prospekt - Palorial

Morgondagens arbetsplatser
2025
En studie om de nya digitala och mobila arbetsplatserna och de nya arbetssätten
Consultants for Strategic Futures.
ENGAGERAD & EFFEKTIV DIGITAL SAMVERKAN
Consultants for Strategic Futures
ENGAGERAD & EFFEKTIV DIGITAL SAMVERKAN
HUR KOMMER MORGONDAGENS
ARBETSPLATSER SE UT?
Arbetsplatserna förändras radikalt. Vi ser helt nya arbetssätt och metoder som blir
allt mer dominerande.
Digitalisering är en stor utmaning i de flesta företag och organisationer. Affärserbjudande, marknad och kundrelationer måste naturligtvis utvecklas för en digital
värld. Men utöver detta måste också insidan av en verksamhet utvecklas. Problemlösning, samverkan och kommunikation mellan medarbetare digitaliseras. Arbetsplatsen omformas för att passa de nya arbetssätten. Gränslöst arbete och enorma
informationsmängder är vad vi har att hantera. Och i framtiden i ännu högre grad.
Utvecklingen har aldrig gått så snabbt som nu och osäkerheterna om framtiden är
stora.
Därför bjuder nu Kairos Future och Palorial in företag och organisationer till en
gemensam undersökning av de nya arbetssätten och det digitala arbetet 2025. Vi
lägger fokus på digitalt arbetsklimat och framtidens arbetsplats. Med ett gott digitalt arbetsklimat menar vi en väl fungerande digital arbetsplats och att arbetet leds
och bedrivs där fritt från digital stress. Fokus ligger också på arbetsplatsen, dess
utformning och arbetssätt samt hur digital kommunikation och digitala verktyg
möjliggör en omformning av framtidens arbetsplats.
FRÅGESTÄLLNINGAR
Undersökningens syfte är att identifiera vilka möjligheter och utmaningar som
gäller den framtida arbetsplatsen. Fokus är nya digitala och aktivitetsbaserade arbetssätt samt arbetsklimat.
•
•
•
•
•
•
•
Hur kan ledning och styrning utformas för att matcha den digitala arbetsplatsen 2025?
Hur kan kommunikation utvecklas till samarbete och samskapande?
Hur skapas förutsättningar för delaktighet, tillit och balans?
Hur hantera ett enormt informationsflöde som jämt pockar på uppmärksamhet? Och hur hantera ett gränslöst arbete?
Hur kan arbetsplatsen utformas för maximal kreativitet, effektivitet och
engagemang?
Hur påverkas medarbetarna och organisationen av total mobilitet och avsaknad av fasta arbetsplatser?
Vad skapar framgång – ekonomiskt, socialt och resultatmässigt – i en värld
där alla har möjlighet att påverka sin arbetsdag?
2(6)
Consultants for Strategic Futures
ENGAGERAD & EFFEKTIV DIGITAL SAMVERKAN
UPPLÄGG
Undersökningen läggs upp utifrån tre delstudier:
•
•
•
Morgondagens arbetssätt: en undersökning mot unga medarbetare i åldern
20-35 år med fokus på användning av digitala och sociala kommunikations- och arbetssätt, kanaler och verktyg i arbetet och i privatlivet.
Management och governance idag och imorgon: en undersökning mot ledning och chefer på mellannivå och C-nivå samt ansvariga och specialister
inom HR och kommunikation. Fokus är utveckling och styrning av den digitala, mobila och aktivitetsbaserade arbetsplatsen.
Dagens och morgondagens teamwork: en undersökning mot medarbetare
20-55 år med fokus på arbetssätt, kontorslösningar, mobilitet, problemlösning, samverkan, kreativitet och relationer medarbetare emellan.
Frågeställningar tas fram i samarbete med medarrangörer samt genom research,
intervjuer och vid behov även fokusgrupper. Viss möjlighet finns för medarrangörer till studien att mot kostnad lägga till extra frågor i de organisationsinterna
undersökningarna.
MEDARRANGÖR OCH DELTAGANDE
Medverkan i projektet kan ske på två nivåer, som medarrangör eller deltagare. Medarrangör får utöver deltagande i studien och resultat från denna, möjlighet att påverka frågeställningarna samt en presentation av resultaten på ett seminarium. Därtill får medarrangörer möjlighet till exponering med namn och logotyp i alla sammanhang där resultaten presenteras, t ex på konferenser, i pressreleaser, på rapporter mm.
FÖRDELAR MED ATT DELTA
Som medarrangör får ni
•
•
•
•
•
•
•
Möjlighet att påverka utformning av frågeställningarna under startseminarium för projektet.
Ett exemplar av övergripande huvudrapport
En specialrapport för den egna organisationen med jämförelse mot hela
undersökningsunderlaget i form av ppt-presentation med analys och kommentarer.
Muntlig presentation av och diskussion om de övergripande resultaten vid
ett halvdagsseminarium på Kairos Future tillsammans med övriga deltagare i projektet.
Presentation av resultaten vid internt halvdagsseminarium hos medarrangören.
Exponering med namn och logotyp i de sammanhang där resultaten presenteras, t.ex. på konferenser, i pressreleaser, på rapporter med mera.
Personligt medlemskap för en person hos Medarrangören under 1 år räknat
från dagen för undertecknandet av detta avtal i Kairos Futures kunskapsnätverk Kairos Future Club (normalt pris 14 900).
