Smakprov

LÄRARHANDLEDNING
LEDARSKAP OCH ORGANISATION
ISBN 978-97-47-11646-1
© 2015 Nils Nilsson, Jan-Olof Andersson och Liber AB
Anders Wigzell
Eva Jerkeman
PRODUKTION Adam Dahl
ILLUSTRATIONER Lotta Sjöberg
REDAKTION
FORMGIVNING
Första upplagan
KOPIERINGSFÖRBUD
Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen. Kopiering, utöver
lärares och elevers begränsade rätt att kopiera för undervisningsbruk
enligt BONUS-avtal, är förbjuden. BONUS-avtal tecknas mellan
upphovsrättsorganisationer och huvudman för utbildningsanordnare,
t.ex. kommuner och universitet. Intrång i upphovsmannens rättigheter
enligt upphovsrättslagen kan medföra straff (böter eller fängelse),
skadestånd och beslag/förstöring av olovligt framställt material. Såväl
analog som digital kopiering regleras i BONUS-avtalet. Läs mer på
www.bonuscopyright.se
Undantag
Kopiering är tillåten av de sidor som är markerade med Kopiering
tillåten. Kopiering får dock endast ske till eleverna på den egna skolan,
och kopiorna får inte på något sätt spridas utanför den egna skolans
verksamhet.
Liber AB, 113 98 Stockholm
Tfn 08-690 90 00
www.liber.se
Kundservice tfn 08-690 93 30, fax 08-690 93 01
e-post: [email protected]
LEDARSKAP OCH ORGANISATION LÄRARHANDLEDNING
© Författarna och Liber AB Får kopieras
2
INNEHÅLL
INTRODUKTION 4
Ämnet Ledarskap och organisation 4
1.
ORGANISATION OCH LEDARSKAP
I EN FÖRÄNDERLIG VÄRLD 6
Faktatext 6
Uppgifter 6
PP-bilder 7
2.
DEN ANSVARSTAGANDE
ORGANISATIONEN 8
Faktatext 8
Uppgifter 9
PP-bilder 9
3.
4.
ORGANISATIONER FÖRR OCH NU 10
Faktatext 10
Uppgifter 11
PP-bilder 12
ORGANISATIONEN I OLIKA
SITUATIONER 13
6.
7.
Faktatext 17
Uppgifter 18
PP-bilder 19
ORGANISATIONENS KULTUR
– DESS SJÄL 20
Faktatext 20
Uppgifter 20
PP-bilder 21
8.
9.
Faktatext 13
Uppgifter 13
PP-bilder 14
5.
LEDARSKAP 167
HUR ORGANISERAR MAN IDAG
OCH IMORGON? 15
Faktatext 15
Uppgifter 15
PP-bilder 16
LEDARSKAP OCH ORGANISATION LÄRARHANDLEDNING
GRUPPEN 22
Faktatext 22
Uppgifter 23
PP-bilder 24
MOTIVATION 25
Faktatext 25
Uppgifter 26
PP-bilder 27
LÖSNINGAR 28
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
28
32
35
38
41
44
48
50
53
© Författarna och Liber AB Får kopieras
3
INTRODUKTION
Ämnet Ledarskap och organisation
Under rubriken Ämnets syfte preciserar Skolverket vilka kunskaper, färdigheter
och förmågor som undervisningen i ämnet ska ge eleverna möjlighet att utveckla.
Ämnets syfte
1. Kunskaper om begrepp, teorier och modeller inom området ledarskap och
organisation samt förmåga att använda dessa.
2. Kunskaper om hur individer och grupper fungerar samt om kommunikation,
samverkan, konflikthantering och motivation inom en målstyrd verksamhet.
3. Kunskaper om olika former av ledarskap.
4. Kunskaper om olika organisationsformer och deras användbarhet i olika
sammanhang.
5. Kunskaper om hur organisationskulturer bildas och deras inverkan på
ledarskap, medarbetare och resultat inom en verksamhet.
6. Förmåga att identifiera och diskutera frågor om ledarskap och organisation ur
olika synvinklar.
7. Förmåga att leda och organisera en verksamhet.
Centralt innehåll
Under rubriken Centralt innehåll preciseras innehållet i kursen Ledarskap och
organisation. Här följer en översikt kring det centrala innehållet och var i läroboken detta område specifikt lyfts fram:
• Begrepp, teorier och modeller som förklarar hur individer och grupper
fungerar i organisatoriska sammanhang samt hur ledarskap fungerar.
