen. Kvinnan framför att hennes önskan om hjälp nonchalerades och hon
skickades hem. Sammantaget ledde detta till att hon mådde sämre än innan
besöket vilket hon anser förkastligt.
Åtgärd: Anmälaren har informerats om patientnämndens uppdrag och verksamhet
samt om Inspektionen för vård och omsorg. Anmälaren önskar betänketid rörande
handläggning och ber att få återkomma. Anmälaren har inte återkommit varför
ärendet avslutas.
V1505-02800-62
Bristande valfrihet/tillgänglighet gällande lab
En man som ska ta ett blodprov har synpunkter på att den mottagning som bestämt
att provet ska tas, endast kan skicka sina patienter till en upphandlad leverantör,
som inte har något laboratorium i närheten av där mannen bor. Mannen anser att
detta är en brist i tillgänglighet och valfrihet.
Åtgärd: Anmälaren har informerats om patientnämndens uppdrag och verksamhet.
Mannen har fått kontaktuppgifter till avtalshandläggare på Hälso- och
sjukvårdsförvaltningen samt kontaktuppgifter för att kunna skicka sina synpunkter
till ansvariga politiker. Ärendet avslutas.
V1505-02812-42
Tillgänglighet, brister i förskrivning
En man beklagar sig över att husläkaren inte är i tjänst och att han måste träffa
andra doktorer. Dessa får inte ändra eller förskriva andra preparat. Detta kan inte
stämma menar han.
Åtgärd: Svar har inkommit från verksamhetschefen som förklarar att
behandlingsansvarig läkare är sjukskriven därför träffar mannen andra läkare. Den
medicinering han står på får inte ändras av vikarierande läkare. Den som förskriver
ett läkemedel ansvarar för ordinationen. Anmälaren har tagit del av svaret och
framfört att han är besviken på sin doktor som inte är i tjänst. Ärendet avslutas
enligt överenskommelse,
V1505-02825-52
Fel diagnos
En kvinna drabbades av smärtor i underlivet. Hon hade några år tidigare genomgått
en operation på grund av förlossningsskada. Kvinnan blev omopererad vid två
senare tillfällen men blev inte bättre. Hon blev till sist remitterad till en annan
specialist som genast förstod vad kvinnan led av. Nu några dagar efter behandling
av den nya specialisten mår kvinnan mycket bättre. Hon vill veta om hon kan få
ersättning.
Åtgärd: Anmälaren har informerats om patientnämndens uppdrag och verksamhet
samt patientförsäkringen. Anmälaren är nöjd med detta. Ärendet avslutas.
Sida 239
Avslutade ärenden under tiden 2015-04-01—2015-07-31, tillhör PaN 2015-09-17
V1505-02828-63
Synpunkter på journalanteckningar
En man framförde synpunkter på att journalanteckningar från hans
mottagningsbesök inte stämmer överens med det han berättat och önskar info om
hur han ska gå tillväga för att få anteckningen korrigerad. Vidare önskar han
information om vårdgarantin och att han ska få en stödperson.
Åtgärd: Lämnar önskad information om korrigering av journalanteckningar och
vårdgaranti. Informerar om förutsättningarna för att få en stödperson; att man ska
vårdas enligt någon av tvångsvårdslagarna. Ärendet avslutas i befintligt skick då
anmälaren inte inkommit med skriftlig anmälan.
V1505-02841-58
Brister i rutiner för utlämnande av journalkopior
En pappa framför att han kontaktat en specialistmottagning på ett sjukhus för att få
en kopia av sonens patientjournal i ett försäkringsärende. När han inte fått några
kopior efter tre veckor kontaktade han mottagningen igen. Enligt uppgift hade
kopior gjorts, mer kunde personalen inte svara på. De skickade nya kopior, denna
gång med rekommenderad post. Anmälaren undrar över rutiner. Han har nu även
fått information att det fattas journalanteckningar trots att sonen varit på
läkarbesök.
Åtgärd: Anmälaren har informerats om patientnämndens uppdrag och verksamhet.
Han har själv tagit kontakt med mottagningen, återkommer vid behov. Då
anmälaren inte återkommit i ärendet avslutas ärendet hos förvaltningen.
V1505-02846-52
Patientavgift
En man klagar över att han har fakturerats för den vård han fått då han utreddes för
allmänfarlig sjukdom. Det har senare visat sig att han inte bar på någon farlig
smitta.
Åtgärd: Kontaktar mannen. Hans problem har löst sig. Ingen vidare åtgärd. Ärendet
avslutas.
V1505-02847-34
Utebliven behandling
En kvinna har synpunkter på att det tar lång tid innan hon kan få adekvat
behandling för sin psykiska besvär vid en psykiatrisk mottagning. Hon har varit en
tid inom beroendevården för att få hjälp med sitt beroende. Nu kommer hon att få
vänta minst sex månader innan remiss skickas till en psykoterapienhet.
Åtgärd: Anmälaren har trots påminnelser inte hört av sig till förvaltningen. Ärendet
avslutas.
V1505-02848-63
Bristande kommunikation
Sida 240
Avslutade ärenden under tiden 2015-04-01—2015-07-31, tillhör PaN 2015-09-17
En man framförde synpunkter på bristande kommunikation och dialog med ansvarig
läkare inför hans hustrus utskrivning till hemmet. Mannen önskade få information
om hustruns tillstånd och hur han skulle kunna stötta henne på bästa sätt i hemmet.
Han har sökt kontakt med verksamhetsansvariga vid upprepade tillfällen utan att få
gehör för sin önskan.
Åtgärd: Under ett telefonsamtal lämnas information om anmälningsprocessen och
möjlighet att inhämta yttrande från berörd vårdgivare. Information om fullmakt.
Ärendet avslutas i befintligt skick då skriftlig anmälan inte inkommit.
V1505-02849-42
Brister i tillgängligheten
En man vårdas vid en psykiatrisk mottagning för depression och har äntligen efter
många år fått en medicin som hjälper. Receptet behöver förnyas men mannen
lyckas inte komma i kontakt med läkaren. Sköterskan han lämnar meddelande till
med önskan om kontakt kan inte hjälpa honom.
