Krisplan

Krisplan
läsåret 2015/16
www.vadsbogymnasiet.se
Förord
Ibland händer det.
Kanske när vi minst väntar det.
Kanske när vi är som mest oförberedda.
Vad kan vi göra åt det?
Ingen kan säkert veta när det händer.
Men att ha en beredskap - när krisen drabbar skolan - underlättar för all skolans personal, elever
och anhöriga. Vi vill inte stå handfallna när det händer.
Vi vill möta en kris på bästa tänkbara sätt.
Denna krisplan är till stor utsträckning en kopia av den krisplan som en arbetsgrupp på Tunaholmsskolan i Mariestad har utarbetat. Vi har fått tillåtelse att använda oss av den. Vi har dock
gjort en del förändringar och tillägg anpassade efter vår skola.
Krisplanen omfattar två delar.
Den första delen omfattar handlingsprogram vid olika krissituationer.
Den andra är en beskrivning av krisernas normala förlopp, sorgesituationer hos barn/elever och
betydelsen av ritualer.
Här återfinns också enkla råd till dig som hamnat i en situation, där du själv måste agera som
hjälpare.
Ungdomar på gymnasiet står mittemellan barn och vuxenvärlden men krisers förlopp stämmer in
på alla, även om det tar sig lite olika utryck i olika åldrar.
Denna krisplan är även användbar vid krissituationer inom Vuxenutbildningen.
Elevhälsan
Innehåll
Förord ......................................................................................................................................................1
Larm - Telefonlista ..................................................................................................................................3
Telefonnummer Centrala krisgruppen...............................................................................................5
Telefonnummer Extern experthjälp ...................................................................................................5
Om du behöver ge känslomässig första hjälp ......................................................................................6
Handlingsprogram vid olika krissituationer .........................................................................................7
Organisatoriska riktlinjer i en krissituation .......................................................................................7
Vad är viktigt för ett gott krisarbete? .................................................................................................7
Följande specificeras ..........................................................................................................................8
Fördjupning .............................................................................................................................................9
Kriser och deras förlopp .....................................................................................................................9
1.
Chockfasen ..............................................................................................................................9
2.
Reaktionsfasen........................................................................................................................9
3.
Reparationsfasen ..................................................................................................................10
4.
Nyorienteringsfasen .............................................................................................................10
Vanliga sorgereaktioner hos barn .......................................................................................................11
Ångest ................................................................................................................................................11
Förnekelser ........................................................................................................................................11
Skuld, självförebråelser, skam .........................................................................................................11
Social tillbakadragenhet ...................................................................................................................11
Tristess, depression, längtan, saknad och vrede ...........................................................................11
Beteendeförändringar .......................................................................................................................11
Psykosomatiska symtom ..................................................................................................................11
Sorg hos ungdomar - riktlinjer för omsorg .........................................................................................12
Emotionell första hjälpen..................................................................................................................12
Kommunikation med barn och ungdomar i sorg och kris .............................................................12
1
Betydelsen av ritualer i samband med dödsfall .................................................................................13
Läraren i fokus ......................................................................................................................................13
Stöd i krisarbetet på skolan .................................................................................................................14
Stöd till skolpersonal som arbetar med krisen...................................................................................14
Elevs dödsfall efter sjukdom................................................................................................................15
Elevs plötsliga dödsfall ........................................................................................................................15
Ritualer vid elevs dödsfall ....................................................................................................................15
Elevs försvinnande ...............................................................................................................................16
Allvarlig skolbussolycka med skadade eller döda .............................................................................16
Vårdnadshavares/syskons dödsfall ....................................................................................................16
Skolpersonals dödsfall .........................................................................................................................16
Tankar kring sorg och sorgearbete .....................................................................................................17
Sorg ....................................................................................................................................................17
Till familjen, grannar och andra som vill hjälpa människor i sorg ............................................18
Till de sörjande ..............................................................................................................................18
Dikter ......................................................................................................................................................21
Referenslista .........................................................................................................................................23
Förslag på annan lämplig litteratur .....................................................................................................23
2
Larm - Telefonlista
Upptäckaren larmar efter behov:
Räddningstjänst/Polis 112 (alternativt 114 14)
Lokal Krisgrupp
Skolledning
Maria Appelgren, Rektor
Birgitta Vallin, Biträdande rektor
Mikael Fransson, Biträdande rektor
Torbjörn Pettersson, Biträdande rektor
Per Andersson, Biträdande rektor Vuxenutbildning
Sören Pettersson, Intendent
Skolsköterskor
Tinta Gustavsson
Monica Lennartsson
Kuratorer
Ann-Sofi Lager
Katarina Kia Svensson
Arb: 0501-75 56 01
Mob 073-232 32 26
Hem 0501-147 27
Arb: 0501-75 56 02
Mob: 073-232 32 24
Hem: 072-387 48 28
Arb: 0501-75 56 04
Mob: 073-232 32 11
Hem: 0551-211 44
Arb: 0501-75 56 03
Mob: 076-853 52 62
Hem: 0511-805 37
Arb: 0501-75 56 06
Mob: 0709-75 14 77
Hem: 0709-75 14 77
Arb. 0501-75 56 05
Mob: 073-232 32 27
Hem: 0510-190 55
Arb.0501-75 56 08
Mob.073-32 80 029
Hem 073-084 15 47
Arb.0501-75 56 10
Mob.070-35 90 413
Hem.0501-13 666
Arb.0501-75 56 12
Mob.070-67 98 446
Hem. 0501-162 50
Arb.0501-75 56 11
Mob. 070-285 07 11
Hem. 0501-341 05
Aktuell Mentor
Se telefonlista- Vadsbogymnasiet/Vuxenutbildning på Bryggan
3
Specialpedagoger
Eva Rennemo
Ruth-Marie Sörenson
Arb. 0501-75 56 70
Arb. 0501-75 56 83
Studievägledare
Urban Tengman
Carina Löfström
Catrin Johansson
Arb. 0501-75 56 13
Arb. 0501-75 56 14
Arb. 0501-75 56 85
Expedition-skoladministration/information
Marjut Friman
Arb. 0501-75 56 07
Katarina Löfnertz
Arb. 0501-75 56 16
Marie Johansson
Arb. 0501-75 56 06
Jessica Larsson
Arb. 0501-75 56 21
Vaktmästeri
Michael Gustafsson
Jan Persson
Thomas Ahlström
Kent Jonsson
0501-75 56 15
0501-75 56 31
0501-75 56 37
070-511 65 31
4
Telefonnummer Centrala krisgruppen
Utbildningschef Katarina Lindberg
Lars Stäring (ht 2015)
Susanne Fransson
Anna-Karin Yseus
Maria Appelgren
Stina Lindell
Carina Törnell
Telefonnummer Extern experthjälp
Kinnekullehälsan/Avonova, Mariestad
Vuxenpsykiatrin
BUP
Willem-Jan Fens, Präst-Kyrkoherde
Erika Ogenholt, Präst
Monica Hedlund, Präst
Peter Byström, Skolpsykolog
Cecilia Karlsson, Skolpsykolog
Arb 0501 – 75 52 01
Mobil: 073 – 232 30 17
Hem: 0501 – 191 57
Arb: 0501 – 75 52 02
Mobil: 070-370 93 82
Hem: 0501 – 351 70
Arb: 0501 – 75 55 52
Mobil: 076-637 71 75
Hem: 0510-700 90
Arb: 0501 – 75 52 11
Mobil: 073-252 71 61
Hem: 0501 – 191 01
Arb: 0501 – 75 56 01
Mobil: 073-232 32 26
Hem: 0501 – 147 27
Arb: 0501 – 75 52 08
Mobil: 076-853 52 08
Hem: 0510-77 12 44
Arb: 0501 – 75 52 05
Mobil: 070-570 44 07
Hem: 0501 – 401 17
0501 – 672 00
0501 – 683 00
0501 – 683 80
0501 – 39 05 01
0501 – 39 05 02
0501 – 39 05 03
0501 - 39 05 04
0501 - 75 52 10
Mobil 070-636 64 11
Hem 0500-46 03 67
0501 - 75 52 20
5
”Håll i, håll om, håll ut, häll i!”
Om du behöver ge känslomässig första hjälp
1. Tillrättalägg klimatet runt om den hjälpbehövande så gott det går.
Ge:
 omsorg
 värme
 lugn
 trygghet
 förståelse
 accepterande
2.




