Omvärldsanalysen

stad
innovation
marknad
land
politik
omvärld
konsument
lokal
kunskap
teknik
tillväxt
lönsamhet
samarbeten
Förändring är
det enda konstanta
LRFs omvärldsanalys 2015
Innehåll
3 Att leda LRF in i framtiden
4
Var är vi nu?
5 Drivkrafter
7
Politik och ekonomi
10
Ett samhälle i förändring – världen
är en stad som drömmer om landet
12
En teknik i förändring – det som tycks
omöjligt idag kan vara möjligt imorgon
14
En konsument i förändring
– valet av kund och mötesplats
16
En marknad i förändring – vikten av
innovation och affärsmässighet ökar
19
Sammanfattning
av rekommendationer
PRODUCERAD AV LRF 2015
PROJEKTLEDARE: Björn Leifland och Jan Lorentzsson
PROJEKTGRUPP: Lovisa Forssell, Christina Furustam, Malin Hagbardsson,
Lennart Holmström, Eva Rülf, Karin Vestlund-Ekeby och Eva Åström.
Illustratör: ©Johanna Kindvall
grafisk FORM: Karozz Form AB
2
LRFs OMVÄRLDSANALYS 2015
Att leda LRF in i framtiden
LRFs omvärldsanalys är en rapport som
kortfattat beskriver ett antal omvärlds­
faktorer och trender som påverkar eller
kan komma att påverka förutsättningarna
för de gröna näringarna.
Utgångspunkten för analysen är LRFs vision
om lönsamhet, tillväxt och attraktionskraft i
det hållbara samhället. I omvärldsanalysen
2012 togs ett samlat grepp utifrån visionen.
2013 behandlade analysen attraktionskraft
och 2014 hållbarhet. I årets rapport står tillväxt och lönsamhet i fokus.
Det kan ta lång tid innan trender når ut
till gården, särskilt då många företagare inom
de gröna näringarna inte säljer till slutkonsument och därför saknar direktkontakt med
marknaden. För ett renodlat gårdsperspektiv
har LRF flera andra rapporter, till exempel
De gröna näringarnas affärer på gårdsnivå
och branschavdelningarnas lönsamhets- och
marknadsrapporter. Omvärldsanalysen ska
ligga till grund för framsynta beslut genom att
stimulera till framtidstänkande runt de gröna
näringarna hos LRFs medlemmar, med­
arbetare och andra intressenter.
Omvärldsanalys som verktyg
Omvärlden förändras ständigt och det påverkar företagandet inom de gröna näringarna. En omvärldsanalys gör det möjligt
att förstå och till viss del också förutsäga fram­t iden. Det finns en risk för
önske­t änkande; drivkrafter och trender urskiljs lätt med utgångspunkt i vad vi människor vill ska hända. Därför är det viktigt att
kritiskt granska trenderna och vara lyhörd
för motkrafter. En omvärldsanalys ska inte
förväxlas med en omvärldsspaning.
Frågeställning och rekommendationer
I denna rapport utgår analysen från frågeställningen:
Vilka förändringar och faktorer i omvärlden
kommer att ha störst betydelse för tillväxt
och lönsamhet i de gröna näringarna under
kommande tio år?
Med tillväxt avses, liksom i LRFs livsmedelsstrategi, marknadens värdetillväxt, det vill säga en
ökning av produktionsvärdet (omsättning) i de
gröna näringarna. Med de gröna näringarna
avses företag verksamma inom jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö.
Rapporten inleder med att beskriva de
stora skeenden och det politiska och ekonomiska nuläge som påverkar samhället i olika
riktningar. Därefter beskrivs fyra trender i
omvärlden som påverkar eller kan komma att
påverka tillväxten och lönsamheten i de gröna
näringarna. Utifrån trendernas riktning listas
ett antal rekommendationer, som kan
fungera som underlag vid diskussioner
om LRFs strategiska arbete.
LRFs OMVÄRLDSANALYS 2015
3
Var är vi nu?
Sedan 2012 har LRF använt en modell från konsultföretaget Kairos Future för att
beskriva det kulturella och ekonomiska läget i samhället utifrån metaforerna vår,
sommar, höst och vinter.
Modellen finns utförligare beskriven i tidigare rapporter, men kan i korthet beskrivas
med att våren präglas av framtidstro och ett välståndsbyggande som tar fart. En utbredd samhällsanda och långsiktighet formar denna tid. Under sommaren går samhällsbyggandet mot sin fulländning med ett allt vidare ansvarstagande. Samtidigt
börjar ekonomin att mattas av, inflationen skjuter fart och tiderna blir sämre. Hösten
är marknadsbyggandets epok medan vintern är omprövningens epok. Vintern kräver
kraftsamling och reformer för att våren ska kunna återkomma.
Enligt denna modell att beskriva samhället visade fjolårets analys att det rådde
vinter. Årets analys bekräftar att det fortfarande är vinter, men vissa vårtecken kan
skönjas. Några av dem kommer vi att se längre fram i denna rapport.
4
LRFs OMVÄRLDSANALYS 2015
VAR ÄR VI NU?
