BRP+ arbetsmöte 1

BRP+
Långsiktig livskvalitet i svenska regioner
Analysgruppen för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft 8 sep 2015
1
RESURSER
BNP/BRP
LIVSKVALITET
RUS & RUP
2
S
Ä
K
E
R
H
E
T
LIVSKVALITET
KAPITALSTOCKAR
Ekonomiskt kapital
Naturkapital
Humankapital
Socialt kapital
3
4
Mordfrekvens
Dödstal, förväntad livslängd
S
Ä
K
E
R
H
E
T
Antal rum per person
Hushållens tillgång till bredband
Hushållens disponibla inkomst
Luftföroreningar
Röstdeltagande
Andel av arbetskraften med minst gymnasieutbildning
Sysselsättningsgrad, andel arbetslösa
5
JG2
1. Fastställa mätetal
S
Ä
K
E
R
H
E
T
LIVSKVALITET
KAPITALSTOCKAR
Ekonomiskt kapital
Naturkapital
Humankapital
Socialt kapital
2. Mäta och inledande analys
3. Sprida och förankra
6
Bild 6
JG2
Extra blomblad - eller arbetas in??
Johanna Giorgi; 2015-09-02
Arbetsplan
• 10 SEP
Arbetsgruppsmöte 1:
fastställa kriterier för
mätetal
• FÖRANKRING
• Seminarium (NOV)
MÄTNING
• Analysgruppen N-dep
Nationellt forum
Regional kontakt
• 3 DEC
Arbetsgruppsmöte 2:
test och utvärdering av
mätsystem genom
inledande analys
REVIDERING
• 28 JAN
Slutseminarium: Hur är
läget i de svenska
regionerna?
• N-dep
OECD
SCB
7
• http://www.oecdregionalwellbeing.org
8
BRP+
Utgångspunkter och kriterier
10
Utgångspunkter i modellen
• Livskvalitet
– fokus på individers livsbetingelser
– utfallsindikatorer
• Hållbarhet
– befolkningen idag och imorgon
– (befolkningen här och där)
– indikatorer för kapitaltillgångar
Utveckling av modellen till BRP+
– Mätetal relevanta i en svensk regional kontext
– Finare geografisk fördelning
– Hållbarhet och framtida utfall
– Fördelningsaspekter
Samhällsvärden
Materiella
förutsättningar
Individens
livskvalitet
Hållbarhet
Samhällsengagemang
och demokrati
Inkomst och
förmögenhet
Balans arbete-fritid**
Naturkapital***
Miljökvalitet
Arbete och löner
Hälsa
Socialt kapital***
Trygghet
Bostad
Utbildning och
kompetens
Ekonomiskt kapital***
Social delaktighet**
Humankapital***
Tillgänglighet*
* Tillkom i OECD:s regionala tillämpning
** Saknar mätetal i OECD:s regionala tillämpning
*** Saknar mätetal i OECD:s tillämpningar
Subjektivt
välbefinnande**
Kriterier för mätetal
• Geografisk nivå: kommun/län
• Storytelling-värde (intressant och tolkningsbar)
• Möjliggör fördelningsanalys
• Offentligt publicerad statistik
• Koordinera med OECD:s mätetal
• Statistisk precision med få mätfel
• Tillgång till tidsserier
14
Workshop 1 – kriterier för mätetal
• Vilka kriterier är viktigast för att mäta livskvalitet i
regionerna? Diskutera och rangordna
• Skiljer sig rangordningen för
– Samhällsvärden
– Materiella förutsättningar
– Individuell livskvalitet
– Kapitalstockar
15
Storytelling
• Regionala tjänstemän och politiker är
målgruppen
• OECD:s modell berättar en berättelse
• Storytelling ett kriterium för val av mätetal
16
S
Ä
K
E
R
H
E
T
LIVSKVALITET
KAPITALSTOCKAR
Ekonomiskt kapital
Naturkapital
Humankapital
Socialt kapital
Workshop 2 - Storytelling
• Vilken berättelse behöver berättas? Diskutera
och identifiera kärnbudskapet för varje indikator.
Sammanfatta i 1-2 meningar.
18