Ge saklig information
vad har hänt och när?
familjen - vad har hänt med den?
redogör, så gott du kan, för vad som skall ske
var beredd på chockreaktioner
3. Låt informationen vara kort, precis och taktfull
4.





Ge dig tid att:
lyssna
lugna
trösta
verkliggöra det overkliga
var inte rädd för tårar
5. Låt personen tala om händelsen.
6. Undvik tomma fraser (det kunde varit värre .... etc.)
7. Lova inte för mycket. "Ta inte över" utan låt de drabbade göra så mycket de själva kan. Främja
aktivitet i stället för passivitet.
8. Varsam beröring lugnar.
9. Skydda mot ytterligare stress genom att försöka hålla massmedia och nyfikna åskådare på avstånd.
Den drabbade bör besparas fler starka intryck.
En ”krislåda” innehållande bl.a. krisplan och aktuella telefonnummer är placerad i receptionen.
6
Handlingsprogram vid olika krissituationer
Organisatoriska riktlinjer i en krissituation
För skolans del är det viktigt att diskutera vilken ”policy” som bör följas i en krissituation. Erfarenhet har visat att följande punkter är av betydelse.
1. Skolan bör sörja för att det finns riklig information om det som hänt, om hur och varför det
hände. Kontakta personer och/eller institutioner som kan förse lärare, elever och närmast anhöriga med aktuella uppgifter.
2. I en krissituation bör skolan inta en öppen hållning. Göra skolan till en plats där eleverna kan
uttrycka sina tankar och känslor på olika sätt och via olika kanaler. Låt dem uttrycka sina smärtsamma upplevelser i en miljö präglad av omsorg.
3. Återgå till vardagliga rutiner så snart som möjligt, men sätt av tid för ritualer, samtal och
andra uttrycksformer för eleverna.
4. Skolledningen ansvarar också för att skolans personal ska få hjälp att bearbeta sina egna tankar och reaktioner efter en krishändelse.
5. Skolan måste förbereda personal på att ta hand om nära anhöriga, massmedia (utse en pressansvarig, oftast rektor) och andra som i en krissituation kan tänkas göra förfrågningar per telefon
eller vid besök.
6.
Låta eleverna delta i minnesstund/begravning (inhämta nära anhörigs synpunkt).
7. Vara aktiv i relationen till elevernas nära anhöriga. Upplys dem om vad som hänt, om vilka
reaktioner som är vanliga i en krissituation. Berätta vad de kan göra för att hjälpa till.
Vad är viktigt för ett gott krisarbete?