Drivkrafter
Det finns ett antal stora skeenden som
sträcker sig över lång tid och som påverkar
och driver trender. Dessa drivkrafter påverkar vår omvärld och styr hur beslut tas på
individuell, politisk och företagsnivå.
Vi blir fler och får det bättre
Världens befolkning fortsätter att växa
även om takten i tillväxten avtar. FNs
bedömning är att vi 2050 är 9,5 miljarder
människor på jorden. Samtidigt blir världens befolkning rikare. Den totala BNP
väntas 2050 vara två och en halv gånger
högre än dagens och BNP per capita 1,8
gånger större än idag. En köpstark global medelklass växer fram. Den består
idag av nästan 2 miljarder människor.
Runt 55 procent bor i Europa och USA.
År 2030 bedöms världens medelklass
rymma närmare 5 miljarder människor
och två tredjedelar väntas bo i Asien och
Stillahavsområdet. En fortsatt stark urbanisering ger störst avtryck i Asien, framförallt i Kina där stadsborna blir allt fler.
De demografiska förändringarna sammantagna – att vi blir fler och får det
bättre ställt – leder till konsumtionsförändringar och kraftigt ökad efterfrågan
på mat, energi och andra produkter och
tjänster som företag inom de gröna näringarna kan leverera. FAOs bedömning
är att världens produktion av mat måste
öka med 60 procent från basperioden
2005/2007 till 2050 för att kunna försörja
världens befolkning. Inom tjänstesektorn
spås turismen öka kraftigt. Studier visar
(Nordregio) att genom diversifiering
möjliggörs innovation och högre konkurrenskraft.
Även på skogsprodukter väntas en
kraftigt ökad efterfrågan, inte minst på
hygienprodukter och förpackningar.
Träråvaran är också intressant som byggmaterial och råvara för gröna kemikalier,
fiber, energi med mera.
Gränser suddas ut
Ordet globalisering används ofta för att
beskriva ökad internationalisering av
marknaderna för varor och tjänster, det
finansiella systemet, företagen, tekniken
och konkurrensen. Kanske kan globaliseringen enklast beskrivas som gränslöshet.
Tre drivkrafter brukar nämnas som
särskilt avgörande för den ekonomiska
globaliseringen. Liberaliseringen av kapitalmarknaderna och avreglering av sektorn för finansiella tjänster är en faktor.
Öppnare marknader för handel och investeringar som ökar den internationella
konkurrensen är en annan. Slutligen har
den tekniska utvecklingen inom information och kommunikation haft en avgörande betydelse. Bakom dessa drivkrafter
ligger både marknadskrafter och politik.
Handeln har också förändrats och
man talar om framväxten av globala värdekedjor. Tittar man på volymer växer den
internationella handeln för närvarande
ungefär i samma takt som ekonomin i
stort. De gröna näringarna är en del av
globaliseringstrenden. Men huvuddelen
av maten konsumeras fortfarande där
den produceras. Runt 15 procent av världens jordbruksproduktion uppskattas gå
på export.
Jämfört med andra sektorer är graden
av ekonomisk globalisering lägre
inom livsmedelsindustrin.
LRFs OMVÄRLDSANALYS 2015
5
Här finns fler handelshinder, såväl
traditionella import- och exportrestriktioner som hinder på grund av olika
regler och krav runt miljö och säkra
livsmedel. Jordbruket och själva råvaruproduktionen är platsbunden genom
resursen mark.
Turbulenta priser
EU är en av världens största jordbruks­
exportörer. Ett numera svagt importskydd och stort exportberoende gör att
det som händer på världsmarknaden får
fullt genomslag på EU-marknaden och
priserna där. Detta trots att en relativt
liten del av världens produktion går i
handel. Den senast producerade enheten, i det här fallet importen och exporten, bestämmer priset.
Sedan 2007 har de internationella
priserna på jordbruksprodukter och livsmedel vid flera tillfällen stigit kraftigt.
De har alltid varit lättrörliga men en
stark marknad tenderar att ge större
prissvängningar. Bakom prisuppgångarna ligger en god ekonomisk utveckling
globalt som gett ökad efterfrågan på
jordbrukets produkter, samtidigt som
produktionen på grund av torka, regn
och annat i länder som är viktiga marknadsaktörer, tidvis varit lägre än normalt. De internationella lagren har därmed krympt och förlorat rollen som
buffert mot plötsliga förändringar i produktion och efterfrågan.
Lagren har dock återhämtat sig något
och 2015 är vi inne i en period med svagare prisutveckling igen. Priserna ligger
fortsatt över historiska genomsnitt, men
är på sin lägsta nivå sedan våren 2011.
Den stora frågan för jordbruket framöver är om det vi sett på senare år är en
mer varaktig ny balans mellan utbud och
efterfrågan där en ökad efterfrågan får
den reala priskurvan att vända uppåt.
6
LRFs OMVÄRLDSANALYS 2015
Eller om det kommer att fortsätta vara så
att världens jordbruk producerar mer än
tillräckligt för att mätta efterfrågan och
att priserna därför fortsätter svagt neråt.
Hållbarhet allt viktigare
I takt med att vi blir fler och får det allt
bättre ökar efterfrågan på varor och
tjänster. Samtidigt ökar insikten för varje
dag om att jordens resurser är begränsade och vikten av ett hållbart brukande
av dessa.
