NYA BÖCKER PÅ SJUKHUSBIBLIOTEKET SEPTEMBER 2015

NYA BÖCKER PÅ SJUKHUSBIBLIOTEKET SEPTEMBER 2015
V Medicin, vård
A Bok- och biblioteksväsen
B Allmänt och blandat
D Filosofi och psykologi
E Uppfostran och undervisning
K Historia
L m fl Biografier
N Geografi
O Samhälls- och rättsvetenskap
P Teknik, industri och kommunikationer
Q Ekonomi och näringsväsen, hem och hushåll
T Matematik och statistik
H Skönlitteratur
Ljudböcker
Barn- & ungdomsböcker
V MEDICIN
V
Implementering av evidensbaserad praktik / Per Nilsen (red.). - Malmö : Gleerup,
2014. - 259 s. : tab. fig.
V
Ludvigsson, Jonas F.
Att börja forska : inom medicin, bio- och vårdvetenskap / Jonas F. Ludvigsson. - 2.
uppl. - Lund : Studentlitteratur, 2015. - 489 s.
Ve
Allmänmedicin / Steinar Hunskår (red.) ; redaktörer Sverige: Birgitta Hovelius ... - 2.
uppl. - Lund : Studentlitteratur, 2015. - 1102 s. : tab. fig.
Veba
Åbom, Per-Erik,
Farsoter och epidemier : en historisk odyssé från pest till ebola / Per-Erik Åbom. Stockholm : Atlantis, 2015. - 398 s. : ill.
Vefa
Hejlskov Elvén, Bo,
Beteendeproblem i äldrevården : [att förstå och möta] / Bo Hejlskov Elvén, Charlotte
Agger & Iben Ljungmann . - Stockholm : Natur & Kultur, 2015. - 191 s.
Vek
Njursjukdom : teori och klinik / red. Naomi Clyne, Bengt Rippe ; författare: Peter
Bárány ... - Lund : Studentlitteratur, 2015. - 519 s.
Vl
Hejlskov Elvén, Bo
Beteendeproblem i psykiatrisk vård : [om lågaffektivt bemötande] / Bo Hejlskov
Elvén, Sophie Abild. - Stockholm : Natur & Kultur, 2015. - 142 s.
Vl
Jersild, P. C.
Den stökiga psykiatrin : minnen, samtal, tankar / P C Jersild. - Lidingö : Fri tanke,
2015. - 319 s.
Vl
Ottosson, Jan-Otto
Psykiatri / Jan-Otto Ottosson Psyk. - 8., [uppdaterade] uppl. - Stockholm : Liber,
2015. - 558 s. : ill.
Vlad
Barkley, Russell A.
ADHD-guiden för föräldrar / Russell A. Barkley. - Stockholm : Natur & kultur, 2015. 414 s. : ill.
Vlad
Zeipel, Elisabet von
Inte bara Anna : asperger och stress / Elisabet von Zeipel. - Stockholm :
Langenskiöld, 2015. - 223 s.
Vlbd
Barth, Tom
MI - att samtala om förändring / Tom Barth, Tore Børtveit, Peter Prescott. - Gleerups
utbildning, 2015. - 216 s. : ill.
Vlbd
Clinical handbook of psychological disorders : a step-by-step treatment manual / ed.
by David H. Barlow. - 5th ed. - New York : The Guilford Press, 2014. - xvi, 768 s.
Vlbd
Cognitive behavior therapy : core principles for practice / edited by William
O'Donohue and Jane E Fisher. - Hoboken, N.J. : Wiley, cop. 2012. - x, 451 s.
Vlbd
Diamond, Guy S.
Anknytningsbaserad familjeterapi för deprimerade ungdomar / Guy S Diamond, Gary
M Diamond, Suzanne A Levy. - Lund : Studentlitteratur, 2015. - 354 s.
Vlbd
Farbring, Carl Åke
MI för praktiker : stöd och vägledning för motiverande samtal / Carl Åke Farbring,
Stephen Rollnick. - Stockholm : Natur & kultur, 2015. - 346 s.
Vlbd
McCullough, James P.
CBASP as a distinctive treatment for persistent depressive disorder : distinctive
features / James P. McCullough, Elisabeth Schramm, J. Kim Penberthy. - Abingdon,
Oxon : Routledge, 2014 .. - 152 s. : tab. fig. - CBT Distinctive Features.
