NSA011 Systemanalys och design (7,5 hp) NSA011 Systems

NSA011 Systemanalys och design (7,5 hp)
NSA011 Systems Analysis and Design (7,5 ECTS)
Examination/Prov: TEN1 (2,5 hp/2.5 ECTS)
Name/Namn: ________________________________________________________________
(Ifylles av student/Filled in by student)
Personal Number/Personnr: ____________________________________________________
(Ifylles av student/Filled in by student)
Date & Time: 2015-01-14 09:00 - 13:00
Hjälpmedel/Means of Assistance: Inga hjälpmedel / None
Maximum score/Totalpoäng: 60
Preliminär betygsskala/Preliminary grades:
ECTS grading scale: E >= 50%, D >= 60%, C >= 70%, B >= 80%, A >= 90%
Svensk skala: Godkänd (G) >= 50%, Väl Godkänd (VG) >= 75%
Du får ta med dig detta dokument från skrivsalen om du vill.
If you want to you may take this document with you when you are done with the exam.
Allmänna anvisningar:
General directions:
OBS!! Den som skriver en tentamen måste visa att
han/hon behärskar problemområdet. Många gånger
är det möjligt att exemplifiera och illustrera. I dessa
fall är det oftast det bästa sättet - ibland även det
enda sättet - och kan i högsta grad påverka
poängsättningen vid bedömningen av svaret.
NOTE!! The student taking a written exam must show
that he/she is proficient within the problem area.
Many times it is possible to exemplify and illustrate.
In those cases it’s probably the best way, maybe even
the only way – and can affect the setting of scores for
the answer.
Om du tycker att uppgifterna i tentamenstexten är
ofullständiga skall du göra egna antaganden för de
uppgifter som du saknar. OBS! Redovisa dina egna
antaganden.
If you think that a problem description is incomplete,
it’s up to you to make assumptions for what is
missing. NOTE! Account for you assumptions in your
answer.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Glöm inte att lämna in blanketten för fråga 1!
Skriv namn och personnummer på varje inlämnat
blad.
Lämna uppgifterna i nummerordning.
Markera på omslagsbladet vilka uppgifter du
lämnat lösning på.
Svårlästa lösningar kan inte bedömas!
Glöm inte att läsa frågorna mycket noga!
Alla frågor står på både svenska och engelska,
men ni behöver bara besvara varje fråga bara en
gång.
Rättningstiden är normalt 4 veckor.
OBS! Detta prov är uppdelat i två delar (A och B).
Om resultatet på del A inte når upp till tio poäng
kommer resultatet på del A att bli ditt slutresultat
för provet, och del B kommer inte att rättas. För
betyget Godkänd på tentamen måste båda
delarna ha minst 40% rätt.
Viktigt! Glöm inte att skriva namn och personnummer
på alla blad du lämnar in. Skriv också vilket program
du tillhör (DE, SYST IMIT, IS eller SA) på omslaget.
•
•
•
•
•
•
•
•
Do not forget to hand in the answering form to
question 1!
Write your name and personal ID on each sheet
submitted.
Leave your answers in the same order as the
questions.
Mark (on the cover sheet) what questions you
have provided solutions to.
Difficult to read solutions cannot be judged!
Do not forget to read the questions very
carefully!
All questions are in both Swedish and English, but
you only need to answer each question once.
Correction time is normally 4 weeks
Note! This test is made up of two parts (A and B).
If your result on part A doesn’t reach ten points,
the result on part A will be your final result on
this test, and part B will not be examined.
Important! Do not forget to write your name and
personal ID on all pages you submit. Also write what
program you belong to (IS etc.) on the cover
Lycka till!
Good luck!
Ansvarig lärare/responsible teacher:
Petter Dessne och Peter Rittgen
1) Vilken av följande ingår EJ i agila metoder?
A. Scrum
B. SDLC
C. Extrem programmering (XP)
D. Feature Driven Development (FDD)
1) Which of the following is NOT a part of agile
methodologies?
