Ladda ner filen - Livsmedelsföretagen

Livsmedelsföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisation för livsmedelsindustrin i Sverige. Vi verkar
för att livsmedelsföretagen i Sverige ska karaktäriseras
av högt anseende och mångfald samt ha god tillväxt,
lönsamhet och konkurrensförmåga. Över 800 företag
är medlemmar.
Läs mer på www.li.se.
Redaktör: Sanna Moen [email protected]
Alla överens –
tekniken är framtiden
Medan hela Sverige lyssnar på experternas kommen-
tarer om rätt vallateknik eller rätt slipningsteknik av
skidor, pratar jag om rätt tillagningsteknik av mat,
under VM i Falun. Electrolux är tillsammans med några
andra större industriföretag
sponsorer av jätteeventet –
Skid-VM – och använder sin
utställningsmonter till samtal mellan olika professioner
där miljö- och hållbarhetsfrågor är viktiga. Paneldiskussionen innehåller globala
stjärnkockar, hållbarhetschefer och bonderepresentanter.
Alla landar i samma slutsats – teknik. Det är ny
teknik som är lösningen på många av matens energioch miljödilemman. Matsvinn som är ett ämne som
många är engagerade i, löses på många sätt genom
smart använd teknik. Nya kylskåp både för privata
hem och storkök håller maten fräsch mycket längre.
Ugnar som värmer mat genom ånga drar mindre el,
bibehåller fler näringsämnen i maten och går att
använda mer resurseffektivt i storkök. Enkla
vakuumförpackningsmaskiner gör att vi alla kan
förvara mat mycket längre utan att den blir dålig.
Bönderna har även insett att gps-system
eliminerar onödigt körande med traktorer och skördetröskor. Vi enades alla under mottot Eco-drivning.
Att ta till sig ny teknik, se till att alla kan använda
den och beskriva målet. Det är det smartaste och
snabbaste sättet att nå de miljö- och hållbarhetsmål
som ställs på allt från bonden till industrin och till
restaurangerna och dess kockar. En sorts kökets
ekokörande.
Hur flera av Livsmedelsföretagens medlemsföretag arbetar för att uppnå sina och branschens
gemensamma hållbarhetsmål går förresten att följa
i den hållbarhetsredovisning som finns på www.
livsmedelsforetagen.se
Marie Söderqvist, vd Livsmedelsföretagen
Livsmedel i Fokus 2 / 2015
De nominerade
var: Wapnö
Gårds–
mejeri, KLS
Ugglarps,
Haupt
Lakrits och
Nils Oscar
Company.
WAPNÖ GÅRDSMEJERI –
ÅRETS SMAKUTVECKLARE
Livsmedelsföretagen och White
guides pris Årets Smakutvecklare
ges till en livsmedelsproducent
som presterat en viktig smakinnovation. I år vann Wapnö Gårdsmejeri.
Text: Peter Wannding
Priset delades ut på den stora White
Guide-galan på Grand Hôtel i Stockholm den 9 mars. Bakom priset står
Livsmedelsföretagen och White
Guide. De fyra finalisterna som tävlade om priset var Haupt Lakrits, KLS
Ugglarps, Nils Oscar Company och
Wapnö Gårdsmejeri. Till slut föll juryns fall på Wapnö.
Juryns motivering lyder:
"För att de slagit en brygga mellan det
bästa av lokal självförsörjning och
riksvid potential och ha gett "gårdsmejeri" en ny innebörd, genom att
med gammaldags mejeritradition
som bas ha utvecklat ett högprofilerat
sortiment av mjölk-, smör- och yoghurtprodukter som bjuder på höga
och rena smaker samtidigt som allt är
producerat med ansvar i en modern
mejerianläggning med stor volymkapacitet".
–De fyra nominerade har alla på
olika sätt bidragit till att höja kvaliteten och smakupplevelsen inom sina
respektive produktsegment. Men till
slut föll Wapnö juryn mest i smaken,
säger Livsmedelsföretagens vd Marie
Söderqvist.
Utmärkelsen premieras enligt
kriterierna: ”En livsmedelsproducent
som presterat en viktig innovation
när det gäller smak och upplevd kvalitet och därmed bidragit till gastronomins utveckling och spridning –
antingen under året som gått eller
under längre tid, utan att det uppmärksammats efter förtjänst”.