Vlbd
Teasdale, John D.
Mindfulnessbaserad självhjälp : en övningsbok vid depression, oro och ångest / John
Teasdale, Mark Williams, Zindel Segal. - Stockholm : Natur & Kultur, 2015. - 310 s.
Vle
Barn- och ungdomspsykiatri / under red. av Christopher Gillberg, Maria Råstam,
Elisabeth Fernell. - 3. uppl. - Stockholm : Natur & Kultur, 2015. - 568 s. : ill.
Vle
Klinisk barnpsykologi : utveckling på avvägar / Anders Broberg, Kjerstin Almqvist,
Pia Risholm Mothander, Tomas Tjus. - 2. uppl. - Stockholm : Natur & kultur, 2015. 576 s. : ill.
Vlf
Behandling av depression hos äldre : en systematisk litteraturöversikt / Statens
Beredning för Medicinsk Utvärdering. - Stockholm : SBU, 2015. - 288 s : tab. fig. SBU-rapport ; 233.
Vln
Wåhlin, Sven
Alkohol : en fråga för oss i vården / Sven Wåhlin. - 2. uppl. - Lund : Studentlitteratur,
2015. - 335 s. : ill.
Vma
Lundvik Gyllensten, Amanda
Basal kroppskännedom : den levda kroppen / Amanda Lundvik Gyllensten, Kent
Skoglund, Inger Wulf. - Lund : Studentlitteratur, 2015. - 163 s.
Vmb
Ellegård, Lars
Klinisk nutrition / Lars Ellegård. - Lund : Studentlitteratur, 2015. - 156 s.
Vmb
Paulún, Fredrik
50 genvägar till ett sockerfritt liv : [friskare och slankare utan socker, maten som tar
bort sockerberoendet, bättre blodsockerbalans med nötter, minska sötsuget med rött
vin, motionera dig sockerfri] / Fredrik Paulún. - [Ny utg.]. - Stockholm : Månpocket,
2015. - 216 s.
Vmb
Söderberg, Åsa
Hälsokoden : recept för ett friskare liv / Åsa Söderberg ; foto: Peo Quick. Sundbyberg : Pagina, 2015. - 175 s. : ill.
Vna
Myhr, Ulrika
Sittande barn : trender, utmaningar och dynamiskt sittande / Ulrika Myhr. - Lund :
Studentlitteratur, 2015. - 95 s.
Vnab
Rehabilitering av äldre personer med höftfrakturer - interdisciplinära team : en
systematisk litteraturöversikt / Statens Beredning för Medicinsk Utvärdering. Stockholm : SBU, 2015. - 105 s : tab. fig. - SBU-rapport ; 235.
Vnab
Tidig koordinerad utskrivning och fortsatt rehabilitering i hemmiljö för äldre efter
stroke : en systematisk litteraturöversikt / Statens Beredning för Medicinsk
Utvärdering. - Stockholm : SBU, 2015. - 122 s : tab. fig. - SBU-rapport ; 234.
Vp
Johnsson, Lars-Åke
Patientsäkerhetslagen och patientens rättigheter : handbok för ombud och
vårdpersonal / Lars-Åke Johnsson. - 3. uppl. - Stockholm : Karnov Group, 2015. - 290
s.
Vp
Sjukt engagerad : en kartläggning av patient- och funktionshinderrörelsen /
Myndigheten för Vårdanalys. - Stockholm : Myndigheten för Vårdanalys, 2015. - 136
s. : tab. fig. - Rapport ; 2015:4.
Vpb
Varierande väntan på vård : analys och uppföljning av den nationella vårdgarantin /
Myndigheten för Vårdanalys. - Stockholm : Myndigheten för Vårdanalys, 2015. - 184
s. : tab. fig. - Rapport ; 2015:5.
Vph
Glenngård, Anna H.
Primärvården efter vårdvalsreformen : valfrihet, kvalitet och produktivitet / Anna
Häger Glenngård. - Stockholm : SNS, 2015. - 105 s.
Vpd
Ivarsson, Kjell
Möten i vården / Kjell Ivarsson. - 2. uppl. - Lund : Studentlitteratur, 2015. - 110 s. : ill.
Vpd
Larsen, Jan-Helge
Patientsamtalet : handbok i mötet mellan läkare och patient / Jan-Helge Larsen. Lund : Studentlitteratur, 2015. - 239 s.