Samarbetet måste fungera
Tydlig rollfördelning
Regelbunden uppföljning av vidtagna åtgärder
Information utåt till all skolpersonal (viss info till alla, inte allt till alla)
Vid händelser där pressen är intresserad bör man omedelbart utse en kontaktperson
Alla bör hänvisa till denna person
Vid svåra händelser i eller utanför skolan som drabbar elever eller lärare sammankallas en krisgrupp bestående av
 Rektor (sammankallande)
 Kurator
 Skolsköterska
 Präst
 Mentor
7
Följande specificeras
1. Vem ansvarar för att:
- skaffa information
- samla/kontakta/informera personal
- organisera åtgärderna
- underrätta om dödsfall
- informera/ta hand om massmedia
2. Hur ska eleverna informeras:
- klassvis eller tillsammans
- behövs assistans från extern stödpersonal.
3. Vilken typ av åtgärder krävs:
- klassrumssamtal
- ritualer i klassrummet
- jordfästning
- andra symboliska uttrycksformer, minnesstund (inhämta nära anhörigs synpunkt)
- uppföljning i grupp
- individuell uppföljning
- PBU-mottagningen
- kontakt med hemmet – utse kontaktman.
4. Hur bör aktiviteterna prioriteras:
- vad är väsentligt (riktlinjer för prioriteringen)
- i vilken ordning bör aktiviteterna genomföras
Åtgärdernas omfattning varierar beroende på vilken typ av händelse det är frågan om. Somliga
händelser kräver enbart individuell behandling, andra kräver en uppläggning som omfattar hela
skolan
Nödvändiga åtgärder fastställs efter att följande punkter klarlagts.
 Vilka är drabbade?
- elever
- personal
 Vad har hänt?
- olycka
- svår sjukdom
- självmord
- mord
- annan händelse
 Hur skedde det?
- i skolan
- utanför skolan
- vilka var omständigheterna
 Vilken information har förmedlats?
 Hur är situationen nu?
8
Fördjupning
Kriser och deras förlopp
Kriser är något som alla upplever i olika livsskeden. En del av dem, och det är sådana kriser som
detta kompendium handlar om, förorsakas av olika yttre händelser, t ex genom att någon avlider
eller är med om en olycka.
Reaktionssättet vid kriser följer ett visst förlopp, som är viktigt att känna till.
1. Chockfasen
Denna fas varar från ett kort ögonblick upp till några dygn.
De drabbade har en känsla av overklighet. Man kan inte riktigt förstå vad som har hänt, det hela
är som en ond dröm eller något som sker på film.
De drabbade förefaller okänsliga, bedövade. Även om de på ytan kan verka lugna upplever de ett
inre kaos och har i efterhand svårt att redogöra för vad som hänt. Detta tillstånd är lätt att missförstå, utomstående kan tolka reaktionen "Han tar det så bra" när verkligheten personen befinner sig i ett chocktillstånd.
I andra fall kan de drabbade reagera genom förtvivlan, förvirring.
Det är sällan de drabbade grips av panik, men det kan inträffa vid hög grad av livshot kombinerat
med tidspress, som t ex vid en brand. Man skall då isolera dem som drabbats av panik, så att de
inte kan "smitta" övriga gruppen. Det är också mycket viktigt att bekämpa rykten och sprida sann
information för att minska risken för panik.
Måna drabbas av förändrad tidsuppfattning. Man tycker att händelseförloppet tar oändligt lång
tid, när det i själva verket kanske rör sig om minuter. Detta motverkas om de drabbade, t ex vid
en bussolycka, får så tät information som möjligt om räddningsarbetet. "Nu är ambulanserna på
väg,", "Era föräldrar är på väg hit" etc.
Olika fysiska reaktioner under chockfasen inträffar: man kan få hjärtklappning och hög puls,
drabbas av muskelspänningar, darrningar och skakningar, svettas, kan inte hålla urin och avföring,
kräks, man blir yr, känner sig matt eller svimfärdig.
Ofta är det känslor och tankar inför sin egen reaktion som gör att människor har svårt att komma
över kriser. "Varför kände jag inte sorg?" "Är det fel på mig eftersom jag inte blir tillräckligt ledsen?" Svaret är att kroppen mobiliserar alla krafter och försvar för att klara situationen eftersom
man är i chock.
2. Reaktionsfasen
Denna fas pågår oftast någon eller några månader. Den drabbade har nu förstått vad som hänt,
har tvingats öppna ögonen för det inträffade. Nu kommer sorgereaktionen.
Många får svårt att skilja mellan verklighet och det overkliga.
9
Man återupplever och får påträngande minnesbilder. Man kan påminnas av syn- och hörselintryck, lukter, smaker och beröringar. Det kan t ex vara helt outhärdligt att känna lukten av grillat