Åtgärd: Avslutar ärendet i befintligt skick då anmälaren inte återkommit till
förvaltningen för fortsatt handläggning.
V1505-02864-28
Ekonomisk hjälp till tandvård
En kvinna undrar över om det finns möjlighet till ekonomisk hjälp till tandvård. Hon
har stora problem i munnen som hon inte har råd att åtgärda.
Åtgärd: Förvaltningen informerar om landstingets och statens tandvårdsstöd.
Ärendet avslutas.
V1505-02866-28
Landstingets tandvårdsstöd
En kvinna undrar över landstingets tandvårdsstöd.
Åtgärd: Förvaltningen informerar om att frikortet i tandvård gäller för de som får
landstingsfinansierad tandvård. Det är personer som har ett stort omsorgsbehov och
som bor på sjukhem eller med likvärdigt behov i hemmet. Det rör även personer
som får tandvård som ett led i en sjukdomsbehandling eller vid viss
funktionsnedsättning. För mer information hänvisas till www.1177.se. Ärendet
avslutas.
V1505-02868-58
Felaktig bedömning av patientens tillstånd
En kvinna framför att personalen på en psykiatrisk vårdavdelning gjort en felaktig
bedömning av patientens tillstånd. Detta resulterade i ett självmordsförsök där
patienten förmodligen fått bestående men.
Åtgärd: Anmälaren har informerats om patientnämndens uppdrag och verksamhet
samt om Inspektionen för vård och omsorg och patientförsäkringen. Anmälaren
avser att anmäla händelsen till Inspektionen för vård och omsorg. Ärendet avslutas
utan utredning hos förvaltningen.
Sida 241
Avslutade ärenden under tiden 2015-04-01—2015-07-31, tillhör PaN 2015-09-17
V1505-02871-62
Bristande bemötande vid utredning
En kvinna hör av sig angående sin dotter, som genomgår en neuropsykiatrisk
utredning. Bemötandet har varit bristfälligt, då man bland annat inte förberett
dottern på undersökningen. Mamman har inte blivit lyssnad till och anser också att
det står felaktiga och missvisande uppgifter i journalen.
Åtgärd: Anmälaren har informerats om patientnämndens uppdrag och verksamhet.
Då anmälaren efter en tid inte inkommit med någon skriftlig anmälan avslutas
ärendet.
V1505-02873-58
Brister i behandling, ivägskickade till närakut
En mamma framför synpunkter på hur det gick till när de sökte vård på en
barnakutmottagning på ett sjukhus. Sonen hade ramlat och slagit huvudet och
mådde inte bra. Vid ankomsten till sjukhuset blev sonen omhändertagen och fick
vila i ett rum. Helt plötsligt blev de tillsagda att gå till närakuten för bedömning och
behandling. Anmälaren ifrågasätter förfarandet.
Åtgärd: Svar har inkommit från sektionschefen för barnakutkliniken. Av yttrandet
från sektionschefen framgår att patienten prioriterats för bedömning av
sjuksköterska på barnakuten. Då patienten var adekvat i kontakten och inte hade
några riskfaktorer som medvetslöshet i samband med händelsen så remitterades
han vidare till närakuten. Det framgår också att barn som slår huvudet mycket
sällan utvecklar svåra blödningar och att hjärnskakningspatienter oftast mår
väsentligen bättre efter smärtlindring. Praxis är att ge smärtlindring tidigt i förloppet
och sedan observera patienten upp till 4 timmar. Om symtomen är lindriga kan
dessa patienter mycket väl tas om hand av närakutens läkare, så som skedde i
detta fall. Sektionschefen har förståelse för anmälarens upplevelse men menar att
mottagningen måste fokusera på svårt sjuka och skadade barn. Kliniken har sedan
en lång tid kontakt med Vårdguiden som hänvisar patienter till rätt vårdnivå redan
från början, man beklagar att så inte har skett i detta fall. Då anmälaren efter att ha
tagit del av yttrandet inte hörts av inom angiven tid utgår förvaltningen från att hon
accepterat svaret och avslutar ärendet.
V1505-02875-64
Illa bemött och behandlad
En kvinna blev illa bemött och fick bristfällig behandling på vårdcentralen. Ett intyg
som läkaren skulle skriva blev flera månader försenat.
Åtgärd: Förvaltningen har inhämtat yttrande från verksamheten, i vilket
verksamhetschefen beklagar patientens upplevelse att vara kränkt och illa
behandlad på vårdcentralen. Hon rekommenderar vanligtvis patienter som tappat
förtroendet för vårdcentralen att söka sig till annan vårdcentral för att återfå
förtroendet för vården. Den behandlande läkaren skriver i sitt yttrande att hon haft
kontakt med patienten sedan många år. Förseningen av intyget kan möjligen
förklaras av att patienten hade skyddad identitet, men att patienten fick en kopia av
intyget så snart förseningen uppdagades. Läkaren anser i övrigt att patienten fått
adekvat vård. Anmälaren har, efter att ha tagit del av yttrandet, i genmäle skrivit
att hon inte håller med om det som står. I samråd med anmälaren avslutas ärendet
Sida 242
Avslutade ärenden under tiden 2015-04-01—2015-07-31, tillhör PaN 2015-09-17
på förvaltningen och anmälarens genmäle bifogas avslutningsbrevet till
verksamheten, i vilket förvaltningen också talar om att patienten erfarit att
verksamheten inte känner till att en patient kan spärra sin journal.
V1506-02899-62
Lång väntan på besked om vård
En kvinna har synpunkter på att det dröjde närmare tre månader från att en remiss
skickats till att hon fick besked om att hon skulle tas emot på ett sjukhus, detta
trots att hennes läkare skickat en påskyndande remiss efter den första remissen.
Detta har lett till lång väntetid för kvinnan.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från verksamhetschefen vid berörd klinik, som
skriver att patientens besök är en kompletterande utredning, som inte har bedömts
som medicinskt prioriterad och bråttom att genomföra. Man beklagar att väntetiden
blivit jobbig för patienten. Anmälaren har därefter framfört att hon inte är nöjd med
svaret, då hon fått information om att ärendet skulle hanteras som ett nybesök och
inte som en kompletterande utredning. Anmälaren har också framfört att även om
väntetiden för besök är lång, borde ett besked om huruvida patienten ska få komma
till sjukhuset eller om remissen ska avslås kunna komma långt tidigare.