Många företag har tagit hållbarhets­
begreppet med sig in i affärsidén för att
kunna vara transparenta mot alltmer
krävande kunder. Genom att ligga före i
hållbarhetstanken har de skaffat sig konkurrensfördelar. (Se omvärldsanalysen
2014.)
Samtidigt som hållbarhetstänket ökar
rusar koldioxidutsläppen, som är 46 procent högre idag än 1990. 2014 var dock
första året som utsläppen inte ökade
trots ekonomisk tillväxt. Ett förändrat
klimat är det största hotet mot den globala livsmedelsförsörjningen. På vissa
håll blir det torrare och varmare medan
andra områden drabbas av översvämningar och stormar. Osäkerheten om
vilka grödor som kommer att kunna
odlas var ökar på sikt och ställer stora
krav på forskningen och strategiska val
av utsäde och plantmaterial.
Svenskt lantbruk anses i huvudsak
gynnas av ett varmare klimat, genom en
varmare och längre växtperiod. Men det
förutsätter fortsatt växtförädling och nya
odlingsrutiner. Med en stigande tempera­tur
ökar samtidigt risken för väderrelaterade
skador samt insekts- och svamp­angrepp.
En utmaning är att forskningsresurserna
i dessa sammanhang är globala och de
gröna näringarna i Sverige inte är tillräckligt stora för riktade forsknings­
insatser för lokala förhållanden.
VAR ÄR VI NU?
Politik
och ekonomi
Missnöjets bistra vinter
Den globala politiska utvecklingen kännetecknas av ökad oro och säkerhetspolitisk
instabilitet i EUs direkta närhet. Kränkningarna av svenskt territorium har ökat.
Rysslands aggression mot Ukraina utgör
den största utmaningen mot europeisk
fred och säkerhet sedan kalla krigets
slut. Stegen mot demokratisering, som
togs i samband med den arabiska våren,
har ersatts av regionala spänningar och
inrikespolitiska konflikter, i vissa fall
inbördeskrig. Detta får konsekvenser
för både EU och Sverige.
Samtidigt rider populistiska och främlingsfientliga partier i Europa på en våg
av missnöje över den åtstramningspolitik
och de reformer som genomförts för att
möta den ekonomiska krisen. En förenklad bild är att radikal vänster är på frammarsch i Sydeuropa och att främlingsfientliga partier växer i norr.
I EU-valet 2014 backade de etablerade
partigrupperna till förmån för populistiska partier på vänster- respektive högerkanten. Störst stöd i Europaparlamentet
har fortfarande den konservativa och
kristdemokratiska partigruppen (EPP),
vars kandidat Jean-Claude Juncker valdes till ny ordförande för EU-kommissionen. I Junckers prioriteringar för EUkommissionens arbete under de
kommande fem åren står tillväxt och
sysselsättning högst upp på dagordningen. Det nya parlamentariska läget riskerar
att fördröja lagstiftningsprocesser i EU.
Under 2015 hålls flera nationella val
som kommer att påverka EU, inte minst i
Storbritannien. Parlamentsval hålls eller
har hållits också i Grekland, Estland,
Finland, Danmark, Polen, Portugal,
Spanien och troligen i Kroatien.
I Sverige har vi en historiskt svag
regering, men också en svag opposition.
Det parlamenteriska läget gör det svårt
för regeringen att driva igenom sin politik
utan att söka brett stöd i riksdagen. Att
Sverigedemokraterna blev riksdagens
tredje största parti har tvingat fram den
så kallade Decemberöverenskommelsen.
Genom Sverigedemokraternas inflytande har integrationsfrågan snabbt klättrat högt upp på Sveriges politiska dagordning.
Världen går inte i takt
Den ekonomiska återhämtningen i omvärlden som helhet väntas fortsätta under
de närmaste åren, även om den går långsamt. Konjunkturutvecklingen skiljer sig
kraftigt åt mellan olika länder och regioner. Det tar sig bland annat uttryck i ökade skillnader i penningpolitik och stora
rörelser på valutamarknaderna, mellan
till exempel USA och euroområdet.
Det är främst den amerikanska ekonomins tillväxt som stärks under 2015 och
beräknas till 3,6 procent. Samtidigt dämpas tillväxten i Asien något, där tillväxten i Kina har sänkts och beräknas ligga
på 7 procent. Även Japans tillväxtprognos har sänkts till 1,2 procent. BNP globalt sänktes med 0,3 procentenheter och
beräknas öka med 3,5 procent mellan
2015 och 2016, enligt Internationella
valutafonden, IMF.
Tillväxt och arbetslöshet är en utmaning i Europa, men trenden går åt rätt
håll. OECD spår att alla euroländer
kommer att visa positiva tillväxttal 2015.
En eventuell upptrappning av konflikten i Ukraina och spänningarna mellan
Ryssland och västvärlden, är tillsammans med risken att Grekland lämnar
eurosamarbetet faktorer som riskerar
LRFs OMVÄRLDSANALYS 2015
7
att försämra den ekonomiska situationen i Europa.