3(6)
Consultants for Strategic Futures
ENGAGERAD & EFFEKTIV DIGITAL SAMVERKAN
Medarrangören åtar sig att:
Förse Kairos Future och Palorial med e-postadresser till:
•
•
•
medarbetare i åldern 20-55 år, 150 e-postadresser eller fler
ledning och chefer på mellannivå och C-nivå,
upp till 50 e-postadresser
ansvariga och specialister inom HR och kommunikation,
upp till 50 e-postadresser
På begäran av Kairos Future och Palorial hjälpa till med rekrytering av medverkande i fokusgrupper.
Som deltagare får ni
•
•
•
Muntlig presentation av och diskussion om de övergripande resultaten vid
ett halvdagsseminarium på Kairos Future tillsammans med övriga deltagare i projektet
Ett exemplar av övergripande huvudrapport.
En specialrapport för den egna organisationen med jämförelse mot hela
undersökningsunderlaget i form av ppt-presentation med analys och kommentarer
Deltagaren åtar sig att:
Förse Kairos Future och Palorial med e-postadresser till:
•
•
•
medarbetare i åldern 20-55 år, 150 e-postadresser eller fler
ledning och chefer på mellannivå och C-nivå,
upp till 50 e-postadresser
ansvariga och specialister inom HR och kommunikation,
upp till 50 e-postadresser
På begäran av Kairos Future och Palorial hjälpa till med rekrytering av medverkande i fokusgrupper.
TIDSPLAN
Undersökningen genomförs under våren 2016.
KOSTNADER OCH ÖVRIGA VILLKOR
Kostnaden för deltagande som medarrangör är SEK 175 000.
Kostnaden för övriga deltagande är SEK 95 000.
Moms tillkommer. Beloppet faktureras med 50 procent vid start och 50 procent i
samband med leverans av slutrapport.
4(6)
Consultants for Strategic Futures
ENGAGERAD & EFFEKTIV DIGITAL SAMVERKAN
FÖRUTSÄTTNINGAR
Undersökningen genomförs webbaserat.
Deltagande organisation/medarrangör:
•
Förmedlar e-postadresser enligt ovan till Kairos Future och Palorial enligt specificerat format.
•
Hjälper till med rekrytering av deltagare till fokusgrupper, vid behov.
TILLÄGG
För deltagare som önskar göra bredare undersökningar och nedbrytning på olika
delar av organisationen kan detta offereras separat.
Kairos Future och Palorial kan även medverka vid interna dragningar av resultatet
eller genomföra strategiseminarier på basis av undersökningen. Kostnaden för detta
beror på omfattning, behov av förberedelser mm.
OM PROJEKTET
Morgondagens arbetsplats är ett gemensamt initiativ av Kairos Future och Palorial.
Med våra respektive specialiteter ser vi möjligheter att ta fram ny kunskap till nytta
och gagn för medarrangörer och deltagare i detta projekt.
Vi har mycket lång erfarenhet av att skapa insikter i komplexa frågeställningar,
såväl genom research och undersökningar som i direkta uppdrag för kunder. Sedan
1990-talet har vi arbetat både med frågor kring digitalisering och med frågor kring
framtidens arbetsplatser. Vi ser detta som ett utmärkt tillfälle att tillsammans stärka
kunskapen kring den digitala arbetsplatsen och att få göra det i samverkan med
intresserade och engagerade kunder som vill ligga i framkant i denna utveckling.
Genom att delta projektet får medarrangörer och deltagare möjlighet att både externt visa att man är ledande inom området och internt använda resultaten för egen
utveckling.
Ansvariga för projektet är Ulf Boman, Kairos Future och Niklas Angmyr, Palorial.
5(6)
Consultants for Strategic Futures
ENGAGERAD & EFFEKTIV DIGITAL SAMVERKAN
OM KAIROS FUTURE
Kairos Future är ett internationellt konsult- och analysföretag som hjälper företag
att förstå och forma sin framtid. Genom trend- och omvärldsanalys, innovation och
strategi, ger vi våra kunder de stora sammanhangen. Kairos Future grundades 1993,
vårt huvudkontor finns i Stockholm och vi har representanter i New York, Beijing,
Barcelona och Köpenhamn samt samarbetspartners över hela världen.
För mer information, se www.kairosfuture.com eller kontakta oss:
KAIROS FUTURE
Box 804
(Besöksadress: Västra Järnvägsgatan 3, Klarabergshuset)
101 36 Stockholm
Tel. 08–545 225 00
Fax. 08–545 225 01
[email protected]
OM PALORIAL
Palorial är ett innovativt managementkonsultbolag inom digital verksamhetsutveckling. Palorial vänder sig till verksamheter som vill vara i framkant. Vi levererar kvalificerade tjänster med relevans för den digitala arbetsplatsen, digitala arbetssätt och digitalt arbetsklimat. Kundnyttan med Palorials tjänster är effektiv och
engagerad digital samverkan medarbetare emellan.
Läs mer på http://www.palorial.com/sv/ eller kontakta oss:
PALORIAL
c/o Tillväxtcentrum Sågeriet
Bror Nilssons gata 16
417 55 Göteborg
Tel. 0733-904079
KONTAKTUPPGIFTER
Ulf Boman
Kairos Future AB
Tel: 08-545 225 15
Mob: 070-377 2165
e-post: [email protected]
Niklas Angmyr
Palorial
Mob: 0733-904 079
e-post: [email protected]
6(6)