Synpunkterna framförs till sjukhuset. Ärendet avslutas.
V1506-02901-52
Lång väntetid
En kvinna råkade ut för en olycka och först nu flera månader senare har det visat
sig att hon fått skador på bland annat handen. Dessvärre kommer hon inte bli
opererad förrän till hösten. Hon vill veta vad man kan göra åt detta.
Åtgärd: Informerar om vårdgarantin och patientförsäkringen. Anmälaren är
välkommen åter vid behov. Ärendet avslutas.
V1506-02920-58
Lång väntetid på undersökning
En anhörig framför att patienten kommer att få vänta över 6 månader på att få en
undersökning gjord på ett sjukhus. Anmälaren ifrågasätter väntetiden och undrar
vad hon ska göra.
Åtgärd: Anmälaren har informerats om patientnämndens uppdrag och verksamhet.
Hon kommer själv att kontakta vården och återkommer vid behov. Ärendet avslutas
hos förvaltningen.
V1506-02923-62
Lång väntetid för undersökning
En man har synpunkter på den långa väntetiden för att få komma till en
sjukhusmottagning för undersökning.
Åtgärd: Anmälaren har informerats om patientnämndens uppdrag och verksamhet.
Lämnar kontaktuppgifter till sjukhusets vårdgarantikansli samt patientvägledare.
Anmälaren har därefter meddelat att problemet har löst sig. Ärendet avslutas.
Sida 243
Avslutade ärenden under tiden 2015-04-01—2015-07-31, tillhör PaN 2015-09-17
V1506-02924-42
Medicinerad med tre blodförtunnande mediciner
En kvinna vårdades på hjärtklinik på ett akutsjukhus på grund av flera proppar i
lungorna. Anhöriga noterade att kvinnan fick tre olika blodförtunnande mediciner
och ifrågasatte detta. Läkaren lyssnade inte och menade att kvinnan redan fått
undersökning och att medicineringen krävdes på grund av tidigare hjärtinfarkt.
Kvinnan minns inte att hon haft hjärtinfarkt. Dagen efter hade ansvarig överläkare
ändrat medicineringen. Kvinnan blödde näsblod under vårdtiden.
Åtgärd: Anmälaren har informerats om patientnämndens uppdrag och verksamhet.
Ärendet avslutas i befintligt skick då anmälaren inte återkommit till förvaltningen för
fortsatt handläggning.
V1506-02932-59
Synpunkter på behandling och resultat
Anmälaren har synpunkter på kallelser, ombokningar och väntetid till planerad
operation. Därutöver har han synpunkter på resultatet som krävt omoperationer.
Anmälaren har från flera vårdenheter fått uppfattningen att även de är kritiska till
hur operationerna genomförts. Anmälaren efterfrågar även möjlighet till vård vid
annan enhet.
Åtgärd: Anmälaren har informerats om patientnämndens uppdrag och verksamhet
samt om Inspektionen för vård och omsorg och patientförsäkringen. Med anledning
av frågor om väntetid informeras om vårdgarantikansliet. Anmälaren avser att ta
kontakt med dessa och återkomma till förvaltningen. I överenskommelse avslutas
ärendet då anmälaren inte återkommit som planerat.
V1506-02938-64
Remiss skrevs inte
En kvinnas multisjuke man hade kateter som behövde bytas med visst tidsintervall.
Husläkaren har lovat att skicka remiss för byte av katetern, men inte gjort så.
Kvinnan befarar att detta kan leda till infektioner samt att familjens semester
äventyras.
Åtgärd: Förvaltningen har tillsänt anmälaren blankett för anmälan samt fullmakt för
ifyllande och skickande till förvaltningen. Förvaltningen har inte fått någon skrivelse
inom utsatt tid, varför ärendet avslutas utan utredning.
V1506-02954-64
Svåra komplikationer efter operation
En kvinna opererades i hjärtat och man sydde fast hjärtklaffen fel. Ny operation
gjorde inte saken bättre och problemet går inte att göra något åt.
Åtgärd: Förvaltningen har fått information från anmälaren att Inspektionen för vård
och omsorg (IVO) har utsett handläggare utifrån likalydande skrivelse till dem från
anmälaren. Eftersom IVO utreder ärendet avslutar förvaltningen härmed, i samråd
med anmälaren, ärendet utan utredning.
Sida 244
Avslutade ärenden under tiden 2015-04-01—2015-07-31, tillhör PaN 2015-09-17
V1506-02959-52
Bristande vård och behandling
En mamma sökte vård för sin lilla dotter som haft svåra magsmärtor i ett par
omgångar. Läkaren på närakuten tog inga prover utan frågade barnet om det kunde
hoppa, vilket det inte kunde på grund av smärtorna. Läkaren tyckte att barnet var
förstoppat och skickade hem mor och barn med lavemang och rådet att dricka
mycket. Dagen efter blev barnet opererat för brusten blindtarm.
Åtgärd: Anmälaren har informerats om patientnämndens uppdrag och verksamhet
samt om Inspektionen för vård och omsorg och patientförsäkringen. Mamman
uppger att aktuell läkare har flyttat till ett annat landsting. Överenskoms med
anmälaren att ärendet överlämnas till tillsynsmyndigheten. Mamman har på egen
hand pratat med verksamhetschefen. Ärendet avslutas.
V1506-02975-59
Brister i bedömning och bemötande
Anmälaren framför synpunkter på bedömning av en kvinnas tillstånd och hur
barnmorskan talade med henne. Kvinnan skickades hem och födde barnet hemma.
Därefter återkom hon till mottagningen med ambulans och träffade samma
barnmorska som talade till henne i samma otrevliga ton. Anmälaren framför att
kvinnan tagit illa vid sig och har tappat förtroendet för vården.
Åtgärd: Anmälaren har inte återkommit trots flera kontaktuppmaningar varför
ärendet avslutas.
