Malin Carlsson

Stötta, modellera och utmana
resultatet blir elever som stegvis skriver bättre och
bättre
Malin Carlsson, Lindblomskolan Hultsfred
http://blogg.hultsfred.se/malinspplugg/
@MalinCarlsson4
[email protected]
www.slideshare.net/malinspplugg
Dagens mål.
Visa hur jag jobbar med stöttning eller tankestrukturer
för att alla mina elever ska ha samma chans att nå mål
och utmanas för att nå så långt som möjligt i skolan.
4-rutan
Genrepedagogik
Mallar som stöd för
självständigt arbete
Vad är stöttning?
• Stöttning är en tillfällig hjälp som läraren ger
eleverna för att de så småningom ska kunna
utföra samma uppgift utan hjälp.
• Det är lärarens uppgift att hitta stimulerande
och effektiva sätt att lära ut och genom att
kritiskt granska hur språket används i
klassrummet hjälpa inte bara
andraspråkselever utan även många elever
med svenska som modersmål.
Gibbons
Varför stöttning?
• Genom att stötta eleven (tillfälligt) leder man
honom/henne mot nya insikter och utmaningar.
Pauline Gibbons
• Forskningen visar enhälligt: Språkutvecklande
undervisning leder till bättre resultat för de
flerspråkiga eleverna.
(Gibbons m.fl. )
• Läraren ska organisera och genomföra arbetet
så att eleven får stöd i sin språk- och
kommunikationsutveckling, successivt får fler
och större självständiga uppgifter och ett ökat
eget ansvar.
Lgr11
4-rutan
Berättelsen om 4-rutan
En tankestruktur för att skriva berättelser med röd tråd.
Att utmanas…
”Det ett barn idag
kan göra med
stöttning , kan han
eller hon göra på
egen hand imorgon.”
Vygotsky
Modell av Mariani: De fyra zonerna inom undervisning och lärande.
4-ruta till 8-ruta. Tankestruktur för att visa
på progressionen i berättelseskrivningen.
8-rutan
1.Vad heter figuren i
sagan? Hur ser figuren
ut? Beskriv figuren.
2. Var är figuren? Och
hur är vädret? Vilken tid
på dygnet är det?
3. Vad gör figuren?
4. Vad längtar figuren
efter? MÅL?
5. Vad gör figuren för
6. Problem! Vad stoppar
att börja ta sig mot sitt figuren att nå sitt mål
mål?
7. Lösning. Hur lyckas
figuren ta sig förbi
hindret och komma
närmare målet?
8. Slut. Nu har figuren
nått sitt mål. Måla en
bild av miljön där
figuren är. Vad gör
figuren nu?
Flerproblems
mall.
Tankestruktur för
att visa på
progressionen i
berättelseskrivning
en.
Fler personer, ämnesspecifika ord
Utveckla
Konfliktlösning
Genrepedagogik
Genreplansch. Tankestruktur för hur man
skriver olika sorters texter.
Mallar som stöd för
självständigt arbete
Blåsippa
Blåsippan är en vårblomma.
Blomman är blå. Bladen har tre flikar och är gröna.
Blåsippan växter i skogar och hagar och mest i södra Sverige. Södra
betyder långt ner i vårt land.
Den blommar tidigt på våren. Den är klar redan på hösten. Den är en
knopp under vintern.
Myrorna sprider blåsippans frön.
Blåsippan är fridlyst. Man får inte plocka blåsippan.
Skriva texter utifrån stödord
Ord ang
språkligamål.
Anna Kaya
Instruerande genre
Andra framgångsfaktorer:
Målmedveten/
förmågefokuserad
undervisning
Formativ
bedömning,
kamratbedömning,
EPA
I mitt klassrum ang
målmedvetenhet:
PP-vägg
Förtydliga bedömningen av
förmågorna. Begreppsvägg.
Förmågebilder på tavlan.
”Fuskisar”
Målmedvetet lärande Matris
Målmedvetet lärande Målbok
Bedömningstillfällen, formativ
bedömning, kamratbedömning
och/eller EPA!
Berätta!
Dagens mål. Har vi kommit närmare målen?
Visa hur jag jobbar med stöttning eller tankestrukturer
för att alla mina elever ska ha samma chans att nå mål
och utmanas för att nå så långt som möjligt i skolan.
4-rutan
Genrepedagogik
Mallar som stöd för
självständigt arbete
Malin Carlsson, Lindblomskolan Hultsfred
http://blogg.hultsfred.se/malinspplugg/
@MalinCarlsson4
[email protected]
www.slideshare.net/malinspplugg