Tegelhagens skola programhandling

Tegelhagens skola & Förskola
programhandling 2015-01-23
Beställare
Sollentuna kommun
Trafik- och fastighetskontoret
Turebergs torg 1
191 86 Sollentuna
Tel: 08-579 217 27
Daniel Sahlin
[email protected]
Projektansvarig hyresgäst
Sollentuna kommun
Barn- och utbildningskontoret
Turebergs torg 1
191 86 Sollentuna
Tel: 08-579 213 12
Martin Nilsson
[email protected]
Projektledare
Knut Jönson Byggadministration AB
Sollentunavägen 46
191 40 Sollentuna
Tel: 070-5328051
Tom Ågstrand
[email protected]
Cecilia Moar
[email protected]
Arkitekt
White arkitekter AB
Östgötagatan 100
116 92 Stockholm
Tel: 08-402 25 00
Johanna Hallgren
[email protected]
Klara Frosterud
[email protected]
Landskapsarkitekt
White arkitekter AB
Tel: 08-402 25 00
Sam Keshavarz
[email protected]
Arkitekt
s. 4
Inledning......................................................................................... 5
Förutsättningar.............................................................................. 6
Styrande utgångspunkter........................................................... 7
Koncept byggnaden och tomten............................................... 8
Gestaltningskoncept byggnaden.............................................. 9
Mellanrummet-Hjärtat................................................................10
Material i Mellanrummet............................................................ 11
Material på boxarnas insida......................................................12
Material på boxarnas utsida mot hjärtat.................................13
Material på boxarnas utsida mot skolgården......................... 14
Fasader och tak..........................................................................15
Skolans och förskolans upplägg............................................. 17
Situationsplan.............................................................................18
Planer............................................................................................19
Sektioner......................................................................................23
Landskap
s. 24
Skolgården...................................................................................26
Entrétorget...................................................................................27
Förskolegård................................................................................28
Skolgård F-9................................................................................29
Lekskogen....................................................................................30
Växter och material.....................................................................31
arkitekt
inledning
Skolor och förskolor i Helenelund. Rött hus=skola och brandgult hus =
förskola.
Gällande detaljplan från 1972.
Tegelhagens skola ligger i ett område planerat och byggt på 70-talet efter
principen med trafikseparering.
Sollentuna växer och förtätas, allt fler flyttar till
kommunen och därmed ökar antalet skol- och förskolebarn. Tegelhagens skola behöver växa för att
kunna ta emot fler barn och skolan har bra förutsättningar med närhet till natur och god utomhusmiljö. Dagens lokaler är redan för trånga och de
befintliga paviljongerna behöver ersättas med ändamålsenliga, permanenta lokaler.
I förstudien, som togs fram gemensamt med verksamheten och
kommunen, arbetades det fram ett lokalbehov, en placering av
byggnaden på tomten, en grundläggande disponering av funktionerna och en vision om hur nya Tegelhagens skola skall vara. Den
övergripande ambitionen är att Tegelhagens skola skall bli ännu
bättre! En hållbar skola, en mötesplats och en skola med kreativa lärmiljöer.
K R E AT I VA L Ä R M I L J Ö E R
White arkitekter har tillsammans med Trafik- och fastighetskontoret, Barn- och utbildningskontoret samt ledning och personal på
skolan tagit fram denna programhandling på en ny Tegelhagens
skola. Programskedet grundar sig på en tidigare genomförd förstudie och Sollentuna kommuns funktionsprogram för skolor och
förskolor. Projektets programförutsättningarna är följande:
- 3-parallellig F-6 skola med förskola som kan omvandlas till
2-parallellig F-9 skola med förskola
- Flexibilitet mellan förskola och F-1
- Skola för max 630 elever och förskola för max 100 barn
- Integrerad idrottslokal helst i markplan, 18x28 m
- Byggs inom gällande detaljplan
HÅLLBARHET
Skolan skall vara flexibel och anpassningsbar och kunna hantera
olika storlekar på åldersgrupper. Den skall vara ekonomiskt hållbar genom att effektivt utnyttja lokalerna. Skolan är certifierad
med Grön flagg och den skall arbeta aktivt med hållbar utveckling utifrån barnens och elevernas idéer och nyfikenhet. Skolan
skall visa upp sitt hållbarhetsarbete för omgivningen. Återvinning och källsortering skall vara en naturlig del av verksamheten
och byggnaden och det skall synas i pedagogiken och vardagen.
Skolbyggnaden skall miljöklassas. Det skall vara nära mellan ute
och inne. Lärande skall bedrivas både utomhus och inomhus. Lärandet utomhus skall underlättas genom bl.a. sol- och regnskydd,
varm- och kallförråd och bra belysning. Friluftslivet i skogen, på
berget, på ängarna och vid vattnet skall integreras i barnens och
elevernas vardag.
Skolan drivs idag av öppna, engagerade och kreativa pedagoger
som baserar sin verksamhet på tre ben: Utomhuspedagogik, Utmanande lärande och IKT (Information, Kommunikation och Teknik). Man strävar mot tydliga, gemensamma mål och den fysiska miljön inomhus och utomhus skall stödja, anpassa sig till och
förstärka den pedagogiska verksamheten som man vill bedriva.
Klassrum för tvålärarsystem och 30 elever, tillhörande grupprum
och hemvister skapar möjlighet att dela klasserna i flera grupper.
För förskolan finns samlande torg, ateljéer och allrum. Både verksamheternas lokaler och arbetssätt skall präglas av transparens,
samarbete och kunskapsspridning. Utemiljön är en del av skolan
och den ska vara lättillgänglig och välfungerande för den pedagogiska verksamheten. Lokalerna ska erbjuda en god arbetsmiljö för både lärare och elever, med modern teknik som stödjer pedagogiken.