Vpg
Kersey-Matusiak, Gloria
Kulturkompetent omvårdnad / Gloria Kersey-Matusiak ; sakgranskning: Anneli
Wigforss Percy och Karin Samarshinge. - Lund : Studentlitteratur, 2015. - 252 s. : tab.
Vph
Willman, Ania
Hälsofrämjande omvårdnad : bekräftande vägledning för att skapa sin egen hälsa /
Ania Willman, Barbro Gustafsson. - Lund : Studentlitteratur, 2015. - 280 s. : fig.
Vpm
Gawande, Atul
Att vara dödlig : [livet, läkekonsten och den sista resan] / Atul Gawande. - Stockholm
: Volante, cop. 2015. - 296 s.
Vpm
Strang, Peter
Palliativ vård inom äldreomsorgen / Peter Strang. - 3. uppl. - Höganäs : Vårdförlaget,
2015. - 129 s.
Vu
Idrottsskador : en illustrerad guide / huvudredaktör: Roald Bahr ; delredaktörer: Paul
McCrory ... - 2. uppl. - Stockholm : SISU Idrottsböcker i samverkan med
Internationella olympiska kommittén, 2015. - 495 s. : ill.
A BOK- OCH BIBLIOTEKSVÄSEN
A
Götlind, Anna
Konsten att skriva en fotnot : vetenskaplig formalia för humanister / Anna Götlind
och Magnus Linnarsson. - Lund : Studentlitteratur, 2015. - 106 s. : ill.
B ALLMÄNT OCH BLANDAT
Br
Herz, Marcus
Det professionella mötet : en grundbok / Marcus Herz, Thomas Johansson. - Lund :
Studentlitteratur, 2015. - 127 s. : fig.
D FILOSOFI OCH PSYKOLOGI
Dg
Etik och juridik : för psykologer och psykoterapeuter / Ebba Sverne Arvill, Åke Hjelm,
Lars-Åke Johnsson, Christina Sääf. - 6. uppl. - Stockholm : Studentlitteratur, 2015. 361 s.
Dg
Helgesson, Gert
Forskningsetik / Gert Helgesson. - 2. uppl. - Lund : Studentlitteratur, 2015. - 176 s.
Dg
Helgesson, Gert
Tandvårdens etik / Gert Helgesson & Thomas Kvist. - Stockholm : Gothia
fortbildning, 2015. - 228 s. : ill.
Do
Söderlund, Ann
Djävulsdansen : bli fri från medberoende / Ann Söderlund, Sanna Lundell. Stockholm : Bladh by Bladh, 2015. - 262 s. : ill.
Do
Törnblom, Mia
Hur svårt kan det vara? : [en bok om relationer : om konsten att gräla med sin
partner, vara rak mot sin chef, leda sina tonårsbarn, säga ett sista farväl till sin
farmor, säga nej, säga ja, respektera sig själv och mycket, mycket mer] / Mia
Törnblom. - Stockholm : Forum, 2014. - 204 s.
Dofa
Grina, Terje
Den livsviktiga anknytningen : teori, utredning och behandling / Terje Grina. Stockholm : Gothia fortbildning, 2015. - 151 s. : ill.
Dok
Brown, Brené
Våga vara operfekt / Brené Brown. - Örebro : Libris förlag, 2015. - 190 s.
Dok
Linden, David J.
Pleasure : how our brains make junk food, exercise, marijuana, generosity & gambling
feel so good / David J. Linden Pleasure : how our brains make junk food, exercise,
marijuana, generosity and gambling feel so good. - London : Oneworld, 2012. - 230 s.
: fig.
Dok
Nya perspektiv på stress / Malene Friis Andersen, Svend Brinkmann (red.). - Lund :
Studentlitteratur, 2015. - 227 s.
E UPPFOSTRAN OCH UNDERVISNING
Ea
Fleischer, Håkan
Studieteknik : så lyckas du med dina studier / Håkan Fleischer. - Stockholm : Natur &
kultur, 2015. - 165 s. : ill.
Ea
Lauvås, Per
Handledning och praktisk yrkesteori / Per Lauvås, Gunnar Handal. - 3. uppl. - Lund :
Studentlitteratur, 2015. - 431 s.
Ep
Bergman, Marina
Att studera på högskolan : studieteknik, motivation och inspiration / Marina
Bergman, Britt-Marie Israelsson. - Lund : Studentlitteratur, 2015. - 166 s. : tab. fig.