kött om man varit med om en brand.
Ångest
Man blir mer sårbar och är rädd för nya olyckor
Man kan känna rädsla inför framtiden. Många barn tänker: "Jag kommer nog aldrig att bli vuxen".
Man får ökad faroberedskap, spritter till vid minsta ljud. Detta gäller speciellt våldsoffer.
Generell ångest. Krissituationer sätter så gott som alltid spår i skolsituationen, t ex sänkta prestationer eller oförklarliga reaktioner i klassrummet (man vågar kanske inte längre sitta nära dörren
etc).
Man kan få svårt att komma ihåg, koncentrationssvårigheter. Viktigt att undervisande lärare är väl
medvetna om detta.
Sömnsvårigheter, man har svårt att somna eller vakna, mardrömmar.
Ledsenhet, sorg, depression. Många upplever en sänkt livskvalitet
Skuld, skam, självförebråelser. Man kan känna skuld över att själv ha överlevt eller förblivit
oskadd, likaså över sina egna reaktioner eller ouppklarade relationer.
Aggressivitet och ilska gentemot den döde, mot den som försökt hjälpa, mot den skyldige.
Isolering. Man isolerar sig gentemot omvärlden, drar sig tillbaka. Isolering kan också ta sig uttryck
i förnekande av känslor. Man kan t ex prata till synes lugnt om dödsfallet eller den egna sjukdomen och förneka betydelsen av det inträffade. Problemet med denna typ av reaktioner är att sorgen inte kan genomarbetas på ett riktigt sätt. Känslorna behöver komma fram!
Olika fysiska reaktioner, t ex nedsatt immunförsvar, olika psykosomatiska symtom, vilka i sin tur
kan leda till sjukdomar.
Existentiella problem. Man frågar sig om meningen med livet, upplever meningslöshet, man kan
tycka sig återse den döde, överge sin tro eller ge sig hän åt religiösa rörelser, spiritism. Självmordsförsök kan förekomma.
3. Reparationsfasen
Denna fas pågår från någon till några månader efter händelsen till cirka ett halvt eller ett år senare. Nu börjar de drabbade på nytt att vända sig utåt och se framåt. De har accepterat det inträffade och börjar se nya möjligheter i livet. Det är viktigt att tiden före händelsen inte skönmålas,
utan att man ser på verkligheten sådan den var - att man orkar minnas att tiden före krisen också
hade sina svårigheter och problem.
4. Nyorienteringsfasen
Denna fas har inte någon avslutning. De drabbade lever nu vidare med det förgångna som ärr
som finns kvar. Ärren är dock inget hinder för ett relativt normalt liv. Ibland upplever man korta
perioder av smärta.
En kris kan också vara en möjlighet som kan leda till ödmjukhet och mognad.
10
Vanliga sorgereaktioner hos barn
Sorgereaktionen kan se olika ut beroende på barnets ålder, vilket släktskap eller relation barnet
hade till den döde, vilket stöd barnet får från omgivningen. Barn ser annorlunda på döden, just
för att de är barn, men de sörjer lika länge som en vuxen. Vi har försökt göra en sammanställning
av olika sorgereaktioner hos barn, och vilka symtom de kan visa då de sörjer. Vi har här närmast
tänkt på sorgereaktioner då det gäller dödsfall, men dessa reaktioner kan även förekomma vid
sjukdom, olyckor och andra separationer.
Många av dessa reaktioner stämmer även in för äldre barn och vuxna.
Ångest
 rädd att vara ensam
 rädd för mörker
 rädd att bli sjuk
 mardrömmar, sömnsvårigheter
Förnekelser
 Barn har olika förklaringar för hemska saker om hänt, särskilt då de är små. De kan t ex säga
att "pappa har åkt till USA", då fadern i själva verket avlidit. Dessa förnekanden kan förhindra att barnens sorgebearbetning kommer igång.
Skuld, självförebråelser, skam
 Barnet kan t ex skämmas för att det inte talat om för den döde hur mycket det tyckt om
denne. Särskilt svåra skuldkänslor kan uppträda då en nära anhörig begått självmord, barnet
kan då inte få någon förklaring till det inträffade. Det kan vara svårt att få hjälp av andra anhöriga eftersom dessa har fullt upp att själva bearbeta sina egna skuldkänslor.
Social tillbakadragenhet
 Barnet vill t ex inte vara med på rasten eller träffa kamrater på fritiden.
Tristess, depression, längtan, saknad och vrede
 Barnet kan känna sig övergivet, ensamt och längta efter en gemenskap, som inte längre kan
uppfyllas. Dessa känslor kan omvandlas till vrede. Det kan till och med vara så att vreden kan