M Ö T E S P L AT S
Skolan skall stå i centrum i samhället och den skall synas. Den
skall ha en tydlig huvudentré och vara en välkomnande mötesplats. Skolan skall dela med sig av sin kunskap och kreativitet.
Platser för dokumentation skall finnas i gemensamma rum ute
och inne. Skolan är den enda publika byggnaden i bostadsområdet och idrottshallen är öppen att hyras ut till föreningar.
Tegelhagens skola ligger i kanten på ett naturreservat.
Illustration från funktionsprogrammet som beskriver verksamheternas
Bild 2. Grov
idéskiss
placering
i förhållande
till avseende
varandra. skolans larmzoner
Uthyrbarhet och samutnyttjande
För allmänheten uthyrbara lokaler krävs särskild planering avseende exempelv
avgränsningar, lås- och larm, utrustning samt placering. Företrädelsevis ska hu
användas för allmänhet.
Följande lokaler ska vara uthyrbara:
Sportlokaler såsom idrottshall, mindre gymnastiksal, motionshall och
styrketräningsrum.
Matsalar, hemkunskapssalar och konferenslokaler.
Mindre generella arbetsrum i eller nära hjärtat.
Utöver ovanstående inomhusytor ska ”mellanzonen” utomhus (se avsnittet ”Uto
kunna nyttjas på fritiden av Sollentunaborna. Det kan handla om basketplaner,
Utepedagogik.
landbandyplaner, lekredskap, bollplank etc.
t e g e l h a g e n p r o g r a m h a n d l i n g , 2 015 - 01-2 3
Den yttre samutnyttjade zonens grus- eller konstgräsplan ska kunna nyttjas för
men också av föreningar.
5
förutsättningar
NATURRESERVAT
SKOGSTORPSVÄGEN
Detaljplane
gräns
PARK
KONSTGRÄSPLAN
1. Programförutsättningar:
- Följa detaljplanen (max två våningar)
- 630 elever och 100 förskolebarn
2. Rörelser till skolan
3. Skogen/berget/gården och den stora eken
Tegelhagens skola ligger i ett trafikseparerat område byggt på
70-talet. Matargatorna slutar i garage och parkeringsplatser och
därifrån tar cykel-och gångvägar vid. Tegelhagens skola nås med
bil bara av en sådan matargata, Skogstorpsvägen. Däremot finns
många gång och cykelvägar som leder fram till skolgården. Väl
framme vid skolan är det otydligt var huvudentrén är.
Skolfastigheten gränsar till ett naturreservat och skolgården består av skog och berg i norr och en större, svagt sluttande yta i
söder. Skolfastigheten gränsar här mot en park och en fotbollsplan. En värdefull ek finns på den sydöstra delen av tomten.
Gång-och cykelväg till skolan.
6
Skolgården i söder.
Förskolegården
Den värdefulla eken.
Skogen och berget som en del av skolgården.
styrande utgångspunkter
INLAST
FSK-gård
A. Skolgården som entréyta för alla skolvägar
- Tydlig huvudentré för sällanbesökare
- Smidig entré till skolgård där utelämning sker
B. Placering av nyckelfunktioner: inlast och förskolegård
- Säker inlast i väst i anslutning till Skogstorpsvägen
- Förskolegård i väst, nära parkeringen och hämtning och lämning
C. Viktiga kopplingar
- Koppling skogen/berget i norr och skolgården i söder
- Koppling huvudentré i väst och skolgård i öst
De styrande utgångspunkterna vid planering av den nya skolbyggnaden har varit att
skapa en tydlig huvudentré för sällanbesökare och en smidig entré till skolgården där
utelämning och hämtning sker. Att ge företräde till funktioner som är beroende av närhet till Skogstorpsvägen: förskolan och dess gård med närhet till parkeringen och köket
med så kort sträcka som möjligt för de dagliga leveranserna var det första steget. Viktigt
att vägen fram till varumottagning tydligt separeras från skolgården. Den sista utgångspunkten har varit att stärka den syd-nordliga kopplingen som består av skolgården i söder och skogen/berget i norr och den väst-östliga kopplingen som består i rörelsen från
Skogstorpsvägen, där de flesta kommer ifrån, in på skolgården.
t e g e l h a g e n p r o g r a m h a n d l i n g , 2 015 - 01-2 3
7
koncept byggnaden och tomten
IDROTT
KÖK
FSK
GÅRD
EKEN
1. Nyckelfunktioner placeras: idrott, kök och förskola med gård.
2. Skolans utbredning på tomten. Anpassning till exteriör koppling mellan gården i
söder och skogen/berget i norr och bevarande av Eken.
3. Byggnadens anpassning till tomtens terräng och Detaljplan.
4. Tydlig utvändig koppling till huvudentré.
5. Bara framsidor.
6. Ingen hierarki i planlösningen. Öppningar i alla riktningar på tomten.
I det trafikseparerade Tegelhagen har skolan bara en angöringsväg och det är Skogstorpsvägen från väst. I uppbyggnaden av den nya skolan placerades de tre pusselbitarna som
har störst behov av närhet till angöring och parkering, dvs. förskolan, köket och den publika idrottshallen.
Byggnaden ska stödja verksamhetens utepedagogiska profil och dra nytta av platsens
förutsättningar med söderläge och skog/berg. Byggnaden består bara av framsidor som
omfamnar olika uterum: rummet mot berget/skogen, rummet mot entrétorget och rummet
mot den södervända gården. Planlösningen speglar också idén om en skola utan baksidor,
där en transparens finns mellan öst och väst och norr och söder i de öppna gemensamma
ytorna, det sk. hjärtat.
Därefter lades skolans ytor ut med hänsyn till den exteriöra kopplingen mellan skogen/
berget och gården samt den stora eken.
Skolan ska hållas inom den gällande detaljplanen och den västra byggnadskroppen sänktes 50 cm och anpassar sig på så sätt till platsens terräng och till detaljplanens krav på
byggnadshöjd.