Ep
ST-boken / red. Ola Björgell, Ulrika Uddenfeldt Wort ; författare: Margareta
Albinsson ... - Lund : Studentlitteratur, 2015. - 419 s.
Eu
Återblickar : mer än 40 år av svensk synhistoria / Örjan Bäckman, Kerstin Fellenius,
Krister Inde. - [Karlstad] : Indenova, 2015. - 261 s. : ill.
K HISTORIA
K
Vad hade hänt om- : åtta kontrafaktiska historier / Kristian Gerner (red.). - Lund :
Historiska media, 2015. - 218 s.
Kc
Lindqvist, Herman
Våra kolonier : de vi hade och de som aldrig blev av / Herman Lindqvist. - Stockholm
: Albert Bonniers förlag, 2015. - 303 s. : ill.
Kc.5
Modie, Peter
Beredskapsåren : Sverige i bilder 1939-1945 / Peter Modie. - Lund : Historiska media,
2015. - 215 s. : ill.
L m fl BIOGRAFIER
Lz Assarsson, Ulla
Assarsson, Ulla
Ett långsamt farväl : om en relation i nöd och lust med Alzheimer / Ulla Assarsson. Lerum : Idus Förlag, 2015. - 264 s.
Ikz Härenstam, Magnus
Härenstam, Magnus
Morsning & goodbye : [biografi] / Magnus Härenstam och Petter Karlsson. Stockholm : Forum, 2015. - 441 s. : ill.
Lz Jisei, Lisa
Jisei, Lisa
Jag är sjuk : om manisk överhälsosamhet - ortorexi / Lisa Jisei. - Eskilstuna : Fossa
media, 2015. - 125 s.
Lz Lundgren, Malin
Lundgren, Malin
Det finns inget bara i ordet hudcancer / Malin Lundgren. - Lerum : Idus Förlag, 2015.
- 142 s.
Lz Millner Palmqvist, Stina
Millner Palmqvist, Stina,
Födda med trasiga vingar : två liv : två CP-skador / Stina Millner Palmqvist, Maria
Sundelin. - Östersund : Jengel, 2015. - 96 s. : ill.
Cerebral pares
Lz Molse, Carolina
Molse, Carolina
Sagan om Anna / Caroline Molse. - Stockholm : Vulkan, 2015. - 179 s.
Barncancer, njurcancer
Lz Näslund, Camilla
Näslund, Camilla
Addicted : [mellan lycka och sjukdom] / Camilla Näslund. - Umeå : Nosugaradded,
cop. 2014. - 328 s. : ill.
Sockerberoende
Lz Strömblad, Andreas
Strömblad, Andreas
Ett helvete är också ett liv / Andreas Strömblad. - Farsta : Mogwai bokförlag, 2015. 297 s.
Ätstörningar
N GEOGRAFI
Ncbe
Söderlund, Staffan
Öland och Blå Jungfrun : vandringsturer och utflykter / Staffan Söderlund, Marie
Sjöström. - Växjö : Vildmarksbiblioteket, cop. 2015. - 253 s. : ill.
Ncbf
Innings, Karin
Gotland : vandringsturer och utflykter / Karin Innings. - Uppdaterad och utök.
version. - Växjö : Vildmarksbiblioteket, cop. 2015. - 172 s. : ill.
Ne
Bernstein, Ken
Irland : [reseguide / originaltext: Ken Bernstein]. - 2., rev. uppl. - Stockholm :
Reseförlaget, 2015. - 144 s. : ill. - Berlitz reseguide.
Ng
Mason, Antony
Bryssel, Brygge, Antwerpen & Gent : [10 fantastiska museer & samlingar...: din guide
till 10 i topp av allting] / Antony Mason. - Stockholm Reseförlaget Första Klass, 2015.
- 144 s. : ill. + extra utvikskarta & guide. - Första klass pocketguider Topp 10.
Ni
Ardito, Fabrizio
Sardinien : [610 fotografier, 25 kartor, 25 illustrationer] / huvudmedarbetare:
Fabrizio Ardito. - 4., akt. utg. - Stockholm : Reseförlaget, 2015. - 224 s. : ill. - Första
klass reseguider.
