Portfolio PDF - Jenny Schinkler

CV
JENNY SCHINKLER
(1974)
Arkitekt
Tel: +46(0)762424195
[email protected]
FORMELL UTBILDNING
2014
MA Arkitektur, KTH, Stockholm
2002
BA Konst, Gerrit Rietveld, Amsterdam
1999
Animation och animerad film, Konstfack
FÖRBEREDANDE UTBILDNING
1998
Idun Lovén, skulpturavd., Stockholm
1996
Konstskolan Basis, Stockholm
ANSTÄLLNINGAR I URVAL
2015 Illustratör hos ON Arkitekter
DATAKUNSKAPER
CS6: photoshop, indesign, illustrator (flytande)
Archicad (flytande)
Rhino (flytande)
Autocad (grundläggande)
Cinema 4D (ljussättning, rendering)
SPRÅK
Svenska (flytande)
Engelska (flytande)
Holländska (grundläggande)
ÖRIGT
B-Körkort
Innehar F-skattesedel
STIPENDIER
Berlage Fond 2002
Petersenska Stiftelsen 2013
2011-2015 timanställd på gruppbostad
UTSTÄLLNINGAR I URVAL
2002-2005 konst ass. till Merijn Bolink, Amsterdam
2014 groupshow, SUPERFITTJA, Botkyrka Konsthall
2002-2005 butik ass. ANALIK store, Amsterdam
2013 groupshow, HANINGESKOLAN, Haninge Konsthall
2001 2008 groupshow, Asparges fra Mars, Møn
scenografiobj.Carte Blanche, Norge
KONSULTUPPDRAG
2006 groupshow, Candyland, Sollentuna Artfair, Stockholm
2015 Pågående projekt, renovering av lägenhet
2004 groupshow, Moira, Utrecht,
2008 skulptör/stenkonservator för Skanska
2003 groupshow, Grote Kerk, den Haag
REFERENSER
Tor Lindstrand, [email protected],
+46(70)7515772
Erik Wingquist, [email protected],
+46(70)9784180
2003 groupshow, Sandberg Institute, Amsterdam
2003 soloshow, Moira, Utrecht,
2002 eindexam, Gerrit Rietveld Academie, Amsterdam
2001 groupshow, Arti et Amicitiae, Amsterdam
1999 groupshow, Konstfack, Stockholm
Kontaktuppgifter: Jenny Schinkler, Sandhamnsgatan 37, 115 60 Stockholm, [email protected], +46(0)762424195
P O RT F O L I O / A r b e t s p r o v e r
P RO J E K T 0 1 / E xa me n s a rbe t e (Å K 5)
P RO J E K T 0 2 / S t u de n t bo s t ä de r i Fit t ja ( ÅK5)
P RO J E K T 0 3 / Omby g g n a d av r a dh u s , Fi ttj a ( ÅK5)
P RO J E K T 0 4 / G e n o ms k ä r n in g av Hö g dalen ( ÅK4)
P RO J E K T 0 5 / K a n dida t a rbe t e , Ope r a År stafältet ( ÅK3)
P RO J E C T 0 6 / I l l u s t r a t io n t ill t ä v lin g f ör O N Ar ki tekter
PROJEKT 01/ EXAMENSARBETE (ÅK5)
ETT PUBLIKT PROMENADLANDSKAP
MELLAN DET SLUTNA OCH DET ÖPPNA.
Publika platser i relation till kommersiella utrymmen
och hur man använder staden som en flytande gräns
mellan det privata och publika.
Mitt examensarbete är ett plats-specifikt projekt, ett
publikt landskap mellan den slutna och öppna. Perioden
av 100 dagars arbete har inkluderat forskning av platsens
historia och den sociala infrastrukturen. Resultatet har
blivit ett publikt landskap för stadsrummet.
Ett offentligt parklandskap genom en befintlig plats, ett
kvarter bestående av ett köpcentrum och bostäder där
det offentliga parklandskapet rör sig mellan byggnaderna
och skapar nytt utrymme.
I en kritisk synvinkel, har området en brist på högkvalitativa offentliga platser och saknar förmågan att
passera genom kvarter och innergårdar, olika alternativ av
gator och ett val mellan det kommersiella och ickekommersiella lokaler.
Landskapet är utformad som ett öppet däck och införlivas i grannskapet. Det erbjuder ett val för de gående att välja mellan
kommersiella och icke-kommersiella utrymmen när du rör dig genom
kvarteret. Projektet skapar också nya offentliga utrymmen i mellan det
befintliga utrymmet och förslaget.
Detta förslag är både en undersökning av staden och ett förslag på
möjligheter till just denna specifika plats.
PROJEKT 01/ EXAMENSARBETE (ÅK5)
PROJEKT 01/ EXAMENSARBETE (ÅK5)
ia
ent
sid
Re
Entra
nce
to K
a
rlap
lan,
stre
v el
l le
+1
et le
v el 0
to V
nce
tra
En
Entra
e
stre
an,
t
ce
ran
oE
rik
hlb
Da
t
sga
erg
nce
re
, st
gen
avä
ärt
to K
arla
plan
,
et
stre
et le
v
+1
el 0
0
vel
t le
Entr
ance
gara
t
En
Entr
ance
ge, b
a
sem
e
nt le
vel -
1
subw
ay, b
as e m
ent
Nor
el
lev
leve
l -1
ra D
jurgå
rd e n
Södra Djurgården
PROJEKT 01/ EXAMENSARBETE (ÅK5)
PROJEKT 01/ EXAMENSARBETE (ÅK5)
PUBLIC PARK
GRAVEL
GRASS
PEDESTRIAN/ BIKE
PATH
ASPHALT
PEDESTRIAN
BRIDGE
GR
ASS
GRAVEL
CAR ROAD
GRASS
ASPHALT
PEDESTRIAN
PATH
CONCRETE
STONE BRICK
TUNNEL
LOCKED GATE
STONE FLOOR
PRIVATE COURT
CONCRETE STONE SLAB
PRIVATE COURT
GRASS
WALKPATH/
LOCKED GATE
TUNNEL
PRIVATE COURT
CONCRETE STONE SLAB
TUNNEL
LOCKED GATE
GRASS
CONCRETE
STONE SLAB
STAIRS
STAIRS
LOCKED GATE
PUBLIC MARKET
SQUARE
CONCRETE STONE SLAB
PROJEKT 02/ STUDENTBOSTÄDER I FITTJA (ÅK5)
A
B
E
D
C
Sections and fasades of a furnished module of 10kvm, scale 1:100
B
C
D
A
A
E
E
D
B
Site plan 1:4000
Studentbostäder i Fittja.