Läs mer på white.guide.se/trend
25
100 MILJARDER
I SIKTE - VAD BLIR
NÄSTA SPRÅNG FÖR
MATEXPORTEN?
Stort intresse av
Att sluta använda palmolja skulle
vara ödesdigert för de stora produktionsländerna i öst och vikten
av att öka andelen certifierad
hållbar palmolja är påtaglig. Det
var några av de punkter som avhandlades under det välbesökta
palmoljeseminariet i Stockholm.
Text: Sanna Moen och Johan Anell
Torsdagen den 5 februari arrangera-
På årets Matdag den 15 april riktar
Livsmedelsföretagen strålkastarljuset på den svenska exporten av
mat och dryck.
Text:Peter Wannding
Årets gäster tar oss från väst till öst
och tillbaka till den svenska myllan.
Med under dagen är bland andra
entreprenörerna som tagit svenska
koncept till Amerika och Kina: Lars
Åkerlund får New York-borna att mötas över en fika på det där svenska
viset, Linus Holmsäter tar kineser till
hustak och nattklubbar och får dem
att svettas på jympapass.
Vi kommer också ge oss in i diskussioner och debatter om hur politiker
och andra beslutsfattare kan bana väg
för att våra företag ska kunna ta sig
ännu snabbare och mer framgångsrikt ut i världen.
På plats finns bland andra: lands-
26
bygdsminister Sven-Erik Bucht, moderaternas partiledare Anna Kinberg
Batra, Maria Åsenius, kabinettschef
hos EU-kommissionär Cecilia Malmström och USAs ambassadör Mark Brzezinski.
På Matdagen kommer vi även få
höra flera livsmedelsföretag berätta
om sina erfarenheter och tankar kring
hur den svenska livsmedelsexporten
ska passera den magiska gränsen 100
miljarder kronor år 2020.
Som kronan på verket hyllar vi Årets
Livsmedelsexportör som får motta
priset av vår matprins H.K.H. Prins
Carl Philip och landsbygdsminister
Sven-Erik Bucht.
Fler spännande gäster kommer att
medverka under ledning av Erik Blix.
Mer info hittar du på
www.livsmedelsforetagen.se
de Livsmedelsföretagen ett seminarium i Stockholm om hållbar palmolja
som modererades av Nina Ekelund.
Närmare hundra gäster från livsmedelsföretag, representanter från
dagligvaruhandeln och intresseorganisationer hade kommit för att lyssna
till de utmaningar som finns i att
skapa en hållbar leverantörskedja för
palmolja och varför det är viktigt att
öka efterfrågan på hållbar certifierad
palmolja. I dagsläget är endast 18 procent av den globala palmoljeproduktionen certifierad av RSPO.
Från Malaysian Palm Oil Board deltog doktor Kalanithi Nesaretnam som
berättade om värdet av palmoljeproduktion för Malaysia. Danielle Morley
från Roundtable on Sustainable Palm
Oil (RSPO) beskrev hur certifieringsorganisationen arbetar med att öka
andelen certifierad palmolja.
Johan Anell, ansvarig för CSR och
hållbarhet på Livsmedelsföretagen,
”Palmolja är
ett omdebatterat ämne
som vi måste
fortsätta att
arbeta med
och det är
viktigt att
vi driver
efterfrågan
mot certifierad hållbar
palmolja .”
Livsmedel i Fokus 2 / 2015
FOTO: ISTOCKPHOTO
NYA REGLER FÖR
NYCKELHÅLET
Närmare hundra
gäster från livsmedelsföretag,
representanter
från dagligvaruhandeln och
intresseorganisationer kom
för att lyssna till
de utmaningar
som finns i att
skapa en hållbar
leverantörskedja
för palmolja.
att diskutera palmolja
berättade kortfattat om Livsmedelsföretagens åtagande för att endast
använda certifierad hållbar palmolja
i svenskproducerade livsmedelsprodukter senast i slutet av 2015 och
Anneli Bylund, Coop, beskrev hur
dagligvaruhandeln arbetade mot segregerad palmolja.