V1506-02986-44
Nekad behandling
En kvinna skriver om det hon uppfattar som organiserad uteslutning från vården
grundad på en tidigare händelse inom geriatriken. Kvinnan vill gärna ha adress till
en tillförlitlig läkare vilket jag förklarar inte kan fås genom patientnämnden.
Åtgärd: Anmälaren har informerats om patientnämndens uppdrag och verksamhet.
Ärendet avslutas genom överenskommelse efter den inledande informationen.
V1506-02988-59
Klagomål på bemötande
Anmälaren framför att en läkare förolämpat en kvinna vid besök på mottagningen.
Åtgärd: Anmälaren har enligt önskemål fått blanketter för anmälan hemskickade och
därefter inte återkommit i ärendet varför det avslutas.
V1506-02999-63
Bristande valfrihet
En man önskade träffa en läkare som inte tillhörde ett visst religiöst samfund på
grund av tidigare erfarenheter i livet. Denna önskan kunde inte vårdcentralen
tillmötesgå. Mannen framförde synpunkter på detta.
Sida 245
Avslutade ärenden under tiden 2015-04-01—2015-07-31, tillhör PaN 2015-09-17
Åtgärd: Informerar om att sjukvården är neutral och gör inte åtskillnad på etnisk
eller religiös tillhörighet och att önskemål om det inte alltid kan tillgodoses. Ärendet
avslutas då ingen skriftlig anmälan inkommit.
V1506-03001-34
Behandling
En kvinna har synpunkter på att hennes bror inte får hjälp från en psykiatrisk
vårdgivare. Den upprättade individuella planen följs inte upp. Samarbetet med
kommunen är problematiskt. En vårdplan har upprättats men den är inte
underskriven.
Åtgärd: Efter telefonsamtal med handläggare på patientnämnden kontaktade
systern vårdgivaren och fick ett positivt gensvar. Hon anser att vårdgivaren ska få
en chans att rätta till det olyckliga som hänt. Ärendet avslutas.
V1506-03010-59
Bristande tillgänglighet
En man framför att han bytt från annan mottagning p g a problem att lämna
rutinprover. Vid mottagningen angavs datakrångel som skäl till att prover inte
kunde lämnas. Med anledning av de upprepade svårigheter han mött önskar han en
förklaring. Han undrar också om läkarna som ordinerat inte saknar provsvar.
Åtgärd: Yttrande har inkommit från verksamhetschefen. Han förklarar att det var ett
driftstopp som påverkade provtagningen den aktuella förmiddagen. Vidare att det
därefter inte varit några problem samt att anmälaren är välkommen att ta prover
som läkare ordinerat. Anmälaren har inte återkommit i ärendet efter det att
yttrande översänts. Ärendet avslutas.
V1506-03011-30
Vård på annan ort
En man har frågor kring möjlighet att få vård i andra landsting.
Åtgärd: Informerar om möjlighet att få öppenvård i enlighet med patientlagen och
sluten vård enligt antagen rekommendation.
V1506-03012-64
Fick inte besöka patient
En kvinna fick inte besöka en patient på den psykiatriska vårdavdelningen då hon
tidigare själv varit patient på en liknande avdelning.
Åtgärd: Förvaltningen har, via chefläkaren, inhämtat yttrande från verksamheten, i
vilket chefsöverläkaren framhåller att det inte finns något lagstöd att hindra en
person som tidigare varit patient på kliniken att besöka en patient. Det kan i det
enskilda fallet vara olämpligt, men det är en sak för sig. Ska en sådan generell regel
genomdrivas måste det slås fast i lokala ordningsregler, och chefsöverläkaren har
instruerat enhetens chefer att ta upp frågeställningen i vederbörande
sektionsledning. Anmälaren har, efter att ha tagit del av yttrandet, i skriftligt
Sida 246
Avslutade ärenden under tiden 2015-04-01—2015-07-31, tillhör PaN 2015-09-17
genmäle och genom telefonsamtal sagt att regeln i sig är kränkande och att neka
vissa besökande är befängd. Hon är nöjd med yttrandet från vården och ärendet
kan, i samråd med anmälaren, avslutas.
V1506-03014-62
Läkare kunde inte läsa journal, felskickad remiss
En kvinna har synpunkter på ett besök vid en vårdcentral. Hon fick inte träffa den
läkare hon blivit utlovad. Den läkare hon i stället fick kunde inte läsa kvinnans
journal och skickade även en remiss till fel instans.
Åtgärd: Anmälaren har informerats om patientnämndens uppdrag och verksamhet.
Hon har själv framfört sina synpunkter skriftligen till vårdcentralen. Då kvinnan efter
en tid inte inkommit med någon formell anmälan till förvaltningen avslutas ärendet.
V1506-03015-52
Nekad remiss
En kvinna är missnöjd med att hennes husläkare vägrade att skriva en remiss så att
kvinnan skulle kunna få göra en kontrollmammografi. Enligt läkaren fanns det ingen
orsak att göra detta. Kvinnan kallas inte längre till screening då hon inte längre
tillhör målgruppen. Hon är besviken över läkaren och undrar om han kan vägra att
skriva remiss till mammografi.
Åtgärd: Informerar anmälaren att det är läkarens ansvar att bedöma om det är
rimligt utifrån symtom och även ur ekonomisk synvinkel att skriva en remiss till en
undersökning. Man kan ej tvinga en läkare att utfärda en remiss. Däremot kan man
vända sig till bröstcentrum utan remiss. Ärendet avslutas.
V1506-03017-34
Lång väntan på behandling
En förälder har synpunkter på att det dröjer innan sonen får behandling vid en barnoch ungdomspsykiatrisk mottagning. Sonen mår inte bra och vill inte gå till skolan
så det är tufft för föräldrarna som inte vet vad de ska göra. Även byte av läkare
önskas.
Åtgärd: Vid telefonsamtal med handläggare på förvaltningen framkommer det att
sonen är kallad till ett möte på en barn- och ungdomspsykiatrisk mottagning.
Föräldern förutsätts därefter ha fått svar på sina frågar då denne inte återkommit till
förvaltningen. Ärendet avslutas.
