Kommunal biograf i Huddinge centrum!

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN
HANDLÄGGARE
TJÄNSTEUTLÅTANDE
DATUM
DIARIENR
SIDA
2015-08-03
KFN-2015/145.672
1 (3)
Kultur- och fritidsnämnden
Sandahl Fransson, Tove
08-535 317 22
[email protected]
Kommunal biograf i Huddinge centrum! – svar på
motion väckt av Nujin Alacabek Darwich (V), Erica
Stensson (V), Sonia Benavente (V) och Madeleine
Johansson (V)
Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden föreslår att motionen om en kommunal biograf i
Huddinge centrum lämnas utan vidare åtgärd och skickar förvaltningens
tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen som sitt eget.
Beskrivning av ärendet
Förslagsställarna förordar inrättandet av en kommunal biograf i Huddinge
Centrum som visar kvalitetsfilm, med motiveringen att det finns ett stort
behov av en bio främst hos skolklasser, barn och äldre och att den filmstudio
som idag verkar i Folkets Hus inte räcker till. Vidare menas att en
digitaliserad biograf skulle kunna visa andra evenemang än filmer vilket,
enligt förslaget, skulle utveckla biografen till en kulturarena med bredd och
ge Huddinge centrum ett större folkliv på kvällstid.
Förvaltningens synpunkter
I Huddinge finns i dagsläget två biografer av olika karaktär: SF-biografen i
Heron City och den ideellt drivna filmklubben i Bio Hjärtat i Huddinge
centrum. Fram till 2007 drevs också Bäckmans Bio i Skogåsskolans Aula,
tidigare Björkens bio.
Huddinge Filmstudio är en ideell förening som visar kvalitetsfilm i Bio
Hjärtat i Folkets Hus. Föreningen har bedrivit verksamhet i såväl Huddinge
Aula som i Folkets Hus sedan 70-talet och visar film 15 onsdagar/år för sina
medlemmar. Föreställningarna är enligt föreningen alltid fullsatta.
Film för barn och unga
Förvaltningen är medveten om att film är en viktig fråga för unga i Huddinge.
I 2010 års Ung Livsstilsundersökning kom bio/film höst upp som svar på
frågan ”Vilka kulturverksamheter tycker du att Huddinge kommun ska satsa
POSTADRESS
BESÖKSADRESS
TELEFON (VX) OCH FAX
E-POST OCH WEBB
Kultur- och fritidsnämnden
141 85 Huddinge
Kommunalvägen 28
08-535 300 00
[email protected]
www.huddinge.se
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN
TJÄNSTEUTLÅTANDE
DATUM
DIARIENR
SIDA
2015-08-03
KFN-2015/145.672
2 (3)
på?” för både högstadie- och gymnasieungdomar. Under hösten 2015
presenteras siffrorna från 2014 års undersökning och vi kan anta att film/bio
hamnar högt upp nu också. Det ger i så fall förvaltningen ett direkt uppdrag
att se över filmfrågan för målgruppen i hela kommunen.
I dagsläget erbjuds Huddinge skolor varje år ett kulturutbud i och med
kulturgarantin, där skolbio är en del. Ca 1000 elever per år får se minst en
högkvalitativ skolbioföreställning, med tillhörande lärarhandledning. I brist
på biografer visas filmerna, förutom i Huddinge Aula och Bio Hjärtat oftast i
klassrummen. Utöver skolbion har flera av Huddinges skolor haft möjlighet
att köpa in filmutrustning genom skapande skola projekt, där eleverna har
gjort sina egna filmer tillsammans med filmpedagoger från t.ex. Fanzingo. På
kommunens mötesplatser för unga visas film och ett flertal filmprojekt har
genomförts genom åren, bland annat med föreningen Er Film. Under
skolloven erbjuds workshops och offentliga filmvisningar för barn och unga
på bland annat Folkets Hus.
Digitalisering och kulturhus
Bio i allmänhet och digital bio i synnerhet innebär kostbar teknik och kräver
oftast finansiering av flera externa aktörer och engagemang från det lokala
föreningslivet både för att få till stånd en biograf och för att hålla den vid liv.
Samtidigt är film ett lättillgängligt medium som når och är angeläget för
många och den digitala tekniken erbjuder möjligheten att visa direktsända
evenemang såsom opera, konserter, sportevenemang, teater, dans m.m.