Oljepriset har fallit kraftigt sedan mitten av 2014, vilket är positivt för den globala tillväxten och de oljeimporterande
länderna, men skapar problem för producentländerna. Något som kan påverka
den politiska utvecklingen i Mellanöstern.
Det hänger på konsumenterna
Svensk export i stort växer långsammare
än normalt och är inte samma draglok
som vid tidigare konjunkturåterhämtningar. Det är framförallt i euroländerna
som efterfrågan på svenska varor och
tjänster är svag. Följden är att svensk tillväxt inte tar fart ordentligt. I euroområdet
har BNP i det närmaste stagnerat sedan
slutet av 2014.
Sjunkande olje- och råvarupriser och
en svagare krona gynnar tillverknings­
industrin, men den låga globala efterfrågan
gör att företagen fortfarande jagar kostnader. Kronans försvagning, framför allt
mot dollarn, har stärkt lönsamheten för
de globala exportörerna samtidigt som
8
LRFs OMVÄRLDSANALYS 2015
inhemska företag möter högre kostnader.
Att råvarupriserna, i dollar, samtidigt har
fallit förstärker effekten av den svagare
kronan, vilket ytterligare förbättrar lönsamheten, särskilt för industriföretagen.
Industrin fortsätter att spela en viktig
roll, men bidrar i allt mindre utsträckning till BNP. Det är därför främst hushållens konsumtion som väntas bidra
till återhämtningen. Ökade skatter och
eventuella amorteringskostnader kan
dämpa detta. Arbetslösheten väntas sjunka,
men i en lägre takt än vad Finansdepartementet tidigare trodde, vilket främst
beror på en högre tillväxt i arbetskraften
genom starkare befolkningsutveckling.
Svag lönsamhet i lantbruket
Mellan 2010 och 2014 ökade produktionsvärdet av livsmedel på gårdsnivå
med 8 procent vilket motsvarar 2 procent per år. Tillväxten är ojämnt fördelad mellan näringarna. Tillväxten inom
spannmål och fjäderfä är över 10 procent under perioden, medan värdetillväxten inom nöt, gris och ägg låg under
VAR ÄR VI NU?
2 procent. I LRF Konsults rapport ”Lantbrukets lönsamhet” konstateras att lönsamheten inom lantbruket var historiskt låg
under 2014, då medelföretaget i drifts­
inriktningarna mjölk, gris, nöt och växtodling låg mycket under nivån för långsiktig lönsamhet, vilket oroar då
investeringsnivån och den framtida
tillväxten hämmas.
Den låga lönsamheten inom flera av
näringarna medför att attraktionskraften
för nyföretagande i de gröna näringarna
idag är låg. Låg lönsamhet tillsammans
med höga markpriser försvårar ytterligare nyetablering och expansion för den
som vill satsa.
Skogsavverkningarnas värdetillväxt
på gårdsnivå beror på volymer och prisnivåer, där prisnivåerna starkt påverkar
avverkade volymer. Mellan 2003 och
2013 ökade bruttovärdet med 16 procent
eller i genomsnitt med 1,5 procent per år.
Även inom de gröna näringarna ökar
tjänsteutbudet. Entreprenad, som är den
tredje största verksamheten mätt i omsättning bland LRFs medlemmar, har
under ett flertal år ökat i antal företag.
Detsamma gäller till exempel turism. Det
finns stor potential att ytterligare utveckla
tjänstesektorn framöver.
Samtidigt som lönsamheten inom flera
verksamheter är svag är bonden allt mer
populär hos konsumenterna. Även inom
politiken talas det om de gröna näringarna
på ett nytt sätt. Omvärldens ökade intresse
kan användas för att attrahera nya landsbygdsföretagare.
LRFs OMVÄRLDSANALYS 2015
9
Trender
Ett samhälle i förändring – världen
är en stad som drömmer om landet
I takt med den ökande urbaniseringen blir staden norm i samhället. Tillväxt och lönsamhet i de gröna näringarna är beroende av att människor i staden och på landsbygden förstår varandras världar och värderingar. Det kan behövas nya tankesätt för
att lyckas på marknaden och för att skapa förståelse för de gröna näringarnas frågor.
Idag bor endast var tredje svensk i landsbygdskommuner. Och urbaniseringen
fortsätter. År 2030 väntas mellan 40 och
45 procent av Sveriges befolkning ha
koncentrerats till storstadsregionerna
Stockholm, Göteborg och Malmö.
Sverige har utvecklats till ett rikt tjänsteoch kunskapssamhälle och människor
har sökt sig till städerna inte bara för att
arbeta utan också för att studera och
anpassa sig till ekonomins nya förutsättningar. Det blir allt tydligare att det är
bland de yrkesaktiva och unga eller studerande som den största utflyttningen
från landsbygden sker.
För dagens unga är det flera generationer till landsbygds-Sverige. Allt färre har
kunskaper om och en relation till livsmedelsproduktionen och inte samma koppling
som förr till var maten kommer ifrån.
10
LRFs OMVÄRLDSANALYS 2015
Gapet mellan stad och land riskerar
också att öka när lokala tidningar och
redaktioner läggs ned och de stora rikstäckande medierna får mindre kontakt
med Sverige utanför storstäderna.