Nj
Gostelow, Martin
Paris : [reseguide / originaltext: Martin Gostelow och Simon Cropper]. - 4., rev. uppl.
. - Stockholm : Reseförlaget, 2015. - 141 s. : ill. - Berlitz reseguide.
Noe
Mansfield, Stephen
Tokyo : [10 uråldriga tempel & helgedomar ... : din guide till tio i topp av allting] /
Stephen Mansfield. - 3., akt. utg. - Stockholm : Reseförlaget, 2015. - 144 s. : ill. + extra
utvikskarta och guide. - Första klass pocketguider Topp 10.
Nq
Kennedy, Jeffrey
San Francisco : [10 bästa restaurangerna & kaféerna ... : din guide till 10 i topp av
allting] / Jeffrey Kennedy. - 4., akt. utg. - Stockholm : Reseförlaget, 2014. - 160 s. : ill.
+ extra utvikskarta och guide. - Första klass pocketguider Topp 10.
O SAMHÄLLS- OCH RÄTTSVETENSKAP
Oa
Nilsson, Gabriella
Våldets kön : kulturella föreställningar, funktioner och konsekvenser / Gabriella
Nilsson, Inger Lövkrona. - Lund : Studentlitteratur, 2015. - 218 s.
Ohf
Människobehandlande organisationer : villkor för ledning, styrning och professionellt
välfärdsarbete / Staffan Johansson, Peter Dellgran och Staffan Höjer (red.). Stockholm : Natur & kultur, 2015. - 384 s. tab. fig.
Ohfh
Hallberg, Ulrika
Vuxna människor med funktionsnedsättningar : en kunskapsöversikt / Ulrika
Hallberg, Lillemor R-M Hallberg. - Lund : Studentlitteratur, 2015. - 182 s.
P TEKNIK, INDUSTRI OCH KOMMUNIKATIONER
Pu
Riegels, Daniel
iPad-boken : den kompletta guiden till iOS 8 : [allt du behöver veta om iPad iOS 8] /
Daniel Riegels. Svenska. - Sundbyberg : Pagina, 2015. - 309 [4] s. : ill.
Q EKONOMI OCH NÄRINGSVÄSEN, HEM OCH HUSHÅLL
Qb
Dalsvall, Magnus
Nya Bortom tankefällan : så utvecklar du framtidens organisation, chefer och
medarbetare / Magnus Dalsvall, Kjell Lindström. - [Sverige] : Bullet Point Publishing,
2015. - 101 s.
Qb
Tonnquist, Bo
Projektledning / Bo Tonnquist. - 5. uppl. - Stockholm : Sanoma utbildning, 2014. 469 s. : ill.
Qdf
Johansson, Åke
Stora kaninboken : avel, planering, uppfödning / Åke Johansson. - Ny uppl. Olofström : Sveriges kaninavelsföreningars riksförbund, 2015. - 271 s. : ill.
T MATEMATIK OCH STATISTIK
T
Bring, Johan
Introduktion till medicinsk statistik / Johan Bring, Adam Taube, Per Wikman. - 2.
uppl. - Lund : Studentlitteratur, 2015. - 233 s.
H SKÖNLITTERATUR
Hc
Bergstrand, Mikael
Gurun i Pomonadalen / Mikael Bergstrand.
Hce
Boyd, Hilary
Handen på hjärtat / Hilary Boyd.
Hce
Davis, Brooke,
Millie Birds bok om döda saker : [en borttappad flicka : två vildsinta pensionärer : ett
oförglömligt äventyr : roman] / Brooke Davis.
Hc
Hedström, Ingrid
Måltavla / Ingrid Hedström.
Deckare
Hc
Janouch, Katerina
Barfotaflickan : roman / [en roman om barnmorskan Cecilia Lund] / Katerina
Janouch. – Serien omfattar: Bedragen ; Systerskap ; Hittebarnet ; Tigerkvinnan ;
Modershjärtat ; Nattsländan ; Blodssystrar ; Barfotaflickan.
Hce
Jewell, Lisa
Den tredje hustrun / Lisa Jewell.
Hc
Kellberg, Christina
Ellen : en roman om livet, kärleken och demens / Christina Kellberg.
Hce
Leary, Ann
Livet enligt Hildy Good : roman / Ann Leary.
Hc
Lundberg, Kristian
Yarden : en berättelse / Kristian Lundberg.
Hc
Nesser, Håkan
Elva dagar i Berlin : [roman] / Håkan Nesser.
