Organdonation, IVA Sunderby sjukhus

Organdonation
Berörda enheter
Intensivvårdsavdelningen Sunderby sjukhus.
Bakgrund
Total hjärninfarkt är det dödsbegrepp som används i Sverige sedan 1988-0101 (SFS 1987:269). Med hjälp av indirekta eller direkta kriterier ( SOSFS
2005:10) görs fastställande av total hjärtinfarkt och död. Om man misstänker
att en patient som vårdas i respirator på intensivvårdavdelningen har utvecklat en total hjärninfarkt bör detta snarast bekräftas. Detta görs genom två kliniska neurologiska undersökningar med minst två timmars mellanrum där
man följer ett särskilt protokoll. Vid vissa specifika tillfällen utförs även en
cerebral angiografi. Intensivvårdspatienter med pågående respiratorbehandling där total hjärninfarkt misstänks är alla potentiella donatorer. Vid Sunderbysjukhus rör det sig om cirka 1-3 patienter/år.
Varje år avlider cirka 100 000 personer i Sverige. Uppskattningsvis avlider
omkring 200-250 personer under sådana omständigheter att organdonation
vore möjlig. År 2013 transplanterades organ från 151 avlidna donatorer. På
väntelistan finns nära 800 personer som väntar på nya organ. Några väntar
på transplantation av fler än ett organ. En del hinner avlida innan de får
chansen till ett nytt organ. En avliden person som donerar sina organ och
vävnader kan ge nytt liv till tio andra människor. En donation ses ofta som
ett litet ljus i mörkret för de närstående.
Organdonation väcker starka känslor även hos sjukvårdspersonal. Patienten
som avlider i total hjärninfarkt kan upplevas som ett misslyckande av vård
på grund av att patientens liv inte gick att rädda. Det kan även upplevas som
svårt och tungt i vårdarbetet efter att patienten konstaterats död att arbeta
vidare i donationsprocessen. Meningen med denna handlingsplanen är att
förbereda oss på organdonations situationen och hjälpa oss ta hand om donatorn på rätt sätt.
Information till närstående
Med begreppet närstående avses i första hand familjen och andra nära anhöriga, det vill säga make och maka, sammanboende, registrerad partner, barn,
föräldrar, syskon, far- och morföräldrar, makens barn, även mycket nära vän
eller god man kan räknas som närstående. Enligt lagen räcker det att en av
de närstående informeras. Denne får i sin tur ansvara för hur kontakter och
samråd sker med andra närstående (Donationsrådet).
God kontakt med närstående bör alltid eftersträvas. Det är viktigt med kontinuitet. Om det går bör man eftersträva att samma personal i möjligaste tar
Huvudprocess
Organdonation
Dokumenttyp
Vårdrutin
Ansvarig
Processledare
Dan Lind
1 av 5
Dokument-Id
Godkänt datum
Version
Per Marcusson
CAREACTNSU-3-1434
2015-06-10
Sida
5.0
hand om patienten och närstående under vårdtiden. Information till närstående ger behandlande läkaren tillsammans med ansvarig sjuksköterska.
Det definitiva beskedet om dödfallet ges till de närstående först när
dödsdiagnosen är helt säkerställd. Man bör ha god tid att förklara innebörden av total hjärninfarkt och att den nu är fastställd med full säkerhet. Innan
frågan om organdonation tas upp bör man förvissa sig om att den/de närstående förstått dödsbeskedet.
Handlingsplan
1. Hämta Organdonationspärmen, finns i blodgasapp.rummet
2. Kontakta transplantationskoordinator så snart en möjlig donator har
identifierats, dvs. redan innan dödfallet slutgiltigt har fastställts och samtycke inhämtats. Detta görs av narkosläkare (se organdonationspärmen
flik 3, 4).
Identifiering av möjlig donator:
Patient med svår nytillkommen hjärnskada, som vårdas i respirator vid
ankomst eller under vårdtiden på IVA, där patientens hjärnfunktioner
inte är metaboliskt eller farmakologiskt påverkade och samtliga av 1-3
nedan är uppfyllda:
 RLS >= 7 eller GCS <=4
 Bortfall av spontanandning eller minst en kranialnervsreflex
 Hög sannolikhet för utvecklandet av total hjärninfarkt
3. Upprätthåll adekvat cirkulation, respiration och elimination:
Hb >100, BT >100 systolisk, Pa O2 > 12 kPa samt diures ca 100ml/t (se
Organdonationspärmen, flik 7).