Bilden av Sverige riskerar att bli mindre
allmängiltig och mer stereotyp med staden som norm. En storstad som präglas
av puls och utveckling, en landsbygd
som skiftar mellan sorgfri sörgårdsidyll
och problemtyngd glesbygd. Riksmedias
fixering vid Stockholm och övriga storstäder kan leda till att bevakningen till
sist helt saknar relevans för dem som bor
på landet.
TRENDER
Konsekvenser för de gröna näringarna
Kunskapen om landsbygden, dess möjligheter och utmaningar, minskar i det urbaniserade Sverige. Stadens bild av
landsbygden är även många politikers
bild. Och i den bristande kunskapen
uppstår problem för landsbygden. Till
exempel när stadsopinionen, som tar
besluten, har mer än 30 mil till närmaste
varg. Eller när familjeskogsbrukets nytta
för samhälle och miljö ska förklaras för
en kritisk miljöopinion.
Bristande kunskap riskerar också att
leda till en form av ”kollektivisering” där
gränserna mellan mitt och ditt, privat
och allmänt är otydliga. Det finns ett
ökande intresse från allmänhet, myndigheter och andra intressenter att ha synpunkter på, definiera och begränsa
ägandet och brukandet på landsbygden.
Trots ett ökat, inte minst medialt, intresse för de gröna näringarna så syns
inte motsvarande ökning i antalet sökande till utbildningar eller arbetssökande i
de gröna näringarna. Rekryteringen till
agrara yrken och utbildningar försvåras
när kunskapen om de gröna näringarna
blir allt blekare och till slut försvinner
från kartan bland dem som bor i städerna. Det riskerar också att bli svårare för
LRF att påverka allmänhet och politiker
när allt fler har mentalt långt till de agrara näringarna och dess förutsättningar.
För att landsbygden och de gröna
näringarna ska kunna värna sina viktiga
framtidsfrågor måste påverkan ske på
mottagarens villkor. Och där ligger bollen
i hög grad hos landsbygden. Med nyfikenhet och kunskapsutbyte ökar möjligheterna till kommunikation, kunskap
och nya affärer. Potentialen finns i stadsbons drömmar om landet.
Rekommendationer TILL LRF
Bygg kunskap. Visa på det ömsesidiga
beroendet mellan stad och land och ta
rollen som brygga mellan stad och
land, så att producenter och konsumenter kan mötas och tala samma
språk.
Anpassa retoriken. När kunskapen
minskar om de gröna näringarnas för­
utsättningar blir påverkansarbetet allt
viktigare. Det gäller på alla plan
– i kommuner, regioner, riksdag och
på EU-nivå.
Låt LRF vara en aktör som skapar
möten mellan olika parter som annars
inte skulle ha ett utbyte med varandra.
Offentlig upphandling är ett område där
LRF får producent och kund att mötas.
Skapa fler samarbeten och strategiska
allianser som kan bära landsbygdens
budskap. Samarbetet med ICA är ett
bra exempel där en aktör med direkt
påverkan på konsumenten för fram
svenska livsmedels mervärden. Skolwebben Bonden i skolan är ett annat,
där lärare får praktisk hjälp att förmedla kunskap om de gröna näringarna.
LRFs OMVÄRLDSANALYS 2015
11
En teknik i förändring – det som tycks
omöjligt idag kan vara möjligt imorgon
Den tekniska utvecklingen rusar och kan liknas vid en revolution för den som lyckas
kommersialisera sina idéer. Kommersialisering är svårt och riskfyllt, men centralt för
den framtida tillväxten inom såväl industrin som de gröna näringarna.
Automatisering frigör idag arbetskraft
inom både tillverkningsindustri och
tjänstenäringar. I tjänstesektorn bedöms
den accelerera de kommande åren.
Stiftelsen för Strategisk utveckling (SSF)
har med hjälp av en modell från Oxford
University konstaterat att 53 procent av
jobben i Sverige inom 20 år kan komma
att ersättas av nya dator- och robotsystem,
som utvecklas inom alla branscher. Den
tekniska utvecklingen leder enligt samma
forskning till en polarisering av arbetsmarknaden, där antalet välbetalda kvalificerade jobb där tekniken kompletterar
människan ökar medan medelinkomstjobben blir färre eftersom de lättare kan
ersättas av teknik. Låglönejobb i form av
serviceyrken där människor inte kan
ersättas av datorer förväntas öka.
Digitalisering och IT-utveckling
kommer fortsätta att påverka vardag
och arbete, och nya beteenden dyker
upp inom media och handel, även inom
livsmedelskonsumtionen.
Genom avel och förädling har biologisk forskning och bioteknik mer eller
mindre systematiskt skapat bättre och
tåligare växter och djur. Det är tekniker
som har utvecklats i mycket hög takt
under senare år och har påverkat de
gröna näringarna i grunden.
Det finns betydande svårigheter att
kommersialisera nya idéer och ta dem
till marknaden. Sverige är bra på grundforskning, men har inte varit framgångsrikt när det gäller att gå från idé till produkt eller tjänst inom industrin och de
gröna näringarna.
TRENDER
Få företag vill eller vågar investera
stort i nya produkter och processer, utan
väntar på att någon annan går före. Det
är både dyrt och riskabelt att vara först.
