Veckorapport Skara V23

Växtskyddcentralen Skara
2015-06-02
Veckorapport – vecka 23 för Västra Götalands och Värmlands län
Veckorapporten baseras på avläsningar i rutor som inte har behandlats mot svamp eller
insekter i Västra Götalands län och Värmlands län. Svampangrepp avläses på de tre
översta bladen.
Väder
Fortsatt ostadigt väder senaste veckan har gett nederbördsmängder på 28 mm i medeltal
med en variation mellan 9-50 mm. Regnmätarna finns i höstvetefälten. Under de fyra
senaste veckorna har det i medeltal kommit 79 mm, variation mellan 53 och 140 mm.
Det kalla vädret har gjort att grödor utvecklas långsamt. I många höstvetefält är grödan
fortfarande i DC 37.
Höstvete
DC 37 (32-41)
38 fält
Antal fält efter angreppsgrad vecka 23
Medel %
Medel %
0%
1-15%
16-30%
31-60%
61-100%
v. 22
v. 23
Mjöldagg
35
0
1
1
1
1,1
3
Svartpricksjuka
8
21
7
2
0
3
9
DTR (vetets blflsj)
29
6
0
3
0
2,6
3,5
Brunrost
38
0
0
0
0
0
0
Gulrost
36
2
0
0
0
0
0,2
Sorter: 3 Brons, 8 Ellvis, 14 Julius, 4 Mariboss, 8 Olivin, 1 Praktik och 1 Frontal.
Svartpricksjuka finns i 80 % av varningsfälten. Medeltalet för angreppen har ökat och
uppgår denna vecka till 9 % på de tre översta bladen. Många regndagar under de
senaste fyra veckorna har gjort att svampen har kunnat spridas till nya blad som
utvecklats. Men det kalla vädret gör att det tar lång tid innan symptom syns på övre
bladen. Angrepp av DTR, vetets bladfläcksjuka förekommer i ca 20 % av fälten. I tre
fält är angreppen stora. Denna vecka har små angrepp med gulrost upptäckts i två av
varningsfälten (Olivin och Julius). Det finns också andra rapporter om angrepp i Julius.
Mjöldagg förekommer i tre av fälten. I ett av dem är angreppet 66 % Mariboss.
Fysiologiska fläckar förekommer bl. a. i sorterna Mariboss och Ellvis.
Enstaka sädesbladlöss har noterats i två varningsfält. Det finns några fält med angrepp
sniglar i höstvete under våren vilket är mycket ovanligt. Främst är det gnagskador på
stråbaser och det är begränsade skador fläckvis i fält.
Råg
DC 59 (55-59)
5 fält
Medel %
Medel %
0%
Antal fält efter angreppsgrad vecka 23
1-15%
16-30%
31-60%
61-100%
v. 22
v. 23
Mjöldagg
4
1
0
0
0
0
0,4
Sköldfläcksjuka
0
1
2
2
0
17
30
Brunrost
5
0
0
0
0
0
0
Sorter: 4 Palazzo, 1 Brasetto.
1(4)
Växtskyddcentralen Skara
Sköldfläcksjuka förekommer i samtliga varningsfält i nivåer upp till 46 % angripna
blad. I ett av fälten finns också svaga angrepp av mjöldagg. Det har inte rapporterats
något fall med brunrost.
Rågvete
DC 41 (37-51)
9 fält
Medel %
Medel %
0%
Antal fält efter angreppsgrad vecka 23
1-15%
16-30%
31-60%
61-100%
v. 22
v. 23
Mjöldagg
3
2
1
3
0
17
16
Bladfläcksvampar
4
5
0
0
0
0,5
1,4
Sköldfläcksjuka
5
4
0
0
0
1,1
2,2
Brunrost
9
0
0
0
0
0
0
Gulrost
5
2
1
1
0
9
10
Sorter: 2 Borwo, 2 Empero, 1 Remiko samt 4 Tulus.
Angrepp av gulrost finns i fyra av varningsfälten (Empero, Remiko och Tulus) i nivåer
upp till 60 % (Remiko). I medeltal är angreppsnivån ungefär som föregående vecka. Det
gäller även för mjöldagg som i medeltal inte ökat utan är i nivå med förra veckan. Både
bladfläcksvampar och sköldfläcksjuka har blivit något vanligare men fortfarande är
angreppsnivåerna låga.
