Vi på Fagrabäck

Vi på Fagrabäck
Informationsblad för medlemmar HSB brf. Fagrabäck i Växjö.
Utkommer mars, juni, september och december. Ansvarig utgivare är ordförande.
Årets stämma
Den 20 maj hade vi vår årsstämma, som vanligt i
Katedralskolans lokaler. 56 medlemmar + några
respektive kom till stämman.
Roland Isaksson valdes ännu en gång som stämmans ordförande och Alexander Widerström som
sekreterare.
Punkterna på dagordningen gicks igenom utan
några invändningar.
Inga motioner hade inkommit, däremot två extra
punkter, antagandet av HSB Kod för bostadsrättsföreningar samt beslut om portkodlås.
Stämmande beslutade anta HSB-Kod.
Däremot fick styrelsen i uppdrag att till nästa
stämma, eller om det är möjligt att kalla till extra
stämma, att ta fram underlag för vad en installation
av portlås kommer att kosta och att stämman då tar
ett beslut.
I förvaltningsberättelsen konstateras att efter de
renoveringarna/förbättringar, till ex byte till LEDlampor, fönsterbyte m.m. har elförbrukningen
minskat med 163/MWh, minskning med 197,730 kr
från 2013.
Fjärrvärmeförbrukningen har minskat med 648
MWh, minskning med 452 439 kr.
Den varma vintern bör beaktas i beräkningen med
fjärrvärmeminskningen.
Roland Isaksson redogjorde för föreningens årsredovisning, resultat och balansräkning, stämman
fastställde desamma.
På fråga om ansvarsfrihet för styrelsen beslutade
stämman enhälligt bevilja styrelsen ansvarsfrihet för
år 2014.
Inga nya styrelsemedlemmar valdes.
Efter mötet bjöds det på landgång, kaffe och kaka.
Revisor: Bertil Höjer
Revisorsuppleant: Lilian Hult.
Valberedning: Peter Mosonyi, Ingrid Upperud och
Gerd Signahl. Till sammankallande valdes Peter
Mosonyi.
OBS! Nytt angående kontantbetalning för
olika aktiviteter i föreningen.
Styrelsen har tagit beslut om att ingen handkassa
skall finnas på vicevärdsexpeditionen. Detta på
grund av Finansinspektionens rekommendationer
om handhavandet av kontanter.
HSB Sydost har fått i uppdrag att inbetalningar skall
göras med fakturor istället. Bokningar och anmälningar till de olika aktiviteterna sker som vanligt.
Nu är det extra viktigt att nycklar som inte används
lämnas tillbaka, i annat fall kommer ett krav via
faktura hem till er. Detta gäller bastu, träningslokal,
uthyrningsrummet, Lyan, kolonisterna.
De flesta som hyr kolonilott har redan betalat, om
inte, uppmanas ni att göra detta innan 1/7, då sista
redovisningen av kassan görs. Fr.o.m. nästa år
skickas fakturor även till er.
Önskas carport eller garage?
Även du som inte är uppsatt på garage- resp carportkön har nu möjlighet att få hyra en sådan. Hör
av dig till expeditionen så berättar vi vilka som är
lediga. Det är främst garage/carportar i norra delen
som f.n. är lediga.
Kostnad: Garage 250 kr/mån, carport 220 kr/mån.
Aktiviteter under våren
Den traditionella vårstädningen var den 16 maj med
c:a 20 deltagare. De främsta arbetsuppgifterna var
att källarfönster putsades, lusthusen fräschades
Styrelsens konstituering
upp och källartrappor städades och räcken blev
Ingrid Holmberg-Persson, ordförande, vald av föreavtorkade
ningsstämman.
Bakom hus 62 och 66 rensades det bort som komJohan Lindbladh, vice ordförande
munen lämnat kvar på marken i form av grenar och
Alexander Rönneke-Widerström, sekreterare
kvistar.
Mikael Edvinsson, ledamot
Alla gjorde ett mycket bra arbete under dagen.