A. Scrum
B. SDLC
C. eXtreme Programming (XP)
D. Feature Driven Development (FDD)
2) Ett attribut (eller kombination av attribut) som unikt
identifierar varje instans av en entitet kallas:
A. trigger
B. dataelementhändelse
C. verbalsubstantiv
D. kandidatnyckel
2) An attribute (or combination of attributes) that
uniquely identifies each instance of an entity type
defines:
A. trigger
B. data element occurrence
C. gerund
D. candidate key
3) Det är lämpligt att använda nätverksdiagram när:
A. uppgifterna kan jobbas med individuellt
B. vissa uppgifter bör utföras före andra
C. alla alternativ
D. uppgifterna är väldefinierade och har klara startoch sluttider
3) It's appropriate to use network diagrams when:
A. the tasks can be worked on independently of
other tasks
B. some tasks should be performed before others
C. all of these
D. are well defined and have clear beginning and
end points
4) Kostnad i samband med ett informationssystem som
inte enkelt kan mätas i kronor, eller med säkerhet,
kallas:
A. engångskostnad
B. ekonomisk kostnad
C. materiell kostnad
D. immateriell kostnad
4) A cost associated with an information system that
cannot be easily measured in terms of dollars or with
certainty, refers to:
A. one-time cost
B. economic cost
C. tangible cost
D. intangible cost
5) Den tredje fasen i projekthantering, i vilken tidigare
skapade planer realiseras, kallas:
A. projektplanering
B. projektinitiering
C. projektgenomförande
D. projektnedstängning
5) The third phase of the project management process,
in which the plans created in the prior phases are
realized, is called:
A. project planning
B. project initiation
C. project execution
D. project closedown
6) SDLCs sista fas är:
A. transmissionsfasen
B. underhållsfasen
C. redesignfasen
D. analysfasen
6) The last phase of the SDLC is the:
A. transmission phase
B. maintenance phase
C. redesign phase
D. analysis phase
7) Vad stämmer följande in på? "Ett kortfattat
dokument som beskriver vad projektet ska leverera och
som väldigt generellt beskriver det arbete som krävs för
att färdigställa projektet."
A. Projektplan
B. Informationsplan
C. verksamhetsidé
D. Projektomfattning
7) What corresponds to this description? "A document
prepared for the customer that describes what the
project will deliver and outlines generally at high level
all work required to complete the project."
A. Baseline Project Plan
B. Information plan
C. mission statement
D. Project Scope Statement
8) Vilket av följande är INTE en diagramtyp i OOAD?
A. aktivitetsdiagram
B. klassdiagram
C. sekvensdiagram
D. nätverksdiagram
8) Which of the following is NOT an OOAD diagram
type?
A. activity diagram
B. class diagram
C. sequence diagram
D. network diagram
9) Vilken av följande aktiviteter ingår INTE i
implementeringsfasen?
A. testning
B. installation
C. kodning
D. datamodellering
9) Which of the following is NOT part of the
implementation phase?
A. testing
B. installation
C. writing code
D. data modelling
10) Den officiella versionen av hur ett system fungerar,
vilket beskrivs i organisationens dokumentation, kallas
ett:
A. informellt system
B. önskat system
C. formellt system
D. officiellt system
10) The official way a system works as described in
organizational documentation is referred to as a(n):
A. informal system
B. desired system
C. formal system
D. official system
11) Bland de viktigaste skälen till att använda
molntjänster är:
A. kunna köra applikationen internt
B. vara oberoende av internetförbindelse
C. alla alternativ
D. frigöra intern IT-personal
11) Among the top reasons for choosing to go with
cloud computing is:
A. hosting the application internally
B. no depending on internet connection
C. all of these
D. freeing internal IT staff
12) Att byta från ett gammalt till ett nytt
informationssystem genom att direkt slå av det gamla
och slå på det nya kallas:
A. single location-installation
B. direktinstallation
C. successiv implementering
D. parallellinstallation
12) Changing over from the old information system by
shutting down the old and immediately powering up
the new, is called:
A. single location installation
B. direct installation
C. phased installation
D. parallel installation
13) Intervjufrågor som saknar fördefinierade svar
kallas:
A. ickespecifika frågor
B. öppna frågor
C. slutna frågor
D. undersökande frågor
13) Questions in interviews that have no pre-specified
answers are called:
A. nonspecific questions
B. open-ended questions
C. closed-ended questions
D. investigative questions
14) Vilken av följande termer förekommer tidigast i
SDLC?