I och med kommunens planerade kulturhus finns potential för en digital
biograf i centrala Huddinge. Ett kommande kulturhus ska göra kulturen
tillgänglig för en bred publik och erbjuda möjligheter att både konsumera
liksom att själv skapa. Noggrann omvärdsbevakning och ett gediget
erfarenhetsutbyte med andra filmaktörer kommer att krävas i processen fram
till en eventuell biograf. I en stor kommun som Huddinge behöver det dock
finnas fler platser att visa film i. Under 2015 kommer förvaltningen inventera
platser för kultur i kommunen för att se vilka resurser som finns redan idag
och vilka som kan tänkas behövas framöver.
Förvaltningen anser att filmfrågan är angelägen att jobba vidare med och har
kontakt med flera av de instanser som verkar för att främja digitalisering och
öka spridningen av kvalitetsfilm. Det förs samtal kring stöd och
bidragsformer för en framtida digital biograf. Aktörerna är många: Svenska
Filminstitutet, Filmcentrum, Film Stockholm, Folkets Hus och Parker med
fler. Ägarformen kan se olika ut, föreningsdriven, bolagsdriven eller
kommunal biograf och måste också utredas för största kvalitativa utväxling
för Huddingeborna.
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN
TJÄNSTEUTLÅTANDE
DATUM
DIARIENR
SIDA
2015-08-03
KFN-2015/145.672
3 (3)
Med anledning av det framtida kulturhusets möjligheter att erbjuda en
digitaliserad biograf, inventeringen av platser att visa film på i kommunen
och de åtgärder som kommer genomföras utifrån Ung Livsstil föreslår
förvaltningen att motionen ska lämnas utan vidare åtgärd men att
synpunkterna tas med i det fortsatta arbetet.
Marina Högland
Kultur- och fritidsdirektör
Tove Sandahl Fransson
Kulturstrateg
Bilagor
Remisshandlingar
Beslutet delges
Kommunstyrelsen
KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING
HANDLÄGGARE
REMISSMISSIV
DATUM
DIARIENR
SIDA
2015-05-06
KS-2015/617.672
1 (1)
Remissinstanser:
Kultur-och fritidsnämnden
Fedorova, Antonina
[email protected]
Kommunal biograf i Huddinge centrum! - motion väckt
av Nujin Alacabek Darwich (V), Erica Stensson (V),
Sonia Benavente (V) och Madeleine Johansson (V)
Bifogade handlingar översänds till ovanstående remissinstanser för
yttrande senast den 30 september 2015.
Handläggare: Malin Hedman, administrativa avdelningen,
kommunstyrelsens förvaltning.
Skicka era svar genom remissfunktionen i W3D3.
Kerstin Z Johansson
Kanslichef
Delges
Kommunstyrelsen, delegationsbeslut C:16
POSTADRESS
BESÖKSADRESS
TELEFON (VX) OCH FAX
E-POST OCH WEBB
Kommunstyrelsens förvaltning
141 85 Huddinge
Kommunalvägen 28
08-535 300 00
08-535 301 70
[email protected]
www.huddinge.se
Huddinge kommun
Kommunfullmäktige
2015-04-13
MOTION
Kommunal biograf i Huddinge Centrum!
Bakgrund
I många städer runt om i Sverige finns kommunala biografer. Det finns ett stort behov av en
biograf i Huddinge Centrum som kan visa kvalitetsfilm. Särskilt skulle det uppskattas av
skolklasser, barn och äldre att gå på bio på hemmaplan. Den filmstudio som finns på Folkets
Hus är mycket populär och kan inte ta emot alla som är intresserade av att se kvalitetsfilm.
Dessutom skulle en biosalong i Huddinge Centrum säkert innebära ett större kundunderlag för
café och restauranger på kvällarna och det skulle bli mer liv och rörelse i centrum. Det finns
även efterfrågan på filmer på annat språk än svenska av dem som har ett annat modersmål än
svenska. På en kommunal biograf skulle detta önskemål kunna tillgodoses.
Utöver filmvisningar skulle man också med hjälp av en digital utrustning kunna visa operateater och balettföreställningar liksom sportevenemang i realtid. Vidare skulle biografen
kunna användas som en ny kulturarena.
Biografen skulle kunna förläggas i någon av centrumbyggnaderna, t.ex. i Folkets Hus och
drivas ev en entreprenör eller ideell bioförening.
Vi föreslår därför att kommunfullmäktige beslutar
att inrätta en kommunal biograf i Huddinge Centrum
För Vänsterpartiet
Nujin Alacabek
Erica Stensson
Sonia Benaventa
Madeleine Johansson