V1506-03019-59
Flertal brister i vårdprocess
En man framför synpunkter på misstag i en vårdprocess. Misstagen rör i kronologisk
ordning uppföljning, undersökningar, kommunikation, utredning och
remisshantering.
Åtgärd: Anmälaren har informerats om patientnämndens uppdrag och verksamhet
samt om Inspektionen för vård och omsorg och patientförsäkringen. Anmälaren
avser att eventuellt återkomma med underskriven anmälan efter kontakt med andra
Sida 247
Avslutade ärenden under tiden 2015-04-01—2015-07-31, tillhör PaN 2015-09-17
instanser. Enligt överenskommelse med anmälaren avslutas ärendet då han inte
återkommit som planerat.
V1506-03036-28
Nekad landstingsfinansierad tandreglering
En man har synpunkter på att han inte beviljades kostnadsfri tandreglering under
barn- och ungdomstandvården. Han anser fortfarande att det var fel att neka
honom detta och undrar hur han kan gå vidare.
Åtgärd: Förvaltningen informerar om att Stockholms läns landsting tillämpar sedan
många år tillbaks rutinen att barn och ungdomar med störst vårdbehov prioriteras
för erbjudande om tandregleringsvård på landstingets bekostnad. För att avgöra
vårdbehovet används Socialstyrelsens så kallade vårdbehovsindex. Detta index är
indelat i fem nivåer, där nivå 0 utgör det "perfekta bettet" och nivå 4 grava
bettstörningar. I indexet värderas såväl subjektivt som objektivt vårdbehov. Som
riktmärke kan sägas att barn som omfattas av index 3 och 4 erbjuds vård på
landstingets bekostnad. Andelen barn och ungdomar som omfattas av detta
erbjudande utgör cirka 25 procent av en genomsnittlig årskull. I de fall där
tandläkare bedömt behandlingsbehov så att det inte omfattas av ett erbjudande om
vård på landstingets bekostnad, innebär att patienten hänvisas till att då få
eventuell vård utförd på egen bekostnad Det går tyvärr ej att överklaga
urvalsspecialistens beslut till högre instans eller få ny bedömning retroaktivt.
Tandreglering räknas som sjukvård.
V1506-03037-28
Höga avgifter
En man har synpunkter på att han debiterats höga avgifter i tandvården.
Åtgärd: Förvaltningen har inte lyckats att komma i kontakt med anmälaren, trots
kontaktuppmaning. Ärendet avslutas.
V1506-03038-59
Försenade läkarintyg
En man framför att han haft problem med försenade läkarintyg för sjukskrivning.
Mannen kontaktar sin läkare ett par veckor före behov av förlängt intyg. Han
framför att det dröjer närmare en månad innan han får respons från sin läkare.
Sjukintygen blir därför retroaktivt utfärdade och detta innebär besvär som oro och
stress för honom och arbetsgivaren. Mannen undrar vart han kan vända sig för att
problemet ska lösa sig.
Åtgärd: Anmälaren har informerats om patientnämndens uppdrag och verksamhet.
Anmälaren avser att inkomma med skrivelse, men återkommer inte som planerat
varför ärendet avslutas.
V1506-03064-44
Leverans av hjälpmedel
Anmälaren kontaktar angående möjligheten att välja ur ett tillräckligt utbud av
inkontinenshjälpmedel och att få dessa levererade på ett diskret sätt och i för
patienten lämplig mängd.
Sida 248
Avslutade ärenden under tiden 2015-04-01—2015-07-31, tillhör PaN 2015-09-17
Åtgärd: Anmälaren ansåg efter information att den hjälp hon sökte inte kunde ges
av patientnämnden och valde därmed att avsluta ärendet i befintligt skick.
V1506-03085-49
Möjligheten att få avgift återbetald
Närstående till patient kontaktade förvaltningen för att få information om
möjligheten att få betald patientavgift återbetald då patienten som hade frikort på
grund av smärtor inte hade möjlighet att visa detta för vårdgivaren.
Åtgärd: Informerade anmälaren att man ska vända sig till vårdgivaren för att få
patientavgiften återbetald. Detta hade anmälaren också gjort och fått information
om att patientavgiften skulle återbetalas. Ärendet avslutas.
V1506-03125-64
Remiss skrivs inte
En kvinna har i många år gått hos specialistläkare och kollat sitt blodtryck och
hjärta. Nu har specialistvården fått andra uppdrag och därmed kan hon inte
fortsätta med sina kontroller där. Specialistvården vill inte skriva remiss till annan
specialistvård.
Åtgärd: Förvaltningen har informerat anmälaren om reglerna för remisskrivning.
Hon kommer att vända sig till sin husläkare med begäran om specialistremiss.
Ärendet avslutas, i samförstånd med anmälaren, utan vidare utredning.
V1506-03141-63
Ingen tog ansvar
En kvinna behandlades för cancersjukdom, under den pågående behandling blev
hon informerad om att hennes tillstånd försämrats då sjukdomen spridit sig.
Patienten kallades till extra undersökningar och provtagning, hon fick besked att
ansvariga hör av sig inom kort med ny planering. När det gått en tid försökte
patienten och anhöriga få kontakt med vården för att höra vad som händer utan
framgång. Efter ytterligare en tid visade det sig att ansvarig läkare slutat och att
patienten tappats bort i systemet.
Åtgärd: Ärendet avslutas i befintligt skick då anmälaren inte hörts av trots
kontaktuppmaning.
V1506-03144-52
Nekad behandling
En mormor klagade över att hennes barnbarn hade ramlat från hög höjd i hemmet
och slagit i huvudet så att det blödde och en inbuktning uppstod på barnets huvud.
Barnet och pappan fick ändå inte åka ambulans till sjukhuset.
Åtgärd: Anmälaren är nöjd med att ärendet är registrerat hos förvaltningen och att
det kommer till politikens kännedom. Ärendet avslutas.
V1506-03166-57
Sida 249
Avslutade ärenden under tiden 2015-04-01—2015-07-31, tillhör PaN 2015-09-17
Tvingades lista sig för enkel åtgärd
En man hade genomgått en enkel operation och önskade hjälp från primärvården
med att ta bort stygnen. Den vårdcentral han kontaktade önskade att mannen
listade sig, vilket han vägrade eftersom han redan hade kontakt med en annan
vårdcentral. Då nekades han besök. Mannen ifrågasätter den stelbenta
administrationen.