En öppning genom den västra byggnadskroppen skapar en tydlig huvudentré för sällanbesökare och en smidig entré till skolgården där eleverna möter sina lärare utomhus.
8
gestaltningskoncept byggnaden
Mellanrum
Boxar
Flak
I mellanrummet, hjärtat, är skillnaden mellan ute och inne liten. Högt i tak, stora fönsterpartier och ett golv som visuellt fortsätter ut på skolgården.
Boxarnas utsidor är stryktåliga och består av tegel mot skolgården och plywood mot
Mellanrummet, hjärtat. Insidan på boxarna skiljer sig från utsidan. Här är färgerna starkare och klarare, taket är lägre och en intimare stämning skapas.
Flak som tar upp nivåskillnader på tomten och som för in naturen i skolan och tvärtom.
Tallskogen som symbol för rummet mellan boxarna där man
finner trädstammar, lägerplatser, kojor och kullar.
Bikupor som symbol för boxarna där det intensiva, koncentrerade arbetet utförs.
Idén bakom gestaltningen bygger vidare på och förstärker byggnadskonceptet. Det transparenta Mellanrummet, hjärtat, som har utblickar åt flera håll, kan här liknas vid tallskogen
som vandrar in genom byggnaden och trollar bort skillnaden mellan ute och inne. Stora
glaspartier leder dagsljuset långt in i de gemensamma ytorna och öppnar upp byggnaden mot uterummen. Golvet i hjärtat på entréplan ligger på samma nivå som marken utomhus och de liknar varandra i färg och slittålighet. Precis som i skogen hittar man här
lägerplatser, kojor, kullar och gläntor i form av fast inredning och lanterniner som för ned
ljus. Pelarna liknas vid trädstammar. Golvet ska tåla att användas för kreativ verksamhet.
Det är högt i tak och ventilationskanalerna är synliga. Materialen på väggar, golv och i tak
är inspirerade av naturen: furuplywood, ljusgrått betonggolv, träullit i taket och fast inredning i trä.
administrationen och lärarrummet har sitt ”hus”. Idrottshallen skiljer sig från övriga boxar
genom att den sträcker sig över två plan. Inne i boxarna är taket lägre med dolda installationer. En intim, koncentrerad och intensiv stämning, likt bikupan, råder här. Golven är mjuka och färgstarka. Skillnaden i kulör, material och rumslighet mellan mellanrummet och
boxen skapar variation i lärmiljöerna. Uterummen är lika viktiga i undervisningen som rummen inomhus och boxarnas utsida, ytterväggarna, definierar mellanrummet både utomhus
och inomhus.
Isflak som symbol för ytorna som boxarna är placerade på.
Flaken fortsätter utanför byggnaden och tar upp höjdskillnader
på tomten.
Golven som fortsätter ut på skolgården liknas vid flak. Boxarna står på dessa flak. Flaken
tar upp tomtens höjdskillnader och skapar större sammanhängande plana ytor för lek. Här
finns mindre boxar utplacerade, kallförråd och sovhus. Flaket på plan 2 sträcker sig utanför fasaden i form av en balkong som veckar sig fram runt hela byggnaden.
Boxarna är ”husen” som ligger utplacerade runt Mellanrummet, hjärtat och i boxarna finns
klassrum och grupprum, speciallokaler som slöjd, hemkunskap, bild och NO-lokaler. Även
t e g e l h a g e n p r o g r a m h a n d l i n g , 2 015 - 01-2 3
9
mellanrummet- hjärtat
Miljön mellan boxarna liknar naturen i färg och material. Gränsen mellan ute och inne suddas ut genom att golvytan av ljusgrå
betong fortsätter i samma nivå utanför fasadväggen och behåller samma kulör, men byter betongen mot infärgad asfalt. Mellan
boxarna finns rymden, högt i tak och synliga installationer. Boxarnas plywoodytor bidrar till paletten av naturens material och utomhuskänslan. Plywoodväggarna består av täta ytor, perforerade ytor som absorberar ljud och mjukare ytor för dokumentation.
Väggarna är användbara och slittåliga.
Den fasta inredningen och centraltrappan är också i trä och de
symboliserar berget, kullen, kojan, gläntan och lägerplatsen i tallskogen.
Mötet mellan hjärtat och boxarnas insida sker genom det stora dokumentfönster som sitter i boxarnas väggar och de glasade
dörrarna. Det färgglada ljuset, färgat av golvets kulör, från boxarna spiller ut i hjärtat.
I Mellanrummet finns:
- Torget där man äter lunch mitt på dagen. Övrig tid används torget för slöjd, bild och hemkunskap.
- Hemvisternas ”hjärtan”, gemensamma ytor
- Hemvisternas ateljéer
- Biblioteket
- Den öppna lärmiljön för åk 7-9 med elevskåp
Berget. Centraltrappan
10
Eldplatsen
Faerde Vidaregående skola av White ark.
Gläntan. De gemensamma ytorna som ett rum utomhus.
Referensbild
Kojan.
KI av Tengbom arkitekter
Kullen. Gradäng som rumsavdelare i varje hemvist.
Referensbild
Referensbild från Vittra skolan
Illustration av hur entrén och torget med centraltrappan kan komma att se ut. I förgrunden ser man vidare in till hemvisten för årskurs F-1.
MATERIAL i mellanrummet
Mellanrummet, hjärtat, får en materialpalett baserad på råa och
slittåliga material som för tankarna till naturen. Mellanrummets
olika ytor binds samman av ett betonggolv infärgat i ljusgrå ton.
Boxarnas väggar kläs med furuplywood med en bakomliggande akustikpanel vilket ger ett varmt och ombonat utseende och
en behaglig ljudmiljö. Undertaket består av träullit och de synliga ventilationskanalerna målas i ton med undertaket. Trappräcken av stål.