Kapitel 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 och 9.
• Grupprocesser, grupputveckling och konflikthantering. Kapitel 8.
• Kommunikation, samverkan och motivationsskapande faktorer inom en
organiserad verksamhet. Kapitel 5, 8 och 9.
• Ledarskap på olika nivåer, ledarstilar och ledarroller. I samband med det
behandlas personlig ledarutveckling och hur man tar tillvara egna och andras
resurser. Kapitel 6.
• Organisationsformer: olika metoder att organisera en verksamhet för att nå
uppsatta mål av olika karaktär. Kapitel 2, 3, 4 och 5.
• Organisationskulturer: antaganden, värderingar och normer som präglar en
organisation samt hur organisationskulturen påverkar ledarskap, medarbetare
och resultat. Kapitel 2 och 7.
• Ledarskap och organisation ur ett etiskt och historiskt perspektiv samt i
relation till frågor om demokrati och genus. Kapitel 2, 3 och 6.
LEDARSKAP OCH ORGANISATION LÄRARHANDLEDNING
© Författarna och Liber AB Får kopieras
4
Bedömning
Kunskapskraven återspeglas i många av uppgifterna i Ledarskap och organisation.
Kunskapskravens nyckelord kan sammanfattas på följande vis.
• Betyg E: översiktligt, enkla, med viss säkerhet, bekanta situationer
• Betyg C: utförligt, välgrundat, med viss säkerhet, bekanta situationer
• Betyg A: utförligt, nyanserat, välgrundat, komplex, med säkerhet, nya
situationer.
Bedömningsmatris
Matrisen visar kursens olika kunskapskrav och är tänkta att vara ett stöd i utformningen av undervisningen och ett underlag för att samtala om bedömning
med eleverna. Utgå från matrisen och vidareutveckla den så att den passar med
dina uppgifter och övningar.
E
C
A
Innebörd av begrepp inom ledarskap och organisation. Med hjälp av teorier och modeller
förklarar eleven olika sammanhang.
Resonemang om teoriernas och modellernas
användbarhet.
Översiktliga redogörelser och förklaringar samt enkla
resonemang.
Utförliga redogörelser och
förklaringar samt
välgrundade resonemang.
Utförliga och nyanserade redogörelser
och förklaringar.
Samt välgrundade
och nyanserade
resonemang.
Redogör för hur individer och grupper fungerar inom en organiserad verksamhet. Redogör
för former för kommunikation och samverkan
samt metoder som kan användas vid konflikthantering och för att skapa motivation.
Värderar de olika formerna och metoderna.
Översiktliga redogörelser samt värdering med enkla
omdömen.
Utförliga redogörelser samt värdering med enkla
omdömen.
Utförliga och nyanserade redogörelser
samt nyanserande
omdömen.
Beskriver olika ledarskapsformer och för resonemang om vilken betydelse ledarskapsformen
har för en verksamhet.
Eleven beskriver olika organisationsformer
och för resonemang om deras användbarhet.
Eleven redogör för hur organisationskulturer
uppstår och för resonemang om organisationskulturens påverkan på ledarskap, medarbetare
och resultat inom en verksamhet.
Översiktliga beskrivningar och
redogörelser samt
enkla resonemang.
Utförliga beskrivningar och
redogörelser samt
välgrundade resonemang.
Utförliga och nyanserade beskrivningar samt välgrundade och nyanserade
resonemang.
Eleven identifierar och formulerar frågeställningar inom ledarskap och organisation samt
för resonemang om dem.
Eleven använder relevanta metoder för att leda
och organisera en verksamhet i … situationer.
Enkla frågeställningar och resonemang. Arbetar i
samråd med handledaren med bekanta situationer.
Formulerar frågeställningar och för
välgrundade resonemang. Arbetar
efter samråd med
handledare med
bekanta situationer.
Formulerar komplexa frågeställningar och för
välgrundade och
nyanserade resonemang. Arbetar efter
samråd i bekanta
och nya situationer.
När eleven samråder med handledare bedömer
hen … den egna förmågan
Med viss säkerhet.
Med viss säkerhet.
Med säkerhet.
LEDARSKAP OCH ORGANISATION LÄRARHANDLEDNING
© Författarna och Liber AB Får kopieras
5
1.