riktas mot en allvarligt sjuk eller döende anhörig, medan denne fortfarande är i livet. Barnet
blir hjälpt om man låter det uttrycka sin vrede och klä sina känslor i ord, samtidigt som man
bejakar barnets känslor.
Beteendeförändringar
 Barnet kan t ex bli hyperaktivt i skolan och ständigt pocka på lärarens uppmärksamhet
 Barnet kan bli passivt, tyst och osynligt och få svårt att koncentrera sig.
Psykosomatiska symtom
 Barnet kan få t ex magont, sängvätning, huvudvärk, sömnsvårigheter
11
Sorg hos ungdomar - riktlinjer för omsorg
Emotionell första hjälpen
Se till att klimatet kring hjälpen präglas av omsorg, förståelse, acceptans och stöd.
Bidra med fakta och information:
- vad har hänt och när skedde det
- vad kommer att ske härnäst
- undvik att teoretisera; ge enkla förklaringar
Sätt av tid för att lyssna och stödja.
Undvik fraser av typen:
- ”tiden läker alla sår”
- ”jag förstår hur du känner det”
- ”det kunde ju varit värre”
- ”du kan vara glad att du lever”
Lova inte mer än du kan hålla.
Skydda eleverna mot onödig stress som t.ex. påflugna journalister, starka sensoriska intryck och hjälpsamma men
överaktiva personer.
Kommunikation med barn och ungdomar i sorg och kris
Det är viktigt med öppen och ärlig kommunikation
Ge åldersanpassad information Undvik abstrakta förklaringar
Använd inte uttrycken ”sömn”, ”resa” etc. som omskrivningar för döden.
Ge tid för kognitiv bemästring:
- acceptera frågor och samtal om händelsen
- acceptera att samtalen kan bli korta
Gör förlusten verklig:
- dölj inte dina egna känslor
- låt ungdomarna delta i ritualer
Tala om för ungdomarna att det är normalt att reagera:
- upplys dem om vanliga reaktioner
- avvisa inte deras reaktioner
- tala om för dem att det är smärtsamt men nödvändigt att arbeta sig igenom sina känslor.
- ge dem hopp men undvik att förringa deras smärta.
12
Betydelsen av ritualer i samband med dödsfall
Vi har många olika ritualer som vi kan bli hjälpta av. Sådana ritualer är t ex att se den döde, hålla
minnesstunder, besöka olycksplatsen, delta i begravningen, hissa flaggan på halv stång tillsammans.
Ritualerna har olika funktioner:
1. Ritualerna gör det overkliga verkligt.
2. Ritualerna hindrar fantasier (t ex om ohyggliga skador). Det kan vara bra om någon som varit med
kan berätta inför klassen, t ex om någon har omkommit. Ungdomarna får svar på hur skadorna
såg ut och om händelserna däromkring. Då dämpas ångesten och traumat blir mindre.
3. Ritualerna främjar reaktioner, sätter t ex igång sorgearbetet.
4. Ritualerna markerar övergången från ett tillstånd till ett annat.
5. Ritualerna gör det möjligt att få ta farväl.
6. Ritualerna mobiliserar stöd från nätverket, man känner att man är många tillsammans, att man har
omgivningens stöd.
7. Ritualerna är symboliska uttryck, de hjälper oss att uttrycka känslor som vi annars har svårt att visa.
Pojkar och män har ofta svårare att uttrycka sin sorg och ångest. Detta kan leda till kriser inom
familjen - kvinnorna tror inte att männen sörjer lika mycket, männen säger "vi måste gå vidare".
Separationer är vanliga.
8. Ritualerna stimulerar minnen.
Läraren i fokus
DU berörs också av en kris i skolan.
Vem tar hand om dig?
Det är viktigt att de som arbetar med människor har någonstans att gå med sina upplevelser och
känslor.
Det är inget tecken på styrka att klara av att bära allting ensam.
Sorg och död är ämnen som de flesta av oss skjuter ifrån oss så länge vi kan. Många människor
lägger lock på sina känslor. Många använder mer energi till att kontrollera sorgen än till att sörja. I
synnerhet många män. Man skall vara stark och inte gråta. Många går omkring med ett obearbetat
förhållande till sorg och död. Det är svårt att vara till någon vidare hjälp för sin klass i en sorgsituation om man själv inte klarar av att tala om sorg, död och känslor. Du måste våga möta dig
själv och din egen sorg.
Som lärare bör du vara den mest centrala ledaren av klassens sorgarbete. Du står i ett alldeles
speciellt förhållande till eleverna. Du känner till klassens utvecklingsnivå, de känner dig och du
känner dem. Ingen kan ersätta dig! Ha ingen övertro på experter!
Det sorgarbete som utförs i skolan förmedlar attityder till eleverna. Det bidrar till att skapa mönster för hur de senare i livet kommer att uppträda i samband med sorg.