Bernt Johansson, ledamot
Ett tack till alla er som kom och ett tack också till
Erika Martinsson, ledamot
vår grillmästare Stig Hagehed som höll kolen riktigt
Jonas Carlsson, HSB-representant
varm för att korven skulle grillas och som smakade
Studieorganisatörer: Lilian Hult.
gott efter arbetspassets slut.
Juni -15 Sida 1
Vi på Fagrabäck
Avtal
Under våren har vi gått igenom och förhandlat om
en del av våra avtal med företag.
HSB Sydost Ek förening har det Administrationsavtalet ekonomiska förvaltning omförhandlats och
skrivets om till nuvarande förhållande. Bl a inkluderar fakturering av föreningens aktiviteter i avtalet.
Kostnad för inre fond är borttaget. Efter vissa andra
förändringar konstaterades en minskning av kostnaden för avtalet.
Försäkringsgenomgång med Länsförsäkringar.
Ingen nämnvärd kostnadsförändring men vissa ändringar i försäkringsbrevet.
Nybyggnationen av garage, carportar har tillförts.
Också förtydligande av en del i försäkringsdelarna.
Stig Hagehed i grillningstagen!
Vicevärd Ingrid Upperud arbetar idag som uppdragstagare åt föreningen. Vi har tecknat en 60 +
olycksfallsförsäkring i Länsförsäkringar eftersom
föreningens försäkring inte är gällande för vicevärdar med dessa arbetsuppgifter.
Försäkringspremien 455 kr om året och försäkringen grundar sig på 10 basbelopp.
Källardörrar
Just nu håller vi på att få in offerter för byte av yttre
källardörrar. Vi har 23 st dörrar som inte är utbytta.
Det är husen 48,50,52,54 och 52. Troligen kan bytet
inte bli aktuellt förrän till hösten.
Rensning utanför 62:an.
Underhållsplan
Jonny i planteringstagen
Jonny ordnar med våra blomkrukor så det ser fint ut
på området. Det är mycket jobb för honom med
gräsmattor och häckar som skall klippas, rabatter
som måste rensas. Alla asfaltsytor som skall sopas
och däremellan byta cylindrar, tömma papperskorgar, rensa filter i tvättstugorna m.m. Listan blir lång
med allt som skall skötas om i vårt stora område.
Utemiljön är som den finaste parkanläggning tack
vare det arbete och omsorg som utförs av vår vaktmästare!
Juni -15
Vi har med hjälp av HSB Sydost att uppdatera föreningens underhållsplan. Vi kunde flytta fram byte
av tvättmaskiner, torktumlare och torkskåp från
årets datum till år 2020. Vid tidigare besiktning av
maskinparken gjordes bedömningen att maskinerna
håller i minst fem år till utan några större reparationskostnader. Våra asfaltsytor flyttades fram i tre
år. Vi vet inte vad som händer vid omläggningen av
Österleden och hur det projektet påverkar vårt område. Under hösten är det planerat att träffa Kommunen och få information om deras planer om projektet.
Hissar
Vi har fem hissar som inte är renoverade. Hus 62 D,
E, F och 68 A, B är inte åtgärdade. Efter besiktning
bedöms dessa hissar att hålla i många år till.
Förslagsvis kan man byta till samma sorts skjutdörrar som är insatta i hissar som tidigare renoverats.
Då byts också dörrlås och dörrkontakter som är den
största felkällan idag.
Sida 2
Vi på Fagrabäck
Cykelrensning
I mars hade vi också cykelrensning. Denna rensning
görs var 3:e år. Att detta behövdes visade de 65
cyklar vi sorterade bort. Många hade visserligen
glömt att märka sina cyklar men sammantaget finns
c:a 45-50 cyklar kvar. I tre månader från insamlingstillfället står cyklarna kvar, därefter lämnas de
till polisen för genomgång för att utesluta att cyklarna är anmälda som stulna.
Canasta, promenadgrupp, cirkel om landskap,
målarcirkel, föreläsning och bildvisning med
Lennart Bolling om sitt arbete för Sida har också
varit aktiviteter under våren.