Hce
O'Farrell, Maggie
Den hand som först höll min : roman / Maggie O'Farrell.
Hc
Persson, Leif G. W.
Bombmakaren och hans kvinna : en roman om ett brott / Leif G. W. Persson.
Deckare
Hc
Rudberg, Denise
Inte riktigt enligt plan / Denise Rudberg, Hugo Rehnberg.
Hce
Tyler, Anne
Den blå tråden / Anne Tyler.
Hc
Wennstam, Katarina
Skymningsflickan / Katarina Wennstam.
Deckare
LJUDBÖCKER
Hc/LC
Bergstrand, Mikael
Gurun i Pomonadalen [Ljudupptagning] / Mikael Bergstrand. - Stockholm :
Norstedts, 2015. - 1 Mp3-skiva (14 tim.)
Hce/LC
Davis, Brooke
Millie Birds bok om döda saker [Ljudupptagning] / Brooke Davis. - Stockholm :
Bonnier Audio, 2015. - 1 MP3-skiva (8 tim. 29 min.)
Ikz Härenstam, Magnus/LC
Härenstam, Magnus
Morsning & goodbye [Ljudupptagning] / Magnus Härenstam, Petter Karlsson. Stockholm : Bonnier Audio, 2015. - 10 CD (11 tim. 49 min.).
Hce/LC
Mann, Thomas
Buddenbrooks [Ljudupptagning] / Thomas Mann. - Stockholm : Bonnier Audio,
2015. - 26 CD (30 tim. 33 min)
Hc/LC
Marklund, Liza
Järnblod [Ljudupptagning] / Liza Marklund. - Stockholm : Piratförlaget, 2015. - 8
CD (10 tim. )
Deckare
Hc/LC
Marklund, Liza
Järnblod [Ljudupptagning] / Liza Marklund. - Stockholm : Piratförlaget, 2015. - 1
Mp3-skiva (10 tim.)
Deckare
Hce/LC
Nesbø, Jo
Blod på snö [Ljudupptagning] / Jo Nesbø. - Stockholm : Piratförlaget, 2015. - 3 CD
(4 tim.)
Deckare
Hce/LC
Nesbø, Jo
Blod på snö [Ljudupptagning] / Jo Nesbø. - Stockholm : Piratförlaget, 2015. - 1
MP3-skiva (4 tim.)
Deckare
Hc/LC
Nesser, Håkan
Elva dagar i Berlin : [roman] / [Ljudupptagning] / Håkan Nesser. - Stockholm :
Bonnier Audio, 2015. - 1 Mp3-skiva (9 tim. 4 min.)
Hc/LC
Persson, Leif G. W.
Bombmakaren och hans kvinna [Ljudupptagning] : en roman om ett brott / Leif G.
W. Persson. - Stockholm : Bonnier Audio, 2015. - 1 Mp3-skiva (16,5 tim.)
Deckare
Hce/LC
Sendker, Jan-Philipp
Konsten att höra hjärtslag [Ljudupptagning] / Jan-Philipp Sendker. - Stockholm :
Bonnier Audio, 2015. - 1 Mp3-skiva (9 tim. 2 min.)
Hc/LC
Wennstam, Katarina
Skymningsflickan [Ljudupptagning] / Katarina Wennstam. - Stockholm : Bonnier
Audio, 2015. - 1 Mp3-skiva (10 tim. 45 minuter)
Deckare
BARN- OCH UNGDOMSBÖCKER
Hcf
Engholm, Bengt-Erik
Med Pappa i fickan / Bengt-Erik Engholm ; bild: Jonna Björnstjerna.
Barn till alkoholister, döden, sorg
Hcf
Stark, Ulf
Sommar i Stora Skogen / Ulf Stark & Eva Eriksson.
Hcf
Tiberg, Joar
Den blå traktorn / Joar Tiberg ; illustrationer av Anna-Clara Tidholm.
Hcg
Wahldén, Christina
Fågelöns hemlighet / Christina Wahldén.
Hcf
Wirsén, Stina
Nej! / text & bild: Stina Wirsén.
Hcf
Wirsén, Stina
Rita! / text & bild: Stina Wirsén.
Hcf
Wänblad, Mats
Monster-mysterium / Mats Wänblad, Pelle Forshed. - Familjen Monstersson.
*************************************************************************************