Åtgärd: Mannen är nöjd med att ärendet registreras på förvaltningen, men han vill
inte göra någon skriftlig anmälan. Ärendet avslutas.
V1506-03176-59
Brister i rutiner vid vård och behandling
En kvinna tappades bort och kallades inte för provtagning och fick därmed inte
adekvat behandling. Tillståndet förvärrades av detta och har drabbat både kvinnan
och barnet. Kvinnan uppmuntrades att anmäla och avvikelse är upprättad.
Åtgärd: Ärendet utreds vid Inspektionen för vård och omsorg samt
patientförsäkringen. Informerar om möjligheten att återkomma vid behov. I samråd
med anmälaren avslutas detta ärende.
V1506-03266-64
Fel behandling
En kvinnas make avled för två år sedan i samband med sjukhusvistelse. Kvinnan är
tveksam till om maken fått rätt vård och behandling, och önskar en utredning av
detta.
Åtgärd: Förvaltningen har informerat anmälaren om patientnämndens uppdrag och
verksamhet samt om Inspektionen för vård och omsorg (IVO). I samförstånd med
anmälaren har handlingarna skickats för vidare handläggning till IVO. Ärendet
avslutas på förvaltningen utan vidare utredning.
V1506-03283-42
Missad diagnos, ekonomisk ersättning
En man har synpunkter på missad och fördröjd diagnos av husläkaren. Mannen
bedömdes ha lunginflammation men hade svampinfektion i munnen och svalget.
Mannen önskar ekonomisk ersättning.
Åtgärd: Ärendet avslutas i befintligt skick då anmälaren önskar ekonomisk
ersättning för missad och fördröjd diagnos. Anmälaren har informerats om
patientnämndens uppdrag och verksamhet.
V1506-03284-49
Söker information om sjukresor
Anmälaren söker information om sjukresor.
Åtgärd: Informerar, bland annat att vårdgivaren kan skriva intyg om behovet av
sjukresa som underlag till ansökan om ersättning från Färdtjänsten. Ärendet
avslutas.
Sida 250
Avslutade ärenden under tiden 2015-04-01—2015-07-31, tillhör PaN 2015-09-17
V1506-03293-28
Ofullständig behandling
En kvinna har synpunkter på den vård hennes son fått. På eget initiativ bokade
modern en tid för sonen för en årlig undersökning, tandläkaren hade
rekommenderat vartannat år. Vid undersökningen fann man två hål, ett av hålen
var så stort att man ansåg det viktigt att laga det så fort som möjligt. De fick en tid
efter en vecka, men tiden avbokades och ny tid gavs en och en halv månad senare.
Vid lagningstillfället visade det sig att hålet var så stort att en rotbehandling kan bli
aktuell. Modern ifrågasätter varför ingen röntgen togs vid första behandlingstillfället
och varför det först var så viktigt med en snabb tid för lagning, men som senare
avbokades med en ny tid långt fram i tiden.
Åtgärd: Anmälaren har informerats om patientnämndens uppdrag och verksamhet.
Modern kontaktar klinikchefen för mer information. Återkommer vid behov.
V1506-03307-52
Information
En kvinna vill veta om hon kan vägra en viss typ av infart.
Åtgärd: Informerar om att patienten alltid har rätt att avstå från behandling. Enligt
nya patientlagen så har vården skyldighet att informera om alla behandlingsmetoder
och även tillmötesgå patientens önskemål om det är förenligt utifrån adekvat
behandling och kostnad för behandlingen. Ärendet avslutas.
V1506-03316-63
Sen diagnos
En man hade besvär med magen och drabbades av förstoppning vid upprepade
tillfällen. Trots upprepade besök och allvarliga störningar i tarmfunktionen dröjde
det länge innan mannen undersöktes ordentligt. När han väl undersöktes
konstaterades koloncancer.
Åtgärd: Information om vilka instanser man kan vända sig till för skadeanmälan och
klagomål på vården. Ärendet avslutas enligt anmälarens önskemål då anmälan
kommer att skickas till Inspektionens för vård och omsorg.
V1506-03317-62
Ej fått hjälp på sjukhus
En kvinna har synpunkter på en sjukhusklinik, där hon inte anser att hon fått hjälp
för sina besvär. Under lång tid vägrades kvinnan en operation och i stället fick hon
behandling som gav henne biverkningar. Kvinnan har fått smärtstillande läkemedel
som hon blivit beroende av. Hon har därefter känt sig stämplad som narkoman, har
nekats läkemedel och har inte fått hjälp med nedtrappning av medicinen.
Åtgärd: Anmälaren har informerats om patientnämndens uppdrag och verksamhet
samt om Inspektionen för vård och omsorg. Anmälaren ska anmäla fallet till
Inspektionen för vård och omsorg. Ärendet registreras och avslutas vid
patientnämndens förvaltning.
Sida 251
Avslutade ärenden under tiden 2015-04-01—2015-07-31, tillhör PaN 2015-09-17
V1506-03367-63
Sen diagnos
En man framförde synpunkter på att han varit sjuk länge och haft flera olika
kontakter med sjukvården under flera års tid utan att man kommit fram till rätt
diagnos. Mannen diagnosticerades för en tid sedan med hjärtmuskelförstoring.
Åtgärd: Anmälaren har informerats om patientnämndens uppdrag och verksamhet,
Inspektionen för vård och omsorg samt patientförsäkringen. Ärendet avslutas i
befintligt skick då kompletterande skriftlig anmälan inte inkommit.
V1506-03378-62
Bristande vård på geriatrisk klinik
En kvinna har synpunkter på att en anhörig fick bristande vård när han var inlagd
på en geriatrisk klinik. Han åt och drack inte, fick ingen hjälp till toaletten och
kvinnan fick bland annat påminna personalen om mannens astma. Kvinnan anser
också att samarbetet mellan personalen och henne som anhörig fungerade dåligt.
När mannen kom hem från kliniken upptäcktes att en kanyl satt kvar i armen.