4. För fastsällande av total hjärninfarkt: Följ ”Protokollet för bestämmande
av människans död med hjälp av direkta kriterier”(se Organdonationspärmen, flik 6). Undersökningen skall utföras av en specialistläkare. Den
kliniska neurologiska undersökningen, samt apnétestet görs vid två tillfällen med minst två timmars mellanrum. Patienten dödförklaras först efter att det andra undersökningen och andra apnétestet slutförts. Datum
och klockslag antecknas och ansvarig specialistläkare undertecknar protokollet. Vid vissa specifika tillfällen måste en cerebral angiografi utföras ex kvarvarande sedation, svår KOL med koldioxidretention (omöjliggör apnetest), hög spinal skada, process i bakre skallgropen (risk för
locked-in syndrom). Man gör då den kliniska neurologiska undersökningen vid två tillfällen först och sedan en cerebral angiografi.
5. När patienten är dödförklarad tas ny kontakt med transplantationskoordinator som först då går in i donationsregistret för att söka den avlidnes
inställning (se Organdonationspärmen, flik 4).
Huvudprocess
Organdonation
Dokumenttyp
Vårdrutin
Ansvarig
Processledare
Dan Lind
2 av 5
Dokument-Id
Godkänt datum
Version
Per Marcusson
CAREACTNSU-3-1434
2015-06-10
Sida
5.0
6. Närstående informeras av ansvarig läkare tillsammans med ansvarig
sjuksköterska. Det är fördel om man inte tar upp frågan om donation vid
samma samtal som dödsbesked.
7. Innan frågan om organdonation tas upp bör man förvissa sig om att
den/de närstående förstått dödbeskedet. Ge en skrift till närstående
”Om organ och vävnadsdonation” (se Donera mera pärmen, flik 5).
När vi sedan pratar med närstående om donation är uppgiften att försöka ta reda på den avlidnes åsikt om donation. Inte – vad anhöriga
vill. Informera om att om den avlidne inte uttryckt någon önskan så är
tolkningen av lagen sådan att den avlidne är positiv till donation, men
att närstående har vetorätt. Det är viktigt att närstående ges tid att ta
in informationen, så att de kan fatta ett beslut som känns bra för dem
och som de tror skulle ha varit den avlidnes önskan.
8. Fråga om donationen gäller både organ och vävnader och om man kan ta
vävnadsprov för andra medicinska ändamål t ex forskning. Närstående
har rätten att motsätta sig donation, vilket även gäller för vissa organ t ex
hjärtat (se Organdonationspärmen flik 8.2).
Donationsoperationen måste påbörjas inom 24 timmar från det att patienten är dödförklarad.
9. Rättmedicinsk obduktion är i regel inget hinder till att donationen genomförs. Polisen skall alltid kontaktas om man misstänker att det ska
genomföras en rättsmedicinsk obduktion. Vid tveksamhet kan jourhavande rättsläkare i Umeå kontaktas (se organdonationspärmen, flik 8.3).
10. Varje donationsituation är unik. Var lyhörd för närståendes reaktioner
och önskemål. Kontakta gärna sjukhuspräst eller diakon efter att ha förankrat det hos de närstående. De kan vara värdefullt stöd både för personal och närstående.
11. Donationsansvarig läkare (DAL Katarina Lindgren) eller donationsansvarig sjuksköterska (DAS Theres Södereld och Angelica Forsberg) kan
kontaktas även om de inte är i tjänst. Vid behov kan DAS komma in som
extra resurs och vara med som stöd åt personalen och/eller åt de närstående.
Vid ”Ja” till donation
1. Hämta ”Donera mera” pärmen som finns i blodgasapp.rummet. I denna
finner du bla checklista vid organdonation samt informationsmaterial till
anhöriga.
2. Narkosläkaren tar ny kontakt med transplantationskoordinator för vidare
handläggning av donatorn (se Organdonationspärmen, flik 4). Var särskilt observant på tecken till hypovolemi, hypotension, hypoxi och hypotermi. Narkosläkaren fyller i Checklista för Donatorkaraktärisering.