Golv i ljusgrå infärgad betong
Träullit i taket för att uppnå bra rumsakustik
Furuplywood på boxarnas utsidor, mot hjärtat
Perforerad furuplywood på boxarnas utsida för
att uppnå bra rumsakustik
Anslagstavla på boxarnas utsida
Nätundertak i entrégång, café och huvudentré
Väggar av furuplywood definierar ytan för hemvister och ateljéer.
t e g e l h a g e n p r o g r a m h a n d l i n g , 2 015 - 01-2 3
Varierande lärmiljö i och utanför boxar.
Perforerad plywood absorberar ljud och
integreras med täta plywoodskivor.
Referensbild
Skola av Rubow arkitekter
Stadsmissionens gymnasieskola, Codesign
Slittåligt betonggolv
Skola av Bernardo Bader
Referensbild, skola i Tönsberg av White ark.
Materialpalett hjärtat.
Träullit i taket absorberar ljud.
11
material på boxarnas insida
Björnslette skole av L2 arkitekter
Miljön inne i boxarna skiljer sig från Mellanrummet, Hjärtat. I boxarna är färgskalan starkare och klarare. Stämningen intimare och
koncentrerad. Golven, i olika färger, är mjuka att gå och stå på.
De utgörs till största delen av gummi vilket ger en bra stegkomfort och ombonad känsla. Ytor med högre slitage som kapprum
har golv som utförs i klinker. Innertaken består av nedpendlat undertak med dolda installationer som står i kontrast till miljön utanför boxarna där det är högre i tak och synliga installationer.
Väggarna består av målade ytor och utanpåliggande väggabsorbenter, allt i samma färgskala som golvet.
Förskolan Paletten, Tham Videgård arkitekter
I boxarna finns:
- Basrum och grupprum
- Kapprum med wc och förråd
- Speciallokaler som slöjd, hemkunskap, NO, bild, musik
- Personalens ytor för arbete och paus
- Köket med servering och disk
- Idrottshall
Klinker i kapprum
Stänkskydd vid våtenheter
Golv av gummimatta
Förskolan Paletten, Tham Videgård arkitekter
Målad gipsvägg
Materialpalett insidan boxarna.
Golv i starka, klara färger.
12
material på boxarnas utsida mot hjärtat
På boxarnas utsida mot de gemensamma ytorna
inomhus: furuplywood
Väggar av furuplywood.
t e g e l h a g e n p r o g r a m h a n d l i n g , 2 015 - 01-2 3
Väggar av furuplywood.
Stort fönster in till ett klassrum.
Referensbild från skola i Tönsberg av White ark.
Fast inredning i trä.
KTH Maskin, White arkitekter
Referensbild från skola i Tönsberg av White ark.
KTH Maskin, White arkitekter
Illustration av hur hemvisten i årskurs F-1 skulle kunna se ut med boxarnas
väggar av furuplywood och fast inredning och trappa i ett ljusare träslag.
Ett rum i rummet för att samla en grupp och en gradäng som fungerar som
rumsavdelare syns till vänster om trappan. Till höger ser man entréer in till
kapprummet och bakom hörnet till vänster ligger ateljén.
13
material på boxarnas utsida
mot skolgården
På boxarnas ytterväggar, mot skolgården:
Gult tegel i ton med furuplywood
Kville saluhall, Göteborg, Gustaf Appel
Bostadshus i London, Lipton Plants architects
Fasad mot stora eken, östra gaveln.
Gyllenfärgat tegel i ton med plywoodväggarna på insidan.
14
Utvalda fönster i gult.
fasader och tak
Täta delar av fasaden är boxarnas utsida som består av tegel. Mellan boxarna sitter höga glaspartier. En balkong veckar sig fram runt hela byggnaden och skapar väderskydd och ett
skuggspel som ger liv åt fasaden. Balkongen är en förlängning av
hjärtat på plan 2 . I framkant avslutas den med en tydlig kant som
synliggör flaket och betonar veckningen i fasad. Balkongen består av gallerdurk som släpper genom ljus och ger ett lätt intryck.
Över entréerna är balkongen tät. Balkongen fungerar dessutom som utrymningsväg och gör det möjligt att tvätta fasta fönster från utsidan.
Taket är en hatt av svart plåt. Hatten består av fläktrum och lanterniner som fungerar som ljusintag. Här finns plats för integrerade solpaneler.
Pinnräcke
t e g e l h a g e n p r o g r a m h a n d l i n g , 2 015 - 01-2 3
Referensbild byggnad i Belgien
Bostadshus av Gigon Guyer
Bostadshus av Gigon Guyer
Bostadshus i London, Lipton Plants architects
Fasadutsnitt av västra fasaden med idrottshallen i svart på andra våningen och entrégången till höger i bild.
Tydlig balkongkant som veckar sig runt fasaden.
15
Illustration av hur den nya Tegelhagens skola skulle kunna se ut från Skogstorpsvägen.
16
Skolans och förskolans upplägg
Från entrétorget ser man skolans huvudentré i fonden av den takbelysta entrégången. I gången passerar man en serveringsdisk
för utemellis och entréer till idrott och förskola. I den här väl trafikerade och väderskyddade delen av skolan kan de täta väggarna
användas för dokumentation.
Scoutgården
Idrott
I skolans gemensamma hjärta ligger Torget som fungerar som
matsal vid lunchtid och som yta för de kreativa ämnena övrig tid.
Centraltrappan leder upp till Biblioteket och högstadiets basrum
och öppna lärmiljö. På plan 2 finns också NO-lokaler, Musikrum
och Imaginary room.
Entrétorget
Omklädning
Köket
Torg
Hk
Bild
Slöjd
Förskola
Åk F-1
Kapprum
Hemvister är placerade i byggnadens östra och södra delar. Lågstadiet ligger närmast skogen i den östra delen på plan 1 och 2
och mellanstadiet i den södra delen på plan 2. Skolans kapprum
vetter mot den södervända gården. Högstadiet använder huvudentrén för att nå elevskåpen på plan 2.