Åtgärd: Yttrande har inhämtats från tillförordnad verksamhetschef och tillika
överläkare vid kliniken, som skriver att matintaget fungerade bra under vårdtiden
och att patienten fick i sig adekvat mängd kalorier. Då mannen hade besvär med att
tömma urinblåsan gjorde man ett försök att tappa honom på urin, men detta
misslyckades och patienten vägrade därefter nya försök. När kliniken inte hade mer
att erbjuda och patienten själv inte var intresserad av vård eller träning, skrevs
patienten ut. Man beklagar att kanylen inte var borttagen ur patientens arm och
skriver att rutiner inte följts i detta fall, vilket man behöver arbeta vidare med.
Anmälaren har inte framfört något ytterligare efter att ha tagit del av yttrandet.
Ärendet avslutas.
V1506-03384-34
Behandling
En anhörig har synpunkter på att vuxen dotter inte fått den hjälp hon har behövt
under de år hon haft med den psykiatriska vården att göra. Det började redan då
dottern hade kontakt med barn- och ungdomspsykiatrin för sjutton år sedan då man
ansåg att dottern problem var relaterade till familjen, trots att det senare visade sig
att dottern hade en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Efter att dottern fyllt
arton år har modern inte varit så delaktig i vårdkontakterna.
Åtgärd: Anmälaren har informerats om patientnämndens uppdrag och verksamhet
samt om Inspektionen för vård och omsorg och patientförsäkringen. Då anhörig inte
vet om hon kan få fullmakt eller om dottern vill anmäla till patientnämnden avslutas
ärendet. Informerar även om möjligheten att begära ut journalkopia.
V1506-03388-57
Frågor om behandling hos fysioterapeut
En kvinna har frågor om remiss till fysioterapeut och hur många behandlingar man
har rätt till.
Sida 252
Avslutade ärenden under tiden 2015-04-01—2015-07-31, tillhör PaN 2015-09-17
Åtgärd: Undertecknad informerar om gällande regelverk. Anmälaren är nöjd med
informationen och ärendet avslutas.
V1506-03421-63
Felaktig diagnos
En kvinna upplever att hon har fått en felaktig diagnos.
Åtgärd: Ärendet avslutas i befintligt skick då anmälaren inte hörts av trots
kontaktuppmaning.
V1506-03452-63
Komplikationer under undersökning
En man genomgick en tarmundersökning, under undersökningen råkade man
perforera tarmen.
Åtgärd: Telefonkontakt med information om anmälningsprocessen. Blankett för
anmälan till förvaltningen skickas enligt önskemål. Ärendet avslutas i befintligt skick
då skriftlig anmälan inte inkommit.
V1506-03482-58
Önskar bli utskriven från tvångsvård
En man framför att han vårdas mot sin vilja på en psykiatrisk vårdenhet och att han
önskar bli utskriven.
Åtgärd: Vid kontakt med anmälaren framgår att han kommer att bli utskriven från
vårdenheten. Ärendet avslutas.
V1506-03485-59
Önskar gottgöras för undermålig undersökning
En man framför att han undersökts vid olika mottagningar och fått besked som efter
hand förändrats. Den initiala diagnosen visade sig inte vara rätt. Anmälaren är
upprörd över felbehandlingen och efterfrågar gottgörelse för detta. Mannen framför
att han uppfattar att det är noga med att ta betalt för varje besök, oavsett om
något fel begicks eller inte. Detta vänder han sig emot.
Åtgärd: Anmälaren har informerats om patientnämndens uppdrag och verksamhet.
Enligt önskemål från anmälaren framförs ovanstående synpunkter generellt. Ärendet
avslutas.
V1506-03503-58
Nekats provtagning
En kvinna har synpunkter på en ny regel som införts på en vårdcentral angående
provtagning. När kvinnan kom till vårdcentralen möttes hon av en lapp där man
förklarade att man inte tar emot patienter som är listade vid privata
husläkarmottagningar, vilket kvinnan är. Om kvinnan vill få provet taget har hon
fått beskedet att hon måste lista sig vid vårdcentralen.
Sida 253
Avslutade ärenden under tiden 2015-04-01—2015-07-31, tillhör PaN 2015-09-17
Åtgärd: Anmälaren informeras att val av utförare av provtagning är beroende av
geografiskt läge. Den aktuella vårdcentralen ingår inte i utbudet av
närvårdslaboratorier. Anmälaren är nöjd med svaret, skickar även skriftlig
information till anmälaren. Ärendet avslutas.
V1506-03987-44
Bristande behandling
En kvinna kontaktar med olika frågor om vård både kommunal- och sjukvård.
Åtgärd: Anmälaren kontaktar per e-post med olika frågor om vård. Kvinnan får
information om olika vägar att få hjälp och information och är nöjd med den hjälp
hon fått. Ärendet avslutas.
V1507-03584-30
Felaktigheter på Mina Vårdkontakter
Ett ärende är översänt från Vårdguiden gällande att en man har loggat in med bank
id på Vårdguiden för att kolla vilken tid han hade till en vårdcentral. Han hittade
dock ingen information om att han hade något läkarbesök.
Åtgärd: Ringer Supporten på Mina vårdkontakter som uppger att de tar hand om
dessa typer av ärenden. Hänvisar mannen dit. Ärendet avslutas.
V1507-03601-42
Läkemedelsbiverkan
En man har fått magbiverkningar av två olika läkemedel och önskar ekonomisk
ersättning.
Åtgärd: Anmälaren har informerats om patientnämndens uppdrag och verksamhet
samt läkemedelsförsäkringen och konsumentrapport till Läkemedelsverket. Ärendet
avslutas enligt överenskommelse med anmälaren.
V1507-03637-59
Synpunkter på läkarbesök och bedömning
En kvinna framför att hon bemöttes arrogant vid ett läkarbesök. Hon uppfattade att
läkaren nonchalerade hennes besvär och raljerade över en naprapatkontakt hon
hade haft. Kvinnan fick vänta länge utan att detta förklarades eller ursäktades. Hon
hade önskat en förklaring eller en ursäkt för väntan samt en saklig och professionell
information om sina besvär och en beskrivning av vilka möjligheter att åtgärda
dessa som finns.
