Styrelsemöte 7 september

Styrelsemöte klockan 16.15 den 7 september 2015
Närvarande: Tova Palm, Josefine Isaksson, Rebecka Wenkler, Linda Björk, Maya Ambrosius,
Hanna Thunander, Catherine Chamera, My Salama Hansson, Rebecca Karbassi, Alexandra
Jönsson, Gustav Nikolai, Magnus Frennberg och Victor Hugo Olofsson.
Formalia:
§ 1 Mötets öppnande
Ordförande förklarar mötet öppnat klockan 16.15.
§ 2 Godkännande av dagordning
Tova Palm vill lägga till punkten ”Sponsring till PVD” under beslutsärenden.
Efter ovanstående ändringar beslutar styrelsen att godkänna dagordningen.
§ 3 Val av justeringsperson
Styrelsen beslutar att välja Alexandra Jönsson till justeringsperson.
Rapporter:
§ 4 Rapport från utskott
Marknadsföringsutskottet: Ska ha sitt första möte på måndag.
Utbildningsutskottet: ”En personalvetare berättar ” är bokat via Sveriges HR föreningen.
Föreläsaren kommer från Rädda barnen och kommer att prata om kompetensutveckling.
PVD: Har planerat inför första mötet och Dynamicuskvällen.
Näringslivsutskottet: Ska ha första mötet med utskottet på tisdag.
Evenemangsutskottet: Har bokat stugor till Vemdalen.
Sekreterare: Har bokat lokaler.
Dynamiquen: Vill uppmana alla att gilla Dynamiquen på Facebook. Har gjort poster.
Idrottsutskottet: Har planerat inför Dynamicuskvällen.
Webmaster: Har uppdaterat hemsidan.
Ekonomiansvarig: Har skrivit ett ekonomidokument som alla kommer att få ta del av i
veckan.
Ordförande: Har haft
möte med folkuniversitetet
angående studiecirklar. Vill gärna att alla samordnare går en kurs i detta. Har även haft möte
med Michael Allvin.
Vice ordförande: Har bokat styrelseutbildning den 19 oktober.
Beslutsärenden:
§ 5 Sponsring till PVD
HR-dagarna i Stockholm kostar 1500 kr per person och projektledarna för PVD skulle vilja
gå.
Styrelsen beviljar att sponsra PVDs projektledare med 3000 kr för att kunna besöka HRdagarna.
§ 6 Övriga frågor

InDesign
Dynamiquen undrar om Dynamicus är intresserade av att investera i
redigeringsprogrammet InDesign. Tova Palm och Alexandra Jönsson ska se vad
universitetet har för möjligheter att införskaffa detta och om det finns möjlighet till att
söka bidrag.

Studerandeskyddsombud
Det kommer att väljas en ny studernadeskyddsombud. Är ingen från styrelsen
intresserad kommer Linda Björk att annonsera ut om detta.

Klassinformatörer
Det står i stadgorna att Dynamicus bör ha klassinformatörer. Rebecka Wenkler ska
tillsammans med marknadsföringsutskott utforma ett förslag på hur klassinformatörer
ska fungera.

Kick-Off
Tova Palm kommer att lägga ut förslagsdatum på Facebook för röstning.

Möte med Uppsalaekonomerna
Tova Palm kommer att ha möte med Uppsalaekonomernas ordförande imorgon. De
ska diskutera vad deras föreningar har gemensamt för ett bättre samarbete. Förslag på
vad man kan samarbeta mer kring: idrottsaktiviteter, få stå med på kontaktdagarna, få
ta del av deras utbildningar, gemensamma föreläsningar, utbyte av mentorer, möte
mellan PVD och kontaktdagarna och möjlighet till inlägg i Dynamiquen.
§ 7 Sekreterarens punkt
Inget att tillägga.
§ 8 Fika till nästa möte
Victor Hugo Olofsson
möte.
tar med sig fika till nästa
§ 9 Återkoppling på mötet
Punkten stryks för att ge mer tid åt att förbereda Dynamicuskvällen.
§ 10 Mötets avslutande
Ordförande förklarar mötet avslutat klockan 17.23.
_________________________
Ordförande Tova Palm
______________________________
Justeringsperson Alexandra Jönsson
_________________________
Sekreterare Rebecca Karbassi