Plan 1 med boxarna utplacerade kring Hjärtat.
Idrottsboxen längst upp till vänster.
Förskolan har sina lokaler i den södra delen på plan 1 och sin
gård huvudsakligen mot väster, där också kapprummet är placerat.
Idrottshallen som sträcker sig över två plan har kontakt med Torget på plan 1 genom ett glasparti och med högstadiets hjärta på
plan 2 genom fönsteröppningar.
NO
Åk 7-9
Musik
Bibl
Admin
Åk 4-6 Kapprum
Admin
Kapprum Åk 2-3
Plan 2 med boxarna utplacerade kring Hjärtat.
Taket med fläktrum och lanterniner som en avslutande hatt.
Modellbilder
t e g e l h a g e n p r o g r a m h a n d l i n g , 2 015 - 01-2 3
17
situationsplan
NATURRESERVAT
SCOUT
GÅRD
ANGÖRING/
PARKERING
ENTRÉ
TORG
ENTRÉPASSAGE
PARK
18
FOTBOLLSPLAN
PLAN 1 och källare- skola, förskola och idrott
STUPRÖR
D-D
---
STUPRÖR
VAKTM
7,2
+2
FRD
MILJÖ
FRD
A-A
STUPRÖR ---
B-B
---
STUPRÖR
7,7
+2
VARUMOTTAG
STÄD
BAS
STÄD
FRD
KYL
RENSERI
KONTOR
GRÖNSAK
MOTTAGN/
UPPACKN
KÖK
BILD
ATELJÉ
MÅLARRUM
DISK
FRYS KYL
FRD
BAS
GRP
KYL FRD
EL
WC
OMKL
WC WC
FRD
WC
FRD
RWC/D
VAGNAR
HEMVIST/ATELJÉ
HJÄRTA F-1
DISKINLÄMN
SERV
STUPRÖR
IDROTT
7,7
+2
7,2
+2
C-C
---
WC
FRD
EL
WC
WC
FRD
STUPRÖR
DUSCH
EL
KÄLLARE
DUSCH
RWC/D
RWC/D
RWC/D
HKK
ENTRÉ
RAMP
1:12
CAFÉ/IDROTT
7
+2
WC
GSDISK
SERVERIN
IS
FÖR MELL
7,7
+2
7,7
+2
7,7
+2
A-A
---
+27,7
1:20
RAMP
BAS
TRAPP
WC
SLÖJD TM
RWC/D
SPÅNSUG
VINDFÅNG
,8
7,2
+2
HEMVIST/ATELJÉ
MASKINRUM
VINDFÅNG
KANSLI
GRP
KAPP
SLÖJD TX
FRD
RWC/D
WC/D
FRD
WC
KAPP
RECEPTION
OMKL
OMKL
DUSCH
WC
HISS
OMKL
DUSCH
JALUSI
OMKL
WC
RWC/D
FRD
UTR
WC
WC
STÄD
FRD
C-C
---
BAS
TORGET
ÖPPEN SPIS
WC
KAPPRUM
STUPRÖR
STUPRÖR
B-B
---
+27,2
STUPRÖR
7,2
+2
ALLRUM
VINDFÅNG
ALLRUM
STUPRÖR
D-D
---
TRAPP
WC/SKÖT
WC WC
7,2
+2
KAPPRUM FSK
RWC/D
7,2
+2
C:\CAD\Revit\2014\A_TegelhagenskolaPH9137140700_91sni.rvt
Gemensamma funktioner
Skola/Förskola
Admin/elevvård
WC
ARBETSRUM
UC
GRP
STÄD
WC/D
E-E
---
HEMVIST/ATELJÉ
WC/D
WC
3,7
+2
HJÄRTA FSK
ALLRUM
IT
DISP
HISS
KOMMUNIKATION
OMKL
PERS
3,7
+2
E-E
---
CENTRAL FRD
OMKL
SERVICE
EL/TELE/IT
STUPRÖR
OMKL
PERS
KOMMUNIKATION
SPRINKLER
KAPPRUM FSK
STÄD C
WC/D
FÖRRÅD UNDER GRADÄNG
HEMVIST/ATELJÉ
GRP
EL
WC/SKÖT
ALLRUM
ALLRUM
GRP
D-D
---
WC/SKÖT
HEMVIST/ATELJÉ
/PENTRY
ALLRUM
Källarplan
D-D
---
STUPRÖR
0 1 2 3
METER
4 5
10
Skala 1:400
2014-12-02 09:55:16
Teknik/övrigt
BJÄLKLAG
ÖPPNING I
ELSE FÖR
FÖRBERED
RWC/D
WC/D
0 1 2
METER
_91sni.rvt
t e g e l h a g e n p r o g r a m h a n d l i n g , 2 015 - 01-2 3
5
10
15
19
20
Plan 2 SKOLA
FÖRKLARINGAR
BALKONG
D-D
---
B-B
---
2,0
+3
BAS
BALKONG
PERSONAL ARB.
