2015aug24Protokoll längdråd

Protokoll Längdrådsmöte
Tid: 24 augusti 2015
Plats: telefonmöte
Deltagare: Göran Nilsson, Joakim Abrahamsson, Patrik Björk, Johan Eriksson,
Karin Ersson, Lasse Jonsson, Niklas Jonsson,
Förhindrade att närvarande: Cathrine Engman,
Adjungerade: Rickard Grip, Katarina Medveczky, Johan Sares, Per-Åke Yttergård
1. Föregående protokoll
Godkändes
2. Utbildningshelgen i Göteborg
51 personer anmälda idag. Anmälningsdatum är förlängt till 31/8 för att
möjliggöra för fler anmälningar.
Utbildningen hålls på den nya skidanläggningen, som rapporterar positiva
besökssiffror under sommaren. Förutom skidanläggning finns här även
hotell, högstadieskola, gymnasieskola, friskola, fotbollshall, två
handbollshallar, restaurang, sportaffär, gym, relax och en konferensdel.
Även i Torsby skidhall är man nöjda med sommarens besök av turister.
3. Tre konsulenttjänster
Karin Ersson meddelade att ansökningstiden gick ut den 16/8. Det var stort
intresse med hela 91 ansökningar trots att vi endast gått ut i egna kanaler
(webbplats och sociala medier). Många riktigt starka namn finns bland de
sökande. De flesta kommer från mellan-Sverige. Elva personer har nu
plockats ut för intervjuer med start imorgon.
4. Organisation
Johan Sares rapporterade att alla i nya i organisationen nu är på plats:
- Karin Ersson, ny utbildningschef, arbetar parallellt med Perra i en månad.
- Katarina Medveczky, kommunikationschef längd, får tydligare ansvar för
helhetskommunikation för längd än vad fallet varit tidigare. Torbjörn
Nordvall fortsätter arbeta med koordineringen mellan landslag och media
- Gunilla Back, kontaktperson för Vasalopp, sidningslopp, samt behjälplig
till landslagets bokning av resor. Kaarel Pütsep arbetar hädanefter fyra
månader per år istället för åtta.
- Martina Höök, tränare för juniorlandslaget.
- Torbjörn Bergman, vallaansvarig för u-lagen.
- Erik Yngvesson, vallare för landslaget.
- Ny lastbilschaufför har rekryterats till vallalastbilen
Längdrådets organisation:
E-Mail
[email protected]
TELEFON
+46 (0)23 874 40
ADRESS
Riksskidstadion, SE-791 19 Falun
Org Nr
802003-0287
Bankgiro
720-7699
www.skidor.com
- Karin Ersson ska ersättas.
- Göran Nilsson återkommer med förslag i frågan om hur länge man ska
kunna sitta i rådet. Diskuteras att ha nyval efter fyra år, men i olika faser så
att alla inte byts ut samtidigt.
5. Längdträff i Falun 11-12 september.
Perra meddelade att diskussion fortfarande förs med RF och SISU riks
angående pris för processledarrollen. Frågan har även ställts till Dalarnas
idrottsförbund för att få ett billigare alternativ, men samarbete med
specialförbund ska gå via SISU riks.
Officiell inbjudan till längdträffen går ut idag, men arbetsgrupperna är
informerade om träffen sedan tidigare.
Målsättning med träffen: Samordna oss i strategifrågan och fastställa en
gemensam strategi för hela längdsporten.
6. Arbetsgrupp för långlopp
Erik Björelind efterfrågar en arbetsgrupp för långlopp för att höja statusen
för dessa lopp.
Beslutades att ta upp frågan till diskussion igen efter vintern. Gunilla Back
har då hunnit sätta sig in i frågan och kan återkoppla om huruvida det finns
behov av en sådan arbetsgrupp.
7. Livsstil och hälsa (BEMO)
Perra Yttergård tar frågan till längdkonferensen i Falun för att processas.
8. Rekommendation om startordning på tävlingar – ska det vara med i
regelboken 2015?
Jonas Almgren har föreslagit att seniorer bör starta först och ungdomarna
sist i tävlingar för att eliminera kollisioner.
Konstaterades att denna startordning inte förbjuds i dagens regelverk och
därför inte heller behöver föras in i regelboken. Istället föreslogs en
rekommendation som komplement. Återstår att fundera på hur
rekommendationen ska kommuniceras.
9. Rekommendation om ”öppna klasser” – kan det koma med i
regelboken 2015?
Samma diskussion som i punk 8. Regelboken motsäger inte detta.
Däremot bör det finnas instruktioner om hur en öppen klass arrangeras.
10. Beslut om tilldelning av SM-tävlingar 2016 och 2017
- SM-veckan, sommar 2016: Norrköping är utsedd till värdstad. SSF
förhandlar med lokala klubbar angående arrangör för rullskidor.
- SM-veckan,vinter 2017: Söderhamn är utsedd till värdstad. Beslutades
att Hällåsen Skidallians utses som arrangör av längdskidtävlingarna.
- SM-avslutningen 2017: Beslutades att Umeå Skidallians får arrangera
denna tävling, vilket har förordats av tävlingsprogramgruppen.
2
- SM-avslutning rullskidor 2017: ännu inga sökande.
- SM-veckan vinter 2018: Skellefteå är utsedd till värdstad.