Trips har graderats i sex av fälten. I ett av dem fanns 0,16 trips/strå, i övriga inga alls.
Höstkorn
DC 55 (53-61)
4 fält
Medel %
Medel %
0%
Antal fält efter angreppsgrad vecka 23
1-15%
16-30%
31-60%
61-100%
v. 22
v. 23
Mjöldagg
Kornets
bladfläcksjuka
Sköldfläcksjuka
2
2
0
0
0
3
2,5
3
1
0
0
0
0,5
0,5
1
1
1
1
0
11
16
Kornrost
4
0
0
0
0
0
0
Sorter: 3 Apropos och 1 Matros
Sköldfläcksjuka finns i tre av fälten och i medeltal har angreppen ökat 16 %. I två fält
finns svaga angrepp av mjöldagg. Hittills finns inga fall med kornrost rapporterade.
Fysiologiska fläckar är vanligt i höstkorn.
Höstraps
DC 65 (65-67)
4 fält
Höstrapsen är även denna vecka i medeltal i full blom i samtliga fyra fält med
sklerotiedepåer. Fälten finns på Håberg (Grästorp), Ravelsgården (St. Levene), Skofteby
(Lidköping) samt på Forsby (Skövde). Markfukten har gynnat groningen av sklerotier och
apothecier finns i alla fyra depåerna. Antalet har också ökat något.
2(4)
Växtskyddcentralen Skara
Vårvete
DC 22 (22-30)
5 fält
I ett av varningsfälten finns små angrepp av gulrost (Quarna). Svaga angrepp av
bladfläcksvampar i två av fälten. Fritfluga och harkrank: se havre.
Vårkorn
DC 22 (20-31)
20 fält
I ett av varningsfälten finns angrepp av mjöldagg (Judit). Kornets bladfläcksjuka har
noterats i tre fält och sköldfläcksjuka i ett fält, i samtliga i fall låga nivåer.
Fysiologiska fläckar har blivit vanligare. Inga bladlöss noterade i varningsfälten.
Harkrank se havre.
Havre
DC 21 (13-30)
12 fält
Angrepp av bladfläcksjuka förekommer i tre av varningsfälten. Inga bladlöss
rapporterade. Fångster av fritflugor i blåskålarna framgår av tabell nedan. Daggrader se
nedan. Lokalt förekommer av harkrankslarver och även snigel i vårsäd.
Vetedvärgsjuka och fritfluga Daggrader – temperatursummor t.o.m. 1 juni
Arvika 91, Karlstad 78, Hällum 94 Jönköping 97. Ökning med 11-14 Dg senaste veckan.
Blåskålar för fångst av fritflugor finns i fyra havrefält. I tabellen nedan redovisas fångsterna. En provisorisk
bekämpningströskel är 5-10 fritflugor/dag och dm2.
Plats
Antal
blad
Datum
Antal
flugor
Blåskål ute
antal dagar
Antal flugor/dag
och dm2
Uddagården, Falköping
1,5
17/5
2
4
0,1
2
22/5
30
5
1,5
2,5
25/5
47
3
4
2,5
28/5
14
2,5
1,4
3
1/6
17
4
1,1
1
7/5
1
4
0,06
1,5
15/5
2
4
0,13
1,5
18/5
4
3
0,3
2
21/5
8
3
0,7
3
25/5
61
4
3,9
3,5
28/5
30
3
2,5
1,5
17/5
1
4
0,06
2
22/5
17
5
0,9
2,5
25/5
6
3
0,5
2,5
28/5
7
2,5
0,7
3
1/6
19
4
1,2
3
28/5
8
4
0,5
Rådde, Länghem
Dala, Stenstorp
Korseberg, Lysekil
3(4)
Växtskyddcentralen Skara
Åkerböna
DC 34 (12-35)
11 fält
I ett av varningsfälten finns begynnande angrepp av chokladfläcksjuka. I övrigt inget
att rapportera.
Växtskyddscentralen Skara
4(4)