TYST
GRP/
SPEC PED
AVFALLSTANK
BAS
BAS
BIBL
GRP
PERSONAL ARB
DEL
RE
ÖV
LL
HA
TS
T
O
IDR
HEMVIST/ATELJÉ/KÖK
WC
LANTERNIN
RWC/D
FÖRVARING
RWC/D
VILA
MÖTE/ADM
WC
WC
SAMTAL
SAMTAL KAPPRUM
WC
C-C
---
WC
STÄD
FRD
WC
HÄNVISNINGAR
GRP
KAPPRUM
HEMVIST/ATELJÉ
VÄNT
A-40-1-000
GRP
BAS
KOMBILAB/BASRUM
LANTERNIN
E-E
---
BAS
SKOLSKÖTERSKA KUR
ADM
TS
TS
BAS
TRAPP
TS
TS
1,5
+3
PREP
2,0
+3
RAMP 1:12
BALKONG
WC
HJÄRTA 7-9
KOMBILAB/BASRUM
HJÄRTA 2-3
WC
EL
KONF
HISS
WC WC
TEKNIK
BAS
ÖPPEN LÄRMILJÖ
VÄXTRUM
WC
WC
IMAGINARY ROOM
HJÄRTA 7-9
E-E
---
WC WC
VILA
WC
KOPIATOR
PERSONAL PAUS
C-C
---
FÖRESKRIFTER
GRP
SAMTAL
IT/BIBL
WC
BAS
ATELJÉ
MUSIK
B-B
---
FRD
FRD
ÖVN/RADIO
GRP/SPEC PED
HEMVIST/ATELJÉ
KAPPRUM ÅK 4-6
WC
WC
WC
WC
BAS
RWC/D
BALKONG
BAS
GI
FÖR ÖPPNIN
FÖRBEREDELSE
BJÄLKLAG
GRP
WC
LANTERNIN
ST
WC
KAPPRUM ÅK 4-6
WC
KAPPRUM ÅK 4-6
BET
ÄNDRINGEN AVSER
FRD
DATUM
PROGRAMHANDLING
TEGELHAGENSKOLA
HEMVIST/ATELJÉ
HJÄRTA 4-6
HANDSPEGELN 1
Gemensamma funktioner
BAS
C:\CAD\Revit\2014\A_TegelhagenskolaPH9137140700_91sni.rvt
LOKALISERINGSFIGUR
Skola/Förskola
EL
GRP
BAS
DEL 2
BAS
HEMVIST/ATELJÉ
DEL 1
Teknik/övrigt
20
2014-11-28 17:12:27
Admin/elevvård
DEL 3
BAS
A
K
E
V
L
VA
SK
D-D
---
WHITE ARKITEKTER AB
BTB STOCKHOLM AB
TYRÉNS AB
HELENIUS INGENJÖRSBYRÅ AB
WHITE ARKITEKTER AB
GRONTMIJ AB
STORKÖKSBYRÅN
0 1 2 3 4 5
METER UPPDRAG NR
RITAD AV
10
08-402
08-545
010-452
08-625
08-402
010 480
08-642
HANDLÄGGARE
9137140700 S NILSSON S NILSSON
SkalaANSVARIG
1:400
J HALLGREN
DATUM
REV./REL. DATUM
2014-11-28
Plan 2
0 1 2
METER
5
10
15
20
FORMAT
SKALA
A1 1 : 200
NUMMER
A-40-1-020
plan 3: teknikplan
D-D
---
A-A
---
B-B
---
E
VR
,Ö
NIN
R
E
NT
LA
GÅNGBRYGGA
TAKTRAPP
C-C
---
TEKNIK
LA
NT
ER
NIN
,
ÖV
RE
DE
L
C-C
---
GÅNGBRYGGA
L
DE
TAKTRAPP
GÅNGBRYGGA
LA
NT
ER
N
E-E
---
IN,
ÖV
RE
DE
L
FÖRRUM
HISS
E-E
---
A-A
---
TEKNIK
B-B
---
,
NIN
ER
NT
LA
RE
ÖV
2014-11-28 17:06:13
C:\CAD\Revit\2014\A_TegelhagenskolaPH9137140700_91sni.rvt
L
DE
t e g e l h a g e n p r o g r a m h a n d l i n g , 2 015 - 01-2 3
D-D
--0 1 2 3
METER
4 5
10
Skala 1:400
0 1 2
METER
5
1021
15
takplan
FÖRKLARINGAR
D-D
---
A-A
---
B-B
---
FÖRESKRIFTER
C-C
---
C-C
---
R
BA
ER
NT TAK
O
M
DE L AV
DE
HÄNVISNINGAR
A-40-1-000
E-E
---
E-E
---
RÖKLUCKA
A-A
---
AR
RB
TE K
ON V TA
M
DE L A
DE
B-B
---
RÖKLUCKA
BET
ÄNDRINGEN AVSER
PROGRAMHAN
TEGELHAGENS
HANDSPEGEL
1-28 17:06:40
22
C:\CAD\Revit\2014\A_TegelhagenskolaPH9137140700_91sni.rvt
LOKALISERINGSFIGUR
DEL 2
D
DEL 1
D-D
---
0 1 2 3
METER
4 5
Skala 1:400
A
K
E
V
L
VA
SK
WHITE ARKITEKTER AB
BTB STOCKHOLM AB
TYRÉNS AB
HELENIUS INGENJÖRSBYRÅ
10
WHITE
ARKITEKTER AB
GRONTMIJ AB
STORKÖKSBYRÅN
UPPDRAG NR
RITAD AV
H
9137140700 S NILSSON S
J HALLGREN
DATUM
REV./REL
2014-11-28
ANSVARIG
Takplan
4500
3000
4530
3000
2710
3700
3845
3960
3000
3700
340
4645
4530
3000
2710
2710
360
FÖRKLARINGAR
Sektion B-B 1:200
Sektion A-A 1:200
Sektion B
Sektion B
4500
Alla mått anges i millimeter.