–Det var ett stort deltagande och
dagen var väldigt givande. Palmolja är
ett omdebatterat ämne som vi måste
fortsätta att arbeta med och det är
viktigt att vi driver efterfrågan mot
certifierad hållbar palmolja, sa Johan
Anell.
Under eftermiddagen gjordes också
flera presentationer, bland annat av
Lena Tham från WWF som menade att
palmolja är en viktig inkomstkälla för
producentländerna och att fler företag måste använda certifierad palmolja men att det finns utmaningar för
att snabba på processen.
Maria Rydlund, Naturskyddsföreningen, ansåg att man inte ska
undvika palmolja i livsmedelsprodukter men att fler aktörer måste ta ett
större ansvar för att få certifieringen
mer ändamålsenlig.
Ulrika Gunnerud från Swedish
Nutrition Foundation redogjorde för
en studie som har gjorts av dem som
visar att palmolja inte är mer hälsoLivsmedel i Fokus 2 / 2015
vådlig än andra fetter, utan det är andelen mättat fett man ska vara försiktig med.
Seminariet avslutades med en
paneldebatt där även Monica Sihlén
från Konkurrensverket var delaktig
och beskrev de utmaningar som kommuner och offentliga institutioner
har i sin upphandling av livsmedel.
FÅ KÄNNER TILL
HÅLLBAR PALMOLJA
Många känner till palmolja, men få vet
att det finns miljöcertifierad palmolja,
det visar en färsk undersökning gjord
av Demoskop. Att palmolja används i
livsmedel är ett känt faktum, 84 procent av de tillfrågade kände till palmolja och nära hälften av dem uppger att
de undviker produkter innehållandes
palmolja där det främsta skälet att
undvika den är miljöhänsyn.
Samtidigt vet bara en av tre som
undviker palmolja att det finns miljöcertifierad palmolja. Det många dock
ställde sig positiva till, var en form av
märkning för hållbart odlad palmolja.
Hälften av de som undviker produkter
med palmolja skulle bli mer positiva
till att handla livsmedel innehållandes palmolja om det var märkt på
förpackningen. I dag är 18 procent
av all palmolja certifierad av RSPO,
Roundtable on Sustainable Palm Oil,
och Livsmedelsföretagen har antagit
en branschöverenskommelse om att
enbart använda certifierad palmolja
enligt RSPO:s principer, senast vid
utgången av 2015.
Den 1 mars trädde nya regler för
Nyckelhålet i kraft, som innebär
tuffare krav på att produkterna ska
vara nyttiga. En viktig nyhet är att
salthalten sänks i många livsmedelsgrupper, bland annat färdigrätter, bröd och margarin. Det har
också införts krav på högsta salthalt
i kött- och charkprodukter samt
fisk- och fiskeriprodukter. Med de
nya reglerna får ännu fler livsmedel
Nyckelhålsmärkas, om de uppfyller
kraven, till exempel osaltade nötter,
jordnötter, fullkornsris, färdiglagad
mat som inte är en hel måltid samt
laktos- och glutenfria produkter.
Nyckelhålsmärkningen används
också i Norge, Danmark och Island.
De nya reglerna har därför förhandlats fram gemensamt mellan dessa
länder och Sverige.
FOKUS PÅ HÅLLBAR
VATTENHANTERING
Livsmedelsföretag går samman
för att
möta
globala
vattenutmaningar.
Målet
är att
branschen
lättare ska kunna kartlägga det bästa sättet att hantera vatten i odling
och förädling i länder som står inför
ökande utmaningar. I samarbetet
ingår Axfood, Axfoundation, CocaCola Enterprises Sverige, Hermansson & Co, Ica, Nestlé, Lantmännen,
Livsmedelsföretagen, Santa Maria
och Systembolaget.
Under 2015 kommer företagen
att analysera och jämföra ett tiotal
standarder och mätverktyg. Ett
gemensamt förhållningssätt har
många fördelar, företagen kan spara
resurser samtidigt som situationen
för leverantörer underlättas.
–Det är viktigt att varje företag
utgår från sin situation och ser över
vilka mått och steg man kan ta för
att dra ner på vattenförbrukningen
och arbeta för en hållbar utveckling.