Tala om sorg, visa respekt och medkänsla
Stanna upp för att markera och delta
13





Ge dig tid att dela elevernas smärta
Var öppen med din egen sorg
Visa respekt för känslor
Låt handlingar och prioriteringar präglas av andras behov och livssituationer, inte bara styras
av de egna behoven
Bevara minnet av den döde genom att ta upp händelsen vid senare tillfällen när det faller sig
naturligt.
Stöd i krisarbetet på skolan




Kyrkan
Socialtjänsten
Barn- och ungdomspsykiatri/Vuxenpsykiatrin
POSOM-gruppen vid katastrofer
Stöd till skolpersonal som arbetar med krisen
Har du varit "hjälpare" i en krissituation i skolan kan du behöva stöd och hjälp att hantera det
som hänt och att orka gå vidare. Det kan ex handla om:



Hjälp att planlägga återvändande till vanliga arbetsuppgifter
Kollegialt stöd
Fysisk träning, för att bli av med all energi som kroppen samlar i och med krisen, kombinerat med vila
 Deltagande i ritualer
 Vad kan kommunen erbjuda?
 Skolans krisgrupp
 Centrala krisgruppen
 extern experthjälp
14
Elevs dödsfall efter sjukdom
Även om en elev varit allvarligt sjuk under en tid, förbiser vi vuxna ofta att berätta för t ex skolkamraterna om sjukdomsförloppet eller den senaste utvecklingen. Eleverna förstår därför inte
alltid vad som håller på att hända och är därför dåligt förberedda på dödsfallet. Man får också
vara förberedd på att övriga elever kan dra sig ifrån den sjuka eleven eftersom de har svårt att
hantera sjukdomen känslomässigt. Detta kan bli en dubbel börda för den sjuka eleven. Dels skall
det bära sin egen sjukdom, dels blir det uteslutet ur gemenskapen. Att informera om sjukdomen i
klassen (via skolsköterskan) kan vara bra, men det är viktigt att lyssna till elevens och vårdnadshavares önskemål.
Vid en elevs dödsfall bör den som först får vetskap om dödsfallet meddela SKOLLEDNINGEN som i sin tur sammankallar SKOLANS KRISGRUPP snarast möjligt. MENTORN ska vara med vid
detta möte. Kontaktperson/er utses för den drabbade familjen.
Det är väldigt viktigt att skolan i sitt agerande tar hänsyn till familjens önskemål. Mentorn samlar
klassen, eventuellt med stöd av skolans krisgrupp och berättar för eleverna vad som hänt. Informationen bör vara enkel och konkret. Rektor informerar skolans personal.
(Se nedan ritualer vid elevs dödsfall)
Elevs plötsliga dödsfall
Oväntade dödsfall t ex genom hastigt insjuknande, självmord, drunkning eller bilolycka drabbar
övriga klasskamrater som en chock. Man får ingen tid att mentalt förbereda sig på dödsfallet och
många känslor cirkulerar.
Den som först får vetskap om dödsfallet kontaktar SKOLLEDNINGEN som i sin tur sammankallar
SKOLANS KRISGRUPP. Dessa har sedan ett akut möte dit även MENTORN kallas.
En person utses som tar kontakt med nära anhöriga och som har fortsatt kontakt. Kontaktpersonen bör helst inte ha någon privat relation med familjen.
Eventuella kontakter med massmedia sköts av rektor.
Ritualer vid elevs dödsfall

Elevhälsan gör iordning rum/bord med ljus, foto, blommor och kondoleanshäfte. Krislåda finns på expeditionen

Flaggan på halv stång


Gemensam minnesstund (inhämta nära anhörigs synpunkt)
Minnesstunden kan t ex omfatta:
o minnesord från skolledaren
o några ord från mentorn
o någon läser en dikt
o prästen säger några ord
o sång eller musikstycke


Tid avsätts i klassen för att prata om det som hänt.
Elev och mentor/skolpersonal kan delta i begravningen efter samråd med anhöriga
15
Viktigt
Har fler elever varit inblandade kontaktas deras nära anhöriga för närmare information av någon i
krisgruppen.
Har eleven syskon på skolan?
Även i syskonets klass bör tid avsättas för samtal.
Information till elever och personal som inte är närvarande.
Elevs försvinnande
Skolledningen sammankallar skolans krisgrupp och mentor snarast. En kontaktperson utses för
samarbete med polis och familj. Kontaktpersonen är sedan informationsbärare till berörd skolpersonal. Efter samråd med anhöriga beslutas om vilken information som skall lämnas på berörd
skola.
Allvarlig skolbussolycka med skadade eller döda

Åtgärder. Se under rubriken elevs försvinnande
Viktigt
Mentor ska alltid meddela undervisande lärare om schemabrytande aktiviteter såsom resor, studiebesök, exkursioner och utflykter. En aktuell klasslista ska också lämnas till receptionen om
vilka elever som deltar i aktiviteten olika, ärende, färdsätt samt tiden man är borta.
Vårdnadshavares/syskons dödsfall
Mentorn informeras i regel först. Denne underrättar krisgruppen via rektor eller annan tillgänglig
medlem i gruppen.
En kontaktperson - vanligen mentorn - utses för kontakt med hemmet. Klassen bör informeras
om dödsfallet eventuellt med stöd av elevhälsopersonal.
Det är viktigt att avsätta tid i klassen för samtal om det inträffade.
Berörd personal informeras.
Skolpersonals dödsfall
Skolledningen förmedlar dödsbudet till skolpersonal och elever. Den sörjande familjens önskemål
om vidare information respekteras.






Personalsamling på arbetsplatsen för att hedra den döde
Minnesstund för eleverna
Flaggan på halv stång
Beroende på hur nära den avlidne står eleverna, avsätts tid för att tala om dödsfallet i klassen. Om någon elev behöver prata så ska det finnas möjlighet till det.
Möjligheter, för de elever som så önskar, att delta i begravningen, om inte anhöriga har
andra synpunkter.
Stöd till kollegor.
16
Tankar kring sorg och sorgearbete
Sorg
 Sorg är en nödvändig process vid förlust av en nära anhörig

Sorg är ingen sjukdom, utan en naturlig reaktion på en extrem situation

Sorg tar mycket längre tid än vad många tror

När verkligheten börjar komma in i medvetandet kommer sorgen som en bölja av smärta
- ofta rent fysiskt

Sorgen har sin egen individuella rytm och förstärks vid märkesdagar, högtidsdagar och
bestämda sinnesintryck som förbinds med den döde.

Det är vanligt med rastlöshet, handlingsförlamning, trötthet och dåligt minne en period.

Det är vanligt med skuldkänslor för sådant som blev sagt och gjort eller för sådant som
inte blev sagt och gjort

Det är vanligt att känna vrede - över sig själv, sjukhuset, läkaren och den döde

Det är vanligt att känna sig helt nedbruten under en lång period och förlora tron på att
någonsin kunna bli glad igen

Det är vanligt att växla mellan gråt och skratt, sorg och glädje

Det är vanligt att i perioder vara rädd för att bli psykiskt sjuk

Det är vanligt att känna en lättnad tillsammans med sorgen, om förhållandet till den döde
var svårt eller det har varit en lång eller svår sjukdom

Det är vanligt att prata om och om igen om det som skedde i samband med dödsfallet eller att låta tankarna kretsa omkring det

Det är vanligt att uppleva sig själv förändrad - man känner inte igen sig själv


Sorgen är inte farlig - om alla olika känslor får släppas fram och inte hindras.
Obearbetad och förträngd sorg kan stänga ute känslor och djupa kontakter med andra
människor. Man fryser ned sina känslor, stelnar och blir lättare sjuk.