3. Provtagning. Aktuella rutinprover skall tas (se Organdonationspärmen,
flik 5). Visningsexempel med remisser och provrör finns i blågrå låda på
Huvudprocess
Organdonation
Dokumenttyp
Vårdrutin
Ansvarig
Processledare
Dan Lind
3 av 5
Dokument-Id
Godkänt datum
Version
Per Marcusson
CAREACTNSU-3-1434
2015-06-10
Sida
5.0
hyllan i blodgasapp.rummet. Akutmärka alla rör. Skriv organdonation på
remiss till bakt.lab och blodcentralen. HLA-vävnadstypningsprover tas
efter överkommelse med transplantationskoordinator.
4. Narkosläkaren kontaktar operationspersonalen.
5. Narkosläkaren fyller i ”Journalhandling för donationsingrepp på avlidna”(se Organdonationspärmen, flik 10).
6. Ge närstående ”Information till dig…”(se Donera mera pärmen, flik 3).
7. Informera närstående om att behandlingen nu går ut på att vårda organen. Vi talar inte längre till patienten, men informerar de närstående om
vad som görs t ex vändning, sugningar.
8. Ge de närstående tid att ta farväl innan den avlidne körs in på operation.
En donationsoperation tar mellan 4-6 timmar, beroende vilka organ som
kan omhändertas. Informera närstående om detta samt att respiratorn
stängs av inne på operation och att den avlidna kommer tillbaka till IVA
därefter. Då är han/hon blek och kall och lite ihopsjunken i bukregionen.
Rekommendera närstående att återkomma när operationen är färdig för
att se den avlidne utan slangar och sladdar och ta farväl i lugn och ro.
9. Ge närstående ”Hur gör jag nu? En skrift om begravningar” samt kuvert
med erbjudande om uppföljningssamtal. Uppmuntra dem att lämna eller
skicka in svarstalongen. Donationsansvarig sjuksköterska bokar tid med
den/de närstående för uppföljning, om möjligt, 6-8 veckor efter vårdtiden. (se Donera mera pärmen, flik 4,5 ).
10. Fyll i utvärderingslapp (se Donera mera pärmen, flik 6) och lämna till
donationsansvariga för uppföljning.
Vid ”Nej” till donation
1. Visa respekt för beslutet. Förbered de närstående på att respiratorn och
övervakningen ska tas bort. De närstående får gärna vara med när respirator stängs av men ska informeras om att de kan förekomma spinala reflexer som gör att det ser ut som om den döde rör på sig.
2. Stäng av monitorering och respirator. Patienten är redan död och ingen
ytterligare registrering och övervakning är nödvändig.
3. Narkosläkaren informerar transplantationskoordinator om beslutet.
4. Låt de närstående ta farväl av den avlidne i lugn och ro. Ge närstående
broschyr ”Hur gör jag nu? En skrift om begravningar”samt kuvert med
erbjudande om uppföljningssamtal. Uppmuntra dem att lämna eller
skicka in svarstalongen. Donationsansvarig sjuksköterska bokar tid med
den/de närstående för uppföljning, ca 6-8 veckor efter vårdtiden (se
Donera mera pärmen, flik 4, 5).
Huvudprocess
Organdonation
Dokumenttyp
Vårdrutin
Ansvarig
Processledare
Dan Lind
4 av 5
Dokument-Id
Godkänt datum
Version
Per Marcusson
CAREACTNSU-3-1434
2015-06-10
Sida
5.0
5. Donationsansvarig sjuksköterska samtalar efteråt med berörd personal.
Referenser
Organdonation pärmen: Handledning för sjukvårdspersonal vid organdonation från avlidna. www.sahlgrenska.se
www.livsviktigt.se
www.socialstyrelsen.se/organ-och vävnadsdonation
Rutinen är upprättad av Katarina Lindgren
Huvudprocess
Organdonation
Dokumenttyp
Vårdrutin
Ansvarig
Processledare
Dan Lind
5 av 5
Dokument-Id
Godkänt datum
Version
Per Marcusson
CAREACTNSU-3-1434
2015-06-10
Sida
5.0