I dag är det många människor som
inte har tillgång till rent vatten och
det är därför hög tid att vi
agerar, säger Marie Louise Elmgren,
Corporate Communication Manager,
Nestlé.
27
EFTERLÄNGTAD UTBILDNING
Hallå där!
FOTO: LIVSMEDELSFÖRETAGEN
FÖR MEJERITEKNIKER
I början av året beslutades det att
Lernia ska starta en utbildning för
mejeritekniker, i samarbete med
livsmedelsföretag. Utbildningen
ger en yrkeshögskoleexamen och
leder till yrken, som processoperatör.
Text: Sanna Moen
– Den här utbildningen har varit efter-
längtad inom livsmedelsindustrin,
säger Karin Thapper, ansvarig kompetensutveckling på Livsmedelsföretagen.
Hon menar att det generellt saknas
kompetens inom livsmedelsindustrin, som har ett stort behov av att
rekrytera personer med rätt typ av
kompetens.
Konkurrensen om att starta en yrkeshögskoleutbildning för mejeritekniker var stor. Av 1 337 ansökningar,
godkändes 358 av Myndigheten för
högskoleutbildningar.
Arla är ett av företagen som är med
och utformar mejeriteknikutbildningen. Weine Lindström HR Konsult
28
”Den här
utbildningen
har varit
efterlängtad.”
Karin Thapper
på Arla Foods, ser en stor vinst med att
utbildningen nu har sjösatts.
–För mejerier har det skett en stor
utvecklingen de senaste 15 åren. Från
att ha varit en typ av hantverksyrke är
arbetet i dag väldigt automatiserat,
vilket innebär ett behov av en annan
typ av kompetens.
Det här är andra gången för
utbildningen. Hur gick det för den
första klassen och vad hoppas du
blir utfallet av den som startar i
höst?
–Den första omgången gick väldigt
bra. Samtliga tolv studenter tog sin
examen och alla blev erbjudna arbete
efteråt. Nu har vi utökat till 18 platser
och självklart är vår förhoppning att
alla får anställning direkt efter att de
har avslutat utbildningen.
Hur stor efterfrågan är det på
mejeritekniker?
–Vi har ett behov av utökad kompetens hos våra processoperatörer. Men
det gäller även en stor del av livsmedelsindustrin som i stort är en processindustri med hög automation, exempelvis bryggerier.
SOPHIE ENERSKOG
Nyanställd projektledare på
Livsmedelsföretagen
Vad ska du göra?
– Arbeta för högre kvalitet i
bageri/konditoriutbildningarna på
gymnasiet och i vuxenutbildningen
och på sikt få fram en fungerande
lärlingsutbildning. För att nå dit
har vi en rad delmål. Det första är
att ihop med branschen identifiera
vilka konkreta kunskaper eleverna
behöver ha för att vara fullt anställningsbara när de ska ut i arbetslivet.
– Vi behöver också höja kvaliteten
på kontrollen och få en nationell
likvärdighet genom certifierade
skolor och handledare. Vi hoppas att
få skapa en branschlärlingsutbildning som vi själv fått utforma,
med tydliga krav på yrkesprov och
utbildningsbevis.
Varför behövs det?
– Bagare är ett framtidsyrke och
branschen skriker efter duktig
personal men upplever att eleverna
har för dåliga kunskaper och är omotiverade. Många hoppar av utbildningen och av de som tar examen
är det bara 5-7 procent som går in i
yrket. Ett problem är att många inte
har haft det som sitt förstahandsval
och inte vet vad utbildningen eller
yrkesvägarna innebär.
– Arbetsgivarna är frustrerade,
eftersom de inte anser sig ha tid att
lära upp någon från grunden, men
är positiva att lära upp nya förmågor
som är motiverade. Bagare är ett
hantverksyrke med stolta traditioner, de pratar själva om det som ett
kall och att det krävs en naturlig
talang för att bli riktigt duktig.
– Statusen för yrket bland ungdomar börjar nu öka i takt med tävlingar, som bageri-SM, utmärkelsen
Årets konditor och TV-programmet
Dessertmästarna. Kockyrket har
gjort samma resa dessförinnan och
där kan vi hämta en del lärdomar
och inspiration.
Livsmedel i Fokus 2 / 2015