360
4530
3000
2710
FÖRESKRIFTER
3700
3845
3960
340
4645
4530
Sektion B
3960
3850
0 1 2 3
METER
4 5
10
Skala 1:400
Sektion C-C 1:400
Sektion C
t e g e l h a g e n p r o g r a m h a n d l i n g , 2 015 - 01-2 3
23
+36,505
Teknikplan V
+35,200
Takfot V
340
3000
4530
340
3000
3000
3000
ktion C
3960
3850
340
HÄNVISNINGAR
4530
3000
3000
2710
Sektioner
landskapsarkitekt
SAMLINGSPLATS
CY
INLAST
HK
KL
P
AR
ENTRETORG
ENTRE FÖRSKOLA
FÖ
RR
ÅD
UTEKÖK
TR
ÄS
SAND
ENT
REP
NATURMARK
PÅ
NG
ASS
GRÄS
AGE
HU
VU
DE
RE
SO
VH
US
NT
HAGE
MÅ
LT
LA
ODLINGSLÅDOR
INNEBANDY
VO
D
AS
FA
RÄ
GUNGA
LT
CK
E
SAND
KLÄ
TTER
SKÄ
RMT
SOV
MULTISPORTPLAN
LEK
AK
KON
HUS
BEFINTLIG EK
STG
RÄS
RUT
HAGE
SCH
KAN
A
SOV
HUS
SAND
SCEN
PINGISBORD
“KIOSKEN”&“SKEPPET”
INFILTRATIONSYTA
GRÄS
CYKLAR
CYKLAR
GRIND
Situationsplan, skala 1:500 (A3)
t e g e l h a g e n s s ko l a p r o g r a m h a n d l i n g , 2 015 - 01-2 3
25
skolgården
SAMLINGSPLATS
CY
INLAST
HK
KL
P
AR
ENTRETORG
ENTRE FÖRSKOLA
FÖ
RR
ÅD
UTEKÖK
TR
ÄS
SAND
ENT
REP
NATURMARK
PÅ
NG
ASS
GRÄS
AGE
HU
VU
DE
RE
SO
VH
US
NT
HAGE
LT
LA
ODLINGSLÅDOR
INNEBANDY
VO
MÅ
D
AS
FA
RÄ
GUNGA
LT
Den nya skolan är fint inpassad i den naturliga
topografin, i brynet mellan skogen och det öppna
fältet. Gården kopplar samman och tillgängliggör
omgivningen genom sin utformning.
Gårdsmiljöerna kan delas in i fyra olika zoner: entretorget,
skolgården, skolskogen och förskolegården. Därtill finns
den angränsande parken med bollplanen som en del av
utemiljön. Generellt utformas utemiljöerna på Tegelhagens
skola så att de värderingar, som natur- och utepedagogik
lyfts fram och synliggörs. Omålat trä och mycket grönska
används genomgående i utemiljön. Som en del i ett ansvarfullt
resursanvändande återanvänds en del av utrustningen,
medan annan byggs gemensamt på plats av lärare och elever.
Dagvattnet tas i största mån hand om lokalt, en bräddning
till det kommunala dagvattennätet finns bara tillgängligt för
att säkerställa avrinningen vid extrema väderförhållanden.
Kompostering och källsortering skapar också goda möjligheter
till en hållbar verksamhet.
CK
E
KLÄ
TTER
SKÄ
RMT
SOV
MULTISPORTPLAN
LEK
AK
KON
HUS
InspirationsbildER
SAND
BEFINTLIG EK
STG
RÄS
RUT
HAGE
SCH
KAN
A
SOV
HUS
SAND
SCEN
PINGISBORD
“KIOSKEN”&“SKEPPET”
INFILTRATIONSYTA
GRÄS
CYKLAR
CYKLAR
GRIND
Belysningsplan
Naturpedagogik
26
Ätbara växter
Naturanpassning
Lokalt omhändertagande av dagvatten
entrétorget
I nordväst angör elever, personal och besökare skolan via
entretorget. Från torget passerar man antingen genom
byggnaden och når huvudentrén, eller en grind som leder till
förskolan via förskolegården. Torget utformas som en i huvudsak
öppen plats för samling och möten som tydligt markerar
skolans entré. På torget finns gott om cykelplatser, en generös
träbänk att samlas vid eller sitta på i väntan på skolutflykter eller
upphämtning. Torget avdelas av en rad pollare som separerar
fordon för leveranser till skolan från vistelseytan för gående
och cyklister. På torget finns möjlighet att lämna och hämta
passagerare som har behov av att komma nära entrén, samt läge
för en tillgänglig parkeringsplats inom samma avstånd.
InspirationsbildER
Torgets markbeläggning är i huvudsak målad asfalt med
sittplatser i trä och belysning och cykelställ i stål. Ett större
vårdträd står centralt på platsen och markerar entrén tillsammans
med en högre belysningsmast vars ljus riktas in så att
huvudstråket blir tydligt belyst. Ett ledstråk leder över platsen till
huvudentrén och till förskolans entré.
Vegetationsytor av prydnadsgräs och ätbara växter.
Entretorgets markmaterial målad asfalt.
t e g e l h a g e n s s ko l a p r o g r a m h a n d l i n g , 2 015 - 01-2 3
Sittflak för samling och i väntan på hämtning.
Sittmöjligheter i solen.
27
förskolegård
I närhet till parkeringen finns huvudentrén till förskolegården för
att underlätta hämtning och lämning. Gården som omgärdar
förskolebyggnaden kan även nås via en grind söderifrån. Längs
byggnadens fasad finns mindre samlingsplatser nära kopplade
till avdelningarna inne i förskolan. Vid samlingsplatserna finns
ett mindre fruktträd, förråd och sittplatser. I den gemensamma
zonen är lekutrustning som sandlådor, klätterlek och rutschkana
placerade tillsammans med sovhus. Den naturliga topografin
tas upp av låga tegelmurar och ramper och skapar på så vis
en spännande miljö att röra sig runt i. I ytterkanten löper ett
svackdike dit dagvattnet leds. Tillsammans med fuktälskande
vegetation och stenblock blir det här ett stråk som inspirerar
till lek. Öppna vattenytor undviks för att inte riskera olyckor.
Odlingslådor placeras i gynnsamt solläge i östra delen.
Asfalten närmast fasaden möter konstgräs och gummiasfalt för
att sedan övergå till naturligt gräs som omger svackdiket. Här
och var planteras buskar och träd med ätbara frukter och bär.
Staket
Regndike
Gräsyta
Lekstenar
Kant
Gummiyta för lek
Sovhus
Sittmur av tegel
Sittflak för samling
Asfaltsyta
InspirationsbildER
Sektion, skala 1:200 (A3)
Lokal dagvattenhantering- ett trevligt inslag i lekmiljön.