Gapet mellan innovation och kommersialisering gör att många innovationer
förblir orealiserade.
För att företagen ska satsa nytt behöver
befintliga produkter och tjänster vara
lönsamma. Åtgärder för att stärka konkurrenskraften genom rationalisering,
effektivisering och etablering på nya
marknader måste därför pågå parallellt.
Konsekvenser för de gröna näringarna
De ekonomiska riskerna i att kommersialisera forskning och utveckling, nya idéer och innovationer begränsar även de
gröna näringarnas utvecklingspotential,
då bra idéer riskerar att inte utvecklas,
alternativt kommersialiseras av andra.
Automatisering leder till ökad effektivitet
och produktivitet men färre arbetstillfällen.
Digitaliseringen driver dessutom fram
nya affärsmodeller som ger möjlighet att
nå en större marknad för till exempel
förädlingsföretag, restauranger och konsumenter. Kunskap om den nya tekniken
och nya beteenden blir viktigt för att lyckas som företagare inom industrin och de
gröna näringarna. I den allt mer digitala
världen växer samtidigt en mottrend där
betydelsen av handens avtryck – det genuina och hantverksmässiga – ökar.
I dag finns en rad olika frön av innovation som kan gro och växa sig större.
Här är några exempel:
•Inom biotekniken kommer en rad olika
tillämpningar att se dagens ljus: bättre
mediciner, större skördar, tåligare
träd, bättre kött samt jordförbättringsbakterier som kan sanera förstörd jord.
Att skapa grödor som är mer motståndskraftiga kan minska användningen av bekämpningsmedel.
•En biobaserad ekonomi ger helt nya
användningsområden för hållbar biomassa, som OLED-bildskärmar på
papper, smarta papper, kolfiber och
nya förpackningslösningar. Till exempel utvecklar Carlsberg en träbaserad
ölförpackning.
•Insekter som fodermedel i animalieproduktion. Pågående projekt, bland
annat på SLU, utvärderar tekniker för
att producera proteinfoder av insekter.
•3D-skrivare ger nya möjligheter för
distribution, service och reparationer
av utrustning. Den trasiga delen skrivs
ut hemma och en tekniker kan instruera reparationen på distans.
•Ny teknik kan påverka flöden i värdekedjor, till exempel näthandel.
Rekommendationer TILL LRF
Agera facilitator, överbrygga innovationsgapet och uppmuntra kommers­
ialisering av teknik på gårdsnivå och
industriell nivå.
Underlätta möten mellan olika intressenter och skapa politiska förutsättningar.
Stimulera behovsanpassad forskning
och utveckling, där avståndet mellan
resultat och tillämpning är mindre.
Stimulera forskning och utveckling
med inriktning på effektivisering av
produktionen inom näringarna och
industrin.
Bevaka vilka innovationer som är
på väg att kommersialiseras och
bedöm deras konsekvenser för de
gröna näringarna.
LRFs OMVÄRLDSANALYS 2015
13
En konsument i förändring
– valet av kund och mötesplats
Konsumenterna blir alltmer heterogena och deras valmöjligheter i det närmaste
obegränsade. Det blir allt viktigare hur man konsumerar än vad som konsumeras.
Livsstil och behovet av att visa vem man är blir en allt starkare drivkraft.
Trender kommer och går under de
närmaste tio åren. För företagaren gäller
det att vara lyhörd och anpassa sig till
det hen tror får långvarig effekt på
produktionsnivån.
Vad vi handlar drivs av funktion eller
känslor; för att vi är i behov av en vara
eller tjänst eller för att köpet ger en tillfredsställelse i sig och funktionen är underordnad. Drivkraften bakom inköpet
avgör inte bara vad som konsumeras utan
även när, hur och var konsumtionen sker.
Om konsumtion av mat ses som en
behovstrappa, är det första steget mat för
överlevnad, följt av säker mat. Högst upp
i trappan handlar det om att mat blir en
del av vår identitet.
Ju högre upp i trappan, desto mer heterogen blir konsumtionen med olika grupperingar av konsumenter. Var i trappan vi
befinner oss säger något om vår status
som individ, vilka resurser vi har att välja.
Några aktuella och förmodligen lång­
variga trender inom livsmedels­
konsumtionen:
• Säkerhet. I takt med att välståndet i
världen ökar, ökar också efterfrågan
på säker mat. Matskandaler gör att den
inhemska matens säkerhet ifrågasätts.
Att kunna garantera säkra livsmedel är
ett starkt försäljningsargument, inte
minst för svensk export.
• Hållbarhet. Allt fler vill värna om klimat, miljö och arbetsvillkor genom sin
konsumtion. Kött som huvudsaklig proteinkälla har kommit under luppen och
intresset för bönor och annan vegetarisk kost ökar. Konsumenten väljer ett
finare kött vid färre tillfällen eller minskar på svinnet. Insekter och odlat kött
bubblar som alternativa proteinkällor.
TRENDER
• Hälsa. Hälsa går oftast hand i hand
med hållbarhet. Produkter som säljer
på sin hälsoprofil som kvarg, ägg och
havredryck ökar. En annan viktig fråga
för hälsan är viljan att få i sig ren och
äkta mat. Fler bryr sig också om antibiotikaanvändningen i djurhållningen,
vilket gynnar svensk produktion.