Den sörjande har själv bästa möjligheten att veta hur han eller hon har det, hur sorgen
upplevs, vad han eller hon behöver, vad som är det bästa.

Den sörjande har rätt att avgöra om han eller hon inte orkar eller vill släppa sorgen inpå
sig.
17
Till familjen, grannar och andra som vill hjälpa människor i sorg

Du kan hjälpa den anhörige att få se och vara hos den döde, men respektera om han/hon
inte önskar det

Ta inte omgående bort saker som tillhört den döde. Den sörjande bör få göra det i sitt
eget tempo med hjälp och stöd efter eget önskemål

Du kan gärna komma med mat, städa, ta dig an barnen - men vänta dig inte något tack.
Den sörjande har inte någon energi till att tänka på andra

Den sörjande kan vara kort och irriterad, ta inte detta personligt. Kom igen en annan dag
också.

Fråga den sörjande vad han eller hon önskar om du är osäker.

Gå inte förbi den sörjandes sorg i tysthet. Undvik inte att prata om den döde. Säger du
något som får den sörjande att brista i gråt har du inte gjort något fel - kanske tvärtom.

Respektera att det blir paus i sorgen, att den sörjande kan roa sig och le. Det ger nya krafter till att släppa in sorgen igen.

Respektera den sörjande när han eller hon inte ser någon ljuspunkt i sin sorg. Försök inte
att få honom/henne att se något annat.

Du kan inte hjälpa den sörjande att inte sörja. Du kan nämligen inte väcka den döde till
liv igen. Här är du hjälplös.

Du kan stödja den sörjande på vandringen genom sorgen, genom att acceptera och ta
emot de känslor han/hon delar med dig, lyssna och lyssna igen. Gå in i den sörjandes förtvivlan i stället för att springa undan den. Då kommer du att finna att sorgen är en process och att det sker något med sorgen, även om det tar tid.

Förvänta dig inte av männen att de skall vara starka och hjälpa sin hustru. De mår bättre
av att sörja tillsammans.

Förvänta dig inte av barnen att de skall vara duktiga och snälla och inte kräva något. Det
är nu de behöver stöd och hjälp. Barn sörjer också.
Till de sörjande

Det hjälper ofta i längden att ha sett och varit hos den döde en stund, ävenom det kan
kännas svårt och mer än man orkar. Du har rätt att avgöra vad som är bäst för dig.

Därför att fantasier som regel är värre än verkligheten och därför att fantasier kan ge
skrämmande mardrömmar under en längre tid, kan det vara bättre att se den döde efter
olyckan. Det kan räcka att få känna och se en kär hand om inte ansiktet kan ses.
18

Be om den hjälp och det stöd du behöver - andra vet inte riktigt vad dina verkliga önskningar och behov är.

Undvik att ta stora och avgörande beslut, som att flytta från hus och hem för fort.

Ta tid på dig att ta bort saker och ting efter den döde. Dessa ting kan hjälpa att minnas
och att sörja.

Låt barnen delta i sorgen, även de har behov av att ta känslomässigt farväl av den som är
borta. Låt en trygg vuxen vara nära dem, som kan förklara för barnet vad som händer.
Svara på deras frågor.
Tala med någon om dina känslor, var inte rädd för att gråta. Det hjälper att sätta ord på
sorgen.


Förklara för den som står dig nära att de inte behöver trösta eller säga mycket. Det är nog
att de är där och lyssnar.

Om besöken mattas eller upphör efter en tid pröva då att ta kontakt. Många är rädda för
att "tränga sig på".

Om du märker att du beter dig avvisande och är förtvivlad, säg till dina närmaste att de
inte skall ta illa upp om du verkar kort. De kommer att förstå dig.