Nytt program kommer inför hösten. Canastan börjar
den 10 augusti där både nybörjare och vana spelare
hälsas välkomna till Lyan måndagar 13.30-17.00
Resa till Halmstad/Steninge
Det var med viss undran vi steg ombord på bussen
denna morgon… Skulle ösregnet vid förra årets
bussresa upprepas i dag? Så blev det inte – ett par
regnskurar föll över oss, men då satt vi i bussen. Sol
och stark vind fick vi däremot uppleva.
Dagens första besök var på Halland Konstmuseum.
Här välkomnades vi med kaffe, fralla och liten
kaka i deras café. Vi hade hela museet för oss
själva och kunde strosa runt och njuta av såväl
konst som hantverk. Dock fick vi en guidning,
med focus på Halmstadgruppen, av Johanna Nilsson.
Avslutning gymnastikgruppen
Ulla Johansson bjöd på avslutningskaffe och hembakta kakor
Gymnastikgruppen tar ”semester” över sommaren.
Startar igen till hösten då Ulla Johansson fortsätter
som ledare igen med mjukgymnastik, två förmiddagar mellan 08.45-09. 30, måndagar och torsdagar.
Studiecirkel Eksjö med omnejd
Livliga diskussioner om Eksjö
Ett glatt gäng som under ledning av Ulla Hellendal
(syns tyvärr inte på bilden) har under vinter/vår träffats och läst om staden Eksjö med omnejd. Den 30
juni avslutar vi med en resa till Eksjö.
Juni -15
Det Johanna inte kunde berätta om Halmstadgruppen – det är inte värt att veta. Mycket duktig ung
kvinna!
Tillbaka ombord på bussen för en rundtur. Med oss
hade vi nu guiden Andreas Johansson. Han gav
oss en spännande och intressant historisk bild av
Halmstad. Stadens namn fanns redan på 1200-talet
och låg då vid Övraby och tillhörde Danmark.
På 1300-talet flyttades staden till sin nuvarande
plats vid kusten. 1658 blev Halland svenskt.
Danskarna förlorade striden mot Sverige under ledning av kung Karl XI, Halmstad industrialiserades
stort under 1800-talet. Hamnen byggdes ut, järnvägsnätet utökades m m.
Militärstaden Halmstad har en lång tradition som
avslutades år 2000. Rundturen avslutades vid Heagård.
Dags för lunch på Heagård Skafferi! Vi bjöds på ekologisk paj med bl a grönkål och lök – mycket gott!
Sida 3
Vi på Fagrabäck
Tid gavs för egna upptäkter i detta vackra stenhus
från 1600-talet. Flera lockande butiker besöktes
samt blev det en liten promenad i parken.
Solen skiner – och vi tar oss via kustvägen norrut
till
Vi tog farväl av Steningen och havet som idag visade sin styrka.
/Lilian Hult
Containern
Nästa gång containern ställs upp blir vecka 35 utanför hus 52G.
Inför sommaren
Vicevärdsexpeditionen är stängd för semester vecka
28 t.o.m. 31.
Vi är tillgängliga för akut hjälp på våra mobiltelefoner.
Ingrid U 0701-75 40 02
Ingrid HP 0734-16 51 89/ 0708-102628
Steninge Vandrarhem som drivs av Catarina Arvidsson med make. Hon välkomnande oss och
följde med på en kort busstur.
Vi stannade vid magiska/mystiska ställen….
dessa har Alf Hambe skrivit om i flera av sina
böcker. Tyvärr hade Alf Hambe insjuknat
Catarina såg dock till så vi fick lyssna på hans musik och ett ljudband där han bl a berättade om
sitt älskade ”ingeland”. (många små orter runt om
Steningen slutar på ”inge”” t ex Getinge)
Detta avnjöt vi till eftermiddagsfikat i det charmiga
vandrarhemmet.
HSB-kontoret är öppet hela sommaren.
Till sist vill vi önska alla en riktigt fin sommar
Styrelsen och vicevärdarna
Den 7 maj lyste regnbågen vackert över hus 64.
Catarina Arvidsson i berättartagen
Juni -15
Sida 4
Vi på Fagrabäck
Juni -15
Sida 5
Vi på Fagrabäck
Juni -15
Sida 6