Åtgärd: Anmälaren har inte återkommit i ärendet trots kontaktuppmaningar varför
det avslutas.
V1507-03663-58
Brister i intygshantering
En man framför att hans sambo fått avslag på sjukpenning från försäkringskassan
på grund av att det inte framgår av det medicinska underlaget vad patienten klarar
Sida 254
Avslutade ärenden under tiden 2015-04-01—2015-07-31, tillhör PaN 2015-09-17
av. Vid kontakt med vårdcentralen får de ingen hjälp då den läkare som skrivit
intyget inte längre är kvar på mottagningen och patientens nya läkare vill inte ändra
i intyget.
Åtgärd: Telefonkontakt med anmälaren och patienten. Anmälaren har informerats
om patientnämndens uppdrag och verksamhet. Läkare på vårdcentralen har ingen
skyldighet att ändra i ett sjukintyg i efterhand. Ärendet avslutas utan utredning hos
förvaltningen.
V1507-03664-30
Frågor kring ny medicinsk bedömning
En kvinna vill veta mer om second opinion.
Åtgärd: Informerar om regelverket i 8 kapitlet 1 § patientlagen. Informerar även om
valfriheten. Ärendet avslutas.
V1507-03667-62
Lång väntetid till specialistmottagning
En kvinna som remitterats till en specialistmottagning har synpunkter på att
väntetiden för att få komma dit är fem månader. Kvinnan undrar när hon har rätt till
ett besök enligt vårdgarantin.
Åtgärd: Anmälaren har informerats om patientnämndens uppdrag och verksamhet
samt om att behandling ska påbörjas inom 90 dagar enligt vårdgarantin. Lämnar
kontaktuppgifter till Vårdgarantikansliet vid Hälso- och sjukvårdsförvaltningen.
Anmälaren återkommer vid behov. Ärendet avslutas.
V1507-03708-62
Får inte besök inom vårdgarantins gräns
En kvinna har synpunkter på att hon inte får en tid på vårdcentralen inom en vecka i
enlighet med vårdgarantin. Det är dessutom minst ett par månaders väntetid om
man vill träffa sin husläkare. Kvinnan har också synpunkter på att
telefontillgängligheten är mycket begränsad. Man kan endast ringa under någon
timme tidigt på morgonen och besökstiderna tar då slut direkt. Man hänvisas i
stället till att ringa dagen därpå.
Åtgärd: Anmälaren har informerats om patientnämndens uppdrag och verksamhet.
Anmälaren nöjer sig med att klagomålet registreras. Ärendet avslutas.
V1507-03713-59
Missad provtagning
En man utreddes på sjukhuset och cancersjukdom konstaterades. Efter utskrivning
försämrades mannens hälsa och han behövde uppsöka akutmottagning. Anmälaren
framför att man efter diagnos missade att ta ett rutinprov vilket orsakade försämrat
hälsotillstånd och behandlingsmöjligheter.
Åtgärd: Ärendet avslutas enligt önskemål från anmälaren.
Sida 255
Avslutade ärenden under tiden 2015-04-01—2015-07-31, tillhör PaN 2015-09-17
V1507-03717-49
Anmälaren blev kränkt av ovidkommande frågor
Anmälaren blev kränkt av ovidkommande frågor som ställdes till honom när han var
i kontakt med psykiatrisk mottagning, frågorna handlade bland annat om politiska
åsikter.
Åtgärd: Anmälaren hörde senare av sig och meddelade då att han diskuterat det
inträffade med personal vid berörd mottagning och att förvaltningen kunde avsluta
ärendet utan vidare handläggning. Ärendet avslutas.
V1507-03759-64
Får inte vård
En kvinnas syster hade stora behov av hjälp både med vård och med ekonomi, men
fick inte denna hjälp från vården. Systern själv anser inte att hon behöver hjälp, och
den behandlande läkaren ville inte besväras av kvinnan.
Åtgärd: Förvaltningen har tagit kontakt med anmälaren och informerat att patienten
själv måste skriva under anmälan alternativt ge fullmakt till anmälaren att göra det
om ärendet ska kunna handläggas vidare. Anmälaren har inte möjlighet att få till
detta varför förvaltningen avslutar ärendet utan vidare utredning. Avslutsbrev
skickas till anmälaren.
V1507-03875-58
Önskar namn på verksamhetschef
En man framför att han önskar namnet på verksamhetschefen för ett
jourbilsföretag.
Åtgärd: Lämnar namn på verksamhetschef. Ärendet avslutas.
V1507-03890-58
Brister i tillgänglighet, oengagerad personal
En kvinna framförde synpunkter på lång väntan på besökstid hos sin husläkare. När
hon ville träffa en läkare snarare än vad som erbjöds på mottagningen, och frågade
efter annan mottagning eller närakut, ryckte man på axlarna och kände inte till
någon annan vårdgivare. När kvinnan gick ut från mottagningen såg hon närakuten
som låg precis bredvid. Anmälaren framförde synpunkter på bristande tillgänglighet
och engagemang.
Åtgärd: Anmälaren har informerats om patientnämndens uppdrag och verksamhet.
Vid telefonkontakt med anmälaren framkommer att hon inte önskar svar i ärendet
men önskar att hennes synpunkter kommer mottagningen tillhanda.
Överenskommer att skicka skrivelsen för kännedom till vårdgivaren utan
personuppgifter. Ärendet avslutas.
V1507-04008-64
Bristfällig utredning
Sida 256
Avslutade ärenden under tiden 2015-04-01—2015-07-31, tillhör PaN 2015-09-17
En man ansåg inte att sjukhuset hade gjort en tillräcklig utredning på hans barn
innan man inledde könsbytesbehandling.
Åtgärd: Anmälaren har informerats om patientnämndens uppdrag och verksamhet
samt Inspektionen för vård och omsorg. Anmälaren kan inte få fullmakt eller
medverkan från sitt barn (snart 18 år gammalt), varför förvaltningen inte kan
utreda ärendet. Anmälaren har kontaktat chefläkaren för verksamheten som
kommer att utreda ärendet. Ärendet avslutas från förvaltningens sida.
Sida 257