• Bekvämlighet och upplevelser. Mer
pengar läggs på upplevelser och egen
tid. Att köpa tjänster som frigör tid för
familj och fritid blir därför vanligare.
Att äga mindre genom till exempel
leasing och samägande, blir också ett
sätt att frigöra tid.
• En ny generation. Generationen Millennials är födda på 90-talet och är en
motstridig generation. Samtidigt som
de vill vara hälsomedvetna äter de mer
snacks och har inga regelbundna tider
för måltider. De har vuxit upp med
mobilen i hand, vilket gör dem otåliga
och de vill ha respons och belöning
direkt.
• Äkta vara och självhushåll. Viljan till
självhushållning och självförsörjning
växer. Detta ger bonden ökad status
som en symbol för det genuint äkta.
Konsumentens intresse för att själv
skapa sin egen mat kan ses som ett
marknadsföringsfönster för de gröna
näringarnas produktion.
Det är viktigt för företagare inom de
gröna näringarna att vara uppmärksamma
och anpassa sin produktion och affärsmodell efter det som konsumenterna
efterfrågar, som passar gårdens eller
odlingens förutsättningar och som är
lönsamt.
Konsekvenser för de gröna näringarna
Ökad heterogenitet och polarisering
bland konsumenterna skapar grupper
med vitt skilda preferenser och därmed
nischer i marknaden. Mittensegmentet
blir allt mindre och fokus ökar på lågt
pris, som fortfarande står för en stor del
av marknaden, eller hög kvalitet. Som
producent på gårdsnivå eller industriell
nivå är det viktigt att göra vägval – välja
sin målgrupp och förstå vad som är värde­
skapande för just den målgruppen.
Antingen satsar man på att komma nära
slutkunden och är med i förädling och
distribution och skapar på så sätt sina
egna mervärden. Eller så levererar man
råvara till industrin som vidareförädlar
produkten. Då är produktivitet och
effektivitet i många fall högsta prioritet.
Att följa marknaden för att anpassa produktion, produktionssätt och tjänster
blir allt viktigare för alla men främst för
den som vill ligga nära konsumenten.
Rekommendationer TILL LRF
Lyssna på marknaden, anpassa
verksamheten och kommunicera på
mottagarens villkor. Det krävs inte
mycket för att rasera förtroendet för
den svenska maten som säker, etisk
och hållbart producerad.
Ta vara på intresset för det naturliga
och äkta i samarbeten, kommunika­
tion, marknadsföring och för att locka
nya grupper till de gröna näringarna
och öka förståelsen för produk­
tionen.
Glöm inte upplevelserna. Företag
med basen i landsbygdens miljö
har stor potential att utveckla
tjänster och turism som också
kan öka förståelsen för landsbygd
och jordbruk.
LRFs OMVÄRLDSANALYS 2015
15
En marknad i förändring – vikten av
innovation och affärsmässighet ökar
Globaliseringen innebär stora möjligheter, framförallt i form av tillträde till nya och
växande marknader. Men också en kraftig konkurrens, både från lågprisländer som
Indien och Kina och innovationsdrivna ekonomier som USA. För att hävda sig krävs
mer innovativa företag och det ställs ökade krav på management.
Det blir allt mer krävande att vara före­
tagare. Så många som 70 procent av alla
nystartade företag klarar sig inte längre
än till sin tioårsdag. Svårigheterna finns
inom alla branscher och företagare i de
gröna näringarna är inget undantag.
Samtidigt finns stora möjligheter i form
av nya och växande marknader. Inte
minst utvecklingen inom IT har bidragit
till att sudda ut gränser, också mellan vad
som är möjligt att sälja och inte.
De senaste årens stora prisfluktuationer på de globala råvarumarknaderna,
i kombination med höga kostnader för
insatsvaror, har ökat den ekonomiska
osäkerheten för företag inom jord, skog
och trädgård. Perioderna med god lönsamhet har blivit kortare. I ett tioårsperspektiv ser detta mönster ut att fortsätta
och behovet av att hantera marknads­
risker, genom till exempel terminssäkring
och långa kontrakt, blir allt viktigare.
Detta ställer i sin tur större krav på företagsledningsförmåga, förhandlingsteknik och riskhantering.
Vi har under en lång tid befunnit oss
i en industriell ekonomi, där vägen till
framgång främst har legat i att ha en
produktion överlägsen konkurrenternas.
Effektivitet och produktivitet har varit de
främsta vapnen i kampen för att få fram
varor och tjänster till ett så lågt pris som
möjligt.
16
LRFs OMVÄRLDSANALYS 2015
Parallellt med den industriella ekonomin har det också vuxit fram ett mer
idéburet synsätt. Affärsmodellerna blir
allt mer tankeburna där information,
förväntningar och upplevelsen av en vara
eller tjänst är centrala, snarare än funktionen av den. Detta ställer högre krav på
företagens kompetenser inom marknad,
affärsutveckling och försäljning.
De industriella och idéburna synsätten
kommer att utvecklas parallellt och vara
beroende av varandra.