Sök gärna stöd hos andra som upplevt sorg. De vet hur svårt det är, men också att det
finns en väg ut ur mörkret. Den vägen går till sorgens botten men leder också med tiden
fram i ljuset igen.
19
Allt är bra
Döden betyder ingenting. Jag har bara dragit mig tillbaka till ett annat rum. Jag är fortfarande
jag och du är du. Allt vi har för varandra, det är vi fortfarande.
Nämn mig vid mitt vanliga, familjära namn, tala till mig på samma sätt som du alltid brukade
göra. Ändra inte ditt tonfall. Håll sorgen borta från din röst. Skratta tillsammans med mig, som
vi alltid brukade skratta åt vardagens småting.
Var med mig. Le med mig. Tänk på mig. Bed för mig.
Låt mitt namn fortsätta vara en del av din vardag.
Livet betyder detsamma, ingenting har skett som förändrar det.
Livet går vidare, därför att det måste gå vidare.
Döden är ju ändå ett tillfälligt avbrott i vår gemenskap.
Varför skulle du sluta tänka på mig, för att du inte längre kan se mig.
Jag väntar på dig, för en kort stund. Alldeles i närheten.
Allt är bra.
Henry Scott
1847-1918
Holland
20
Dikter
Om livet känns ledsamt
Om livet känns ledsamt
och sorgsna vi är
lyft ditt ansikte
mot himmelen opp
men himlen är mulen
och tråkig och grå
vart vänder
vi blicken då?
då vänder du
blicken mot marken igen
kanhända liten blomma
du ser
hon sträcker så stolt
på sin smala hals
hon sträcker sig
upp mot dig
ty blomman hon vet
att bak regntung sky
är himmelen
glittrande blå
Vi människor har ju så svårt
att förstå
utan sorg vet ingen
vad att vi behöver molnen
de grå
glädje är
utan moln
kan solen bli för het
Jag tror allt att
Gud har ordnat det fint
när Han blandade glädje och sorg
Han blandade också
på moln och sol
där Han sitter
i sin himmelska stol
Små barn på jorden
som sorgsna är
lyft åter blicken
mot skyn
så skall du se genom
trasigt moln
en lycklig sol
som ler
Tack sol
som lyser så varm och skön
du får ej slockna
det är vår bön
Barbro Karlén
Än
Ack käraste
snart är mörkret här
det stora oundvikliga mörkret
Vi måste med all vår styrka och ömhet
beskydda glädjens lilla snigel
som upplyser vår vardag än.
Maria Wine
Det händer något
Det händer något med naturen
när en människa dör
Träden
som sett oss födas
stillnar och förtätas i sin grönska
De minns oss
i sina årsringar
Gräset
som böjt sig under våra fötter
reser sig
segervisst i sin tystnad
När en människa dör flyttar hon in
i träden och gräset.
Därför susar det alltid av liv
när vinden går genom träden
och får gräset att viska.
Peter Curman
21
Nu föds ett barn
Hur känns det att vara död?
Nu föds ett barn
och nu
och nu
En stund på jorden
föddes du
Och någon andas
sista gången
varje stund
Nu andas någon
inte mer
och någon ser
för sista gången
nattens gråmoln brista
Varenda dag
är alltid första den
och den sista.
Hur känns det att vara död egentligen?
Att bara hastigt försvinna
med huvudet sprängfullt
av tankar
Hur känns det att somna
utan att någonsin vakna?
Så här om våren till exempel –
har man en känsla av
att man går miste om
nånting väsentligt då?
Har man överhuvudtaget
någon aning om
att man inte längre finns –
Barbro Lindgren
Var inte rädd för mörkret
Barbro Lindgren
Saknad
Så liten plats en människa tar på jorden.
Mindre än ett träd i skogen.
Så stort tomrum hon lämnar efter sig.
En hel värld kan inte fylla det.
Så litet en människas hjärta är.
Inte större än en fågel.
Rymmer ändå hela världen
och tomma rymder större än hela världen
ändlösa tomma rymdskogar av tystnad sång.
Ingrid Arvidsson
Engång skall du…
Engång skall du var en av dem som levat
för längesen.
Jorden skall minnas dig så som den
minns gräset och skogarna,
det multnade lövet.
Så som myllan minns
och så som bergen minns vindarna.
Din frid skall vara oändlig så som havet.
Pär Lagerkvist
Var inte rädd för mörkret,
ty ljuset vilar där.
Vi ser ju inga stjärnor,
där inte mörker är.
I ljusa irisringen
du bär en mörk pupill,
ty mörkt är allt, som ljuset
med bävan längtar till.
Var inte rädd för mörkret,
ty ljuset vilar där,
var inte rädd för mörkret,
som ljusets hjärta bär.
Erik Blomberg
Gråt inte!
Gråt inte för att jag är död
jag finns inom dig alltid.
Du har min röst
den finns i dej
den kan du höra när du vill.
Du har mitt ansikte
min kropp
Jag finns i dej.
Du kan ta fram mej
när du vill.
Allt som finns kvar av mej
är inom dej.
Så är vi jämt tillsammans
Barbro Lindgren
22
Referenslista
Cederblad, M. (1986). Barn- och ungdomspsykiatri, Esselte
Cullberg, J. (1980). Kris och utveckling, Natur och Kultur
Dyregrov, A, 2006. Beredskapsplan för skolan, Rädda barnen
Ekvik, S. 1993 Skolan och elever i sorg, Studentlitteratur,
Jonsson, S/Hagström, A. (1990). Bro över mörka vatten, Cordia
Kübler-Roos, E. (1987). Om barn och döden, Natur och Kultur
Tamm, M. (1986). Barnet och döden, Esselte
Förslag på annan lämplig litteratur
Böhle, S. (1990). Någon blir kvar när en människa tar sitt liv, Larson
Dyregrov, A. (1990). Sorg hos barn - Handbok för vuxna, Studentlitteratur
Holm, K. (1990). Julie är död, Almqvist & Wiksell
Lewis, C.S. (1988). Anteckningar under dagar av sorg, Libris
Ribberfalk, B-G. Allmänna råd 1991:2. Psykiskt och socialt omhändertagande vid stora olyckor och katastrofer
Sverkström, L. (1991). Livet omkring döden, Verbum AB
Sjöqvist, Susanne. (2005). Du är hos mig ändå; ungdomar och barn om att mista en förälder. Samlade berättelser. Wallström Widstrand
Heberlin, Ann. (2208). Jag vill inte dö – jag vill bara inte leva. Månpockets förlag
Bohm, I. (2001). Du borde vara här; min brors självmord. LL-förlaget
Chesterson, K. (2011). När en förälder plötsligt dör; att hjälpa barn genom trauma och sorg. Insidan
23