20150603

Gotlands Orienteringsförbund
Styrelsemöte 2015-06-03 Idrottens Hus Visby
Närvarande:
Eric Johansson, Anders Nilsson, Svenerik Johansson, Rolf Malmros, Ann-Sofi Olsson, Kurt Lillro,
Greger Westerlund, Anna Samelius, Susanne Söderholm SOFT, Eric Berg samt Eva Kappel
Anmäld frånvaro: Jan Rondahl
Ej anmäld frånvaro:
§ 55
Sammanträdet öppnas
Eric hälsade SOFT:s förbundschef Susanne Söderholm och styrelsen välkomna och förklarar mötet
öppnat.
§ 56
Fastsällande av föredragningslista
Föredragningslistan godkändes med tillägg av ett par övriga frågor.
§ 57
Föregående protokoll
Föregående protokoll följdes upp.
Policy kartförsäljning återkommer vi till
liksom Krishantering i klubbar och vid arrangemang.
Protokollet godkändes och lades till handlingarna.
§ 58
Inkomna skrivelser 53-56
Nyhetsbrev från GI och O-ringen.
Styrelsen beslutade godkänna rapporten
§ 59
Ordföranden
A) Ett friskar Gotland – Hitta Ut – Starten är skjuten lite på framtiden. Bidragsansökan är inlämnad
till Allmänna arvsfonden och man beräknar att det tar 5-7 månader att få svar.
B) Ansökan idrottslyftet Anläggning – VOK har lämnat in ansökan.
C) Almedalen 2015 – Läget är under kontroll inför Almedalen imorgon.
Styrelsen beslutade godkänna rapporten
§ 60
Ekonomisk rapport –
Ingen rapport
§ 61
SOFT – Susanne Söderholm presenterar sig och berättar om arbetet på SOFT, i styrelsen, SOFTs
arbetsgrupper, projekt Orientera flera & mera, statistik, framtid, miljö, allemansrätt, Hitta ut mm. Av
statistiken framgår det att inom flera områden ligger högre än genomsnittet
GOF:s styrelse lämnar önskemål till Susanne om ett lättförståeligt material av vad SOFTs pengar går
till. Även att arbetat för att ta tillvara kunskapen som finns i de olika distrikten genom att hjälpa till
att bilda nätverk
§ 62
Övriga ärenden
Missing people – Hjälp till Missing people vid behov, både med kartor och genomsök. Hur kan vi
hjälpa till med kartor. Frågan tas upp till hösten på möte med klubbordförande.
DM-sprint – H21 ströks, protesten har hanterats bra av både tävlingsledning och jury. Arrangörerna
IF Hansa/Hoburg har lämnat förslag på att genomföra ”omtävlingen” för H21 den 5 september, vid
samma tillfälle kommer öppna banor finnas för övriga. Ta hem till klubbarna och kolla om detta
datum är OK.
Tävlingen ingår i Årets junior. Då ingen av de juniorer som sprang H21 drabbades räknas DM i Årets
junior.
§ 63
Nästa möte
AU 12 augusti i Idrottens Hus 17.30. Styrelsemöte 26 augusti i Idrottens Hus 17.30.
Mötet avslutade och Eric tackade för visat intresse.
Sekreterare
Eva Kappel
Ordförande
Eric Johansson