Konsekvenser för de gröna näringarna
Kraven på innovation och affärsmässighet
ökar. I takt med att kraven ökar på företagarna kommer också företagarna att ställa
högre krav på sina affärspartners.
Samverkan blir allt viktigare för företag
i de gröna näringarna och nya bransch­
överskridande värdekedjor och allianser
uppstår. Ett exempel är Elleholms tomater
som köper överskottsvärme från Södra
Cell och producerar tomater med minimal miljöpåverkan. Ett annat exempel är
Vegafish som etablerar en storskalig
odling av räkor i anslutning till Findus
i Bjuv. Överskottsvärme från Findus värmer bassängerna och spill från livsmedelsproduktionen kan användas som
foder. Ytterligare ett exempel är Wapnö
som finansierade delar av företagets
biogasanläggning via sina kunder.
TRENDER
LRFs OMVÄRLDSANALYS 2015
17
Flera exempel finns inom skogsindustrin
där samarbeten mellan traditionella branscher som kemi-, textil- och fordonsindustri pågår.
Detta skapar behov av nya affärs­
modeller för företagen där exempelvis
samverkan och delning av resurser blir
vanligare. Det blir också allt viktigare att
företagare i de gröna näringarna med­
vetet väljer marknadslogik. Valet gör det
enklare att utveckla sitt företag genom
att förbättra sina processer, produkter
och affärsmodeller, men också att kommersialisera idéer och välja affärspartners för samverkan.
För tillväxt i de gröna näringarna är
det viktigt att företagen har god tillgång
till kapital för finansiering av nödvändiga investeringar och etablering av nya
verksamheter. Här finns flera olika modeller för finansiering: från traditionell
bankfinansiering till modernare finansieringsformer som kundfinansiering.
18
LRFs OMVÄRLDSANALYS 2015
Rekommendationer TILL LRF
Följ och analysera hur trenderna i
handeln utvecklas för att underlätta
för framtidens företagare att välja
marknad.
Identifiera och utvärdera innovationer
som kan ha en tillämpning inom de
gröna näringarna.
Stimulera utvecklingen av affärs­
modeller som kan minska de finansi­
ella riskerna för företag och inträdes­
barriärerna för dem som vill etablera
sig i de gröna näringarna.
Samarbeta med universitet och natur­
bruksgymnasier för att säkerställa
att studenterna får relevant kompe­
tens inom affärsmannaskap.
Fortsätt att arbeta med relevant
politisk påverkan och företagserbju­
danden, till exempel konkurrens­
villkor och LEAN-utbildningar.
Underlätta för de medlemmar som
vill kombinera ett industriellt och
mer idéburet fokus, genom att lyfta
goda exempel.
Sammanfattning
av rekommendationer
En generell rekommendation till LRF är att sprida
kunskapen om förändring bland medlemmarna.
Ett samhälle i förändring
Tillväxt och lönsamhet i de gröna
näringarna är beroende av att människor
i staden och på landsbygden förstår
varandras världar och värderingar.
En konsument i förändring
Det blir allt viktigare hur man konsumerar än vad som konsumeras. Livsstil och
behovet av att visa vem man är är en
stark drivkraft.
Rekommendationer till LRF
Rekommendationer till LRF
•Bygg kunskap och ta rollen som
brygga mellan stad och land.
•Anpassa retoriken; påverkansarbetet
blir allt viktigare.
•Underlätta möten mellan olika parter
som annars inte skulle ha ett utbyte
med varandra.
•Skapa fler samarbeten och strategiska
allianser som kan bära landsbygdens
budskap.
En teknik i förändring
Kommersialisering är svårt och riskfyllt,
men centralt för den framtida tillväxten
inom både industrin och de gröna
näringarna.
Rekommendationer till LRF
•Uppmuntra kommersialisering av teknik
på gårdsnivå och industriell nivå.
•Underlätta möten mellan olika intressenter och skapa politiska förutsättningar.
•Stimulera forskning och utveckling
med inriktning på effektivisering av
produktionen.
•Bevaka vilka innovationer som är
på väg att kommersialiseras.
•Lyssna på marknaden, anpassa
verksamheten och kommunicera
på mottagarens villkor.
•Ta vara på intresset för det naturliga
och äkta.
•Glöm inte upplevelserna.
En marknad i förändring
Globaliseringen innebär stora möjligheter, framförallt i form av tillträde till nya
och växande marknader. För att hävda sig
krävs mer innovativa företag och det ställs
ökade krav på management.
Rekommendationer till LRF
•Följ och analysera hur trenderna
i handeln utvecklas.
•Identifiera och utvärdera innovationer
som kan ha en tillämpning inom de
gröna näringarna.
•Stimulera affärsmodeller som kan
minska finansiella risker och inträdesbarriärer.
•Samarbeta med universitet och naturbruksgymnasier.
•Fortsätt att arbeta med relevant politisk
påverkan och företagserbjudanden.
•Underlätta för dem som vill kombinera
ett industriellt och mer idéburet fokus.
LRFs OMVÄRLDSANALYS 2015
19
© LRF 2015
Lantbrukarnas Riksförbund, 105 33 Stockholm. Telefon 0771 - 573 573. www.lrf.se