- JSM 2017: Beslutades att Kalix SK får arrangera denna tävling, vilket har
förordats av tävlingsprogramgruppen.
- USM 2017: Längdådet beslutade att Falköping får arrangera denna
tävling, vilket har förordats av tävlingsprogramgruppen.
Göran Nilsson fick i uppdrag att ta upp i styrelsen att längdrådet bör ha
beslutanderätt i frågor rörande arrangör av tävlingar på riksnivå.
Sverige har tilldelats en extra tävlingshelg i januari 2017 och 2019. SSF
har gått ut med allmän intresseförfrågan till arrangörer med krav att
arrangera vc både 2017 och 2019. Ulricehamn och Gällivare har visat
störst intresse. Föreslogs att diskutera frågan på längdträffen i Falun för att
därefter ge rekommendation till styrelsemötet den 21/9. Förslaget tas
därefter vidare till FIS-mötet i Zürich.
11. Rullskidor
Representant för rullskidor, Johan Erikson, finns nu med i längdådet enligt
tidigare beslut.
Johan informerade att man i rullskidgruppen arbetar med att hela skidSverige ska vara delaktigt. Idag är rullskidor störst i södra Sverige.
Gruppen arbetar också mycket med anläggnings- och säkerhetsbitar, samt
med marknadsföring.
Den positiva utvecklingen av Alliansloppet visar att det finns ett stort
intresse för rullskidor.
Johan Sares fick i uppdrag att se till att en strategi tas fram för hur vi ska
arbeta med rullskidor i framtiden vad gäller ekonomi och marknadsföring.
12. Rapport från klubbmöte 10 juni
Utfallet av mötet var positivt. Protokoll har skickats ut. Några klubbar
saknades, samtidigt som nya representanter från en del större klubbar
närvarade och fick bra inblick.
På mötet diskuterades bl.a. klubb kontra team, samt avtal med dessa.
arbetsgrupp/elitklubbsgrupp ska samlas under hösten för att ta fram ett
upplägg som kan godtas av både klubbar och team.
13. Samarbete med Alpina Rådet
Göran Nilsson har haft möte med representanter från AR. De har ungefär
samma arbetssätt som längd. De har kommit något längre än längd i
arbetet med strategiska frågor. Även de diskuterar rådets valprocess.
Ambitionen framöver är att ha kontinuerliga träffar mellan de två råden för
att samordna arbetet.
3
14. FIS-möte i Bulgarien Niklas/Johan
Niklas Jonsson rapporterade om de diskussioner som fördes på FIS-mötet
i Varna:
Ungdomskommittén:
- Jenny Limby berättade om hur vi arbetar på ungdomssidan i Sverige.
- En testtävling i skicross hade genomförts på ungdomstävlingen i
Lillehammer inför Ungdoms-OS. Småproblem uppstod i samband med
testet, vilket diskuterades i kommittén.
Regelkommittén:
- Utmaning med klassisk åkning diskuterades och hur kan man i framtiden
diska åkarna även under loppen.
- Diskuterades att införa FIS-punkter i långlopp och rullskidor.
- I Zürich ska det beslutas om regler för skicross.
- Diskuterades om saltning. Ett seminarium, med syfte att få jämnare
förhållanden, ska hållas i höst.
Långloppskommittén:
- Även här diskuterades utmaningen med klassiska lopp.
Rullskidskommittén:
- Diskuterades att införa FIS-punkter på rullskidor som även ska kunna
användas under vinterns vc. Förslaget ska utvärderas vidare.
- Diskuterades hur t.ex. långeskidor kan göra utmaningen med olika skidor
mer rättvis.
Världscupkommittén:
- Diskuterades hur man kan göra längdskidåkningen mer jämn mellan olika
nationer. Idag har Norge stor dominans, vilket missgynnar sporten i stort.
Ett förslag från FIS är att den röda gruppkvoten utökas till de 50 bästa och
att varje nation kan ha högst fyra herrar och fyra damer i denna grupp.
Röstning i denna fråga ska ske på FIS-mötet i Zürich.
- Ett annat förslag till lösning av den stora norska dominansen är att ge
mer reklamplats på dräkten. Detta förslag kommer framförallt kommer från
Norge.
- Konstaterades att många nationer avstår från att åka till tävlingar i
framförallt Norge under slutet av säsongen eftersom den nationella kvoten
ytterligare ökar den norska dominansen. Diskuterades därför att sänka den
nationella kvoten till fem åkare.
Längdrådet diskuterade hur Sverige (Rikard Grip) ska rösta på nästa möte
i Zürich angående diskussionen om den röda gruppkvoten.
Beslutades att rösta på förslaget att införa 50 personer i röd grupp med
max fyra damer och fyra herrar per nation. Betonades även att det är
viktigt att FIS har en plan för den ökade arrangörskostnad som detta beslut
kan leda till.
Johan Sares redogjorde för de diskussioner som pågår angående
kommande vc-tävlingar i Falun. Om SSF:s förslag på majoritetsägande i
4
vc-bolaget går igenom kommer det att påverkar längdorganisationen både
organisatoriskt och ekonomiskt.
Ett positivt möte mellan SSF (Johan Sares och Mats Årjes) hölls i fredags
med Skidspelsföreningarna. Imorgon hålls ett möte med SSF:s jurister och
Svenska Skidspelen.
Nästa möte 11-12 sep i Falun. Göran Nilsson återkommer med exakt
tid och plats.
5