A. öppna frågor
B. alfatestning
C. projektbok
D. ER-diagram
14) Which of the following terms is presented earliest
in the SDLC?
A. open-ended questions
B. alpa testing
C. project workbook
D. ER diagram
15) En metod för människa-maskin-interaktion där
explicita satser skrivs in i systemet föra att utföra
åtgärder refererar till:
A. interaktion genom kommandotolken
B. objekt-baserad interaktion
C. interaktion genom maskinspråk
D. interaktion genom naturligt språk
15) A human-computer interaction method where
explicit statements are entered into a system to invoke
operations refers to:
A. command language interaction
B. object-based interaction
C. machine language interaction
D. natural language interaction
16) Vad av följande är normalt INTE något som en
supportperson gör?
A. sätter upp rättigheter för användare
B. hanterar projektplanen för ett system
C. besvarar frågor från användare
D. underhåller PC-datorer
16) What of the following is typically NOT part of a
support person’s job?
A. setting up user credentials
B. managing the baseline project plan
C. answering user questions
D. maintain PCs
17) Alla följande påståenden om SDLC är sanna utom:
A. i olika versioner av SDLC kan antalet faser variera
B. implementeringsfasen kommer efter designfasen
C. det är en metod för att skapa prototyper och snabbt
färdigställa system
D. fasernas ordningsföljd är väldigt logisk
17) All of the following are true about the SDLC
except:
A. in different versions of the SDLC, the number of
phases may differ
B. the implementation phase comes after the design
phase
C. it is a rapid method to prototype and develop an
application
D. the sequencing of phases has a compelling logic
18) Vad av följande är INTE direkt associerat med
användbarhet?
A. konsekvent utformning
B. korrekta data
C. läslighet
D. användning av färg
18) Which of the following is NOT directly associated
with usability?
A. consistent design
B. correct data
C. readability
D. use of color
19) När entitetstyper eller objekt-klasser är arrangerade
hierarkiskt och varje typ eller klass därmed delar
attribut och metoder med sina förfäder kallas detta:
A. polymorfism
B. arv
C. aggregering
D. generalisering
19) When entity types or object classes are arranged in
a hierarchy and each entity type or object class
assumes the attributes and methods of its ancestors,
this best defines:
A. polymorphism
B. inheritance
C. aggregation
D. generalization
20) En datorbaserad fil som innehåller information om
anställda ritas på ett dataflödesdiagram som:
A. extern entitet
B. dataflöde
C. datalager
D. process
20) A computer-based file containing employee
information is represented on a data flow diagram as
a:
A. external entity
B. data flow
C. data store
D. process
21) Vilket av följande är resultat för
genomförandefasen?
A. funktionella specifikationer av systemets alla delar
B. kod, dokumentation, utbildningsrutiner och
supportmöjligheter
C. prioriteringar för system och projekt, en arkitektur
för data och nätverk samt val av hårdvara
D. en beskrivning av nuvarande system och var
problem och möjligheter finns, med en allmän
rekommendation om hur man rättar till, förbättrar eller
ersätter nuvarande system
21) Which of the following are deliverables for the
implementation phase?
A. functional, detailed specifications of all system
elements
B. code, documentation, training procedures, and
support capabilities
C. priorities for systems and projects; an architecture
for data and networks, and selection of hardware
D. a description of current system and where
problems and opportunities are with a general
recommendation on how to fix, enhance, or replace
the current system
22) Vilket av följande skulle klassificeras som en
materiell kostnad?