Färdigtillverkade hus på 10 m2 omgivna av en icke-permanent multisportstruktur. En flyttbar struktur
för en icke-specifik plats för att användas i mellan-processplanen i väntan på den nya byggnaden. En
rörlig struktur för människor som behöver bostäder för en kortare tidsperiod, som kan tas isär och
flyttas till en annan plats.
C
Plan of a furnished module of 10kvm, scale 1:50
The small size is designed for both sleeping and working.
Facilities like toilet, shower, washing clothes and cooking will be
situated in concrete cube.
PROJEKT 02/ STUDENTBOSTÄDER I FITTJA (ÅK5)
Section of the building, west direction, scale 1:100
Section of the building, north direction, scale 1:100
Suggestion how the drainpipe can be solved through the floor/ garage, scale 1:50
Section of the building, west direction, scale 1:100
Section of the building, west direction, scale 1:100
Section of the building, north direction, scale 1:100
Fasade perspective, north direction.
Program: Student housing, Site: Fittja Gård I, KTH-A STUDIO 2, JENNY SCHINKLER
The principle of ready made prefab units, surrounded by a non-permanent multisport-structure shell. A moveable structure for a non-specific site to be used in between a process plan of a new building and a new site to be developed.
To be seen like a machine or an emergency accommodation at a disaster awaiting for permanent housing. The idea of a living stucture for people that need housing for a shorter period of time that can be disassembled and moved to another site.
The roof structure will have transparant pvc-plastic membrane for the use of natural light as much as possible. Through a social point of view the shell gives a possibility of having a social communtiy within the shell structure and the possibility to claim
more in-between space around your unit, depending on what you need. Here you can design your own unit that comes unfurnished to fit your individual way of living. Perhaps the target group of students are the ones that have a strong drive to live and
work creatively on the same surface.
Suggestion how the drainpipe can be solved through the floor/ garage, scale 1:50
Suggestion how the drainpipe
Fasade perspective, north direction.
Program: Student housing, Site: Fittja Gård I, KTH-A STUDIO 2, JENNY SCHINKLER
The principle of ready made prefab units, surrounded by a non-permanent multisport-structure shell. A moveable structure for a non-specific site to be used in between a process plan of a new building and a new site to be developed.
To be seen like a machine or an emergency accommodation at a disaster awaiting for permanent housing. The idea of a living stucture for people that need housing for a shorter period of time that can be disassembled and moved to another site.
The roof structure will have transparant pvc-plastic membrane for the use of natural light as much as possible. Through a social point of view the shell gives a possibility of having a social communtiy within the shell structure and the possibility to claim
more in-between space around your unit, depending on what you need. Here you can design your own unit that comes unfurnished to fit your individual way of living. Perhaps the target group of students are the ones that have a strong drive to live and
work creatively on the same surface.
Section of the building, north direction, scale 1:100
PROJEKT 03/ OMBYGGNAD AV RADHUS I FITTJA (ÅK5)
A
RG
C
C
B
B
W
DR
A
MAIN LEVEL FLOOR PLAN 1:50
Radhus Fittja.
Ett radhus med ett större gemensamt kommunikationsutrymme förslagsvis en lekyta,
konsthall, danslokal eller en plats för segelbåten. Ytan och höjden är maximerad på tomten.
FIRST LEVEL FLOOR PLAN 1:50
SECTION A VIEW 1:50
SITUATION PLAN 1:400
ROOFPLAN 1:50
STUDIO TVÅ PROJECT ROWHOUSE IN FITTJA BY JENNY SCHINKLER 2013
SECTION A VIEW 1:50
SECTION B VIEW 1:50
SECTION C VIEW 1:50
EXTERIOR B
P ROJ E K T 04 / G E N O M S K Ä R N I N G AV H Ö G DA L E N ( Å K 4 )
En fältstudie av den allmänna ytan inom ramen av Högdalen och platsens förhållande till Gå-staden.
Min studie handlar om hur en bättre stadsmiljö kan uppnås och hur man kan förstärka Högdalsgången
och utveckla bättre villkor för fotgängare och cyklister. Platsen består till stor del av berg. I sektionerna är
gångstråket nedsänkt till samma nivå som tunnelbanan.
PROJEKT 05/ KANDIDATARBETE OPERA ÅRSTA FÄLTET (ÅK3)
Opera Årstafältet.
Byggnaden ska kunna beträdas och nyttjas av både operans och sportfältets besökare. Taklandskapet är tänkt
att bestå av svenska växter som raps, halm och gräs. Murar och torn klädda i koppar. Byggnaden öppnar sig i
landskapet med en generös entré vänd mot väst, norr och söder, med en ramp och breda trappor
att sitta på.
PROJECT 06/ ILLUSTRATION TILL TÄVLING, ON ARKITEKTER