28
Lekytor av gummi.
Samlingsplats under fruktträd för mindre grupper.
skolgård f-9
Skolgården omfamnas av skolbyggnaden i en samlande gest i
det gynnsammaste solläget. Gården utformas med hänsyn till
höjdförutsättningarna och har en något skålad form där den
småskaliga zonen, med nära koppling mellan inne och ute, ligger
högst med god utblick över gården.
Mitt på gården placeras en stor samlande klätterskulptur i trä.
Här finns också gott om sittplatser, ett trädäck som fungerar
som scen med anslutande sittrappor, odlingsmöjligheter i
odlingslådor, pingisbord och öppna asfalterade ytor för eleverna
att själva rita hagar och annat på. Längst söderut i angränsning
till gångstråket finns gott om cykelplatser för de skolbarn som
når skolan söder och österifrån. Till den södra delen som ligger
lägst i terrängen leds det mesta av dagvattnet via ränndalar som
innan det rinner ner i ett fördröjningsmagasin fungerar som en
vattenlek med höga naturpedagogiska värden. I odlingsdelen
är markmaterialet stenmjöl och i den centrala mittdelen finns
en planteringsyta med stenblock och buskar och träd med
ätbara frukter och bär. I väster har skolgården kontakt med
förskolegården, som skiljs åt av ett staket.
Entrézon Sittplatser
Odlingslådor
Vattenränna
Klätterlek
Sandlåda
Infiltrationsyta
Sektion, skala 1:200 (A3)
Odlingstemat behålls och förstärks.
Centralt placerad klätterlek
t e g e l h a g e n s s ko l a p r o g r a m h a n d l i n g , 2 015 - 01-2 3
Dagvattenhanteringen slutar i en grön lekvänlig infiltrationsyta
29
Lekskogen
Norr om skolan finns skolskogen som används flitigt av skolans
elever och lärare idag. Kanten mellan skolgården och skogen
markeras med en låg tegelmur i sitthöjd. Trappor och en
träspång gör det enklare att ta sig upp en bit i skogen. I övrigt
görs så få ingrepp som möjligt i naturmarken. I zonen mellan
byggnaden och skogen finns en samlande yta med bland annat
ett utekök och en grill.
Öster om skolbyggnaden, i gränszonen mellan skolgården
och skolskogen utformas en plats för aktiv lek som exempelvis
klättring, innebandy, och basket. Här placeras även en del av
skolans befintliga utrustning, som ”båten” och ”kiosken”. Här
bevaras även den stora eken som ges en ny plantering med
marktäckande perenner som skyddar trädet från slitage.
Markmaterialet är i huvudsak asfalt, trädäck och gummiasfalt.
Sittflak
Förråd & utekök
Trappa
Spång
Befinlig naturmark
Befinlig samlingsplats
Möjlig koja
InspirationsbildER
Sektion, skala 1:200 (A3)
”Kiosken” och ”skeppet” (se skeppet längst ned till höger), populära inslag som bevaras.
Teglet återkommer både i murar och trappor.
30
En träspång leder upp till lekskogen.
växter & Material
Växtligheten och materialvalen på den nya skolgården
samspelar för att skapa intressanta lekmiljöer.
Ledorden för växterna är ätbarhet och för materialen
variation och robusthet.
Ätbara bär
Daggkåpan samlar regn
Ribes uva crispa- krusbär
Prunus avium- körsbär
Malus domestica- äpple
Gummiytor för lek
Konstgräs
Miljövänligt trä
Målad asfalt
Material
Ytskikten på skolgården kan delas upp i golv och väggar. För de
flacka ytorna, som utgör skolgårdens golv används en variation
av hårda och mer mjuka material. Entrétorget ges en yta av
målad asfalt som bidrar till robusthet och identitet på platsen.
Tegel används genomgående för skolgårdens kanter och murar.
Merparten av skolgården ges ytor av målad asfalt som lämpar
sig väl för olika utomhusaktiviteter och bollek. För att bryta av
mot asfaltsflaken väljs varmtonade mjuka material såsom sand,
gummiasfalt och konstgräs.
För sittflak och lekutrustning används naturfärgat trä, helt i linje
med skolans naturprofilering.
Tillsammans bidrar de olika vegetationstyperna och materialen
till en intressant och tålig skolmiljö i ständig förändring.
InspirationsbildER
Salix alba var sericea- silverpil
Växtlighet
Växterna på skolgården kan delas upp i tre nivåer: Träd, buskar
och låga planteringar. Träden ramar in skolgården, skapar
volymer och ger lövskugga. Dessutom knyter de samman den
nya byggnaden med skolskogen bakom. De valda träden går i
silvertoner som passar väl mot de varmtonade materialen såsom
trä och gummiasfalt. Träden kring samlingsplatserna utgörs av
fruktträd såsom plommon, äpple och körsbär, som förutom frukt
bidrar till fantastisk blomsterprakt under våren.
Buskarna skapar spännande lekmiljöer, där barnen kan leka och
samtidigt äta bär såsom röda och svarta vinbär.
Det sista skiktet består av gräsytor för lek och låga planteringar
av robusta perenner såsom jättedaggkåpa, blåbär och högre
prydnadsgräs. Liksom idag kan man odla på flera ställen av
gården. I de upphöjda planteringsytorna kan man med fördel
plantera ätbara arter som rabarber och jordgubbe, men också
klassiska köksväxter såsom morötter, sallad och kryddor.
Tegelfasad
t e g e l h a g e n s s ko l a p r o g r a m h a n d l i n g , 2 015 - 01-2 3
31
Konceptskiss: Transparens mellan ute och inne.
Kontaktperson:
Johanna Hallgren, Arkitekt
White arkitekter AB
direkt tel. 08-5871 2102
[email protected]