ORGANISATION OCH LEDARSKAP
I EN FÖRÄNDERLIG VÄRLD
Kapitlet innehåller centrala begrepp, teorier och modeller för att man ska förstå
hur organisationer fungerar. Faktatexten förtydligas av en mängd exempel och
konkreta uppgifter.
Faktatext
Kapitlet inleds med att beskriva verksamheten i sju organisationer och vilka
utmaningar dessa står inför. Organisationerna är i olika faser i livscykeln. Visa
PP 1:1 och gå igenom de olika faserna. Låt eleverna placera in de sju organisationerna i livscykeln. Det ger perspektiv och förståelse.
Huvudtemat i kapitlet är visioner, mål och strategier. Det är begrepp som
eleverna förmodligen använder, men kan känna sig lite osäkra inför. Visa PP 1:2,
Visioner, mål och strategier, och redogör för de olika begreppen och hur de
hänger samman. Vid genomgången är det bra att hänvisa till de praktiska exemplen på visioner och mål som finns i faktatexten.
När man ska formulera mål används ofta SMART-modellen som kriterium.
Visa modellen, PP 1:3, och förklara de olika delarna. Låt eleverna gärna testa modellen med sina egna personliga mål.
Uppgifter
UPPGIFT 1 är en enkel ingångsuppgift. Gå igenom livscykeln och diagrammet innan ni tar er an uppgiften.
kräver att eleverna har läst igenom fallbeskrivningarna i faktatexten.
Speciellt viktigt är detta om uppgiften ska lösas i grupp. Ett alternativ är att göra
uppgiften som hemuppgift.
UPPGIFT 2
LEDARSKAP OCH ORGANISATION LÄRARHANDLEDNING
© Författarna och Liber AB Får kopieras
6
I UPPGIFTERNA 3–6 ska eleverna hantera begreppen vision, mål och strategi. Det
är inga naturliga begrepp för eleverna, så om de inte har klart för sig begreppens
betydelse blir uppgifterna meningslösa. Ett tips är att göra en genomgång efter
varje uppgift så att du ser att alla hänger med.
I de flesta kapitel hittar du rubriken ”Jag som ledare”. Tanken är att eleven ska
tränas i att vara ledare och ta ställning i de frågeställningar som en ledare möter.
UPPGIFT 7 berör skolans värld, men är inte helt enkel eftersom det gäller vision,
mål och strategi.
PP-bilder
LEDARSKAP OCH ORGANISATION LÄRARHANDLEDNING
© Författarna och Liber AB Får kopieras
7
2.
DEN ANSVARSTAGANDE
ORGANISATIONEN
För att en organisation ska nå sina uppställda mål måste den leva i symbios med
sin omvärld. Den måste få ett mandat från de olika intressenter som påverkas
och påverkar organisationens verksamhet. Detta kräver att det är en ansvarstagande organisation. En organisation som tar ett samhällsansvar. Detta är i sin
tur grunden för ett etiskt ledarskap.
Faktatext
Kapitlet handlar om det ansvarstagande som en organisation måste ta. Alla organisationer har intressenter som har krav, men som också bidrar till organisationens fortlevnad. Intressentmodellen, PP 2:1, är utmärkt för förståelsen om att
ett företag måste ta hänsyn till många partners. Visa modellen och be eleverna
redogöra för vad varje intressent bidrar med respektive kräver.
Organisationer har fått större krav på sig när det gäller socialt och miljömässigt ansvarstagande. De flesta organisationerna har svarat upp till dessa krav
genom att skriva en uppförandekod eller arbeta med CSR. De flesta bygger på
FN:s syn på hållbar utveckling. Visa PP 2:2, Hållbar utveckling, och förklara de
tre hållbarhetsområdena.
När man lägger samman intressentmodellen och modellen för hållbar utveckling så får man ett intressant landskap som organisationer måste agera inom. Det
kallas ofta för kapitalism 2.0. Visa PP 2:3 och förklara hela bilden.
Kapitlet avslutas med ett avsnitt om etiskt ledarskap, som är en viktig del
av ledarskapet. Det etiska ledarskapet vilar på sex grundpelare. Visa dessa med
hjälp av PP 2:4 och kommentera varje punkt. Låt gärna eleverna förklara vad som
menas med trovärdighet, ansvar, omtanke, respekt, rättvisa och medborgarskap.
LEDARSKAP OCH ORGANISATION LÄRARHANDLEDNING
© Författarna och Liber AB Får kopieras
8