A. förlust av goodwill hos kunderna
B. operationell ineffektivitet
C. kostnader för hårdvara
D. arbetsmoral
22) Which of the following would be classified as a
tangible cost?
A. loss of customer goodwill
B. operational inefficiency
C. cost of hardware
D. employee morale
23) Det vanligaste formatet som används för
datamodellering är:
A. entitets-relationsdiagram
B. processmodeller
C. beslutstabeller
D. tillstånds-övergångsdiagram
23) The most common format used for data modeling
is:
A. entity-relationship diagramming
B. process modeling
C. decision table diagramming
D. state-transition diagramming
24) Vilken av följande bygger på ett iterativt och
inkrementellt tillvägagångssätt och har fyra faser?
A. JAD
B. RAD
C. eXtreme Programming
D. RUP
24) Which of the following is based on an iterative,
incremental way of thinking and has four phases?
A. JAD
B. RAD
C. eXtreme Programming
D. RUP
Fråga/Question 2 (2 points)
Skriv följande med strukturerat språk: ”Om ett barn är sjukt ska det stanna hemma.”
Write the following in structured English: ”If a child is sick it should stay at home.”
Fråga/Question 3 (10 points)
Rita ett ER-diagram som innehåller entiteterna Person, Lärare, Student, Kurs, Examination, Tenta,
Inlämningsuppgift. Ange passande attribut till varje entitet och alla lämpliga relationer mellan
entiteterna.
Draw an ER diagram that includes the entities Person, Teacher, Student, Course, Exam, WrittenExam,
and HandInAssignment. Provide suitable attributes for each entity and all appropriate relations
between the entities.
Fråga/Question 4 (10 points)
Vad är de främsta skillnaderna mellan traditionell systemutveckling (t.ex. SDLC) och iterativ
utveckling? Rita de olika figurerna och deras ingående delar och beskriv skillnaderna. Tala också om
vad de är mest användbara för och när de används.
What are the main differences between traditional systems development (say: the SDLC) and
iterative development? Draw the two figures and their parts, describe the differences between them,
and tell when they are most suitable and used.
Fråga/Question 5 (4 points)
Skriv en verksamhetsidé för Microsoft och en för Högskolan i Borås!
Du behöver inte veta exakt vad de två organisationerna gör, utan uppgiften består främst i att visa
att du förstår vad en verksamhetsidé är och hur en sådan kan skrivas.
Write a mission statement for Microsoft and for the University of Borås!
You don't need to know exactly what the two organizations do; the point of the assignment is to
show that you understand what a mission statement is, and how to write one.
Fråga/Question 7 (8 points)
Beskriv vad en projektledare gör i SDLC. Vilka är förresten de fyra faserna i projektledning och vad
ingår i projektledarens uppgifter i varje fas?
Describe what a project manager does in the SDLC. By the way, what are the four phases of project
management, and what is it that a project manager does in every phase?
Fråga/Question 7 (2 points)
Rita och namnge de fyra symboler som ingår i ett dataflödesdiagram.
Draw and name the four symbols that are part of a data flow diagram.
Slut på frågorna!
The end!
Svarsblankett för fråga 1 / Answer form for question 1
Ta loss papperet och lägga det först bland de papper du lämnar in.
Obs att endast ett svar är korrekt för varje fråga.
Rip off this paper and put it before the other papers you hand in.
Note that only one answer is correct for each question.
Namn/Name: _____________________________________________________________________
Personal ID / Personnummer ________________________________________________________
1
A
B
C
D
2
A
B
C
D
3
A
B
C
D
4
A
B
C
D
5
A
B
C
D
6
A
B
C
D
7
A
B
C
D
8
A
B
C
D
9
A
B
C
D
10
A
B
C
D
11
A
B
C
D
12
A
B
C
D
13
A
B
C
D
14
A
B
C
D
15
A
B
C
D
16
A
B
C
D
17
A
B
C
D
18
A
B
C
D
19
A
B
C
D
20
A
B
C
D
21
A
B
C
D
22
A
B
C
D
23
A
B
C
D
24
A
B
C
D