Infomaterial närstående

INFORMATION
Frösunda Hammarby Daglig verksamhet
Närstående
Välkommen till Frösunda Omsorg!
Mitt namn är Ida Kling och jag tillträder som
Verksamhetschef för Hammarby dagliga verksamhet den 1
april. Jag ser mycket fram emot mitt nya uppdrag då jag hört
mycket gott om både verksamheten, personalgruppen och
dess deltagare. Jag är född och uppvuxen i Göteborg och ser
därför särskilt mycket fram emot att heja fram
verksamhetens deltagare vid årets Göteborgsvarv.
Till min profession är jag leg. Arbetsterapeut och har efter
avslutat utbildning i Lund läst bland annat LSS- lagstiftning
och värdegrund samt förbättrings- och förnyelsekunskap
inom hälso- och sjukvården. Jag har arbetat som
verksamhetschef för daglig verksamhet sedan 2011, flera år
för Sollentuna Dagliga Verksamhet och sedan 2014 för
Frösunda Omsorg.
Rätten till meningsfullhet, delaktighet och förutsägbarhet
med stor respekt för den enskildas integritet och önskemål,
är alla frågor som ligger mig särskilt varmt runt hjärtat. Detta
hoppas jag kommer märkas i vårt kommande samarbete.
Har du frågor, önskemål eller synpunkter, tveka inte att
kontakta mig. Du hittar mina kontaktuppgifter nedan.
Jag ser fram emot att träffa er personligen.
Än en gång, varmt välkommen!
Ida Kling
Ida Kling, verksamhetschef
[email protected]
010 - 130 40 04
Kort om Frösunda
Omsorg för högsta livskvalitet. Oavsett.
Frösunda startade med idén att alla kan vara delaktiga i samhället om de får rätt möjligheter. Över
20 års erfarenhet visar att vi hade rätt.
Idag är vi 8 500 medarbetare över hela Sverige som ger omsorg, vård, stöd och service till
människor med funktionsnedsättning eller social problematik. Vi driver även skolor och växer
inom äldreomsorgen. Det gör oss till en av de största privata aktörerna i Sverige.
Vi drivs av starkt humanistiska värderingar och vårt mål är att erbjuda våra kunder högsta möjliga
livskvalitet.
Våra tjänster sorterar under Lagen om stöd och service (LSS), Socialförsäkringsbalken och
Socialtjänstlagen (SoL). Frösunda har funnits sedan 1994.
Våra hjärtefrågor
Vi vill vara ett företag där både hjärtat och hjärnan får vara med. Med hjärnan är vi professionella,
med hjärtat vill vi ge ett bemötande som kommer ur förmågan att se varje person där den är. Det
är utgångspunkten för vår omsorg. Våra humanistiska värderingar grundar sig i att alla människor
har lika värde och samma rätt till ett bra liv. Förutsättningarna för det kan variera och just därför
är det så viktigt för oss att se varje individ och hans eller hennes möjligheter och behov. Det
försöker vi göra både på ett professionellt och på ett medmänskligt sätt.
Vision
Vi är det självklara valet i Norden och en förebild för hur social omsorg drivs ansvarsfullt och
med hög kvalitet.
Mission
Vi får förtroende för att vi tar ansvar.
Värderingar



Respekt - Genom ett värdigt och individuellt bemötande skapar vi trygghet och glädje.
Engagemang - Vi bryr oss om människor och känner stolthet över vad vi åstadkommer.
Nyfikenhet - Vi söker aktivt nya kunskaper som gör skillnad för våra kunder.
Social dokumentation
Frösunda har dokumentationsskyldighet enligt Socialtjänstlagen. Vi för social dokumentation för
att den enskilde ska ha rättssäkerhet och trygghet. Med social dokumentation ska vi säkerställa att
individanpassat stöd ges på ett tryggt och säkert sätt. Den sociala dokumentationen möjliggör
också att våra insatser kan följas upp och utvärderas. Därmed kan förändringar uppmärksammas
och insatser anpassas utifrån den enskildes behov.
Den enskilde individen har alltid rätt att läsa sin sociala dokumentation och att få sina synpunkter
antecknade i journalen.
Dokumentationen utgår från fakta, det som faktiskt hänt och åtgärd, det som utfördes.
Dokumentationen gör det möjligt att läsa om viktiga händelser, samt få en överblick av
uppdraget.
Genomförandeplan
Genomförandeplanen skapas med utgångspunkt från den enskildes beslutade insats. Här beskrivs
vad, hur, när och vem som ska utföra den beslutade insatsen. I genomförandeplanen finns
information som är viktig för att den enskilde ska kunna få sin vård- och omsorg i enlighet med
överenskommet förhållningssätt.
Kontaktman
Varje arbetstagare på Hammarby har en egen kontaktman som, tillsammans med teamet, ansvarar
för upprättandet av en individuell genomförandeplan. Planen revideras löpande. Kontaktmannen
är också ansvarig för den dagliga omsorgen.
Uppföljning och utvärdering
Initialt kommer Frösunda och stadsdelsförvaltningen träffas var tredje vecka för att följa upp
verksamhetsövergången.
Vi kommer att fokusera extra noga och grundligt med hjälp av vårt kvalitetsråd på både små och
stora avvikelser.
Tystnadsplikt och synpunkter
Tystnadsplikt
Alla medarbetare i Frösunda har tystnadsplikt, även elever, praktikanter och andra personer som
arbetar tillfälligt. Tystnadsplikten gäller för hela livet och oavsett om man skrivit under ett
dokument eller inte. Den gäller alltså även efter att en medarbetare har slutat sin anställning hos
Frösunda.
Synpunkter och klagomål
Vid den gemensamma anslagstavlan finns det blanketter för ”Synpunkter och klagomål”, där du
kan lämna synpunkter. Om du vill kan du välja att vara anonym. Vill du ha svar på din synpunkt
är det dock viktigt att du skriver ditt namn. Blanketten lämnas sedan i postlådan där det står
”Synpunkter”. Du kan även lämna synpunkter via vår webbsida: www.frosunda.se/synpunkter.
Frösundas Kundombudsman
Målet är att du och din anhöriga ska vara nöjda, men ibland uppstår missförstånd som gör att du
kanske behöver stöd av någon annan än personalen. Då kan du eller din anhöriga kontakta
Frösundas kundombudsman, Kicki Johansson, för att komma fram till en lösning.
Kundombudsmannen är oberoende och rapporterar direkt till VD. Du kontaktar henne på
telefon: 010 – 130 34 30 eller via mejl: [email protected]
Kontaktuppgifter
Hammarby dagliga verksamhet
Färgargårdstorget 3
116 43 Stockholm
010-130 41 86
[email protected]
Verksamhetschef
Ida Kling
010 - 130 40 04
[email protected]
Frösundas kundombudsman
010 - 130 34 30
[email protected]
Frösundas växel
010 - 130 30 000